Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2665(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0274/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2013 - 7.11

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0282

Texte adoptate
PDF 217kWORD 26k
Joi, 13 iunie 2013 - Strasbourg
Acordul de parteneriat și cooperare cu Afganistanul
P7_TA(2013)0282RC-B7-0274/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 13 iunie 2013 referitoare la negocierile privind un acord de cooperare UE-Afganistan privind parteneriatul și dezvoltarea (2013/2665(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rapoartele și rezoluțiile sale anterioare privind Afganistanul, în special Rezoluția sa din 16 decembrie 2010 referitoare la „O nouă strategie pentru Afganistan”(1), Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la controlul bugetar al asistenței financiare acordate de UE Afganistanului(2) și Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la situația femeilor în Afganistan și Pakistan(3),

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind Afganistanul, inclusiv Rezoluția 2096 din martie 2013,

–  având în vedere concluziile Conferințelor Internaționale privind Afganistanul din 2011 și 2012, inclusiv cele care au avut loc la Bonn în decembrie 2011, la Chicago în mai 2012, la Kabul în iunie 2012 și la Tokyo în iulie 2012,

–  având în vedere declarația Delegației UE în Afganistan, emisă în data de 19 noiembrie 2012 cu acordul șefilor de misiune ai UE în Afganistan, referitoare la executarea persoanelor condamnate la moarte,

–  având în vedere decizia miniștrilor Afacerilor externe din UE din 27 mai 2013, de a extinde misiunea de poliție a UE în Afganistan (EUPOL) până la 31 decembrie 2014,

–  având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE sprijină reconstrucția și dezvoltarea Afganistanului începând din 2002 și continuă să își demonstreze angajamentul față de tranziția pașnică în Afganistan, precum și pentru dezvoltarea integratoare și sustenabilă a țării și pentru stabilitatea și securitatea întregii regiuni;

B.  întrucât asistența acordată de UE între 2011 și 2013 s-a concentrat asupra unor sectoare-cheie ale administrației (inclusiv poliția), asupra agriculturii, dezvoltării rurale, sistemului de sănătate și protecției sociale;

C.  întrucât UE și Afganistanul se află pe punctul de a încheia negocierile privind un acord de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea (CAPD), care va permite relansarea cooperării UE-Afganistan la un nivel nou și cuprinzător și va crea un nou cadru legal pentru aceasta;

D.  întrucât Parlamentul European a solicitat lansarea unui plan de acțiune pe o perioadă de cinci ani pentru eliminarea culturilor de mac destinat producerii de opiu prin stimularea unei dezvoltări alternative în Afganistan;

E.  întrucât UE participă la instruirea forțelor de poliție și la consolidarea capacităților în Afganistan și întrucât, începând din 2007, misiunea EUPOL sprijină o forță de poliție civilă sustenabilă și eficace care va contribui la instituirea unui sistem de justiție penală sub conducere afgană,

F.  întrucât, potrivit Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, numărul de cetățeni afgani dependenți de droguri se află într-o creștere continuă, tendință ce va avea repercusiuni sociale majore asupra populației;

G.  întrucât, în ciuda rolului activ jucat de UE în sprijinirea măsurilor antidrog, rezultatele semnificative sunt foarte limitate;

H.  întrucât lipsa coordonării între donatorii care acordă ajutoare Afganistanului și guvernul acestei țări subminează eficacitatea contribuțiilor UE în beneficiul Afganistanului;

I.  întrucât, în urma adoptării Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European are un rol-cheie de jucat în ceea ce privește acordarea aprobării necesare pentru încheierea de noi acorduri de cooperare,

1.  reiterează sprijinul său continuu pentru edificarea unui stat afgan care să dispună de instituții democratice mai puternice, capabile de a asigura suveranitatea națională, unitatea statală, integritatea teritorială și prosperitatea poporului afgan; reafirmă faptul că viitorul pașnic al Afganistanului depinde de edificarea unui stat stabil, sigur și sustenabil din punct de vedere economic, în care nu există terorism și narcotice și care este întemeiat pe statul de drept, pe instituții democratice consolidate, pe respectul pentru separarea puterilor și un parlament puternic, precum și pe garantarea drepturilor fundamentale; apreciază, în acest context, importantele contribuții aduse de cooperarea pentru dezvoltare cu UE și de către misiunea EUPOL Afganistan, fiind salutată extinderea acesteia;

2.  salută eforturile depuse și progresul realizat în ultimul deceniu; își reiterează, totuși, preocuparea în legătură cu situația în domeniul securității și cu violențele continue din Afganistan, care reprezintă o amenințare pentru populația locală, inclusiv pentru femei, copii, pentru forțele de securitate naționale și pentru personalul internațional civil și militar;

3.  solicită guvernului afgan să se pregătească să își asume pe deplin responsabilitățile ce îi revin pentru propria securitate după retragerea forțelor internaționale; invită UE și statele sale membre să își intensifice eforturile pentru a sprijini procesul de consolidare a capacităților militare și civile desfășurat de guvernul afgan și de forțele naționale de securitate, cu scopul de a institui un climat de stabilitate și securitate ca un fundament esențial al dezvoltării socio-economice, evitând crearea unui vid de putere odată ce țara își va asuma responsabilitatea deplină pentru securitatea sa după 2014; subliniază riscul ca retragerea forțelor internaționale în 2014 să creeze un vid economic;

4.  sprijină negocierile referitoare la un acord de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea și subliniază că acest acord ar trebui să conducă la o abordare mai strategică și la asigurarea sprijinului pentru autoritățile afgane atât pe durata retragerii forțelor internaționale, cât și după această retragere;

5.  subliniază că este important ca acest nou acord să cuprindă o strategie cuprinzătoare și sustenabilă pentru a aborda provocările interconectate din domeniile securității, economiei, guvernării și dezvoltării în Afganistan;

6.  invită autoritățile afgane să comute toate pedepsele cu moartea și să introducă un moratoriu asupra execuțiilor în vederea abolirii permanente a pedepsei cu moartea;

7.  consideră regretabilă lipsa impulsului politic pentru încheierea negocierilor ACPD; solicită, prin urmare, Serviciului european pentru acțiunea externă (SEAE) și guvernului afgan să le încheie rapid;

8.  invită UE ca, în cadrul noului acord, să-și continue eforturile de sprijinire a valorilor democratice, a statului de drept, a unui sistem de guvernare fiabil (incluzând combaterea corupției), a unui sistem judiciar independent, a drepturilor omului și a creării unei societăți civile veritabile;

9.  regretă faptul că, în ciuda obligației SEAE de a informa Parlamentul cu privire la toate stadiile negocierilor, Parlamentul nu a fost informat în mod adecvat; reamintește noile sale prerogative în domeniul afacerilor externe, astfel cum sunt prevăzute în Tratatul de la Lisabona, și solicită ca SEAE și Consiliul să coopereze sub toate aspectele cu privire la acest domeniu de importanță majoră;

10.  subliniază necesitatea continuării dezvoltării socio-economice și a diversificării economice; accentuează, în acest sens, potențialul impulsionării creșterii economice prin exploatarea resurselor energetice și prin punerea unui accent mai puternic pe industria extractivă; subliniază, cu toate acestea, necesitatea ca industria extractivă să funcționeze în mod transparent, precum și necesitatea aplicării standardelor stabilite de Inițiativa internațională pentru transparență în industriile extractive;

11.  constată că, în ciuda anumitor progrese înregistrate în ultimul deceniu în domeniul egalității de gen și al drepturilor fundamentale, femeile din Afganistan constituie în continuare cel mai vulnerabil segment al societății și continuă să fie obiectul amenințărilor, intimidării și violenței și să sufere din cauza unor legi discriminatorii; subliniază necesitatea – din punct de vedere juridic, dar și practic – de a integra femeile pe deplin în cadrul societății, de a asigura participarea lor deplină și de a face posibilă emanciparea reală a femeilor; condamnă cu fermitate faptul că numeroase femei sunt victime ale amenințărilor și violențelor continue și că, în ultimii ani, femei care ocupau un loc important în viața publică afgană au fost ucise sau au făcut obiectul unor tentative de omor, însă, cu toate acestea, autorii nu au fost deferiți justiției;

12.  subliniază necesitatea de a sprijini dezvoltarea infrastructurii în numeroase sectoare, inclusiv a școlilor, spitalelor, transportului, rețelelor energetice, agriculturii și emancipării femeilor în Afganistan, conform ajutorului UE pentru dezvoltare acordat înainte de intervenția din 2001;

13.  regretă faptul că inițiativa antidrog a UE nu a obținut rezultate satisfăcătoare până în prezent; evidențiază faptul că producția și traficul de droguri sprijină grupurile de „insurgenți” și alimentează corupția la diferite niveluri; subliniază că accentul principal al măsurii de combatere a drogurilor ar trebui pus pe sprijinirea unor surse alternative de venituri pentru fermieri; evidențiază, în acest sens, necesitatea unei strategii mai largi în ce privește dezvoltarea rurală sustenabilă și gestionarea apei;

14.  reamintește că peste 90 % din heroina care se găsește în Europa provine din Afganistan, iar costurile pentru sănătatea publică în țările europene se ridică la miliarde de dolari; remarcă, pe de altă parte, că producția de opiu constituie o problemă cheie pe plan social, economic și al securității; regretă faptul că în 2011 producția de opiu a crescut cu 61 % față de 2010, ajungând să reprezinte 9 % din PIB-ul Afganistanului în anul 2011;

15.  constată că, între anii 2009 și 2011, SUA și comunitatea internațională au cheltuit 1,1 miliarde USD pentru măsurile antidrog, fără a obține un impact semnificativ asupra producției și traficului; reamintește că Parlamentul a solicitat, în repetate rânduri, instituirea unui plan de acțiune pe o perioadă de cinci ani pentru eradicarea opiului, cu termene și criterii de evaluare specifice, care să fie pus în aplicare prin intermediul unui birou dedicat acestui scop, dotat cu buget și personal propriu și având la bază cooperarea dintre UE, SUA și Federația Rusă, aceasta din urmă fiind principala victimă a traficului cu heroină provenind din Afganistan, precum și cea mai mare piață a opiului din lume;

16.  reamintește că, între anul 2002 și sfârșitul anului 2011, UE a angajat o sumă totală de aproximativ 2,5 miliarde EUR sub formă de asistență pentru Afganistan, inclusiv 493 milioane EUR pentru asistența umanitară; regretă faptul că, în ciuda afluxului considerabil de asistență externă, impactul obținut a fost limitat; invită Curtea de Conturi Europeană să redacteze un raport special privind eficacitatea asistenței acordate de UE Afganistanului în ultimul deceniu, similar celui privind misiunea EULEX în Kosovo;

17.  își exprimă cea mai profundă îngrijorare cu privire la ineficiența ajutorului financiar internațional și a structurilor guvernamentale afgane, precum și cu privire la lipsa de transparență și mecanismul limitat de responsabilizare a donatorilor;

18.  regretă faptul că o proporție semnificativă a sumelor alocate ca ajutor european și internațional se pierde de-a lungul lanțului de distribuție și atrage atenția asupra faptului că acest lucru se întâmplă în principal sub patru forme: risipa, costurile intermediare și de securitate excesive, suprafacturarea și corupția;

19.  reiterează faptul că este esențial să se coordoneze asistența UE pe baza unei abordări comune care să implice state membre și actori internaționali, în cadrul unei strategii comune; salută consensul strategic dintre guvernul Afganistanului și comunitatea internațională cu privire la un parteneriat reînnoit și durabil pentru următorul deceniu, după cum se menționează în concluziile Conferinței de la Tokyo privind Afganistanul și Cadrul de la Tokyo privind responsabilitatea reciprocă;

20.  subliniază importanța unei abordări cuprinzătoare și integratoare, inițiată și condusă de afgani, pentru reconcilierea în Afganistan, care să-i vizeze pe toți cei ce renunță la violență, respectă Constituția - inclusiv prevederile acesteia privind drepturile omului, în special cele referitoare la drepturile femeilor - și sunt dispuși să se alăture în construirea unui Afganistan pașnic; subliniază că la procesul de pace ar trebui să participe opoziția politică, societatea civilă în general, și în special femeile, și că acesta ar trebui să fie cât mai integrator cu putință; solicită ca rolul Înaltului consiliu pentru pace în acest domeniu să fie întărit și axat mai îndeaproape asupra procesului de pace existent;

21.  reamintește angajamentele asumate de guvernul Afganistanului la conferințele internaționale privind Afganistanul desfășurate la Kabul și la Tokyo, pentru a întări și a ameliora procesul electoral din Afganistan, inclusiv printr-o reformă electorală pe termen lung, pentru ca viitoarele alegeri să respecte standardele internaționale; salută anunțarea datei pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale și a celor pentru consiliile provinciale din 2014, precum și pregătirile Afganistanului pentru aceste alegeri; subliniază necesitatea de a mobiliza participarea, care poate depinde de situația în materie de securitate, mai ales în provinciile din sud și din est; reamintește autorităților afgane de nevoia de supraveghere, de către observatori naționali și internaționali, a listelor electorale naționale, precum și a organizării și monitorizării votării la viitoarele alegeri; invită UE să acorde sprijin, la cererea autorităților afgane, pentru organizarea viitoarelor alegeri;

22.  subliniază necesitatea unei cooperări regionale vizând promovarea stabilității și securității în întreaga regiune; accentuează necesitatea unei cooperări sporite cu Rusia, Pakistan, Asia Centrală, India și Iran ca parte a unui cadru regional, pentru a face față provocărilor pe care le reprezintă chestiunile legate de securitate, de traficul transfrontalier de persoane și bunuri și de combaterea producerii ilegale și a traficului de droguri;

23.  invită SEAE să-și îmbunătățească cooperarea cu Parlamentul în ce privește asistența acordată de UE Afganistanului, inclusiv în ce privește progresele înregistrate de negocieri; se așteaptă să fie informat pe deplin în ce privește termenii negocierilor și să primească informări periodice după încheierea acordului;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului european pentru acțiunea externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Afganistanului, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

(1) JO C 169 E, 15.6.2012, p. 108.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2011)0578.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2011)0591.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate