Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2253(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0147/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0147/2013

Συζήτηση :

PV 12/06/2013 - 16
CRE 12/06/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2013 - 7.7
CRE 13/06/2013 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0278

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 383kWORD 43k
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο
Επισκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ το 2013
P7_TA(2013)0278A7-0147/2013

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2013 προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την επισκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ για το 2013 (2012/2253(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 27 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) που προβλέπει την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), έργο της οποίας είναι να επικουρεί τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 παράγραφος 3 της ΣΕΕ που ορίζει ότι ο ύπατος εκπρόσωπος επικουρεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή στη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων τομέων εξωτερικής δράσης της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 παράγραφος 2 της ΣΕΕ που προβλέπει ότι το Συμβούλιο και ο ύπατος εκπρόσωπος μεριμνούν για την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 35 παράγραφος 3 της ΣΕΕ που ορίζει ότι οι διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προστασίας των πολιτών της Ένωσης στο έδαφος τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 36 της ΣΕΕ που ορίζει ότι ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας /Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (στο εξής ΥΕ/ΑΕ) ζητά τακτικά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της κοινής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας, το ενημερώνει για την εξέλιξη των εν λόγω πολιτικών και μεριμνά ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 42 της ΣΕΕ το οποίο εκχωρεί στον ΥΕ/ΑΕ εξουσίες να υποβάλλει προτάσεις στον τομέα της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης αποστολών, χρησιμοποιώντας τόσο εθνικούς πόρους όσο και πόρους της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 παράγραφος 3 της απόφασης του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2010 για την σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (εφεξής απόφαση ΕΥΕΔ), που ορίζει ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος προβαίνει, έως τα μέσα του 2013, σε επανεξέταση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ΕΥΕΔ, η οποία καλύπτει μεταξύ άλλων την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφοι 6 και 8 για την γεωγραφική προέλευση, που συνοδεύεται, εν ανάγκη, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της απόφασης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 298 και 336 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στα οποία προβλέπεται η νομοθετική διαδικασία που διέπει ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΥΕ/ΑΕ της Επιτροπής για την πολιτική λογοδοσία (εφεξής δήλωση της ΥΕ/ΑΕ)(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για το προσωπικό της ΕΥΕΔ της 24ης Ιουλίου 2012 που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 9 της απόφασης ΕΥΕΔ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 97 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0147/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θέσπισε τον στόχο για τη διασφάλιση της ενότητας, της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΥΕΔ αποτελεί έναν νέο υβριδικό φορέα χωρίς προηγούμενο στην ΕΕ, ο οποίος αντλεί πόρους από κοινοτικές και διακυβερνητικές πηγές και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αναμένεται να καταστεί πλήρως λειτουργικός μέσα σε δύο έτη από την ίδρυσή του· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι η επισκόπηση της οργάνωσης και της λειτουργίας του θα πρέπει να βασίζεται σε δίκαιη και εποικοδομητική κριτική·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της ΕΥΕΔ θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη δυνατότητά της να ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις σημερινές εξωτερικές προκλήσεις και αρμοδιότητες καθώς και με βάση την ικανότητά της να επιτυγχάνει αποδοτικότερη χρήση των περιορισμένων πόρων μέσω μεγαλύτερης συνεργασίας και οικονομιών κλίμακας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τριπλός ρόλος του/της ΥΕ/ΑΕ αποτελεί την πλέον απτή εκδήλωση αυτής της προσπάθειας για την επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα διάρθρωση της Επιτροπής δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τον ειδικό ρόλο που έχει ανατεθεί στον/στην ΥΕ/ΑΕ σε σχέση με την εξωτερική δράση της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολλαπλοί ρόλοι που έχουν ανατεθεί από τη Συνθήκη της Λισαβόνας στον/στην ΥΕ/ΑΕ καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία θέσης ή θέσεων πολιτικού αναπληρωτή του/της, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο/η ΥΕ/ΑΕ επικουρείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη και η εκτέλεση των επιχειρησιακών αποφάσεων στον τομέα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ) πραγματοποιούνται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς για λόγους διαρθρωτικής και διαδικαστικής φύσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό κατέστη για μια ακόμα φορά εμφανές με την κρίση στο Μάλι, για την αντιμετώπιση της οποίας οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και οι αποφάσεις χρηματοδότησης δεν εγκρίθηκαν ούτε και εφαρμόσθηκαν γρήγορα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΥΕΔ θα πρέπει να διαθέτει μια εξορθολογισμένη, προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων και αποδοτική διάρθρωση, η οποία θα είναι σε θέση να παρέχει στήριξη στην πολιτική ηγεσία στις εξωτερικές σχέσεις, ιδίως στον τομέα της ΚΕΠΠΑ και να διευκολύνει τη λήψη των αποφάσεων στο Συμβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, η ΕΥΕΔ θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με συντονισμένο τρόπο, εμπειρογνωμοσύνη από διάφορα τμήματα, μεταξύ άλλων και από την Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα διάρθρωση της ΕΥΕΔ διαθέτει υπερβολικά μεγάλο αριθμό ανώτατων διοικητικών στελεχών και υπερβολικά πολλά επίπεδα λήψης αποφάσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης των μάχιμων μονάδων της ΕΕ δεν χρησιμοποιούνται ακόμη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία του παρελθόντος έχει καταστήσει σαφή την ανάγκη θέσπισης μόνιμου επιχειρησιακού στρατηγείου στις Βρυξέλλες για τη διεξαγωγή των αποστολών της ΚΠΑΑ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση των αραβικών εξεγέρσεων, κατέστη προφανές ότι η ΕΕ δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει, βραχυπρόθεσμα, ανακατανομή των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες πολιτικές προτεραιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του προσωπικού των αντιπροσωπειών της ΕΕ πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της ΕΥΕΔ στον καθορισμό του στρατηγικού προσανατολισμού και η συμβολή της στην υλοποίηση των μέσων εξωτερικής χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθούν σύμφωνα με τους βασικούς άξονες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός και χρηστή διακυβέρνηση στον τομέα της ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να μιλήσει με μια φωνή και να κερδίσει σε προβολή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως σε περιόδους δημοσιονομικών περιορισμών, η ΕΥΕΔ θα πρέπει να ενεργεί ως καταλύτης για την επίτευξη μεγαλύτερων συνεργειών, όχι μόνο εντός του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ, αλλά και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια περίοδο που οι κυβερνήσεις των κρατών μελών περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διπλωματική και προξενική τους παρουσία, η ΕΥΕΔ θα πρέπει να θεωρείται και να αξιοποιείται περαιτέρω ως ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας και των συνεργειών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών και των δομών της ΕΥΕΔ, της Επιτροπής – ιδίως της ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας και της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECHO) – και της Γραμματείας του Συμβουλίου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος σύμφωνα με τον οποίο το ένα τρίτο του προσωπικού πρέπει να προέρχεται από τα κράτη μέλη έχει επιτευχθεί, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσωπικό που προέρχεται από τα τρία σκέλη (την Επιτροπή, τη Γραμματεία του Συμβουλίου και τις εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες) θα πρέπει να κατανέμεται με κατάλληλο τρόπο σε όλα τα επίπεδα και μεταξύ των αντιπροσωπειών και του στρατηγείου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε θέσεις AD και σε ανώτερες θέσεις, και υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις AST·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν τροποποίηση των κανόνων που αφορούν το προσωπικό πρέπει να εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής ανάγκη ανάπτυξης της ικανότητας της ΕΥΕΔ να εντοπίζει και να αντλεί διδάγματα από εμπειρίες παλαιότερων επιχειρήσεων, ιδίως στον τομέα της πρόληψης των συγκρούσεων, της διαμεσολάβησης για την επίλυση συγκρούσεων, της διαχείρισης κρίσεων, της συμφιλίωσης και της οικοδόμησης της ειρήνης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυόμισι έτη μετά την έγκριση της δήλωσης της ΥΕ/ΑΕ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί λεπτομερής αξιολόγηση της πολιτικής λογοδοσίας της ΕΥΕΔ ενώπιον του Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο ζητείται η γνώμη του τελευταίου σχετικά με στρατηγικές αποφάσεις και λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και η συνεισφορά του·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει επίσης να εξετάσει δυνατότητες βελτίωσης των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες παρουσιάζονται οι ΥΕ/ΑΕ και οι αξιωματούχοι της ΕΥΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών αντιπροσωπειών και του ΕΕΕΕ, ενώπιον του Κοινοβουλίου και των οργάνων του, καθώς και του τρόπου με τον οποίο ανταποκρίνεται η ΕΥΕΔ στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος που ασκεί το Κοινοβούλιο στην ΕΥΕΔ έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου η ευρωπαϊκή εξωτερική δράση να κατανοείται καλύτερα και να υποστηρίζεται από τους πολίτες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ενισχύει τη νομιμότητα της δράσης αυτής·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη ευελιξίας που παρατηρείται στα ισχύοντα χρηματοοικονομικά κυκλώματα των αντιπροσωπειών, με δυσμενείς επιπτώσεις ως προς τον φόρτο εργασίας του προσωπικού·

1.  απευθύνει την ακόλουθη σύσταση στην Ύπατη Εκπρόσωπο /Αντιπρόεδρο, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος ως προς τη σύσταση της ΕΥΕΔ, αλλά ότι μπορούν να επιτευχθούν περισσότερα σε ό,τι αφορά τη συνέργεια και το συντονισμό μεταξύ θεσμικών οργάνων, καθώς και την πολιτική ηγεσία και την προβολή, λόγω των ευκαιριών που έχουν δημιουργηθεί με το συνδυασμό των ρόλων της Ύπατης Εκπροσώπου, Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Προέδρου του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, καθώς και με την ενίσχυση του θεσμικού χαρακτήρα της υπηρεσίας:

Σχετικά με την ηγεσία και την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διάρθρωση της διπλωματίας στον 21ο αιώνα

2.  να παρέχουν στήριξη στον/στην ΥΕ/ΑΕ κατά την εκτέλεση των πολλαπλών καθηκόντων του/της που του/της έχουν ανατεθεί από την ΣΕΕ, προβλέποντας τον διορισμό ενός ή περισσότερων πολιτικών αναπληρωτών του/της που θα λογοδοτούν στο Κοινοβούλιο και θα παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του/των, και θα εξουσιοδοτούνται να ενεργούν εξ ονόματος του/της ΥΕ/ΑΕ, ώστε να διασφαλίζουν επίσης ότι οι αρμόδιοι για θέματα εξωτερικών σχέσεων επίτροποι μπορούν να εκπροσωπούν πλήρως τον/την ΥΕ/ΑΕ τόσο σε κοινοβουλευτικά θέματα όσο και διεθνώς· επιπλέον, να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής υπουργών εξωτερικών των κρατών μελών σε συγκεκριμένα καθήκοντα και αποστολές εξ ονόματος της Ένωσης, ως τρόπο για την ενίσχυση κοινών θέσεων της ΕΕ·

3.  υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων, να απλουστεύσουν την ιεραρχική δομή της ΕΥΕΔ και να ενισχύσουν το ρόλο του εκτελεστικού Γενικού Γραμματέα της, θεσπίζοντας σαφή διοικητική ιεραρχία για την υποστήριξη της αποτελεσματικής λήψης των αποφάσεων καθώς και της έγκαιρης πολιτικής απόκρισης, και στο πλαίσιο αυτό, να εξορθολογήσουν τις θέσεις του γενικού διευθυντή και του αρμόδιου για διοικητικά θέματα διευθυντή, να μειώσουν και να απλουστεύσουν την ιεραρχική δομή των γενικών διευθύνσεων, να καθορίσουν σαφώς τις σχετικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο της δομής διαχείρισης της ΕΥΕΔ, και να αναθεωρήσουν τη σημερινή δομή με βάση το διοικητικό συμβούλιο, με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικότητας, σαφήνειας και συνοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· με το ίδιο πνεύμα, να διασφαλίσουν ότι θα παρέχεται γνώμη στα πολιτικά θέματα στην ΥΕ/ΑΕ, λόγου χάριν μέσω πολιτικού συμβουλίου, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών θεσμικών παραγόντων, ούτως ώστε να του/της παρέχεται η δυνατότητα να εκτιμά τον αντίκτυπο δράσεων που αναλαμβάνει η ΕΥΕΔ·

4.  να βελτιώσουν και να ενισχύσουν το ρόλο που διαδραματίζει ο/η ΥΕ/ΑΕ στο πλαίσιο του συντονισμού, της ανάληψης πρωτοβουλιών και της πολιτικής ηγεσίας, ιδίως ως προέδρου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, εξασφαλίζοντας ότι, στην προσεχή Επιτροπή, θα αξιοποιήσει στο έπακρο το δυναμικό του/της ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής και ότι θα του/της ανατεθεί η προεδρία της ομάδας των αρμόδιων για θέματα εξωτερικών σχέσεων Επιτρόπων, η οποία θα διευρύνεται με τη συμμετοχή άλλων επιτρόπων στων οποίων το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται η εξωτερική διάσταση, προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η πρακτική κοινών προτάσεων και κοινών αποφάσεων·

5.  να αξιοποιήσουν πλήρως τον συνεργειακό αντίκτυπο της ΕΥΕΔ, και στο πλαίσιο αυτό να προβλέψουν τη δυνατότητα να λαμβάνονται αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία σε ζητήματα που αφορούν την ΚΕΠΠΑ, όπως προβλέπει το άρθρο 31, παράγραφος2 της ΣΕΕ, και να εξετάσουν επίσημα τη δυνατότητα επέκτασης της λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ μέσω της σχετικής «ρήτρας γέφυρας»·

6.  να διασφαλίσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 της απόφασης ΕΥΕΔ, η ΕΥΕΔ διαδραματίζει καίριο ρόλο κατά τον καθορισμό των στρατηγικών των σχετικών μέσων εξωτερικής χρηματοδοτικής βοήθειας και ότι, για τον σκοπό αυτόν, η ΕΥΕΔ διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη να ηγηθεί στους εν λόγω τομείς·

7.  να διασφαλίσουν, ταυτόχρονα, τον «κοινοτικό» χαρακτήρα της πολιτικής γειτονίας, έχοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απορρίπτει κάθε προσπάθεια απόδοσης διακυβερνητικού χαρακτήρα σε κοινοτικές πολιτικές και ότι η Συνθήκη εκχωρεί στην Επιτροπή την κύρια αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που αφορούν διεθνείς συμφωνίες με τη συμμετοχή της Ένωσης και εξ ονόματός της·

8.  να βελτιώσουν περαιτέρω τη διεπαφή μεταξύ της Διεύθυνσης Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής και της ΕΥΕΔ·

9.  να διασφαλίσουν ότι οι ειδικοί εντεταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα του έργου της ΕΥΕΔ εντάσσοντας τους ίδιους και το προσωπικό τους στη διάρθρωση της ΕΥΕΔ, και να εξετάσουν, κατά περίπτωση, το ενδεχόμενο να τεθούν επίσης επικεφαλής αντιπροσωπείας της ΕΕ·

10.  να διενεργήσουν συστηματικό και ενδελεχή έλεγχο αποβλέποντας στην ενοποίηση των δομών της Επιτροπής και της Γραμματείας του Συμβουλίου που συνδέονται με την εξωτερική πολιτική, με σκοπό την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλληλεπικαλύψεων και την προώθηση της αποδοτικότητας του κόστους· να θέσουν την παραπάνω έκθεση στη διάθεση του Κοινοβουλίου·

11.  στο ίδιο πνεύμα, να αναπτύξουν περαιτέρω την πρακτική των κοινών τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης των θεσμικών οργάνων, με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας· ως πρώτο βήμα να εντάξουν σε μια «ενιαία κοινή διάρθρωση» τις διάφορες υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ για καθήκοντα έγκαιρης προειδοποίησης, εκτίμησης κινδύνου και ασφάλειας που καλύπτουν εκδηλώσεις εκτός της Ένωσης κατά την άσκηση των οποίων οι εν λόγω υπηρεσίες πρέπει να συνεργαστούν·

12.  στο πλαίσιο συντονισμού με τα κράτη μέλη, να ορίσουν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιλογές για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μεταξύ των διπλωματικών υπηρεσιών των κρατών μελών και της ΕΥΕΔ σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την παροχή προξενικών υπηρεσιών·

13.  να ακολουθήσουν μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την προεδρία των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου και να τερματίσουν την εναλλασσόμενη προεδρία των εν λόγω ομάδων·

14.  σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΣΕΕ, να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη υποστηρίζουν ενεργά και ανεπιφυλάκτως την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ένωσης, με πνεύμα πίστης και αμοιβαίας αλληλεγγύης, και ότι σέβονται τις δράσεις της Ένωσης και στηρίζουν την ΕΥΕΔ κατά την εκτέλεση της εντολής της·

15.  προς τον σκοπό αυτόν, να προωθήσουν τη μεγαλύτερη συνεργασία με τα κράτη μέλη και να αναπτύξουν μια πρακτική κοινής υποβολής πολιτικών εκθέσεων αντιπροσωπειών και πρεσβειών·

Σχετικά με την «κατάλληλη διάρθρωση» για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης προσέγγισης

16.  να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της Συνθήκης της Λισαβόνας, ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ενσωματώνει διπλωματικά, οικονομικά, αναπτυξιακά και –ως έσχατη λύση και σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών– στρατιωτικά μέσα στο πλαίσιο των κοινών στρατηγικών πολιτικών προσανατολισμών της Ένωσης, με σκοπό την περιφρούρηση και προώθηση της ασφάλειας και της ευημερίας κυρίως των πολιτών της ΕΕ και των γειτονικών χωρών καθώς και των πολιτών άλλων χωρών· στο πλαίσιο αυτό, να διασφαλίσουν τη συνοχή μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων· επιπλέον, να διασφαλίσουν ότι η ΕΥΕΔ έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί στρατηγικό σχεδιασμό και να υποβάλει προτάσεις για την εφαρμογή σημαντικών καινοτομιών που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, όπως την ανάθεση της εκτέλεσης ορισμένων καθηκόντων σε ομάδες ικανών κρατών μελών, και την ανάπτυξη της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μάχιμων ομάδων·

17.  προς τον σκοπό αυτόν, να αναπτύξουν περαιτέρω μια «κατάλληλη διάρθρωση» (που θα προσδιορίζεται, λόγου χάριν, ως Συμβούλιο Κρίσεων) στην οποία θα ενσωματώνονται δομές πρόληψης συρράξεων, αντιμετώπισης κρίσεων, εδραίωσης της ειρήνης, τα σχετικά μέσα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και δομές πολιτικής ασφάλειας και της ΚΠΑΑ, και η οποία θα διασφαλίζει τον συντονισμό με τα γεωγραφικά γραφεία, τις αντιπροσωπείες και άλλα θεματικά τμήματα που ασχολούνται με τη διαχείριση κρίσεων, βάσει της έννοιας της πλατφόρμας κρίσεων· να διασφαλίσουν τη γενική συνοχή και την αποφυγή αλληλεπικαλύψεων στο πλαίσιο της ΕΥΕΔ· επιπλέον, να ενισχύσουν το διοργανικό συντονισμό και το σαφή διαχωρισμό των ρόλων·

18.  να διασφαλίσουν τον αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την ταχύτερη λήψη αποφάσεων σχετικά με επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, συνδυάζοντας τις αντίστοιχες ικανότητες σχεδιασμού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού (CMPD) με αυτές της Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC)· επιπλέον, να καθιερώσουν μια μόνιμη δομή διεξαγωγής επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα μόνιμο επιχειρησιακό στρατηγείο που θα συστεγάζεται με μια Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Διεξαγωγής Επιχειρήσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής υλοποίησης στρατιωτικών και μη στρατιωτικών επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τις αντίστοιχες διοικητικές ιεραρχίες τους·

Σχετικά με τη μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών διαδικασιών για αποτελεσματική εξωτερική δράση

19.  να αξιοποιήσουν πλήρως όλα τα πιθανά περιθώρια ευελιξίας που παρέχει ο δημοσιονομικός κανονισμός σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση διοικητικών και επιχειρησιακών δαπανών ούτως ώστε να εξουσιοδοτούνται οι επικεφαλής αντιπροσωπειών, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, να αναθέτουν περαιτέρω στον αναπληρωτή τους και στο προσωπικό της Επιτροπής, καθήκοντα διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διαχείριση και την απρόσκοπτη λειτουργία των αντιπροσωπειών και να επιτρέπεται στους επικεφαλής αντιπροσωπειών να εστιάζουν στα πολιτικά καθήκοντά τους·

20.  να επιταχύνουν τις διαδικασίες στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής για διαχείριση των οικονομικών της ΚΠΑΑ με στόχο τη διασφάλιση ευέλικτων και έγκαιρων αποκρίσεων σε καταστάσεις κρίσης και, ειδικότερα, να διασφαλίσουν την ταχεία και αποδοτική δρομολόγηση μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ· εν προκειμένω, να εξετάσουν κατά πόσον είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ο δημοσιονομικός κανονισμός χωρίς να μειωθεί η εποπτεία·

21.  να ενισχύσουν την ευελιξία και τη δραστικότητα της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ με την αναθεώρηση των κανόνων για αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό και τις δαπάνες για εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα·

22.  να βελτιώσουν την οικονομική λογοδοσία επεκτείνοντας τη διαφάνεια σε όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού που προορίζονται για την ΚΕΠΠΑ, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, των ΕΕΕΕ, της μη διάδοσης των όπλων και της πρόληψης των συγκρούσεων·

Σχετικά με τις αντιπροσωπείες

23.  να προσδώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις αποφάσεις της ΕΥΕΔ που αφορούν την (ανα)κατανομή του προσωπικού της Επιτροπής στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι το επαγγελματικό προφίλ του προσωπικού και το μέγεθος των αντιπροσωπειών της ΕΕ αντικατοπτρίζουν τα στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης και τις πολιτικές της προτεραιότητες·

24.  να λάβουν τα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ ορίζονται με αξιοκρατικά κριτήρια και με βάση την καλή γνώση των συμφερόντων, αξιών και πολιτικών της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή κινήτρων και ο υψηλότερος δυνατός βαθμός ποιότητας και αποτελεσματικότητας μεταξύ των ατόμων που επιλέγονται για εν λόγω ευαίσθητα αξιώματα·

25.  να προβλέψουν ότι, ιδίως σε αντιπροσωπείες όπου ο αριθμός των μελών του προσωπικού της ΕΥΕΔ είναι μικρός, ο επικεφαλής αντιπροσωπείας μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της απόφασης ΕΥΕΔ, να αναθέτει και σε προσωπικό της Επιτροπής τη διεξαγωγή πολιτικών αναλύσεων και την υποβολή πολιτικών εκθέσεων·

26.  εν προκειμένω, να ενισχύσουν την εξουσία των επικεφαλής αντιπροσωπείας επί του συνόλου του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της Επιτροπής και να διασφαλίσουν ότι ο επικεφαλής αντιπροσωπείας είναι ο αποδέκτης όλων των οδηγιών που εκδίδονται από το στρατηγείο·

27.  να αναπτύξουν με σοβαρότητα τις δυνατότητες που παρέχει η απόφαση ΕΥΕΔ και η ΣΕΕ, ιδίως μέσω της ενίσχυσης του συντονιστικού ρόλου των αντιπροσωπειών, κυρίως σε καταστάσεις κρίσεων, και μέσω της δυνατότητας αυτών να παρέχουν προξενική προστασία στους πολίτες της ΕΕ από κράτη μέλη που δεν εκπροσωπούνται σε μια δεδομένη χώρα· να διασφαλίσουν ότι τυχόν πρόσθετα καθήκοντα δεν αφαιρούν πόρους από ισχύουσες πολιτικές, θεσμικά όργανα και προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ·

28.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλη πλειοψηφία αντιπροσωπειών της ΕΕ ασχολούνται πλέον με ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου και των γυναικών ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη σε κάθε αντιπροσωπεία και γραφείο της ΕΕ· επιπλέον, να προβάλλουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό βάσει της πολυμορφίας του· να διασφαλίσουν, κατά περίπτωση, ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ διαθέτουν, εκτός από το υπάρχον προσωπικό τους, έναν αξιωματικό-σύνδεσμο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδιο για την παροχή επαρκούς συνδρομής σε αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου σε τρίτες χώρες καθώς και όσον αφορά έρευνες, με βάση την αρχή ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ εκπροσωπούν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο·

29.  να διασφαλίσουν, επιπλέον, ότι οι αντιπροσωπείες διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς πολιτικής (λ.χ. κλιματική αλλαγή, ενεργειακή ασφάλεια, κοινωνική και εργασιακή πολιτική, πολιτισμός, κ.α.) που είναι σημαντικοί για τις σχέσεις της ΕΕ με την εν λόγω χώρα·

30.  να διασφαλίσουν ότι, όπου είναι εφικτό, κάθε αντιπροσωπεία διαθέτει έναν ακόλουθο για θέματα ασφάλειας και άμυνας, ιδίως σε αντιπροσωπείες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση πολιτικής αστάθειας ή σε ευάλωτη θέση ή στις οποίες έχει πρόσφατα τερματιστεί επιχείρηση ή αποστολή της ΚΠΑΑ, με σκοπό να διασφαλιστεί η συνέχεια των επιχειρήσεων και η επαρκής παρακολούθηση του περιβάλλοντος·

31.  ζητεί από την ΥΕ/ΑΕ να προβεί στην αναθεώρηση των ρυθμίσεων και απαιτήσεων ασφάλειας για τις αποστολές αντιπροσωπειών της ΕΕ στο εξωτερικό και να επιβεβαιώσει ότι οι αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια λαμβάνονται από την ΕΥΕΔ και όχι από εξωτερικές ανάδοχες εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας·

Σχετικά με την υλοποίηση της δήλωσης για την πολιτική λογοδοσία

32.  σύμφωνα με την τετραμερή συμφωνία που συνήφθη στη Μαδρίτη τον Ιούνιο του 2010, να διασφαλίσουν την πλήρη και αποτελεσματική υλοποίηση της υποχρέωσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 της ΣΕΕ να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι απόψεις του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα μέσω προορατικής και συστηματικής διαβούλευσης με την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου πριν από την έγκριση στρατηγικών και εντολών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ·

33.  να διασφαλίσουν την υποβολή πολιτικών εκθέσεων από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης προς κατόχους νευραλγικών θέσεων στο Κοινοβούλιο υπό καθεστώς ρυθμιζόμενης πρόσβασης·

34.  να διασφαλίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, ότι το Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαπραγματεύσεων που αφορούν διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών που συνάπτονται στον τομέα της ΚΕΠΠΑ·

35.  σύμφωνα με τις θετικές εμπειρίες των νεοδιορισθέντων επικεφαλής αντιπροσωπείας και ΕΕΕΕ που παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου προτού αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να επεκτείνουν την πρακτική αυτή, ώστε να καλύπτει και τους νεοδιορισθέντες αρχηγούς αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ·

36.  να διασφαλίσουν ότι, αφ’ ης στιγμής διορίζονται από τον/την ΥΕ/ΑΕ, οι νέοι επικεφαλής αντιπροσωπείας αναγνωρίζονται επισήμως από την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους·

37.  να προβαίνουν σε συστηματικές ανταλλαγές με την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου πριν από κάθε Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και, ύστερα από κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου, να ενημερώνουν σχετικά την εν λόγω επιτροπή·

Σχετικά με την κατάρτιση και την εδραίωση ενός ευρωπαϊκού διπλωματικού ομαδικού πνεύματος

38.  να προωθήσουν την κοινή κατάρτιση και άλλα συγκεκριμένα μέτρα για την εδραίωση ομαδικού πνεύματος μεταξύ των μελών του προσωπικού της ΕΥΕΔ που προέρχονται από διαφορετική διπλωματική κουλτούρα και θεσμικό υπόβαθρο, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης πρωτοβουλιών κοινής κατάρτισης για το προσωπικό της ΕΥΕΔ και των διπλωματών των χωρών, στο πλαίσιο της συνεχούς επαγγελματικής τους εξέλιξης·

39.  στο πνεύμα αυτό, να επανεξετάσουν τα αντίστοιχα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, με σκοπό την ενοποίησή τους παράλληλα με την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας·

Σχετικά με τη βάση προσλήψεων

40.  να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειες για την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων και γεωγραφικής ισορροπίας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα προσόντα και τις δεξιότητες· να τονίσουν πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί ισορροπία σε επίπεδο επικεφαλής αντιπροσωπειών και άλλων διευθυντικών επιπέδων· να καθιερώσουν μεταβατικά μέτρα, παράλληλα με την κατάρτιση σχεδίου δράσης, που θα περιλαμβάνουν προγράμματα καθοδήγησης, ειδική κατάρτιση και ευνοϊκό για την οικογένεια περιβάλλον εργασίας με στόχο να προωθείται η εκπροσώπηση γυναικών και να αντιμετωπίζονται τα διαρθρωτικά εμπόδια που προβάλλονται στη διπλωματική καριέρα τους·

41.  να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να αποκατασταθεί η γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα στις ανώτατες βαθμίδες και σε όλες τις άλλες κατηγορίες και θέσεις προκειμένου να προωθείται και να ενθαρρύνεται η πολιτική οικειοποίηση της ΕΥΕΔ εκ μέρους τόσο των αξιωματούχων όσο και των κρατών μελών και, όπως απαιτείται από τις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 6 της απόφασης ΕΥΕΔ·

42.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος για την πρόσληψη του εντός τρίτου του προσωπικού από κράτη μέλη, να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό από εθνικά υπουργεία δεν συγκεντρώνεται σε διευθυντικά επίπεδα, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό δυνατότητες ανέλιξης σε όλους, και μη εστιάζοντας πλέον στην πρόσληψη νέου προσωπικού της ΕΕ σε μόνιμη βάση· να διερευνήσουν, στο πλαίσιο αυτό, τις δυνατότητες για υποβολή αιτήσεων από διπλωμάτες κρατών μελών που εργάζονται στην ΕΥΕΔ για μόνιμες θέσεις εντός της Υπηρεσίας·

43.  προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πραγματικά ευρωπαϊκό ομαδικό πνεύμα και να διασφαλιστεί ότι η Υπηρεσία εξυπηρετεί αποκλειστικά κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα, να αντιταχθούν σε όλες τις απόπειρες των κρατών μελών να επέμβουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού της ΕΥΕΔ· πλέον μετά από την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, να διασφαλίσουν ότι η ΕΥΕΔ μπορεί να αναπτύξει δική της, ανεξάρτητη διαδικασία προσλήψεων, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν επίσης στελέχη από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και εξωτερικοί υποψήφιοι μέσω γενικών διαγωνισμών·

44.  να εξετάσουν ειδικότερα, ενόψει του ειδικού ρόλου του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τον καθορισμό στόχων και βασικών επιλογών της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής, το ρόλο του στο δημοκρατικό έλεγχο της εξωτερικής πολιτικής καθώς και την πρακτική που ακολουθεί στις κοινοβουλευτικές εξωτερικές σχέσεις, τη δυνατότητα υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποβάλλουν αιτήσεις για θέσεις στην ΕΥΕΔ σε ισότιμη βάση με υπαλλήλους του Συμβουλίου και της Επιτροπής από την 1η Ιουλίου 2013·

45.  να διασφαλίσουν ότι η ΕΥΕΔ διαθέτει κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων για την απόκριση σε συγκρούσεις, ιδίως μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων στους τομείς της διαμεσολάβησης και του διαλόγου·

Μακροχρόνιος ορίζοντας

46.  στο πλαίσιο μελλοντικής Σύμβασης, ζητεί να τεθεί στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της περαιτέρω ανάπτυξης της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ και του ρόλου της ΕΥΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ονομασίας·

o
o   o

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 210 της 3.8.2010, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου