Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0186(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0207/2013

Indgivne tekster :

A7-0207/2013

Forhandlinger :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Afstemninger :

PV 02/07/2013 - 9.9
CRE 02/07/2013 - 9.9
PV 11/03/2014 - 9.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0296
P7_TA(2014)0196

Vedtagne tekster
PDF 488kWORD 54k
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg
Syn af erhvervskøretøjer ***I
P7_TA(2013)0296A7-0207/2013

Europa-Parlamentets ændringer af 2. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Teknisk kontrol indgår i en bredere ordning, som skal sikre, at køretøjerne holdes i en sikker og miljømæssigt acceptabel tilstand, så længe de benyttes. Denne ordning bør omfatte periodisk teknisk kontrol af alle køretøjer og syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samt bestemmelser om en procedure til registrering af køretøjer for at sikre, at køretøjer, der udgør en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden, ikke anvendes på veje.
(3)  Teknisk kontrol indgår i en bredere ordning, som skal sikre, at køretøjerne holdes i en sikker og miljømæssigt acceptabel tilstand, så længe de benyttes. Denne ordning bør omfatte periodisk teknisk kontrol af alle køretøjer og syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samt bestemmelser om en procedure til registrering af køretøjer. Periodisk kontrol bør være det vigtigste redskab til at sikre den tekniske egnethed. Syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer bør kun være et supplement til periodiske kontroller, og bør rettes mod køretøjer i trafikken, der udgør en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med uvarslede syn ved vejsiden at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på markedet, opfylder sikkerhedsstandarderne i hele deres levetid.
(4)  En række tekniske standarder, krav til køretøjers sikkerhed og miljøstandarder er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med uvarslede syn ved vejsiden at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på markedet, opfylder den tekniske egnethed i hele deres levetid.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  Eftersom mange af de køretøjer, som stoppes med henblik på syn ved vejsiden, ikke udviser nogen mangler – således som det fremgår af Kommissionens rapport om gennemførelsen af direktiv 2000/30/EF – bør udvælgelsen af køretøjer til syn ved vejsiden baseres på operatørens risikoprofil og være rettet mod højrisikovirksomheder for at begrænse byrden på de operatører, der vedligeholder deres køretøjer på en korrekt måde.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Syn ved vejsiden bør gennemføres via et risikoklassificeringssystem. Medlemsstaterne kan bruge det system, der er indført i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF fra af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF.
(6)   Tekniske syn ved vejsiden bør derfor gennemføres via et risikoklassificeringssystem, som er baseret på antallet af og alvorsgraden af konstaterede mangler på køretøjer, der benyttes af individuelle virksomheder, som fastsat i standardiserede synsattester og rapporter om syn ved vejsiden.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  I betragtning af mængden af erhvervstrafik mellem medlemsstaterne og med henblik på at undgå enhver form for forskelsbehandling på grundlag af køretøjets registreringsland bør risikoklassificeringssystemet gennemføres i hele Unionen og være baseret på et passende harmoniseringsniveau af den periodiske tekniske kontrol mellem alle medlemsstaterne.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)
(6b)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet oprettedes ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings – Europæiske Registre over Vejtransportvirksomheder). ERRU gør det muligt at koble nationale elektroniske registre over transportvirksomheder sammen på europæisk plan i overensstemmelse med Unionens bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger. Anvendelsen af dette system, som forvaltes af den kompetente myndighed i de enkelte medlemsstater, fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne og reducerer de omkostninger, som er forbundet med kontrollerne, for såvel virksomhederne som for de administrative organer.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Landbrugskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h anvendes i nogle tilfælde i stedet for lastbiler til erhvervskørsel. Det er vigtigt at sikre, at landbrugskøretøjer, der anvendes til sådanne formål, behandles på samme måde som lastbiler for så vidt angår tekniske syn ved vejsiden.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  For at undgå unødvendige administrative byrder og omkostninger og effektivisere synsaktiviteterne bør man fortrinsvis udvælge køretøjer, som benyttes af operatører, der ikke overholder færdselssikkerheds- og miljømæssige standarder, hvorimod køretøjer, som benyttes af ansvarlige og sikkerhedsbevidste operatører, og som vedligeholdes korrekt, bør belønnes med mindre hyppige syn.
(10)  For at undgå unødvendige administrative byrder og omkostninger og effektivisere synsaktiviteterne bør det være muligt for de nationale kompetente myndigheder at træffe beslutning om, at der fortrinsvis vil blive udvalgt køretøjer, som benyttes af operatører, der ikke overholder færdselssikkerheds- og miljømæssige standarder, hvorimod køretøjer, som benyttes af ansvarlige og sikkerhedsbevidste operatører, og som vedligeholdes korrekt, vil blive belønnet med mindre hyppige syn.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Trafiksikkerhedsrelaterede syn ved vejsiden bør omfatte indledende og om fornødent mere detaljerede syn. De bør i begge tilfælde omfatte alle køretøjernes relevante dele og systemer. For at opnå en mere harmoniseret kontrol af alle de mulige kontrolpunkter, bør der indføres kontrolmetoder og eksempler på defekter og på, hvordan de vurderes i forhold til deres alvor.
(11)  Trafiksikkerhedsrelaterede syn ved vejsiden bør omfatte indledende og om fornødent mere detaljerede syn. De bør i begge tilfælde omfatte alle køretøjernes relevante dele og systemer, herunder fastgørelsen af lasten. For at opnå en mere harmoniseret kontrol af alle de mulige kontrolpunkter, bør der indføres kontrolmetoder og eksempler på defekter og på, hvordan de vurderes i forhold til deres alvor. Der bør tilskyndes til anvendelse af standarder for fastgørelse af lasten og vurderingen heraf.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  Da en korrekt funktion af dæk er tæt forbundet med dæktrykket, bør omfanget af den obligatoriske montering af dæktryksovervågningssystemer som defineret i FN/ECE1-regulativ (Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa) nr. 64.02 for erhvervskøretøjer tages i betragtning, og såfremt det anses for relevant, bør disse systemers funktion kontrolleres ved syn ved vejsiden.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)
(11b)  Medlemsstaterne kan kontrollere fastgørelsen af lasten under et syn ved vejsiden i overensstemmelse med eksisterende standarder. Resultatet af sådanne kontroller bør ikke medtages i risikoklassificeringssystemet, før bestemmelserne om fastgørelse af last er harmoniseret i hele Unionen. Indtil en sådan harmonisering er gennemført, bør der tilskyndes til anvendelse af de europæiske standarder og retningslinjerne for bedste praksis på europæisk plan i forbindelse med fastgørelse af last ved vejtransport i kontroløjemed.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Rapporter om syn ved vejsiden udarbejdes elektronisk i en række medlemsstater. I sådanne tilfælde bør en udskrift af synsrapporten udleveres til føreren. Alle data og oplysninger, der indsamles i forbindelse med syn ved vejsiden, bør overføres til en fælles database i medlemsstaten, for at dataene lettere kan behandles, og oplysninger kan overføres uden yderligere administrative byrder.
(12)  Rapporter om syn ved vejsiden udarbejdes elektronisk i en række medlemsstater. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at der drages fuld nytte af fordelene ved elektronisk kommunikation, og udskrifter af synsrapporten bør minimeres. Alle data og oplysninger, der indsamles i forbindelse med syn ved vejsiden, bør overføres til en fælles database i medlemsstaten, for at dataene lettere kan behandles, og oplysninger kan overføres uden nogen yderligere administrative byrder.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Ved at anvende mobile synsenheder mindskes forsinkelser og omkostninger for operatørerne, idet mere detaljerede syn kan foretages direkte ved vejen. Under visse omstændigheder kan synsvirksomheder også benyttes til at foretage et mere detaljeret syn.
(13)  Ved at anvende mobile synsenheder mindskes forsinkelser og omkostninger for operatørerne, idet mere detaljerede syn kan foretages direkte ved vejen. Synsvirksomheder kan også benyttes til at foretage et mere detaljeret syn, hvis de ligger i umiddelbar nærhed.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Personale, der udfører de indledende syn ved vejsiden, bør have de relevante kvalifikationer til at udføre en visuel inspektion på en effektiv måde.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
(14a)  Der bør ikke opkræves nogen gebyrer af virksomheder og chauffører for udførelsen af et indledende syn ved vejsiden. For at mindske omkostningerne i forbindelse med anvendelsen af teknisk udstyr til et mere detaljeret syn ved vejsiden foretaget af en mobil synsenhed eller på en synsvirksomhed, som ligger i umiddelbar nærhed, bør medlemsstaterne imidlertid have mulighed for at pålægge et gebyr, hvis der konstateres væsentlige eller farlige mangler, som påviser, at den virksomhed, der anvender køretøjet, ikke har levet op til sit ansvar for, at køretøjet har den tekniske egnethed. For at begrænse den økonomiske byrde for sådanne virksomheder bør gebyrets størrelse ikke overstige gebyret for en periodisk teknisk kontrol af et køretøj i samme køretøjsklasse. Et eventuelt overskud og eventuelle indtægter fra disse gebyrer bør anvendes til at fremme trafiksikkerhedsforanstaltninger.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  For at sikre en effektiv informationsudveksling mellem medlemsstaterne bør et enkelt organ i hver medlemsstat fungere som kontaktpunkt for andre relevante kompetente myndigheder. Dette organ bør også udarbejde relevante statistikker. Medlemsstaterne bør også anvende en sammenhængende national håndhævelsesstrategi på deres område og kan udpege et enkelt organ, der skal koordinere gennemførelsen. De kompetente myndigheder i hver medlemsstat bør fastlægge procedurer med bestemmelser om tidsfrister og indhold af de oplysninger, der skal fremsendes.
(16)  For at sikre en effektiv informationsudveksling mellem medlemsstaterne bør et enkelt organ i hver medlemsstat fungere som kontaktpunkt for andre relevante kompetente myndigheder. Dette organ bør også udarbejde relevante statistikker, navnlig vedrørende de erhvervskøretøjsklasser, der kontrolleres i forbindelse med syn ved vejsiden, samt antallet og arten af de konstaterede mangler og disses alvorsgrad. Medlemsstaterne bør også anvende en sammenhængende national håndhævelsesstrategi på deres område og kan udpege et enkelt organ, der skal koordinere gennemførelsen. De kompetente myndigheder i hver medlemsstat bør fastlægge procedurer med bestemmelser om tidsfrister og indhold af de oplysninger, der skal fremsendes.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Af hensyn til overvågningen af ordningen for syn ved vejsiden i Unionen bør medlemsstaterne hvert andet år meddele Kommissionen resultaterne af de foretagne syn ved vejsiden. Kommissionen bør rapportere til Europa-Parlamentet om de indsamlede data.
(17)  Af hensyn til overvågningen af ordningen for syn ved vejsiden i Unionen bør medlemsstaterne hvert andet år inden den 31. marts meddele Kommissionen resultaterne af de foretagne syn ved vejsiden. Kommissionen bør rapportere til Europa-Parlamentet om de indsamlede data.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)
(17a)  For at minimere tidstabet for virksomheder og chauffører og øge den samlede effektivitet bør der tilskyndes til at gennemføre syn ved vejsiden sideløbende med kontrol af overholdelsen af sociallovgivningen på vejtransportområdet, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport1, direktiv 2006/22/EF og Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport2.
1 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.
2 EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8.
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 1
Ved denne forordning indføres en ordning for syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på medlemsstaternes område.

1.  Ved denne forordning indføres en ordning for syn ved vejsiden af den tekniske egnethed for erhvervskøretøjer, der kører på medlemsstaternes område.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Syn ved vejsiden udføres uden forskelsbehandling på grundlag af førerens nationalitet eller det pågældende køretøjs registrerings- eller ibrugtagningsland.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
1.  Denne forordning finder anvendelse på erhvervskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 25 km/h af følgende klasser som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF:
1.  Denne forordning finder anvendelse på erhvervskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 25 km/h af følgende klasser som defineret i direktiv 2007/46/EF og i direktiv 2003/37/EF:
– motorkøretøjer til personbefordring med mere end otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3
– motorkøretøjer og ethvert påhængskøretøj til personbefordring med mere end otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3
– motorkøretøjer med mindst fire hjul, der normalt anvendes til vejgodstransport, med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg – køretøjsklasse N1
– motorkøretøjer og ethvert påhængskøretøj, der anvendes til godstransport, med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg – køretøjsklasse N1
– motorkøretøjer til godstransport med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg – køretøjsklasse N2 og N3
– motorkøretøjer og ethvert påhængskøretøj, der anvendes til godstransport, med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg – køretøjsklasse N2 og N3
– påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –køretøjsklasse O1 og O2
– påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg –køretøjsklasse O3 og O4.
– hjultraktorer i køretøjsklasse T5, der navnlig anvendes på offentlig vej til erhvervskørsel, og som har en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h.
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 6
6) »erhvervskøretøj«: et motorkøretøj eller påhængskøretøj dertil, som er bestemt til godstransport eller passagerbefordring i erhvervsmæssigt øjemed
6) »erhvervskøretøj«: et motorkøretøj eller påhængskøretøj dertil, som er bestemt til godstransport eller passagerbefordring til vejgodstransport i køretøjer mod betaling
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 9
9) »syn ved vejsiden«: et uvarslet syn ved vejsiden, som gennemføres af myndighederne eller under disses direkte tilsyn, af erhvervskøretøjer, som kører på veje, der er åbne for offentlig trafik, på en medlemsstats område
9) »syn ved vejsiden«: et uvarslet syn ved vejsiden, som gennemføres af myndighederne eller under disses direkte tilsyn, af erhvervskøretøjer og af fastgørelsen af disses last, når de kører på veje, der er åbne for offentlig trafik, på en medlemsstats område
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 10
10) »teknisk kontrol« (syn): kontrol af, at et køretøjs dele og komponenter er i overensstemmelse med sikkerheds- og miljømæssige karakteristika på tidspunktet for godkendelse, første registrering, første ibrugtagning eller ved eftermontering
10) »teknisk kontrol« (syn): inspektion, der skal sikre, at køretøjet er egnet til at blive anvendt sikkert på offentlig vej og i overensstemmelse med de krævede sikkerheds- og miljømæssige karakteristika på tidspunktet for godkendelse, første registrering, første ibrugtagning eller ved eftermontering
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 11
11) »kompetent myndighed«: en myndighed eller et offentligt organ, der er ansvarlig for forvaltningen af det nationale system for syn ved vejsiden
11) »kompetent myndighed«: en myndighed eller et offentligt organ, der er udpeget af medlemsstaten til at være ansvarlig for forvaltningen af systemet for syn ved vejsiden, herunder, når det er relevant, gennemførelsen af syn ved vejsiden
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 12 a (nyt)
»virksomhed«: enhver, der udfører vejtransport mod vederlag eller for egen regning, og som er en fysisk eller juridisk person, en sammenslutning eller en kreds af personer uden status som juridisk person, der arbejder med eller uden gevinst for øje, eller et offentligt organ, hvad enten det selv har status som juridisk person eller er undergivet en myndighed med en sådan status
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 14 a (nyt)
»sikkerhedskontrol«: visuel inspektion samt virknings- og funktionskontrol af et erhvervskøretøjs chassis og understel, tilkoblingsanordning, styreapparat, dæk/hjul og bremsesystem
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 14 b (nyt)
14b) »synsvirksomhed«: et offentligt eller privat organ eller en virksomhed, der er godkendt af en medlemsstat til at foretage teknisk kontrol

Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 14 c (nyt)
14c) »operatør«: en enkeltperson eller en juridisk enhed, der betjener sig af køretøjet som dets ejer eller med en godkendelse til at betjene sig af køretøjet fra ejeren.

Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 5
Hver medlemsstat skal hvert kalenderår foretage et samlet antal indledende syn ved vejsiden, svarende til mindst 5 % af det samlede antal køretøjer, jf. artikel 3, stk. 1, som er registreret på dens område.

Hver medlemsstat skal hvert kalenderår foretage et passende antal indledende syn ved vejsiden.

Det samlede antal indledende syn skal svare til mindst 5 % af det samlede antal af følgende erhvervskøretøjer, jf. artikel 2, stk. 1, som er registreret på dens område:

– motorkøretøjer til personbefordring med mere end otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3
– motorkøretøjer til godstransport med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg – køretøjsklasse N2 og N3
– påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg –køretøjsklasse O3 og O4.
Mindst 5 % af de erhvervskøretøjer, som ikke er registreret på dens område, men opererer der, skal kontrolleres proportionalt.

Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 6
1.  På nationalt niveau indføres et risikoklassificeringssystem til brug for syn ved vejsiden, og det skal bygge på antallet og alvorsgraden af konstaterede mangler på køretøjer, der benyttes af individuelle virksomheder. Risikoklassificeringssystemet forvaltes af medlemsstatens kompetente myndighed.
1.   Med henblik at forbedre effektiviteten af syn ved vejsiden indføres der på EU-plan et risikoklassificeringssystem til brug for syn ved vejsiden, som bygger på antallet og alvorsgraden af konstaterede mangler på erhvervskøretøjer i forbindelse med periodiske tekniske kontroller og syn ved vejsiden. Risikoklassificeringssystemet skal være baseret på et nationalt elektronisk register, som er koblet sammen på europæisk plan, og forvaltes af den kompetente myndighed i de enkelte medlemsstater.
Tre år efter ikrafttrædelsen af ​​Europa-Parlamentets og Rådets forordning XX om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF, skal synsattesterne og rapporterne om syn ved vejsiden være i overensstemmelse med en standardiseret EU-formular.

2.   En risikoprofil skal tillægges hver virksomhed, der er identificeret i risikoklassificeringssystemet til brug for syn ved vejsiden, efter kriterierne i bilag I.
2.   Efter den i stk. 1 omhandlede dato tillægges hver virksomhed en risikoprofil, der er identificeret i risikoklassificeringssystemet under anvendelse af følgende kriterier i overensstemmelse med bilag I:
– antallet af mangler
– alvorsgraden af manglerne
– antallet af syn eller kontroller
– tidsfaktor.
Virksomheder klassificeres efter følgende risikoprofil:

Virksomheder klassificeres efter følgende risikoprofil:

- høj risiko
– høj risiko
- mellem risiko
– mellem risiko
- lav risiko.
– lav risiko.
For at gøre det muligt for virksomheder at forbedre deres risikoprofil skal der ved klassificeringen af den pågældende virksomheds risikoprofil tages højde for de oplysninger om virksomhedernes overholdelse af forskrifterne, som stammer fra frivillige regelmæssige sikkerhedskontroller, som er gennemført i overensstemmelse med følgende hyppighed:

– køretøjer i klasse N2 med en tilladt totalvægt på over 7 500 kg: indledningsvist 42 måneder efter datoen for første registrering, derefter hver sjette måned efter den seneste tekniske kontrol
– køretøjer i klasse N3: indledningsvist 30 måneder efter datoen for første registrering, derefter hver sjette måned efter den seneste tekniske kontrol
– køretøjer i klasse O4: indledningsvist 30 måneder efter datoen for første registrering, derefter hver sjette måned efter den seneste tekniske kontrol.
3.  Med henblik på at gennemføre risikoklassificeringssystemet til brug for syn ved vejsiden kan medlemsstaterne anvende det risikoklassificeringssystem, der er indført i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF.
3.  Med henblik på at gennemføre risikoklassificeringssystemet til brug for syn ved vejsiden anvender medlemsstaterne det risikoklassificeringssystem, der er indført ved forordning (EF) nr. 1071/2009.
Risikoklassificeringssystemet skal indeholde oplysningerne vedrørende de i artikel 2 omhandlede tekniske kontroller i fire år efter ikrafttrædelsen af denne forordning.

Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
1.  Førere af køretøjer, der er registreret i en medlemsstat, skal opbevare en synsrapport svarende til det seneste syn og rapporten om det seneste syn ved vejsiden om bord på køretøjet, hvis de foreligger.
1.  Førere af køretøjer, der er registreret i en medlemsstat, skal opbevare en synsrapport svarende til det seneste syn og rapporten om det seneste syn ved vejsiden om bord på køretøjet, hvis de foreligger. Hvis rapporterne er tilgængelige i elektronisk form i køretøjets medlemsstat, kan myndighederne ikke anmode om, at der opbevares kopier i papirform om bord på køretøjet.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
3.  Det er op til den enkelte virksomhed at sikre, at køretøjer, som de benytter, til stadighed opfylder de tekniske forskrifter.
3.  Det er op til de virksomheder, der benytter køretøjer, der er omfattet af denne forordning, at sikre, at køretøjer, som de benytter, til stadighed opfylder de tekniske forskrifter, og at den originale synsrapport eller en certificeret kopi heraf fra den seneste tekniske kontrol samt en synsattest udstedt i henhold til artikel 10 i forordning XX [om periodisk teknisk kontrol] opbevares om bord på køretøjet.
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3
3.  Det er op til den enkelte virksomhed at sikre, at køretøjer, som de benytter, til stadighed opfylder de tekniske forskrifter.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 9
Ved udvælgelsen af køretøjer med henblik på syn ved vejsiden skal inspektørerne fortrinsvis udvælge køretøjer, der drives af virksomheder med en høj risikoprofil som nævnt i artikel 6, stk. 2. Andre køretøjer kan udvælges med henblik på syn ved mistanke om, at køretøjet udgør en risiko for færdselssikkerheden.

Hvis medlemsstaten træffer beslutning herom, kan inspektørerne ved udvælgelsen af køretøjer med henblik på syn ved vejsiden fortrinsvis udvælge køretøjer, der drives af virksomheder med en høj risikoprofil som nævnt i artikel 6, stk. 2. Andre køretøjer kan udvælges med henblik på syn ved mistanke om, at køretøjet udgør en risiko for færdselssikkerheden.

Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2
Ved hvert indledende syn ved vejsiden af et køretøj skal inspektøren:

Ved hvert indledende syn ved vejsiden af et køretøj

a) kontrollere synsrapporten og rapporten om syn ved vejsiden, der i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1 skal opbevares om bord, hvis de foreligger
a) kontrollerer inspektøren synsrapporten fra den seneste tekniske kontrol og synsattesten udstedt i henhold til artikel 10 i forordning XX [om periodisk teknisk kontrol] samt, hvor det er muligt, den seneste rapport om syn ved vejsiden, der i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, skal opbevares om bord, hvis de foreligger
b) foretage en visuel vurdering af tilstanden af køretøjet og dets last.
b) foretager inspektøren en visuel vurdering af køretøjets tekniske tilstand
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)
ba) kan inspektøren udføre en overensstemmelseskontrol i forhold til ethvert andet lovgivningsmæssigt krav angående driften af et erhvervskøretøj i Unionen.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)
– chassis og understel
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 – led 3
- aksler, hjul, dæk og ophæng
hjul og dæk
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 – led 3 a (nyt)
– tilkoblingsanordning
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 – led 4
- gener.
– gener: støj og udstødning.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 3
Kontrollen af hvert af disse områder skal dække et eller flere af eller alle de punkter, som er opført i bilag II, og som er relevant for disse områder.

Kontrollen af hvert af disse områder skal dække alle de punkter, som er opført i bilag II, og som anses for nødvendige og relevante for disse områder.

Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 4
Desuden kan inspektøren kontrollere andre områder, som er opført i bilag II, punkt 1, og som dækker et eller flere af eller alle de punkter, der er anført i dette bilag.

Desuden kan inspektøren, når det er nødvendigt på grund af en potentiel sikkerhedsrisiko, kontrollere andre områder, som er opført i bilag II, del 1, og som dækker alle de punkter, der er anført i dette bilag, og som anses for at være nødvendige og relevante for disse områder.

Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 5
Hvis det fremgår af synsrapporten eller rapporten om syn ved vejsiden, at der er foretaget en kontrol af et af punkterne i bilag II i løbet af den foregående måned, skal inspektøren ikke kontrollere dette punkt, medmindre dette er berettiget på grund af en åbenbar mangel.

Hvis det fremgår af synsrapporten fra den seneste tekniske kontrol, en frivillig regelmæssig sikkerhedskontrol eller af rapporten om syn ved vejsiden, at der er foretaget en kontrol af et af punkterne i bilag II i løbet af de seneste tre måneder, skal inspektøren ikke kontrollere det pågældende punkt, medmindre en sådan kontrol er berettiget på grund af en åbenbar mangel.

Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
2.  Foretages synet i en synsvirksomhed, må det indledende syn ved vejsiden ikke finde sted mere end 10 km fra denne virksomhed.
2.  Foretages synet i en synsvirksomhed, skal det finde sted hurtigst muligt og i den nærmeste synsvirksomhed.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3
3.  Mobile synsenheder skal råde over udstyr, som egner sig til at foretage et syn ved vejsiden, herunder mindst det udstyr, som er nødvendigt til at bedømme tilstanden af køretøjets bremser, styreapparat, ophæng og emissioner.
3.  Mobile synsenheder skal råde over udstyr, som egner sig til at foretage et syn ved vejsiden, herunder mindst det udstyr, som er nødvendigt til at bedømme tilstanden af køretøjets bremser, styreapparat, ophæng, emissioner og vægt.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – led 3
- farlige mangler, som udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden og er af en sådan karakter, at køretøjet ikke under nogen omstændigheder må benyttes på vejnettet.
farlige mangler, som udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden og berettiger den pågældende medlemsstat eller de kompetente myndigheder til ikke at tillade, at køretøjet benyttes på vejnettet.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 13
Artikel 13

Artikel 13

Særlige regler for kontrol af fastgørelse af lasten

Kontrol af fastgørelse af lasten

Inspektøren kan kontrollere fastgørelsen af et køretøjs last i overensstemmelse med bilag IV. De opfølgende procedurer, der er nævnt i artikel 14, finder også anvendelse ved væsentlige eller farlige mangler med hensyn til fastgørelse af lasten.

Inspektører kan kontrollere fastgørelsen af et køretøjs last i overensstemmelse med gældende standarder. Resultatet af sådanne inspektioner medtages ikke i risikoklassificeringssystemet, før bestemmelserne om fastgørelse af last er harmoniseret på EU-niveau.

Kommissionen forelægger den .... [tilpasses til datoen i artikel 18a i forslaget til forordning om periodiske tekniske kontroller] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om harmoniseringsniveauet på området for fastgørelse af last ved vejtransport, kontrollen hermed ved vejsiden og resultatet af en analyse af metoder til at sikre, at de virksomheder, der benytter køretøjet, befragtere, speditører, lastevirksomheder og andre relevante aktører, der er involveret i håndteringen af last, overholder kravene til fastgørelse af last.

Rapporten skal, hvis det er relevant, være ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.

Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
1.  Væsentlige mangler, der afsløres ved et indledende eller et mere detaljeret syn, skal udbedres omgående og i nærheden af synsstedet.
1.  Væsentlige mangler, der afsløres ved et indledende eller et mere detaljeret syn, skal udbedres omgående og på et sted med det nødvendige udstyr så tæt som muligt på stedet for det indledende eller mere detaljerede syn.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 1
3.  Inspektøren må ikke godkende, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, kører videre, førend disse mangler er udbedret på synsstedet. Inspektøren kan tillade et sådant køretøj at køre videre for at nå frem til det nærmeste værksted, hvor disse mangler kan udbedres, på den betingelse, at de farlige mangler er udbedret på en sådan måde, at det kan nå frem til dette værksted, og at der ikke er nogen umiddelbar risiko for personer i køretøjet eller andre trafikanter.
3.  Inspektøren må ikke godkende, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, kører videre, førend disse mangler er udbedret på det sted, hvor inspektionen fandt sted, eller på et af de nærmeste værksteder. Såfremt der konstateres mangler inden for de i artikel 10, stk. 2, nævnte områder på et køretøj tillader inspektøren et sådant køretøj at køre videre for at nå frem til det nærmeste værksted, hvor disse mangler kan udbedres, på den betingelse, at de farlige mangler er udbedret på en sådan måde, at det kan nå frem til dette værksted, og at der ikke er nogen umiddelbar risiko for personer i køretøjet eller andre trafikanter.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – afsnit 2
Inspektøren kan tillade, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, bringes direkte til det nærmeste sted, hvor køretøjet kan repareres eller beslaglægges.

Inspektøren kan tillade, at et køretøj, der ifølge klassifikationen har farlige mangler, bringes direkte til det nærmeste ledige sted, hvor det kan repareres eller beslaglægges.

Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2
2.  Inspektøren meddeler den kompetente myndighed resultaterne af de mere detaljerede syn ved vejsiden inden for en rimelig frist efter disse syn. Den kompetente myndighed skal opbevare disse oplysninger i 36 måneder fra modtagelsesdatoen.
2.  Inspektøren meddeler elektronisk den kompetente myndighed resultaterne af de mere detaljerede syn ved vejsiden inden for en rimelig frist efter disse syn. Den kompetente myndighed opbevarer disse oplysninger i det i forordning (EF) nr. 1071/2009 omhandlede nationale register i 36 måneder fra modtagelsesdatoen.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3
3.  Resultaterne af synet ved vejsiden skal meddeles til køretøjets registreringsmyndighed.
3.  Resultaterne af synet ved vejsiden skal meddeles elektronisk til registreringsmyndigheden for det pågældende køretøj, til ejeren af køretøjet og, i tilfælde, hvor køretøjet er registreret i en anden medlemsstat, ved hjælp af ERRU som fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
1.  Konstateres der væsentlige eller farlige mangler og navnlig mangler, der resulterer i et forbud mod at anvende køretøjet, i et køretøj, som ikke er registreret i den medlemsstat, hvor synet finder sted, underretter kontaktpunktet registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om synsresultaterne.
1.  Konstateres der væsentlige eller farlige mangler og navnlig mangler, der resulterer i et forbud mod at anvende køretøjet, i et køretøj, som ikke er registreret i den medlemsstat, hvor synet finder sted, underretter kontaktpunktet registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om synsresultaterne.
Registreringsmedlemsstaten tager højde for disse oplysninger, når de klassificerer virksomheder, jf. artikel 6, stk. 2.

Disse oplysninger skal omfatte punkterne i rapporten om synet ved vejsiden som fastsat i bilag VI.

Denne underretning skal omfatte punkterne i rapporten om synet ved vejsiden som omhandlet i bilag VI, være i et standardiseret format og meddeles gennem det nationale elektroniske register, der er omhandlet i artikel 16 i forordning (EF) nr. 1071/2009.

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser vedrørende procedurerne for underretning af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om køretøjer med væsentlige eller farlige mangler efter den procedure, der er nævnt i artikel 23, stk. 2.

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser vedrørende procedurerne for underretning af registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om køretøjer med væsentlige eller farlige mangler efter proceduren i artikel 23, stk. 2.

Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 2
Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed oplyser den medlemsstat, hvor køretøjet er blevet synet, om sine opfølgende foranstaltninger.

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed oplyser den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor køretøjet er blevet synet, om sine opfølgende foranstaltninger, og fører disse oplysninger ind i ERRU.

Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Konstateres der alvorlige eller farlige mangler, skal navnet på den virksomhed, der benytter køretøjet, meddeles kontaktpunktet i overensstemmelse med artikel 16.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Registreringsmedlemsstaten stiller oplysninger om risikoprofilen for den virksomhed, hvis køretøj inspiceres, til rådighed for den myndighed, der udfører et syn ved vejsiden. Disse oplysninger stilles til rådighed elektronisk inden for en rimelig frist. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende de detaljerede regler for procedurerne for videregivelsen af sådanne oplysninger til sådanne myndigheder.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 23, stk. 2.

Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 2
Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet om de indsamlede data.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en rapport, der sammenfatter de indsamlede data.

Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2
2.  De delegerede beføjelser i artikel 21 tillægges Kommissionen i en ubegrænset periode fra [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 21 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlament eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2
2.  Bestemmelserne, der er fastsat i henhold til stk. 1, skal omfatte sanktioner i det tilfælde, at føreren eller operatøren ikke samarbejder med inspektøren eller ikke udbedrer mangler, der er konstateret i forbindelse med synet.
2.  Bestemmelserne, der er fastsat i henhold til stk. 1, skal omfatte sanktioner i det tilfælde, at føreren eller operatøren ikke samarbejder med inspektøren, eller at køretøjet anvendes ulovligt som følge af en manglende overholdelse af artikel 14.
Ændring 68
Forslag til forordning
Bilag II – del 2 – punkt 5.2.2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

5.2.2. Hjul

Visuel inspektion af begge sider af hvert hjul.

Ændring

5.2.2. Hjul

Visuel inspektion af begge sider af hvert hjul.

da) Hjul ikke kompatibelt med hjulnav.

Ændring 69
Forslag til forordning
Bilag II – del 2 – punkt 5.2.3 – kolonne 2: Metode

Kommissionens forslag

5.2.3. Dæk

Visuel inspektion af hele dækket ved at rulle køretøjet baglæns og forlæns.

Ændring

5.2.3. Dæk

Visuel inspektion af hele dækket ved at rulle køretøjet baglæns og forlæns.

Brug et manometer til at måle dæktrykket, og sammenlign værdien med producentens værdier.

Ændring 70
Forslag til forordning
Bilag III – del 1 – overskrift: Farlige mangler – punkt 1
Mangler, der udgør en direkte og umiddelbar trafiksikkerhedsmæssig risiko. Fortsat anvendelse af køretøjet på offentlig vej er ikke tilladt, selv om det i visse tilfælde kunne tillades, at køretøjet på bestemte betingelser kan køres direkte til en specificeret adresse, f.eks. med henblik på øjeblikkelig reparation eller beslaglæggelse.

Mangler, der udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden og berettiger den pågældende medlemsstat eller de kompetente myndigheder til ikke at tillade, at køretøjet benyttes vejnettet, selv om det i visse tilfælde kunne tillades, at køretøjet på bestemte betingelser kan køres direkte til en specificeret adresse, f.eks. med henblik på øjeblikkelig reparation eller beslaglæggelse.

Ændring 71
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – punkt 5.2.3 – litra e

Kommissionens forslag

5.2.3. Dæk

e) Dækmønsterdybde ikke i overensstemmelse med kravene.

X

X

Mindre end 80 % af den påkrævede mønsterdybde.

Ændring

5.2.3. Dæk

e) Dæk med mindste lovbestemte mønsterdybde.

X

X

Dæk under mindste lovbestemte mønsterdybde.

Ændring 72
Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – punkt 5.2.3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

5.2.3. Dæk

Ændring

5.2.3. Dæk

ga) Dæktryk i brug i et af køretøjets hjul nedsat med 20 %

X

X

Ændring 73
Forslag til forordning
Bilag IV
[...]
udgår

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0207/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik