Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2299(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0172/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0172/2013

Keskustelut :

PV 01/07/2013 - 20
CRE 01/07/2013 - 20

Äänestykset :

PV 02/07/2013 - 9.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0290

Hyväksytyt tekstit
PDF 217kWORD 29k
Tiistai 2. heinäkuuta 2013 - Strasbourg Lopullinen painos
EU:n ulkoinen ilmailupolitiikka – tulevat haasteet
P7_TA(2013)0290A7-0172/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 EU:n ulkoisesta ilmailupolitiikasta – tulevat haasteet (2012/2299(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”EU:n ulkoinen ilmailupolitiikka – tulevat haasteet” (COM(2012)0556),

–  ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman Lissabonin sopimuksen mukaisista kansainvälisistä ilmailusopimuksista(1),

–  ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta(2),

–  ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n ja Yhdysvaltojen ilmailusopimuksesta(3),

–  ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamisesta(4),

–  ottaa huomioon 17. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä(5),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 90 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan ja 218 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0172/2013),

A.  ottaa huomioon, että ilmailu on nopeasti kasvava taloudenala sekä unionissa että sen ulkopuolella, etenkin Aasiassa ja Lähi-idässä;

B.  ottaa huomioon, että ilmailulla on tärkeä asema ihmisten ja yritysten yhdistämisessä sekä unionissa että maailmanlaajuisesti ja etenkin kehittyvillä markkinoilla;

C.  ottaa huomioon, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat vuoden 2012 jälkeen irtisanoneet tai sitoutuneet irtisanomaan yli 20 000 työntekijää;

D.  ottaa huomioon, että ilmailualan eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet olivat yhtä mieltä maailmanlaajuisen kriisin vaikutuksia lentoliikenteeseen koskeneessa vuoropuhelussa 29. tammikuuta 2013 siitä, että kansainvälisellä tasolla tarvitaan koordinoitua ja kokonaisvaltaista toimintaa;

E.  ottaa huomioon, että komission vuonna 2005 antamalla tiedonannolla oli tärkeä asema unionin ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisessä;

F.  katsoo, että viimeksi kuluneen seitsemän vuoden aikana tapahtunut kehitys edellyttää lisätarkistusta;

Yleistä

1.  korostaa edistystä, jota on saavutettu yhtenäisten ja avointen alueellisten markkinoiden luomisessa unionissa ja samaan aikaan unionin ulkoisen ilmailupolitiikan edellyttämän yhteisen lähestymistavan rakentamisessa;

2.  suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon, jossa esitetään oikea-aikainen analyysi nykytilanteesta, ulkoisessa ilmailupolitiikassa vuodesta 2005 saavutetusta edistyksestä sekä unionin ilmailualan haasteista voimakkaasti kilpailuun perustuvilla maailmanlaajuisilla ilmailualan markkinoilla;

3.  korostaa ilmailualan tärkeää roolia unionin taloudessa erityisesti kasvun ja työpaikkojen kannalta, sillä tällä toimialalla on yli viisi miljoonaa eurooppalaista työpaikkaa ja sen osuus unionin BKT:stä on 2,4 prosenttia, minkä lisäksi se myötävaikuttaa unionin yhteyksiin muun maailman kanssa; tähdentää, että unionin ilmailuala on säilytettävä vahvana ja kilpailukykyisenä;

4.  katsoo, että unionin mekanismien ja järjestelmien, kuten yhtenäinen eurooppalainen ilmatila (SES), eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke (SESAR), Clean Sky -aloite, Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) ja maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä (GNSS), määrittelyssä ja täytäntöönpanossa on edistytty merkittävästi turvallisuuden parantamiseksi ja matkustajien vaatimusten täyttämiseksi; katsoo, että näillä aloilla on saatava aikaan lisää edistystä;

5.  on kuitenkin huolissaan siitä, että SES:n ja SESARin toteutus on viivästynyt, koska tästä aiheutuu tarpeettomia kustannuksia lentoyhtiöille ja niiden asiakkaille; tukee komissiota sen ryhtyessä rankaisemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole pitäytyneet joulukuun 2012 määräajassa eivätkä ole mitenkään edistyneet toiminnallisten ilmatilalohkojen (FAB) suhteen;

6.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään SES:n ja SESARin täytäntöönpanoa; panee merkille, että täysin täytäntöönpannun SES:n kehittäminen luo merkittäviä suoria ja välillisiä työllistymismahdollisuuksia;

7.  korostaa, että nämä unionin ohjelmat ovat tärkeitä niin sisämarkkinoiden kuin ulkoisen politiikan kannalta; katsoo, että näiden välineiden valmistuminen ja toteutus auttaa vahvistamaan unionin ilmailualan asemaa kilpailuun perustuvilla maailmanmarkkinoilla;

8.  korostaa lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen meneillään olevan uudistamisen merkitystä ja tukee voimakasta ja todella kuluttajaystävällistä unionin lainsäädäntöä;

9.  on tietoinen siitä, että rahoituskriisin vaikutus vaihtelee maailman eri alueiden välillä; katsoo, että tämä on johtanut siihen, että unionin lentoyhtiöt kohtaavat haastavaa kilpailua ja että kahdenväliset lentoliikennesopimukset eivät aina ole paras mahdollinen ratkaisu markkinoiden rajoituksiin tai epäoikeudenmukaisiin tukiin vastaamiseksi;

10.  katsoo, että koska kattavaa ulkoista ilmailupolitiikkaa ei ole vielä saavutettu viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana tehdyistä ponnisteluista huolimatta, unionin olisi koordinoitava lähestymistapansa paremmin ja kunnianhimoisemmin ja sitä olisi sovellettava mahdollisimman pian reilun ja avoimen kilpailun mahdollistamiseksi;

11.  katsoo, että unionin sääntelyn lähentäminen on keskeinen tekijä unionin aseman vahvistamiseksi maailmanmarkkinoilla ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi kolmansien maiden kanssa;

Tiedonanto vuodelta 2005 ja parlamentin päätöslauselma

12.  panee tyytyväisenä merkille vuoden 2005 politiikan kolmen pilarin osalta saavutetun edistymisen; ottaa huomioon, että unionitunnuksen periaate tunnustetaan nyt yli sadassa kolmannessa maassa; ottaa huomioon, että lähes tuhat kahdenvälistä lentoliikennesopimusta on saatettu yhdenmukaiseksi unionin lainsäädännön kanssa, millä varmistetaan oikeusvarmuus; pitää valitettavana, että merkittävät kumppanit, kuten Kiina, Intia ja Etelä-Afrikka, eivät ole vielä hyväksyneet näitä periaatteita;

13.  toteaa, että unionin ulkoisen ilmailupolitiikan täytäntöönpano on edistänyt sisämarkkinoiden potentiaalin maksimointia, koska se edistää unionin ilmailualan vakauttamista olosuhteissa, joissa globalisaatio edellyttää vahvempia taloudellisia toimijoita, jotka pystyvät vastaamaan ulkomaiseen kilpailuun;

14.  korostaa, että naapurivaltioiden kanssa on luotu laajeneva yhteinen ilmailualue; katsoo, että nämä sopimukset ovat tuoneet mukanaan merkittäviä taloudellisia etuja; panee tyytyväisenä merkille huomattavat ponnistelut, joilla on yhdenmukaistettu eri sääntelykehyksiä unionin lainsäädännön kanssa muun muassa turvallisuuden, ilmaliikenteen hallinnan, ympäristön ja matkustajien oikeuksien sekä taloudellisen sääntelyn ja sosiaalisten näkökohtien alalla;

15.  pitää myönteisenä unionin ja Yhdysvaltojen välistä kattavaa lentoliikennesopimusta ja sen edullisia vaikutuksia kumpaankin talouteen sekä arvioita, joiden mukaan ensimmäisen viiden vuoden aikana luotiin 80 000 uutta työpaikkaa;

16.  katsoo, että vahva unionin ulkoinen ilmailupolitiikka, joka keskittyy tärkeimmille kasvumarkkinoille kaukoreittiliikenteessä, avaisi unionin lentoyhtiöille uusia taloudellisia mahdollisuuksia erityisesti Aasiassa ja Tyynenmeren alueella;

17.  korostaa, että tiettyjen keskeisten kumppanien, kuten Brasilia, kanssa neuvottelut ovat vielä kesken ja että laajat lentoliikennesopimukset näiden maiden kanssa voisivat tuottaa huomattavia taloudellisia etuja;

18.  korostaa, että eräät parlamentin vuonna 2006 antamassa päätöslauselmassa esittämät pyynnöt ovat edelleen täyttämättä; korostaa erityisesti, että on tarpeen edistää asianmukaisia kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia ja varmistaa unionin ja muiden kuin unionin lentoliikenneyritysten tasavertainen kohtelu ja lieventää kielteisiä ympäristövaikutuksia;

19.  painottaa sekakomiteajärjestelmän kaltaisten välineiden merkitystä lentoliikennealan yhteisten lähestymistapojen luomisessa;

20.  panee tyytyväisenä merkille, että muita vuoden 2006 päätöslauselmassa esitettyjä tavoitteita on saavutettu, muun muassa EASA:n vastuita laajennettiin;

Markkinat

21.  panee merkille, että liikenne Aasian ja Tyynenmeren alueelle, alueelta ja alueen sisällä on kasvanut merkittävästi, mikä ilmentää sen talouskasvusuuntausta; pitää huolestuttavana, että jos mitään ei tehdä, unionin lentoyhtiöt ja yritykset saattavat menettää sekä loistavia mahdollisuuksia sieltäpäin maailmaa että kykynsä tuottaa voittoa;

22.  panee myös merkille, että unionin ulkopuolisten lentoyhtiöiden globaali asema on vahvistunut tukien kautta ja merkittävillä lentokoneisiin ja infrastruktuuriin tehdyillä julkisilla investoinneilla Lähi-idässä, Kaukoidässä ja Etelä-Amerikassa;

23.  korostaa, että unionin sisämarkkinoilla on tapahtunut huomattavia muutoksia halpalentoyhtiöiden osuuden kasvettua; katsoo, että nämä kaksi bisnesmallia voivat kilpailuasemastaan huolimatta löytää tapoja täydentää toisiaan ulkoisten markkinoiden haasteita vastaan;

24.  panee merkille, että joidenkin eurooppalaisten halpalentoyhtiöiden erittäin halvat lippuhinnat selittyvät sillä, että näiden yritysten työolot ovat epäoikeudenmukaisia, esimerkiksi henkilöstöä koskevan sosiaali- ja työlainsäädännön normit ovat heikkoja; panee myös merkille, että tällaiseen lippujen hinnoitteluun myötävaikuttavat ilmeisesti myös minimaaliset investoinnit turvanormeihin ja perusteettomat alueelliset tuet;

25.  huomauttaa, että lentoyhtiöiden välinen kilpailu on kovaa halpalentoyhtiöiden vuoksi ja että Euroopan unionissa halpalentoyhtiöiden osuus lentoliikenteen tarjonnasta on 40 prosenttia; korostaa, että ILO:n yleissopimukset 87 ja 98 ratifioineessa jäsenvaltiossa kaikkien lentoyhtiöiden on noudatettava mainittuihin sopimuksiin sisältyviä yhdistymisvapautta koskevia perusoikeuksia ja kunnioitettava työntekijöiden edustusoikeutta ja työehtosopimuksia, ja että noudattamista on valvottava ja rikkomuksista on rangaistava;

26.  korostaa keskuslentoasemien merkitystä, toissijaisten ja erikoistuneiden keskuslentoasemien ja monikeskuslentoasemien kehittäminen mukaan luettuna, kiireellistä tarvetta investoida pitkällä aikavälillä sekä julkisia että yksityisiä varoja lentoasemainfrastruktuuriin kapasiteetin lisäämiseksi sekä nykyisen infrastruktuurin tehokkaampaa käyttöä, alueelliset lentoasemat esimerkiksi Välimeren alueella ja unionin itärajalla mukaan luettuna, jakamalla lähtö- ja saapumisaikojen paremmin;

27.  korostaa, että unionin lentoyhtiöiden kilpailukykyä haittaavat maailmanlaajuisesti muun muassa tasapuolisten toimintaedellytysten puuttuminen, jonka taustalla ovat muun muassa erilaiset kansalliset verot, ruuhkaiset lentoasemat, korkeat ATM- ja lentoasemamaksut, kilpailijoiden saama valtiontuki, päästökustannukset sekä alempien sosiaalinormien ja erilaisten valtiontukea koskevien sääntöjen soveltaminen EU:n ulkopuolella;

28.  katsoo, että nämä tekijät ovat mahdollisia kasvun ja työllistämisen esteitä;

29.  kehottaa komissiota laatimaan tutkimuksen erilaisista lentoliikennemaksuista, -tulleista ja -veroista ja niiden vaikutuksesta lentolippujen hintoihin ja lentoyhtiöiden liikevoittoon ja laatimaan tutkimuksen kilpailijoiden mahdollisesti saamista valtiontuista maailmanlaajuisesti ja niiden vaikutuksesta unionin lentoyhtiöihin;

30.  panee tyytyväisenä merkille unionin uudet säännöt liikkuvien työntekijöiden sosiaaliturvasta;

Suunnitellut toimet

31.  katsoo, että ulkoisen ilmailupolitiikan olisi perustuttava täysin vastavuoroisuuden, markkinoille pääsy mukaan luettuna, avoimuuden ja tasapuolisiin toimintaedellytyksiin nojautuvan reilun kilpailun periaatteisiin ja että sillä olisi oltava kaksi päätavoitetta: kuluttajien ja yritysten saama hyöty ja unionin lentoyhtiöiden ja lentoasemien tukeminen niiden pyrkiessä säilyttämään johtoasemansa maailmassa;

32.  korostaa näin ollen, että naapurivaltioiden ja samanmielisten kumppanien kanssa tehtävien lentoliikennesopimusten on sisällettävä sääntelykehykset oikeudenmukaiselle kilpailulle;

33.  kehottaa jatkamaan edelleen menettelyjä, joissa neuvotellaan unionin tasolla kattavia lentosopimuksia Euroopan yhtenäisyyden pohjalta ja neuvoston suostumuksella;

34.  kehottaa komissiota edistämään ja puolustamaan sopimuksissa unionin etuja sekä ehdottamaan ja jakamaan unionin normeja, arvoja ja parhaita käytäntöjä;

35.  pyytää, että komissio ja jäsenvaltiot lisäävät keskinäistä yhteistyötä ja koordinointia neuvoteltaessa lentoliikennesopimuksista keskeisten kumppaneiden kanssa, jotta voidaan lisätä unionin vaikutusvaltaa ja sen mahdollisuuksia päästä uusille markkinoille;

36.  kehottaa komissiota sisällyttämään kattaviin sopimuksiin turvallisuutta, matkustajien oikeuksia, henkilöstön koulutusta ja sertifikaatiota koskevat sääntelyvaatimukset;

37.  kehottaa komissiota saattamaan päätökseen meneillään olevat neuvottelut naapuruuskumppanimaiden kanssa (muun muassa Ukraina, Libanon, Tunisia, Azerbaidžan ja Algeria); toteaa, että näiden maiden läheisyys sekä niiden markkinat ja viime aikoina joissakin niistä tapahtunut talouskasvu voidaan katsoa kasvumahdollisuudeksi unionin alueellisille ja toissijaisille lentoasemille; katsoo, että alueelliset lentoasemat voivat osallistua ruuhkien vähentämiseen eurooppalaisilla keskuslentoasemilla ja parantaa niiden kilpailukykyä maailmanlaajuisesti, koska alueellisilla lentoasemilla on paljon kapasiteettia;

38.  kehottaa neuvostoa antamaan komissiolle tapauskohtaisesti valtuudet neuvotella muiden naapuruuskumppanimaiden, kuten Turkin, Armenian ja Libyan, kanssa;

39.  katsoo, että EU:n olisi tarkasteltava tapauskohtaisesti suhteitaan keskeisiin kumppaneihin, ja kehottaa komissiota saattamaan mahdollisimman pikaisesti päätökseen neuvottelut kattavista lentoliikennesopimuksista keskeisten kumppanien, kuten Australian ja Brasilian, kanssa, ja kehottaa neuvostoa antamaan komissiolle neuvotteluvaltuudet tällaisista sopimuksista nopeasti kasvavien talouksien, kuten Kiinan, Intian sekä ASEAN-maiden ja Persianlahden maiden, kanssa;

40.  katsoo, että mahdollinen tuleva kauppa- ja investointisopimus unionin ja Yhdysvaltojen välillä vaikuttaisi myös ilmailualaan; katsookin, että komission olisi annettava riittävästi tietoja, jotta parlamentti voi seurata tulevia neuvotteluja tarkasti;

41.  korostaa, että keskeisten kumppaneiden ja etenkin Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa tehtyjen lentoliikennesopimusten tavoitteet on saavutettava kaikilta osin, mukaan luettuna lentoyhtiöiden ulkomaista omistajuutta koskevien rajoitteiden ja valvonnan poistaminen; kehottaa toteuttamaan toimia, jotta voidaan ratkaista epätasapaino, joka liittyy unionin yritysten kabotaasiliikenteen harjoittamiseen Yhdysvaltojen markkinoilla ja Yhdysvaltojen harjoittamaan vastaavaan toimintaan EU:n markkinoilla; muistuttaa, että ristikkäisillä kansainvälisillä investoinneilla myötävaikutetaan lentoliikennealan taloudelliseen dynamiikkaan, ja kehottaa komissiota vaalimaan kansainvälistä oikeudellista toimintaympäristöä, jolla edistetään tällaisten investointien laajentamista ja tukemista, ja edistämään aktiivista politiikkaa, jolla pyritään edistämään normien ja hyvien käytänteiden vahvistamista kansainvälisten investointien alalla;

42.  katsoo, että kahdenväliset sopimukset voivat myötävaikuttaa merkittävästi ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämiseen, mutta korostaa samalla unionin yhteisen lähestymistavan merkitystä;

43.  korostaa reilun ja avoimen kilpailun merkitystä kaikissa lentoliikenteeseen liittyvissä toimissa; kehottaa sisällyttämään reilua kilpailua koskevat standardilausekkeet kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin;

44.  kehottaa komissiota määrittelemään vähimmäismäärän oikeudellisia unionin standardivaatimuksia etenkin sääntelyllisen yhteistyön, työ- ja ympäristönormien sekä matkustajien oikeuksien alalla sisällytettäväksi kahdenvälisiin sopimuksiin ja kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan niitä; katsoo, että tavoitteena on luoda mahdollisuuksia unionin lentoyhtiöille ja poistaa esteitä niiden tieltä;

45.  kehottaa komissiota ehdottamaan kiireellisesti yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta annetun asetuksen (EY) N:o 868/2004(6) tarkistamista tai korvaamista;

46.  suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin varmistaa vapaa ja oikeudenmukainen kilpailu suhteissa ja sopimuksissa kolmansien maiden kanssa ja luoda uusia entistä tehokkaampia kaupan suojakeinoja, jotka soveltuvat aiempaa paremmin siihen, että puututaan epäoikeudenmukaisiin käytänteisiin, kuten syrjintään, sääntelykehyksen epäjohdonmukaiseen täytäntöönpanoon sekä avoimuuden puutteeseen yritysten tilinpäätöksissä, jotka saattavat johtaa markkinoiden vääristymiseen;

47.  kehottaa komissiota aloittamaan vuoropuhelun Persianlahden maiden kanssa avoimuuden lisäämiseksi ja reilun kilpailun turvaamiseksi;

48.  panee merkille, että Venäjän federaatio kieltäytyy kunnioittamasta Siperian ylilennoista unionin lentoyhtiöiltä tähän asti perittyjen maksujen asteittaista poistamista koskevaa sopimusta, joka tehtiin Venäjän federaation liittyessä WTO:hon vuonna 2011; katsoo, että koska EU:n lentoyhtiöitä syrjitään pitkällä aikavälillä näillä laittomilla kauttakulkumaksuilla, unionin olisi voitava ryhtyä vastavuoroisiin toimiin kieltämällä tai rajoittamalla kauttakulkua alueellaan tai yleisesti ottaen toteuttamalla Venäjän federaation lentoyhtiöiden osalta unionin ilmatilan käyttöön liittyviä toimia, jotta Venäjän federaatiota kannustettaisiin poistamaan edellä mainitut maksut, jotka ovat laittomia, koska ne ovat kansainvälisten sopimusten vastaisia (Chicagon yleissopimus); kehottaa näin ollen komissiota ja neuvostoa tarkastelemaan mahdollisia toimia vastavuoroisuuden varmistamiseksi Venäjän federaation ja EU:n ilmatilan käytön välillä;

49.  korostaa, että lentomatkustajien oikeuksien suojaamista koskeva kunnianhimoinen EU-politiikka voi antaa unionin lentoyhtiöille laatuedun maailmanlaajuisessa kilpailussa; kehottaa komissiota edistämään edelleen korkeita EU-normeja lentomatkustajien oikeuksien alalla ja valvomaan niiden saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamista;

50.  kehottaa komissiota laatimaan mahdollisimman pian uuden sääntelykehyksen SES:n käyttöönotosta ylhäältä alas -lähestymistapaa noudattaen, eurooppalaisten lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien välisen yhteistyömekanismin parantaminen mukaan luettuna, ja mahdollistamaan SESARin käyttöönoton edellytykset;

51.  kehottaa neuvostoa viimein esittämään kannan neuvostoon juuttuneesta Euroopan parlamentin 5. toukokuuta 2010 suurella enemmistöllä (96 %) hyväksymästä kannasta ehdotuksesta direktiiviksi ilmailun turvamaksuista(7);

52.  katsoo, että Kansainvälisellä siviili-ilmailujärjestöllä (ICAO) on tärkeä asema sääntelykehysten kehittämisessä maailmanlaajuiselle ilmailualalle etenkin omistajuuden liberalisoinnin, lentoyhtiöiden määräysvallan ja ilmaliikenteen hallinnan maailmanlaajuisen yhteentoimivuuden osalta; kannustaa ICAO:ta jatkamaan maailmanlaajuisten markkinapohjaisten toimien kehittämistä lentokenttämelun vähentämiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi; pitää keskeisen tärkeänä, että ICAO:ssa päästään sopimukseen yhteisestä lähestymistavasta mahdollisimman pian;

53.  kehottaa antamaan komissiolle neuvotteluvaltuudet, jotta voidaan selkeyttää ja vahvistaa Euroopan unionin edustusta ICAO:ssa;

o
o   o

54.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 380 E, 11.12.2012, s. 5.
(2) EUVL C 70 E, 8.3.2012, s. 98.
(3) EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 121.
(4) EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 506.
(5) EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 84.
(6) EUVL L 162, 30.4.2004, s. 1.
(7) EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 164.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö