Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2668(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0289/2013

Forhandlinger :

PV 13/06/2013 - 12.2
CRE 13/06/2013 - 12.2

Afstemninger :

PV 13/06/2013 - 13.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0285

Vedtagne tekster
PDF 129kWORD 25k
Torsdag den 13. juni 2013 - Strasbourg
Aserbajdsjan: Ilgar Mammadovs situation
P7_TA(2013)0285RC-B7-0289/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2013 om Aserbajdsjan: sagen om Ilgar Mammadov (2013/2668(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Aserbajdsjan, især vedrørende menneskerettighederne og retsstatsprincipperne,

–  der henviser til den fælles erklæring af 9. februar 2013 fra næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, og kommissær Štefan Füle om fængslingen af Tofiq Yaqublu, avisskribent og næstformand i oppositionspartiet Musavat, og Ilgar Mammadov, leder af og præsidentkandidat for det republikanske alternative parti REAL,

–  der henviser til den fælles erklæring af 7. juni 2013 fra de respektive talsmænd for Catherine Ashton og kommissær Füle om hindringer for ytringsfriheden i Aserbajdsjan,

–  der henviser til erklæring af 3. maj 2013 fra Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, vedrørende nye anklager mod Ilgar Mammadov,

–  der henviser til erklæring af 18. marts 2013 fra Europarådets kongres af lokale og regionale myndigheder,

–  der henviser til erklæring fra 52 aserbajdsjanske civilsamfundsorganisationer, der anmoder om løsladelse af Ilgar Mammadov og Tofiq Yaqublu,

–  der henviser til de etablerede forbindelser mellem EU og Aserbajdsjan, der startede i 1999 og udmønter sig via gennemførelsen af den europæiske naboskabspolitiks (ENP) handlingsplan, etableringen af det østlige partnerskab, forhandlingerne om en associeringsaftale mellem EU og Aserbajdsjan og Aserbajdsjans deltagelse i Den Parlamentariske Forsamling Euronest,

–  der henviser til de igangværende forhandlinger mellem EU og Aserbajdsjan om indgåelse af en associeringsaftale,

–  der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om en strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik(1),

–  der henviser til ENP-statusrapporten 2012 for Aserbajdsjan af 20. marts 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at Ilgar Mammadov, leder af oppositionspartiet REAL og direktør for Europarådets Baku School of Political Studies, og Tofiq Yaqublu, næstformand i oppositionspartiet Musavat, blev arresteret af de aserbajdsjanske myndigheder den 4. februar 2013 og siden har været ulovligt tilbageholdt; der henviser til, at Ilgar Mammadov beskyldes for at have opildnet til optøjer i byen Ismaili efter at have besøgt byen;

B.  der henviser til, at hans oprindelige varetægtsfængsling er blevet forlænget to gange i et åbenlyst forsøg på at holde ham bag tremmer i afventning af det kommende valg; der henviser til, at Ilgar Mammadov ifølge de seneste rapporter er blevet placeret i en straffecelle, og at det frygtes, at han bliver brugt til at statuere et eksempel;

C.  der henviser til, at den generelle menneskerettighedssituation i Aserbajdsjan løbende er blevet forværret over de sidste par år trods vedtagelsen af ENP-handlingsplanen, med stigende pres på og intimidering af ngo'er og uafhængige medier, hvilket medfører en udbredt frygt i oppositionen og blandt menneskerettighedsforkæmpere og ungdomsaktivister og sociale netværksaktivister og fører til selvcensur blandt journalister;

D.  der henviser til, at Ilgar Mammadov inden sin anholdelse var blevet bekræftet som oppositionspartiet REAL's kandidat til det aserbajdsjanske præsidentvalg, der efter planen skal finde sted i oktober 2013;

E.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere og repræsentanter for civilsamfundet betragter Ilgar Mammadovs anholdelse som ulovlig og politisk begrundet og som et forsøg på at intimidere oppositionen;

F.  der henviser til, at Kommissionen, Europarådets Parlamentariske Forsamling og medlemsstaternes regeringer har udtrykt alvorlig bekymring over denne sag;

G.  der henviser til, at EU har givet udtryk for sin alvorlige bekymring over anvendelsen af selektiv retfærdighed til politiske formål;

H.  der henviser til, at Europarådets repræsentant i Baku var blevet forment adgang til det indledende retsmøde i februar 2013, og der endvidere henviser til, at en gruppe af Europarådets ambassadører, som for nylig besøgte Aserbajdsjan, ikke fik lov til at se Ilgar Mammadov;

I.  der henviser til, at presse- og mediefrihed, både online og offline, er et afgørende aspekt i et demokratisk og åbent samfund og af grundlæggende betydning for beskyttelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

J.  der henviser til, at journalister, bloggere, aktivister og andre uafhængige tænkere fortsat oplever alvorlige begrænsninger af deres ytringsfrihed i Aserbajdsjan og står over for retsforfølgning på grundlag af falske anklager, chikane, intimidering og fysiske overgreb;

K.  der henviser til, at demonstrationer i praksis har været forbudt i det centrale Baku siden 2006, og der henviser til, at der for nyligt er indført nye overdrevent store bøder og længere perioder med administrativ tilbageholdelse for personer, der organiserer eller deltager i uautoriserede offentlige samlinger;

L.  der henviser til, at de aserbajdsjanske myndigheder for nylig har anmodet om en nedklassificering af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas (OSCE's) mission i Baku, så det får status af projektkoordineringskontor, hvilket ses som et forsøg på at begrænse OSCE's forventede kritik af præsidentvalget, der efter planen afholdes i oktober 2013;

M.  der henviser til, at Aserbajdsjans parlament, Milli Mejlis, i modstrid med indgåede forpligtelser har vedtaget ændringer i straffeloven, der giver op til tre års fængsel for onlineinjurier, en lov, der lægger yderligere hindringer i vejen for opfyldelse af de nødvendige betingelser for uafhængige og upartiske medier i Aserbajdsjan;

N.  der henviser til, at Aserbajdsjan i øjeblikket er involveret i høringer med Europarådets Venedig-kommission om reformen af landets injurielovgivning, som skal gennemføres med henblik på at fuldbyrde to domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod Aserbajdsjan; der dog henviser til, at det aserbajdsjanske parlament har vedtaget nye ændringer med henblik på at lette anvendelsen af bestemmelsen om ærekrænkelse på ytringer online;

O.  der henviser til, at Aserbajdsjan er medlem af Europarådet og skal overtage det roterende formandskab i 2014, samt at landet er part i den europæiske menneskerettighedskonvention;

P.  der henviser til, at Aserbajdsjan aktivt deltager i den europæiske naboskabspolitik og det østlige partnerskab, er engageret i forhandlinger om en associeringsaftale og om fremme af samarbejdsinitiativer inden for rammerne af det østlige partnerskab, at landet er stiftende medlem af Euronest og er forpligtet til at respektere demokrati, menneskerettigheder og retsstaten, som er centrale værdier i disse initiativer;

Q.  der henviser til, at Aserbajdsjan har vedtaget nye love, der udvider definitionen af kriminelle injurier, strammer reglerne for finansiering af ikke-statslige organisationer (ngo'er) og indfører meget strengere straffe for lovovertrædelser vedrørende offentlige forsamlinger;

R.  der henviser til, at Aserbajdsjan har indtaget et ikke-permanent sæde i FN's Sikkerhedsråd for perioden 2012-2013 og har forpligtet sig til at værne om værdierne i De Forenede Nationers pagt og verdenserklæringen om menneskerettigheder;

S.  der henviser til, at 2013 er et vigtigt valgår for Aserbajdsjan, der har forpligtet sig til at forbedre det generelle miljø for demokratiske valg;

1.  understreger, at samarbejdsrammen for det østlige partnerskab og de tilsagn, Aserbajdsjan har givet i Europarådet og OSCE, bygger på fuld respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincipperne;

2.  fordømmer kraftigt tilbageholdelsen af Ilgar Mammadov, kræver, at han løslades øjeblikkeligt og betingelsesløst, og at retsforfølgningen af ham bringes til ophør; opfordrer indtrængende de aserbajdsjanske myndigheder til at gennemføre en hurtig, retfærdig, gennemsigtig og uafhængig undersøgelse af anklagerne imod ham;

3.  opfordrer EU til at bistå og yderligere støtte Republikken Aserbajdsjan i bestræbelserne på at konsolidere demokratiet og retsstaten og reformere retsvæsenet og retshåndhævelsessystemerne med særlig fokus på beskyttelse af menneskerettighederne;

4.  udtrykker alvorlig bekymring over rapporter fra menneskerettighedsforkæmpere og indenlandske og internationale ngo'er om påstået brug af falske anklager mod politikere, aktivister og journalister;

5.  fordømmer enhver intimidering, anholdelse, tilbageholdelse eller retsforfølgning af ledere eller medlemmer af oppositionspartier, aktivister, journalister eller bloggere, udelukkende fordi de har udtrykt deres synspunkter og udøvet deres grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i overensstemmelse med internationale standarder;

6.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til utvetydigt at respektere presse- og mediefriheden, såvel online som offline, og til at beskytte ytringsfriheden;

7.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at ændre landets injurielovgivning, således at injurier straffes med rimelige bøder i stedet for med fængselsstraf;

8.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til fuldt ud at respektere den aserbajdsjanske befolknings forsamlingsfrihed;

9.  støtter de igangværende forhandlinger om en associeringsaftale mellem EU og Aserbajdsjan og minder på ny om sin holdning, som er, at en sådan aftale skal indeholde klausuler og benchmarks vedrørende beskyttelse og fremme af menneskerettighederne, særlig hvad angår pressefriheden, ytringsfriheden og forenings-og forsamlingsfriheden, hvilket afspejler de principper og rettigheder, der er nedfældet i den aserbajdsjanske forfatning, og de tilsagn, som Aserbajdsjan har indgået inden for Europarådets og OSCE's rammer;

10.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at bringe lovgivningen om valg, forsamlingsfrihed, foreningsfrihed og pressefrihed i overensstemmelse med internationale standarder og sikre en fuldstændig gennemførelse heraf;

11.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til strengt at anvende princippet om, »at flere reformer giver flere midler«, med særligt fokus på frie, retfærdige og inklusive valg, uafhængige domstole, demokratiske reformer og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, og til klart at fastlægge konsekvenserne af forsinkelser med hensyn til reformer;

12.  opfordrer indtrængende de aserbajdsjanske myndigheder til at intensivere deres bestræbelser på at reformere alle aspekter af retssystemet: rejsning af tiltale, retssag, domsafsigelse, tilbageholdelse og appelmuligheder;

13.  opfordrer kommissionsformand José Manuel Barroso til under præsident Ilham Aliyevs planlagte besøg i Bruxelles at give udtryk for EU's bekymringer vedrørende menneskerettighedssituationen i Aserbajdsjan, jf. den seneste statusrapport for ENP;

14.  støtter EU-Udenrigstjenestens arbejde og opfordrer EU-delegationen i Baku til fortsat at følge menneskerettighedssituationen nøje under den forestående valgcyklus og til at støtte menneskerettighedsforkæmpere ved at overvære arrangementer, der er tilrettelagt af civilsamfundet, og udtale sig på deres vegne, nøje følge med i retssager og støtte pressefriheden, bl.a. ved at kræve, at der reelt er mulighed for at følge valgkampagnen på uafhængige radio- og tv-kanaler;

15.  opfordrer indtrængende de aserbajdsjanske myndigheder til at give Det Aserbajdsjanske Menneskerettighedshus betingelsesløs tilladelse til at åbne igen og til at registrere Centret for Valgovervågning og Demokratistudier og Menneskerettighedsklubben uden yderligere forsinkelser eller bureaukrati;

16.  opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at efterleve alle domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende Aserbajdsjan;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til EU-Udenrigstjenesten, Det Europæiske Råd, Kommissionen, Republikken Aserbajdsjans regering og parlament, Europarådet, OSCE og FN's Menneskerettighedsråd.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0470.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik