Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0185(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0199/2013

Predkladané texty :

A7-0199/2013

Rozpravy :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Prijaté texty
PDF 390kWORD 26k
Utorok, 2. júla 2013 - Štrasburg
Registračné dokumenty pre vozidlá ***I
P7_TA(2013)0295A7-0199/2013

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu z 2. júla 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Mala by sa zaviesť možnosť zrušenia registrácie vozidla v prípadoch, kedy je okrem iného vozidlo zaevidované v inom členskom štáte alebo je rozobrané a zošrotované.
(3)  Mala by sa zaviesť možnosť zrušenia registrácie vozidla v členskom štáte, v ktorom bolo zaregistrované, v prípadoch, keď je okrem iného vozidlo zaevidované v inom členskom štáte alebo je rozobrané a zošrotované.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  Aby bolo možné znížiť administratívne zaťaženie a uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, mali by sa informácie o vozidlách uchovávať v rámci vnútroštátnych registrov.
(4)  Aby bolo možné znížiť administratívne zaťaženie a uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, mali by sa informácie o vozidlách uchovávať v rámci vnútroštátnych elektronických registrov.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Keďže na uľahčenie kontrol špeciálne zameraných na boj proti podvodom a ilegálnemu obchodu s ukradnutými vozidlami a na overenie platnosti osvedčenia o kontrole technického stavu je vhodné nadviazať úzku spoluprácu medzi členskými štátmi založenú na účinnej výmene informácií, a to prostredníctvom využívania vnútroštátnych elektronických databáz.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 1999/37/ES
Článok 2 – písmená e a f
e)  ‚zrušenie registrácie‘: znamená obmedzené časové obdobie, počas ktorého sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke, pričom nezahŕňa nový proces registrácie;
e)  ‚pozastavenie registrácie‘: znamená správny akt, ktorým sa na obmedzené časové obdobie vozidlo nesmie používať v cestnej premávke, pričom po uplynutí tohto obdobia v prípade, že dôvody tohto pozastavenia pominuli, sa toto vozidlo môže opäť používať bez toho, aby sa vyžadoval nový proces registrácie;
f)  ‚zrušenie registrácie‘: znamená trvalé zrušenie povolenia na používanie vozidla v cestnej premávke, čo zahŕňa aj nový proces registrácie.
f)  ‚zrušenie registrácie‘: znamená trvalé zrušenie povolenia na používanie vozidla v cestnej premávke príslušným orgánom, čo si v prípade, že sa má vozidlo opätovne používať v cestnej premávke, vyžaduje aj nový proces registrácie. Držiteľ osvedčenia o evidencii môže príslušnému orgánu predložiť žiadosť o zrušenie registrácie.
(V súlade s týmto pozmeňujúcim návrhom sa slovo „zrušenie“ v celom texte nahrádza“ slovom „pozastavenie“.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 1999/37/ES
Článok 3 – odsek 4
4.  Členské štáty uchovávajú v elektronickom registri údaje o všetkých vozidlách, ktoré sú registrované na ich území. Údaje v tomto registri musia obsahovať všetky prvky v súlade s prílohou I, ako aj výsledky povinných kontrol technického stavu v súlade s nariadením XX/XX/XX [o pravidelných kontrolách technického stavu]. Členské štáty sprístupnia technické údaje o vozidlách príslušným orgánom alebo kontrolným strediskám, ktoré sa zúčastňujú na kontrole technického stavu.
4.  Členské štáty uchovávajú v elektronickom registri údaje o všetkých vozidlách, ktoré sú registrované na ich území. Údaje v tomto registri musia obsahovať údaje uvedené v bodoch II.4 až II.7 prílohy I, ako aj výsledky pravidelných alebo iných povinných kontrol technického stavu v súlade s nariadením XX/XX/XX [o pravidelných kontrolách technického stavu]. Členské štáty sprístupnia technické údaje o vozidlách príslušným orgánom alebo kontrolným strediskám, ktoré sa zúčastňujú na kontrole technického stavu.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 1999/37/ES
Článok 3 a – odsek 1 – pododsek 2
Toto odňatie je účinné až dovtedy, kým sa dané vozidlo nepodrobí novej kontrole technického stavu. Po úspešnom absolvovaní kontroly technického stavu registračný orgán bezodkladne vydá opätovné povolenie na používanie vozidla v cestnej premávke.
Toto odňatie je účinné až dovtedy, kým sa dané vozidlo nepodrobí novej kontrole technického stavu. Po úspešnom absolvovaní kontroly technického stavu registračný orgán bezodkladne vydá opätovné povolenie na používanie vozidla v cestnej premávke; nie je potrebný žiaden nový proces registrácie.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 1999/37/ES
Článok 3 a – odsek 2
2.  V prípade, že registračný orgán členského štátu dostane oznámenie o tom, že sa vozidlo považuje za vozidlo po dobe životnosti v súlade so smernicou 2000/53/ES, registrácia sa zruší a táto informácia sa uvedie v elektronickom registri.“
2.  V prípade, že registračný orgán členského štátu dostane oznámenie o tom, že sa vozidlo považuje za vozidlo po dobe životnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti, registrácia sa zruší a táto informácia sa uvedie v elektronickom registri. V prípade takéhoto zrušenia sa nesmie začať nový procese registrácie.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4
Smernica 1999/37/ES
Článok 5
4.   V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:
5.  V článku 5 sa dopĺňajú tieto odseky:
„3. V prípade, že členský štát dostane oznámenie o tom, že vozidlo bolo opätovne zaregistrované v inom členskom štáte, registráciu tohto vozidla na svojom území zruší.“
„3. V prípade, že členský štát dostane oznámenie o tom, že vozidlo bolo opätovne zaregistrované v inom členskom štáte, registráciu tohto vozidla na svojom území zruší.“
3a.  V prípade, že je vozidlo opätovne zaregistrované v inom členskom štáte a že v osvedčení o evidencii sa uvádza posledná kontrola technického stavu a dátum nasledujúcej kontroly, členský štát, v ktorom je vozidlo opätovne registrované, uzná pri vydávaní nového osvedčenia o evidencii platnosť osvedčenia o kontrole technického stavu a v prípade, že je toto osvedčenie platné z hľadiska časového intervalu uplatňovaného v členskom štáte, v ktorom sa opätovná registrácia vykonáva, začlení zodpovedajúce potvrdenie do nového osvedčenia o evidencii.
3b.  V prípade, že dôjde k zmene majiteľa vozidla a v osvedčení o evidencii sa uvádza posledná kontrola technického stavu a dátum nasledujúcej kontroly, príslušný členský štát uzná pri vydávaní nového osvedčenia o evidencii novému majiteľovi platnosť osvedčenia o kontrole technického stavu a začlení zodpovedajúce potvrdenie do nového osvedčenia o evidencii.“
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 1999/37/ES
Článok 7 – odsek 2
2.  Delegovanie právomocí uvedených v článku 6 sa udeľuje na neobmedzené obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 a (nový)
Smernica 1999/37/ES
Článok 9
6a.  Článok 9 sa nahrádza takto:
„Členské štáty si pri vykonávaní tejto smernice navzájom pomáhajú. Môžu si vymieňať informácie na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni, hlavne aby v prípade potreby skontrolovali právny stav vozidla v členskom štáte, v ktorom bolo predtým registrované, pred vykonaním akejkoľvek novej registrácie. Na takýto spôsob kontroly sa môžu využívať predovšetkým elektronické siete, pričom členské štáty sprístupnia svoje vnútroštátne elektronické databázy ostatným členským štátom.“
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6 b (nový)
Smernica 1999/37/ES
Príloha I – bod II.5
6b.  V bode II.5 prílohy I sa dopĺňa tento bod:
„(Y) doklad (napr. pečiatka, dátum, podpis) preukazujúci uskutočnenie kontroly technického stavu a uvádzajúci dátum nasledujúcej kontroly technického stavu (opakuje sa toľkokrát, ako je potrebné).“

(1) Vec bola následne vrátená výboru v súlade s článkom 57 ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku (A7-0199/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia