Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2665(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0274/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/06/2013 - 7.11

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0282

Prijaté texty
PDF 135kWORD 27k
Štvrtok, 13. júna 2013 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve a spolupráci s Afganistanom
P7_TA(2013)0282RC-B7-0274/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. júna 2013 o rokovaniach o Dohode o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom (2013/2665(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia o Afganistane, najmä na svoje uznesenia zo 16. decembra 2010 o novej stratégii pre Afganistan(1), z 15. decembra 2011 o rozpočtovej kontrole finančnej pomoci EÚ pre Afganistan(2) a z 15. decembra 2011 o situácii žien v Afganistane a Pakistane(3),

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Afganistane vrátane rezolúcie č. 2096 z marca 2013,

–  so zreteľom na závery medzinárodných konferencií o Afganistane z roku 2011 a 2012 vrátane konferencie v Bonne v decembri 2011, Chicagu v máji 2012, v Kábule v júni 2012 a v Tokiu v júli 2012,

–  so zreteľom na vyhlásenie delegácie EÚ pre Afganistan po dohode s vedúcimi misií EÚ v Afganistane z 19. novembra 2012, ktoré sa týkalo popráv osôb odsúdených na smrť,

–  so zreteľom na rozhodnutie ministrov zahraničných vecí EÚ z 27. mája 2013 rozšíriť policajnú misiu EÚ v Afganistane (EUPOL) do 31. decembra 2014,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ podporuje obnovu a rozvoj Afganistanu od roku 2002 a je naďalej odhodlaná na mierovú zmenu v Afganistane, jeho inkluzívny a udržateľný rozvoj a stabilitu a bezpečnosť v celom regióne;

B.  keďže poskytnutie pomoci EÚ od roku 2011 do roku 2013 sa zameriavalo na kľúčové sektory riadenia (vrátane polície), poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a zdravotného a sociálneho zabezpečenia;

C.  keďže EÚ a Afganistan stoja pred ukončením rokovaní o dohode o spolupráci, partnerstve a rozvoji, ktorá povznesie spoluprácu medzi EÚ a Afganistanom na novú, komplexnú úroveň s novým právnym rámcom;

D.  keďže Parlament požiadal o päťročný akčný plán na odstránenie pestovania ópia prostredníctvom alternatívneho rozvoja v Afganistane;

E.  keďže EÚ podporuje výcvik policajných síl a budovanie kapacity v Afganistane a keďže od roku 2007 misia EUPOL podporuje udržateľné a účinné civilné policajné sily, ktoré pomôžu pri vytváraní systému trestnej spravodlivosti pod afganskou správou;

F.  keďže podľa úradu OSN pre drogy a kriminalitu počet afganských občanov závislých od drog naďalej stúpa, čo má výrazný vplyv na obyvateľstvo;

G.  keďže napriek aktívnej úlohe, ktorú EÚ zohráva pri podporovaní opatrení namierených proti omamným látkam, úspechy sú zatiaľ veľmi skromné;

H.  keďže nedostatok koordinácie medzi darcami Afganistanu a afganskou vládou oslabuje účinnosť príspevkov EÚ pre Afganistan;

I.  keďže od Lisabonskej zmluvy Parlament zohráva kľúčovú úlohu pri udeľovaní súhlasu požadovaného na nové dohody o spolupráci;

1.  opätovne potvrdzuje podporu budovaniu afganského štátu so silnejšími demokratickými inštitúciami schopnými zabezpečovať národnú zvrchovanosť, štátnu zjednotenosť, územnú celistvosť a prosperitu pre afganský ľud; opätovne potvrdzuje, že mierová budúcnosť Afganistanu závisí od budovania stabilného, bezpečného a hospodársky udržateľného štátu, v ktorom nebude miesto pre terorizmus ani omamné látky a ktorý bude založených na zásadách právneho štátu, posilnených demokratických inštitúciách, dodržiavaní oddelenia mocí a silnom parlamente a na dodržiavaní základných práv; v tejto súvislosti oceňuje významný príspevok rozvojovej spolupráce EÚ a misie EUPOL v Afganistane, ktorého rozšírenie je vítané;

2.  víta úsilie a pokrok dosiahnutý za uplynulé desaťročie; opakovane však vyjadruje obavy nad bezpečnostnou situáciou a pokračujúcim násilím v Afganistane, ktorých dôsledkom je ohrozenie miestneho obyvateľstva vrátane žien, detí, síl národnej bezpečnosti a medzinárodného vojenského a civilného personálu;

3.  naliehavo vyzýva afganskú vládu, aby sa pripravila na prevzatie plnej zodpovednosti za bezpečnosť krajiny po stiahnutí medzinárodných síl; vyzýva EÚ a členské štáty, aby vystupňovali svoje úsilie o podporu budovania kapacity vojenských a mierových síl afganskej vlády a jej síl národnej bezpečnosti, aby sa zaručila stabilita a bezpečnosť ako základná podmienka spoločensko-hospodárskeho rozvoja a zamedzenia vytvárania vákua potom, ako krajina v roku 2014 prevezme plnú zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť; zdôrazňuje riziko, že stiahnutie medzinárodných síl v roku 2014 môže spôsobiť hospodárske vákuum;

4.  podporuje rokovania o dohode spolupráci, partnerstve a rozvoji a zdôrazňuje, že by mali viesť k strategickejšiemu prístupu a k podpore afganských orgánov počas a po stiahnutí medzinárodných síl;

5.  zdôrazňuje význam toho, aby nová dohoda obsahovala komplexný a udržateľný prístup k riešeniu otázok bezpečnosti, hospodárstva, správy a rozvoja Afganistanu, ktoré sú vzájomne prepojené;

6.  vyzýva afganské orgány, aby zmiernili všetky tresty smrti a obnovili moratórium na popravy s cieľom trvalého zrušenia trestu smrti;

7.  považuje za poľutovaniahodný nedostatok politického úsilia o uzatvorenie dohody o partnerstve, spolupráci a rozvoji; vyzýva preto Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a afganskú vládu, aby ich čoskoro uzatvorili;

8.  vyzýva EÚ, aby v rámci novej dohody pokračovala v úsilí o podporu demokratických hodnôt, právneho štátu, spoľahlivého systému správy (vrátane boja proti korupcii), nezávislého súdnictva, ľudských práv a vytvorenia skutočnej občianskej spoločnosti;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ESVČ napriek povinnosti informovať Parlament o všetkých fázach rokovaní, Parlament riadne neinformovala; pripomína svoje nové výsady v oblasti zahraničných vecí, ako sú zakotvené v Lisabonskej zmluve, a požaduje plnú spoluprácu zo strany ESVČ a Rady v otázke, ktorá má taký zásadný význam;

10.  upozorňuje na potrebu ďalšieho spoločensko-hospodárskeho rozvoja a hospodárskej diverzifikácie; v tejto súvislosti zdôrazňuje potenciál oživenia rastu využívaním energetických zdrojov a výraznejšieho zamerania na ťažobný priemysel; zdôrazňuje však, že ťažobný priemysel musí byť prevádzkovaný transparentne a že sa musia uplatňovať normy ustanovené v medzinárodnej iniciatíve za transparentnosť ťažby;

11.  konštatuje, že aj napriek určitému pokroku v oblasti rodovej rovnosti a základných práv v poslednom desaťročí sú ženy v Afganistane stále najzraniteľnejším segmentom spoločnosti a naďalej sú vystavené hrozbám, zastrašovaniu a násiliu a trpia v dôsledku diskriminačných zákonov, upozorňuje na potrebu – a to tak z právneho, ako aj z praktického hľadiska – plne integrovať ženy do spoločnosti a zabezpečiť ich plnú účasť a dosiahnuť skutočné posilnenie postavenia žien; rozhodne odsudzuje skutočnosť, že mnohé ženy sú obeťami pokračujúcich hrozieb a násilia a že za niekoľko ostatných rokov boli v Afganistane zavraždené ženy na popredných miestach verejného života alebo došlo k pokusom o ich zavraždenie, zatiaľ čo páchatelia týchto skutkov neboli postavení pred spravodlivosť;

12.  zdôrazňuje potrebu pokračujúcej podpory rozvoja infraštruktúry v mnohých sektoroch vrátane škôl, nemocníc, dopravy, energetických sietí, poľnohospodárstva a emancipácie žien v Afganistane v súlade s rozvojovou pomocou EÚ ešte spred zásahu v roku 2001;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že iniciatíva EÚ proti omamným látkam doteraz nedosiahla uspokojivé výsledky; konštatuje, že výroba drog a obchodovanie s nimi sú zdrojom príjmov pre tzv. povstalecké skupiny a motorom korupcie na viacerých úrovniach; zdôrazňuje, že hlavným zameraním činnosti proti omamným látkam by mala byť podpora alternatívnych príjmov pre poľnohospodárov; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu širšej stratégie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju vidieka a správe vody;

14.  pripomína, že viac ako 90 % heroínu v Európe pochádza z Afganistanu a že náklady na verejné zdravie v európskych krajinách predstavujú miliardy dolárov; konštatuje však, že výroba ópia je kľúčovou sociálnou, hospodárskou a bezpečnostnou otázkou; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v roku 2011 výroba ópia vzrástla o 61 % v porovnaní s rokom 2010, čo predstavovalo 9 % afganského HDP v roku 2011;

15.  konštatuje, že medzi rokmi 2009 a 2011 USA a medzinárodné spoločenstvo vynaložili 1,1 miliardy USD na opatrenia namierené proti omamným látkam bez toho, aby bol dosiahnutý akýkoľvek výrazný účinok na ich výrobu alebo obchodovanie s nimi; pripomína, že Parlament opakovane žiadal o vytvorenie päťročného plánu na elimináciu ópia s konkrétnymi termínmi a referenčnými hodnotami, ktorý by sa vykonával prostredníctvom špecializovaného úradu s vlastným rozpočtom a personálom a na základe spolupráce medzi EÚ, USA a Ruskou federáciou, pričom posledne menovaná je hlavnou obeťou afganského heroínu a najväčším svetovým trhom ópia;

16.  pripomína, že medzi rokom 2002 a koncom roka 2011 EÚ vynaložila spolu približne 2,5 miliardy EUR na pomoc Afganistanu vrátane 493 miliónov EUR humanitárnej pomoci; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek obrovským injekciám zahraničnej pomoci bol účinok veľmi obmedzený; vyzýva Dvor audítorov, aby vypracoval osobitnú správu o účinnosti pomoci EÚ Afganistanu za posledné desaťročie, ktorá bude podobná správe misie EULEX v Kosove;

17.  vyjadruje najhlbšie znepokojenie nad neefektívnosťou medzinárodnej finančnej podpory a afganských vládnych štruktúr a nad nedostatkom transparentnosti a obmedzenými mechanizmami zodpovednosti darcov;

18.  odsudzuje skutočnosť, že významná časť európskej a inej finančnej pomoci sa stráca v distribučnom reťazci, a upozorňuje na štyri spôsoby, akými k týmto stratám dochádza: plytvanie, príliš vysoké náklady na sprostredkovanie a bezpečnosť, príliš vysoká fakturácia a korupcia;

19.  opakuje, že kľúčové je koordinovať pomoc EÚ na základe spoločného prístupu zapájajúceho členské štáty a medzinárodných aktérov do spoločnej stratégie; víta strategický konsenzus medzi afganskou vládou a medzinárodným spoločenstvom o obnovenom a trvalom partnerstve na nasledujúce desaťročie, ako sa uvádza v záveroch konferencie o Afganistane v Tokiu a v tokijskom rámci vzájomnej zodpovednosti;

20.  zdôrazňuje význam komplexného a inkluzívneho prístupu k zmiereniu vedeného samotnými Afgancami v Afganistane pre všetkých, ktorí sa vzdali násilia, dodržiavajú ústavu – vrátane jej ustanovení o ľudských právach, najmä tých, ktoré sa týkajú práv žien – a sú ochotní zapojiť do budovania mierového Afganistanu; zdôrazňuje, že mierový proces by mal zahŕňať politickú opozíciu a občiansku spoločnosť vo všeobecnosti a osobitne najmä ženy, a mal by byť čo najinkluzívnejší; žiada o posilnenie úlohy vysokej mierovej rady v tejto oblasti a o to, aby sa viac sústredila na samotný mierový proces;

21.  pripomína záväzky afganskej vlády na medzinárodných konferenciách o Afganistane v Kábule a Tokiu v zmysle posilnenia a zlepšenia volebného postupu v Afganistane, a to aj prostredníctvom dlhodobej volebnej reformy, aby sa zaručilo, že budúce voľby budú spĺňať medzinárodné normy; víta ohlásenie dátumu prezidentských a provinciálnych volieb na rok 2014 spolu s prípravami Afganistanu na tieto voľby zdôrazňuje potrebu mobilizácie účasti, ktorá môže závisieť od bezpečnostnej situácie, najmä v južných a východných provinciách; pripomína afganským orgánom nevyhnutnosť dohľadu národných a medzinárodných pozorovateľov nad národnými voľbami a organizáciou a monitorovaním volebného procesu pri nadchádzajúcich voľbách; vyzýva EÚ, aby na žiadosť afganských orgánov poskytla pri nadchádzajúcich voľbách podporu;

22.  zdôrazňuje potrebu regionálnej spolupráce, ktorej cieľom je podpora stability a bezpečnosti v širšom regióne; zdôrazňuje nevyhnutnosť posilnenej spolupráce s Ruskom, Pakistanom, Strednou Áziou, Indiou a Iránom ako súčasti regionálneho rámca, s cieľom riešiť výzvy, ktorých zdrojmi sú bezpečnostné problémy, cezhraničné obchodovanie s ľuďmi a tovarom a boj proti nezákonnej výrobe drog a obchodovaniu s nimi;

23.  vyzýva ESVČ, aby zlepšila svoju spoluprácu s Parlamentom vo vzťahu k pomoci EÚ Afganistanu vrátane pokroku v rokovaniach; čakáva úplné informácie o podmienkach rokovaní a pravidelné podávanie správ po prijatí dohody;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Afganistanu, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

(1) Ú. v. EÚ C 169 E, 15.6.2012, s. 108.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2011)0578.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0591.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia