Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0186(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0207/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0207/2013

Keskustelut :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Äänestykset :

PV 02/07/2013 - 9.9
CRE 02/07/2013 - 9.9
PV 11/03/2014 - 9.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0296
P7_TA(2014)0196

Hyväksytyt tekstit
PDF 419kWORD 49k
Tiistai 2. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset ***I
P7_TA(2013)0296A7-0207/2013

Euroopan parlamentin tarkistukset 2. heinäkuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset, jotta varmistetaan, että välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle aiheuttavia ajoneuvoja ei käytetä maanteillä.
(3)  Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset. Määräaikaisten katsastusten olisi oltava pääasiallinen keino varmistaa ajoneuvojen liikennekelpoisuus. Hyötyajoneuvojen teknisillä tienvarsitarkastuksilla olisi ainoastaan täydennettävä määräaikaisia katsastuksia, ja ne olisi kohdennettava ajoneuvoihin, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia. On kuitenkin tarpeen varmistaa ilmoittamattomien tienvarsitarkastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot täyttävät turvallisuusnormit koko käyttöikänsä ajan.
(4)  Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia sekä ympäristönormeja. On kuitenkin tarpeen varmistaa ilmoittamattomien teknisten tienvarsitarkastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot säilyvät teknisesti liikennekelpoisina koko käyttöikänsä ajan.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Kuten direktiivin 2000/30/EY täytäntöönpanoa koskevasta komission kertomuksesta käy ilmi, monista tienvarsitarkastuksia varten pysäytetyistä ajoneuvoista ei löydetä puutteita, ja siksi ajoneuvojen valinnan tienvarsitarkastukseen olisi perustuttava liikenteenharjoittajien riskiprofiiliin ja tarkastukset olisi kohdennettava suuren riskin yrityksiin, jotta vähennetään asianmukaisesti ajoneuvojaan huoltaviin yrittäjiin kohdistuvaa rasitetta.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Tienvarsitarkastukset olisi pantava täytäntöön riskiluokitusjärjestelmällä. Jäsenvaltiot voivat käyttää tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan mukaista riskiluokitusjärjestelmää.
(6)   Tekniset tienvarsitarkastukset olisi näin ollen pantava täytäntöön käyttäen riskiluokitusjärjestelmää, joka perustuu yhdenmukaistetuissa katsastustodistuksissa ja tienvarsitarkastusraporteissa ilmoitettujen, yksittäisten yritysten käyttämissä ajoneuvoissa havaittujen puutteiden lukumäärään ja vakavuuteen.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)  Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden välisen hyötyajoneuvoliikenteen määrä ja jotta vältetään kaikkea ajoneuvon rekisteröintimaahan perustuvaa syrjintää, riskiluokitusjärjestelmä olisi pantava täytäntöön koko unionissa ja sen olisi perustuttava määräaikaisten katsastusten ja tienvarsitarkastusten riittävään yhdenmukaistamiseen kaikkien jäsenvaltioiden välillä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6 b)  Maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä 21 päivänä lokakuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1071/2009 otettiin käyttöön kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittämisjärjestelmä (ERRU). ERRU mahdollistaa kuljetusyritysten kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittämisen koko unionissa henkilötietojen suojaa koskevien unionin säännösten mukaisesti. Käyttämällä kyseistä järjestelmää, jota kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hallinnoi, helpotetaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja vähennetään yrityksille ja hallintoelimille tarkistuksista aiheutuvia kustannuksia.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)  Maatalousajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, käytetään joissakin tapauksissa kuorma-autojen sijaan kaupallisessa maanteiden tavaraliikenteessä. On tärkeää varmistaa, että tällä tavalla käytettyjä maatalousajoneuvoja kohdellaan teknisten tienvarsitarkastusten suhteen samalla tavalla kuin kuorma-autoja.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Tarpeettoman hallinnollisen taakan ja turhien kustannusten välttämiseksi sekä tarkastusten tehokkuuden parantamiseksi tarkastukseen olisi valittava ensisijaisesti sellaiset ajoneuvot, joita käyttävät tieliikenneturvallisuus- ja ympäristönormeja noudattamattomat yritykset, kun taas vastuulliset, turvallisuusnormeja noudattavat ja ajoneuvojaan moitteettomasti huoltavat liikenteenharjoittajat olisi palkittava tekemällä niiden ajoneuvoille vähemmän tarkastuksia.
(10)  Tarpeettoman hallinnollisen taakan ja turhien kustannusten välttämiseksi sekä tarkastusten tehokkuuden parantamiseksi toimivaltaisen kansallisten viranomaisten olisi voitava päättää, että tarkastukseen valitaan ensisijaisesti sellaiset ajoneuvot, joita käyttävät tieliikenneturvallisuus- ja ympäristönormeja noudattamattomat yritykset, kun taas vastuulliset, turvallisuusnormeja noudattavat ja ajoneuvojaan moitteettomasti huoltavat liikenteenharjoittajat palkitaan tekemällä niiden ajoneuvoille vähemmän tarkastuksia.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Liikennekelpoisuutta koskeviin teknisiin tienvarsitarkastuksiin olisi kuuluttava alustava tarkastus ja tarvittaessa yksityiskohtaisempi tarkastus. Molemmissa tapauksissa olisi tarkastettava ajoneuvojen asiaankuuluvat osat ja järjestelmät. Jotta tarkastuksista saataisiin yhdenmukaiset, olisi otettava käyttöön kaikkia mahdollisia tarkastuskohteita koskevat testausmenetelmät ja esitettävä esimerkit puutteista ja siitä, miten ne arvioidaan niiden vakavuuden perusteella.
(11)  Liikennekelpoisuutta koskeviin teknisiin tienvarsitarkastuksiin olisi kuuluttava alustava tarkastus ja tarvittaessa yksityiskohtaisempi tarkastus. Molemmissa tapauksissa olisi tarkastettava ajoneuvojen asiaankuuluvat osat ja järjestelmät, mukaan lukien lastin kiinnitys. Jotta tarkastuksista saataisiin yhdenmukaiset, olisi otettava käyttöön kaikkia mahdollisia tarkastuskohteita koskevat testausmenetelmät ja esitettävä esimerkit puutteista ja siitä, miten ne arvioidaan niiden vakavuuden perusteella. Olisi kannustettava siihen, että käytetään lastin kiinnittämistä ja sen arviointia koskevia normeja.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)  Koska renkaiden toimivuus riippuu suuresti rengaspaineesta, olisi harkittava YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) säännössä 64.02 määritellyn rengaspaineen seurantajärjestelmän pakollisen asentamisen ulottamista hyötyajoneuvoihin ja tällaisten järjestelmien toimivuus olisi tarvittaessa tarkastettava teknisissä tienvarsitarkastuksissa.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)
(11 b)  Jäsenvaltiot voivat tarkastaa teknisten tienvarsitarkastusten aikana lastin kiinnityksen voimassa olevien normien mukaisesti. Tarkastusten tulosta ei pitäisi ottaa huomioon riskiluokitusjärjestelmässä ennen kuin lastin kiinnittämistä koskevat säännöt on yhdenmukaistettu unionin tasolla. Ennen tällaisen yhdenmukaistamisen toteutumista olisi kannustettava käyttämään arvioinnissa eurooppalaisia normeja ja maantieliikenteen lastin kiinnittämisten parhaita käytänteitä koskevia eurooppalaisia ohjeita (the European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport).
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevat raportit laaditaan useissa jäsenvaltioissa sähköisesti. Tällaisissa tapauksissa kuljettajalle olisi annettava tarkastusraportin tuloste. Kaikki tienvarsitarkastusten aikana kerätyt tiedot olisi siirrettävä jäsenvaltioiden yhteiseen tietokantaan, jotta ne voidaan käsitellä helpommin ja siirtää aiheuttamatta ylimääräistä hallinnollista taakkaa.
(12)  Teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevat raportit laaditaan useissa jäsenvaltioissa sähköisesti. Tällaisissa tapauksissa olisi hyödynnettävä täysimääräisesti sähköisen viestinnän tarjoamia etuja ja tarkastusraporttien tulostaminen olisi rajoitettava minimiin. Kaikki tienvarsitarkastusten aikana kerätyt tiedot olisi siirrettävä jäsenvaltioiden yhteiseen tietokantaan, jotta ne voidaan käsitellä helpommin ja siirtää aiheuttamatta mitään ylimääräistä hallinnollista taakkaa.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Liikkuvien tarkastusyksikköjen käyttö vähentää liikenteenharjoittajille aiheutuvia viivästyksiä ja kustannuksia, sillä yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tehdä suoraan tien varrella. Yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tietyissä olosuhteissa tehdä myös katsastusasemalla.
(13)  Liikkuvien tarkastusyksikköjen käyttö vähentää liikenteenharjoittajille aiheutuvia viivästyksiä ja kustannuksia, sillä yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tehdä suoraan tien varrella. Yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tehdä myös katsastusasemalla, kun tämä on lähistöllä.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Alustavia tienvarsitarkastuksia tekevällä henkilöstöllä olisi oltava asianmukaiset taidot, jotta he voivat suorittaa silmämääräiset tutkimukset tehokkaasti.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Yrityksiltä tai kuljettajilta ei pitäisi periä mitään maksua alustavan teknisen tienvarsitarkastuksen suorittamisesta. Jotta voidaan alentaa kustannuksia, jotka aiheutuvat teknisen välineistön käyttämisestä yksityiskohtaisempaan tienvarsitarkastukseen joko liikuteltavassa tarkastusyksikössä tai lähistöllä olevalla katsastusasemalla, jäsenvaltioiden olisi voitava periä maksu, jos on havaittu merkittäviä tai vaarallisia puutteita, mikä osoittaa, että ajoneuvoa käyttävä yritys ei ole täyttänyt velvollisuuttaan pitää ajoneuvo liikennekelpoisena. Jotta rajoitetaan tällaisten yritysten taloudellista rasitetta, maksu ei saisi olla suurempi kuin saman ajoneuvoluokan määräaikaisesta katsastuksesta suoritettava maksu. Näiden maksujen perimisestä saatavat tulot olisi käytettävä tieliikenneturvallisuuden parantamiseen.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Jotta jäsenvaltioiden tietojenvaihdon tehokkuus voitaisiin varmistaa, kussakin jäsenvaltiossa olisi oltava yksi yhteyspisteenä toimiva elin, jonka kautta pidetään yhteyttä muihin asiaankuuluviin toimivaltaisiin viranomaisiin. Kyseisen elimen olisi myös kerättävä asiaankuuluvat tilastot. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava alueellaan johdonmukaista kansallista täytäntöönpanostrategiaa, jonka toteuttamisen koordinointiin ne voivat nimetä erityisen elimen. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi määriteltävä menettelyt, joissa vahvistetaan toimitettavia tietoja koskevat määräajat ja sisältö.
(16)  Jotta jäsenvaltioiden tietojenvaihdon tehokkuus voitaisiin varmistaa, kussakin jäsenvaltiossa olisi oltava yksi yhteyspisteenä toimiva elin, jonka kautta pidetään yhteyttä muihin asiaankuuluviin toimivaltaisiin viranomaisiin. Kyseisen elimen olisi myös kerättävä asiaankuuluvat tilastot, erityisesti teknisissä tienvarsitarkastuksissa tarkastettuja hyötyajoneuvoluokkia, havaittujen puutteiden määrää ja tyyppiä sekä niiden vakavuutta koskevat tiedot. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava alueellaan johdonmukaista kansallista täytäntöönpanostrategiaa, jonka toteuttamisen koordinointiin ne voivat nimetä erityisen elimen. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi määriteltävä menettelyt, joissa vahvistetaan toimitettavia tietoja koskevat määräajat ja sisältö.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Jotta unionissa täytäntöön pantua tienvarsitarkastusten järjestelmää voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi kaksi kertaa vuodessa annettava tehtyjen tienvarsitarkastusten tulokset tiedoksi komissiolle. Komissio ilmoittaa kerätyt tiedot Euroopan parlamentille.
(17)  Jotta unionissa täytäntöönpantua tienvarsitarkastusten järjestelmää voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi joka toinen vuosi ennen 31 päivää maaliskuuta annettava tehtyjen tienvarsitarkastusten tulokset tiedoksi komissiolle. Komissio ilmoittaa kerätyt tiedot Euroopan parlamentille.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
(17 a)  Yrityksille ja kuljettajille koituvan ajanhukan minimoimiseksi ja kokonaistehokkuuden parantamiseksi olisi kannustettava suorittamaan tekniset tienvarsitarkastukset samassa yhteydessä kuin tieliikenteen sosiaalilainsäädännön, erityisesti tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/20061, direktiivin 2006/22/EY sekä tieliikenteen valvontalaitteista 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/852 noudattamista koskevat tarkastukset.
1 EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1.
2 EYVL L 370, 31.12.1985, s. 8.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Tässä asetuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden alueella liikennöivien hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastusten järjestelmä.

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden alueella liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevien teknisten tienvarsitarkastusten järjestelmä.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Tekniset tienvarsitarkastukset on suoritettava ilman kuljettajan kansallisuuteen tai kyseisen hyötyajoneuvon rekisteröinti- tai käyttöönottomaahan perustuvaa syrjintää.

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
1.  Tätä asetusta sovelletaan hyötyajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY määriteltyihin luokkiin:
1.  Tätä asetusta sovelletaan hyötyajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat seuraaviin direktiivissä 2007/46/EY ja direktiivissä 2003/37/EY määriteltyihin luokkiin:
– matkustajien kuljettamiseen käytettävät moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvo,
– matkustajien kuljettamiseen käytettävät moottoriajoneuvot ja niihin kytketyt perävaunut, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvo,
vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot, joita tavallisesti käytetään tavaroiden maantiekuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kg – N1-luokan ajoneuvo,
– moottoriajoneuvot ja niihin kytketyt perävaunut, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kg – N1-luokan ajoneuvo,
– moottoriajoneuvot, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-luokan ajoneuvo,
– moottoriajoneuvot ja niihin kytketyt perävaunut, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-luokan ajoneuvo,
– perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kg – O1- ja O2-luokan ajoneuvo,
– perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – O3- ja O4-luokan ajoneuvo,
–  T5-luokkaan kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joita käytetään pääasiallisesti yleisillä teillä tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
(6) ’hyötyajoneuvolla’ tavaroiden tai matkustajien ammattimaiseen kuljetukseen tarkoitettua moottoriajoneuvoa ja sen perävaunua;
(6) ’hyötyajoneuvolla’ tavaroiden tai matkustajien kuljetukseen korvausta vastaan tiellä suoritettavaa tavaran kuljetusta varten tarkoitettua moottoriajoneuvoa ja sen perävaunua;
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
(9) ’tienvarsitarkastuksella’ ilmoittamatonta liikennekelpoisuuden tarkastusta, jonka viranomaiset tekevät tai joka tehdään niiden suorassa valvonnassa jäsenvaltion alueella sijaitsevilla julkiselle liikenteelle avoimilla teillä liikennöiville hyötyajoneuvoille;
(9) ’teknisellä tienvarsitarkastuksella’ hyötyajoneuvon ilmoittamatonta liikennekelpoisuuden ja lastin kiinnityksen tarkastusta, jonka viranomaiset tekevät tai joka tehdään niiden suorassa valvonnassa hyötyajoneuvolle sen liikennöidessä jäsenvaltion alueella sijaitsevilla julkiselle liikenteelle avoimilla teillä;
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
(10) ’katsastuksella’ sen varmentamista, että ajoneuvon osat ja komponentit vastaavat sen turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai jälkiasennuksen aikana;
(10) ’katsastuksella’ tarkastusta, jolla varmennetaan, että ajoneuvoa on turvallista käyttää yleisillä teillä ja että se on turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksiltaan vaatimusten mukainen hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai jälkiasennuksen aikana;
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
(11) ’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista tai julkista elintä, joka vastaa kansallisen tienvarsitarkastusten järjestelmän hallinnoinnista;
(11) ’toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion valtuuttamaa viranomaista tai julkista elintä, joka vastaa tienvarsitarkastusten järjestelmän hallinnoinnista, mukaan lukien tapauksen mukaan teknisten tienvarsitarkastusten tekeminen;
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)
(12 a) ’yrityksellä’ tieliikennettä toisten lukuun tai omaan lukuunsa harjoittavaa, voittoa tavoittelevaa tai tavoittelematonta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, henkilöyhdistystä tai ryhmää, joka ei ole oikeushenkilö, sekä tieliikennettä toisten lukuun tai omaan lukuunsa harjoittavaa julkista elintä, joka on itse tai joka on sellaisen viranomaisen alainen, joka on oikeushenkilö;
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)
(14 a) ’turvallisuustarkastuksella’ hyötyajoneuvon silmämääräistä tarkastusta, suorituskyvyn testausta ja korin/rungon, kytkentälaitteiden, ohjauksen, renkaiden, pyörien ja jarrujärjestelmän toiminnan tarkastusta;
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 b alakohta (uusi)
(14 b) ’katsastusasemalla’ julkista tai yksityistä elintä tai laitosta, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään katsastuksia;
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 c alakohta (uusi)
(14 c) liikenteenharjoittajalla’ yksittäistä henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää ajoneuvoa sen omistajana tai sen omistajan luvalla.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
Kunkin jäsenvaltion on tehtävä joka kalenterivuonna tienvarsitarkastus vähintään viidelle prosentille kaikista alueellaan rekisteröidyistä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista ajoneuvoista.

Kunkin jäsenvaltion on tehtävä riittävästi tienvarsitarkastuksia vuosittain.

Tienvarsitarkastus on tehtävä vähintään viidelle prosentille kaikista jäsenvaltion alueella rekisteröidyistä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista hyötyajoneuvoista:

– matkustajien kuljettamiseen käytettävät moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi enemmän kuin kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvot,
– moottoriajoneuvot, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-luokan ajoneuvot,
– perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – O3- ja O4-luokan ajoneuvot.
Jäsenvaltion alueella toimivista mutta muualle rekisteröidyistä hyötyajoneuvoista on tarkastettava vähintään viisi prosenttia.

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
6 artikla
1.  Kansallisella tasolla on otettava käyttöön tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmä, joka perustuu yksittäisten yritysten käyttämissä ajoneuvoissa havaittujen puutteiden lukumäärään ja vakavuuteen. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on hallinnoitava riskiluokitusjärjestelmää.
1.  Teknisten tienvarsitarkastusten tehokkuuden parantamiseksi on otettava käyttöön unionin tasolla tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmä, joka perustuu hyötyajoneuvoissa määräaikaisten katsastusten ja teknisten tienvarsitarkastusten yhteydessä havaittujen puutteiden lukumäärään ja vakavuuteen. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on hallinnoitava riskiluokitusjärjestelmää, joka perustuu koko unionissa toisiinsa yhteydessä oleviin kansallisiin sähköisiin rekistereihin.
Katsastustodistuksissa ja tienvarsitarkastusraporteissa on käytettävä vakiomuotoista Euroopan unionin lomaketta kolmen vuoden kuluttua moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o ... voimaantulosta.

2.  Kullekin tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmässä yksilöidylle yritykselle on vahvistettava riskiprofiili liitteessä I olevia arviointiperusteita käyttäen.
2.  Kullekin tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmässä yksilöidylle yritykselle on 1 kohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen vahvistettava riskiprofiili seuraavia liitteessä I olevia arviointiperusteita käyttäen:
– puutteiden lukumäärä
– puutteiden vakavuus
– tarkastusten tai testien määrä
– aikakerroin.
Yrityksille vahvistetaan jokin seuraavista riskiprofiileista:

Yrityksille vahvistetaan jokin seuraavista riskiprofiileista:

– suuri riski
– suuri riski
– keskisuuri riski
– keskisuuri riski
– alhainen riski.
– alhainen riski.
Asianomaisen yrityksen riskiluokituksen määrittämistä varten on otettava huomioon vapaaehtoisiin ja säännöllisiin ajoneuvon turvallisuustarkastuksiin perustuvat tiedot siitä, miten yritykset ovat noudattaneet liikennekelpoisuutta koskevia vaatimuksia, jotta yritykset voivat parantaa riskiprofiiliaan seuraavia tarkastustiheyksiä soveltaen:

  N2- luokan ajoneuvot, joiden suurin sallittu massa on yli 7 500 kg: aluksi 42 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rekisteröinnistä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden kuluttua viimeisimmästä katsastuksesta;
  N3-luokan ajoneuvot: aluksi 30 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rekisteröinnistä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden kuluttua viimeisimmästä katsastuksesta;
  O4-luokan ajoneuvot: aluksi 30 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rekisteröinnistä ja sen jälkeen aina kuuden kuukauden kuluttua viimeisimmästä katsastuksesta.
3.  Tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmän täytäntöön panemiseksi jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan mukaista riskinluokitusjärjestelmää.
3.  Tienvarsitarkastusten riskiluokitusjärjestelmän täytäntöön panemiseksi jäsenvaltioiden on käytettävä asetuksen (EY) N:o 1071/2009 mukaista riskinluokitusjärjestelmää.
Riskiluokitusjärjestelmässä on esitettävä 2 artiklassa tarkoitettujen ajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tiedot neljän vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajien on säilytettävä ajoneuvossa viimeisintä katsastusta vastaava katsastustodistus ja viimeisin tienvarsitarkastusraportti, jos ne on annettu.
1.  Jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajien on säilytettävä ajoneuvossa viimeisintä katsastusta vastaava katsastustodistus ja viimeisin tienvarsitarkastusraportti, jos ne on annettu. Jos todistus ja raportti ovat saatavilla sähköisesti ajoneuvon rekisteröineessä jäsenvaltiossa, viranomaiset eivät voi vaatia pitämään niiden paperikopioita ajoneuvossa.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Yksittäisten yritysten on varmistettava, että niiden käyttämät ajoneuvot ovat jatkuvasti liikennekelpoisia.
3.  Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia ajoneuvoja käyttävien yritysten on varmistettava, että niiden käyttämät ajoneuvot ovat jatkuvasti liikennekelpoisia ja että viimeisimmästä katsastuksesta annettu katsastustodistus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös ja [määräaikaista katsastusta koskevan ] asetuksen XX 10 artiklan mukainen todiste katsastuksesta säilytetään ajoneuvossa.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Yksittäisten yritysten on varmistettava, että niiden käyttämät ajoneuvot ovat jatkuvasti liikennekelpoisia.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
9 artikla
Valitessaan ajoneuvoja tienvarsitarkastukseen tarkastajien on ensisijaisesti valita ajoneuvot, joita käyttävät 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut suuren riskin yritykset. Muut ajoneuvot voidaan valita tarkastukseen, jos ajoneuvon epäillään aiheuttavan vaaran tieliikenneturvallisuudelle.

Valitessaan ajoneuvoja tienvarsitarkastukseen tarkastajat voivat, jos jäsenvaltio näin päättää, valita ensisijaisesti ajoneuvot, joita käyttävät 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut suuren riskin yritykset. Muut ajoneuvot voidaan valita tarkastukseen, jos ajoneuvon epäillään aiheuttavan vaaran tieliikenneturvallisuudelle.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Kussakin alustavassa tienvarsitarkastuksessa tarkastajan on

Kussakin alustavassa tienvarsitarkastuksessa tarkastajan on

a) tarkastettava mahdollinen katsastustodistus ja tienvarsitarkastusraportti, jotka säilytetään ajoneuvossa 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
a) tarkastettava mahdollinen viimeisintä katsastusta vastaava katsastustodistus ja tienvarsitarkastusraportti ja [määräaikaista katsastusta koskevan] asetuksen XX 10 artiklan mukainen todiste katsastuksesta, jotka säilytetään ajoneuvossa 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
b) tehtävä silmämääräinen arviointi ajoneuvon ja sen lastin kunnosta.
b) tehtävä silmämääräinen arviointi ajoneuvon teknisestä kunnosta;
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)
b a) voi tehdä tarkastuksen hyötyajoneuvon käyttöä unionissa koskevien muiden säännösten noudattamisen varmistamiseksi.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)
– kori/runko,
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta
akselit, pyörät, renkaat ja jousitus,
– pyörät ja renkaat,
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
– kytkentälaitteet,
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 4 luetelmakohta
– ympäristöhaitat.
– ympäristöhaitat: melu ja pakokaasut.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
Kaikkien näiden kokonaisuuksien tarkastukseen on kuuluttava yksi, useampi tai kaikki liitteessä II luetelluista kohteista, jotka ovat merkityksellisiä näille kokonaisuuksille.

Kaikkien näiden kokonaisuuksien tarkastukseen on kuuluttava kaikki ne liitteessä II luetellut kohteet, joita pidetään tarpeellisina ja merkityksellisinä näille kokonaisuuksille.

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 4 alakohta
Tarkastaja voi lisäksi tarkastaa muita liitteessä II olevassa 1 kohdassa lueteltuja kokonaisuuksia ja yhden, useamman tai kaikki mainitussa liitteessä luetellut kohteet.

Tarkastaja voi lisäksi, ja kun se on tarpeen mahdollisen turvallisuusriskin vuoksi, tarkastaa muita liitteessä II olevassa 1 kohdassa lueteltuja kokonaisuuksia ja kaikki ne mainitussa liitteessä luetellut kohteet, joita pidetään tarpeellisina ja merkityksellisinä näille kokonaisuuksille.

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
10 artikla –2 kohta – 5 alakohta
Jos katsastustodistuksesta tai tienvarsitarkastusraportista käy ilmi, että jokin liitteessä II lueteltu kohde on tarkastettu edellisen kuukauden aikana, tarkastaja ei tarkasta tätä kohdetta, jollei se ole perusteltua ilmeisen puutteen vuoksi.

Jos viimeisimmän katsastuksen tai vapaaehtoisen ja säännöllisen turvallisuustarkastuksen mukaisesta katsastustodistuksesta tai tienvarsitarkastusraportista käy ilmi, että jokin liitteessä II lueteltu kohde on jo tarkastettu edeltävien kolmen kuukauden aikana, tarkastaja ei tarkasta tätä kohdetta, jollei tarkastuksen tekeminen ole perusteltua ilmeisen puutteen vuoksi.

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
2.  Kun tarkastukset on määrä tehdä katsastusasemalla, alustavan tienvarsitarkastuksen paikka ei saa sijaita yli 10 km:n etäisyydellä tästä keskuksesta.
2.  Kun tarkastukset on määrä tehdä katsastusasemalla, ne on tehtävä mahdollisimman pian lähimmällä katsastusasemalla.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
3.  Liikuteltavissa tarkastusyksiköissä on oltava asianmukaiset laitteet tienvarsitarkastusten tekemiseksi, mukaan lukien ainakin ajoneuvon jarrujen, ohjauksen, jousituksen ja päästöjen arvioimiseksi tarvittavat laitteet.
3.  Liikuteltavissa tarkastusyksiköissä on oltava asianmukaiset laitteet tienvarsitarkastusten tekemiseksi, mukaan lukien ainakin ajoneuvon jarrujen, ohjauksen, jousituksen, päästöjen ja painon arvioimiseksi tarvittavat laitteet.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta
– vaaralliset puutteet, jotka suoraan ja viipymättä aiheuttavat sellaisen vaaran tieliikenneturvallisuudelle, ettei ajoneuvoa saa käyttää tiellä missään olosuhteissa.
– vaaralliset puutteet, jotka suoraan ja välittömästi aiheuttavat sellaisen vaaran tieliikenneturvallisuudelle, että asianomainen jäsenvaltio tai sen toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltää ajoneuvon käytön tiellä.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
13 artikla
13 artikla

13 artikla

Lastinkiinnityksen tarkastamista koskevat erityissäännöt

Lastinkiinnityksen tarkastaminen

Tarkastaja voi tarkastaa ajoneuvon lastinkiinnityksen liitteen IV mukaisesti. Jäljempänä 14 artiklassa tarkoitettu seuranta toteutetaan myös, kun kyseessä ovat lastinkiinnitykseen liittyvät merkittävät tai vaaralliset puutteet.

Tarkastajat voivat tarkastaa ajoneuvon lastinkiinnityksen voimassa olevien normien mukaisesti. Tarkastusten tulosta ei oteta huomioon riskiluokitusjärjestelmässä ennen kuin lastin kiinnittämistä koskevat säännöt on yhdenmukaistettu unionin tasolla.

Komissio toimittaa viimeistään [lisätään määräaikaisia katsastuksia koskevan asetusehdotuksen 18 a artiklassa tarkoitettu päivämäärä] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen maantieliikenteen lastin kiinnittämistä koskevan yhdenmukaistamisen tasosta, lastin kiinnittämisen tarkastamisesta tienvarressa sekä analyysin menetelmistä, joilla varmistetaan, että ajoneuvoa käyttävät yritykset, lähettäjät, huolitsijat, lastaajat ja muut lastin käsittelyyn osallistuvat noudattavat lastin kiinnittämistä koskevia vaatimuksia.

Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
1.  Alustavassa tai yksityiskohtaisemmassa tarkastuksessa havaittu merkittävä puute on korjattava viipymättä tarkastuspaikan läheisyydessä.
1.  Alustavassa tai yksityiskohtaisemmassa tarkastuksessa havaittu merkittävä puute on korjattava viipymättä tarvittavilla laitteilla varustetussa tilassa, joka on mahdollisimman lähellä paikkaa, jossa tehtiin alustava tai yksityiskohtaisempi tarkastus.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
3.  Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, tarkastaja ei saa antaa lupaa käyttää sitä ennen kuin puutteet on korjattu tarkastuspaikalla. Tarkastaja voi antaa luvan käyttää ajoneuvoa sen ajamiseksi lähimpään korjaamoon, jossa kyseiset puutteet voidaan korjata, edellyttäen että vaaralliset puutteet on korjattu siten, että ajoneuvolla pystytään ajamaan korjaamolle saakka ja että ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajille sekä muille tienkäyttäjille ei aiheudu välitöntä vaaraa.
3.  Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, tarkastaja ei saa antaa lupaa käyttää sitä ennen kuin puutteet on korjattu tarkastuspaikalla tai yhdessä lähimmistä korjaamoista. Jos on havaittu puutteita 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa kokonaisuuksissa, tarkastajan on annettava lupa käyttää ajoneuvoa sen ajamiseksi lähimpään korjaamoon, jossa kyseiset puutteet voidaan korjata, edellyttäen että vaaralliset puutteet on korjattu siten, että ajoneuvolla pystytään ajamaan korjaamolle saakka ja että ajoneuvon kuljettajalle ja matkustajille sekä muille tienkäyttäjille ei aiheudu välitöntä vaaraa.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, tarkastaja voi antaa luvan tuoda se suoraan lähimpään paikkaan, jossa se voidaan korjata tai takavarikoida.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta
2.  Tarkastajan on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi yksityiskohtaisempien tienvarsitarkastusten tulokset kohtuullisessa ajassa asianomaisten tarkastusten jälkeen. Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä nämä tiedot 36 kuukauden ajan niiden vastaanottamisesta.
2.  Tarkastajan on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle sähköisesti tiedoksi yksityiskohtaisempien tienvarsitarkastusten tulokset kohtuullisessa ajassa asianomaisten tarkastusten jälkeen. Toimivaltaisen viranomaisen on syötettävä nämä tiedot asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 tarkoitettuun kansalliseen rekisteriin ja säilytettävä ne 36 kuukauden ajan niiden vastaanottamisesta.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta
3.  Tienvarsitarkastuksen tulokset on annettava tiedoksi ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle.
3.  Tienvarsitarkastuksen tulokset on annettava sähköisesti tiedoksi ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle ja ajoneuvon omistajalle, ja ajoneuvon ollessa rekisteröity toiseen jäsenvaltioon on käytettävä kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittämisjärjestelmää (ERRU) asetuksen (EY) N:o 1071/2009 mukaisesti.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
1.  Kun muualla kuin tarkastusjäsenvaltiossa rekisteröidyssä ajoneuvossa havaitaan merkittäviä tai vaarallisia puutteita, erityisesti ajoneuvon käyttökieltoon johtavia puutteita, yhteyspisteen on ilmoitettava tämän tarkastuksen tulokset ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
1.  Kun muualla kuin tarkastusjäsenvaltiossa rekisteröidyssä ajoneuvossa havaitaan merkittäviä tai vaarallisia puutteita, erityisesti ajoneuvon käyttökieltoon johtavia puutteita, yhteyspisteen on ilmoitettava tämän tarkastuksen tulokset ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
Rekisteröintijäsenvaltion on otettava nämä tiedot huomioon luokitellessaan yrityksiä 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Näihin tietoihin on sisällyttävä liitteessä VI vahvistetut tienvarsitarkastusraportin kohdat.

Näihin tietoihin on sisällyttävä liitteessä VI vahvistetut tienvarsitarkastusraportin kohdat, ja ne on esitettävä standardoidussa muodossa ja asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklassa tarkoitetun kansallisen sähköisen rekisterin kautta.

Komissio antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen yksityiskohtaiset säännöt menettelyistä, joilla rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan ajoneuvot, joissa on merkittäviä tai vaarallisia puutteita.

Komissio antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen yksityiskohtaiset säännöt menettelyistä, joilla rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan ajoneuvot, joissa on merkittäviä tai vaarallisia puutteita.

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toteutetut toimet tarkastusjäsenvaltiolle.

Ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toteutetut toimet tarkastusjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja syötettävä tiedot ERRUun.

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Jos merkittäviä tai vaarallisia puutteita on havaittu, ajoneuvoa käyttävän yrityksen nimi on ilmoitettava yhteyspisteeseen 16 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b. Rekisteröintijäsenvaltion on toimitettava teknistä tienvarsitarkastusta tekevälle viranomaiselle tietoja sen yrityksen riskiprofiilista, jonka ajoneuvoa tarkastetaan. Nämä tiedot on toimitettava sähköisesti ja kohtuullisessa ajassa. Komissio antaa täytäntöönpanosäädökset, jotka koskevat niiden menettelyjen yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla tällaiset tiedot annetaan tällaisille viranomaisille.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Komissio ilmoittaa kerätyt tiedot Euroopan parlamentille.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille kertomuksen, jossa esitetään yhteenveto kerätyistä tiedoista.

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle 21 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksiajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä].
2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... viiden vuoden ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] 21 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdan mukaisesti annettuihin sääntöihin on kuuluttava seuraamukset siitä, ettei kuljettaja tai liikenteenharjoittaja ole tehnyt yhteistyötä tarkastajan kanssa eikä korjannut tarkastuksen aikana havaittuja puutteita.
2.  Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti annettuihin sääntöihin on kuuluttava seuraamukset siitä, ettei kuljettaja tai liikenteenharjoittaja ole tehnyt yhteistyötä tarkastajan kanssa, sekä siitä, että ajoneuvoa on käytetty laittomasti, koska 14 artiklaa ei ole noudatettu.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa 2 – kohta 5.2.2 – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

5.2.2. Pyörät

Silmämääräinen tarkastus kunkin pyörän molemmilla sivuilla.

Tarkistus

5.2.2. Pyörät

Silmämääräinen tarkastus kunkin pyörän molemmilla sivuilla.

d a) Pyörä ei sovi yhteen pyörän navan kanssa.

Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
Liite II – osa 2 – kohta 5.2.3 – sarake 2: Menetelmä

Komission teksti

5.2.3 Renkaat

Koko renkaan silmämääräinen tarkastus liikuttamalla ajoneuvoa eteen ja taakse.

Tarkistus

5.2.3 Renkaat

Koko renkaan silmämääräinen tarkastus liikuttamalla ajoneuvoa eteen ja taakse.

Rengaspaineen mittaaminen painemittarilla ja tuloksen vertaaminen valmistajan antamiin arvoihin.

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
Liite III – osa 1 – otsikko: Vaaralliset puutteet – 1 kohta
Puutteet, jotka aiheuttavat suoraa ja välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle. Ajoneuvoa ei saa enää käyttää liikenteessä, joskin joissakin tapauksissa voidaan sallia, että ajoneuvo ajetaan määrätyissä olosuhteissa suoraan määrättyyn paikkaan esimerkiksi ajoneuvon välitöntä korjausta tai takavarikointia varten.

Puutteet, jotka aiheuttavat suoraa ja välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle, ja jotka antavat jäsenvaltiolle tai sen toimivaltaisille viranomaisille valtuudet kieltää ajoneuvon käyttö liikenteessä, joskin joissakin tapauksissa voidaan sallia, että ajoneuvo ajetaan määrätyissä olosuhteissa suoraan määrättyyn paikkaan esimerkiksi ajoneuvon välitöntä korjausta tai takavarikointia varten.

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
Liite III – osa 2 – kohta 5.2.3 – e alakohta

Komission teksti

5.2.3. Renkaat

e) Renkaan urasyvyys ei ole vaatimusten mukainen.

X

X

Alle 80 % vaaditusta urasyvyydestä

Tarkistus

5.2.3. Renkaat

e) Renkaan urasyvyys kulunut laissa säädettyyn vähimmäissyvyyteen.

X

X

Renkaan urasyvyys laissa säädettyä syvyyttä pienempi.

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
Liite III – osa 2 – kohta 5.2.3 – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

5.2.3. Renkaat

Tarkistus

5.2.3. Renkaat

g a) Käytön aikainen paine yhdessä renkaassa alentunut 20 prosenttia.

X

X

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
Liite IV
[...]
Poistetaan.

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0207/2013).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö