Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0185(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0199/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0199/2013

Συζήτηση :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 371kWORD 31k
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων ***I
P7_TA(2013)0295A7-0199/2013

Tροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2013 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Πρέπει να καθιερωθεί επίσης η δυνατότητα ακύρωσης της ταξινόμησης οχήματος σε περίπτωση που μεταξύ άλλων το όχημα έχει επαναταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος ή αποσυναρμολογείται και διαλύεται.
(3)  Πρέπει να καθιερωθεί επίσης η δυνατότητα ακύρωσης της ταξινόμησης οχήματος στο κράτος μέλος όπου είναι ταξινομημένο σε περίπτωση που μεταξύ άλλων το όχημα έχει επαναταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος ή αποσυναρμολογείται και διαλύεται.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, οι σχετικές με όχημα πληροφορίες πρέπει να τηρούνται σε εθνικά μητρώα.
(4)  Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, οι σχετικές με όχημα πληροφορίες πρέπει να τηρούνται σε εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Για να διευκολυνθούν οι έλεγχοι με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης και της παράνομης εμπορίας κλεμμένων οχημάτων καθώς και για να ελεγχθεί η ισχύς του πιστοποιητικού οδικού τεχνικού ελέγχου, θα πρέπει να καθιερωθεί στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, βασιζόμενη σε ένα αποτελεσματικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, με τη χρήση εθνικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 1999/37/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχεία ε) και στ)
ε)  «ανάκληση ταξινόμησης»: περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η χρήση οχήματος στην οδική κυκλοφορία, το οποίο δεν συνεπάγεται νέα διαδικασία ταξινόμησης·
ε)  «αναστολή ταξινόμησης»: διοικητική πράξη με την οποία για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η χρήση οχήματος στην οδική κυκλοφορία, σε συνέχεια της οποίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παύσει να ισχύουν οι λόγοι της αναστολής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου χωρίς αυτό να συνεπάγεται νέα διαδικασία ταξινόμησης·
στ)  «ακύρωση της ταξινόμησης»: μόνιμη ακύρωση της άδειας χρήσης οχήματος στο οδικό δίκτυο, η οποία συνεπάγεται νέα διαδικασία ταξινόμησης.
στ)  «ακύρωση της ταξινόμησης»: μόνιμη ακύρωση της άδειας χρήσης οχήματος στο οδικό δίκτυο από την αρμόδια αρχή – που απαιτεί – σε περίπτωση που το όχημα χρησιμοποιηθεί ξανά στο οδικό δίκτυο – νέα διαδικασία ταξινόμησης. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ταξινόμησης δύναται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αίτηση ακύρωσης της ταξινόμησης.
(Σε συμφωνία με την παρούσα τροπολογία, η λέξη "ανάκληση" αντικαθίσταται από την "αναστολή" σε ολόκληρο το κείμενο)
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 1999/37/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη τηρούν τα δεδομένα όλων των οχημάτων που ταξινομούνται στο έδαφός τους σε ηλεκτρονικό μητρώο. Τα δεδομένα στο μητρώο αυτό περιέχουν όλα τα κατά το παράρτημα Ι στοιχεία, καθώς και τα αποτελέσματα των υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων σύμφωνα με τον κανονισμό XX/XX/XX [για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο]. Διαθέτουν τα τεχνικά δεδομένα στις αρμόδιες αρχές ή τα κέντρα τεχνικού ελέγχου που διενεργούν τεχνικούς ελέγχους.
4.  Τα κράτη μέλη τηρούν τα δεδομένα όλων των οχημάτων που ταξινομούνται στο έδαφός τους σε ηλεκτρονικό μητρώο. Τα δεδομένα στο μητρώο αυτό περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στα σημεία II.4 έως II.7 του παραρτήματος Ι καθώς και τα αποτελέσματα των περιοδικών ή άλλων υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/XX/XX [για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο]. Διαθέτουν τα τεχνικά δεδομένα στις αρμόδιες αρχές ή τα κέντρα τεχνικού ελέγχου που διενεργούν τεχνικούς ελέγχους.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 1999/37/ΕΚ
Άρθρο 3α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η ανάκληση ισχύει μέχρι το όχημα να υποβληθεί με επιτυχία σε νέο τεχνικό έλεγχο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, η αρχή ταξινόμησης επιτρέπει χωρίς καθυστέρηση την εκ νέου χρήση του οχήματος στην οδική κυκλοφορία.
Η ανάκληση ισχύει μέχρι το όχημα να υποβληθεί με επιτυχία σε νέο τεχνικό έλεγχο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, η αρχή ταξινόμησης επιτρέπει χωρίς καθυστέρηση την εκ νέου χρήση του οχήματος στην οδική κυκλοφορία· δεν απαιτείται νέα διαδικασία ταξινόμησης.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 1999/37/ΕΚ
Άρθρο 3 α – παράγραφος 2
2.  Όταν αρχή κράτους μέλους αρμόδια για την ταξινόμηση λαμβάνει κοινοποίηση ότι όχημα κρίθηκε ότι έφθασε στο τέλος του κύκλου ζωής του σύμφωνα με την οδηγία 2000/53/EΚ, ακυρώνει την ταξινόμησή του και η πληροφορία αυτή προστίθεται στο ηλεκτρονικό μητρώο.»
2.  Όταν αρχή κράτους μέλους αρμόδια για την ταξινόμηση λαμβάνει κοινοποίηση ότι όχημα κρίθηκε ότι έφθασε στο τέλος του κύκλου ζωής του σύμφωνα με την οδηγία 2000/53/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ακυρώνει την ταξινόμησή του και η πληροφορία αυτή προστίθεται στο ηλεκτρονικό μητρώο. Το ακυρωτικό αυτό μέτρο δεν δύναται να συνεπιφέρει νέα διαδικασία ταξινόμησης.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 1999/37/ΕΚ
Άρθρο 5
4.  Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 5:
4.  Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι στο άρθρο 5:
«3. Όταν αρχή κράτους μέλους αρμόδια για την ταξινόμηση λαμβάνει κοινοποίηση ότι όχημα επαναταξινομήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, ακυρώνει την ταξινόμηση του οχήματος στο έδαφός του.»
«3. Όταν αρχή κράτους μέλους αρμόδια για την ταξινόμηση λαμβάνει κοινοποίηση ότι όχημα επαναταξινομήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, ακυρώνει την ταξινόμηση του οχήματος στο έδαφός του.
3α.  Σε περίπτωση που ένα όχημα επαναταξινομείται σε άλλο κράτος μέλος και η απόδειξη του τελευταίου οδικού τεχνικού ελέγχου καθώς και η ημερομηνία για τον επόμενο αντίστοιχο έλεγχο εμφανίζονται στο πιστοποιητικό ταξινόμησης, το κράτος μέλος στο οποίο το όχημα επαναταξινομήθηκε, όταν εκδίδει το νέο πιστοποιητικό ταξινόμησης, αναγνωρίζει την ισχύ του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου και, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό ισχύει όσον αφορά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ελέγχων που ισχύει στο κράτος μέλος επαναταξινόμησης, περιλαμβάνει σχετική δήλωση στο νέο πιστοποιητικό ταξινόμησης.
3β.  Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία του οχήματος αλλάζει και η απόδειξη του τελευταίου οδικού τεχνικού ελέγχου καθώς και η ημερομηνία για τον αντίστοιχο επόμενο έλεγχο εμφανίζονται στο πιστοποιητικό ταξινόμησης, το ενεχόμενο κράτος μέλος, όταν εκδίδει το νέο πιστοποιητικό ταξινόμησης στον νέο ιδιοκτήτη, αναγνωρίζει την ισχύ του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου και περιλαμβάνει σχετική δήλωση στο νέο πιστοποιητικό ταξινόμησης.»
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5
Οδηγία 1999/37/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 ανατίθεται για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Το δικαίωμα για έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σε σχέση με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από το τέλος κάθε περιόδου.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 1999/37/ΕΚ
Άρθρο 9
6α.  Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε διμερή ή πολυμερή βάση, ιδίως προκειμένου να εξακριβώσουν, πριν από την ταξινόμηση ενός οχήματος, το νομικό καθεστώς του οχήματος, εάν χρειαστεί, στο κράτος μέλος όπου είχε πραγματοποιηθεί η προηγούμενη ταξινόμηση. Η εξακρίβωση αυτή μπορεί, ειδικότερα, να συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση διασυνδεδεμένων ηλεκτρονικών μέσων, με εθνικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων οι οποίες είναι διαθέσιμες και σε άλλα κράτη μέλη
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 β (νέο)
Οδηγία 1999/37/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο ΙΙ.5
6β.  Το παράρτημα Ι, σημείο ΙΙ.5 συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο:
"(Y) απόδειξη (για παράδειγμα, σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή) του τελευταίου τεχνικού οδικού ελέγχου και ημερομηνία του προσεχούς αντίστοιχου ελέγχου (που θα επαναλαμβάνεται όσο συχνά απαιτείται).»

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0199/2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου