Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0022(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0223/2013

Indgivne tekster :

A7-0223/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0293

Vedtagne tekster
PDF 400kWORD 48k
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg
Statut for den europæiske almennyttige fond
P7_TA(2013)0293A7-0223/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 2. juli 2013 om forslag til Rådets forordning om statut for den europæiske almennyttige fond (FE) (COM(2012)00352012/0022(APP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets forordning (COM(2012)0035),

–  der henviser til Kommissionens konsekvensanalyse af forslag til Rådets forordning om statut for den europæiske almennyttige fond (FE),

–  der henviser til Europa-Parlamentets erklæring af 10. marts 2011 om etablering af en europæisk statut for gensidige selskaber, foreninger og fonde(1),

–  der henviser til feasibilityundersøgelsen om indførelse af en statut for europæiske fonde, som Max-Planck-instituttet for komparativ og international privatret og Heidelberg universitet gennemførte i 2008,

–  der henviser til Domstolens domme i sag C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer mod Finanzamt München für Körperschaften(2) , sag C-318/07, Hein Persche mod Finanzamt Lüdenscheid(3) og sag C-25/10, Missionswerk Werner Heukelbach eV mod den belgiske stat(4) ,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (europæisk medborgerskab)(5),

–  der henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. september 2012(6),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 29. november 2012(7),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 3,

–  der henviser til interimsbetænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0223/2013),

A.  der henviser til, at der i Unionen findes ca. 110 000 almennyttige fonde, hvis samlede formue anslås til ca. 350 mia. EUR, og hvis samlede udgifter udgør ca. 83 mia. EUR, og som beskæftiger mellem 750 000 og 1 000 000 europæiske arbejdstagere;

B.  der dog henviser til, at en del af de personer, der arbejder i fondene, er frivillige, som ikke aflønnes for deres arbejde;

C.  der henviser til, at de fonde i Unionen, der arbejder for almenvellet, med deres tilstedeværelse og aktiviteter inden for uddannelse, erhvervsuddannelse, forskning, det sociale område og sundhedsområdet, miljøbeskyttelse, ungdom og sport samt kunst og kultur er vigtige for borgerne, og at en stor del af deres projekter rækker langt ud over de nationale grænser;

D.  der henviser til, at der i Unionen findes over 50 forskellige civil- og skatteretlige retsakter for fonde og adskillige komplicerede administrative procedurer, der skønnes at medføre udgifter til rådgivning på indtil 100 mio. EUR årligt - penge som dermed ikke længere kan anvendes til almennyttige formål;

E.  der henviser til, at navnlig retlige, skatteretlige og administrative hindringer, der medfører omkostnings- og tidkrævende procedurer og manglende retlige værktøjer indebærer, at fonde hindres i eller har problemer med at udøve virksomhed i en anden medlemsstat eller i større grad at engagere sig der;

F.  der henviser til, at fondes finansielle og sociale engagement er helt nødvendigt i en tid med stramme nationale budgetter, navnlig til kulturelle og kunstneriske aktiviteter samt uddannelse og sport, selv om fonde kun kan støtte, men ikke erstatte den statslige indsats til gavn for almenvellet;

G.  der henviser til, at det i forbindelse med den skatteretlige behandling ikke drejer sig om en harmonisering af skattelovgivningen, men om anvendelse af forbuddet mod forskelsbehandling, der betyder, at den europæiske almennyttige fond og dens donorer i princippet automatisk er underlagt de samme skattebestemmelser og skattefordele som nationale almennyttige fonde;

H.  der henviser til, at indførelse af en fælles statut for en europæisk almennyttig fond i betydelig grad ville kunne gøre det lettere for fonde at sammenlægge og overføre ressourcer, viden og donationer og gennemføre aktiviteter overalt i EU;

I.  der henviser til, Europa-Parlamentet glæder sig over Kommissionens forslag som et vigtigt skridt i retning af at gøre det lettere for fonde at støtte almennyttige formål i hele EU;

J.  der henviser til, at den foreslåede statut er en valgfri europæisk retlig form, som vil være til rådighed for fonde og bidragydere med aktiviteter i mere end én medlemsstat, men vil hverken erstatte eller harmonisere de gældende love om fonde;

K.  der henviser til, at det i tider med økonomiske vanskeligheder er stadigt vigtigere, at fonde har de rette værktøjer, der kan sætte dem i stand til at forfølge almennyttige formål på europæisk plan og forene ressourcerne, samtidig med at omkostningerne og retsusikkerheden reduceres;

L.  der henviser til, at det er afgørende, at europæiske fonde (FE) opererer på et bæredygtigt og langsigtet grundlag og rent faktisk er aktive i mindst to medlemsstater, eftersom deres særlige status ellers ville ikke være berettiget;

M.  der henviser til, at det er nødvendigt at præcisere dele af terminologien og definitionerne i Kommissionens forslag;

N.  der henviser til, at det synes nødvendigt at foretage nogle tilføjelser til og tilpasninger af Kommissionens forslag for at øge FE’ers pålidelighed og troværdighed, for eksempel med hensyn til overholdelsen af de retlige og etiske regler, det almennyttige formåls eksklusivitet, det grænseoverskridende aspekt, minimumsaktiver og behovet for i princippet at bevare disse i hele FE’s levetid, en regel om rettidig udbetaling, den minimale varighed og udbetaling af vederlag til medlemmer af FE’ens bestyrelse og organer;

O.  der henviser til, at beskyttelse af kreditorerne og medarbejderne er af afgørende betydning og skal opretholdes i hele levetiden for en FE;

P.  der henviser til, at for så vidt repræsentation af medarbejdere angår, bør henvisningen til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne (omarbejdning)(8) styrkes for at gøre det klart, at de processuelle regler i dette direktiv finder anvendelse; der endvidere henviser til, at der bør være større sanktioner mod overtrædelser, for eksempel ved at gøre registreringen af en FE betinget af opfyldelse af kravene i direktiv 2009/38/EF i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)(9); der henviser til, at der ud over dette er behov for bestemmelser vedrørende inddragelse af medarbejdere i en FE’s organer i overensstemmelse med Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse(10), således at en FE’s form ikke kan misbruges med det formål at fratage medarbejderne deres ret til medarbejdermedindflydelse eller nægte dem en sådan ret;

Q.  der henviser til, at en bestemmelse om repræsentation af frivillige i FE’er må hilses velkommen, eftersom at der er 2,5 millioner aktive frivillige i sektoren;

R.  der henviser til, at den stigende indsats og værdifulde bidrag fra frivillige i fondenes arbejde bidrager til virkeliggørelsen af de almennyttige mål, som de forfølger; efterhånden som flere og flere unge er nødt til at udføre frivilligt arbejde for at opnå deres første erhvervserfaring kunne det være nyttigt for fondene at overveje, hvordan de kan få adgang til de oplysninger, de har brug for for at kunne arbejde på en mere effektiv måde, f.eks. gennem Det Europæiske Arbejdstagerråd;

S.  der henviser til, at det er nødvendigt at præcisere, at en FE’s registrerede hjemsted og centrale hovedkontor skal befinde sig i samme medlemsstat med henblik på at forhindre en adskillelse af hjemsted og den centrale administration eller hovedaktivitetssted og også med henblik på at lette tilsynet, da en FE vil blive overvåget af tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor den har sit vedtægtsmæssige hjemsted;

T.  der henviser til, at det ikke bør være formålet med en FE at finansiere europæiske politiske partier;

U.  der henviser til, at hvad angår beskatning skal anvendelsen af princippet om ikkeforskelsbehandling, som fastlagt i EU-Domstolens retspraksis, være udgangspunktet; der henviser til, at det er blevet anerkendt af sektoren, at den foreslåede metode med at indrømme automatisk anvendelse af skattemæssig ligebehandling vil øge interessen for FE-statutten ved at nedbringe den skattemæssige og administrative byrde betragteligt, hvilket gør den til mere end et rent civilretligt instrument; der imidlertid henviser til, at fremgangsmåden forekommer at være meget omstridt i Rådet, hvor medlemsstaterne er tilbageholdende med at tillade indgreb i deres nationale skattelovgivning; der henviser til, at det derfor ikke forekomme hensigtsmæssigt at afvise mulige alternative scenarier;

V.  der henviser til, at det er vigtigt, at forhandlingerne om denne vigtige retsakt skrider hurtigt fremad for at udstyre fondssektoren med dette nye instrument, som sektoren tydeligvis finder særdeles nødvendigt;

1.  opfordrer medlemsstaterne til at udnytte fremdriften med henblik på at arbejde for en hurtig og omfattende indførelse af statutten, fjerne hindringer for fondes grænseoverskridende aktiviteter og fremme oprettelsen af nye fonde, der opfylder de behov, som personer, der er bosiddende på EU's område eller udfører arbejde med almennyttige formål eller af almen interesse, har; understreger, at indførelsen af en sådan statut vil bidrage til indførelsen af et ægte europæisk medborgerskab og bør ledsages af en statut for den europæiske forening;

2.  understreger, at europæiske almennyttige fonde bør bidrage til udviklingen af en ægte europæisk kultur og identitet;

3.  minder om, at der med den europæiske almennyttige fond ganske vist skabes en ny retlig form, men at gennemførelsen ifølge forslaget skal ske via eksisterende strukturer i medlemsstaterne;

4.  glæder sig over, at statutten fastlægger mindstenormer vedrørende gennemsigtighed, ansvarlighed, tilsyn og anvendelse af midler, som kan tjene som kvalitetsmærke for både borgere og donorer og derved sikre tilliden til den europæiske almennyttige fond og sætte skub i udviklingen af EU-aktiviteter inden for fondens rammer til fordel for alle borgere;

5.  understreger det potentiale, fondene besidder med hensyn til at skaffe job til de unge, idet ungdomsarbejdsløsheden har nået et alarmerende niveau;

6.  opfordrer til, at det i forordningen bestemmes, at den medlemsstat, der har den finansielle myndighed over fonden, skal have ansvaret for at sikre, at den i praksis forvaltes i nøje overensstemmelse med dens statut;

7.  bemærker, at der endnu ikke er blevet åbnet mulighed for at fusionere eksisterende europæiske almennyttige fonde;

8.  påpeger, at stabilitet, seriøsitet og bæredygtighed samt et effektivt tilsyn i forbindelse med den europæiske almennyttige fond skal være de essentielle kriterier for at sikre tillid til dem, og kræver derfor, at Rådet ager hensyn til følgende henstillinger og ændringer:

   i) minimumskapitalen på 25 000 EUR fastholdes under hele fondens levetid,
   ii) europæiske almennyttige fonde i alle medlemsstater skal stiftes for en ubegrænset periode eller hvis det kræves i lovgivningen for en bestemt periode på mindst fire år; fastsættelse af en tidsbegrænsning på ikke mindre end to år bør kun tillades, hvis denne er behørigt begrundet, og hvis opfyldelsen af stiftelsesformålet derved sikres til fulde,
   iii) ændringer i fondens statut med den begrundelse, at den gældende statut er blevet uhensigtsmæssig for fondens drift, skal være tilladt, hvis de foretages af fondens bestyrelse, såfremt fonden i henhold til artikel 31 har yderligere organer, skal disse inddrages i beslutningen om ændringen af vedtægterne,
   iv) interessekonflikter skal forebygges via organer, der er uafhængige af stifteren, dvs. organer, der ikke har familiemæssige eller forretningsmæssige forbindelser til stifteren, i fonde som omhandlet i Kommissionens forslag; der skal dog tages hensyn til, at fonde kan stiftes i en familiemæssig sammenhæng, og at en forudsætning herfor er en stor tillid mellem stifteren og medlemmer af de styrende organer, således at stifteren nærer tiltro til, at stiftelsesformålet opretholdes efter hans død
   v) ved fastsættelse af tærsklen for fonde, der skal have revideret deres regnskab, skal der tages hensyn til den samlede kapital, årsomsætning og antal ansatte i fonden, for fonde under denne tærskel er det nok med en uafhængig undersøgelse af regnskabet,
   vi) vedtægten skal indeholde bestemmelser om orientering af de frivillige; vedtægten skal også tilskynde til at indgå i frivilligt arbejde som et ledende princip;
   vii) der skal indføjes en bestemmelse om, at al aflønning af medlemmer af bestyrelsen eller andre af fondens organer skal være fornuftige og forholdsmæssige; der skal fastsættes specifikke kriterier for at definere fornuftig og forholdsmæssig aflønning;
   viii) hvad medarbejderrepræsentation angår bør den forhandlingsprocedure, som i henhold til forslagets artikel 38 og 39 udelukkende henviser til information til og høring af medarbejderne i EU, udvides til at omfatte medarbejderdeltagelse i en FE’s organer. I lighed med den henvisning, der på nuværende tidspunkt foretages til forslagets artikel 38 og 39 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg, bør der med henblik på inddragelsen af medarbejderne i en FE's organer henvises til procedurerne i Rådets direktiv 2001/86/EF;
   ix) bestemmelsen om medarbejderrepræsentation i forslagets artikel 38 bør bevares; betydningen af begreberne »frivillige« og »frivillige aktiviteter« bør præciseres yderligere;
   x) både fondens vedtægtsmæssige hjemsted og dens faktiske hjemsted placeres i den medlemsstat, hvor den er oprettet, af hensyn til et effektivt tilsyn;
   xi) forslaget skal efter indstilling fra sektoren begrænses til et civilretligt instrument og samtidig i overensstemmelse med Parlamentets forslag styrke en række af de centrale elementer i begrebet almennyttighed, som det anvendes i medlemsstaterne for at lette ækvivalensanerkendelsen i medlemsstaterne;
   xii) forslaget til Rådets forordning bør ændres som følger:
Kommissionens forslag   Modifikation
Modifikation 1
Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
(15a)  Medlemmerne af bestyrelsen bør sikre overholdelsen af de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning, og vedtægterne samt alle de juridiske og etiske adfærdsregler, der er relevante for FE’en. Til dette formål bør de udarbejde organisationsstrukturer og interne foranstaltninger for at forebygge og afsløre regelbrud.
Modifikation 2
Forslag til forordning
Betragtning 18
(Denne ændring vedrører ikke den danske tekst)
Modifikation 3
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1
1) »aktiver«: enhver materiel eller immateriel ressource, der kan ejes eller kontrolleres for at producere værdi
1) »aktiver«: enhver materiel eller immateriel ressource, der kan ejes eller kontrolleres for at producere økonomisk og/eller social værdi
Modifikation 4
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2
2) »uafhængig økonomisk aktivitet«: en økonomisk aktivitet i FE, der ikke direkte tjener den almennyttige enheds almennyttige formål
2) »uafhængig økonomisk aktivitet«: en økonomisk aktivitet i FE, der ikke direkte tjener den almennyttige enheds almennyttige formål, undtagen almindelig administration af aktiver såsom investeringer i obligationer, aktier og fast ejendom
Modifikation 5
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5
5) »almennyttig enhed«: en fond med et almennyttigt formål og/eller en lignende almennyttig juridisk person uden medlemskab oprettet i henhold til en af medlemsstaternes love
5) »almennyttig enhed«: en fond med et udelukkende almennyttigt formål og/eller en lignende almennyttig juridisk person uden medlemskab oprettet i henhold til en af medlemsstaternes love
Modifikation 6
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b a (nyt)
ba) navnene på de administrerende direktører, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 30
Modifikation 9
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning
Den må kun oprettes med følgende formål, som fondens aktiver skal være uløseligt bundet til:

Den må kun oprettes med ét eller flere af følgende formål, som fondens aktiver skal være uløseligt bundet til:

Modifikation 7
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 – litra s a (nyt)
sa) støtte til ofre for terrorisme og voldshandlinger
Modifikation 8
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 – litra s b (nyt)
sb) fremme af en dialog mellem religionerne
Modifikation 10
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)
2a.  FE begunstiger ingen personer via uforholdsmæssige godtgørelser eller udgifter, der ikke er i overensstemmelse med FE's almennyttige formål. FE opfylder især ikke sit almennyttige formål, hvis det blot kommer et begrænset antal personer til gode.
Modifikation 11
Forslag til forordning
Artikel 6
På registreringstidspunktet skal FE have aktiviteter eller have et lovbestemt formål om at gennemføre aktiviteter i mindst to medlemsstater.

På registreringstidspunktet skal FE have aktiviteter eller i det mindste have et lovbestemt formål om at gennemføre aktiviteter i mindst to medlemsstater Såfremt FE på tidspunktet for registreringen blot har et vedtægtsbestemt formål om at udføre aktiviteter i mindst to medlemsstater, skal den på det tidspunkt på troværdig vis demonstrere, at den i løbet af to år vil udføre aktiviteter i mindst to medlemsstater. Denne tidsfrist gælder ikke, hvis det, for at FE kan udføre sit formål, viser sig berettiget og forholdsmæssigt at iværksætte dens aktiviteter på et senere tidspunkt. FE er under alle omstændigheder forpligtet til at påbegynde og opretholde sine aktiviteter i mindst to medlemsstater i løbet af sin levetid.

Modifikation 12
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
2.  FE har aktiver svarende til mindst 25 000 EUR.
2.  FE har aktiver svarende til mindst 25 000 EUR. Den bevarer disse minimumsaktiver i hele sin levetid, medmindre den er blevet etableret for en bestemt periode i henhold til artikel 12, stk. 2.
Modifikation 13
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
FE anvender 70 % af indtægterne fra et regnskabsår i de følgende fire år, medmindre der i vedtægterne er identificeret et konkret projekt, som vil blive udført i de følgende seks år.

Modifikation 14
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
2.  FE oprettes for en ubegrænset periode eller, hvis det er udtrykkeligt fastsat i dens vedtægter, for en bestemt periode på mindst to år.
2.  FE oprettes for en ubegrænset periode eller, hvis det er udtrykkeligt fastsat i dens vedtægter, for en bestemt periode på mindst to år. I tilfælde, hvor en begrænset periode er passende for at nå en FE’s mål, og dette er rimeligt begrundet, kan FE oprettes for en periode på ikke mindre end to år
Modifikation 15
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra d a (nyt)
da) oplysninger om den procedure, hvorved aftalen om medarbejderinddragelse indgås i henhold til direktiv 2009/38/EF.
Modifikation 16
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3
3.  Hver kompetent myndighed behandler anmodningen om en fusion efter de samme procedurer og principper, som hvis det havde været en anmodning om en fusion, der ville resultere i en national almennyttig enhed.
3.  Hver kompetent myndighed behandler anmodningen om en fusion efter de samme procedurer og principper, som hvis det havde været en anmodning om en fusion, der ville resultere i en national almennyttig enhed. Den ansvarlige myndighed afviser obligatorisk anmodningen om en grænseoverskridende fusion og udelukkende med den begrundelse, at de i stk. 2 omhandlede dokumenter ikke er i overensstemmelse med denne forordning, eller at kreditorernes og medarbejdernes rettigheder ikke er tilstrækkeligt beskyttet.
Modifikation 17
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
1.  FE kan stiftes ved at omdanne en almennyttig enhed, der er lovligt etableret i en medlemsstat, forudsat at det er tilladt i henhold til den omdannende enheds vedtægter.
1.  FE kan stiftes ved at omdanne en almennyttig enhed, der er lovligt etableret i en medlemsstat, forudsat at det ikke forbydes udtrykkeligt i vedtægterne, og at det ikke strider imod stifterens vilje.
Modifikation 18
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
3.  Den kompetente myndighed behandler anmodningen om omdannelse efter de samme procedurer og principper, som hvis det havde været en anmodning om at ændre den almennyttige enheds vedtægter.
3.  Den kompetente myndighed behandler anmodningen om omdannelse efter de samme procedurer og principper, som hvis det havde været en anmodning om at ændre den almennyttige enheds vedtægter. Den ansvarlige myndighed afviser obligatorisk anmodningen om omdannelse og udelukkende med den begrundelse, at de i stk. 2 omhandlede dokumenter ikke er i overensstemmelse med denne forordning, eller at kreditorernes og medarbejdernes rettigheder ikke er tilstrækkeligt beskyttet.
Modifikation 19
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1
1.  Såfremt de gældende vedtægter er blevet uhensigtsmæssige for FE's funktionsmåde, kan bestyrelsen beslutte at ændre vedtægterne.
1.  Såfremt de gældende vedtægter er blevet uhensigtsmæssige for FE's funktionsmåde, kan bestyrelsen beslutte at ændre vedtægterne. Såfremt FE i henhold til artikel 31 har yderligere organer, skal disse inddrages i beslutningen om ændringen af vedtægterne,
Modifikation 20
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra g
g) navne, formål og adresser for stiftende organisationer, hvis disse har status af juridiske personer, eller lignende relevante oplysninger vedrørende offentlige organer
g)stifternes fulde navn og adresse, hvis disse er fysiske personer; navne, formål og adresser for stiftende organisationer, hvis disse har status af juridiske personer, eller lignende relevante oplysninger vedrørende offentlige organer
Modifikation 21
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)
2a.  En FE kan først registreres, når det er påvist, at den overholder forpligtelserne i henhold til kapitel V i denne forordning om medarbejderinddragelse i FE.
Modifikation 22
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1
1.  Stifteren og eventuelt andre bestyrelsesmedlemmer, der kan have forretningsmæssige, familiemæssige eller andre forbindelser til stifteren eller til hinanden, som kunne skabe en faktisk eller potentiel interessekonflikt af en sådan art, at den kan påvirke hans/hendes dømmekraft, må ikke udgøre flertallet i bestyrelsen.
1.  Stifteren og eventuelt andre bestyrelsesmedlemmer, der kan have forretningsmæssige, familiemæssige eller andre forbindelser til stifteren eller til hinanden, som kunne skabe en interessekonflikt af en sådan art, at den kan påvirke vedkommendes dømmekraft, må ikke udgøre flertallet i bestyrelsen.
Modifikation 23
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3
3.  Ingen, hverken direkte eller indirekte, fortjeneste må udloddes til en stifter, et medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet, en administrerende direktør eller en revisor eller udvides til en person, der har et virksomhedsmæssigt eller tæt familiemæssigt forhold til dem, medmindre det er for udførelsen af deres opgaver i FE.
3.  Ingen fortjeneste må udloddes til en stifter, et medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet, en administrerende direktør eller en revisor eller udvides til en person, der har et virksomhedsmæssigt eller tæt familiemæssigt forhold til dem, medmindre det er for udførelsen af deres opgaver i FE.
Modifikation 24
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2
(Denne ændring vedrører ikke den danske tekst)
Modifikation 25
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4
4.  FE's årsregnskab revideres af en eller flere personer, som er godkendt til at foretage lovpligtig revision i overensstemmelse med de nationale regler, der er vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF.
4.  FE's årsregnskab revideres af en eller flere personer, som er godkendt til at foretage lovpligtig revision i overensstemmelse med de nationale regler, der er vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF, hvis FE overskrider et af følgende kriterier:
a) en årlig indtægt på 2 millioner EUR eller
b) aktiver på 200 000 EUR eller
c) et gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret på 50.
For FE’er, som ikke overskrider nogen af disse kriterier, kan der anvendes en uafhængig inspektør i stedet for en revisor.

Modifikation 26
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5
5.  Det af bestyrelsen behørigt godkendte årsregnskab samt udtalelsen fra den person, der er ansvarlig for at revidere regnskabet, offentliggøres sammen med aktivitetsrapporten.
5.  Det af bestyrelsen behørigt godkendte årsregnskab offentliggøres sammen med aktivitetsrapporten. Udtalelsen fra den person, der er ansvarlig for at revidere regnskabet, offentliggøres i overensstemmelse med bestemmelserne i den medlemsstat, hvor FE har sit vedtægtsmæssige hjemsted.
Modifikation 27
Forslag til forordning
Artikel 35
FE har sit vedtægtsmæssige hjemsted og sit hovedkontor eller hovedaktivitetssted i EU.

FE har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Den Europæiske Union og i samme medlemsstat som sit hovedkontor eller hovedaktivitetssted. FE skal have aktiviteter i mindst to medlemsstater, herunder relevante aktiviteter i den medlemsstat, hvor den har sit vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontor, men den kan også udøve virksomhed uden for EU.

Modifikation 28
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – litra e a (nyt)
ea) eventuelle følger af flytningen for medarbejderdeltagelsen.
Modifikation 29
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 5 – afsnit 2
Den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten kan kun afvise flytningen, hvis betingelserne i første afsnit ikke er opfyldt.

Den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten kan kun afvise flytningen, hvis betingelserne i første afsnit ikke er opfyldt. Den kan desuden afvise flytningen, hvis kreditorernes og medarbejdernes rettigheder ikke er tilstrækkeligt beskyttet.

Modifikation 30
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1 og 2
2.  Når FE har op til 200 medarbejdere, opretter den et europæisk samarbejdsudvalg, hvis mindst 20 medarbejdere eller deres repræsentanter i mindst to medlemsstater anmoder herom.
2.  FE opretter et europæisk samarbejdsudvalg, når mindst 10 % af medarbejderne i mindst to medlemsstater eller repræsentanter for de pågældende medarbejdere anmoder herom.
Når FE har over 200 medarbejdere, opretter den et europæisk samarbejdsudvalg, når mindst 10 % af medarbejderne i mindst to medlemsstater eller repræsentanter for de pågældende medarbejdere anmoder herom.

Modifikation 31
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 3
De nationale foranstaltninger vedrørende de subsidiære forskrifter, jf. punkt 1, litra a)-e), i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF, finder anvendelse på nedsættelse af det europæiske samarbejdsudvalg.

Artikel 5 og 6 i direktiv 2009/38/EF og de nationale foranstaltninger vedrørende de subsidiære forskrifter, jf. punkt 1, litra a)-e), i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF, finder anvendelse på nedsættelse af det europæiske samarbejdsudvalg.

Modifikation 32
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3
3.  Repræsentanter for frivillige, der deltager i formelle frivillige aktiviteter i FE i en længere periode, har observatørstatus i det europæiske samarbejdsudvalg. Antallet af repræsentanter skal være mindst én pr. medlemsstat, hvor der er mindst 10 frivillige til stede.
udgår
Modifikation 33
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2
2.  Når FE's kreditorer har opnået fyldestgørelse, overføres FE's eventuelt tilbageværende aktiver til en anden almennyttig enhed med et lignende almennyttigt formål eller anvendes ellers til almennyttige formål, der ligger så tæt som muligt på dem, FE blev oprettet for.
2.  Når FE's kreditorer har opnået fyldestgørelse, overføres FE's eventuelt tilbageværende aktiver til en anden almennyttig enhed med et lignende almennyttigt formål, som har hjemsted i samme medlemsstat, hvor fonden er registreret, eller anvendes ellers til almennyttige formål, der ligger så tæt som muligt på dem, FE blev oprettet for.
Modifikation 34
Forslag til forordning
Artikel 45
Hver medlemsstat udpeger en tilsynsmyndighed til varetagelse af tilsyn med de FE'er, som er registreret i den pågældende medlemsstat, og underretter Kommissionen herom.

Hver medlemsstat udpeger efter eget skøn en eller flere myndigheder, som har ansvaret for at føre effektivt tilsyn med de FE'er, som er registreret i den pågældende medlemsstat, og underretter Kommissionen herom

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 187.
(2) Sml. 2006, s. I-8203.
(3) Sml. 2009, s. I-359.
(4) Sml. 2011, s. I-497.
(5) EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
(6) EUT C 351 af 15.11.2012, s. 57.
(7) EUT C 17 af 19.1.2013, s. 81.
(8) EUT L 122 af 16.5.2009, s. 28.
(9) EUT L 207 af 18.8.2003, s. 1.
(10) EUT L 294 af 10.11.2001, s. 22.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik