Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0185(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0199/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0199/2013

Keskustelut :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Äänestykset :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Hyväksytyt tekstit
PDF 295kWORD 28k
Tiistai 2. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat ***I
P7_TA(2013)0295A7-0199/2013

Euroopan parlamentin tarkistukset 2. heinäkuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta (COM(2012)0381 – C7‑0187/2012 – 2012/0185(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Olisi otettava käyttöön mahdollisuus peruuttaa ajoneuvon rekisteröinti esimerkiksi tapauksissa, joissa ajoneuvo on rekisteröity uudelleen toisessa jäsenvaltiossa tai purettu ja romutettu.
(3)  Olisi otettava käyttöön mahdollisuus peruuttaa ajoneuvon rekisteröinti rekisteröintijäsenvaltiossa esimerkiksi tapauksissa, joissa ajoneuvo on rekisteröity uudelleen toisessa jäsenvaltiossa tai purettu ja romutettu.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Hallinnollisen taakan keventämiseksi ja jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon helpottamiseksi ajoneuvoa koskevat tiedot olisi pidettävä kansallisissa rekistereissä.
(4)  Hallinnollisen taakan keventämiseksi ja jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon helpottamiseksi ajoneuvoa koskevat tiedot olisi pidettävä kansallisissa sähköisissä rekistereissä.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a) Petosten ja varastettujen autojen laittoman kaupan torjuntaan tarkoitettujen tarkastusten helpottamiseksi ja katsastustodistuksen voimassaolon tarkastamiseksi on tarpeen tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä tehokkaan tietojen vaihtojärjestelmän avulla käyttämällä kansallisia sähköisiä tietokantoja
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 1999/37/EY
2 artikla – e ja f kohta
”e) ’rekisteröinnin keskeyttämisellä’ rajoitettua aikaa, jonka kuluessa ajoneuvoa ei saa käyttää tieliikenteessä ja joka ei johda uuteen rekisteröintiprosessiin;
”e) ’rekisteröinnin keskeyttämisellä’ hallinnollista toimenpidettä, josta seuraa, että ajoneuvoa ei saa rajallisena ajanjaksona käyttää tieliikenteessä mutta sitä saa tämän ajanjakson jälkeen – edellyttäen, että keskeytyksen syyt ovat lakanneet olemasta voimassa – jälleen käyttää ilman uutta rekisteröintiprosessia;
f)  ’rekisteröinnin peruuttamisella’ toimenpidettä, jolla lupa ajoneuvon käyttämiseen tieliikenteessä perutaan pysyvästi ja joka johtaa uuteen rekisteröintiprosessiin.”
f)  ’rekisteröinnin peruuttamisella’ toimenpidettä, jolla toimivaltainen viranomainen peruu pysyvästi luvan ajoneuvon käyttämiseen tieliikenteessä ja joka johtaa uuteen rekisteröintiprosessiin, jos ajoneuvoa on tarkoitus käyttää uudelleen tieliikenteessä. Rekisteröintitodistuksen haltija voi esittää toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnön rekisteröinnin peruuttamisesta.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 1999/37/EY
3 artikla – 4 kohta
”4. Jäsenvaltioiden on säilytettävä tiedot kaikista alueellaan rekisteröidyistä ajoneuvoista sähköisessä rekisterissä. Rekisterissä olevissa tiedoissa on oltava kaikki liitteen I mukaiset kohdat ja [määräaikaisista katsastuksista] annetun asetuksen XX/XX/XX mukaisten pakollisten katsastusten tulokset. Niiden on asetettava ajoneuvojen tekniset tiedot toimivaltaisten viranomaisten tai katsastuksiin osallistuvien katsastusasemien saataville.”
”4. Jäsenvaltioiden on säilytettävä tiedot kaikista alueellaan rekisteröidyistä ajoneuvoista sähköisessä rekisterissä. Rekisterissä olevien tietojen on sisällettävä kaikki liitteessä I olevien II.4–II.7 kohtien mukaiset tiedot ja [määräaikaisista katsastuksista] annetun asetuksen XX/XX/XX mukaisten määräaikaisten tai muiden pakollisten katsastusten tulokset. Niiden on asetettava ajoneuvojen tekniset tiedot toimivaltaisten viranomaisten tai katsastuksiin osallistuvien katsastusasemien saataville.”
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 1999/37/EY
3 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Keskeyttämisen on oltava voimassa siihen saakka, kun ajoneuvo on läpäissyt uuden katsastuksen. Kun katsastus on läpäisty, rekisteröintiviranomaisen on viipymättä hyväksyttävä uudelleen ajoneuvon käyttö tieliikenteessä.
Keskeyttämisen on oltava voimassa siihen saakka, kun ajoneuvo on läpäissyt uuden katsastuksen. Kun katsastus on läpäisty, rekisteröintiviranomaisen on viipymättä hyväksyttävä uudelleen ajoneuvon käyttö tieliikenteessä, eikä uutta rekisteröintiprosessia tarvita.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 1999/37/EY
3 a artikla – 2 kohta
2.  Jos rekisteröintijäsenvaltion viranomainen saa ilmoituksen siitä, että ajoneuvoa on käsitelty direktiivin 2000/53/EY mukaisena romuajoneuvona, rekisteröinti on peruutettava ja kyseinen tieto on lisättävä sen sähköiseen rekisteriin.”
2.  Jos rekisteröintijäsenvaltion viranomainen saa ilmoituksen siitä, että ajoneuvoa on käsitelty romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY mukaisena romuajoneuvona, rekisteröinti on peruutettava ja kyseinen tieto on lisättävä sen sähköiseen rekisteriin. Peruutus ei tällöin edellytä uutta rekisteröintiprosessia.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 1999/37/EY
5 artikla
4.  Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:
4.  Lisätään 5 artiklaan kohdat seuraavasti:
”3. Jos jäsenvaltio vastaanottaa ilmoituksen siitä, että ajoneuvo on rekisteröity uudelleen toisessa jäsenvaltiossa, sen on peruutettava kyseisen ajoneuvon rekisteröinti alueellaan.”
”3. Jos jäsenvaltio vastaanottaa ilmoituksen siitä, että ajoneuvo on rekisteröity uudelleen toisessa jäsenvaltiossa, sen on peruutettava kyseisen ajoneuvon rekisteröinti alueellaan.
3 a. Jos ajoneuvo rekisteröidään uudelleen toisessa jäsenvaltiossa ja tieto viimeksi suoritetusta katsastuksesta sekä seuraavan katsastuksen ajankohta käyvät ilmi rekisteröintitodistuksesta, jäsenvaltion, jossa ajoneuvo rekisteröidään uudelleen, on uutta rekisteröintitodistusta myöntäessään tunnustettava katsastustodistuksen voimassaolo ja, jos katsastustodistus on voimassa uudelleenrekisteröintijäsenvaltiossa sovellettavien katsastusmääräaikojen mukaisesti, ilmoitettava tämä uudessa rekisteröintitodistuksessa.
3 b. Jos ajoneuvon omistaja vaihtuu ja tieto viimeksi suoritetusta katsastuksesta sekä seuraavan katsastuksen ajankohta käyvät ilmi rekisteröintitodistuksesta, kyseisen jäsenvaltion on uutta rekisteröintitodistusta uudelle omistajalle myöntäessään tunnustettava katsastustodistuksen voimassaolo ja ilmoitettava tämä uudessa rekisteröintitodistuksessa.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 1999/37/EY
7 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määrittämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
2.  Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi tämän direktiivin voimaantulopäivästä lukien valta antaa 6 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta sitä viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 1999/37/EY
9 artikla
6 a. Korvataan 9 artikla seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan tämän direktiivin täytäntöönpanossa. Ne voivat vaihtaa tietoja kahden- tai monenvälisesti erityisesti ajoneuvon laillisuuden tarkistamiseksi tarvittaessa jäsenvaltiossa, jossa se aikaisemmin oli rekisteröity, ennen sen rekisteröintiä. Tarkistuksessa voidaan käyttää apuna erityisesti yhteenliitettyjä sähköisiä järjestelmiä, jolloin kansalliset sähköiset tietokannat annetaan muiden jäsenvaltioiden käyttöön.”
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 b kohta (uusi)
Direktiivi 1999/37/EY
Liite I – II.5 kohta
6 b. Lisätään liitteessä I olevaan II.5 kohtaan alakohta seuraavasti:
”(Y) todiste (esimerkiksi leima, päiväys, allekirjoitus) liikennekelpoisuudesta ja seuraavan katsastuksen ajankohta (toistetaan niin usein kuin on tarpeen).”

(1)Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0199/2013).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö