Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0186(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0207/2013

Pateikti tekstai :

A7-0207/2013

Debatai :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Balsavimas :

PV 02/07/2013 - 9.9
CRE 02/07/2013 - 9.9
PV 11/03/2014 - 9.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0296
P7_TA(2014)0196

Priimti tekstai
PDF 524kWORD 55k
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d. - Strasbūras
Komercinių transporto priemonių patikrinimas kelyje ***I
P7_TA(2013)0296A7-0207/2013

2013 m. liepos 2 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/30/EB (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3) techninė apžiūra yra platesnio režimo, kuriuo užtikrinama, kad naudojamos transporto priemonės išliktų saugios ir aplinkosaugos požiūriu priimtinos būklės, dalis. Šis režimas turėtų apimti visų transporto priemonių periodines technines apžiūras ir komercinio kelių transporto veikloje naudojamų transporto priemonių techninius patikrinimus keliuose, taip pat nuostatas dėl transporto priemonių registracijos procedūros siekiant užtikrinti, kad tiesioginį pavojų kelių eismo saugai keliančios transporto priemonės nebūtų naudojamos keliuose;
(3) techninė apžiūra yra platesnio režimo, kuriuo užtikrinama, kad naudojamos transporto priemonės išliktų saugios ir aplinkosaugos požiūriu priimtinos būklės, dalis. Šis režimas turėtų apimti visų transporto priemonių periodines technines apžiūras ir komercinio kelių transporto veikloje naudojamų transporto priemonių techninius patikrinimus keliuose, taip pat nuostatas dėl transporto priemonių registracijos procedūros. Periodinė techninė apžiūra turėtų būti pagrindinė priemonė siekiant užtikrinti transporto priemonių tinkamumą važinėti keliuose. Komercinių transporto priemonių patikrinimai kelyje turėtų būti atliekami tik papildomai prie periodinių techninių apžiūrų, ir turėtų būti tikrinamos tos keliuose naudojamos transporto priemonės, kurios kelia tiesioginį pavojų kelių eismo saugai;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Sąjungoje priimta techninių standartų ir nustatyta transporto priemonių saugos reikalavimų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto priemonės visą jų naudojimo laiką atitiktų saugos standartus, reikia nustatyti be įspėjimo atliekamų techninių patikrinimų kelyje režimą;
(4)  Sąjungoje priimta techninių standartų, nustatyta transporto priemonių saugos reikalavimų ir aplinkosaugos standartų. Tačiau siekiant užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto priemonės visą jų naudojimo laiką išliktų techniškai tvarkingos, reikia nustatyti be įspėjimo atliekamų techninių patikrinimų kelyje režimą;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a) kadangi, kaip paaiškėjo iš Komisijos parengtos Direktyvos 2000/30/EB įgyvendinimo ataskaitos, daugelyje transporto priemonių, kurios sustabdomos patikrinimams kelyje, nerandama jokių trūkumų, transporto priemonių, kurios tikrinamos kelyje, atranka turėtų būti grindžiama operatorių rizikos profiliu, ir atrankos tikslinė grupė turėtų būti didelės rizikos įmonės, kad būtų sumažinta našta tiems naudotojams, kurie savo transporto priemones laiko tinkamos būklės;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6) patikrinimas kelyje turėtų būti įgyvendinamas taikant rizikos vertinimo sistemą. Valstybės narės gali naudoti rizikos vertinimo sistemą, nustatytą pagal 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančios Direktyvą 88/599/EEB 9 straipsnį;
(6) todėl techniniai patikrinimai kelyje turėtų būti įgyvendinami taikant rizikos vertinimo sistemą, grindžiamą atskirų įmonių naudojamų transporto priemonių nustatytų trūkumų skaičiumi ir jų pavojingumu, kaip konstatuojama standartizuotose techninės apžiūros pažymose ir patikrinimų kelyje ataskaitose;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a) atsižvelgiant į komercinių transporto priemonių eismo tarp valstybių narių apimtį ir siekiant užkirsti kelią bet kokio pobūdžio diskriminacijai dėl transporto priemonės registracijos šalies, rizikos vertinimo sistemą reikėtų įgyvendinti visoje Sąjungoje ir visose valstybėse narėse atitinkamai suderinus periodinės techninės apžiūros ir patikrinimų kelyje nuostatas;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(6b) 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1071/2009, nustatančiu bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles, sukurtas Europos kelių transporto įmonių registras (EKTĮR). EKTĮR sudaromos galimybės nacionalinius elektroninius kelių transporto įmonių registrus sujungti tarpusavyje visoje Sąjungoje, laikantis Sąjungos taisyklių dėl asmens duomenų apsaugos. Naudojantis tokia sistema, kurią valdo kompetentinga kiekvienos valstybės narės institucija, palengvinamas valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas ir sumažinamos išlaidos, kurias, atliekant patikrinimus, patiria įmonės ir administracinės tarnybos;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a) komerciniams pervežimams keliais vietoje sunkvežimių kai kuriais atvejais naudojamos žemės ūkio transporto priemonės, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h. Svarbu užtikrinti, kad tais atvejais, kai žemės ūkio transporto priemonės naudojamos šiam tikslui, jų techniniai patikrinimai kelyje būtų atliekami taip pat, kaip sunkvežimių;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10) siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos ir išlaidų bei pagerinti patikrinimų efektyvumą pirmiausia turėtų būti tikrinamos įmonių, kurios nesilaiko saugos ir aplinkosaugos standartų, naudojamos transporto priemonės, o tinkamai sauga besirūpinančių ir atsakingų naudotojų naudojamas ir tinkamai techniškai prižiūrimas transporto priemones reikėtų tikrinti rečiau;
(10) siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos ir išlaidų bei pagerinti patikrinimų efektyvumą, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms turėtų būti sudarytos galimybės nuspręsti pirmiausia tikrinti įmonių, kurios nesilaiko kelių eismo saugos ir aplinkosaugos standartų, naudojamas transporto priemones, o tinkamai sauga besirūpinančių ir atsakingų naudotojų naudojamas ir tinkamai techniškai prižiūrimas transporto priemones reikia tikrinti rečiau;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11) techninį patikrinimą kelyje turėtų sudaryti pradinis ir prireikus išsamesnis patikrinimas. Abiem atvejais turėtų būti patikrinamos visos svarbios transporto priemonių dalys ir sistemos. Kad patikrinimas būtų labiau suderintas, turėtų būti nustatyti kiekvienos tikrinamos pozicijos tikrinimo metodai, trūkumų pavyzdžiai ir jų vertinimas atsižvelgiant į jų pavojingumą;
(11) techninius patikrinimus kelyje turėtų sudaryti pradinis ir prireikus išsamesnis patikrinimas. Abiem atvejais turėtų būti patikrinamos visos svarbios transporto priemonių dalys ir sistemos, įskaitant krovinio pritvirtinimą. Kad patikrinimas būtų labiau suderintas, turėtų būti nustatyti kiekvienos tikrinamos pozicijos tikrinimo metodai, trūkumų pavyzdžiai ir jų vertinimas atsižvelgiant į jų pavojingumą. Reikėtų skatinti taikyti krovinio pritvirtinimo ir jo vertinimo standartus;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a) kadangi tinkamos padangų eksploatacinės savybės yra glaudžiai susijusios su jų pripūtimo slėgiu, reikėtų apsvarstyti galimybę nustatyti reikalavimą transporto priemonėse privalomai įrengti padangų slėgio stebėjimo sistemas, kaip nustatyta Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) reglamente Nr. 64.02; nustačius tokį reikalavimą reikėtų šių sistemų veikimą tikrinti atliekant techninius patikrinimus kelyje;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(11b) valstybės narės, atlikdamos techninius patikrinimus kelyje, gali pagal galiojančius standartus tikrinti krovinio pritvirtinimą. Tokių patikrinimų rezultatų nereikėtų įvesti į rizikos vertinimo sistemą, kol krovinio pritvirtinimo taisyklės nebus suderintos Sąjungos lygmeniu. Vertinimo tikslais reikėtų skatinti taikyti Europos standartus ir krovinio pritvirtinimą kelių transporte reglamentuojančias Europos geriausios patirties gaires;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12) keliose valstybėse narėse techninio patikrinimo kelyje ataskaitos rengiamos elektroninėmis priemonėmis. Tokiais atvejais vairuotojui turėtų būti pateikiama išspausdinta patikrinimo ataskaita. Visi per patikrinimus kelyje sukaupti duomenys ir informacija turėtų būti perduodami į bendrą valstybės narės saugyklą, kad būtų lengviau apdoroti duomenis ir perduoti informaciją be papildomos administracinės naštos;
(12) keliose valstybėse narėse techninio patikrinimo kelyje ataskaitos rengiamos elektroninėmis priemonėmis. Tokiais atvejais svarbu pasinaudoti visais elektroninio ryšio priemonių suteikiamais privalumais, o išspausdintos patikrinimo ataskaitos turėtų būti naudojamos kuo rečiau. Visi per patikrinimus kelyje sukaupti duomenys ir informacija turėtų būti perduodami į bendrą valstybės narės saugyklą, kad būtų lengviau apdoroti duomenis ir perduoti informaciją be jokios papildomos administracinės naštos;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13) naudojant mobiliąsias patikrinimo grupes transporto priemonių naudotojai sugaištų mažiau laiko ir patirtų mažesnes išlaidas, nes išsamesnį patikrinimą būtų galima atlikti tiesiog kelyje. Tam tikromis aplinkybėmis išsamesnis patikrinimas gali būti atliekamas ir techninės apžiūros centre;
(13) naudojant mobiliąsias patikrinimo grupes transporto priemonių naudotojai sugaištų mažiau laiko ir patirtų mažesnes išlaidas, nes išsamesnį patikrinimą būtų galima atlikti tiesiog kelyje. Išsamesni patikrinimai gali būti atliekami ir techninės apžiūros centruose, jei jie yra netoliese;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a) darbuotojai, atliekantys pradinius patikrinimus kelyje, turėtų turėti atitinkamų įgūdžių vizualiniam patikrinimui veiksmingai atlikti;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a) iš įmonių ar vairuotojų neturėtų būti renkamas mokestis už atliktą pradinį techninį patikrinimą kelyje. Tačiau siekiant sumažinti išlaidas, patiriamas naudojant techninę įrangą, kai išsamesnis patikrinimas kelyje atliekamas dalyvaujant mobiliajai patikrinimo grupei arba netoliese esančiame techninės apžiūros centre, valstybės narės turėtų turėti galimybę rinkti mokestį, jei aptinkama didelių arba pavojingų trūkumų, rodančių, kad transporto priemonę naudojanti įmonė nesilaikė įsipareigojimo užtikrinti gerą transporto priemonės techninę būklę. Siekiant apriboti tokioms įmonėms tenkančią finansinę naštą, mokesčio suma neturėtų viršyti mokesčio, mokamo už tos pačios kategorijos transporto priemonės periodinę techninę apžiūrą, sumos. Bet kokios įplaukos ar pajamos, gautos renkant tokius mokesčius, turėtų būti naudojamos kelių eismo saugai didinti;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16) kad valstybės narės galėtų veiksmingai keistis informacija, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti viena įstaiga, veikianti kaip nacionalinis ryšių su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis palaikymo punktas. Ta įstaiga taip pat turėtų kaupti atitinkamus statistinius duomenis. Be to, valstybės narės savo teritorijoje turėtų taikyti nuoseklią nacionalinę reikalavimų vykdymo užtikrinimo strategiją ir gali paskirti vieną įstaigą šios strategijos įgyvendinimui koordinuoti. Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų parengti procedūras, kuriose būtų nustatyti informacijos perdavimo terminai ir apibrėžtas jos turinys;
(16) kad valstybės narės galėtų veiksmingai keistis informacija, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti viena įstaiga, veikianti kaip ryšių su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis palaikymo punktas. Ta įstaiga taip pat turėtų kaupti atitinkamus statistinius duomenis, pirmiausia susijusius su komercinių transporto priemonių, patikrintų atliekant techninius patikrinimus kelyje, kategorijomis, su nustatytų trūkumų skaičiumi ir tipu, taip pat su jų pavojingumo laipsniu. Be to, valstybės narės savo teritorijoje turėtų taikyti nuoseklią nacionalinę reikalavimų vykdymo užtikrinimo strategiją ir gali paskirti vieną įstaigą šios strategijos įgyvendinimui koordinuoti. Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos turėtų parengti procedūras, kuriomis būtų nustatyti informacijos perdavimo terminai ir apibrėžtas jos turinys;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17) kad būtų galima vykdyti Sąjungoje įgyvendinamo patikrinimo kelyje režimo stebėseną, valstybės narės turėtų du kartus per metus Komisijai teikti informaciją apie atliktų patikrinimų kelyje rezultatus. Komisija sukauptus duomenis turėtų pateikti Europos Parlamentui;
(17) kad būtų galima vykdyti Sąjungoje įgyvendinamo patikrinimo kelyje režimo stebėseną, valstybės narės turėtų kas dvejus metus ne vėliau kaip kovo 31 d. Komisijai teikti informaciją apie atliktų patikrinimų kelyje rezultatus. Komisija sukauptus duomenis turėtų pateikti Europos Parlamentui;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a) siekiant kuo labiau sumažinti įmonių ir vairuotojų prarandamą laiką ir padidinti bendrą veiksmingumą, reikėtų skatinti, kad atliekant techninius patikrinimus kelyje būtų laikomasi socialinių teisės aktų kelių transporto srityje, visų pirma 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo1, Direktyvos 2006/22/EB ir 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų2;
1 OL L 102, 2006 4 11, p. 1.
2 OL L 370, 1985 12 31, p. 8.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
Šiuo reglamentu nustatomas valstybių narių teritorijoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninių patikrinimų kelyje režimas.

1.  Šiuo reglamentu nustatomas valstybių narių teritorijoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninės būklės techninių patikrinimų kelyje režimas.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Techniniai patikrinimai kelyje atliekami nediskriminuojant dėl vairuotojo pilietybės, komercinės transporto priemonės registracijos šalies ar dėl šalies, kurioje atitinkama komercinė transporto priemonė pradėta naudoti.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
1.  Šis reglamentas taikomas šioms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB nurodytų kategorijų komercinėms transporto priemonėms, kurių projektinis greitis yra didesnis nei 25 km/h:
1.  Šis reglamentas taikomas šioms Direktyvoje 2007/46/EB ir Direktyvoje 2003/37/EB nurodytų kategorijų transporto priemonėms, kurių projektinis greitis yra didesnis nei 25 km/val.:
– motorinėms transporto priemonėms, kurios naudojamos keleiviams vežti ir kuriose, be vairuotojo vietos, yra daugiau kaip aštuonios vietos (transporto priemonių kategorijos M2 ir M3);
– motorinėms transporto priemonėms ir bet kokioms prie jų prijungtoms priekaboms, kurios naudojamos keleiviams vežti ir kuriose, be vairuotojo vietos, yra daugiau kaip aštuonios vietos (transporto priemonių kategorijos M2 ir M3);
– motorinėms transporto priemonėms su bent keturiais ratais, kurios paprastai naudojamos prekėms vežti keliais ir kurių didžiausia leistina masė yra ne didesnė kaip 3 500 kg (transporto priemonių kategorija N1);
– motorinėms transporto priemonėms ir bet kokioms prie jų prijungtoms priekaboms, kurios naudojamos prekėms vežti ir kurių didžiausia leistina masė yra ne didesnė kaip 3 500 kg (transporto priemonių kategorija N1);
– motorinėms transporto priemonėms, kurios naudojamos prekėms vežti ir kurių didžiausia leistina masė yra didesnė nei 3 500 kg (transporto priemonių kategorijos N2 ir N3);
– motorinėms transporto priemonėms ir bet kokioms prie jų prijungtoms priekaboms, kurios naudojamos prekėms vežti ir kurių didžiausia leistina masė yra didesnė nei 3 500 kg (transporto priemonių kategorijos N2 ir N3);
– priekaboms ir puspriekabėms, kurių didžiausia leistina masė yra ne didesnė kaip 3 500 kg (transporto priemonių kategorijos O1 ir O2);
– priekaboms ir puspriekabėms, kurių didžiausia leistina masė yra didesnė nei 3 500 kg (transporto priemonių kategorijos O3 ir O4).
–  T5 kategorijos ratiniams traktoriams, kurie dažniausiai naudojami viešuosiuose keliuose komerciniams pervežimams ir kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 6 punktas
6) komercinė transporto priemonė – motorinė transporto priemonė ir jos priekaba, skirtos prekėms arba keleiviams vežti profesionaliais tikslais;
6) komercinė transporto priemonė – motorinė transporto priemonė ir jos priekaba, skirtos prekėms arba keleiviams vežti, prekėms transporto priemonėmis keliais gabenti už atlygį;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 9 punktas
9) patikrinimas kelyje – netikėtas viešaisiais keliais valstybės narės teritorijoje važinėjančios komercinės transporto priemonės techninės būklės patikrinimas, kuris atliekamas valstybės narės institucijų arba joms tiesiogiai prižiūrint;
9) techninis patikrinimas kelyje – netikėtas komercinės transporto priemonės techninės būklės ir jos krovinio pritvirtinimo patikrinimas šiai transporto priemonei važinėjant viešaisiais keliais valstybės narės teritorijoje, kuris atliekamas valstybės narės institucijų arba joms tiesiogiai prižiūrint;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 10 punktas
10) techninė apžiūra – tikrinimas, ar transporto priemonės dalys ir komponentai atitinka saugos ir aplinkosaugos charakteristikas, kurias jie turėjo turėti transporto priemonę patvirtinant, pirmą kartą registruojant, pradedant naudoti ar modifikuojant;
10) techninė apžiūra – patikrinimas siekiant užtikrinti, kad transporto priemone saugu naudotis viešuosiuose keliuose ir kad ji atitinka reikiamas saugos ir aplinkosaugos charakteristikas, kurias ji turėjo turėti transporto priemonę patvirtinant, pirmą kartą registruojant, pradedant naudoti ar modifikuojant;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 11 punktas
11) kompetentinga institucija – institucija arba viešoji organizacija, atsakinga už nacionalinės patikrinimų keliuose sistemos valdymą;
11) kompetentinga institucija – valstybės narės įgaliota institucija arba viešoji organizacija, atsakinga už patikrinimų keliuose sistemos valdymą, atitinkamais atvejais įskaitant techninių patikrinimų kelyje atlikimą;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas)
12a) įmonė – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturinti pelno arba ne pelno asociacija ar grupė arba bet kokia oficiali įstaiga, turinti juridinio asmens statusą arba priklausoma nuo juridinį statusą turinčios institucijos, kuri užsiima vežimu keliais samdos pagrindu ar už atlygį arba savo sąskaita;

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 14 a punktas (naujas)
14a) transporto priemonės saugos patikra – komercinės transporto priemonės važiuoklės ir rėmo, sukabinimo įtaiso, vairavimo įrangos, padangų, ratų ir stabdymo įrangos vizuali apžiūra, veikimo bandymas ir funkcijų patikrinimas;

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 14 b punktas (naujas)
14b) techninės apžiūros centras – valstybinė arba privati įstaiga arba įmonė, kurią valstybė narė įgaliojo atlikti techninę apžiūrą;

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 14 c punktas (naujas)
14c) naudotojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudoja transporto priemonę nuosavybės teise arba transporto priemonės savininkas jam suteikė įgaliojimus naudoti transporto priemonę.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis
Kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienais kalendoriniais metais atliekamas bendras pradinių patikrinimų kelyje skaičius atitinka bent 5 % visoteritorijoje užregistruotų 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų transporto priemonių skaičiaus.

Kiekvienoje valstybėje narėje kiekvienais kalendoriniais metais atliekama pakankamai pradinių patikrinimų kelyje.

Bendras pradinių patikrinimų kelyje skaičius atitinka bent 5 % viso valstybių narių teritorijoje užregistruotų 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų šių komercinių transporto priemonių skaičiaus:

– motorinėms transporto priemonėms, kurios naudojamos keleiviams vežti ir kuriose, be vairuotojo vietos, yra daugiau kaip aštuonios vietos (transporto priemonių kategorijos M2 ir M3);
– motorinėms transporto priemonėms, kurios naudojamos prekėms vežti ir kurių didžiausia leistina masė yra didesnė nei 3 500 kg (transporto priemonių kategorijos N2 ir N3);
– priekaboms ir puspriekabėms, kurių didžiausia leistina masė yra didesnė nei 3 500 kg (transporto priemonių kategorijos O3 ir O4).
Atitinkamai tikrinama bent 5 % komercinių transporto priemonių, kurios neregistruotos valstybės narės teritorijoje, tačiau kurios joje naudojamos.

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis
1.   Valstybės narės įdiegia patikrinimų kelyje rizikos vertinimo sistemą, kuri grindžiama nustatytų konkrečios įmonės naudojamų transporto priemonių trūkumų skaičiumi ir jų pavojingumu. Rizikos vertinimo sistemą valdo valstybės narės kompetentinga institucija.
1.   Siekiant gerinti techninių patikrinimų kelyje veiksmingumą, Sąjungos lygmeniu įdiegiama patikrinimų kelyje rizikos vertinimo sistema, kuri grindžiama per periodines technines apžiūras ir techninius patikrinimus kelyje nustatytų komercinių transporto priemonių trūkumų skaičiumi ir jų pavojingumu. Rizikos vertinimo sistema grindžiama nacionaliniu elektroniniu registru, veikiančiu visoje Sąjungoje, ir ją valdo kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija.
Po Europos Parlamento ir Tarybos reglamento XX dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB, įsigaliojimo praėjus trejiems metams, techninės apžiūros pažymos ir patikrinimų kelyje ataskaitos atitinka standartizuotas Europos Sąjungos formas.

2.   Remiantis I priede nustatytais kriterijais sudaromas kiekvienos patikrinimų kelyje rizikos vertinimo sistemoje identifikuotos įmonės rizikos profilis.
2.   Po 1 dalyje nurodytos datos sudaromas kiekvienos rizikos vertinimo sistemoje identifikuotos įmonės rizikos profilis, remiantis šiais kriterijais pagal I priedą:
– trūkumų skaičiumi,
– trūkumų pavojingumo laipsniu,
– patikrinimų arba apžiūrų skaičiumi,
– laiko veiksniu.
Įmonės suskirstomos į grupes pagal rizikos profilį:

Įmonės suskirstomos į grupes pagal rizikos profilį:

– didelės rizikos,
– didelės rizikos,
– vidutinės rizikos,
– vidutinės rizikos,
– mažos rizikos.
– mažos rizikos.
Kad įmonės galėtų pagerinti savo rizikos profilį, siekiant nustatyti įmonės rizikos vertinimo rodiklį, atsižvelgiama į informaciją apie tai, kaip įmonės laikosi techninės būklės reikalavimų, surinktą per savanoriškas reguliarias transporto priemonės saugos patikras, atliekamas tokiu dažnumu:

  N2 kategorijos transporto priemonių, kurių maksimali leistina masė yra didesnė nei 7,5 tonos: pirmą kartą – praėjus 42 mėnesiams nuo pirmos registracijos datos, vėliau – kas šešis mėnesius nuo paskutinės techninės apžiūros;
  N3 kategorijos transporto priemonių: pirmą kartą – praėjus 30 mėnesių nuo pirmos registracijos datos, vėliau – kas šešis mėnesius nuo paskutinės techninės apžiūros;
  O4 kategorijos transporto priemonių: pirmą kartą – praėjus 30 mėnesių nuo pirmos registracijos datos, vėliau – kas šešis mėnesius nuo paskutinės techninės apžiūros.
3.  Siekdamos įgyvendinti patikrinimų kelyje rizikos vertinimo sistemą valstybės narės gali naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnį nustatyta rizikos vertinimo sistema.
3.  Siekdamos įgyvendinti patikrinimų kelyje rizikos vertinimo sistemą valstybės narės naudojasi Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009 nustatyta rizikos vertinimo sistema.
Ketverius metus po šio reglamento įsigaliojimo rizikos vertinimo sistemoje pateikiama informacija apie 2 straipsnyje nurodytų transporto priemonių techninę būklę.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybėje narėje registruotos transporto priemonės vairuotojas transporto priemonėje turi paskutinės techninės apžiūros pažymą ir paskutinio patikrinimo kelyje ataskaitą, jei jos yra.
1.  Valstybėje narėje registruotos transporto priemonės vairuotojas transporto priemonėje laiko paskutinės techninės apžiūros pažymą ir paskutinio patikrinimo kelyje ataskaitą, jei jos yra. Jeigu pažymą ir ataskaitą galima gauti elektroniniu būdu valstybėje narėje, kurioje įregistruota transporto priemonė, institucijos negali prašyti, kad transporto priemonėje būtų laikomos popierinės versijos.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
3.  Atskiros įmonės užtikrina, kad jų naudojamos transporto priemonės visada būtų geros techninės būklės.
3.  Įmonės, naudojančios transporto priemones, kurios patenka į šio reglamento taikymo sritį, užtikrina, kad jų naudojamos transporto priemonės visada būtų geros techninės būklės ir kad transporto priemonėje būtų laikomi paskutinės techninės apžiūros pažyma arba patvirtinta jos kopija ir patikrinimo įrodymas, išduoti pagal Reglamento (EB) Nr. XX [dėl periodinės techninės apžiūros] 10 straipsnį.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
3.  Atskiros įmonės užtikrina, kad jų naudojamos transporto priemonės visada būtų geros techninės būklės.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis
Pasirinkdami transporto priemones pradiniam patikrinimui kelyje atlikti inspektoriai pirmiausia renkasi 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų didelės rizikos įmonių naudojamas transporto priemones. Kitos transporto priemonės gali būti pasirenkamos, jei kyla įtarimas, kad transporto priemonė kelia riziką kelių eismo saugai.

Jeigu valstybė narė taip nusprendžia, pasirinkdami transporto priemones patikrinimui kelyje atlikti inspektoriai pirmiausia gali rinktis 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų didelės rizikos profilį turinčių įmonių naudojamas transporto priemones. Kitos transporto priemonės gali būti pasirenkamos patikrinimui, jei kyla įtarimas, kad transporto priemonė kelia riziką kelių eismo saugai.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
Per kiekvieną pradinį transporto priemonės patikrinimą kelyje inspektorius atlieka šiuos veiksmus:

Per kiekvieną pradinį transporto priemonės patikrinimą kelyje inspektorius:

a) patikrina pagal 7 straipsnio 1 dalį transporto priemonėje turimątechninės apžiūros pažymą ir patikrinimo kelyje ataskaitą, jei jos yra;
a) patikrina paskutinės techninės apžiūros pažymą, patikrinimo įrodymą, išduotus pagal Reglamento (EB) Nr. XX [dėl periodinės techninės apžiūros], ir pagal 7 straipsnio 1 dalį transporto priemonėje laikomą paskutinio patikrinimo kelyje ataskaitą, jei jie yra;
b) vizualiai įvertina transporto priemonės ir jos krovinio būklę.
b) vizualiai įvertina techninę transporto priemonės būklę.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas)
ba) gali atlikti patikrinimą, ar laikomasi bet kurio kito reguliavimo reikalavimo, susijusio su komercinės transporto priemonės eksploatavimu Sąjungoje.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies antros pastraipos 2 a įtrauka (nauja)
– važiuoklė ir rėmas,
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies antros pastraipos trečia įtrauka
ašys, ratai, padangos ir pakaba,
– ratai ir padangos,
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies antros pastraipos 3 a įtrauka (nauja)
– sukabinimo įranga,
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies antros pastraipos ketvirta įtrauka
– neigiami veiksniai.
– neigiami veiksniai: triukšmas ir pro išmetamąjį vamzdį išmetami teršalai.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
Tikrinant kiekvieną komponentą patikrinama viena, kelios arba visos II priede išvardytos pozicijos, susijusios su tikrinamu komponentu.

Tikrinant kiekvieną komponentą tikrinamos visos II priede išvardytos pozicijos, kurios laikomos būtinomis ir yra susijusios su tikrinamu komponentu.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa
Be to, inspektorius gali tikrinti ir kitus II priedo 1 punkte išvardytus tikrintinus komponentus – patikrinti vieną, kelias arba visas tame priede išvardytas pozicijas.

Be to, kai būtina dėl galimo pavojaus saugai, inspektorius gali tikrinti ir kitus II priedo I dalyje išvardytus tikrintinus komponentus, apimančius visas tame priede išvardytas pozicijas, kurios laikomos būtinomis ir yra susijusios su tikrinamu komponentu.

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa
Jei iš techninės apžiūros pažymos arba patikrinimo kelyje ataskaitos matyti, kad per praėjusį mėnesį buvo patikrinta kuri nors iš II priede išvardytų pozicijų, inspektorius šios pozicijos netikrina, nebent būtų akivaizdu, kad yra su ja susijusių trūkumų.

Jei iš paskutinės techninės apžiūros pažymos, savanoriškos reguliarios transporto priemonės saugos patikros arba patikrinimo kelyje ataskaitos matyti, kad per praėjusius tris mėnesius buvo patikrinta kuri nors iš II priede išvardytų pozicijų, inspektorius šios pozicijos netikrina, nebent tokį patikrinimą reikia atlikti dėl akivaizdžių trūkumų.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  Jei patikrinimai turi būti atliekami techninės apžiūros centre, pradinio patikrinimo kelyje vieta pasirenkama ne toliau kaip 10 km nuo to centro.
2.  Jei patikrinimai turi būti atliekami techninės apžiūros centre, juos reikia kuo greičiau atlikti artimiausiame centre.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis
3.  Mobilioji patikrinimo grupė turi patikrinimui kelyje atlikti tinkamą įrangą, įskaitant bent transporto priemonės stabdžių, vairo, pakabos būklei ir išmetamųjų teršalų kiekiui įvertinti būtiną įrangą.
3.  Mobilioji patikrinimo grupė turi patikrinimui kelyje atlikti tinkamą įrangą, įskaitant bent transporto priemonės stabdžių, vairo, pakabos būklei, išmetamųjų teršalų kiekiui ir svoriui įvertinti būtiną įrangą.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka
– pavojingi trūkumai, dėl kurių kyla tiesioginis ir neišvengiamas pavojus kelių eismo saugai ir todėl transporto priemonė jokiu būdu negali būti naudojama kelyje.
– pavojingi trūkumai, dėl kurių kyla tiesioginis ir neišvengiamas pavojus kelių eismo saugai, todėl atitinkama valstybė narė arba jos kompetentingos institucijos pagrįstai uždraudžia naudoti transporto priemonę kelyje.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis
13 straipsnis

13 straipsnis

Specialios krovinio pritvirtinimo patikrinimo taisyklės

Krovinio pritvirtinimo patikrinimas

Inspektorius gali pagal IV priedą patikrinti transporto priemonės krovinio pritvirtinimą. Jei nustatoma didelių arba pavojingų krovinio pritvirtinimo trūkumų, taip pat taikomos 14 straipsnyje nurodytos vėlesnės kontrolės procedūros.

Inspektoriai gali pagal galiojančius standartus patikrinti transporto priemonės krovinio pritvirtinimą. Tokio patikrinimo rezultatų neįvedami į rizikos vertinimo sistemą, kol krovinio pritvirtinimo taisyklės nebus suderintos Sąjungos lygmeniu.

Iki ... [suderinti su pasiūlyme dėl Reglamento dėl periodinės techninės apžiūros 18a straipsnyje nurodyta data] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie derinimo lygį krovinio pritvirtinimo kelių transporte srityje, jo tikrinimą kelyje ir metodų, naudojamų užtikrinti, kad įmonės, naudojančios transporto priemonę, siuntėjai, ekspeditoriai, krovėjai ir kiti susiję naudotojai, atliekantys veiksmus su kroviniu, laikytųsi krovinio pritvirtinimo reikalavimų, analizės rezultatus.

Prireikus kartu su ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
1.  Kiekvienas per pradinį arba išsamesnį patikrinimą nustatytas didelis trūkumas turi būti nedelsiant pašalintas arti patikrinimo vietos.
1.  Kiekvienas per pradinį arba išsamesnį patikrinimą nustatytas didelis trūkumas turi būti nedelsiant pašalintas vietoje, kurioje yra būtina įranga ir kuri yra kuo arčiau pradinio patikrinimo arba išsamesnio patikrinimo atlikimo vietos.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
3.  Jei transporto priemonės trūkumai priskiriami prie pavojingų trūkumų kategorijos, inspektorius neleidžia transporto priemonės naudoti tol, kol tie trūkumai nebus pašalinti patikrinimo vietoje. Inspektorius gali leisti tokia transporto priemone nuvažiuoti iki arčiausiai esančių remonto dirbtuvių, kuriose galima pašalinti tuos trūkumus, su sąlyga, kad pavojingi trūkumai pašalinami taip, kad būtų galima nuvažiuoti iki tų dirbtuvių nesukeliant tiesioginio pavojaus toje transporto priemonėje esančių asmenų ar kitų eismo dalyvių saugai.
3.  Jei transporto priemonės trūkumai priskiriami prie pavojingų trūkumų kategorijos, inspektorius neleidžia transporto priemonės naudoti tol, kol tie trūkumai nebus pašalinti patikrinimo vietoje arba vienoje iš arčiausiai esančių remonto dirbtuvių. Jei nustatomi transporto priemonės komponentų, nurodytų 10 straipsnio 2 dalyje, trūkumai, inspektorius leidžia tokia transporto priemone nuvažiuoti iki arčiausiai esančių remonto dirbtuvių, kuriose galima pašalinti tuos trūkumus, su sąlyga, kad pavojingi trūkumai pašalinami taip, kad būtų galima nuvažiuoti iki tų dirbtuvių nesukeliant tiesioginio pavojaus toje transporto priemonėje esančių asmenų ar kitų eismo dalyvių saugai.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
Transporto priemonę, kurios trūkumai priskiriami prie pavojingų trūkumų kategorijos, inspektorius gali leisti nugabenti tiesiai į arčiausiai esančią vietą, kurioje būtų galima atlikti tos transporto priemonės remontą arba sulaikytą transporto priemonę pastatyti saugoti.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
2.  Atlikęs išsamesnį patikrinimą, inspektorius per pagrįstą terminą jo rezultatus praneša kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija saugo šią informaciją 36 mėnesius nuo jos gavimo dienos.
2.  Atlikęs išsamesnius patikrinimus kelyje, inspektorius per pagrįstą terminą elektroniniu būdu rezultatus praneša kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija įveda šią informaciją į Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 nurodytą nacionalinį registrą ir saugo 36 mėnesius nuo jos gavimo dienos.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis
3.  Patikrinimo kelyje rezultatai pranešami transporto priemonės registracijos institucijai.
3.  Patikrinimo kelyje rezultatai elektroniniu būdu pranešami transporto priemonės registracijos institucijai, transporto priemonės savininkui ir, jei transporto priemonės registruotos kitoje valstybėje narėje, informacija pateikiama EKTĮR, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1071/2009.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
1.  Jei transporto priemonėje, kuri nėra registruota patikrinimą atliekančioje valstybėje narėje, nustatoma didelių arba pavojingų trūkumų, visų pirma tokių, dėl kurių uždraudžiama transporto priemonę naudoti, ryšių palaikymo punktas informuoja transporto priemonės registracijos valstybės narės kompetentingą instituciją apie šio patikrinimo rezultatus.
1.  Jei transporto priemonėje, kuri nėra registruota patikrinimą atliekančioje valstybėje narėje, nustatoma didelių arba pavojingų trūkumų, visų pirma tokių, dėl kurių uždraudžiama transporto priemonę naudoti, ryšių palaikymo punktas informuoja transporto priemonės registracijos valstybės narės kompetentingą instituciją apie šio patikrinimo rezultatus.
Registracijos valstybė narė, klasifikuodama įmones pagal 6 straipsnio 2 dalį, atsižvelgia į šią informaciją.

Pranešimą sudaro VI priede nustatyti patikrinimo kelyje ataskaitos elementai.

Šią informaciją sudaro VI priede nustatyti patikrinimo kelyje ataskaitos elementai, informacija pateikiama standartizuota forma ir pranešama naudojantis Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnyje nurodytu nacionaliniu elektroniniu registru.

Komisija pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą patvirtina išsamias pranešimo registracijos valstybės narės kompetentingai institucijai apie didelių arba pavojingų trūkumų turinčias transporto priemones teikimo tvarkos taisykles.

Komisija pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą patvirtina išsamias pranešimo registracijos valstybės narės kompetentingai institucijai apie didelių arba pavojingų trūkumų turinčias transporto priemones teikimo tvarkos taisykles.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
Apie veiksmus, kurių imtasi, transporto priemonės registracijos valstybės narės kompetentinga institucija informuoja patikrinimą atlikusią valstybę narę.

Apie veiksmus, kurių imtasi, transporto priemonės registracijos valstybės narės kompetentinga institucija informuoja patikrinimą atlikusios valstybės narės kompetentingą instituciją ir įvedą šią informaciją į EKTĮR.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Jeigu nustatoma didelių arba pavojingų trūkumų, pagal 16 straipsnį ryšių palaikymo punktui turi būti praneštas transporto priemonės naudotojo pavadinimas (vardas, pavardė).
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Registracijos valstybė narė techninį patikrinimą kelyje atliekančiai institucijai teikia informaciją apie įmonės, kurios transporto priemonė tikrinama, rizikos profilį. Ši informacija per pagrįstą terminą pateikiama elektroninėmis priemonėmis. Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl išsamių taisyklių, reglamentuojančių tokios informacijos teikimo šioms institucijoms tvarką.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
Komisija sukauptus duomenis pateikia Europos Parlamentui.

Komisija pateikia Europos Parlamentui ataskaitą, kurioje apibendrinami sukaupti duomenys.

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis
2. 21 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data].
2. 21 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal 1 dalį nustatomose taisyklėse numatomos sankcijos, taikomos tuo atveju, jei vairuotojas arba transporto priemonės naudotojas nebendradarbiauja su inspektoriumi ir nepašalina per patikrinimą nustatytų trūkumų.
2.  Pagal 1 dalį nustatytose taisyklėse numatomos sankcijos, taikomos tuo atveju, jei vairuotojas arba naudotojas nebendradarbiauja su inspektoriumi ir jei transporto priemonė neteisėtai naudojama dėl to, kad nesilaikoma 14 straipsnio.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies 5.2.2 pozicijos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

5.2.2. Ratai

Vizuali kiekvieno rato apžiūra iš abiejų pusių.

Parlamento pakeitimas

5.2.2. Ratai

Vizuali kiekvieno rato apžiūra iš abiejų pusių.

da) Ratas neatitinka rato stebulės

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies 5.2.3 pozicijos antras stulpelis „Metodas“

Komisijos siūlomas tekstas

5.2.3 Padangos

Vizuali visos padangos apžiūra ridenant transporto priemonę atgal ir į priekį.

Parlamento pakeitimas

5.2.3 Padangos

Vizuali visos padangos apžiūra ridenant transporto priemonę atgal ir į priekį.

Matuojant padangos slėgį naudoti slėgmatį ir palyginti jo vertes su gamintojo pateikiamomis vertėmis.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies antraštės „Pavojingi trūkumai“ pirma pastraipa
Tai trūkumai, dėl kurių kyla tiesioginis ir neišvengiamas pavojus kelių eismo saugai. Toliau naudoti transporto priemonę kelyje draudžiama, tačiau tam tikrais atvejais ir tam tikromis sąlygomis gali būti leidžiama nuvažiuoti tiesiai į nurodytą vietą, pvz., nedelsiant atlikti transporto priemonės remontą arba sulaikytą transporto priemonę pastatyti nurodytoje vietoje.

Tai trūkumai, dėl kurių kyla tiesioginis ir neišvengiamas pavojus kelių eismo saugai, todėl atitinkama valstybė narė arba jos kompetentingos institucijos pagrįstai uždraudžia naudoti transporto priemonę kelyje, tačiau tam tikrais atvejais ir tam tikromis sąlygomis gali būti leidžiama nuvažiuoti tiesiai į nurodytą vietą, pvz., nedelsiant atlikti transporto priemonės remontą arba sulaikytą transporto priemonę pastatyti nurodytoje vietoje.

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5.2.3 pozicijos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

5.2.3. Padangos

e) Padangos protektoriaus gylis neatitinka reikalavimų(1).

X

X

Mažiau nei 80 % reikalaujamo protektoriaus gylio.

Parlamento pakeitimas

5.2.3. Padangos

e) Padangos protektoriaus gylis atitinka minimalius teisinius reikalavimus.

X

X

Padangų protektoriaus gylis neatitinka minimalių teisinių reikalavimų.

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies 5.2.3 pozicijos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

5.2.3. Padangos

Parlamento pakeitimas

5.2.3. Padangos

ga) Eksploatacinis darbinis slėgis vienoje iš transporto priemonės padangų sumažėjo 20 %.

X

X

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedas
<…>
Išbraukta.

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0207/2013).

Teisinė informacija - Privatumo politika