Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0185(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0199/2013

Indgivne tekster :

A7-0199/2013

Forhandlinger :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Afstemninger :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Vedtagne tekster
PDF 311kWORD 28k
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg
Registreringsdokumenter for motorkøretøjer ***I
P7_TA(2013)0295A7-0199/2013

Europa-Parlamentets ændringer af 2. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  Der bør indføres en mulighed for at inddrage registreringen af et køretøj, blandt andet når et køretøj er blevet omregistreret i en anden medlemsstat eller afmonteret og skrottet.
(3)  Der bør indføres en mulighed for at inddrage registreringen af et køretøj i den medlemsstat, hvor det er indregistreret, blandt andet når et køretøj er blevet omregistreret i en anden medlemsstat eller afmonteret og skrottet.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  For at mindske de administrative byrder og lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne bør køretøjsrelaterede oplysninger opbevares i nationale registre.
(4)  For at mindske de administrative byrder og lette udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne bør køretøjsrelaterede oplysninger opbevares i nationale elektroniske registre.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  for at lette den kontrol, der især tager sigte på at bekæmpe svig og ulovlig handel med stjålne køretøjer, og for at kontrollere synsattestens gyldighed, bør der etableres et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne på grundlag af et effektivt system til udveksling af oplysninger ved at bruge nationale elektroniske databaser;
Ændring 4
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 2 – litra e og f
e)  "tilbagekaldelse af en registrering": et begrænset tidsrum, hvor køretøjet ikke er godkendt til anvendelse i vejtrafik, men som ikke indebærer en ny registreringsprocedure
e)  "udsættelse af en registrering": en forvaltningsafgørelse, hvorved køretøjet for et begrænset tidsrum ikke er godkendt til anvendelse i vejtrafik, hvorefter det igen kan anvendes uden en ny registreringsprocedure, forudsat at årsagerne til tilbagekaldelsen ikke længere er til stede
f)  "inddragelse af en registrering": en permanent ophævelse af godkendelsen til at anvende køretøjet i vejtrafikken, som indebærer en ny registreringsprocedure.".
f)  "inddragelse af en registrering": en permanent ophævelse af godkendelsen til at anvende køretøjet i vejtrafikken foretaget af den kompetente myndighed, som – hvis køretøjet igen skal anvendes i vejtrafikken – nødvendiggør en ny registreringsprocedure. Indehaveren af registreringsattesten kan indgive en anmodning til den kompetente myndighed om inddragelse af registreringen.
(I overensstemmelse med denne ændring skal "tilbagekaldelse" erstattes med "udsættelse" i hele teksten.)
Ændring 5
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 3 – stk. 4
4.  Medlemsstaterne opbevarer data om alle motorkøretøjer, der er registreret på deres område, i et elektronisk register. Dataene i dette register skal indeholde alle punkter i overensstemmelse med bilag I samt resultaterne af obligatorisk teknisk kontrol i henhold til forordning XX/XX/XX. De stiller de tekniske data om køretøjer til rådighed for de kompetente myndigheder eller synsvirksomheder, som deltager i den tekniske kontrol.".
4.  Medlemsstaterne opbevarer data om alle motorkøretøjer, der er registreret på deres område, i et elektronisk register. Dataene i dette register skal indeholde de i bilag I, punkt II.4 og II.7 anførte oplysninger samt resultaterne af periodisk eller anden obligatorisk teknisk kontrol i henhold til forordning XX/XX/XX [om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer]. De stiller de tekniske data om køretøjer til rådighed for de kompetente myndigheder eller synsvirksomheder, som deltager i den tekniske kontrol.".
Ændring 6
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 3 a – stk. 1 – afsnit 2
Tilbagekaldelsen er gyldig, indtil køretøjet er godkendt ved en ny teknisk kontrol. Hvis køretøjet godkendes ved afslutningen af den tekniske kontrol, tillader registreringsmyndigheden straks, at køretøjet anvendes i vejtrafikken.
Tilbagekaldelsen er gyldig, indtil køretøjet er godkendt ved en ny teknisk kontrol. Hvis køretøjet godkendes ved afslutningen af den tekniske kontrol, tillader registreringsmyndigheden straks, at køretøjet anvendes i vejtrafikken; en ny registreringsprocedure er ikke nødvendig.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 3 a – stk. 2
2.  Hvis en medlemsstats registreringsmyndighed modtager en underretning om, at et køretøj er blevet behandlet som et udrangeret køretøj i overensstemmelse med direktiv 2000/53/EF, inddrages registreringen, og disse oplysninger tilføjes til medlemsstatens elektroniske register.".
2.  Hvis en medlemsstats registreringsmyndighed modtager en underretning om, at et køretøj er blevet behandlet som et udrangeret køretøj i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer, inddrages registreringen, og disse oplysninger tilføjes til medlemsstatens elektroniske register.". Inddragelsen af registreringen medfører ikke en ny registreringsprocedure.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 5
4.  I artikel 5 tilføjes følgende stykke:
4.  I artikel 5 tilføjes følgende stykker:
"3. Hvis en medlemsstats registreringsmyndighed modtager en underretning om, at et køretøj er blevet omregistreret i en anden medlemsstat, inddrager den registreringen af dette køretøj på sit område.".
"3. Hvis en medlemsstats registreringsmyndighed modtager en underretning om, at et køretøj er blevet omregistreret i en anden medlemsstat, inddrager den registreringen af dette køretøj på sit område.".
3a.  Hvis et køretøj omregistreres i en anden medlemsstat, og beviset for den seneste tekniske kontrol og datoen for den næste tekniske kontrol fremgår af registreringsattesten, anerkender den medlemsstat, hvor køretøjet omregistreres, synsattestens gyldighed, når den udsteder ny registreringsattest, og tilføjer, forudsat at attesten er gyldig i forhold til den kontrolhyppighed, der anvendes i omregistreringsmedlemsstaten, en erklæring herom på den nye registreringsattest.
3b.  Hvis der foretages et ejerskifte af et køretøj, og beviset for den seneste tekniske kontrol sammen med datoen for den næste tekniske kontrol fremgår af registreringsattesten, anerkender den relevante medlemsstat, når den udsteder den nye registreringsattest til den nye ejer, gyldigheden af synsattesten, og tilføjer en erklæring herom på den nye registreringsattest.”
Ændring 9
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 7 – stk. 2
2.  De delegerede beføjelser i artikel 6 tillægges Kommissionen i en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for dette direktivs ikrafttrædelse. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Direktiv 1999/37/EF
Artikel 9
6a.  Artikel 9 affattes således:
“Medlemsstaterne bistår hinanden med gennemførelsen af direktivet. De kan udveksle oplysninger bilateralt eller multilateralt, navnlig for hver gang, et køretøj registreres, at kontrollere, om køretøjet opfylder formaliteterne efter omstændighederne i den medlemsstat, hvor det tidligere var registreret. Denne kontrol vil især kunne indebære brug af sammenkoblede edb-systemer, hvor de nationale elektroniske databaser gøres tilgængelige for andre medlemsstater."
Ændring 11
Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 b (nyt)
Direktiv 1999/37/EF
Bilag I – punkt II.5
6b.  I bilag I, punkt II.5, tilføjes følgende:
"(Y) bevis (f.eks. stempel, dato, underskrift) for teknisk kontrol og dato for næste tekniske kontrol (gentages så ofte, som nødvendigt).”

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0199/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik