Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0186(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0207/2013

Predkladané texty :

A7-0207/2013

Rozpravy :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 02/07/2013 - 9.9
CRE 02/07/2013 - 9.9
PV 11/03/2014 - 9.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0296
P7_TA(2014)0196

Prijaté texty
PDF 532kWORD 54k
Utorok, 2. júla 2013 - Štrasburg
Kontrola spôsobilosti úžitkových automobilov ***I
P7_TA(2013)0296A7-0207/2013

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu z 2. júla 2013 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (COM(2012)0382 – C7-0188/2012– 2012/0186(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Kontrola technického stavu je súčasťou širšieho systému, ktorým sa zabezpečuje, aby sa vozidlá počas používania udržiavali v bezpečnom a environmentálne prijateľnom stave. Tento systém by mal zahŕňať pravidelné kontroly technického stavu všetkých vozidiel a cestné technické kontroly vozidiel používaných na obchodné činnosti v cestnej doprave, ako aj ustanovenia o postupe evidencie vozidiel s cieľom zabezpečiť, aby sa vozidlá, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie bezpečnosti cestnej dopravy, nepoužívali na cestách.
(3)  Kontrola technického stavu je súčasťou širšieho systému, ktorým sa zabezpečuje, aby sa vozidlá počas používania udržiavali v bezpečnom a environmentálne prijateľnom stave. Tento systém by mal zahŕňať pravidelné kontroly technického stavu všetkých vozidiel a cestné technické kontroly vozidiel používaných na obchodné činnosti v cestnej doprave, ako aj ustanovenia o postupe evidencie vozidiel. Pravidelná kontrola by mala byť hlavným nástrojom s cieľom zabezpečiť dobrý technický stav vozidiel. Technické cestné kontroly úžitkových automobilov by mali len dopĺňať pravidelné kontroly a mali by sa zameriavať na vozidlá na ceste, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie bezpečnosti cestnej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  V rámci Únie bolo prijatých niekoľko technických noriem a požiadaviek vo vzťahu k bezpečnosti vozidiel. Prostredníctvom systému neočakávaných cestných kontrol je však potrebné zabezpečiť, aby vozidlá po tom, čo boli uvedené na trh, aj naďalej spĺňali bezpečnostné normy počas celej životnosti.
(4)  V rámci Únie bolo prijatých niekoľko technických noriem, požiadaviek vo vzťahu k bezpečnosti vozidiel a environmentálnych noriem. Prostredníctvom systému neočakávaných cestných technických kontrol je však potrebné zabezpečiť, aby vozidlá po tom, čo boli uvedené na trh, boli aj naďalej technicky spôsobilé počas celej životnosti.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Keďže, ako vyplýva zo správy Komisie o vykonávaní smernice 2000/30/ES, veľký počet vozidiel sa podrobuje cestným kontrolám, pri ktorých sa nezistia žiadne poruchy, výber vozidiel, ktoré podliehajú cestnej kontrole, by mal vychádzať z rizikovosti prevádzkovateľov a mal by sa zameriavať na vysoko rizikové podniky, aby sa znížilo zaťaženie prevádzkovateľov, ktorí svoje vozidlá riadne udržiavajú.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Cestná kontrola by sa mala vykonávať prostredníctvom systému hodnotenia rizikovosti. Členské štáty môžu používať systém hodnotenia rizikovosti zriadený v súlade s článkom 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS.
(6)  Cestná technická kontrola by sa preto mala vykonávať prostredníctvom systému hodnotenia rizikovosti založeného na počte a závažnosti nedostatkov zistených na vozidlách, ktoré prevádzkujú jednotlivé podniky, ako sa uvádza v štandardizovaných osvedčeniach o technickej kontrole a v správe o technickej kontrole.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  S prihliadnutím na objem dopravy úžitkových vozidiel medzi členskými štátmi a s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácii z dôvodu štátu, v ktorom je vozidlo zaregistrované, by sa systém hodnotenia rizikovosti mal vykonávať v celej Únii a na základe primeranej úrovne harmonizácie pravidelných kontrol technického stavu a cestných kontrol medzi všetkými členskými štátmi.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, sa vytvoril európsky register podnikov cestnej dopravy (ERRU). ERRU umožňuje prepojenie vnútroštátnych elektronických registrov podnikov cestnej dopravy v celej Únii, a to v súlade s predpismi Únie o ochrane osobných údajov. Využívanie tohto systému, prevádzkovaného príslušným orgánom každého členského štátu, uľahčuje spoluprácu medzi členskými štátmi a podnikom aj správnym orgánom znižuje náklady spojené s kontrolami.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Poľnohospodárske vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 40 km/h sa v niektorých prípadoch používajú ako náhrada vozidiel na účely obchodnej cestnej dopravy. Je dôležité zabezpečiť, aby sa s poľnohospodárskymi vozidlami používanými týmto spôsobom zaobchádzalo rovnakým spôsobom ako s nákladnými vozidlami, pokiaľ ide o cestné technické kontroly.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  S cieľom zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu a nákladom a zlepšiť účinnosť kontrol, vozidlá prevádzkované podnikmi, ktoré nespĺňajú štandardy bezpečnosti cestnej premávky a environmentálne štandardy, by mali byť prednostne vybrané na vykonanie kontroly, zatiaľ čo vozidlá prevádzkované zodpovednými prevádzkovateľmi dbajúcimi na bezpečnosť, ktorí vykonávajú riadnu údržbu, by mali za odmenu podliehať menšiemu počtu kontrol.
(10)  S cieľom zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu a nákladom a zlepšiť účinnosť kontrol, by sa malo umožniť príslušným vnútroštátnym orgánom rozhodnúť, že vozidlá prevádzkované podnikmi, ktoré nespĺňajú štandardy bezpečnosti cestnej premávky a environmentálne štandardy, budú prednostne vybrané na vykonanie kontroly, zatiaľ čo vozidlá prevádzkované zodpovednými prevádzkovateľmi dbajúcimi na bezpečnosť, ktorí vykonávajú riadnu údržbu, budú za odmenu podliehať menšiemu počtu kontrol.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Cestné technické kontroly by mali pozostávať z počiatočných kontrol a v prípade potreby aj z podrobnejších kontrol. V oboch prípadoch by sa mali kontroly zameriavať na všetky relevantné časti a systémy vozidiel. Aby bolo možné dosiahnuť zosúladenejšiu kontrolu, mali by sa pri všetkých možných prvkoch kontroly zaviesť metódy kontroly a príklady nedostatkov, spolu s ich hodnotením podľa ich závažnosti.
(11)  Cestné technické kontroly by mali pozostávať z počiatočných kontrol a v prípade potreby aj z podrobnejších kontrol. V oboch prípadoch by sa mali kontroly zameriavať na všetky relevantné časti a systémy vozidiel, a to i na zabezpečenie nákladu. Aby bolo možné dosiahnuť zosúladenejšiu kontrolu, mali by sa pri všetkých možných prvkoch kontroly zaviesť metódy kontroly a príklady nedostatkov, spolu s ich hodnotením podľa ich závažnosti. Malo by sa presadzovať používanie noriem na zabezpečenia nákladu a jeho hodnotenie.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Keďže náležitá výkonnosť pneumatík úzko súvisí s hustiacim tlakom, treba zvážiť rozšírenie povinnej výbavy týkajúcej sa systémov monitorovania tlaku v pneumatikách na úžitkových vozidlách, ako je vymedzené v nariadení UNECE (Európskej hospodárskej komisie OSN) 64.02, a v prípade, že sa to ukáže ako vhodné, fungovanie takýchto systémov by sa malo kontrolovať pri cestnej technickej kontrole.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)
(11b)  Členské štáty môžu kontrolovať zabezpečenie nákladu počas cestných technických kontrol v súlade s existujúcimi normami. Výsledok takýchto kontrol by sa nemal zavádzať do systému hodnotenia rizikovosti, pokiaľ predpisy o zabezpečení nákladu nebudú harmonizované na úrovni Únie. Kým nedôjde k takejto harmonizácii, na účely hodnotenia by sa malo nabádať na používanie európskych noriem a európskych usmernení o najlepších postupoch týkajúcich sa zabezpečenia nákladu v oblasti cestnej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Správy o cestnej technickej kontrole sa v niektorých členských štátoch vyhotovujú prostredníctvom elektronických prostriedkov. V takomto prípade by sa mal výpis takejto správy o kontrole odovzdať vodičovi. Všetky údaje a informácie získané počas cestných kontrol by sa mali previesť do spoločnej databázy členského štátu, aby bolo možné údaje ľahšie spracovať a aby bolo možné prenos informácií vykonať bez dodatočnej administratívnej záťaže.
(12)  Správy o cestnej technickej kontrole sa v niektorých členských štátoch vyhotovujú prostredníctvom elektronických prostriedkov. V takomto prípade je dôležité v plnej miere využiť všetky výhody elektronickej komunikácie a výpisy takejto správy o kontrole by sa mali minimalizovať. Všetky údaje a informácie získané počas cestných kontrol by sa mali previesť do spoločnej databázy členského štátu, aby bolo možné údaje ľahšie spracovať a aby bolo možné prenos informácií vykonať bez akejkoľvek dodatočnej administratívnej záťaže.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Používanie mobilných kontrolných jednotiek znižuje časové zdržania a náklady prevádzkovateľov, pretože je možné vykonať podrobnejšie kontroly priamo na cestnej komunikácii. Za určitých okolností je možné využiť aj kontrolné strediská s cieľom vykonať podrobnejšie kontroly.
(13)  Používanie mobilných kontrolných jednotiek znižuje časové zdržania a náklady prevádzkovateľov, pretože je možné vykonať podrobnejšie kontroly priamo na cestnej komunikácii. S cieľom vykonať podrobnejšie kontroly je možné využiť aj kontrolné strediská, ak sa nachádzajú v blízkosti.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Personál vykonávajúci počiatočné cestné kontroly by mal mať zodpovedajúcu kvalifikáciu na vykonávanie účinných vizuálnych kontrol.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Podnikom alebo vodičom by sa nemali účtovať za vykonanie počiatočnej technickej cestnej kontroly žiadne poplatky. Avšak na to, aby členské štáty mohli znížiť náklady spojené s použitím technického zariadenia na podrobnejšiu cestnú kontrolu buď mobilnou kontrolnou jednotkou, alebo v kontrolnom stredisku umiestnenom v blízkosti, by sa členským štátom malo umožniť účtovať poplatok, ak boli zistené veľké alebo nebezpečné nedostatky naznačujúce, že podnik prevádzkujúci vozidlo si nesplnil povinnosť udržiavať vozidlo v dobrom technickom stave. V záujme zníženia finančnej záťaže pre tieto podniky by výška poplatku nemala byť vyššia ako poplatok za pravidelnú kontrolu technického stavu vozidla v rovnakej kategórii vozidiel. Všetky výnosy či príjmy získané účtovaním takýchto poplatkov by sa mali použiť na posilnenie bezpečnosti cestnej premávky.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Aby bolo možné zabezpečiť účinnú výmenu informácií medzi členskými štátmi, každý členský štát by mal určiť jeden orgán, ktorý by bol kontaktným miestom na styk s ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi. Uvedený orgán by mal tiež zostavovať príslušné štatistiky. Okrem toho by členské štáty mali na svojom území uplatňovať konzistentnú národnú stratégiu presadzovania týchto predpisov a môžu určiť jeden orgán, ktorý bude koordinovať jej vykonávanie. Príslušné orgány v každom členskom štáte by mali stanoviť postupy, ktoré by vymedzovali lehoty a obsah informácií, ktoré sa majú odovzdávať.
(16)  Aby bolo možné zabezpečiť účinnú výmenu informácií medzi členskými štátmi, každý členský štát by mal určiť jeden orgán, ktorý by bol kontaktným miestom na styk s ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi. Uvedený orgán by mal tiež zostavovať príslušné štatistiky, najmä pokiaľ ide o kategórie úžitkových vozidiel, ktoré prešli cestnou technickou kontrolou, počet a typ zistených nedostatkov a ich závažnosť. Okrem toho by členské štáty mali na svojom území uplatňovať konzistentnú národnú stratégiu presadzovania týchto predpisov a môžu určiť jeden orgán, ktorý bude koordinovať jej vykonávanie. Príslušné orgány v každom členskom štáte by mali stanoviť postupy, ktoré by vymedzovali lehoty a obsah informácií, ktoré sa majú odovzdávať.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Aby bolo možné monitorovať systém cestných kontrol realizovaný v Únii, členské štáty by mali Komisii každé dva roky poskytovať výsledky vykonaných cestných kontrol. Komisia by mala Európskemu parlamentu poskytovať správu o získaných údajoch.
(17)  Aby bolo možné monitorovať systém cestných kontrol realizovaný v Únii, členské štáty by mali Komisii do 31. marca každého druhého roka poskytovať výsledky vykonaných cestných kontrol. Komisia by mala Európskemu parlamentu poskytovať správu o získaných údajoch.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  S cieľom minimalizovať časové straty podnikov a vodičov a zvýšiť celkovú účinnosť by sa malo nabádať na vykonávanie cestných technických kontrol, popri kontrolách dodržiavania právnych predpisov v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy1, smernice 2006/22/ES a nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave2.
1 Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1.
2 Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Týmto nariadením sa zriaďuje systém cestných kontrol úžitkových vozidiel prevádzkovaných na území členských štátov.

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje systém cestných technických kontrol spôsobilosti úžitkových vozidiel prevádzkovaných na území členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
1a.  Cestné technické kontroly by sa mali uskutočňovať bez diskriminácie z dôvodov štátnej príslušnosti vodiča alebo štátu, v ktorej bol príslušný úžitkový automobil zaevidovaný alebo uvedený do prevádzky.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na úžitkové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h zaradených do nasledujúcich kategórií, ktoré sú vymedzené v smernici 2007/46/ES Európskeho parlamentu a Rady:
1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na úžitkové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h zaradených do nasledujúcich kategórií, ktoré sú vymedzené v smernici 2007/46/ES a v smernici 2003/37/ES:
– motorové vozidlá používané na prepravu cestujúcich s viac než ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča – kategória vozidiel M2 a M3,
– motorové vozidlá a akékoľvek pripojené prípojné vozidlá používané na prepravu cestujúcich s viac než ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča – kategória vozidiel M2 a M3,
– motorové vozidlá s minimálne štyrmi kolesami, bežne používané na cestnú prepravu tovaru s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg – kategória vozidiel N1,
– motorové vozidlá a akékoľvek pripojené prípojné vozidlá používané na prepravu tovaru s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg – kategória vozidiel N1,
– motorové vozidlá používané na cestnú prepravu tovaru s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg – kategórie vozidiel N2 a N3,
– motorové vozidlá a akékoľvek pripojené prípojné vozidlá používané na prepravu tovaru s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg – kategórie vozidiel N2 a N3,
– prípojné vozidlá a návesy s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg – kategórie vozidiel O1 a O2,
– prípojné vozidlá a návesy s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg – kategórie vozidiel O3 a O4.
kolesové traktory kategórie T5, ktoré sa väčšinou používajú na pozemných komunikáciách na účely komerčnej cestnej nákladnej dopravy, ktorých maximálna konštrukčná rýchlosť presahuje 40 km/h.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 6
(6) „úžitkové vozidlo“ je motorové vozidlo a jeho prípojné vozidlo, ktoré sú určené na prepravu tovaru alebo cestujúcich na podnikateľské účely;
(6) „úžitkové vozidlo“ je motorové vozidlo a jeho prípojné vozidlo, ktoré sú určené na prepravu tovaru alebo cestujúcich na prepravu tovaru za odplatu cestným vozidlom;
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 9
(9) „cestná kontrola“ je neočakávaná kontrola technického stavu úžitkových vozidiel prevádzkovaných na verejných pozemných komunikáciách na území členského štátu, ktorú uskutočňujú orgány alebo ktorá sa uskutočňuje pod ich priamom dohľadom;
(9) „cestná technická kontrola“ je neočakávaná kontrola technického stavu úžitkových vozidiel a zabezpečenia nákladu počas ich prevádzky na verejných pozemných komunikáciách na území členského štátu, ktorú uskutočňujú orgány alebo ktorá sa uskutočňuje pod ich priamom dohľadom;
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 10
(10) „kontrola technického stavu“ je overenie toho, či časti a komponenty vozidla spĺňajú bezpečnostnú a environmentálnu charakteristiku platnú v čase schválenia, prvej registrácie alebo v čase uvedenia do prevádzky alebo v čase montáže dodatočného vybavenia;
(10) „kontrola technického stavu“ je kontrola s cieľom zabezpečiť, aby sa vozidlo mohlo bezpečne používať na verejných cestných komunikáciách a spĺňalo požadovanú bezpečnostnú a environmentálnu charakteristiku platnú v čase schválenia, prvej registrácie alebo v čase uvedenia do prevádzky alebo v čase montáže dodatočného vybavenia;
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 11
(11) „príslušný orgán“ je orgán alebo verejný orgán, ktorý je zodpovedný za riadenie vnútroštátneho systému cestných kontrol.
(11) „príslušný orgán“ je orgán alebo verejný orgán poverený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie systému cestných kontrol, v prípade potreby aj za vykonávanie cestných technických kontrol;
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 12 a (nový)
(12a) „podnik“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, združenie alebo skupina osôb bez právnej subjektivity, zisková alebo nezisková, alebo akýkoľvek úradný orgán s vlastnou právnou subjektivitou alebo bez nej, alebo závislý od orgánu majúceho právnu subjektivitu, ktorý sa zaoberá cestnou dopravou v prenájme alebo za úhradu alebo na vlastný účet;
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
(14a) „kontrola bezpečnosti vozidiel“ je vizuálna kontrola, test výkonnosti a kontrola funkčnosti podvozka/karosérie, spojovacích zariadení, riadenia, pneumatík, kolies a brzdového zariadenia úžitkových vozidiel;
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 14 b (nový)
(14b) „kontrolné stredisko“ je verejný alebo súkromný orgán alebo zariadenie, oprávnené členským štátom na vykonávanie kontrol technického stavu;
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 14 c (nový)
(14c) „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje vozidlo a je zároveň jeho vlastníkom alebo ktorá je vlastníkom vozidla oprávnená toto vozidlo prevádzkovať.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 5
Každý členský štát v každom kalendárnom roku vykoná celkový počet počiatočných cestných kontrol, ktorý zodpovedá minimálne 5 % celkového počtu vozidiel podľa článku 3 ods. 1, ktoré sú evidované na jeho území.

Každý členský štát v každom kalendárnom roku vykoná primeraný počet počiatočných cestných kontrol.

Celkový počet počiatočných cestných kontrol zodpovedá minimálne 5 % celkového počtu týchto úžitkových vozidiel podľa článku 2 ods. 1, ktoré sú evidované na jeho území:

– motorové vozidlá používané na prepravu cestujúcich s viac než ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča – kategória vozidiel M2 a M3,
– motorové vozidlá používané na cestnú prepravu tovaru s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg – kategórie vozidiel N2 a N3,
– prípojné vozidlá a návesy s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg – kategórie vozidiel O3 a O4.
Minimálne 5 % úžitkových vozidiel, ktoré nie sú evidované na jeho území, ale sú tam prevádzkované, sa musí primerane kontrolovať.

Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 6
1.  Na vnútroštátnej úrovni sa zavedie systém hodnotenia rizikovosti na účely cestných kontrol, založený na počte a závažnosti nedostatkov zistených na vozidlách, ktoré prevádzkujú jednotlivé podniky. Systém hodnotenia rizikovosti spravuje príslušný orgán členského štátu.
1.  V záujme zvýšenia účinnosti cestných technických kontrol sa na úrovni Únie zavedie systém hodnotenia rizikovosti na účely cestných kontrol, založený na počte a závažnosti nedostatkov zistených na komerčných vozidlách počas pravidelných kontrol technického stavu a cestných technických kontrol. Systém hodnotenia rizikovosti vychádza z vnútroštátnych elektronických registrov prepojených v rámci Únie a spravuje ho príslušný orgán v každom členskom štáte.
Tri roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia XX Európskeho parlamentu a Rady o pravidelných kontrolách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES sa bude pri vypracovaní osvedčení o technickej kontrole a správ o cestnej kontrole postupovať podľa štandardnej formy Európskej únie.

2.  Každému podniku určenému v rámci systému hodnotenia rizikovosti na účely cestných kontrol sa priradí rizikový profil s použitím kritérií, ktoré sú uvedené v prílohe I.
2.   Od dátumu uvedeného v prvom odseku sa každému podniku určenému v rámci systému hodnotenia rizikovosti priradí rizikový profil s použitím týchto kritérií podľa prílohy I:
– počet nedostatkov;
– závažnosť nedostatkov;
– počet kontrol;
– časový faktor.
Podniky sa zatriedia podľa tohto rizikového profilu:

Podniky sa zatriedia podľa tohto rizikového profilu:

– vysoké riziko,
– vysoké riziko,
– stredné riziko,
– stredné riziko,
– nízke riziko.
– nízke riziko.
Aby sa podnikom umožnilo zlepšiť svoj rizikový profil, pri určovaní rizikovosti podniku sa berú do úvahy informácie o dodržiavaní požiadaviek na technický stav vozidla z dobrovoľných pravidelných kontrol bezpečnosti vozidla, ktoré podniky uskutočňujú s takouto periodicitou:

– vozidlá kategórie N2 s maximálnou povolenou hmotnosťou presahujúcou 7,5 tony: najprv 42 mesiacov po dátume prvého zaevidovania a potom každých šesť mesiacov po poslednej kontrole technického stavu;
– vozidlá kategórie N3: najprv 30 mesiacov po dátume prvého zaevidovania a potom každých šesť mesiacov po poslednej kontrole technického stavu;
– vozidlá kategórie O4: najprv 30 mesiacov po dátume prvého zaevidovania a potom každých šesť mesiacov po poslednej kontrole technického stavu.
3.  Pokiaľ ide o implementáciu systému hodnotenia rizikovosti na účely cestných kontrol, členské štáty môžu používať systém hodnotenia rizikovosti zriadený v súlade s článkom 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES.
3.  Pokiaľ ide o vykonávanie systému hodnotenia rizikovosti na účely cestných kontrol, členské štáty používajú systém hodnotenia rizikovosti zriadený nariadením (ES) č. 1071/2009.
Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia bude systém hodnotenia rizikovosti obsahovať informácie o spôsobilosti vozidiel podľa článku 2.

Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
1.  Vodiči vozidla, ktoré je evidované v členskom štáte, musia mať na palube vozidla osvedčenie o technickej kontrole, ktoré zodpovedá poslednej technickej kontrole, ako aj správu o poslednej cestnej kontrole, ak je k dispozícii.
1.  Vodiči vozidla, ktoré je evidované v členskom štáte, musia mať na palube vozidla osvedčenie o technickej kontrole, ktoré zodpovedá poslednej technickej kontrole, ako aj správu o poslednej cestnej kontrole, ak je k dispozícii. Ak sú osvedčenie aj správa dostupné v elektronickej podobe v členskom štáte vozidla, orgány nemôžu požadovať, aby boli na palube vozidla k dispozícii ich papierové kópie.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3
3.  Jednotlivé podniky zabezpečia, aby vozidlá, ktoré prevádzkujú, boli vždy v dobrom technickom stave.
3.  Podniky, ktoré prevádzkujú vozidlá patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia zabezpečia, aby vozidlá, ktoré prevádzkujú, boli vždy v dobrom technickom stave a aby bol originál alebo overená kópia osvedčenia o technickom stave vozidla a doklad o technickej kontrole vydaný podľa článku 10 nariadenia XX [o pravidelných kontrolách technického stavu vozidiel , ktorý osvedčuje poslednú kontrolu technického stavu vozidla, k dispozícii na palube vozidla.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3
3.  Jednotlivé podniky zabezpečia, aby vozidlá, ktoré prevádzkujú, boli vždy v dobrom technickom stave.
(Netýka sa slovenskej verzie).
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 9
Pri určovaní vozidiel, ktoré sa majú podrobiť cestnej kontrole, sa technici v prvom rade zamerajú na vozidlá, ktoré prevádzkujú podniky s vysokým rizikovým profilom podľa článku 6 ods. 2. Ostatné vozidlá je možné vybrať na účely vykonania kontroly vtedy, keď existuje podozrenie, že vozidlo ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.

Pri určovaní vozidiel, ktoré sa majú podrobiť cestnej kontrole, sa technici môžu, ak tak členský štát rozhodne, v prvom rade zamerať na vozidlá, ktoré prevádzkujú podniky s vysokým rizikovým profilom podľa článku 6 ods. 2. Ostatné vozidlá je možné vybrať na účely vykonania kontroly vtedy, keď existuje podozrenie, že vozidlo ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.

Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2
Technik pri každej počiatočnej cestnej kontrole vozidla:

Technik pri každej počiatočnej cestnej kontrole vozidla:

(a) kontroluje osvedčenie o technickej kontrole a správu o cestnej kontrole, ak je k dispozícii, ktorá sa nachádza vo vozidle v súlade s článkom 7 ods. 1;
(a) kontroluje osvedčenie o technickej kontrole zodpovedajúce poslednej kontrole technického stavu vozidla, doklad o technickej kontrole vydaný podľa článku 10 nariadenia XX [o pravidelných kontrolách technického stavu vozidiel]ak je k dispozícii aj poslednú správu o cestnej kontrole, ktorá sa nachádza vo vozidle v súlade s článkom 7 ods. 1;
(b) vykonáva vizuálne hodnotenie stavu vozidla a jeho nákladu.
(b) vykonáva vizuálne hodnotenie technického stavu vozidla;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ba (nové)
(ba) môže vykonávať kontrolu dodržiavania predpisov na základe inej regulačnej požiadavky týkajúcej sa prevádzky úžitkového vozidla v Únii.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2 – zarážka 2 a (nová)
podvozok/karoséria,
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2 – zarážka 3
nápravy, kolesá, pneumatiky a zavesenie náprav,
– kolesá a pneumatiky,
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2 – zarážka 3 a (nová)
– spojovacie zariadenie,
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2 – zarážka 4
– zaťaženie životného prostredia.
– zaťaženie životného prostredia: hlučnosť a výfukové plyny.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 3
Kontrola každej z týchto oblastí zahŕňa jednu, niekoľko alebo všetky položky, ktoré sú uvedené v prílohe II a ktoré sú vo vzťahu k týmto oblastiam relevantné.

Kontrola každej z týchto oblastí zahŕňa všetky položky, ktoré sú uvedené v prílohe II a ktoré sú považované za potrebné a vo vzťahu k týmto oblastiam relevantné.

Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 4
Technik môže okrem toho skontrolovať aj iné oblasti kontroly uvedené v prílohe II bode 1 a môže sa zamerať na jednu, niekoľko alebo všetky položky uvedené v tejto prílohe.

Technik môže okrem toho v prípade potreby z dôvodu potenciálneho bezpečnostného rizika skontrolovať aj iné oblasti kontroly uvedené v prílohe II bode 1 a môže sa zamerať na všetky položky uvedené v tejto prílohe, ktoré sú považované za potrebné a vo vzťahu k týmto oblastiam za relevantné.

Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 5
Ak je v osvedčení o technickej kontrole alebo v správe o cestnej kontrole uvedené, že sa počas predchádzajúceho mesiaca vykonala kontrola jednej z položiek, ktoré sú uvedené v prílohe II, technik túto položku skontroluje len v odôvodnenom prípade na základe existencie zjavného nedostatku.

Ak je v osvedčení o technickej kontrole zodpovedajúcom poslednej kontrole technického stavu, dobrovoľnej pravidelnej kontrole bezpečnosti vozidla alebo v správe o cestnej kontrole uvedené, že sa počas predchádzajúcich troch mesiacov vykonala kontrola jednej z položiek, ktoré sú uvedené v prílohe II, technik túto položku skontroluje len vtedy, ak je takáto kontrola odôvodnená na základe existencie zjavného nedostatku.

Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Ak sa má kontrola vykonať v kontrolnom stredisku, miesto počiatočnej cestnej kontroly sa nesmie nachádzať viac než 10 km od tohto strediska.
2.  Ak sa má kontrola vykonať v kontrolnom stredisku, musí sa vykonať čo najskôr v najbližšom stredisku.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3
3.  Mobilné kontrolné jednotky musia byť vybavené vhodným zariadením na vykonanie cestnej kontroly, ku ktorému patria minimálne zariadenia potrebné na vyhodnotenie stavu bŕzd, riadenia, zavesenia náprav a emisií vozidla.
3.  Mobilné kontrolné jednotky musia byť vybavené vhodným zariadením na vykonanie cestnej kontroly, ku ktorému patria minimálne zariadenia potrebné na vyhodnotenie stavu bŕzd, riadenia, zavesenia náprav, emisií vozidla a váženie vozidla.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – zarážka 3
– nebezpečné nedostatky, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky, v dôsledku ktorého sa vozidlo za žiadnych okolností nesmie používať v cestnej premávke.
nebezpečné nedostatky, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky a oprávňujú členský štát alebo jeho príslušné orgány, aby zakázali používanie tohto vozidla v cestnej premávke.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 13
Článok 13

Článok 13

Konkrétne predpisy týkajúce sa kontroly zabezpečenia nákladu

Kontroly zabezpečenia nákladu

Technikmôže podrobiť vozidlo kontrole zabezpečenia nákladu podľa prílohy IV. Následné postupy uvedené v článku 14 sa uplatňujú aj v prípade veľkých alebo nebezpečných nedostatkov, ktoré sa týkajú zabezpečenia nákladu.

Technici môžu podrobiť vozidlo kontrole zabezpečenia nákladu podľa platných noriem. Výsledok takejto kontroly sa nemôže zavádzať do systému hodnotenia rizikovosti, pokiaľ predpisy o zabezpečení nákladu nebudú harmonizované na úrovni Únie.

Najneskôr do ....[podľa dátumu uvedeného v článku 18a návrhu nariadenia o pravidelných kontrolách technického stavu] Komisia musí Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu o úrovni harmonizácie v oblasti zabezpečenia nákladu v cestnej doprave, jeho kontrole v cestnej premávke a výsledku analýzy metód na zabezpečenie toho, aby podniky, ktoré prevádzkujú vozidlo, odosielatelia, prepravcovia tovaru, nakladači a iné relevantné subjekty zapojené do manipulácie s nákladom dodržiavali požiadavky na zabezpečenie nákladu.

K tejto správe bude podľa potreby pripojený aj legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1
1.  Každý veľký nedostatok zistený počas počiatočnej alebo podrobnejšej kontroly sa v blízkosti miesta kontroly bezodkladne odstráni.
1.  Každý veľký nedostatok zistený počas počiatočnej alebo podrobnejšej kontroly sa bezodkladne odstráni v mieste, ktoré je najbližšie k miestu prvotnej, prípadne podrobnejšej kontroly, ktoré je na to technicky vybavené.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1
3.  Technik nesmie povoliť ďalšie používanie vozidla, ktoré bolo zaradené ako vozidlo s nebezpečnými nedostatkami, pokiaľ sa takéto nedostatky neodstránia na mieste kontroly. Technik môže povoliť používanie takéhoto vozidla, aby sa dostalo k najbližšiemu servisu, v ktorom je možné tieto nedostatky odstrániť, a to za podmienky, že nebezpečné nedostatky boli odstránené takým spôsobom, ktorý mu umožňuje dôjsť do daného servisu, a za podmienky, že neexistuje bezprostredné ohrozenie posádky vozidla ani iných účastníkov cestnej premávky.
3.  Technik nesmie povoliť ďalšie používanie vozidla, ktoré bolo zaradené ako vozidlo s nebezpečnými nedostatkami, pokiaľ sa takéto nedostatky neodstránia na mieste kontroly alebo v niektorom z najbližších servisov. Ak sa zistia nedostatky v častiach vozidla uvedených v článku 10 ods. 2, technik povolí používanie vozidla, aby sa dostalo k najbližšiemu servisu, v ktorom je možné tieto nedostatky odstrániť, a to za podmienky, že nebezpečné nedostatky boli odstránené takým spôsobom, ktorý mu umožňuje dôjsť do daného servisu, a za podmienky, že neexistuje bezprostredné ohrozenie posádky vozidla ani iných účastníkov cestnej premávky.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2
Technik môže povoliť, aby sa vozidlo, ktoré bolo zaradené ako vozidlo s nebezpečnými nedostatkami, dostalo priamo na najbližšie miesto, na ktorom sa takéto vozidlo môže opraviť alebo zaistiť.

Technik môže povoliť, aby sa vozidlo, ktoré bolo zaradené ako vozidlo s nebezpečnými nedostatkami, dostalo priamo na najbližšie dostupné miesto, na ktorom sa môže opraviť alebo zaistiť.

Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2
2.  Technik oznámi príslušnému orgánu výsledky podrobnejších cestných kontrol v primeranej lehote po ich vykonaní. Príslušný orgán uchováva tieto informácie počas 36 mesiacov odo dňa vykonania kontroly. . .
2.  Technik oznámi v elektronickej forme príslušnému orgánu výsledky podrobnejších cestných kontrol v primeranej lehote po ich vykonaní. Príslušný orgán zahrnie tieto informácie do vnútroštátneho registra uvedeného v nariadení (ES) č. 1071/2009 a uchováva ich počas 36 mesiacov odo dňa, kedy ich dostal.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3
3.  Výsledky cestnej kontroly sa oznámia registračnému orgánu, ktorý vozidlo eviduje.
3.  Výsledky cestnej kontroly sa oznámia elektronickou formou registračnému orgánu, ktorý vozidlo eviduje, majiteľovi vozidla a v prípade vozidiel evidovaných v inom členskom štáte prostredníctvom registra ERRU, uvedeného v nariadení (ES) č. 1071/2009.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
1.  Pokiaľ sa na vozidle, ktoré nie je evidované v členskom štáte, v ktorom sa vykonáva kontrola, zistia veľké alebo nebezpečné nedostatky, a najmä tie, ktoré vedú k zákazu používania daného vozidla, kontaktné miesto informuje o výsledkoch tejto kontroly príslušný orgán členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované.
1.  Pokiaľ sa na vozidle, ktoré nie je evidované v členskom štáte, v ktorom sa vykonáva kontrola, zistia veľké alebo nebezpečné nedostatky, a najmä tie, ktoré vedú k zákazu používania daného vozidla, kontaktné miesto informuje o výsledkoch tejto kontroly príslušný orgán členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované.
Členský štát, v ktorom je vozidlo evidované, tieto informácie zohľadní pri klasifikácii podniku v súlade s článkom 6 ods. 2.

Tieto informácie obsahujú prvky správy o cestnej kontrole stanovené v prílohe VI.

Tieto informácie obsahujú prvky správy o cestnej kontrole stanovené v prílohe VI, uvádzajú sa v štandardnom formáte a oznamujú sa prostredníctvom vnútroštátneho elektronického registra uvedeného v článku 16 nariadenia (ES) č. 1071/2009.

Komisia prijme podrobné predpisy týkajúce sa postupov oznamovania vozidiel s veľkými alebo nebezpečnými nedostatkami príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované, v súlade s postupom preskúmania podľa článku 23 ods. 2.

Komisia prijme podrobné predpisy týkajúce sa postupov oznamovania vozidiel s veľkými alebo nebezpečnými nedostatkami príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované, v súlade s postupom preskúmania podľa článku 23 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2
Príslušný orgán členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované, informuje o prijatom opatrení členský štát, v ktorom sa kontrola vykonala.

Príslušný orgán členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované, informuje o prijatom opatrení príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa kontrola vykonala a túto informáciu zahrnie do ERRU.

Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 a (nový)
2a.  Ak sa na vozidle zistia veľké alebo nebezpečné nedostatky, kontaktnému miestu podľa článku 16 sa poskytne názov prevádzkovateľa vozidla.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 b (nový)
2b.  Členský štát, v ktorom je vozidlo evidované, poskytne orgánu vykonávajúcemu cestnú technickú kontrolu informácie o rizikovosti podniku, ktorého vozidlo je podrobené kontrole. Tieto informácie sa poskytujú elektronicky v primeranej lehote. Komisia prijíma vykonávacie akty týkajúce sa podrobných predpisov o postupoch poskytovania takýchto informácií týmto orgánom.
Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 23 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia poskytuje Európskemu parlamentu správu o získaných údajoch.

Komisia predkladá Európskemu parlamentu správu o súhrne získaných údajov.

Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2
2.  Delegovanie právomocí uvedených v článku 21 sa udeľuje na dobu neurčitú [odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 21 sa Komisii udeľuje na obdobieč piatich rokov [odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného ročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predĺžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2
2.  Pravidlá stanovené v súlade s odsekom 1 obsahujú sankcie, keď vodič alebo prevádzkovateľ nespolupracuje s technikom a keď neodstráni nedostatky zistené počas kontroly.
2.  Pravidlá stanovené v súlade s odsekom 1 obsahujú sankcie, keď vodič alebo prevádzkovateľ nespolupracuje s technikom a keď neoprávnene prevádzkuje vozidlo, čo vyplýva z nedodržania článku 14.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Príloha II - časť 2 – položka 5.2.2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

5.2.2. Kolesá

Vizuálna kontrola oboch strán každého kolesa

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

5.2.2. Kolesá

Vizuálna kontrola oboch strán každého kolesa.

(da) Kolesá nie sú kompatibilné s nábojmi kolesa.

Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Príloha II - časť 2 – položka 5.2.3 – stĺpec 2: Metóda

Text predložený Komisiou

Kolesá

Vizuálna kontrola celej pneumatiky posúvaním vozidla dozadu a dopredu.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

5.2.3 Pneumatiky

Vizuálna kontrola celej pneumatiky posúvaním vozidla dozadu a dopredu.

Na meranie tlaku v pneumatikách použite tlakomer a tlak porovnajte s hodnotami, ktoré uviedol výrobca.

Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – nadpis: Nebezpečné nedostatky – odsek 1
Nedostatky, ktoré predstavujú priame a bezprostredné ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky. Ďalšie používanie vozidla v cestnej premávke nie je povolené, hoci v niektorých prípadoch sa môže jazda vozidla povoliť za konkrétnych podmienok priamo na určené miesto, napríklad na účely okamžitej opravy alebo zadržania vozidla.

Nedostatky, ktoré predstavujú priame a bezprostredné ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky a oprávňujú členský štát alebo jeho príslušné orgány, aby zakázali používanie tohto vozidla v cestnej premávke, hoci v niektorých prípadoch sa môže jazda vozidla povoliť za konkrétnych podmienok priamo na určené miesto, napríklad na účely okamžitej opravy alebo zadržania vozidla.

Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – položka 5.2.3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

5.2.3. Pneumatiky

(e) Hĺbka dezénu pneumatiky nie je v súlade s požiadavkami.(1).

X

X

Menej ako 80 % hodnoty požadovanej hĺbky dezénu.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

5.2.3. Pneumatiky

(e) Pneumatiky na úrovni minimálnej zákonnej hĺbky dezénu.

X

X

Pneumatiky pod úrovňou minimálnej zákonnej hĺbky dezénu.

Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Príloha III - časť 2 – položka 5.2.3 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

5.2.3. Pneumatiky

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

5.2.3. Pneumatiky

(ga) Prevádzkový tlak v jednej z pneumatík znížený o 20 %.

X

X

Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Príloha IV
[...]
vypúšťa sa.

(1) Vec bola následne vrátená výboru v súlade s článkom 57 ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku (A7-0207/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia