Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0207(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0110/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0110/2013

Συζήτηση :

PV 13/06/2013 - 5
CRE 13/06/2013 - 5

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2013 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0273

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 257kWORD 20k
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
Δεύτερη τροποποίηση της συμφωνίας του Κοτονού της 23ης Ιουνίου 2000 ***
P7_TA(2013)0273A7-0110/2013

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (16894/2011 – C7-0469/2011 – 2011/0207(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16894/2011),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (09565/2010)(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0469/2011),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0110/2013),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  εκφράζει σοβαρότατες επιφυλάξεις για ορισμένα μέρη της συμφωνίας που δεν απηχούν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αξίες της Ένωσης·

3.  προτρέπει όλα τα μέρη να αναθεωρήσουν αναλόγως τις μη ικανοποιητικές διατάξεις, στο πλαίσιο της τρίτης αναθεώρησης της συμφωνίας, μεταξύ άλλων με τη ρητή εισαγωγή, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, της απαγόρευσης των διακρίσεων με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

(1) ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου