Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2658(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0304/2013

Predkladané texty :

B7-0304/2013

Rozpravy :

PV 12/06/2013 - 2
CRE 12/06/2013 - 2

Hlasovanie :

PV 13/06/2013 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0276

Prijaté texty
PDF 234kWORD 30k
Štvrtok, 13. júna 2013 - Štrasburg
Finančné služby: nedostatočný pokrok v Rade a meškanie Komisie pri prijímaní niektorých návrhov
P7_TA(2013)0276B7-0304/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2013 o finančných službách: nedostatočný pokrok v Rade a oneskorenie Komisie, pokiaľ ide o prijímanie niektorých návrhov (2013/2658(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie z 12. júla 2010 na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) (COM(2010)0368),

–  so zreteľom na návrh Komisie z 12. júla 2010 na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES o systémoch náhrad pre investorov (COM(2010)0371),

–  so zreteľom na návrh Komisie z 19. januára 2011 na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (COM(2011)0008), ďalej len „Omnibus II/Solvency II“,

–  so zreteľom na návrh Komisie z 20. októbra 2011 na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES(prepracované znenie) (COM(2011)0656) a na návrh Komisie z 20. októbra 2011 na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (COM(2011)0652), ďalej len „revízia MiFID“,

–  so zreteľom na návrh Komisie z 20. októbra 2011 na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom (COM(2011)0654) a na návrh Komisie z 20. októbra 2011 na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (COM(2011)0651), ďalej len „MAD/MAR“,

–  so zreteľom návrh Komisie zo 7. marca 2012 na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení zúčtovania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov (CSD), ktorým sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES (COM(2012)0073),

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 6. júna 2012 na smernicu Európskeho parlamentu a Rady , ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS a 82/891/EHS, smernice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (COM(2012)0280),

–  so zreteľom na návrh Komisie z 3. júla 2012 na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (COM(2012)0350), ďalej len „UCITS V“,

–  so zreteľom na návrh Komisie z 3. júla 2012 na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o sprostredkovaní poistenia (prepracované znenie) (COM(2012)0360), ďalej len „IMD II“,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 31. marca 2010 o pracovnom programe Komisie na rok 2010 (COM(2010)0135), a najmä na odkaz, že v roku 2010 plánuje prijať legislatívny návrh na smernicu o právnej istote, pokiaľ ide o právne predpisy o cenných papieroch,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 o pracovnom programe Komisie na rok 2011 (COM(2010)0623), a najmä na odkaz, že v roku 2011 plánuje prijať legislatívny návrh na smernicu o právnej istote, pokiaľ ide o právne predpisy o cenných papieroch,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. novembra 2011 o pracovnom programe Komisie na rok 2012 (COM(2011)0777), a najmä na odkaz, že v roku 2012 plánuje prijať legislatívny návrh na smernicu o právnej istote, pokiaľ ide o právne predpisy o cenných papieroch, a legislatívny návrh na revíziu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu(1),

–  so zreteľom na závery Európskej rady zo zasadnutia, ktoré sa konalo 1. a 2. marca 2012, a najmä na odkaz na revíziu MiFID,

–  so zreteľom na odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká z 20. decembra 2012 o fondoch peňažného trhu(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2012 o tieňovom bankovníctve(3),

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii o finančných službách: nedostatočný pokrok v Rade a oneskorenie Komisie, pokiaľ ide o prijímanie niektorých návrhov (O-000063/2013 – B7-0208/2013 a O-000065/2013 – B7-0209/2013),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ozdravenie hospodárstva EÚ si vyžaduje stabilný finančný sektor, ktorým sa zabezpečí konkurencieschopné financovanie reálnej ekonomiky; keďže na naplnenie tohto cieľa treba dokončiť bankovú úniu, na čom sa rôzne inštitúcie EÚ zodpovedné za tento kľúčový sektor nášho hospodárstva dohodli a čo opätovne potvrdili;

B.  keďže návrh na revíziu smernice o systémoch ochrany vkladov prijala Komisia 12. júla 2010 a Parlament o ňom po bezvýsledných rokovaniach s Radou hlasoval v prvom čítaní 16. februára 2012(4);

C.  keďže návrh na revíziu smernice o systémoch náhrad pre investorov prijala Komisia 12. júla 2010 a Parlament o ňom so zreteľom na neochotu Rady prijať všeobecné smerovanie a začať rokovania hlasoval v prvom čítaní 5. júla 2011(5);

D.  keďže Komisia prijala svoje návrhy na revíziu MiFID 20. októbra 2011 a Parlament sa nimi okamžite zaoberal a 26. októbra 2012 prijal pozmeňujúce návrhy k týmto návrhom(6), t. j. len jeden rok po ich predloženia; keďže Parlament odvtedy čaká na začatie rokovaní s Radou a dosiahnutie možnej dohody v prvom čítaní;

E.  keďže Európska rada dospela na svojom zasadnutí 1. a 2. marca 2012 k záveru, že návrhy na revíziu MiFID by mali spoluzákonodarcovia schváliť do decembra 2012;

F.  keďže Komisia prijala svoj návrh o centrálnych depozitároch cenných papierov (CSDR) 7. marca 2012 a Výbor pre hospodárske a menové veci Európskeho parlament prijal svoju správu 4. februára 2013 (A7-0039/2013) a odvtedy čaká na začatie rokovaní s Radou a dosiahnutie možnej dohody v prvom čítaní;

G.  keďže pôvodne sa očakávalo, že návrh Komisie na smernicu o právnej istote, pokiaľ ide o právne predpisy o cenných papieroch, sa prijme v priebehu roka 2010 a keďže tento návrh sa následne zahrnul do legislatívneho a pracovného programu Komisie na rok 2011 a na rok 2012, avšak zatiaľ nebol prijatý;

H.  keďže v smernici 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu sa od Komisie požaduje, aby najneskôr 1. novembra 2012 predložila správu o vykonávaní a vplyve tejto smernice, doplnenú v náležitých prípadoch o návrh na jej revíziu; keďže Komisia zatiaľ takúto správu ani revíziu nepredložila;

I.  keďže Parlament vo svojom uznesení o tieňovom bankovníctve žiadal o prijatie dodatočných opatrení, pokiaľ ide o fondy peňažného trhu, najmä s cieľom zlepšiť odolnosť týchto fondov a pokryť riziko likvidity, a keďže odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) zrušiť fondy s konštantnou čistou hodnotou aktív, ktoré bolo zverejnené krátko po prijatí uvedeného uznesenia, by sa malo pri prijímaní týchto opatrení zohľadniť;

J.  keďže v článku 5 smernice 2011/89/ES(7) sa od Komisie požaduje, aby vykonala úplnú revíziu smernice 2002/87/ES (smernica o finančných konglomerátoch)(8), v ktorej sa zameria najmä na rozsah pôsobnosti tejto smernice, na rozšírenie jej uplatňovania na neregulované subjekty, na identifikačné kritériá finančných konglomerátov vo vlastníctve nefinančných skupín v širšom zmysle, na systémovo príslušné finančné konglomeráty a na zavedenie povinných stresových testov, a aby svoju správu poslala Parlamentu a Rade do 31. decembra 2012 a následne po správe predložila náležité legislatívne návrhy;

K.  keďže Komisia po vykonaní revízie doručila svoju správu 20. decembra 2012, v ktorej dospela k záveru a rozhodla, že hoci najzávažnejšími otázkami, ktorým by sa mohla venovať budúca revízia smernice o finančných konglomerátoch, sú kritériá na vymedzenie a určenie konglomerátu, na identifikáciu materského subjektu, ktorý je v konečnom dôsledku zodpovedný za dodržiavanie celoskupinových požiadaviek, a na posilnenie presadzovania, pokiaľ ide o tento subjekt, nenavrhne v roku 2013 legislatívne zmeny na tento účel;

L.  keďže Komisia sa zaviazala nepretržite sledovať situáciu, aby určila správny čas na prijatie návrhov na revíziu smernice o finančných konglomerátoch, najmä s ohľadom na prebiehajúce rokovania o smernici o kapitálových požiadavkách (CRD IV) a jednotnom mechanizme dohľadu (SSM);

M.  keďže Komisia už niekoľkokrát naznačila zámer vypracovať súhrnnú štúdiu o účinnosti a proporcionalite opatrení, ktoré boli prijaté v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách od začiatku finančnej krízy;

1.  pripomína svoju ochotu uzavrieť prvé čítania týkajúce sa minimálne všetkých návrhov Komisie o finančných službách, ktoré sú v súčasnosti predložené, pred tým, než sa na jar roku 2014 skončí toto volebné obdobie;

2.  zdôrazňuje, že v záujme čo najskoršieho ďalšieho posilnenia efektívnosti a odolnosti finančných trhov Únie sa musia okamžite prijať predložené návrhy Komisie o finančných službách, aby sa predišlo oneskorenému nadobudnutiu účinnosti príslušných právnych predpisov;

3.  zdôrazňuje svoje hlboké presvedčenie o tom, že stabilita vo finančnom sektore a úspešné vykonanie všetkých finančných štrukturálnych reforiem sú podmienkou pre dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti v Európskej únii;

4.  zdôrazňuje, že jasne preukázal vôľu a schopnosť bezodkladne sa zaoberať návrhmi Komisie o regulácii finančných služieb, a v krátkom časovom horizonte, napríklad v súvislosti s SSM, Solvency II a revíziou MiFID, očakáva uplatnenie rovnakého konštruktívneho a rýchleho prístupu k nadchádzajúcim návrhom Komisie;

5.  nalieha na Komisiu, aby urýchlila svoju prácu na zvyšných legislatívnych iniciatívach v oblasti finančných služieb, ktoré ohlásila počas posledných rokov; osobitne vyzýva Komisiu, aby v prvom rade prijala návrh na smernicu o právnych predpisoch o cenných papieroch, s ktorého vypracovaním mešká už viac ako dva roky, a aby čo najskôr predložila zvyšné revízie smernice o platobných službách na vnútornom trhu; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr prijala návrh o fondoch peňažného trhu, v ktorom v plnej miere zohľadní príslušné odporúčania ESRB;

6.  zastáva názor, že keď už boli teraz ukončené rokovania o CRD IV a SSM, Komisia by mala bezodkladne predložiť návrhy na úplnú revíziu smernice o finančných konglomerátoch z roku 2002;

7.  pripomína záväzok Komisie vypracovať do konca funkčného obdobia štúdiu o účinnosti a proporcionalite viacerých právnych predpisov prijatých od začiatku finančnej krízy, ktorá bude zahŕňať aj analýzu nákladov a prínosov, pričom táto štúdia bude súhrnným posúdením vplyvu všetkých právnych predpisov o finančných trhoch EÚ, ktoré boli navrhnuté, schválené a vykonané v Únii od začiatku funkčného obdobia; žiada, aby Komisia začala na tejto štúdii čo najskôr pracovať; štúdia by mala hodnotiť aj vplyv nedokončenia bankovej únie v rôznych členských štátoch vrátane toho, aké to bude mať dôsledky na štátny dlh;

8.  vyzýva Komisiu, aby čo najskôr prijala najmä návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií, a návrh opatrení nadväzujúcich na odporúčania Liikanenovej skupiny na vysokej úrovni týkajúce sa štrukturálnej reformy bánk; podčiarkuje, že je dôležité, aby sa zákonodarcovia okamžite venovali týmto nadchádzajúcich návrhom v rámci spolurozhodovacieho postupu s cieľom umožniť skoré nadobudnutie účinnosti príslušných opatrení;

9.  vyzýva Komisiu, aby sa vo svojom ročnom prieskume rastu lepšie zamyslela nad vývojom v oblasti financií, ako Parlament požadoval vo svojich uzneseniach z 15. decembra 2011(9) a 18. apríla 2013(10);

10.  naliehavo vyzýva Radu, aby opätovne otvorila rokovania o DGS ako o zásadne dôležitej otázke, na ktorej majú priamy záujem občania Európskej únie, ako aj v záujme zabezpečenia dôvery vo finančný systém a jeho stability; konštatuje, že potrebu rýchleho prijatia tohto návrhu nedávno potvrdila aj cyperská kríza; pripomína, že jednotný európsky fond na ochranu vkladov s fungujúcimi systémami ochrany vkladov založenými na primeraných úrovniach financovania, ktoré zvyšujú jeho dôveryhodnosť a dôveru investorov, by mohol byť dlhodobým cieľom, len čo začne fungovať účinný rámec na riešenie krízových situácií a účinný jednotný mechanizmus dohľadu; vyzdvihuje ich význam z hľadiska riadneho zriadenia bankovej únie a dosiahnutia celkového cieľa týkajúceho sa stabilných finančných trhov; domnieva sa, že návrh o DGS by sa mal prijať súbežne so smernicou, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností;

11.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom kapacity a odhodlania na strane Rady a členských štátov dosiahnuť potrebné dohody s cieľom naplniť verejné záväzky, ktoré musia viesť k dokončeniu bankovej únie;

12.  vyzýva Radu, aby čo najskôr prijala pozíciu k ISCD a tak umožnila začať rokovania o tejto otázke, ktorá má priamy dosah na občanov Únie, keďže má za cieľ zvýšiť ochranu retailových investorov;

13.  pripomína záväzok skupiny G20 týkajúci sa štandardizovaných OTC derivátov, s ktorými by sa malo obchodovať na burzách alebo v náležitých prípadoch prostredníctvom elektronických platforiem na obchodovanie a ktoré by sa do konca roka 2012 mali zúčtovávať prostredníctvom centrálnych protistrán; preto naliehavo vyzýva Radu, aby využila zostávajúci čas legislatívneho obdobia na dokončenie práce na revízii MiFID, aby sa návrhy Komisie mohli prijať ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2014;

14.  vyzýva Radu, aby naďalej pracovala na CSDR a tak umožnila skoré začatie rokovaní s Parlamentom a Komisiou s cieľom zabezpečiť jeho včasné vykonávanie ešte pred zavedením systému Target2Securities;

15.  vyzýva Radu, aby navyše k revízii o MiFID bezodkladne pristúpila k rokovaniam s Parlamentom o ostatných kľúčových otázkach v oblasti ochrany spotrebiteľov a investorov, o ktorých príslušný výbor Parlamentu už hlasoval, alebo má čoskoro hlasovať, ako je UCITS V a IMD II;

16.  vyzýva Radu, aby čo najskôr prijala pozíciu k návrhu Komisie na smernicu, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, keďže táto smernica predstavuje dôležitý nástroj na obmedzenie budúcej expozície daňovníkov EÚ zlyhaniam bánk;

17.  vyzýva Radu, aby zabezpečila svoju pripravenosť rýchlo uzavrieť rokovania s Parlamentom o Omnibus II/Solvency II, a to hneď ako bude k dispozícii posúdenie vplyvu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov týkajúce sa právnych predpisov o dlhodobých zárukách, ktoré boli v minulosti predmetom rokovaní na trialógu; žiada o urýchlené prijatie návrhov o MAD/MAR;

18.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby včas predložila návrhy o systémoch náhrad pre poistených a o rámci pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, ktoré nie sú bankami, vrátane rámca uplatniteľného aspoň na veľké cezhraničné poisťovacie skupiny a subjekty, ktorých predmet podnikania tvoria v značnej miere netradičné a iné ako poisťovacie činnosti, aby o nich Parlament mohol rokovať ešte počas súčasného volebného obdobia;

19.  žiada Radu, aby objasnila kritériá, podľa ktorých sa rozhodovala o tom, ktorej otázke sa bude a ktorej otázke sa nebude venovať, a aby vysvetlila, ako zohľadnila vzájomnú prepojenosť otázok;

20.  žiada Radu, aby vysvetlila a podrobne opísala, ako získava potrebné zdroje a ako zlepšuje plynulosť a efektívnosť prechodu z jedného predsedníctva na ďalšie;

21.  v súvislosti s nedostatočným pokrokom v pracovných skupinách Rady vyzýva Radu, aby prevzala politickú zodpovednosť a prijala pozície na základe hlasovania kvalifikovanou väčšinou, ako sa ustanovuje v zmluvách;

22.  zdôrazňuje, že spoluzákonodarcovia sú zodpovední za prijatie všetkých potrebných opatrení, aby umožnili čo najskoršie prijatie predložených návrhov ešte pred koncom súčasného volebného obdobia, ak je to vhodné a možné;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 146, 25.5.2013, s. 1.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0427.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2012)0049.
(5) Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 328.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2012)0406 a P7_TA(2012)0407.
(7) Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 113.
(8) Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1.
(9) Prijaté texty, P7_TA(2011)0583.
(10) Prijaté texty, P7_TA(2013)0188.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia