Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/0185(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0199/2013

Predložena besedila :

A7-0199/2013

Razprave :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Glasovanja :

PV 02/07/2013 - 9.8
CRE 02/07/2013 - 9.8
PV 11/03/2014 - 9.16
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0295
P7_TA(2014)0195

Sprejeta besedila
PDF 381kWORD 26k
Torek, 2. julij 2013 - Strasbourg
Dokumenti za registracijo vozil ***I
P7_TA(2013)0295A7-0199/2013

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 2. julija 2013, k predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 3
(3)   Uvesti bi bilo treba možnost razveljavitve registracije vozila, kadar je vozilo na primer ponovno registrirano v drugi državi članici ali kadar je razstavljeno in razrezano.
(3)   Uvesti bi bilo treba možnost razveljavitve registracije vozila v državi članici, kjer je bilo registrirano, kadar je vozilo na primer ponovno registrirano v drugi državi članici ali kadar je razstavljeno in razrezano.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)   Da bi se zmanjšalo upravno breme in omogočila lažja izmenjava podatkov med državami članicami, bi bilo treba podatke o vozilu hraniti v nacionalnih registrih.
(4)   Da bi se zmanjšalo upravno breme in omogočila lažja izmenjava podatkov med državami članicami, bi bilo treba podatke o vozilu hraniti v nacionalnih elektronskih registrih.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)   Da bi olajšali tiste kontrolne preglede, ki so posebej namenjeni boju proti goljufiji in nezakonitemu trgovanju z ukradenimi vozili in preverjanju veljavnosti potrdila o tehničnem pregledu, je primerno vzpostaviti tesno sodelovanje med državami članicami, ki temelji na učinkoviti izmenjavi informacij, z uporabo nacionalnih elektronskih baz podatkov.
Sprememba 4
Predlog direktive
Člen 1 – točka 2
Direktiva 1999/37/ES
Člen 2 – točki e in f
(e)   „odvzem registracije“ pomeni omejeno obdobje, v katerem vozilo ni odobreno za uporabo v cestnem prometu, ki ne vključuje novega postopka registracije;
(e)   „zadržanje registracije“ pomeni upravni akt, na podlagi katerega vozilo ni odobreno za uporabo v cestnem prometu za omejeno obdobje, po katerem se ga lahko znova uporablja brez novega postopka registracije, pod pogojem, da so prenehali razlogi za zadržanje registracije;
(f)   „razveljavitev registracije“ pomeni trajno razveljavitev odobritve vozila za uporabo v cestnem prometu, ki vključuje nov postopek registracije.
(f)   „razveljavitev registracije“ pomeni trajno razveljavitev odobritve vozila za uporabo v cestnem prometu s strani pristojnega organa, pri čemer je potreben nov postopek registracije, če se vozilo ponovno uporabi v cestnem prometu. Imetnik potrdila o registraciji lahko pri pristojnem organu vloži zahtevo za razveljavitev registracije.
(V skladu s tem predlogom sprememb se namesto „odvzema“ v celotnem besedilu uporabi „zadržanje“.)
Sprememba 5
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 1999/37/ES
Člen 3 – odstavek 4
4.   Države članice hranijo podatke o vseh vozilih, ki so registrirana na njihovem ozemlju, v elektronskem registru. Podatki v tem registru vsebujejo vse elemente v skladu s Prilogo I ter rezultate obveznih tehničnih pregledov v skladu z Uredbo XX/XX/XX [o rednih tehničnih pregledih]. Države članice zagotovijo dostop do tehničnih podatkov o vozilih pristojnim organom, ki so vključeni v tehnične preglede, ali centrom za izvajanje tehničnih pregledov.
4.   Države članice hranijo podatke o vseh vozilih, ki so registrirana na njihovem ozemlju, v elektronskem registru. Podatki v tem registru vsebujejo podatke iz točk II.4 do II.7 Priloge I ter rezultate rednih ali drugih obveznih tehničnih pregledov v skladu z Uredbo XX/XX/XX [o rednih tehničnih pregledih]. Države članice zagotovijo dostop do tehničnih podatkov o vozilih pristojnim organom, ki so vključeni v tehnične preglede, ali centrom za izvajanje tehničnih pregledov.
Sprememba 6
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 1999/37/ES
Člen 3 a – odstavek 1 – pododstavek 2
Odvzem velja do takrat, ko vozilo uspešno opravi nov tehnični pregled. Ob uspešnem zaključku tehničnega pregleda organ za registracijo vozil nemudoma ponovno odobri vozilo za uporabo v cestnem prometu.
Odvzem velja do takrat, ko vozilo uspešno opravi nov tehnični pregled. Ob uspešnem zaključku tehničnega pregleda organ za registracijo vozil nemudoma ponovno odobri vozilo za uporabo v cestnem prometu; za to ni potreben noben nov postopek registracije.
Sprememba 7
Predlog direktive
Člen 1 – točka 3
Direktiva 1999/37/ES
Člen 3 a – odstavek 2
2.   Kadar organ države članice za registracijo vozil prejme obvestilo, da je bilo vozilo obravnavano kot izrabljeno vozilo v skladu z Direktivo 2000/53/ES, se registracija razveljavi, ta podatek pa se vnese v elektronski register države članice.
2.   Kadar organ države članice za registracijo vozil prejme obvestilo, da je bilo vozilo obravnavano kot izrabljeno vozilo v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih, se registracija razveljavi, ta podatek pa se vnese v elektronski register države članice. Po tej razveljavitvi ni možno ponovno registrirati vozila.
Sprememba 8
Predlog direktive
Člen 1 – točka 4
Direktiva 1999/37/ES
Člen 5
4.  členu 5 se doda naslednji odstavek:
4.  členu 5 se dodajo naslednji odstavki:
„3. Država članica razveljavi registracijo vozila na svojem ozemlju, kadar prejme obvestilo, da je bilo to vozilo ponovno registrirano v drugi državi članici.“;
„3. Država članica razveljavi registracijo vozila na svojem ozemlju, kadar prejme obvestilo, da je bilo to vozilo ponovno registrirano v drugi državi članici.
3a.  V primeru, da je vozilo ponovno registrirano v drugi državi članici in je potrdilo o registraciji vključuje dokazilo o zadnjem opravljenem tehničnem pregledu in datumu naslednjega tehničnega pregleda, država članica, v kateri je vozilo ponovno registrirano, prizna veljavnost potrdila o tehničnem pregledu in pod pogojem, da je veljavno glede na intervale pregledov, ki se uporabljajo v državi članici ponovne registracije, vključi izjavo o tem v novo potrdilo o registraciji.
3b.  V primeru, da se spremeni lastništvo vozila in potrdilu o registraciji vključuje dokazilo o zadnjem opravljenem tehničnem pregledu in datumu naslednjega tehničnega pregleda, zadevna država članica pri izdaji novega potrdila o registraciji novemu lastniku prizna veljavnost potrdila o tehničnem pregledu in vključi izjavo o tem v novo potrdilo o registraciji.“
Sprememba 9
Predlog direktive
Člen 1 – točka 5
Direktiva 1999/37/ES
Člen 7 – odstavek 2
2.   Pooblastilo iz člena 6 se podeli za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.
2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te direktive. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 10
Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 1999/37/ES
Člen 9
6a.  Člen 9 se nadomesti z:
„Države članice si med seboj pomagajo pri izvajanju te direktive. Lahko si izmenjujejo informacije na bilateralni ali multilateralni ravni, zlasti zato, da bi, kadar je to potrebno, pred registracijo vozila preverile pravni položaj vozila v državi članici, v kateri je bilo vozilo predhodno registrirano. Tako preverjanje lahko vključuje zlasti uporabo elektronskega omrežja, s tem da se drugim državam članicam omogoči dostop do nacionalnih baz.“
Sprememba 11
Predlog direktive
Člen 1 – točka 6 b (novo)
Direktiva 1999/37/ES
Priloga I – točka II.5
6b.  Točki II.5 Priloge I se doda naslednja točka:
„(Y) dokazilo (na primer žig, datum, podpis) o zadnjem opravljenem tehničnem pregledu in datum naslednjega tehničnega pregleda (ponoviti tolikokrat, kolikor je potrebno).“

(1) Zadeva je bila v skladu z drugim pododstavkom člena 57(2) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo (A7-0199/2013).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov