Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0455(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0156/2012

Ingediende teksten :

A7-0156/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 02/07/2013 - 7.2
CRE 02/07/2013 - 7.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0287

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 24k
Dinsdag 2 juli 2013 - Straatsburg
Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de EU ***I
P7_TA(2013)0287A7-0156/2012

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 juli 2013 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0890),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 336 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7–0507/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Hof van Justitie van 22 maart 2012(1),

–  gezien het advies van de Rekenkamer van 14 juni 2012(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 28 juni 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0156/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.
(2) PB C 205 van 12.7.2012, blz. 1

Juridische mededeling - Privacybeleid