Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2299(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0172/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0172/2013

Συζήτηση :

PV 01/07/2013 - 20
CRE 01/07/2013 - 20

Ψηφοφορία :

PV 02/07/2013 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0290

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ
P7_TA(2013)0290A7-0172/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2013 σχετικά με την Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ – Αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων (2012/2299(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ - Αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων» (COM(2012)0556),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («συμφωνία πλαίσιο»)(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-ΗΠΑ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τον προγραμματισμό της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Κοινότητας(5),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 90, το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0172/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αερομεταφορές αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, ιδίως στην Ασία και τη Μέση Ανατολή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των αερομεταφορών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασύνδεση των ανθρώπων και των επιχειρήσεων τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως με τις αναπτυσσόμενες αγορές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012 οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες περιέκοψαν ή σχεδιάζουν να περικόψουν πάνω από 20 000 θέσεις εργασίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι του κλάδου των αερομεταφορών συμφώνησαν ότι είναι αναγκαία η ανάληψη συντονισμένης και ολοκληρωμένης δράσης σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο του διαλόγου σχετικά με τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης στην πολιτική αεροπορία, που διεξήχθη στις 29Ιανουαρίου 2013·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, το 2005, συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των εξελίξεων κατά την τελευταία επταετία απαιτείται περαιτέρω επανεξέταση·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επισημαίνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί όσον αφορά τη δημιουργία μιας ενιαίας και ανοικτής περιφερειακής αγοράς της ΕΕ παράλληλα με την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης της Ένωσης ως προς την εξωτερική πολιτική αερομεταφορών·

2.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία παρέχει επίκαιρη ανάλυση της σημερινής κατάστασης και της επιτευχθείσας προόδου στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών από το 2005 και μετά, καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας των αερομεταφορών της ΕΕ σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά αερομεταφορών·

3.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο του τομέα των αερομεταφορών στην οικονομία της ΕΕ, ειδικότερα από άποψη ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης, δεδομένου ότι ο τομέας αυτός υποστηρίζει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρωπαϊκές θέσεις απασχόλησης και αντιπροσωπεύει το 2,4% στο ΑΕΠ της ΕΕ, συμβάλλοντας επίσης στη συνδεσιμότητα της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί ένας ισχυρός και ανταγωνιστικός τομέας αερομεταφορών στην ΕΕ·

4.  θεωρεί ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τον καθορισμό και την υλοποίηση μηχανισμών και συστημάτων, όπως ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (SES), η πρωτοβουλία «Καθαρός Ουρανός» (Clean Sky), το ερευνητικό σχέδιο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS), για την ενίσχυση της ασφάλειας και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των επιβατών· θεωρεί ότι απαιτείται να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στους τομείς αυτούς·

5.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του SES και του SESAR, δεδομένου του περιττού κόστους που συνεπάγονται οι καθυστερήσεις αυτές για τις αεροπορικές εταιρείες και τους πελάτες τους· υποστηρίζει την Επιτροπή στη λήψη μέτρων κατά των κρατών μελών που δεν τήρησαν την προθεσμία του Δεκεμβρίου του 2012 και δεν σημείωσαν την παραμικρή πρόοδο σε σχέση με τα λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την υλοποίηση των SES και SESAR· επισημαίνει ότι η ανάπτυξη του SES, όταν υλοποιηθεί πλήρως, θα δημιουργήσει σημαντικές δυνατότητες άμεσης και έμμεσης απασχόλησης·

7.  τονίζει ότι τα εν λόγω προγράμματα της Ένωσης είναι σημαντικά όχι μόνο για την εσωτερική αγορά αλλά και για την εξωτερική πολιτική· η υλοποίηση των μέσων αυτών θα συμβάλει στην εδραίωση της θέσης του κλάδου αεροπορικών μεταφορών της Ένωσης στην ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά·

8.  επισημαίνει τη σημασία της τρέχουσας αναθεώρησης του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών και υποστηρίζει μια ισχυρή και ιδιαιτέρως φιλική προς τον καταναλωτή ευρωπαϊκή νομοθεσία·

9.  γνωρίζει ότι οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων περιοχών του πλανήτη· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ανταγωνιστικές προκλήσεις για τις αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης, και ότι οι διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών δεν αποτελούν πάντοτε την πλέον κατάλληλη λύση για την καταπολέμηση των περιορισμών της αγοράς ή των αθέμιτων επιδοτήσεων·

10.  θεωρεί ότι, καθώς δεν έχει επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική αερομεταφορών παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά την προηγούμενη επταετία, θα πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν μια προσέγγιση περισσότερο συντονισμένη σε επίπεδο Ένωσης, με μεγαλύτερη φιλοδοξία, προκειμένου να εξασφαλιστεί θεμιτός και ανοιχτός ανταγωνισμός·

11.  θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή κανονιστική σύγκλιση αποτελεί βασικό στοιχείο για μια ισχυρή ευρωπαϊκή θέση στην παγκόσμια αγορά και για την ύπαρξη αλληλεπιδράσεων με τρίτες χώρες·

Η ανακοίνωση του 2005 και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου

12.  επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τους τρεις πυλώνες της πολιτικής του 2005· η αρχή του ορισμού αερομεταφορέα της Ένωσης αναγνωρίζεται πλέον σε περισσότερες από 100 τρίτες χώρες· περίπου 1 000 διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών έχουν προσαρμοστεί στο δίκαιο της Ένωσης, και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ασφάλεια δικαίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σημαντικοί εταίροι, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ινδίας και της Νότιας Αφρικής, δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα τις αρχές αυτές·

13.  Επισημαίνει ότι η εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των αερομεταφορών συνέβαλε στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς, καθώς διευκολύνθηκε η ενοποίηση της αεροπορικής βιομηχανίας της ΕΕ σε μια περίοδο που λόγω της παγκοσμιοποίησης απαιτούνται ισχυρότεροι οικονομικοί φορείς που αντέχουν στον εξωτερικό ανταγωνισμό·

14.  υπογραμμίζει έχει δημιουργηθεί ότι ένας αναπτυσσόμενος κοινός εναέριος χώρος με γειτονικές περιοχές· θεωρεί ότι οι συμφωνίες αυτές έχουν αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη· επικροτεί τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την εναρμόνιση των διαφόρων ρυθμιστικών πλαισίων με τη νομοθεσία της Ένωσης σε τομείς όπως η ασφάλεια και η προστασία των πτήσεων, η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, το περιβάλλον, τα δικαιώματα των επιβατών, η οικονομική ρύθμιση και οι κοινωνικές πτυχές·

15.  επικροτεί την ολοκληρωμένη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, και τις θετικές συνέπειές της και για τις δύο οικονομίες, όπως επίσης τις 80.000 νέες θέσεις εργασίας που εκτιμάται ότι δημιουργήθηκαν κατά τα πρώτα πέντε έτη·

16.  πιστεύει ότι μια ισχυρή εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της Ένωσης, που στοχεύει στις σημαντικότερες αναπτυσσόμενες αγορές στον τομέα των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων, ιδίως στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, θα δημιουργήσει νέες οικονομικές δυνατότητες για τις αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης·

17.  τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις με ορισμένους βασικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, και ότι η σύναψη συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών σε ευρύ φάσμα τομέων με τις χώρες αυτές θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη·

18.  τονίζει ότι ορισμένα από τα αιτήματα που περιλαμβάνονταν στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, του 2006, δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα· υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη για προώθηση κατάλληλων διεθνών προτύπων ασφάλειας και προστασίας, για ισότιμη μεταχείριση των αερομεταφορέων της Ένωσης και των αερομεταφορέων εκτός της Ένωσης, και για μετριασμό των δυσμενών συνεπειών για στο περιβάλλον·

19.  τονίζει τη σημασία μέσων όπως το σύστημα των μικτών επιτροπών, για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων σε ζητήματα σχετικά με τις αερομεταφορές·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διευθέτηση των υπόλοιπων θεμάτων που εγείρονται στο ψήφισμα του 2006, όπως η επέκταση των αρμοδιοτήτων του EASA·

Αγορά

21.  επισημαίνει τη σημαντική αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας προς, από, και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η οποία αντανακλά την τάση οικονομικής ανάπτυξής της· επισημαίνει τη σημαντική αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας προς, από, και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η οποία αντανακλά την τάση οικονομικής ανάπτυξής της·

22.  επισημαίνει επίσης ότι η παγκόσμια θέση των εκτός Ένωσης αερομεταφορέων έχει ενισχυθεί μέσω του μαζικού κύματος νέων επενδύσεων σε αεροσκάφη και υποδομές, που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορα μέρη της Μέσης Ανατολής και της Νότιας Αμερικής·

23.  επισημαίνει τις σημαντικές αλλαγές στην εσωτερική αγορά της Ένωσης λόγω του αυξημένου μεριδίου των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους· πιστεύει ότι, παρά τον ανταγωνισμό, τα δύο επιχειρηματικά μοντέλα θα μπορούσαν να βρουν τρόπους να αλληλοσυμπληρώνονται όταν έρχονται αντιμέτωπα με προκλήσεις της εξωτερικής αγοράς·

24.  διαπιστώνει ότι οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές των εισιτηρίων που παρέχονται από ορισμένους ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς χαμηλού κόστους αντισταθμίζονται από τις εταιρείες μέσω αθέμιτων πρακτικών όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, όπως τα ελλιπή πρότυπα συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία και τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού· διαπιστώνει επίσης ότι οι ελάχιστες επενδύσεις στα πρότυπα ασφαλείας και οι αδικαιολόγητες περιφερειακές επιδοτήσεις φαίνεται να συμβάλλουν σε αυτή τη διαμόρφωση των τιμών των εισιτηρίων·

25.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από τους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 40% της δυναμικότητας που προσφέρεται στην Ένωση· τονίζει ότι στα κράτη που έχουν κυρώσει τις συμβάσεις 87 και 98 της ΔΟΕ, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται σε αυτές σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι καθώς και την αναγνώριση των εκπροσώπων των εργαζομένων και των συλλογικών συμβάσεων, η δε τήρηση αυτών των κανόνων πρέπει να ελέγχεται και να επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους·

26.  υπογραμμίζει τη σημασία των κομβικών αερολιμένων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δευτερευόντων κόμβων, εξειδικευμένων κόμβων και συνδυασμών κόμβων, καθώς και την ανάγκη τόσο για δημόσιες όσο και για ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομή αερολιμένων, για την αύξηση της δυναμικότητας, για παράδειγμα με τη δημιουργία νέων διαδρόμων, καθώς και για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής –συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών αερολιμένων, για παράδειγμα στη Μεσόγειο και στα ανατολικά σύνορα της Ένωσης –μέσω της καλύτερης κατανομής των χρονοθυρίδων των αερολιμένων·

27.  υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα των αερομεταφορέων της Ένωσης εμποδίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο από παράγοντες όπως η έλλειψη ίσων όρων ανταγωνισμού που προκαλείται, για παράδειγμα, από τους διαφορετικούς εθνικούς φόρους, τους κορεσμένους αερολιμένες, τα υψηλά τέλη διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και αερολιμενικά τέλη, τις κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι ανταγωνιστικές εταιρείες, το κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την εφαρμογή χαμηλότερων κοινωνικών προτύπων και διαφορετικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις εκτός Ένωσης·

28.  θεωρεί ότι οι παράγοντες αυτοί αποτελούν πιθανά εμπόδια για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη για τα διαφορετικά αεροπορικά εισιτήρια, τέλη, εισφορές και φόρους που ισχύουν στα κράτη μέλη, και τις επιπτώσεις τους στις τιμές των εισιτηρίων και τα κέρδη των αερομεταφορέων, καθώς και μελέτη για τις πιθανές κρατικές επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι ανταγωνιστές σε παγκόσμιο επίπεδο και τις επιπτώσεις τους στις αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης·

30.  επικροτεί τους νέους κανόνες της Ένωσης σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση των μετακινούμενων εργαζομένων·

Μελλοντικές ενέργειες

31.  θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική αερομεταφορών θα πρέπει να τηρεί πλήρως τις αρχές της αμοιβαιότητας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην αγορά, της διαφάνειας και του θεμιτού ανταγωνισμού με ίσους όρους, και να έχει δύο βασικούς στόχους: την προσφορά πλεονεκτημάτων στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και τη στήριξη των αερομεταφορέων και των αερολιμένων της ΕΕ στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση στην παγκόσμια αγορά·

32.  τονίζει συνεπώς ότι οι συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με γειτονικά κράτη και ομοφρονούντες εταίρους πρέπει να περιλαμβάνουν νομοθετικά πλαίσια που εξασφαλίζουν θεμιτό ανταγωνισμό·

33.  ζητεί τη συνέχιση της εφαρμογής των διαδικασιών για τη διαπραγμάτευση ολοκληρωμένων συμφωνιών στον τομέα των αερομεταφορών σε επίπεδο Ένωσης, οι οποίες θα βασίζονται στην ευρωπαϊκή ενότητα και θα εγκρίνονται από το Συμβούλιο·

34.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει και προασπίσει τα συμφέροντα της Ένωσης στο πλαίσιο των συμφωνιών, και να προωθήσει και να διαδώσει τα πρότυπα, τις αξίες και τις βέλτιστες πρακτικές της Ένωσης·

35.  ζητεί να ενισχυθούν η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών κατά τις διαπραγματεύσεις με τους κυριότερους εταίρους, για συμφωνίες που αφορούν αεροπορικές υπηρεσίες, προκειμένου να αυξηθεί η επιρροή της Ένωσης και να βελτιωθούν οι δυνατότητές της για πρόσβαση σε νέες αγορές·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις ολοκληρωμένες συμφωνίες κανονιστικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια και την προστασία των πτήσεων, τα δικαιώματα των επιβατών, την κατάρτιση του προσωπικού και την πιστοποίηση·

37.  ζητεί από την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις με γειτονικές χώρες, όπως η Ουκρανία, ο Λίβανος, η Τυνησία, το Αζερμπαϊτζάν και η Αλγερία· θεωρεί ότι η γεωγραφική εγγύτητα των αγορών των χωρών αυτών και η οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε πρόσφατα σε ορισμένες από αυτές μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες ανάπτυξης για τους περιφερειακούς και δευτερεύοντες αερολιμένες της Ένωσης· πιστεύει ότι οι περιφερειακοί αερολιμένες διαθέτουν αυξημένη δυναμικότητα και μπορούν, συνεπώς, να συνεισφέρουν στη μείωση της συμφόρησης των κύριων ευρωπαϊκών αεροδρομίων-κόμβων, γεγονός που θα τους καταστήσει ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς σε παγκόσμιο επίπεδο·

38.  ζητεί από το Συμβούλιο να αναθέτει στην Επιτροπή, κατά περίπτωση, εντολή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και με άλλες γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία, η Αρμενία και η Λιβύη·

39.  θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να ακολουθεί ξεχωριστή προσέγγιση για τις σχέσεις της με καθέναν από τους κύριους εταίρους της, και ζητεί από την Επιτροπή να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ολοκληρωμένων συμφωνιών στον τομέα των αερομεταφορών, μεταξύ άλλων με την Αυστραλία και τη Βραζιλία, και από το Συμβούλιο να αναθέσει διαπραγματευτική εντολή στην Επιτροπή για τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών με ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία, και οι χώρες της ASEAN και του Κόλπου·

40.  θεωρεί ότι ενδεχόμενη μελλοντική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ της Ένωσης και των ΗΠΑ θα επηρεάσει, μεταξύ άλλων, και τον κλάδο των αερομεταφορών· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προσφέρει επαρκή πληροφόρηση, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των επικείμενων διαπραγματεύσεων·

41.  υπογραμμίζει την ανάγκη να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που καθορίζονται στις συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με βασικούς εταίρους, και ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των περιορισμών στην αλλοδαπή ιδιοκτησία και τον έλεγχο αεροπορικών εταιριών· ζητεί να αναληφθεί δράση για να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη αναντιστοιχία μεταξύ της δυνατότητας των αεροπορικών εταιριών της Ένωσης για καμποτάζ στην αγορά των ΗΠΑ και της δυνατότητας των αεροπορικών εταιριών των ΗΠΑ να κάνουν το ίδιο στην Ευρώπη· επισημαίνει ότι οι διεθνείς διασταυρούμενες επενδύσεις συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομικής ζωτικότητας του αεροπορικού τομέα, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει ένα διεθνές νομικό περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη και στήριξη παρόμοιων επενδύσεων, το οποίο θα συμβάλλει σε μια ενεργή πολιτική με στόχο τη θέσπιση προτύπων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διεθνείς επενδύσεις·

42.  θεωρεί ότι οι διμερείς συμφωνίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής αερομεταφορών, αλλά τονίζει, παράλληλα, τη σημασία μιας κοινής προσέγγισης της Ένωσης·

43.  τονίζει τη σημασία του θεμιτού και διαφανούς ανταγωνισμού σε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τις αεροπορικές μεταφορές· ζητεί να συμπεριλαμβάνονται τυποποιημένες ρήτρες για τον θεμιτό ανταγωνισμό στις διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών·

44.  ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει, και από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, μια ελάχιστη δέσμη τυποποιημένων νομικών απαιτήσεων σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία στον κανονιστικό τομέα, τα πρότυπα εργασίας και περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των επιβατών, που θα συμπεριλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες, με σαφή σκοπό τη δημιουργία ευκαιριών και την άρση των φραγμών για τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει την επείγουσα αναθεώρηση ή αντικατάσταση του κανονισμού (ΕK) αριθ. 868/2004 για την προστασία από τις πρακτικές επιδότησης και τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές που προκαλούν ζημία στους κοινοτικούς αερομεταφορείς(6)·

46.  υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την εξασφάλιση ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού στις σχέσεις και τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες και την ανάπτυξη νέων μέσων εμπορικής άμυνας καλύτερα προσαρμοσμένων στην αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών όπως οι διακρίσεις, η μη ενιαία εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου και η έλλειψη διαφάνειας στις οικονομικές εκθέσεις των επιχειρήσεων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις της αγοράς·

47.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει διάλογο με τις χώρες του Κόλπου, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού·

48.  διαπιστώνει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία αρνείται να σεβαστεί τη συμφωνία για τη σταδιακή κατάργηση των δικαιωμάτων υπερπτήσης της Σιβηρίας που συνήφθη στο πλαίσιο της προσχώρησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ΠΟΕ το 2011· εκτιμά πως, δεδομένου ότι οι αερομεταφορείς της ΕΕ υπόκεινται εδώ και καιρό σε διακρίσεις μέσω αυτών των παράνομων τελών διέλευσης, η ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβει αντίστοιχα μέτρα, αρνούμενη ή περιορίζοντας τη διέλευση επάνω από την επικράτειά της ή, γενικότερα, θεσπίζοντας μέτρα σε σχέση με τη χρήση του εναέριου χώρου της ΕΕ από αερομεταφορείς της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με σκοπό να αναγκαστεί η τελευταία να καταργήσει τα τέλη αυτά, τα οποία είναι παράνομα, δεδομένου ότι αντιβαίνουν σε διεθνείς συμφωνίες (όπως η Σύμβαση του Σικάγου)· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν πιθανά μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της αμοιβαιότητας όσον αφορά τη χρήση του εναέριου χώρου μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ένωσης·

49.  υπογραμμίζει ότι μια φιλόδοξη πολιτική της Ένωσης για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών μπορεί να λειτουργήσει ως ποιοτικό πλεονέκτημα για τις αεροπορικές εταιρείες της Ένωσης στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την προώθηση των υψηλών προτύπων της Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων των επιβατών, και να ελέγξει τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή τους·

50.  ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργαστεί το συντομότερο δυνατό ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, με βάση μια προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση, συμπεριλαμβανομένου ενός βελτιωμένου μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες συνθήκες για την ανάπτυξη του SESAR·

51.  ζητεί από το Συμβούλιο να τοποθετηθεί επιτέλους επί της θέσης του Κοινοβουλίου, της 5ης Μαΐου 2010, σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας(7), που εγκρίθηκε μεν στο Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία 96%, αλλά εκκρεμεί ακόμα στο Συμβούλιο·

52.  θεωρεί ότι ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη θέσπιση κανονιστικών πλαισίων για τον τομέα των παγκόσμιων αεροπορικών μεταφορών, για παράδειγμα όσον αφορά την απελευθέρωση της κυριότητας και του ελέγχου των αεροπορικών εταιρειών, και την παγκόσμια διαλειτουργικότητα στο πλαίσιο της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας· παροτρύνει τον ΔΟΠΑ να συνεχίσει να λαμβάνει παγκόσμια μέτρα με γνώμονα την αγορά για τη μείωση του θορύβου στους αερολιμένες και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· θεωρεί ουσιαστικό να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν συμφωνία εντός του ΔΟΠΑ, για μια παγκόσμια προσέγγιση·

53.  ζητεί να δοθούν στην Επιτροπή διαπραγματευτικές εντολές για την αποσαφήνιση και την ενίσχυση της εκπροσώπησης της Ένωσης στον ΔΟΠΑ·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 5.
(2) ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 98.
(3) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 121.
(4) ΕΕ C 74 E της 20.3.2008, σ. 506.
(5) ΕΕ C 287 E της 24.11.2006, σ.84.
(6) EE L 162 της 30.4.2004, σ. 1.
(7) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 164.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου