Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0184(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0210/2013

Indgivne tekster :

A7-0210/2013

Forhandlinger :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Afstemninger :

PV 02/07/2013 - 9.10
CRE 02/07/2013 - 9.10
PV 11/03/2014 - 9.15
CRE 11/03/2014 - 9.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0297
P7_TA(2014)0194

Vedtagne tekster
PDF 650kWORD 77k
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg
Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ***I
P7_TA(2013)0297A7-0210/2013

Europa-Parlamentets ændringer af 2. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Teknisk kontrol indgår i en bredere ordning, som skal sikre, at køretøjerne holdes i en sikker og miljømæssigt acceptabel tilstand, så længe de benyttes. Denne ordning bør omfatte periodisk teknisk kontrol af alle køretøjer og syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samt bestemmelser om en procedure til registrering af køretøjer for at sikre, at køretøjer, der udgør en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden, ikke anvendes på veje.
(3)  Teknisk kontrol indgår i en bredere ordning, som skal sikre, at køretøjerne holdes i en sikker og miljømæssigt acceptabel tilstand, så længe de benyttes. Denne ordning bør omfatte periodisk teknisk kontrol af alle køretøjer og syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer samt bestemmelser om en procedure til registrering af køretøjer. Periodisk kontrol er det vigtigste redskab til at sikre, at køretøjet opfylder de tekniske forskrifter. Kontrol ved vejsiden af erhvervskøretøjer bør udelukkende fungere som supplement til den periodiske tekniske kontrol og bør rettes mod køretøjer, der udgør en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Med forbehold af kravene til periodisk teknisk kontrol skal alle køretøjer, der anvendes på offentlig vej, til stadighed opfylde de tekniske forskrifter, når de bruges.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)
(3b)  Håndhævelsen af den tekniske kontrol bør omfatte oplysningskampagner rettet mod køretøjers ejere og mod udvikling af god praksis og gode vaner som et resultat af, at de foretager en grundlæggende kontrol af deres køretøj.
Ændring 4 + 115
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på markedet, opfylder sikkerhedsstandarder i hele deres levetid. Denne ordning bør gælde for køretøjsklasser som defineret i direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF, direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer og direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF.
(4)  En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at sikre, at køretøjer, efter de er bragt på markedet, opfylder sikkerhedsstandarder i hele deres levetid. Eftermonteret udstyr, som påvirker sikkerheden og køretøjets miljømæssige karakteristika, bør ikke have en uheldig indvirkning på disse karakteristika i den form, som karakteristikaene havde på tidspunktet for køretøjets godkendelse, første registrering eller første ibrugtagning. Medlemsstaterne kan indføre nationale krav til den tekniske kontrol af køretøjsklasser som defineret i direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. Den nationale ordning for teknisk kontrol bør gælde for de køretøjsklasser, der defineres i direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer og direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  I betragtning af, at tidlig opdagelse af en mangel ved et køretøj og dermed afhjælpning af denne mangel bidrager til at forebygge ulykker, bør de ulykkeforårsagede omkostninger, som således spares, blive anvendt til medfinansiering af oprettelsen af en bonusordning.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  En stor andel af vejtransportens samlede emissioner, navnlig CO2-emissioner, skyldes et fåtal af køretøjer med svigtende emissionsbegrænsningssystemer. Det anslås, at 5 % af vognparken forårsager 25 % af alle forurenende emissioner. Derfor vil en ordning med periodisk teknisk kontrol også bidrage til miljøforbedringer ved at nedbringe den gennemsnitlige emission fra køretøjer.
(6)  En stor andel af vejtransportens samlede emissioner, navnlig CO2-emissioner, skyldes et fåtal af køretøjer med svigtende emissionsbegrænsningssystemer. Det anslås, at 5 % af vognparken forårsager 25 % af alle forurenende emissioner. Dette gælder også for en stigning i partikel- og NOx-emissioner fra moderne motorkonstruktioner, der kræver en mere omfattende emissionskontrol, herunder en elektronisk kontrol af integriteten og funktionen af køretøjets egendiagnosesystem (OBD), som er verificeret med eksisterende prøvningsmetoder ved udstødningsrøret for at sikre en fuldstændig og nøjagtig prøvning af emissionssystemet, idet prøvning ved hjælp af OBD alene ikke er en pålidelig prøvningsmetode. Derfor vil en ordning med periodisk teknisk kontrol også bidrage til miljøforbedringer ved at nedbringe den gennemsnitlige emission fra køretøjer.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Landbrugskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h anvendes stadig oftere i stedet for lastbiler i lokal transport. Deres risikopotentiale kan sammenlignes med lastbiler, og derfor bør denne køretøjsklasse behandles på samme måde som lastbiler i henseende til teknisk kontrol.
(8)  Landbrugskøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h anvendes i nogle tilfælde til erhvervskørsel i stedet for lastbiler. Det er vigtigt at sikre, at landbrugskøretøjer, der anvendes til sådanne formål, behandles på samme måde som lastbiler i henseende til teknisk kontrol.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Køretøjer af historisk betydning anses for at bevare kulturarven fra den epoke, hvori de blev bygget, og de anvendes sjældent på offentlig vej; det bør derfor overlades til medlemsstaterne at beslutte, om gyldighedsperioden for periodisk teknisk kontrol forlænges for sådanne køretøjer. Det bør ligeledes overlades til medlemsstaterne at regulere den tekniske kontrol af andre typer specialkøretøjer.
(9)  Køretøjer af historisk betydning bevarer kulturarven fra den tid, hvor de blev bygget, og de bevares i en historisk korrekt tilstand og anvendes sjældent som hverdagskøretøjer. Det bør derfor overlades til medlemsstaterne at beslutte, om gyldighedsperioden for periodisk teknisk kontrol forlænges for sådanne køretøjer eller om ordningerne for teknisk kontrol af disse køretøjer på anden måde bør ændres. Det bør ligeledes overlades til medlemsstaterne at regulere den tekniske kontrol af andre typer specialkøretøjer.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Den tekniske kontrol er et nationalt anliggende og bør derfor udføres af medlemsstaterne eller af udpegede organer under deres tilsyn. Medlemsstaterne bør forblive ansvarlige for den tekniske kontrol i alle tilfælde, selv når det nationale system gør det muligt at godkende private organer, herunder dem, der er involveret i at udføre reparationer.
(10)  Den tekniske kontrol er et nationalt anliggende og bør som et sådant udføres af den enkelte medlemsstat eller af et offentligt organ, som staten har overdraget den opgave til, eller af organer eller virksomheder, der er udpeget af staten og er underkastet dens direkte tilsyn, herunder også behørigt autoriserede private organer. Medlemsstaterne bør gøre alt for at sikre, at kontrollen er objektiv og af høj kvalitet, og dette gælder især, når der er tale om tekniske kontrolcentre, der samtidig virker som autoværksteder.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
(10a)  For bedre at kunne anvende princippet om fri bevægelighed inden for Unionen bør den synsrapport, der er udstedt i den medlemsstat, hvor registreringen finder sted, anerkendes gensidigt af medlemsstaterne i forbindelse med omregistrering.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)
(10b)  Når der er belæg for, at der er opnået en passende grad af harmonisering af den tekniske kontrol, bør der træffes foranstaltninger til gennemførelse af fuldstændig gensidig anerkendelse af synsrapporter i hele Unionen.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Af hensyn til inspektionen af køretøjer og især deres elektroniske sikkerhedskomponenter er det af afgørende betydning at have adgang til hvert enkelt køretøjs tekniske specifikationer. Derfor bør køretøjsfabrikanter ikke kun stille det fuldstændige datasæt, jf. typeattesten, til rådighed, men også give adgang til data, der er nødvendige for at verificere sikkerheds- og miljørelaterede komponenters funktionsduelighed. Bestemmelserne vedrørende adgang til reparations- og vedligeholdelsesoplysninger bør anvendes tilsvarende til dette formål, og synsvirksomheder bør gives adgang til oplysninger, som er nødvendige for den tekniske kontrol. Dette har afgørende betydning, især for elektronisk styrede systemer, og bør omfatte alle de elementer, som er monteret af fabrikanten.
(11)  Af hensyn til inspektionen af køretøjer og især deres elektroniske sikkerhedskomponenter er det af afgørende betydning at have adgang til hvert enkelt køretøjs tekniske specifikationer. Derfor bør køretøjsfabrikanter ikke kun stille det fuldstændige datasæt, jf. typeattesten, til rådighed, men også give adgang til data, der er nødvendige for at verificere sikkerheds- og miljørelaterede systemers funktionsduelighed. Disse data bør indeholde oplysninger, der gør, at køretøjers sikkerhedssystemers funktionsduelighed kan overvåges, således at de kan undersøges i forbindelse med periodiske syn på en sådan måde, at der kan fastsættes en forudsigelig hyppighed for, hvornår systemer godkendes eller kasseres.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Med henblik på at sikre en kontrol af høj kvalitet i hele Unionen bør det udstyr, der anvendes ved kontrol samt ved vedligeholdelse og kalibrering heraf, fastlægges på EU-plan.
(12)  Med henblik på at sikre en kontrol af høj kvalitet i hele Unionen bør det udstyr, der anvendes ved kontrol, samt vedligeholdelse og kalibrering heraf fastlægges på EU-plan. Der bør indføres incitamenter til innovationer inden for testsystemer, -procedurer og -udstyr, der kan gøre det muligt at opnå yderligere besparelser og forbedringer.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Inspektører bør, når de foretager teknisk kontrol, handle uafhængigt, og enhver interessekonflikt bør undgås. Resultatet af den tekniske kontrol bør således ikke have indflydelse på aflønning eller andre økonomiske eller personlige fordele.
(13)  Inspektører bør, når de foretager teknisk kontrol, handle uafhængigt, og enhver interessekonflikt bør undgås. Medlemsstaterne bør sikre, at vurderingerne gennemføres på korrekt vis, og rette særlig opmærksomhed mod vurderingernes objektivitet.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  Synsvirksomhedernes kvalitet og upartiskhed er af afgørende betydning for, at målet om større trafiksikkerhed kan nås. Derfor bør synsvirksomheder f.eks. opfylde mindstekravene i ISO 17020 om generelle kriterier for driften af forskellige typer organer, der foretager inspektion.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Resultaterne af en kontrol bør ikke ændres af forretningsmæssige hensyn. Det tilsynsførende organ bør alene kunne ændre resultaterne af en teknisk kontrol, hvis resultatet af en teknisk kontrol, der er foretaget af en inspektør, er åbenbart ukorrekt.
(14)  Resultaterne af en kontrol bør ikke ændres af forretningsmæssige hensyn. Det tilsynsførende organ bør kunne ændre resultaterne af en teknisk kontrol og pålægge det organ, der har udstedt synsrapporten, passende sanktioner, men bør kun kunne gøre det, hvis resultatet af en teknisk kontrol, der er foretaget af en inspektør, er åbenbart ukorrekt.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Høje standarder for teknisk kontrol forudsætter, at synsmedarbejderne besidder færdigheder og kompetencer på højt niveau. Der bør indføres et uddannelsessystem med en grunduddannelse og periodiske genopfriskningskurser. Der bør fastsættes en overgangsperiode for at sikre, at nuværende synsmedarbejdere problemfrit integreres i forløbet af periodiske genopfriskningskurser.
(15)  Høje standarder for teknisk kontrol forudsætter, at synsmedarbejderne besidder færdigheder og kompetencer på højt niveau. Der bør indføres et uddannelsessystem med en grunduddannelse og periodiske genopfriskningskurser. Der bør fastsættes en overgangsperiode for at sikre, at nuværende synsmedarbejdere problemfrit integreres i forløbet af periodiske genopfriskningskurser. Medlemsstater, der allerede i dag kræver et højere uddannelses-, kompetence- og prøvningsniveau end det, der fremgår af mindstekravene, bør kunne bevare deres høje standarder.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Kontrolhyppigheden bør tilpasses efter køretøjstypen og kilometertallet. Køretøjer er mere tilbøjelige til at have tekniske mangler, når de har nået en vis alder og efter et vist antal kørte kilometer, navnlig når de anvendes intensivt. Derfor bør kontrolhyppigheden øges for ældre køretøjer og køretøjer med et højt kilometertal.
(17)  Kontrolhyppigheden bør tilpasses efter køretøjstypen. Køretøjer er mere tilbøjelige til at have tekniske mangler, når de har nået en vis alder. Derfor bør ældre køretøjer kontrolleres oftere.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  Den tekniske kontrol bør omfatte alle de punkter, der er relevante i forhold til køretøjets specifikke design, konstruktion og udstyr. Inden for disse punkter og i betragtning af køretøjsteknologiens nuværende stade bør moderne elektroniske systemer føjes til listen over punkter, der skal kontrolleres. Med henblik på at opnå en ensartet teknisk kontrol bør der fastsættes prøvningsmetoder for de enkelte kontrolpunkter.
(19)  Den tekniske kontrol bør omfatte alle de punkter, der er relevante i forhold til køretøjets specifikke design, konstruktion og udstyr. Disse punkter bør ajourføres i forhold til den seneste forskning og den tekniske udvikling på området for køretøjers sikkerhed. Anvendelsen af hjul, der ikke opfylder standarderne, og montering heraf på ikkestandardaksler, bør betragtes som et kritisk brud på sikkerheden og bør følgelig være omfattet af den tekniske kontrol. Inden for disse punkter og i betragtning af køretøjsteknologiens nuværende stade bør moderne elektroniske systemer føjes til listen over punkter, der skal kontrolleres. Med henblik på at opnå en ensartet teknisk kontrol bør der fastsættes prøvningsmetoder for de enkelte kontrolpunkter.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)
(20a)  Der bør fastsættes fælles høje minimumsstandarder for teknisk kontrol på unionsplan, som giver de medlemsstater, som allerede har tekniske kontroller på et højere niveau end påkrævet i nærværende forordning, mulighed for at bevare deres højere standarder og tilpasse dem til den tekniske udvikling, hvis det er relevant.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)  Indehaveren af registreringsattesten for et køretøj, for hvilket der i forbindelse med den tekniske kontrol er konstateret mangler og navnlig mangler, der udgør en risiko for færdselssikkerheden, bør straks afhjælpe disse mangler. Er manglerne farlige, bør køretøjets registrering tilbagekaldes, indtil manglerne er afhjulpet til fulde.
(21)  Indehaveren af registreringsattesten for et køretøj, for hvilket der i forbindelse med den tekniske kontrol er konstateret mangler og navnlig mangler, der udgør en risiko for færdselssikkerheden, bør straks afhjælpe disse mangler. Er manglerne farlige, bør køretøjet ikke benyttes på offentlig vej, før manglerne er afhjulpet til fulde.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  En synsrapport bør udstedes efter hver kontrol med bl.a. oplysninger om køretøjet og om synsresultatet. Af hensyn til en korrekt opfølgning på en teknisk kontrol bør medlemsstaterne indsamle og opbevare disse oplysninger i en database.
(22)  For at sikre en korrekt opfølgning på synsresultaterne bør en synsrapport udstedes efter hver kontrol og bør ligeledes oprettes i elektronisk format med samme detaljeringsgrad, som i den oprindelige synsrapport, for så vidt angår køretøjets identitet og synsresultater. Derudover bør medlemsstaterne indsamle og opbevare disse oplysninger i en central database for at sikre, at ægtheden af resultaterne af de periodiske tekniske kontroller let kan verificeres.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)
(22a)  Eftersom nogle medlemsstater ikke kræver registrering af visse typer køretøjer såsom lette påhængskøretøjer, bør oplysningerne om, at det pågældende køretøj har bestået en teknisk kontrol, stilles til rådighed i form af et kontrolbevis, der opsættes på et synligt sted på køretøjet.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  Det skønnes, at kilometertallet er manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de brugte biler, der sælges, hvilket medfører betydelige samfundsmæssige omkostninger på flere milliarder euro om året og en ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske stand. Med henblik på at bekæmpe svig med kilometertallet vil en registrering af kilometertallet i synsrapporten kombineret med en forpligtelse til at fremlægge den foregående rapport gøre det lettere at afsløre indgreb i eller manipulation af kilometertælleren. Svig med kilometertallet bør også mere systematisk betragtes som en strafbar forseelse.
(23)  Det skønnes, at kilometertallet er manipuleret i mellem 5 % og 12 % af de brugte biler, der sælges internt i et land, mens denne procentdel er langt højere i forbindelse med grænseoverskridende salg, hvilket medfører betydelige samfundsmæssige omkostninger på flere milliarder euro om året og en ukorrekt vurdering af et køretøjs tekniske stand. Med henblik på at bekæmpe svig med kilometertallet vil en registrering af kilometertallet i synsrapporten kombineret med en forpligtelse til at fremlægge den foregående rapport gøre det lettere at afsløre indgreb i eller manipulation af kilometertælleren. Oprettelsen af en elektronisk informationsplatform for køretøjer, hvori køretøjernes kilometertal og alvorlige ulykker, som de har været involveret i i løbet af deres levetid, registreres under behørig hensyntagen til princippet om databeskyttelse, vil også bidrage til at forhindre manipulation og gøre vigtige oplysninger tilgængelige. Derudover bør svig med kilometertallet mere systematisk betragtes som en strafbar forseelse.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  Teknisk kontrol er en del af en bredere reguleringsordning, der gælder for køretøjer i hele deres levetid, fra godkendelse over registrering og syn til ophugning. Udvikling og sammenkobling af nationale og fabrikanters elektroniske databaser bør i princippet bidrage til at forbedre effektiviteten af den samlede administration af køretøjet og mindske omkostninger og administrative byrder. Kommissionen bør derfor foretage en undersøgelse af gennemførligheden af og omkostninger og fordele ved at oprette en europæisk elektronisk informationsplatform for køretøjer til dette formål.
(25)  Teknisk kontrol er en del af en bredere reguleringsordning, der gælder for køretøjer i hele deres levetid, fra godkendelse over registrering og syn til ophugning. Udvikling og sammenkobling af nationale og fabrikanters elektroniske databaser vil bidrage til at forbedre effektiviteten af den samlede administration af køretøjet og mindske omkostninger og administrative byrder.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)
(25a)  Eftersom formålet med denne forordning bør være at fremme en yderligere harmonisering og standardisering af den periodiske tekniske kontrol af køretøjer, som i sidste ende skal føre til et indre marked for periodisk teknisk kontrol i Unionen med et system med gensidig anerkendelse af synsrapporter, som gør det muligt at få et køretøj kontrolleret i en hvilken som helst medlemsstat, bør Kommissionen udarbejde en rapport om fremskridtene i denne harmoniseringsproces for at fastslå, hvornår et sådant gensidigt anerkendelsessystem eventuelt vil kunne blive etableret.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)  For at supplere denne forordning med nærmere tekniske bestemmelser bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges Kommissionen med henblik på i relevante tilfælde at tage hensyn til udviklingen inden for Unionens lovgivning om typegodkendelse i relation til køretøjsklasser og behovet for at tilpasse bilagene til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
(26)  For at ajourføre denne forordning bør beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges Kommissionen med henblik på i relevante tilfælde at tage hensyn til udviklingen inden for Unionens lovgivning om typegodkendelse i relation til køretøjsklasser og behovet for at tilpasse bilagene til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  Målet for denne forordning, nemlig at fastsætte fælles mindstekrav og harmoniserede regler om gennemførelsen af teknisk kontrol af køretøjer i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.
(29)  Målet for denne forordning, nemlig at fastsætte fælles mindstekrav og harmoniserede regler om gennemførelsen af teknisk kontrol af køretøjer i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Medlemsstaterne kan beslutte sig for at fastsætte krav, der er strengere end minimumsstandarderne.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 1
Ved denne forordning indføres en ordning for periodisk teknisk kontrol af køretøjer.
Ved denne forordning indføres en ordning for periodisk teknisk kontrol af køretøjer, som udføres på grundlag af tekniske minimumsstandarder og -krav med det formål at sikre et højt niveau af færdselssikkerhed og miljøbeskyttelse.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 1
–  motorkøretøjer med mindst fire hjul, der anvendes til personbefordring med højst otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M1
–  motorkøretøjer konstrueret og fremstillet først og fremmest til befordring af personer og deres bagage og med højst otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M1
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 2
–  motorkøretøjer til personbefordring med mere end otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3
–  motorkøretøjer konstrueret og fremstillet først og fremmest til befordring af personer og deres bagage og med mere end otte siddepladser foruden førerens plads – køretøjsklasse M2 og M3
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 3
–  motorkøretøjer med mindst fire hjul, der normalt anvendes til vejgodstransport, med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg – køretøjsklasse N1
–  motorkøretøjer konstrueret og fremstillet først og fremmest til transport af gods og med en totalvægt på højst 3,5 ton – køretøjsklasse N1
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 4
–  motorkøretøjer til godstransport med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg – køretøjsklasse N2 og N3
–  motorkøretøjer konstrueret og fremstillet først og fremmest til transport af gods og med en totalvægt på over 3,5 ton – køretøjsklasse N2 og N3
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 5
–  påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på højst 3 500 kg –køretøjsklasse O1 og O2
–  påhængsvogne konstrueret og fremstillet til transport af gods eller personer samt til beboelse og med en totalvægt på over 750 kg og under 3,5 ton – køretøjsklasse O1 og O2
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 6
–  påhængsvogne og sættevogne med en tilladt totalvægt på over 3 500 kg –køretøjsklasse O3 og O4
–  påhængsvogne konstrueret og fremstillet til transport af gods eller personer samt til beboelse og med en totalvægt på over 3,5 ton – køretøjsklasse O3 og O4
Ændring 117/1
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 7
–  to- og trehjulede motordrevne køretøjer – køretøjsklasse L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e og L7e
–  fra 1. januar 2016: to- og trehjulede motordrevne køretøjer – køretøjsklasse L2e, L3e, L4e, L5e og L7e
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – led 8
–  hjultraktorer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 40 km/h – køretøjsklasse T5.
–  hjultraktorer i køretøjsklasse T5, der navnlig anvendes på offentlig vej og med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 40 km/h.
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaten kan udvide anvendelsesområdet for den obligatoriske, periodiske tekniske kontrol til andre grupper af køretøjer. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle beslutninger, som de træffer om en sådan udvidelse, og begrunder disse beslutninger.
Ændring 117/2
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Denne forordning finder anvendelse fra 1. januar 2018 på følgende køretøjsklasser, medmindre Kommissionen i sin rapport i henhold til artikel 18a påviser, at en sådan foranstaltning vil være ineffektiv:
–  to- eller trehjulede motordrevne køretøjer – køretøjsklasse L1e, L2e og L6
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 2
–  køretøjer tilhørende de væbnede styrker, brandvæsenet, civilbeskyttelse, nødberedskab eller redningstjeneste
–  køretøjer, der anvendes af de væbnede styrker, brandvæsenet, civilbeskyttelse, nødberedskab eller redningstjeneste
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – led 4 a (nyt)
–  påhængsvogne i klasse O2 med en totalvægt på under 2,0 ton, men som ikke er klasse O2-påhængsvogne af campingvognstypen
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 5
5)  "to- og trehjulede køretøjer": ethvert motordrevent køretøj på to hjul med eller uden sidevogn, tricykler og quadricykler
udgår
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 7
7)  "køretøj af historisk betydning": ethvert køretøj, som opfylder alle følgende betingelser:
7)  "køretøj af historisk betydning": ethvert køretøj, der anses for historisk af den medlemsstat, hvor registreringen er sket, eller et af dens udpegede godkendende organer, og som opfylder alle følgende betingelser:
–  det blev fremstillet for mindst 30 år siden
–  det blev fremstillet eller registreret første gang for mindst 30 år siden
–  det vedligeholdes med reservedele, som efterligner køretøjets historiske komponenter
–  den bestemte type af køretøjet, som defineret i relevante EU-retsakter om typegodkendelse, produceres ikke længere
–  der er ikke foretaget ændringer af hoveddelenes tekniske specifikationer, f.eks. motor, bremser, styretøj eller ophæng, og
–  det bevares og vedligeholdes i en historisk korrekt tilstand, og der er derfor ikke foretaget større ændringer af dets tekniske specifikationer
–  køretøjets udseende er ikke blevet ændret
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 9
9)  "teknisk kontrol" (syn): kontrol af, at et køretøjs dele og komponenter er i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljømæssige karakteristika på tidspunktet for godkendelse, første registrering eller første ibrugtagning samt ved eftermontering
9)  "teknisk kontrol" (syn): en undersøgelse til sikring af, at et køretøj er sikkert at anvende på offentlig vej og er i overensstemmelse med gældende sikkerheds- og miljømæssige karakteristika på tidspunktet for godkendelse, første registrering eller første ibrugtagning eller på tidspunktet for eftermontering
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 13
13)  "inspektør": en person, som en medlemsstat har godkendt til at foretage teknisk kontrol i en synsvirksomhed eller på vegne af den kompetente myndighed
13)  "inspektør": en person, som en medlemsstat eller dens kompetente myndighed har godkendt til at foretage teknisk kontrol i en synsvirksomhed eller på vegne af den kompetente myndighed
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  Teknisk kontrol udføres udelukkende af en medlemsstats kompetente myndighed eller af synsvirksomheder, der er godkendt af medlemsstaterne.
2.  Teknisk kontrol udføres principielt i den medlemsstat, hvori køretøjet er registreret af denne medlemsstats kompetente myndighed eller af et offentligt organ, som staten har overdraget den opgave til, eller af organer eller virksomheder, som er godkendt af staten og er underkastet dens tilsyn, herunder autoriserede private organer.
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3
3.  Køretøjsfabrikanterne skal give synsvirksomhederne, eller i givet fald den kompetente myndighed, adgang til de tekniske oplysninger, der er nødvendige for at foretage periodisk teknisk kontrol, jf. bilag I. Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser angående procedurerne for adgang til de tekniske oplysninger, der er fastsat i bilag I, efter den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2.
3.  Køretøjsfabrikanterne skal gratis give synsvirksomhederne og prøvningsudstyrsfabrikanterne, eller i givet fald den kompetente myndighed, adgang til de tekniske oplysninger, der er nødvendige for at foretage periodisk teknisk kontrol, jf. bilag I. Disse oplysninger skal for prøvningsudstyrsfabrikanternes vedkommende omfatte de oplysninger, der er nødvendige, for at prøvningsudstyret kan anvendes til at foretage en vurdering af, hvorvidt funktionsdueligheden af køretøjets elektroniske kontrolsystemer kan godkendes eller ikke. Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser angående procedurerne for adgang til de tekniske oplysninger, der er fastsat i bilag I, og undersøger muligheden for et enkelt adgangspunkt efter den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2.
Ændring 48
Forslag til forordning
Kapitel 3 – overskrift
KRAV VEDRØRENDE TEKNISK KONTROL
MINDSTEKRAV VEDRØRENDE TEKNISK KONTROL
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 2
–  Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år efter, at køretøjet er registreret første gang, efterfølgende to år efter dette og derefter hvert år
–  Køretøjer i klasse M1, N1 og O2: fire år efter, at køretøjet er registreret første gang, derefter hvert andet år
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3
–  Køretøjer i klasse M1, der er registreret som hyrevogne eller ambulancer; køretøjer i klasse M2, M3, N2, N3, O3 og O4: et år efter, at køretøjet er registreret første gang, og derefter hvert år.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3 a (nyt)
–  Køretøjer i klasse T5, der hovedsageligt anvendes på offentlig vej: et år efter, at køretøjet er registreret første gang, derefter hvert år.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 3 b (nyt)
–  Andre køretøjsklasser: med intervaller, der fastsættes af den medlemsstat, hvor registreringen er sket.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Den enkelte medlemsstat kan frit vælge at give støtte til den tekniske kontrol, hvis ejeren af køretøjet vælger at reducere kontrolintervallet til et år. Støtteperioden begynder tidligst ti år efter første registrering af køretøjet.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)
1b.  En medlemsstat kan kræve, at køretøjer tilhørende en hvilken som helst køretøjsklasse, som er registreret i denne medlemsstat, underkastes en hyppigere teknisk kontrol.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Hvis et køretøj i klasse M1 eller N1 har kørt 160 000 km eller derover på tidspunktet for den første tekniske kontrol, efter at køretøjet er registreret første gang, skal det underkastes en teknisk kontrol hvert år derefter.
udgår
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
3.  Indehaveren af registreringsattesten kan anmode synsvirksomheden eller i givet fald den kompetente myndighed om at foretage teknisk kontrol i en periode fra begyndelsen af den måned, der går forud for månedsdatoen, jf. stk. 1, og indtil udgangen af den anden måned efter denne dato, uden at datoen for den næste tekniske kontrol berøres.
3.  Indehaveren af registreringsattesten kan anmode synsvirksomheden eller i givet fald de organer eller virksomheder, som er godkendt af staten og er underkastet dens tilsyn, om at foretage teknisk kontrol i en periode fra begyndelsen af den måned, der går forud for månedsdatoen, jf. stk. 1, og indtil udgangen af den anden måned efter denne dato, uden at datoen for den næste tekniske kontrol berøres.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 3
–  i tilfælde af en ændring af indehaveren af et køretøjs registreringsattest.
udgår
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – led 3 a (nyt)
–  når et køretøj har kørt over 160 000 km.
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
1.  Den tekniske kontrol skal omfatte de områder, der er omhandlet i bilag II, punkt 2.
1.  Den tekniske kontrol skal mindst omfatte de områder, der er omhandlet i bilag II, punkt 2.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2
2.  For hvert af de i stk. 1 nævnte områder skal medlemsstatens kompetente myndigheder eller synsvirksomheden foretage en teknisk kontrol, der mindst omfatter de punkter, som er anført i bilag II, punkt 3, og benytter den metode, der gælder for kontrol af de punkter.
2.  For hvert af de i stk. 1 nævnte områder skal medlemsstatens kompetente myndigheder eller synsvirksomheden foretage en teknisk kontrol, der mindst omfatter de punkter, som er anført i bilag II, punkt 3, og benytter den metode, der gælder for kontrol af de punkter, eller en tilsvarende alternativ metode, der er godkendt af en kompetent myndighed.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.  Synsvirksomheden, eller i givet fald den kompetente myndighed, der har foretaget en teknisk kontrol af et køretøj, skal udstede en synsrapport for dette køretøj, og den skal mindst indeholde de elementer, der er fastsat i bilag IV.
1.  Synsvirksomheden, eller i givet fald den kompetente myndighed, der har foretaget en teknisk kontrol af et køretøj, skal udstede en synsrapport for dette køretøj, der også skal være tilgængelig i elektronisk format, og den skal mindst indeholde de elementer, der er fastsat i bilag IV. Til det formål udarbejder Kommissionen en EU-standardformular til brug ved teknisk kontrol.
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
2.  Synsvirksomheden, eller i givet fald den kompetente myndighed, skal give den person, der fremstiller køretøjet til syn, en synsrapport eller - såfremt synsrapporten udarbejdes elektronisk - en behørigt bekræftet udskrift af en sådan rapport.
2.  Så snart den tekniske kontrol er fuldført på tilfredsstillende vis, skal synsvirksomheden, eller i givet fald den kompetente myndighed, give den person, der fremstiller køretøjet til syn, en synsrapport eller - såfremt synsrapporten er i elektronisk form - en udskrift af synsresultaterne.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Når en ansøgning om omregistrering af et køretøj modtages, og køretøjet hidrører fra en anden medlemsstat, anerkender registreringsmyndighederne køretøjets synsrapport, så snart dens gyldighed er blevet kontrolleret på tidspunktet for omregistreringen. Denne anerkendelse gælder for samme periode som synsrapportens oprindelige gyldighedsperiode, medmindre den oprindelige gyldighedsperiode strækker sig ud over den maksimale lovlige varighed i den medlemsstat, hvor køretøjet omregistreres. I så fald ændres gyldigheden bagud og beregnes fra den dato, hvor den oprindelige synsrapport blev udstedt for køretøjet. Inden anvendelsesdatoen for denne forordning underretter medlemsstaterne hinanden om formatet for den synsrapport, der anerkendes af deres respektive kompetente myndigheder, og udveksler vejledninger om, hvorledes ægtheden kontrolleres.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4
4.  Med henblik på at kontrollere kilometertallet skal inspektøren pålægge den person, der fremstiller køretøjet til syn, at forelægge den synsrapport, der er udstedt efter den foregående tekniske kontrol, medmindre denne oplysning er fremsendt elektronisk efter den foregående tekniske kontrol.
4.  Med henblik på, såfremt køretøjet har en kilometertæller, at kontrollere kilometertallet skal inspektøren pålægge den person, der fremstiller køretøjet til syn, at forelægge den synsrapport, der er udstedt efter den foregående tekniske kontrol, hvis oplysningen om kilometertallet ikke er fremsendt elektronisk efter den foregående tekniske kontrol, og hvis rapporten endnu ikke forefindes i elektronisk form.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5
5.  Resultaterne af den tekniske kontrol skal meddeles til registreringsmyndigheden. Denne meddelelse skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i synsrapporten.
5.  Resultaterne af den tekniske kontrol skal straks meddeles elektronisk til registreringsmyndigheden. Denne meddelelse skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i synsrapporten.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
2.  Er der tale om væsentlige mangler, træffer den kompetente myndighed afgørelse om, på hvilke betingelser køretøjet kan anvendes, indtil det på ny underkastes en teknisk kontrol. Sidstnævnte tekniske kontrol skal finde sted senest seks uger efter den første kontrol.
2.  Er der tale om væsentlige mangler, kan den nationale kompetente myndighed træffe afgørelse om, på hvilke betingelser køretøjet kan anvendes, indtil det på ny underkastes en teknisk kontrol. Sidstnævnte tekniske kontrol skal finde sted senest seks uger efter den første kontrol.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3
3.  Er der tale om farlige mangler, må køretøjet ikke anvendes på offentligt tilgængelige veje og dets registrering tilbagekaldes i henhold til artikel 3a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv XXX om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, indtil manglerne er udbedret, og en ny synsrapport udstedes, hvori det attesteres, at køretøjet opfylder de tekniske forskrifter.
3.  Er der tale om farlige mangler, kan medlemsstaten eller de kompetente myndigheder forhindre eller begrænse anvendelsen af køretøjet på offentlig vej, indtil eventuelle farlige mangler er udbedret.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
Synsvirksomheden, eller i givet fald den kompetente myndighed, i den medlemsstat, der har foretaget en teknisk kontrol af et køretøj registreret på dens område, skal udstede en attest til køretøjer, som er godkendt efter kontrollen. På attesten angives datoen for den næste tekniske kontrol.
Synsvirksomheden, eller i givet fald den kompetente myndighed, i den medlemsstat, der har foretaget en teknisk kontrol af et køretøj registreret på dens område, skal udstede en attest til køretøjer, som er godkendt efter kontrollen. På attesten angives datoen for den næste tekniske kontrol. Det er ikke nødvendigt at udstede en attest for den tekniske kontrol, hvis det er muligt i registreringsattesten at anføre, at kontrollen er blevet gennemført, og datoen for den næste tekniske kontrol.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)
Tilhører det kontrollerede køretøj en køretøjsklasse, som ikke er underlagt registrering i den medlemsstat, hvor det er i drift, opsættes synsattesten på et synligt sted på køretøjet.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
Hver medlemsstat anerkender den attest, der er udstedt efter stk. 1.
Hver medlemsstat anerkender den attest, der er udstedt af en anden medlemsstat efter stk. 1, eller en dertil svarende påtegning i køretøjets registreringsbevis, hvis den er udstedt til et køretøj, der er registreret i den pågældende medlemsstat.
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
1.  Prøvningsfaciliteter og –udstyr, som benyttes til at foretage teknisk kontrol, skal opfylde de tekniske mindstekrav, der er fastsat i bilag V.
1.  Prøvningsfaciliteter og –udstyr, som benyttes til at foretage teknisk kontrol, skal mindst opfylde de tekniske mindstekrav, der er fastsat i bilag V.
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Synsvirksomheder, hvor inspektører udfører teknisk kontrol, skal godkendes af en medlemsstat eller af dens kompetente myndighed.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Synsvirksomheder, der allerede er godkendt af medlemsstaterne før denne forordnings ikrafttræden, skal efter en periode på mindst fem år fra denne forordnings ikrafttræden igen kontrolleres i henseende til, om de opfylder minimumsstandarderne.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)
2a.  For at opfylde mindstekravene med hensyn til kvalitetsstyring skal synsvirksomhederne opfylde kravene i den medlemsstat, der har udstedt godkendelsen. Synsvirksomhederne sikrer, at køretøjskontrollen er objektiv og af høj kvalitet.
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
1.  Teknisk kontrol skal udføres af inspektører, som opfylder mindstekravene til kompetence og uddannelse, der er fastsat i bilag VI.
1.  Teknisk kontrol skal udføres af inspektører, som opfylder mindstekravene til kompetence og uddannelse, der er fastsat i bilag VI. Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere krav til kompetence og uddannelse.
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaterne foreskriver passende uddannelse af inspektørerne i overensstemmelse med kvalifikationskravene.
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne udsteder et certifikat til inspektører, som opfylder mindstekravene til kompetence og uddannelse. Dette certifikat skal mindst indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag VI, punkt 3.
2.  De kompetente myndigheder eller, hvor det er relevant, godkendte uddannelsescentre udsteder et certifikat til inspektører, som opfylder mindstekravene til kompetence og uddannelse. Dette certifikat skal mindst indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag VI, punkt 3.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3
3.  Inspektører, der er ansat af medlemsstaternes kompetente myndigheder eller en synsvirksomhed på den dag, fra hvilken denne forordning finder anvendelse, er undtaget fra kravene i bilag VI, punkt 1. Medlemsstaterne skal udstede et overensstemmelsescertifikat til disse inspektører.
3.  Inspektører, der er ansat eller godkendt af medlemsstaternes kompetente myndigheder eller en synsvirksomhed på den dag, fra hvilken denne forordning finder anvendelse, er undtaget fra kravene i bilag VI, punkt 1. Medlemsstaterne skal udstede et overensstemmelsescertifikat til disse inspektører.
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)
4a.  En person, der har udført reparationer på eller vedligeholdelse af et køretøj, må ikke optræde som inspektør ved den efterfølgende periodiske tekniske kontrol af samme køretøj, medmindre det tilsynsførende organ med fuld tilfredshed har konstateret, at der er garanti for objektivitet på et højt niveau. Medlemsstaterne kan foreskrive strengere krav vedrørende adskillelsen af aktiviteterne.
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5
5.  Synsvirksomheden oplyser den person, der fremstiller køretøjet til syn, om de reparationer, der er behov for at udføre, og synsresultatet må ikke ændres af forretningsmæssige hensyn.
5.  Synsvirksomheden oplyser den person eller det værksted, der fremstiller køretøjet til syn, om de mangler der er konstateret ved køretøjet, og synsresultatet må ikke ændres af forretningsmæssige hensyn.
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Den enkelte medlemsstat sikrer, at der føres tilsyn med synsvirksomheder på dens område.
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2
2.  Synsvirksomheder, som drives direkte af en kompetent myndighed, undtages fra kravene om godkendelse og tilsyn.
2.  Synsvirksomheder, som drives direkte af en medlemsstats kompetente myndighed, undtages fra kravene om godkendelse og tilsyn.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 15
Kommissionen undersøger gennemførligheden af og omkostninger og fordele ved at oprette en elektronisk informationsplatform for køretøjer med henblik på at udveksle oplysninger om data vedrørende teknisk kontrol mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder med ansvar for kontrol, registrering og godkendelse af køretøjer samt synsvirksomheder og bilfabrikanter.
Kommissionen undersøger, hvordan man mest effektivt kan oprette en elektronisk informationsplatform for køretøjer ved at udnytte eksisterende og allerede implementerede it-løsninger vedrørende international dataudveksling for at minimere omkostninger og undgå dobbeltarbejde. I forbindelse med undersøgelsen overvejes, hvordan de eksisterende nationale systemer forbindes bedst med henblik på at udveksle oplysninger om data vedrørende teknisk kontrol og kilometertal mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder med ansvar for kontrol, registrering og godkendelse af køretøjer samt synsvirksomheder, prøvningsudstyrsfabrikanter og bilfabrikanter.
Kommissionen kontrollerer desuden indsamlingen og lagringen af eksisterende sikkerhedsrelaterede data vedrørende alvorligt forulykkede køretøjer. Disse data bør som minimum omfatte oplysninger om udskiftede og reparerede sikkerhedsrelaterede komponenter.
Disse oplysninger om et køretøjs historie bør gøres tilgængelige dels for inspektører, der kontrollerer det pågældende køretøj, dels i anonym form for medlemsstaterne til brug ved planlægning og gennemførelse af foranstaltninger, som skal øge trafiksikkerheden, og også for indehaveren af registreringsattesten eller indehaveren af køretøjet.
Den forelægger og evaluerer på grundlag af denne undersøgelse forskellige politiske løsningsmodeller og herunder muligheden for at fjerne kravet om synsattest som omhandlet i artikel 10. Senest to år efter den dag, fra hvilken denne forordning finder anvendelse, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne af denne undersøgelse, og den ledsages om fornødent af et lovforslag.
Kommissionen forelægger og evaluerer på grundlag af denne undersøgelse forskellige politiske løsningsmodeller og herunder muligheden for at fjerne kravet om en synsattest som omhandlet i artikel 10 og for at indføre et system til udveksling mellem medlemsstaterne af oplysninger om kilometertal og køretøjets ulykkeshistorie i forbindelse med salg på tværs af grænserne. Senest to år efter den dag, fra hvilken denne forordning finder anvendelse, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne af denne undersøgelse, og den ledsages om fornødent af et lovforslag.
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 17
Kommissionen skal have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 19 med henblik på:
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 vedrørende ajourføring af:
–  at ajourføre artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 og 2, for at tage hensyn til ændringer mht. køretøjsklasser som følge af ændringer i den lovgivning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1
a)  betegnelserne for køretøjsklasser i artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 og 2, i tilfælde af ændringer mht. køretøjsklasser som følge af ændringer i lovgivningen om typegodkendelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, uden at berøre kontrollens omfang og hyppighed
–  at tilpasse bilagene i lyset af den tekniske udvikling eller for at tage højde for ændringer i international lovgivning eller EU-lovgivningen.
b)  bilag II, nr. 3, for så vidt angår metoder og årsager til, at køretøjet ikke kan godkendes, og af bilag V i tilfælde af forbedrede og mere effektive kontrolmetoder samt af bilag I, hvis der er behov for yderligere oplysninger for at gennemføre den tekniske kontrol
c)  bilag II, nr. 3, for så vidt angår listen over kontrolpunkter, metoder og årsager til fejl, og af bilag V for at bringe dem i overensstemmelse med udviklingen af Unionens sikkerheds- og miljølovgivning, samt af bilag I, hvis der er behov for yderligere oplysninger for at gennemføre den tekniske kontrol.
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
2.  De delegerede beføjelser i artikel 17 tillægges Kommissionen i en ubegrænset periode fra [datoen for denne forordnings ikrafttrædelse].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlament eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)
Artikel 18a
Rapport om to- og trehjulede køretøjer
Senest [tre år fra datoen for offentliggørelsen af denne forordning] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om at lade to- og trehjulede køretøjer blive omfattet af denne forordnings anvendelsesområde. Rapporten skal indeholde en vurdering af trafiksikkerhedssituationen i Unionen for den køretøjsklasse. Kommissionen skal navnlig sammenligne trafiksikkerhedsresultater for denne køretøjsklasse i de medlemsstater, der gennemfører teknisk kontrol af den, med trafiksikkerhedsresultater fra de medlemsstater, som ikke foretager teknisk kontrol af den køretøjsklasse, med henblik på at vurdere, hvorvidt teknisk kontrol af to- og trehjulede køretøjer er proportionel med de mål, der er fastsat for trafiksikkerheden. Rapporten ledsages, hvis det er relevant, af lovgivningsmæssige forslag.
Ændring 110
Forslag til forordning
Artikel 18 b (ny)
Artikel 18b
Indberetning
Senest [fem år fra datoen for offentliggørelsen af denne forordning] forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og virkningerne af denne forordning, navnlig hvad angår kontrolhyppigheden, harmoniseringsniveauet for den periodiske tekniske kontrol og effektiviteten af bestemmelserne om den gensidige anerkendelse af synsrapporter i forbindelse med registrering af køretøjer fra en anden medlemsstat. Rapporten skal ligeledes vurdere, om der er opnået en passende grad af harmonisering til gennemførelse af fuldstændig gensidig anerkendelse af synsrapporter i hele Unionen, og om der er behov for højere europæiske standarder for at nå dette mål. Rapporten ledsages, hvis det er relevant, af lovgivningsmæssige forslag.
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2
2.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at manipulation af eller indgreb i en kilometertæller betragtes som en strafbar handling og straffes med sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen, har afskrækkende virkning og ikke må medføre forskelsbehandling.
2.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for såvel at sikre, at manipulation af eller indgreb i de komponenter og systemer i et køretøj, som har betydning for opfyldelsen af sikkerheds- og miljømæssige krav, eller af eller i en kilometertæller betragtes som en strafbar handling og straffes med sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen, har afskrækkende virkning og ikke må medføre forskelsbehandling, som at sikre et korrekt kilometertal i hele køretøjets levetid.
Ændring 89
Forslag til forordning
Bilag I – nr. 5 – punkt 5.3 – led 8 a (nyt)
–  Anbefalet dæktryk
Ændring 90
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 1 – afsnit 4 a (nyt)
Hvis det ikke er muligt at kontrollere et køretøj ved hjælp af den metode, der beskrives i dette bilag, kan synsvirksomheden udføre kontrollen ved hjælp af alternative metoder, som er godkendt skriftligt af den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed skal være overbevist om, at sikkerheds- og miljømæssige standarder overholdes.
Ændring 91
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 1.8 – litra a
1.8  Bremsevæske
Måling af kogepunktet eller vandindhold
a)  Bremsevæskens kogepunkt for lavt eller vandindholdet for højt

1.8  Bremsevæske
Måling af kogepunktet eller vandindhold
a)  Bremsevæskens kogepunkt for lavt

Ændring 92
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 3.3 – litra a
3.3.  Førerspejle eller spejlanordninger
Visuel inspektion.
a)  Spejl eller anordning mangler eller er ikke monteret i henhold til kravene(1).

3.3.  Førerspejle eller spejlanordninger
Visuel inspektion.
a)  Spejl eller anordning mangler eller er ikke monteret i henhold til kravene(1), herunder de krav, der er fastsat i direktiv 2007/38/EF om eftermontering af spejle på tunge lastvogne, som er indregistreret i Fællesskabet.

Ændring 93
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 4.1.2
4.1.2.  Indstilling
Undersøg hver forlygtes horisontale lysstråle ved nærlys ved hjælp af et lygteindstillingsapparat eller en skærm.
Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene(1).

4.1.2.  Indstilling
Undersøg hver forlygtes horisontale og vertikale lysstråle ved nærlys ved hjælp af et lygteindstillingsapparat og elektronisk kontroludstyr med henblik på at kontrollere den dynamiske funktion, hvor det er relevant.
Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene(1).

Ændring 94
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 4.1.3
4.1.3.  Afbrydere
Visuel inspektion og aktivering.
a)  Afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene(1) (Antal forlygter, der tænder samtidig).b)  Betjeningsanordnings funktion forringet.

4.1.3.  Afbrydere
Visuel inspektion og aktivering samt anvendelse af elektronisk kontroludstyr, hvor det er hensigtsmæssigt.
a)  Afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene(1) (Antal forlygter, der tænder samtidig).b)  Betjeningsanordnings funktion forringet.

Ændring 95
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 4.1.5
4.1.5.  Indstillingsanordning (hvis påbudt)
Visuel inspektion og aktivering hvis muligt.
a)  Anordning virker ikke.b)  Manuel anordning kan ikke betjenes fra førersædet.

4.1.5.  Indstillingsanordning (hvis påbudt)
Visuel inspektion og aktivering samt anvendelse af elektronisk kontroludstyr, hvor det er hensigtsmæssigt.
a)  Anordning virker ikke.b)  Manuel anordning kan ikke betjenes fra førersædet.

Ændring 96
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 4.3.2
4.3.2.  Afbrydere
Visuel inspektion og aktivering.
a)  Afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene(1).b)  Betjeningsanordnings funktion forringet.

4.3.2  Stoplygter – afbrydere til katastrofebremselys
Visuel inspektion og aktivering ved hjælp af elektronisk kontroludstyr, der kan ændre inputværdien for bremsepedalføleren, og visuel kontrol af, at katastrofebremselyset fungerer korrekt.
a)  Afbryder virker ikke i overensstemmelse med kravene(1).b)  Betjeningsanordnings funktion forringet.ba)  Katastrofebremselyset fungerer ikke eller fungerer ikke korrekt

Ændring 97
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 4.5.2
4.5.2  Indstilling (X)(2)
Ved aktivering og brug af lygteindstillingsapparat.
Fortågelygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har lys-/mørkegrænse.

4.5.2  Indstilling (X)(2)
Ved aktivering og brug af lygteindstillingsapparat.
Fortågelygtes horisontale og vertikale indstilling forkert, når lysstrålen har lys-/mørkegrænse.

Ændring 98
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 5.2.2 – litra d a (nyt)
5.2.2.  Hjul
Visuel inspektion af begge sider af hvert hjul, når køretøjet står over en grav eller på en lift.
a)  Ethvert brud eller svejsning defekt.(...)

5.2.2.  Hjul
Visuel inspektion af begge sider af hvert hjul, når køretøjet står over en grav eller på en lift.
a)  Ethvert brud eller svejsning defekt.(...)da)  Hjul ikke kompatibelt med hjulnav.

Ændring 99
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 5.2.3 – kolonne 2
5.2.3.  Dæk
Visuel inspektion af hele dækket ved enten at rotere hjulet, når det er fri fra jorden, og køretøjet står over en grav eller på en lift, eller ved at rulle køretøjet baglæns og forlæns over en grav.


5.2.3.  Dæk
Visuel inspektion af hele dækket ved enten at rotere hjulet, når det er fri fra jorden, og køretøjet står over en grav eller på en lift, eller ved at rulle køretøjet baglæns og forlæns over en grav.Brug et manometer til at måle dæktrykket, og sammenlign værdien med producentens værdier.


Ændring 100
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 8.2.1.2
8.2.1.2  Emission af forurenende luftarter
Måling ved hjælp af en udstødningsgasanalysator i overensstemmelse med kravene(1). Alternativt kan kontrollen af emissionssystemet på køretøjer, der er udstyret med et egnet egendiagnosesystem, udføres ved at foretage en relevant aflæsning af egendiagnosesystemet og kontrollere, at egendiagnosesystemet fungerer korrekt, i stedet for at foretage emissionsmålinger med motoren i tomgang i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og andre krav(1).
a)  Enten overstiger emissionen af forurenende luftarter de specifikke niveauer, som fabrikanten har angivet,b)  eller, såfremt denne oplysning ikke foreligger, overstiger CO-emissionen,i)  for køretøjer, der ikke har et avanceret emissionskontrolsystem,–  4,5 %, eller–  3,5 %i henhold til tidspunktet for første registrering eller ibrugtagning som angivet i kravene(1).ii)  for køretøjer, der har et avanceret emissionskontrolsystem,–  med motoren i tomgang: 0,5 %–  ved høj tomgangshastighed: 0,3 %eller–  med motoren i tomgang: 0,3%6–  ved høj tomgangshastighed: 0,2 %i henhold til tidspunktet for første registrering eller ibrugtagning som angivet i kravene(1).c)  Lambda uden for området 1 ± 0,03 eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning.d)  Aflæsning af egendiagnosesystemet viser en alvorlig fejl.

8.2.1.2  Emission af forurenende luftarter
Måling ved hjælp af en udstødningsgasanalysator i overensstemmelse med kravene(1). Prøvning ved udstødningsrøret skal altid være standardmetoden til måling af udstødningsemissioner, selv om den kombineres med OBD.
a)  Enten overstiger emissionen af forurenende luftarter de specifikke niveauer, som fabrikanten har angivet,


For køretøjer, der er udstyret med et OBD i henhold til kravene(1), aflæsning af OBD-oplysninger og kontrol (parathed) af, at OBD-systemet fungerer korrekt med motoren i tomgang i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og andre krav(1).Måling af NOx-niveauer ved hjælp af egnet udstyr/en hensigtsmæssigt udstyret gasanalysator ved hjælp af nuværende metoder til prøvning ved udstødningsrøret.
b)  eller, såfremt denne oplysning ikke foreligger, overstiger CO-emissionen,i)  for køretøjer, der ikke har et avanceret emissionskontrolsystem,–  4,5 %, eller–  3,5 %i henhold til tidspunktet for første registrering eller ibrugtagning som angivet i kravene(1).ii)  for køretøjer, der har et avanceret emissionskontrolsystem,–  med motoren i tomgang: 0,5 %–  ved høj tomgangshastighed: 0,3%eller–  med motoren i tomgang: 0,3 %6–  ved høj tomgangshastighed: 0,2 %eller–  med motoren i tomgang: 0,2 % (6a)–  ved høj tomgangshastighed: 0,1 % (6a)i henhold til tidspunktet for første registrering eller ibrugtagning som angivet i kravene(1).c)  Lambda uden for området 1 ± 0,03 eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning.d)  Aflæsning af egendiagnosesystemet viser en alvorlig fejl med motoren i tomgang.NOx-niveauet er ikke i overensstemmelse med kravene eller overstiger de specifikke niveauer, som fabrikanten har oplyst.

_____________(6a)  Typegodkendt i henhold til grænseværdierne i tabel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 eller første gang registreret eller taget i brug efter 1. juli 2007 (Euro 5).

Ændring 101
Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3 – punkt 8.2.2.2
8.2.2.2  TæthedKøretøjer, der er registreret eller taget i brug inden 1. januar 1980, er undtaget fra dette krav.
a)  Udstødningsgassens røgtæthed måles ved fri acceleration (ubelastet fra tomgang til tophastighed) i frigear med tilsluttet kobling.
a)  For køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang efter den dato, der er angivet i kravene(1),


b)  Klargøring af køretøjet:
tætheden overstiger det niveau, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet;


1.  Køretøjet kan kontrolleres uden klargøring, selv om det af sikkerhedsgrunde bør påses, at motoren er varm og i forsvarlig mekanisk stand.
b)  Hvis disse oplysninger ikke foreligger, eller der i henhold til kravene(1) ikke må anvendes referenceværdier,


2.  Krav til klargøring:
for indsugningsdieselmotorer: 2,5 m-1,


i)  Motoren skal være helt varm, f.eks. skal motoroliens temperatur målt ved hjælp af en sonde i målepindsrøret være mindst 80 °C eller normal driftstemperatur, hvis den er lavere, eller motorblokkens temperatur skal målt ved infrarødt strålingsniveau være på mindst en tilsvarende temperatur. Hvis denne måling ikke er mulig på grund af køretøjets konstruktion, kan motorens normale driftstemperatur konstateres ved hjælp af andre metoder, f.eks. ved at motorventilatoren sætter i gang.
for turboladede dieselmotorer: 3,0 m-1,


ii)  Udstødningssystemet renses ved mindst tre frie accelerationscyklusser eller ved en tilsvarende metode.
eller for køretøjer, der er omfattet af kravene(1) eller er registreret eller taget i brug første gang efter den dato, der er angivet i kravene(1),


c)  Kontrolprocedure:
1,5 m-1 7.


1.  Motoren og eventuel turbolader sættes i tomgang, før hver enkelt fri accelerationscyklus påbegyndes. For dieselmotorer til tunge køretøjer betyder det, at der ventes mindst 10 sekunder, efter at gaspedalen er sluppet.2.  De enkelte frie accelerationscyklusser påbegyndes ved, at gaspedalen hurtigt (dvs. på under et sekund) og i én bevægelse, men uden voldsomhed, trædes helt i bund for at opnå maksimal indsprøjtning fra indsprøjtningspumpen.3.  Under hver fri accelerationscyklus skal motoren nå tophastigheden eller, hvis køretøjet har automatisk gear, den hastighed, som producenten har angivet, eller, hvis disse oplysninger ikke foreligger, to tredjedele af tophastigheden, før gaspedalen slippes. Dette kan kontrolleres ved f.eks. at overvåge motorhastigheden eller ved at lade tilstrækkelig tid gå, fra gaspedalen trædes ned, til den slippes; det vil for køretøjer i kategori 1 og 2 i bilag I sige mindst to sekunder.4.  Et køretøj må kun kasseres, hvis det aritmetiske gennemsnit af mindst tre frie accelerationscyklusser ligger over grænseværdien. Dette kan beregnes ved at se bort fra målinger, der afviger betydeligt fra det målte gennemsnit, eller resultatet af andre statistiske beregninger, som tager hensyn til målingernes spredning. Medlemsstaterne kan begrænse antallet af kontrolcyklusser.5.  For at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne kassere køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt over grænseværdien efter mindre end tre frie accelerationscyklusser eller efter rensningscyklusserne. For på samme måde at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne godkende køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt under grænseværdien efter mindre end tre frie accelerationscyklusser eller efter rensningscyklusserne.


8.2.2.2  TæthedKøretøjer, der er registreret eller taget i brug inden 1. januar 1980, er undtaget fra dette krav.
a)  Udstødningsgassens røgtæthed måles ved fri acceleration (ubelastet fra tomgang til tophastighed) i frigear med tilsluttet kobling. Prøvning ved udstødningsrøret skal altid være standardmetoden til måling af udstødningsemissioner, selv om den kombineres med OBD.
a)  For køretøjer, der er registreret eller taget i brug første gang efter den dato, der er angivet i kravene(1),


For køretøjer, der er udstyret med et OBD i henhold til kravene(1), aflæsning af OBD-oplysninger og kontrol (parathed) af, at OBD-systemet fungerer korrekt med motoren i tomgang i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og andre krav(1).b)  Klargøring af køretøjet:
tætheden overstiger det niveau, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet;


1.  Køretøjet kan kontrolleres uden klargøring, selv om det af sikkerhedsgrunde bør påses, at motoren er varm og i forsvarlig mekanisk stand.
b)  Hvis disse oplysninger ikke foreligger, eller der i henhold til kravene(1) ikke må anvendes referenceværdier,


2.  Krav til klargøring:
for indsugningsdieselmotorer: 2,5 m-1,


i)  Motoren skal være helt varm, f.eks. skal motoroliens temperatur målt ved hjælp af en sonde i målepindsrøret være mindst 80 °C eller normal driftstemperatur, hvis den er lavere, eller motorblokkens temperatur skal målt ved infrarødt strålingsniveau være på mindst en tilsvarende temperatur. Hvis denne måling ikke er mulig på grund af køretøjets konstruktion, kan motorens normale driftstemperatur konstateres ved hjælp af andre metoder, f.eks. ved at motorventilatoren sætter i gang.
for turboladede dieselmotorer: 3,0 m-1,


ii)  Udstødningssystemet renses ved mindst tre frie accelerationscyklusser eller ved en tilsvarende metode.
eller for køretøjer, der er omfattet af kravene(1) eller er registreret eller taget i brug første gang efter den dato, der er angivet i kravene(1),


c)  Kontrolprocedure:
1,5 m-1 7


1.  Motoren og eventuel turbolader sættes i tomgang, før hver enkelt fri accelerationscyklus påbegyndes. For dieselmotorer til tunge køretøjer betyder det, at der ventes mindst 10 sekunder, efter at gaspedalen er sluppet.
eller


2.  De enkelte frie accelerationscyklusser påbegyndes ved, at gaspedalen hurtigt (dvs. på under et sekund) og i én bevægelse, men uden voldsomhed, trædes helt i bund for at opnå maksimal indsprøjtning fra indsprøjtningspumpen.
0,5 m-1 6a


3.  Under hver fri accelerationscyklus skal motoren nå tophastigheden eller, hvis køretøjet har automatisk gear, den hastighed, som producenten har angivet, eller, hvis disse oplysninger ikke foreligger, to tredjedele af tophastigheden, før gaspedalen slippes. Dette kan kontrolleres ved f.eks. at overvåge motorhastigheden eller ved at lade tilstrækkelig tid gå, fra gaspedalen trædes ned, til den slippes; det vil for køretøjer i kategori 1 og 2 i bilag I sige mindst to sekunder.4.  Et køretøj må kun kasseres, hvis det aritmetiske gennemsnit af mindst tre frie accelerationscyklusser ligger over grænseværdien. Dette kan beregnes ved at se bort fra målinger, der afviger betydeligt fra det målte gennemsnit. Medlemsstaterne kan begrænse antallet af kontrolcyklusser.5.  For at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne kassere køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt over grænseværdien efter mindre end tre frie accelerationscyklusser eller efter rensningscyklusserne. For på samme måde at undgå unødvendig kontrol kan medlemsstaterne godkende køretøjer, hvis målte værdier ligger betydeligt under grænseværdien efter mindre end tre frie accelerationscyklusser eller efter rensningscyklusserne.Måling af NOx- og partikelniveau ved hjælp af egnet udstyr/en hensigtsmæssigt udstyret gasanalysator ved hjælp af de nuværende prøvningsmetoder med fri acceleration.
NOx-niveauet eller partikelværdierne er ikke i overensstemmelse med kravene eller overstiger de specifikke niveauer, som fabrikanten har oplyst.

______________6a Typegodkendt i henhold til grænseværdierne i tabel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 eller første gang registreret eller taget i brug efter 1. juli 2007 (Euro 5).

Ændring 102
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1.8 – litra a
1.8  Bremsevæske
a)  Bremsevæskens kogepunkt for lavt eller vandindholdet for højt


1.8  Bremsevæske
a)  Bremsevæskens kogepunkt for lavt


Ændring 103
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 5.2.2 – litra d a (nyt)


Mindre
Væsentlige
Far lige

5.2.2.  Hjul
a)  Ethvert brud eller enhver svejsedefekt.


x


(...)
Mindre
Væsentlige
Far lige

5.2.2.  Hjul
a)  Ethvert brud eller enhver svejsedefekt.


x


(...)da)  Hjul ikke kompatibelt med hjulnav.

x


Ændring 104
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 5.2.3


Mindre
Væsentlige
Far lige

5.2.3.  Dæk
a)  Dækstørrelse, belastningsevne, godkendelsesmærke eller hastighedsindeks ikke i overensstemmelse med kravene(1) og påvirker trafiksikkerheden.

xUtilstrækkelig belastningsevne eller hastighedsindeks i forhold til den faktiske brug; dæk berører andre faste køretøjsdele og påvirker derved trafiksikkerheden.


x


b)  Dæk på samme aksel eller på tvillingehjul har forskellig størrelse.

xc)  Dæk på samme aksel er af forskellig type (radialdæk/diagonaldæk).

xd)  Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk.

xTråd synlig eller beskadiget.


x


e)   Dækmønsterdybde ikke i overensstemmelse med kravene(1).

xMindre end 80 % af den påkrævede mønsterdybde.


x


f)  Dæk gnider mod andre komponenter (fleksible afskærmningsanordninger).
x
Dæk gnider mod andre komponenter (færdselssikkerheden påvirkes ikke)

xg)  Regummierede dæk ikke i overensstemmelse med kravene(1).

xTrådbeskyttelseslaget påvirkes.


x


h)  Anordning til kontrol af lufttryk virker ikke korrekt
x
Virker tydeligvis ikke.

x
Mindre
Væsentlige
Far lige

5.2.3.  Dæk
a)  Dækstørrelse, belastningsevne, godkendelsesmærke eller hastighedsindeks ikke i overensstemmelse med kravene(1) og påvirker trafiksikkerheden.

xUtilstrækkelig belastningsevne eller hastighedsindeks i forhold til den faktiske brug; dæk berører andre faste køretøjsdele, og påvirker derved trafiksikkerheden.


x


b)  Dæk på samme aksel eller på tvillingehjul har forskellig størrelse.

xc)  Dæk på samme aksel er af forskellig type (radialdæk/diagonaldæk).

xd)  Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk.

xTråd synlig eller beskadiget.


x


e)  Dækkets slidindikator bliver synlig.

xDæk ved lovpligtig mønsterdybde. Dæk under lovpligtig mønsterdybde.


x


f)  Dæk gnider mod andre komponenter (fleksible afskærmningsanordninger).
x
Dæk gnider mod andre komponenter (færdselssikkerheden påvirkes ikke)

xg)  Regummierede dæk ikke i overensstemmelse med kravene(1).

xTrådbeskyttelseslaget påvirkes.


x


h)  Anordning til kontrol af dæktryk virker ikke korrekt eller dæktryk tydeligvis for lavt.
x
Anordningen virker tydeligvis ikke.

xi)  Dæktryk under kørsel i et af køretøjets hjul nedsat med 20 %, men ikke under 150 kP.

xDæktryk under 150 kPa.


x

Ændring 105
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8.2.1.2 – litra b


Mindre
Væsentlige
Far lige

8.2.1.2  Gasformig CF4-udledninger
b)  eller, såfremt denne oplysning ikke foreligger, overstiger CO-emissionen,

x(...)

ii)  for køretøjer, der har et avanceret emissionskontrolsystem,

–  med motoren i tomgang: 0,5 %

–  ved høj tomgangshastighed: 0,3 %

eller

–  med motoren i tomgang: 0,3 %

–  ved høj tomgangshastighed: 0,2 %

i henhold til tidspunktet for første registrering eller ibrugtagning som angivet i kravene(1).


Mindre
Væsentlige
Far lige

8.2.1.2  Emission af forurenende luftarter
b)  eller, såfremt denne oplysning ikke foreligger, overstiger CO-emissionen,

x(...)

ii)  for køretøjer, der har et avanceret emissionskontrolsystem,

–  med motoren i tomgang: 0,5 %

–  ved høj tomgangshastighed: 0,3 %

eller

–  med motoren i tomgang: 0,3 %

–  ved høj tomgangshastighed: 0,2 %

eller

–  med motoren i tomgang: 0,2 % 6a

–  ved høj tomgangshastighed: 0,1 % 6a

i henhold til tidspunktet for første registrering eller ibrugtagning som angivet i kravene(1).
______________

6a Typegodkendt i henhold til grænseværdierne i tabel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 eller første gang registreret eller taget i brug efter 1. juli 2007 (Euro 5).

Ændring 106
Forslag til forordning
Bilag III – punkt 8.2.2.2 – litra b


Mindre
Væsentlige
Far lige

8.2.2.2  Tæthed

Køretøjer, der er registreret eller taget i brug inden 1. januar 1980, er undtaget fra dette krav.
b)  Hvis disse oplysninger ikke foreligger, eller der i henhold til kravene(1) ikke må anvendes referenceværdier,

xfor indsugningsdieselmotorer: 2,5 m-1,

for turboladede dieselmotorer: 3,0 m-1,

eller for køretøjer, der er omfattet af kravene(1) eller er registreret eller taget i brug første gang efter den dato, der er angivet i kravene(1),

1,5 m-1.


Mindre
Væsentlige
Far lige

8.2.2.2  Tæthed

Køretøjer, der er registreret eller taget i brug inden 1. januar 1980, er undtaget fra dette krav.
b)  Hvis disse oplysninger ikke foreligger, eller der i henhold til kravene(1) ikke må anvendes referenceværdier,

xfor indsugningsdieselmotorer: 2,5 m-1,

for turboladede dieselmotorer: 3,0 m-1,

eller for køretøjer, der er omfattet af kravene(1) eller er registreret eller taget i brug første gang efter den dato, der er angivet i kravene(1),

1,5 m-1,

eller

0,5 m-1 6a
______________

6a Typegodkendt i henhold til grænseværdierne i tabel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2007 eller første gang registreret eller taget i brug efter 1. juli 2007 (Euro 5).

Ændring 107
Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 6 a (nyt)
6a)  Oplysninger om store reparationer som følge af en ulykke
Ændring 108
Forslag til forordning
Bilag V – nr. I – punkt 2 a (nyt)
2a)  alternativt udstyr, som på en neutral måde implementerer teknologisk innovative metoder, kan anvendes for at sikre en kontrol af samme høje kvalitet.
Ændring 109
Forslag til forordning
Bilag V – nr. I – stk. 1 – punkt 15 a (nyt)
15a)  et manometer til måling af dæktryk

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2, andet afsnit (A7-0210/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik