Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0342(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0180/2013

Indgivne tekster :

A7-0180/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/07/2013 - 9.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0289

Vedtagne tekster
PDF 265kWORD 39k
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg
Anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 *
P7_TA(2013)0289A7-0180/2013

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. juli 2013 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (COM(2012)0725 – C7-0004/2013 – 2012/0342(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2012)0725),

–  der henviser til sin beslutning af 17. januar 2013 om modernisering af EU's statsstøttepolitik(1),

–  der henviser til artikel 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0004/2013),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0180/2013),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Som led i den gennemgribende modernisering af statsstøttereglerne, som skal bidrage til såvel gennemførelsen af Europa 2020-strategien for vækst som til budgetkonsolideringen, bør der sikres en effektiv og ensartet anvendelse af traktatens artikel 107 i hele Unionen. Med Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 blev Kommissionens hidtidige praksis kodificeret og styrket for at øge retssikkerheden og støtte udviklingen af statsstøttepolitikken under åbne forhold. I lyset af erfaringen med dens anvendelse og i lyset af den seneste udvikling, bl.a. udvidelserne og den økonomiske og finansielle krise, bør visse aspekter af forordningen dog ændres, for at Kommissionen kan handle mere effektivt.
(1)  Som led i den gennemgribende modernisering af statsstøttereglerne, som skal bidrage til såvel gennemførelsen af Europa 2020-strategien for vækst som til budgetkonsolideringen, bør der sikres en effektiv og ensartet anvendelse af traktatens artikel 107 i hele Unionen. Med Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 blev Kommissionens hidtidige praksis kodificeret og styrket for at øge retssikkerheden og støtte udviklingen af statsstøttepolitikken under åbne forhold. I lyset af erfaringen med dens anvendelse og i lyset af den seneste udvikling, bl.a. udvidelserne og den økonomiske og finansielle krise, bør visse aspekter af forordningen dog ændres, for at give Kommissionen strømlinede og mere effektive kontrol- og gennemførelsesinstrumenter i forbindelse med statsstøtte.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Der er vigtigt, at Kommissionen koncentrerer sig om sager med statsstøtte, som muligvis kan forvride konkurrencen på det indre marked. Dette mål er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 8. maj 2012 om modernisering af EU's statsstøttepolitik og blev godkendt af Europa-Parlamentet i dettes beslutning af 17. januar 2013 om modernisering af EU's statsstøttepolitik. Det følger heraf, at Kommissionen bør afstå fra involvering i foranstaltninger, der vedrører mindre virksomheder, og som udelukkende har virkning lokalt, især i tilfælde, hvor det vigtigste mål med sådanne foranstaltninger er at opfylde sociale mål, som ikke forstyrrer det indre marked. Kommissionen bør derfor kunne afslå at undersøge sådanne sager, og især klager, den gøres opmærksom på, selv når ihærdige klagere reagerer på enhver opfordring til at fremsætte bemærkninger. Kommissionen bør imidlertid undersøge sager, der forelægges den af flere klagere, og være meget tilbagholdende med at undtage for mange aktiviteter fra statsstøttekontrollen.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)
(1b)  Der er for øjeblikket forskellige fortolkninger blandt medlemsstaterne af tjenesteydelser, når der ikke er nogen reel økonomisk interesse, og når udbud eller efterspørgsel ikke er markedsbestemt. Sådanne tjenesteydelser bør ikke falde ind under statsstøttereglerne. Den uklare situation har især skabt problemer for den tredje sektor, hvor non-profittjenesteydere unødigt fratages den støtte, staten yder, i forventning om en eventuel klage. Kommissionen bør i forbindelse med moderniseringen af reglerne om statsstøtte opfordre medlemsstaterne til gennem en »markedstest« at undersøge, om der reelt er markedsefterspørgsel eller -udbud for så vidt angår visse tjenesteydelser, og bistå medlemsstaterne med dette. Der bør ligeledes tages hensyn hertil, når Kommissionen vurderer gyldigheden af en given klage.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)
(1c)  Retsgrundlaget for denne forordning, artikel 109 i TEUF, fastsætter kun høring af Europa-Parlamentet, ikke fælles beslutningstagning, som det er tilfældet med andre områder af markedsintegration og økonomisk regulering efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Dette demokratiske underskud kan ikke tolereres i forbindelse med forslag, der vedrører Kommissionens tilsynsmidler i forhold til afgørelser og foranstaltninger truffet af nationalt og lokalt valgte myndigheder, særlig hvad angår tjenesteydelser af almen økonomisk interesse vedrørende grundlæggende rettigheder. Dette underskud bør korrigeres i alle fremtidige traktatændringer. I Kommissionens meddelelse af 28. november 2012 om »en plan (blueprint) for en dyb og ægte økonomisk og monetær union« regnes der med forslag til traktatændringer i 2014. Et sådant forslag bør omfatte et specifikt forslag om ændring af artikel 109 i TEUF med henblik på, at de deri omhandlede forordninger vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Med henblik på vurderingen af en støtteforanstaltnings forenelighed efter indledningen af den formelle undersøgelsesprocedure og navnlig i forbindelse med nye eller teknisk komplicerede foranstaltninger, der kræver en grundig undersøgelse, bør Kommissionen ved simpel begæring eller ved afgørelse kunne afkræve enhver virksomhed, sammenslutning af virksomheder eller medlemsstat alle oplysninger, der er nødvendige for, at den kan afslutte sin vurdering, hvis de oplysninger, som den har til sin rådighed, ikke er tilstrækkelige; den bør i forbindelse hermed tage behørigt hensyn til proportionalitetsprincippet, især når det drejer sig om små og mellemstore virksomheder.
(3)  Med henblik på vurderingen af en støtteforanstaltnings forenelighed efter indledningen af den formelle undersøgelsesprocedure og navnlig i forbindelse med nye eller teknisk komplicerede foranstaltninger, der kræver en grundig undersøgelse, bør Kommissionen ved simpel begæring eller ved afgørelse kunne afkræve enhver virksomhed, sammenslutning af virksomheder eller medlemsstat alle oplysninger, der er nødvendige for, at den kan afslutte sin vurdering, hvis de oplysninger, som den har til sin rådighed, ikke er tilstrækkelige; den bør i forbindelse hermed tage behørigt hensyn til proportionalitetsprincippet, især når det drejer sig om små og mellemstore virksomheder. Sådanne beføjelser eksisterer allerede for gennemførelsen af kartellovgivningen, og det er ikke normalt, at de ikke eksisterer for gennemførelsen af lovgivningen om statsstøtte, eftersom statsstøtte kan være lige så forvridende for det indre marked som overtrædelser af artikel 101 eller 102 i traktaten.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Europa-Parlamentet gav allerede i sin beslutning af 17. januar 2013 om modernisering af EU's statsstøttepolitik udtryk for sin støtte til, at Kommissionen indsamler oplysninger direkte fra markedsdeltagerne, såfremt de oplysninger, som den har til rådighed, er utilstrækkelige.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)
(3b)  For at sikre balance i disse nye undersøgelsesbeføjelser bør Kommissionen gøres ansvarlig over for Europa-Parlamentet. Kommissionen bør regelmæssigt underrette Parlamentet om igangværende undersøgelser.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  For at kunne sikre, at enhver virksomhed eller sammenslutning af virksomheder efterkommer begæringer om oplysninger, bør Kommissionen efter behov kunne pålægge sanktioner i form af rimelige bøder og tvangsbøder. De parter, der anmodes om at give oplysninger, har visse rettigheder, som bør beskyttes ved at give parterne mulighed for at fremsætte bemærkninger, inden det eventuelt besluttes at pålægge dem bøder eller tvangsbøder. Den Europæiske Unions Domstol bør have fuld prøvelsesret vedrørende sådanne bøder og tvangsbøder, jf. traktatens artikel 261.
(4)  For at kunne sikre, at enhver virksomhed eller sammenslutning af virksomheder efterkommer begæringer om oplysninger, bør Kommissionen efter behov kunne pålægge sanktioner i form af rimelige bøder og tvangsbøder. Kommissionen bør skelne mellem aktørerne, afhængig af deres rolle i og forbindelse til sagen, når den fastsætter niveauet for sådanne bøder. Mindre bøder bør anvendes på parter, som Kommissionen selv inddrager i sagen gennem sine begæringer om oplysninger, idet disse tredjeparter ikke er tilknyttet undersøgelsen på samme måde som den påståede modtager og den part, der indgiver klagen. Kommissionen bør endvidere tage behørigt hensyn til de særlige omstændigheder i hver enkelt sag og udgifterne til efterkommelse af anmodninger om oplysninger for de enkelte adressater og til proportionalitetsprincippet, navnlig for så vidt angår små og mellemstore virksomheder. De parter, der anmodes om at give oplysninger, har visse rettigheder, som bør beskyttes ved at give parterne mulighed for at fremsætte bemærkninger, inden det eventuelt besluttes at pålægge dem bøder eller tvangsbøder. Den Europæiske Unions Domstol bør have fuld prøvelsesret vedrørende sådanne bøder og tvangsbøder, jf. traktatens artikel 261.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Kommissionen kan på eget initiativ undersøge oplysninger om ulovlig støtte fra enhver kilde med henblik på at sikre overholdelsen af traktatens artikel 108 og navnlig anmeldelseskravet og standstill-klausulen i traktatens artikel 108, stk. 2, og vurdere støttens forenelighed med det indre marked. Klager er i den forbindelse en vigtig informationskilde til afsløring af overtrædelser af Unionens statsstøtteregler.
(9)  Kommissionen kan på eget initiativ undersøge oplysninger om ulovlig støtte fra enhver kilde med henblik på at sikre overholdelsen af traktatens artikel 108 og navnlig anmeldelseskravet og standstill-klausulen i traktatens artikel 108, stk. 2, og vurdere støttens forenelighed med det indre marked. Klager er i den forbindelse en vigtig informationskilde til afsløring af overtrædelser af Unionens statsstøtteregler. Der er derfor vigtigt ikke at fastsætte for mange og for formelle begrænsninger i forbindelse med indgivelse af klager. Navnlig bør individuelle borgere fortsat have ret til at til indgive klager gennem en let tilgængelig og brugervenlig procedure.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Medlemsstaterne bør tilskyndes til at anmelde statsstøtteforanstaltninger, og de bør ikke straffes uberettiget, hvis Kommissionen er uforholdsmæssig lang tid om at undersøge den anmeldte støtte. Hvis der ikke modtages en afgørelse fra Kommissionen inden for en frist på seks måneder efter anmeldelsen, bør det derfor i forbindelse med en eventuel fremtidig afgørelse om tilbagebetaling af denne støtte påvises, at anmeldelsen var ufuldstændig, og at den pågældende medlemsstat ikke på behørig vis besvarede anmodninger om oplysninger.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Klagere bør pålægges at godtgøre, at de er interesserede parter som omhandlet i artikel 108, stk. 2, i EUF-traktaten og artikel 1, litra h), i forordning 659/1999. De bør også pålægges at give visse oplysninger i en form, som Kommissionen bør have beføjelse til at fastlægge i en gennemførelsesbestemmelse.
(11)  Klagere bør pålægges at godtgøre, at de er interesserede parter som omhandlet i artikel 108, stk. 2, i TEUF og artikel 1, litra h), i forordning (EF) nr. 659/1999. Det bør dog undgås at anvende en for snæver fortolkning af begrebet »interesserede parter«. Alle klagere bør pålægges at give visse minimumsoplysninger i en let tilgængelig og brugervenlig form, som Kommissionen bør have beføjelse til at fastlægge i en gennemførelsesbestemmelse. Såfremt klagere ikke fremsætter bemærkninger eller fremlægger oplysninger, som påviser eksistensen af ulovlig støtte eller misbrug af støtte, som kan forvride konkurrencen på det indre marked, bør Kommissionen have mulighed for at anse klagen som trukket tilbage.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  Kommissionen bør overveje at undersøge en klage fra tredjemand, hvis der fremlægges tilstrækkelige beviser for forvridning af konkurrencen på det indre marked.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  For at sikre, at Kommissionen behandler ensartede spørgsmål på en konsekvent måde i hele det indre marked, er det hensigtsmæssigt at supplere Kommissionens eksisterende beføjelser ved at indføre et specifikt retsgrundlag, der giver den mulighed for at undersøge erhvervssektorer eller visse støtteinstrumenter i flere medlemsstater. Af hensyn til proportionalitetsprincippet bør sektorundersøgelser bygge på en forudgående analyse af offentligt tilgængelige oplysninger, der peger i retning af en statsstøtteproblematik vedrørende en bestemt sektor eller anvendelsen af et bestemt støtteinstrument i flere medlemsstater, f.eks. når der er tegn på, at eksisterende støtteforanstaltninger rettet til en bestemt sektor eller baseret på et bestemt støtteinstrument i flere medlemsstater ikke eller ikke længere er forenelige med det indre marked. Sådanne undersøgelser vil sætte Kommissionen i stand til at håndtere horisontale statsstøttespørgsmål på en effektiv og gennemsigtig måde.
(13)  For at sikre, at Kommissionen behandler ensartede spørgsmål på en konsekvent måde i hele det indre marked, er det hensigtsmæssigt at supplere Kommissionens eksisterende beføjelser ved at indføre et specifikt retsgrundlag, der giver den mulighed for at undersøge erhvervssektorer eller visse støtteinstrumenter i flere medlemsstater. Af hensyn til proportionalitetsprincippet bør sektorundersøgelser bygge på en forudgående analyse af offentligt tilgængelige oplysninger, der peger i retning af en statsstøtteproblematik vedrørende en bestemt sektor eller anvendelsen af et bestemt støtteinstrument i flere medlemsstater, f.eks. når der er tegn på, at eksisterende støtteforanstaltninger rettet til en bestemt sektor eller baseret på et bestemt støtteinstrument i flere medlemsstater ikke eller ikke længere er forenelige med det indre marked. Da Europa-Parlamentets medlemmer gennem direkte forbindelser til deres valgkredse også kan blive gjort opmærksomme på mulige afvigelser i praksis for statsstøtte inden for en given sektor, bør Europa-Parlamentet ligeledes gives beføjelse til at begære, at Kommissionen undersøger den pågældende sektor. I de tilfælde sender Kommissionen en interimsrapport til Europa-Parlamentet for at holde det underrettet om udviklingen i efterforskningen. Sådanne undersøgelser vil sætte Kommissionen i stand til at håndtere horisontale statsstøttespørgsmål på en effektiv og gennemsigtig måde.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Hvis statsstøttereglerne skal anvendes på en konsekvent måde, forudsætter det, at der træffes foranstaltninger til etablering af et samarbejde mellem medlemsstaternes domstole og Kommissionen. Et sådant samarbejde er relevant for alle nationale domstole, der i en given sammenhæng anvender traktatens artikel 107, stk. 1, og artikel 108. De nationale domstole bør især have mulighed for at anmode Kommissionen om oplysninger eller om en udtalelse vedrørende aspekter af statsstøttereglernes anvendelse. Kommissionen bør desuden have mulighed for at fremsætte skriftlige eller mundtlige bemærkninger til domstole, der behandler sager om anvendelse af traktatens artikel 107, stk. 1, og artikel 108. Disse bemærkninger bør fremsættes inden for rammerne af de nationale retsplejeregler og national praksis, bl.a. vedrørende beskyttelsen af parternes rettigheder.
(14)  Hvis statsstøttereglerne skal anvendes på en konsekvent måde, forudsætter det, at der træffes foranstaltninger til etablering af et samarbejde mellem medlemsstaternes domstole og Kommissionen. Et sådant samarbejde er relevant for alle nationale domstole, der i en given sammenhæng anvender traktatens artikel 107, stk. 1, og artikel 108. De nationale domstole bør især have mulighed for at anmode Kommissionen om oplysninger eller om en udtalelse vedrørende aspekter af statsstøttereglernes anvendelse. Kommissionen bør desuden have mulighed for at fremsætte skriftlige eller mundtlige bemærkninger til domstole, der behandler sager om anvendelse af traktatens artikel 107, stk. 1, og artikel 108. Disse ikke-bindende bemærkninger bør fremsættes inden for rammerne af de nationale retsplejeregler og national praksis, bl.a. vedrørende beskyttelsen af parternes rettigheder.
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 6 a – stk. 1
1.  Efter indledningen af den i artikel 6 omhandlede formelle undersøgelsesprocedure kan Kommissionen, såfremt den finder det relevant, pålægge en virksomhed, en sammenslutning af virksomheder eller en anden medlemsstat at give den alle oplysninger, der er nødvendige for, at den kan afslutte sin vurdering af den pågældende foranstaltning, hvis de oplysninger, som den har til sin rådighed, ikke er tilstrækkelige.
1.  Efter indledningen af den i artikel 6 omhandlede formelle undersøgelsesprocedure kan Kommissionen, såfremt den finder det relevant og forholdsmæssigt, pålægge en virksomhed, en sammenslutning af virksomheder eller en anden medlemsstat at give den alle oplysninger, der er nødvendige for, at den kan afslutte sin vurdering af den pågældende foranstaltning, hvis de oplysninger, som den har til sin rådighed, ikke er tilstrækkelige.
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 6 a – stk. 5
5.  Kommissionen underretter den berørte medlemsstat om indholdet i de begæringer om oplysninger, der er fremsat i henhold til stk. 1-4.
5.   Når Kommissionen fremsætter begæringer, skal den samtidig give den berørte medlemsstat en kopi af de begæringer om oplysninger, der er fremsat i henhold til stk. 1-4.
Kommissionen giver også inden for en måned efter modtagelsen den pågældende medlemsstat kopier af alle dokumenter, den modtager i forbindelse med begæringen om oplysninger, i det omfang oplysningerne ikke omfatter fortrolige oplysninger, der ikke kan aggregeres eller på anden måde tilpasses for at beskytte informantens identitet. Kommissionen giver den berørte medlemsstat mulighed for at fremsætte bemærkninger til disse dokumenter inden for en måned efter modtagelsen.

Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 6 b – stk. 1 – litra a
a) giver urigtige eller vildledende oplysninger som svar på en begæring fremsat i henhold til artikel 6a, stk. 3
a) giver urigtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger eller bevidst udelader relevante oplysninger som svar på en begæring fremsat i henhold til artikel 6a, stk. 3
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 6 b – stk. 1 – litra b
b) giver urigtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger som svar på en afgørelse vedtaget i henhold til artikel 6a, stk. 4, eller ikke udleverer oplysningerne inden for den fastsatte frist.
b) giver urigtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger eller bevidst udelader relevante oplysninger som svar på en afgørelse vedtaget i henhold til artikel 6a, stk. 4, eller ikke udleverer oplysningerne inden for den fastsatte frist.
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 6 b – stk. 3
3.  Ved fastsættelsen af bødens eller tvangsbøden størrelse tages hensyn til overtrædelsens art, grovhed og varighed.
3.  Ved fastsættelsen af bødens eller tvangsbøden størrelse tages hensyn til:
a) overtrædelsens karakter, grovhed og varighed
b) om virksomheden eller en sammenslutning af virksomheder kan betragtes som værende en interesseret part eller tredjepart i undersøgelsen
c) proportionalitetsprincippet, særlig hvad angår små og mellemstore virksomheder.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2
Kommissionen undersøger straks enhver klage, som indgives af en interesseret part i henhold til artikel 20, stk. 2.

Kommissionen undersøger straks enhver klage, som indgives af en interesseret part i henhold til artikel 20, stk. 2. Kommissionen overvejer at efterforske en klage fra tredjemand, hvis der fremlægges tilstrækkelige beviser på forvridning af konkurrencen på det indre marked som følge af påstået ulovlig statsstøtte eller påstået misbrug af statsstøtte.

Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)
4a)  I artikel 14 indsættes følgende stykke:
»1a.  Hvor ulovlig støtte tidligere er anmeldt til Kommissionen og anvendt mere end seks måneder efter anmeldelsen, uden at Kommissionen har truffet afgørelse i henhold til artikel 4 i løbet af denne periode, skal Kommissionen ved enhver afgørelse under stk. 1 i nærværende artikel påvise, at anmeldelsen var ufuldstændig, og at medlemsstaten ikke rettidigt forelagde alle de nødvendige oplysninger, som Kommissionen havde anmodet om.»
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Alle interesserede parter kan indgive en klage, hvori de underretter Kommissionen om påstået ulovlig støtte eller om påstået misbrug af støtte. Den interesserede part skal i den forbindelse behørigt udfylde en formular, som Kommissionen bør have beføjelse til at udforme ved en gennemførelsesbestemmelse, og skal angive alle obligatoriske oplysninger, der anmodes om i det.
2.  Alle interesserede parter kan indgive en klage, hvori de underretter Kommissionen om påstået ulovlig støtte eller om påstået misbrug af støtte. Den interesserede part skal i den forbindelse behørigt udfylde en formular, som Kommissionen bør have beføjelse til at udforme ved en gennemførelsesbestemmelse, og skal angive alle obligatoriske oplysninger, der anmodes om i det. Kommissionen overvejer at gennemføre en undersøgelse, hvis den får forelagt tilstrækkelige beviser fra tredjemand på påstået ulovlig støtte eller påstået misbrug af støtte.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2
Hvis Kommissionen vurderer, at de faktiske og retlige omstændigheder, som den interesserede part beskriver, ikke giver et tilstrækkeligt grundlag til efter en indledende undersøgelse at kunne påvise, at der foreligger ulovlig støtte eller misbrug af støtte, underretter Kommissionen den interesserede part herom og opfordrer den til at fremsætte bemærkninger inden udløbet af en fastsat frist, der normalt ikke må overstige en måned. Hvis den interesserede part ikke har fremsat sine bemærkninger inden for den fastsatte frist, anses klagen for at være trukket tilbage.

Hvis Kommissionen vurderer, at de faktiske og retlige omstændigheder, som den interesserede part beskriver, ikke giver et tilstrækkeligt grundlag til efter en indledende undersøgelse at kunne påvise, at der foreligger ulovlig støtte eller misbrug af støtte med mulighed for at forvride konkurrencen på det indre marked, underretter Kommissionen uanset bestemmelserne i artikel 13 den interesserede part herom og opfordrer den til at fremsætte bemærkninger. Disse bemærkninger fremsættes inden udløbet af en fastsat frist, der normalt ikke må overstige en måned, medmindre en længere frist begrundes i proportionalitet og i omfanget eller kompleksiteten af de oplysninger, der er behov for med henblik på at forsvare sagen. Hvis den interesserede part ikke har fremsat sine bemærkninger inden for den fastsatte frist eller ikke har givet yderligere oplysninger, der kunne indikere, at der foreligger ulovlig støtte eller misbrug af støtte med mulighed for at forvride konkurrencen på det indre marked, anses klagen for at være trukket tilbage.

Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 20 a – stk. 1 – afsnit 1
1.  Hvis der ud fra de tilgængelige oplysninger er tegn på, at statsstøtteforanstaltninger rettet til en bestemt sektor eller baseret på et bestemt støtteinstrument kan begrænse eller fordreje konkurrencen på det indre marked i flere medlemsstater, eller at eksisterende støtteforanstaltninger rettet til en bestemt sektor eller baseret på et bestemt støtteinstrument i flere medlemsstater ikke eller ikke længere er forenelige med det indre marked, kan Kommissionen undersøge denne erhvervssektor eller brugen af det pågældende støtteinstrument i forskellige medlemsstater. I forbindelse med undersøgelsen kan Kommissionen anmode medlemsstaterne eller de berørte virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder om at give de nødvendige oplysninger med henblik på anvendelsen af traktatens artikel 107 og 108 under behørigt hensyn til proportionalitetsprincippet.
1.  Hvis der ud fra de for Kommissionen tilgængelige oplysninger er tegn på, at statsstøtteforanstaltninger rettet til en bestemt sektor eller baseret på et bestemt støtteinstrument kan begrænse eller fordreje konkurrencen på det indre marked i flere medlemsstater, eller at eksisterende støtteforanstaltninger rettet til en bestemt sektor eller baseret på et bestemt støtteinstrument i flere medlemsstater ikke eller ikke længere er forenelige med det indre marked, eller på begæring fremsat af Europa-Parlamentet på grundlag af lignende oplysninger, kan Kommissionen undersøge denne erhvervssektor eller brugen af det pågældende støtteinstrument i forskellige medlemsstater. I forbindelse med undersøgelsen kan Kommissionen anmode medlemsstaterne eller de berørte virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder om at give de nødvendige oplysninger med henblik på anvendelsen af traktatens artikel 107 og 108 under behørigt hensyn til proportionalitetsprincippet.
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 20 a – stk. 1 – afsnit 2
Kommissionen kan offentliggøre en rapport om resultaterne af sin undersøgelse af bestemte erhvervssektorer eller bestemte støtteinstrumenter i forskellige medlemsstater og opfordre medlemsstaterne og enhver berørt virksomhed eller sammenslutning af virksomheder til at fremsætte bemærkninger.

Kommissionen offentliggør en rapport på sit websted om resultaterne af sin undersøgelse af bestemte erhvervssektorer eller bestemte støtteinstrumenter i forskellige medlemsstater og opfordrer medlemsstaterne og enhver berørt virksomhed eller sammenslutning af virksomheder til at fremsætte bemærkninger. Når Europa-Parlamentet fremsætter begæring om en undersøgelse, fremsender Kommissionen en interimsrapport til Europa-Parlamentet. Når Kommissionen offentliggør sine afgørelser, overholder den reglerne om tavshedspligt, jf. traktatens artikel 339.

Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 659/1999
Artikel 23 a – stk. 2 – afsnit 1
2.  Hvis hensynet til den konsekvente anvendelse af traktatens artikel 107, stk. 1, og artikel 108 kræver det, kan Kommissionen på eget initiativ fremsætte skriftlige bemærkninger til medlemsstaternes domstole. Med tilladelse fra den pågældende domstol kan den også fremsætte mundtlige bemærkninger.
2.  Hvis hensynet til den konsekvente anvendelse af traktatens artikel 107, stk. 1, og artikel 108 kræver det, kan Kommissionen på eget initiativ fremsætte skriftlige bemærkninger til medlemsstaternes domstole. Med tilladelse fra den pågældende domstol kan den også fremsætte mundtlige bemærkninger. De af Kommissionen fremsatte bemærkninger til medlemsstaternes domstole er ikke-bindende. Kommissionen kan kun handle på grundlag af denne bestemmelse i Unionens offentlige interesse (som amicus curiae) og ikke for at støtte en af de interesserede parter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0026.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik