Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0185(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0199/2013

Teksty złożone :

A7-0199/2013

Debaty :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Głosowanie :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Teksty przyjęte
PDF 384kWORD 28k
Wtorek, 2 lipca 2013 r. - Strasburg
Dokumenty rejestracyjne pojazdów ***I
P7_TA(2013)0295A7-0199/2013

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 2 lipca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  Należy wprowadzić możliwość anulowania rejestracji pojazdu w przypadku m.in. ponownej rejestracji pojazdu w innym państwie członkowskim lub jego demontażu i złomowania.
(3)  Należy wprowadzić możliwość anulowania rejestracji pojazdu w państwie członkowskim, w którym pojazd ten jest zarejestrowany, w przypadku m.in. ponownej rejestracji pojazdu w innym państwie członkowskim lub jego demontażu i złomowania.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego i ułatwienia wymiany informacji między państwami członkowskimi, informacje dotyczące pojazdów należy przechowywać w rejestrach krajowych.
(4)  W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego i ułatwienia wymiany informacji między państwami członkowskimi, informacje dotyczące pojazdów należy przechowywać w elektronicznych rejestrach krajowych.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  W celu ułatwienia tych kontroli, przeznaczonych szczególnie do zwalczania nadużyć finansowych i nielegalnego handlu kradzionymi pojazdami oraz do sprawdzania ważności świadectwa przydatności do ruchu drogowego, właściwe jest ustanowienie ścisłej współpracy między państwami członkowskimi, opartej na skutecznej wymianie informacji, z wykorzystaniem krajowych elektronicznych baz danych.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 1999/37/WE
Artykuł 2 – litery e i f
e)   „cofnięcie rejestracji”: oznacza ograniczony okres, w którym pojazd nie jest dopuszczony do ruchu drogowego, nie przewidujący nowego procesu rejestracji;
e)   „zawieszenie rejestracji”: oznacza akt administracyjny, na skutek którego przez ograniczony okres pojazd nie jest dopuszczony do ruchu drogowego, po czym – o ile powód zawieszenia rejestracji wygasł – pojazd można ponownie używać bez konieczności nowego procesu rejestracji;
f)   „anulowanie rejestracji”: oznacza stałe anulowanie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, przewidujące nowy proces rejestracji.
f)   „anulowanie rejestracji”: oznacza stałe anulowanie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego przez właściwy organ, wymagające – jeśli pojazd ma zostać ponownie dopuszczony do ruchu – nowego procesu rejestracji. Posiadacz świadectwa rejestracji może złożyć wniosek do właściwego organu o anulowanie rejestracji.
(Zgodnie z tą poprawką w całym tekście termin „cofnięcie” zastępuje się terminem „zawieszenie”)
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 1999/37/WE
Artykuł 3 – ustęp 4
4.   Państwa członkowskie przechowują dane dotyczące wszystkich pojazdów poddanych rejestracji na ich terytorium w elektronicznym rejestrze. Dane zawarte w rejestrze obejmują wszystkie elementy zgodnie z załącznikiem I oraz wynikające z przeprowadzenia obowiązkowych badań przydatności do ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem XX/XX/XX [w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego]. Państwa członkowskie udostępniają dane techniczne dotyczące pojazdów właściwym organom lub stacjom kontroli pojazdów przeprowadzającym badania przydatności do ruchu drogowego.”;
4.   Państwa członkowskie przechowują dane dotyczące wszystkich pojazdów poddanych rejestracji na ich terytorium w elektronicznym rejestrze. Dane zawarte w rejestrze obejmują dane przewidziane w punktach II.4–II.7 załącznika I oraz wynikające z przeprowadzenia okresowych lub innych obowiązkowych badań przydatności do ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem XX/XX/XX [w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego]. Państwa członkowskie udostępniają dane techniczne dotyczące pojazdów właściwym organom lub stacjom kontroli pojazdów przeprowadzającym badania przydatności do ruchu drogowego.”;
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 1999/37/WE
Artykuł 3 a – ustęp 1 – akapit drugi
Cofnięcie jest ważne do momentu przeprowadzenia nowego badania przydatności do ruchu drogowego z pozytywnym skutkiem. Po przeprowadzeniu badania przydatności do ruchu drogowego z pozytywnym skutkiem organ dokonujący rejestracji bezzwłocznie ponownie dopuszcza pojazd do ruchu drogowego.
Cofnięcie jest ważne do momentu przeprowadzenia nowego badania przydatności do ruchu drogowego z pozytywnym skutkiem. Po przeprowadzeniu badania przydatności do ruchu drogowego z pozytywnym skutkiem organ dokonujący rejestracji bezzwłocznie i bez konieczności kolejnej rejestracji ponownie dopuszcza pojazd do ruchu drogowego.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 1999/37/WE
Artykuł 3 a – ustęp 2
2.   Jeżeli organ państwa członkowskiego dokonujący rejestracji otrzymał zgłoszenie o uznaniu pojazdu za wycofany z eksploatacji zgodnie z dyrektywą 2000/53/WE, rejestracja zostaje anulowana, zaś informacja o tym fakcie wprowadzona do elektronicznego rejestru.
2.   Jeżeli organ państwa członkowskiego dokonujący rejestracji otrzymał zgłoszenie o uznaniu pojazdu za wycofany z eksploatacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, rejestracja zostaje anulowana, zaś informacja o tym fakcie wprowadzona do elektronicznego rejestru. Takie anulowanie nie może wiązać się z nową procedurą rejestracji.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 1999/37/WE
Artykuł 5
4.  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:
4.  w art. 5 dodaje się ustępy w brzmieniu:
„3. Jeżeli organ państwa członkowskiego dokonujący rejestracji otrzymał zgłoszenie o ponownej rejestracji pojazdu w innym państwie członkowskim, anuluje on rejestrację tego pojazdu na swoim terytorium.”;
„3. Jeżeli organ państwa członkowskiego dokonujący rejestracji otrzymał zgłoszenie o ponownej rejestracji pojazdu w innym państwie członkowskim, anuluje on rejestrację tego pojazdu na swoim terytorium.
3a.  Jeżeli pojazd jest ponownie rejestrowany w innym państwie członkowskim a dowód ostatniego badania przydatności do ruchu drogowego i data kolejnego badania znajdują się w dowodzie rejestracyjnym, państwo członkowskie, w którym pojazd jest ponownie rejestrowany, przy wydawaniu nowego dowodu rejestracyjnego uznaje ważność świadectwa przydatności do ruchu drogowego oraz – pod warunkiem że świadectwo jest ważne, jeśli chodzi o odstępy czasowe między badaniami stosowane w państwie członkowskim ponownej rejestracji – zamieszcza odpowiednią informację na ten temat w nowym dowodzie rejestracyjnym.
3b.  Jeżeli pojazd zmienia właściciela a dowód ostatniego badania przydatności do ruchu drogowego i data kolejnego badania znajdują się w dowodzie rejestracyjnym, zainteresowane państwo członkowskie przy wydawaniu nowego dowodu rejestracyjnego nowemu właścicielowi uznaje ważność świadectwa przydatności do ruchu drogowego i zamieszcza odpowiednią informację na ten temat w nowym dowodzie rejestracyjnym.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 1999/37/WE
Artykuł 7 – ustęp 2
2.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6, powierza się na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.   Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 1999/37/WE
Artykuł 9
6a.  art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Państwa członkowskie wspierają się nawzajem w wykonywaniu niniejszej dyrektywy. Mogą wymieniać informacje na poziomie dwu- lub wielostronnym, w szczególności w celu kontroli, przed jakąkolwiek rejestracją pojazdu, jego statusu prawnego, w miarę potrzeb, w państwie członkowskim, w którym był on wcześniej zarejestrowany. Taka kontrola może obejmować w szczególności wykorzystanie sieci elektronicznej i udostępnienie krajowych elektronicznych baz danych pozostałym państwom członkowskim.”
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 6 b (nowy)
Dyrektywa 1999/37/WE
Załącznik I – punkt II.5
6b.  w załączniku I pkt II.5 dodaje się punkt w brzmieniu:
„(Y) dowód (na przykład stempel, data, podpis) badania przydatności do ruchu drogowego i data kolejnego badania (powtarzanego tak często jak jest to konieczne).”

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi regulaminu(A7-0199/2013).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności