Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0184(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0210/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0210/2013

Συζήτηση :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 02/07/2013 - 9.10
CRE 02/07/2013 - 9.10
PV 11/03/2014 - 9.15
CRE 11/03/2014 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0297
P7_TA(2014)0194

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 770kWORD 103k
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους ***I
P7_TA(2013)0297A7-0210/2013

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2013 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)   Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο εξασφαλίζει ότι τα οχήματα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης τους σε ασφαλή και αποδεκτή περιβαλλοντικά κατάσταση. Το καθεστώς αυτό πρέπει να καλύπτει τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων και τον οδικό έλεγχο των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις οδικές επαγγελματικές μεταφορές, καθώς και τις διατάξεις για τη διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο οχήματα που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.
(3)   Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο εξασφαλίζει ότι τα οχήματα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης τους σε ασφαλή και αποδεκτή περιβαλλοντικά κατάσταση. Το καθεστώς αυτό θα πρέπει να καλύπτει τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων και τον οδικό έλεγχο των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στις οδικές επαγγελματικές μεταφορές, καθώς και τις διατάξεις για τη διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων. Ο περιοδικός έλεγχος θα πρέπει να είναι το κύριο μέσο εξασφάλισης της αξιόπιστης τεχνικής κατάστασης των οχημάτων. Οι οδικοί έλεγχοι οχημάτων επαγγελματικής χρήσης θα πρέπει να είναι απλώς συμπληρωματικοί σε σχέση με τους περιοδικούς ελέγχους και θα πρέπει να αφορούν οχήματα που συνιστούν άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στο δημόσιο οδικό δίκτυο απαιτείται, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, να βρίσκονται σε αξιόπιστη τεχνική κατάσταση οσάκις χρησιμοποιούνται.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)
(3β)  Η εφαρμογή μέτρων για την αξιόπιστη τεχνική κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης των ιδιοκτητών οχημάτων, ώστε αυτοί να αναπτύξουν καλές πρακτικές και συνήθειες συνεπεία των βασικών ελέγχων στα οχήματά τους.
Τροπολογίες 4 και 115
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)   Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισμένα τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις για την ασφάλεια των οχημάτων. Είναι ωστόσο αναγκαίο να εξασφαλισθεί, με καθεστώς περιοδικών τεχνικών ελέγχων, ότι μετά τη διάθεσή τους στην αγορά τα οχήματα εξακολουθούν να πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Το καθεστώς αυτό θα ισχύει για κατηγορίες οχημάτων, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, και την οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ.
(4)   Στην Ένωση έχουν θεσπισθεί ορισμένα τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις για την ασφάλεια των οχημάτων. Είναι ωστόσο αναγκαίο να εξασφαλισθεί, με καθεστώς περιοδικών τεχνικών ελέγχων, ότι μετά τη διάθεσή τους στην αγορά τα οχήματα εξακολουθούν να πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Κάθε είδος εξοπλισμού που τοποθετείται εκ των υστέρων και ο οποίος επιδρά στην ασφάλεια και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του οχήματος δεν θα πρέπει να έχει δυσμενή αντίκτυπο στα εν λόγω χαρακτηριστικά στη μορφή που είχαν κατά την έγκριση, την πρώτη ταξινόμηση ή την έναρξη ισχύος. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν εθνικές απαιτήσεις σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο για κατηγορίες οχημάτων, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα· το εν λόγω εθνικό σύστημα διασφάλισης αξιόπιστης τεχνικής κατάστασης θα πρέπει να ισχύει για κατηγορίες οχημάτων, όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, και την οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  O έγκαιρος εντοπισμός σε ένα μηχανοκίνητο όχημα ενός ελαττώματος που επηρεάζει την οδική ασφάλεια, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του ελαττώματος αυτού και, κατά συνέπεια, στην πρόληψη ατυχημάτων και οι εξοικονομηθείσες εκ των συνεπειών του ατυχήματος δαπάνες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση ενός συστήματος επιβραβεύσεων.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)   Μεγάλο μέρος των συνολικών εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, ιδίως των εκπομπών CO2, οφείλεται σε λίγα οχήματα με ελαττωματικά συστήματα ελέγχου των καυσαερίων. Υπολογίζεται ότι στο 5% του στόλου οχημάτων οφείλεται το 25% των συνολικών ρυπογόνων εκπομπών. Συνεπώς, το καθεστώς περιοδικών τεχνικών ελέγχων θα συμβάλει και στη βελτίωση του περιβάλλοντος με τη μείωση των μέσων εκπομπών των οχημάτων.
(6)   Μεγάλο μέρος των συνολικών εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, ιδίως των εκπομπών CO2, οφείλεται σε λίγα οχήματα με ελαττωματικά συστήματα ελέγχου των καυσαερίων. Υπολογίζεται ότι στο 5% του στόλου οχημάτων οφείλεται το 25% των συνολικών ρυπογόνων εκπομπών. Το ίδιο ισχύει για την αύξηση των εκπομπών σωματιδίων και NOx από κινητήρες σύγχρονου σχεδιασμού που απαιτούν εκτενέστερο έλεγχο εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου λειτουργικού ελέγχου, με χρήση συσκευής ηλεκτρονικού ελέγχου, της ακεραιότητας και λειτουργικότητας του ενσωματωμένου συστήματος διάγνωσης (OBD) που διαθέτει το όχημα, που επαληθεύεται από τους υφιστάμενους ελέγχους της εξάτμισης για να εξασφαλιστεί ο πλήρης έλεγχος του συστήματος εκπομπών, καθώς ο έλεγχος με βάση μόνο το OBD δεν είναι αξιόπιστος. Συνεπώς, το καθεστώς περιοδικών τεχνικών ελέγχων θα συμβάλει και στη βελτίωση του περιβάλλοντος με τη μείωση των μέσων εκπομπών των οχημάτων.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)   Τα αγροτικά οχήματα μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο αντί των φορτηγών στις τοπικές μεταφορές. Ο κίνδυνος που ενέχουν είναι συγκρίσιμος με εκείνον των φορτηγών και άρα η μεταχείριση αυτής της κατηγορίας οχημάτων πρέπει να είναι ίδια με εκείνη των φορτηγών όσον αφορά τον τεχνικό έλεγχο.
(8)   Τα αγροτικά οχήματα μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιπτώσεις αντί των φορτηγών για επαγγελματικές οδικές μεταφορές. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όταν χρησιμοποιούνται αγροτικά οχήματα με τον τρόπο αυτόν, η μεταχείρισή τους είναι ίδια με εκείνη των φορτηγών όσον αφορά τον τεχνικό έλεγχο.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)   Επειδή θεωρείται ότι τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος διατηρούν την κληρονομιά της εποχής που κατασκευάστηκαν και ότι χρησιμοποιούνται ελάχιστα στο οδικό δίκτυο, πρέπει να αποφασίζεται από τα κράτη μέλη εάν θα παρατείνουν τον χρόνο των περιοδικών τεχνικών ελέγχων για τα οχήματα αυτά. Πρέπει επίσης να είναι τα κράτη μέλη αρμόδια για να ρυθμίζουν τον τεχνικό έλεγχο άλλων τύπων ειδικών οχημάτων.
(9)   Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος διατηρούν την κληρονομιά της εποχής που κατασκευάστηκαν, συντηρούνται σε μια από ιστορικής απόψεως σωστή κατάσταση και χρησιμοποιούνται σπάνια ως οχήματα καθημερινής χρήσης. Θα πρέπει να αποφασίζεται από τα κράτη μέλη εάν θα παρατείνουν τον χρόνο των περιοδικών τεχνικών ελέγχων για τα οχήματα αυτά ή εάν θα ρυθμίσουν αλλιώς το καθεστώς τεχνικού ελέγχου. Θα πρέπει επίσης να είναι τα κράτη μέλη αρμόδια για να ρυθμίζουν τον τεχνικό έλεγχο άλλων τύπων ειδικών οχημάτων.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)   Ο τεχνικός έλεγχος είναι κρατική δραστηριότητα και συνεπώς πρέπει να ασκείται από τα κράτη μέλη ή να ανατίθεται σε φορείς υπό την εποπτεία τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμείνουν αρμόδια για τον τεχνικό έλεγχο σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και εάν το εθνικό σύστημα επιτρέπει την εξουσιοδότηση ιδιωτικών φορέων, μεταξύ των οποίων και των επισκευαστικών.
(10)   Ο τεχνικός έλεγχος είναι κρατική δραστηριότητα και ως τέτοια θα πρέπει να ασκείται από το ενδιαφερόμενο κράτος, ή από δημόσιο οργανισμό στον οποίο ανατίθεται το καθήκον αυτό από το κράτος, ή από τα όργανα ή τους φορείς τους οποίους εξουσιοδοτεί, υποδεικνύει και εποπτεύει άμεσα το κράτος, περιλαμβανομένων και των δεόντως εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών οργάνων. Όταν οι φορείς, που είναι επιφορτισμένοι με τον τεχνικό έλεγχο, ασκούν συγχρόνως δραστηριότητες επισκευής οχημάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε να προστατεύεται η αντικειμενικότητα και η υψηλή ποιότητα του ελέγχου.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης, το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου το οποίο έχει εκδοθεί στο αρχικό κράτος μέλος ταξινόμησης θα πρέπει να τυγχάνει αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ των κρατών μελών για το σκοπό της εκ νέου ταξινόμησης.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)  Όταν η εναρμόνιση των τεχνικών ελέγχων έχει αποδεδειγμένα επιτευχθεί σε επαρκή βαθμό, θα πρέπει να θεσπίζονται διατάξεις για μια πλήρη αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου σε όλη την Ένωση.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)   Για τον έλεγχο των οχημάτων και ειδικά των ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στις τεχνικές προδιαγραφές κάθε μεμονωμένου οχήματος. Συνεπώς, οι κατασκευαστές οχημάτων δεν πρέπει να παρέχουν μόνον τα πλήρη δεδομένα που καλύπτει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (ΠΣ), αλλά και την πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της λειτουργικότητας των συνδεόμενων με την ασφάλεια και το περιβάλλον κατασκευαστικών στοιχείων. Πρέπει να εφαρμόζονται επίσης προς το σκοπό αυτό οι διατάξεις που αφορούν την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, και να επιτρέπεται στα κέντρα ελέγχου να έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά στοιχεία που είναι αναγκαία για τον τεχνικό έλεγχο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ειδικά για τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, πρέπει δε να καλύπτονται όλα τα στοιχεία που τοποθετεί ο κατασκευαστής.
(11)   Για τον έλεγχο των οχημάτων και ειδικά των ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση στις τεχνικές προδιαγραφές κάθε μεμονωμένου οχήματος. Συνεπώς, οι κατασκευαστές οχημάτων δεν θα πρέπει να παρέχουν μόνον τα πλήρη δεδομένα που καλύπτει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (ΠΣ), αλλά και την πρόσβαση σε δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξακρίβωση της λειτουργικότητας των συνδεόμενων με την ασφάλεια και το περιβάλλον κατασκευαστικών συστημάτων. Τα δεδομένα θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες που επιτρέπουν τον έλεγχο της λειτουργικότητας των συστημάτων ασφαλείας του οχήματος κατά τρόπο ο οποίος δίδει τη δυνατότητα σε αυτά να ελέγχονται στο πλαίσιο ενός περιοδικού τεχνικού ελέγχου ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα προβλεπόμενο ποσοστό επιτυχίας ή αποτυχίας.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)   Για να επιτευχθεί έλεγχος υψηλής ποιότητας σε όλη την Ένωση, πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο Ένωσης ο εξοπλισμός ελέγχου που χρησιμοποιείται κατά τον τεχνικό έλεγχο, τη συντήρηση και τη βαθμονόμηση.
(12)   Για να επιτευχθεί έλεγχος υψηλής ποιότητας σε όλη την Ένωση, θα πρέπει να καθορισθεί σε επίπεδο Ένωσης ο εξοπλισμός ελέγχου που χρησιμοποιείται κατά τον τεχνικό έλεγχο, τη συντήρηση και τη βαθμονόμηση. Θα πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα για καινοτομία στους τομείς των συστημάτων, των διαδικασιών και του εξοπλισμού ελέγχου, με σκοπό να καταστεί δυνατό να επιτευχθούν περαιτέρω μειώσεις του κόστους και βελτιώσεις κατά την εφαρμογή.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)   Οι ελεγκτές, όταν εκτελούν τεχνικό έλεγχο, πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα, χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. Τα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων δεν πρέπει επομένως να συνδέονται με τη μισθοδοσία τους ή άλλο οικονομικό ή προσωπικό όφελος.
(13)   Οι ελεγκτές, όταν εκτελούν τεχνικό έλεγχο, θα πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα, χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για την ορθή διεξαγωγή των αξιολογήσεων, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αντικειμενικότητά τους.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)  Η ποιότητα και η αντικειμενικότητα των κέντρων ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου της υψηλής οδικής ασφάλειας. Συνεπώς, τα κέντρα ελέγχου που πραγματοποιούν ελέγχους της κατάστασης των οχημάτων θα πρέπει, για παράδειγμα, να τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του πρότυπου ISO 17020 σχετικά με τα γενικά κριτήρια λειτουργίας των διαφόρων τύπων φορέων που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)   Τα αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου δεν πρέπει να αλλοιώνονται για εμπορικούς σκοπούς. Μόνον εάν τα ευρήματα του τεχνικού ελέγχου που εκτέλεσε ελεγκτής είναι έκδηλα εσφαλμένα, ο εποπτικός φορέας πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιεί τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου.
(14)   Τα αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται για εμπορικούς σκοπούς. Μόνον εάν τα ευρήματα του τεχνικού ελέγχου που εκτέλεσε ελεγκτής είναι έκδηλα εσφαλμένα, ο εποπτικός φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιεί τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου και να επιβάλλει τις κατάλληλες κυρώσεις στον φορέα που εξέδωσε το πιστοποιητικό.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)   Για υψηλά πρότυπα τεχνικού ελέγχου απαιτείται το προσωπικό ελέγχου να έχει υψηλής στάθμης προσόντα και ικανότητες. Πρέπει να καθιερωθεί σύστημα εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει αρχική εκπαίδευση και περιοδική επανεκπαίδευση. Πρέπει να ορισθεί μεταβατική περίοδος ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή ένταξη του υπάρχοντος προσωπικού ελέγχου στο καθεστώς περιοδικής εκπαίδευσης.
(15)   Για υψηλά πρότυπα τεχνικού ελέγχου απαιτείται το προσωπικό ελέγχου να έχει υψηλής στάθμης προσόντα και ικανότητες. Θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει αρχική εκπαίδευση και περιοδική επανεκπαίδευση. Θα πρέπει να ορισθεί μεταβατική περίοδος ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή ένταξη του υπάρχοντος προσωπικού ελέγχου στο καθεστώς περιοδικής εκπαίδευσης. Στα κράτη μέλη, στα οποία ισχύει ήδη ένα υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, ικανοτήτων και ελέγχου από αυτό που προβλέπουν οι ελάχιστες απαιτήσεις, θα πρέπει να επιτρέπεται να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδό τους.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)   Η συχνότητα των ελέγχων πρέπει να προσαρμόζεται στον τύπο του οχήματος και στον αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων. Τα οχήματα είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν τεχνικές αστοχίες όταν φθάσουν σε κάποια ηλικία και, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται εντατικά, μετά από ορισμένο αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων. Είναι επομένως σκόπιμο να αυξηθεί η συχνότητα των ελέγχων στα παλαιά οχήματα και σε οχήματα με υψηλό αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων.
(17)   Η συχνότητα των ελέγχων θα πρέπει να προσαρμόζεται στον τύπο του οχήματος. Τα οχήματα είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν τεχνικές αστοχίες όταν φθάσουν σε κάποια ηλικία Είναι επομένως σκόπιμο να ελέγχονται συχνότερα τα παλαιά οχήματα.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)   Οι τεχνικοί έλεγχοι των οχημάτων πρέπει να καλύπτουν όλα τα σημεία που αφορούν τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του ελεγχόμενου οχήματος. Μεταξύ των σημείων αυτών και ανάλογα με το επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης των οχημάτων, πρέπει στον κατάλογο των προς έλεγχο σημείων να περιληφθούν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα. Για να επιτευχθεί εναρμόνιση του τεχνικού ελέγχου, πρέπει να καθιερωθούν μέθοδοι ελέγχου για κάθε ελεγχόμενο σημείο.
(19)   Οι τεχνικοί έλεγχοι των οχημάτων θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα σημεία που αφορούν τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του ελεγχόμενου οχήματος. Τα εν λόγω σημεία θα πρέπει να επικαιροποιούνται ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις εξελίξεις στην έρευνα και την τεχνολογική πρόοδο αναφορικά με την ασφάλεια των οχημάτων. Η τοποθέτηση υποδεέστερης ποιότητας τροχών σε άξονες που δεν πληρούν τα πρότυπα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα που απειλεί την ασφάλεια και ως εκ τούτου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους τεχνικούς ελέγχους. Μεταξύ των σημείων αυτών και ανάλογα με το επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης των οχημάτων, θα πρέπει στον κατάλογο των προς έλεγχο σημείων να περιληφθούν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα. Για να επιτευχθεί εναρμόνιση του τεχνικού ελέγχου, θα πρέπει να καθιερωθούν μέθοδοι ελέγχου για κάθε ελεγχόμενο σημείο.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Τα πρότυπα τεχνικών ελέγχων θα πρέπει να καθορίζονται σε υψηλό κοινό ελάχιστο επίπεδο που θα ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, τα οποία ήδη έχουν ένα υψηλότερο από το απαιτούμενο από τον παρόντα κανονισμό επίπεδο τεχνικών ελέγχων, να διατηρήσουν τα υψηλότερα αυτά πρότυπα και να τα προσαρμόσουν στην τεχνική πρόοδο, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)   Ο κάτοχος της ταξινόμησης οχήματος υποβαλλόμενου σε τεχνικό έλεγχο, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώνονται αστοχίες, και ιδίως αστοχίες που συνιστούν κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, πρέπει να τις επισκευάζει αμελλητί. Σε περίπτωση επικίνδυνων αστοχιών, η ταξινόμηση του οχήματος πρέπει να ανακαλείται μέχρι να επισκευασθούν πλήρως οι αστοχίες.
(21)   Ο κάτοχος της ταξινόμησης οχήματος υποβαλλόμενου σε τεχνικό έλεγχο, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώνονται αστοχίες, και ιδίως αστοχίες που συνιστούν κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, θα πρέπει να τις επισκευάζει αμελλητί. Σε περίπτωση επικίνδυνων αστοχιών, το όχημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον στο δημόσιο οδικό δίκτυο μέχρι να επισκευασθούν πλήρως οι αστοχίες.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)   Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, το οποίο να περιέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για την ταυτοποίηση του οχήματος και πληροφορίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Για να εξασφαλισθεί ορθή παρακολούθηση των τεχνικών ελέγχων, τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν και να τηρούν τις εν λόγω πληροφορίες σε βάση δεδομένων.
(22)   Για να εξασφαλισθεί η ορθή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων, μετά από κάθε έλεγχο θα πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου, το οποίο θα πρέπει επίσης να καταρτίζεται σε ηλεκτρονική μορφή και να περιλαμβάνει το ίδιο επίπεδο στοιχείων όσον αφορά την ταυτοποίηση του οχήματος και τα αποτελέσματα του ελέγχου με αυτό του πρωτότυπου πιστοποιητικού ελέγχου. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν και να τηρούν τις εν λόγω πληροφορίες σε κεντρική βάση δεδομένων προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η γνησιότητα των αποτελεσμάτων των περιοδικών τεχνικών ελέγχων μπορεί εύκολα να εξακριβωθεί.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Aιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν απαιτούν ταξινόμηση για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, όπως τα ελαφρά ρυμουλκά, οι πληροφορίες σχετικά με τον επιτυχή τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να τοποθετούνται υπό μορφήν απόδειξης ότι διενεργήθηκε έλεγχος σε ένα εμφανές σημείο του οχήματος.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)   Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι αφορά το 5% με 12% των πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα το πολύ υψηλό κόστος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την κοινωνία και εσφαλμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας των οχημάτων για κυκλοφορία. Για να καταπολεμηθεί η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων στο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου σε συνδυασμό με την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου αναμένεται ότι θα διευκολύνει την ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή παρέμβασης. Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (κοντέρ) πρέπει επίσης να θεωρείται συστηματικότερα ως αξιόποινο αδίκημα.
(23)   Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θεωρείται ότι αφορά το 5% με 12% των πωλήσεων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε κάθε χώρα, ενώ το εν λόγω ποσοστό είναι, σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές πωλήσεις, πολύ μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα το πολύ υψηλό κόστος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την κοινωνία και εσφαλμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας των οχημάτων για κυκλοφορία. Για να καταπολεμηθεί η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων στο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου σε συνδυασμό με την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου αναμένεται ότι θα διευκολύνει την ανίχνευση παραποίησης του μετρητή ή παρέμβασης. Επίσης, η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης πληροφοριών για τα οχήματα που περιλαμβάνει, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τα σοβαρά ατυχήματα των οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους θα συνέβαλε στην πρόληψη παραποιήσεων και θα καθιστούσε δυνατή την πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες. Η παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (κοντέρ) θα πρέπει επιπλέον να θεωρείται συστηματικότερα ως αξιόποινο αδίκημα.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)   Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο διέπει τα οχήματα σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από την έγκριση μέχρι την ταξινόμησή τους, τους τεχνικούς ελέγχους τους και τη διάλυσή τους. Η σύσταση και η διασύνδεση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων κρατών και κατασκευαστών αναμένεται ότι κατ’ αρχήν θα συμβάλουν στη βελτίωση της απόδοσης όλης της διοικητικής αλυσίδας που αφορά τα οχήματα, και στη μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου. Η Επιτροπή πρέπει επομένως να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους-οφέλους με σκοπό τη δημιουργία ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα.
(25)   Ο τεχνικός έλεγχος εντάσσεται σε ευρύτερο ρυθμιστικό καθεστώς, το οποίο διέπει τα οχήματα σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από την έγκριση μέχρι την ταξινόμησή τους, τους τεχνικούς ελέγχους τους και τη διάλυσή τους. Η σύσταση και η διασύνδεση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων κρατών και κατασκευαστών θα συνέβαλε στη βελτίωση της απόδοσης όλης της διοικητικής αλυσίδας που αφορά τα οχήματα, και στη μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Δεδομένου ότι σκοπός του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι η προώθηση της περαιτέρω εναρμόνισης και τυποποίησης των περιοδικών τεχνικών ελέγχων οχημάτων, η οποία τελικά θα πρέπει να οδηγήσει στην καθιέρωση μιας ενιαίας αγοράς περιοδικών τεχνικών ελέγχων στην Ένωση με ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου που θα καθιστά δυνατό τον έλεγχο των οχημάτων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει έκθεση για την πρόοδο της διαδικασίας εναρμόνισης, προκειμένου να ορίσει πότε μπορεί να καθιερωθεί ένα τέτοιο σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)   Για να συμπληρώνεται ο παρών κανονισμός με νέα τεχνικά στοιχεία, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, ώστε να λαμβάνονται υπόψη, όταν κρίνεται σκόπιμο, η εξέλιξη της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου όσον αφορά τις κατηγορίες οχημάτων, καθώς και η ανάγκη επικαιροποίησης των παραρτημάτων με βάση την τεχνική πρόοδο. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
(26)   Προκειμένου να επικαιροποιείται ο παρών κανονισμός, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη, όταν κρίνεται σκόπιμο, η εξέλιξη της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου όσον αφορά τις κατηγορίες οχημάτων, καθώς και η ανάγκη επικαιροποίησης των παραρτημάτων με βάση την τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)   Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων κοινών απαιτήσεων και εναρμονισμένων κανόνων για την εκτέλεση των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων εντός της Ένωσης, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και είναι συνεπώς δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.
(29)   Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση ελάχιστων κοινών απαιτήσεων και εναρμονισμένων κανόνων για την εκτέλεση των τεχνικών ελέγχων των οχημάτων εντός της Ένωσης, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και είναι συνεπώς δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να θεσπίζουν υψηλότερες από τα ελάχιστα πρότυπα απαιτήσεις.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει καθεστώς περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων που διεξάγεται βάσει ελάχιστων τεχνικών προτύπων και απαιτήσεων με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1
–  μηχανοκίνητα οχήματα με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και διαθέτουν έως οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορία οχημάτων M1,
–   μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους και τα οποία διαθέτουν έως οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορία οχημάτων M1,
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2
–  μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεις καθημένων πλην της θέσης του οδηγού – κατηγορίες οχημάτων M2 και M3,
–  μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, και τα οποία διαθέτουν άνω των οκτώ θέσεων καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορίες οχημάτων M2 και M3,
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3
–  μηχανοκίνητα οχήματα με τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μέγιστης αποδεκτής μάζας έως 3.500 kg – κατηγορία οχημάτων N1,
–  μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για την μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους –κατηγορία οχημάτων Ν1,
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4
–  μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μέγιστης αποδεκτής μάζας άνω των 3.500kg - κατηγορίες οχημάτων N2 και N3,
–  μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους - κατηγορίες οχημάτων Ν2 και Ν3,
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5
–  ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα μέγιστης αποδεκτής μάζας έως 3.500 kg – κατηγορίες οχημάτων O1 και O2,
–  ρυμουλκούμενα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων, καθώς και για την εξυπηρέτηση προσώπων και έχουν μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους - κατηγορίες οχημάτων Ο1 και Ο2,
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6
–  ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα μέγιστης αποδεκτής μάζας άνω των 3.500 kg – κατηγορίες οχημάτων O3 και O4,
–  ρυμουλκούμενα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προσώπων, καθώς και για την εξυπηρέτηση προσώπων και έχουν μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους - κατηγορίες οχημάτων Ο3 και Ο4,
Τροπολογία 117/1
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7
–  δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα. – κατηγορίες οχημάτων L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e,
–  από 1ης Ιανουαρίου 2016 δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα. – κατηγορίες οχημάτων L3e, L4e, L5e και L7e,
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8
–   τροχοφόροι ελκυστήρες μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h – κατηγορία οχημάτων T5.
–  τροχοφόροι ελκυστήρες κατηγορίας T5 που χρησιμοποιούνται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο μέγιστης εκ κατασκευής ταχύτητας άνω των 40 km/h.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Επιπλέον, το κράτος μέλος μπορεί να επεκτείνει την υποχρέωση περιοδικού τεχνικού ελέγχου και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε επέκταση που αποφασίζουν, αναφέροντας τους λόγους των αποφάσεων αυτών.
Τροπολογία 117/2
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2018 για τις ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων, εκτός και εάν η Επιτροπή καταδείξει σε έκθεσή της βάσει του άρθρου 18α ότι το μέτρο αυτό είναι ατελέσφορο:
–  δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα. – κατηγορίες οχημάτων L1e, L2e και L6e,
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2
–  οχήματα των ενόπλων δυνάμεων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και διάσωσης,
–  οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, την πυροσβεστική υπηρεσία, την πολιτική προστασία, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και διάσωσης,
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – περίπτωση 4 α (νέα)
–  Ρυμουλκούμενα της κατηγορίας Ο2 που έχουν μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 2,0 τόνους, με εξαίρεση τα ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα της κατηγορίας Ο2.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 5
(5)  «δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα», κάθε μηχανοκίνητο όχημα με δύο τροχούς με ή χωρίς κάνιστρο, τρίκυκλο και τετράκυκλο·
Διαγράφεται
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 7
(7)   «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος», κάθε όχημα που πληροί όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις:
(7)   «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος» κάθε όχημα το οποίο θεωρείται ιστορικό από το κράτος μέλος στο οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή από έναν από τους εγκεκριμένους οργανισμούς που έχει ορίσει το κράτος αυτό και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
–  κατασκευάσθηκε τουλάχιστον πριν από 30 έτη,
–  κατασκευάσθηκε ή έλαβε άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά πριν από 30 έτη τουλάχιστον,
–   συντηρήθηκε με τη χρήση ανταλλακτικών τα οποία αναπαράγουν τα ιστορικά κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος,
–   ο συγκεκριμένος τύπος του, όπως ορίζεται από τις σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με την έγκριση τύπου, δεν παράγεται πλέον·
–  δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών στοιχείων του όπως ο κινητήρας, οι πέδες, το σύστημα κατεύθυνσης ή ανάρτησης και
–   διατηρείται και συντηρείται με έναν ιστορικά ορθό τρόπο και συνεπώς δεν έχει υποστεί μείζονες αλλαγές στα τεχνικά χαρακτηριστικά του·
–  δεν έχει αλλάξει ως προς την εμφάνιση·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 9
(9)   «τεχνικός έλεγχος», η εξακρίβωση ότι τα μέρη και τα κατασκευαστικά στοιχεία οχήματος ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά για την ασφάλεια και το περιβάλλον που ίσχυαν κατά την έγκριση, την πρώτη ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία, και κατά τον μετεξοπλισμό του·
(9)   «τεχνικός έλεγχος» ο έλεγχος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ένα όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στο δημόσιο οδικό δίκτυο και ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά για την ασφάλεια και το περιβάλλον που ίσχυαν κατά την έγκριση, την πρώτη ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία ή κατά τον μετεξοπλισμό του·
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 13
(13)   «ελεγκτής», πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από κράτος μέλος να εκτελεί τεχνικούς ελέγχους σε κέντρο τεχνικού ελέγχου ή εξ ονόματος της αρμόδιας αρχής·
(13)   «ελεγκτής», πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από κράτος μέλος ή την οικεία αρμόδια αρχή να εκτελεί τεχνικούς ελέγχους σε κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, ανάλογα με την περίπτωση, εξ ονόματος της αρμόδιας αρχής·
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.   Ο τεχνικός έλεγχος εκτελείται μόνον από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από κέντρα τεχνικού ελέγχου εξουσιοδοτημένα από τα κράτη μέλη.
2.   Ο τεχνικός έλεγχος εκτελείται κατ’ αρχήν στο κράτος μέλος ταξινόμησης του οχήματος μόνον από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ή από δημόσιο οργανισμό στον οποίο ανατίθεται το καθήκον αυτό από το κράτος, ή από όργανα ή φορείς τους οποίους πιστοποιεί και εποπτεύει το κράτος, περιλαμβανομένων και των εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών φορέων.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.   Οι κατασκευαστές οχημάτων παρέχουν στα κέντρα τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, στην αρμόδια αρχή, πρόσβαση στις τεχνικής φύσεως πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον τεχνικό έλεγχο, όπως ορίζει το παράρτημα I. Η Επιτροπή εκδίδει αναλυτικούς κανόνες για τις διαδικασίες πρόσβασης στις τεχνικές πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα I σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 παράγραφος 2.
3.   Οι κατασκευαστές οχημάτων παρέχουν στα κέντρα και στους κατασκευαστές εξοπλισμού τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, στην αρμόδια αρχή, πρόσβαση άνευ αμοιβής στις τεχνικής φύσεως πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον τεχνικό έλεγχο, όπως ορίζει το παράρτημα I. Για τους κατασκευαστές εξοπλισμού τεχνικού ελέγχου, η εν λόγω πληροφορία περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται για να επιτραπεί στον εξοπλισμό τεχνικού ελέγχου να διεξαγάγει μια αξιολόγηση επιτυχίας ή αποτυχίας όσον αφορά τη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου του οχήματος. Η Επιτροπή εκδίδει αναλυτικούς κανόνες για τις διαδικασίες πρόσβασης στις τεχνικές πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα I σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 16 παράγραφος 2 και εξετάζει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης στις πληροφορίες αυτές.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο 3 – τίτλος
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2
–  οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και O2: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά, κατόπιν μετά από δύο έτη και στη συνέχεια κάθε έτος·
–  οχήματα των κατηγοριών M1, N1 και O2: τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε δύο έτη·
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3
–  οχήματα της κατηγορίας M1 που ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, T5, O3 και O4: ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος.
–  οχήματα της κατηγορίας M1 που ταξινομήθηκαν ως ταξί ή ασθενοφόρα, οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4: ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος·
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα)
–  οχήματα της κατηγορίας Τ5 που χρησιμοποιούνται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο: ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά και έκτοτε μία φορά ανά έτος·
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 β (νέα)
–  άλλες κατηγορίες οχημάτων: σε χρονικά διαστήματα τα οποία καθορίζονται από το κράτος μέλος στο οποίο το όχημα ταξινομήθηκε.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη δύνανται να παρέχουν χρηματοδότηση για τεχνικούς ελέγχους, σε περίπτωση που ο κάτοχος του οχήματος αποφασίζει να μειώσει τη συχνότητα του τεχνικού ελέγχου σε ένα έτος. Η περίοδος της χρηματοδότησης ξεκινά το ταχύτερο δυνατόν, εφόσον ένα όχημα έχει συμπληρώσει τη δεκαετία από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ταξινομήθηκε για πρώτη φορά.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιβάλλει να υπόκεινται τα οχήματα όλων των κατηγοριών που είναι ταξινομημένα στην επικράτειά του σε συχνότερους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Εφόσον όχημα της κατηγορίας M1 ή N1 στον πρώτο τεχνικό έλεγχο μετά την πρώτη ταξινόμησή του φθάσει τα 160 000 διανυθέντα χιλιόμετρα, στη συνέχεια υποβάλλεται σε τεχνικό έλεγχο κάθε έτος.
Διαγράφεται
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.   Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ταξινόμησης μπορεί να ζητήσει από το κέντρο τεχνικού ελέγχου, ή από την αρμόδια αρχή αναλόγως, να πραγματοποιήσει τον τεχνικό έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος από την αρχή του μηνός που προηγείται του μηνός της κατά την παράγραφο 1 επετείου της ημερομηνίας μέχρι το τέλος του δεύτερου μηνός μετά την ημερομηνία αυτή, χωρίς να αλλαχθεί η ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου.
3.   Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ταξινόμησης μπορεί να ζητήσει από το κέντρο τεχνικού ελέγχου, ή από την αρμόδια αρχή ή από τους φορείς ή οργανισμούς που ορίζονται και εποπτεύονται από το κράτος αναλόγως, να πραγματοποιήσει τον τεχνικό έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος από την αρχή του μηνός που προηγείται του μηνός της κατά την παράγραφο 1 επετείου της ημερομηνίας μέχρι το τέλος του δεύτερου μηνός μετά την ημερομηνία αυτή, χωρίς να αλλαχθεί η ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3
–  σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου του πιστοποιητικού ταξινόμησης του οχήματος.
Διαγράφεται
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – περίπτωση 3 α (νέα)
–  όταν το όχημα φτάνει στα 160 000 διανυθέντα χιλιόμετρα.
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.   Ο τεχνικός έλεγχος καλύπτει τα πεδία που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος II.
1.   Ο τεχνικός έλεγχος καλύπτει τουλάχιστον τα πεδία που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος II.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.   Για κάθε πεδίο αναφερόμενο στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού ελέγχου διενεργούν τεχνικό έλεγχο, ο οποίος καλύπτει τουλάχιστον τα σημεία με την εφαρμοστέα για τα σημεία αυτά μέθοδο, όπως καθορίζεται στο σημείο 3 του παραρτήματος II.
2.   Για κάθε πεδίο αναφερόμενο στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού ελέγχου διενεργούν τεχνικό έλεγχο, ο οποίος καλύπτει τουλάχιστον τα σημεία με την εφαρμοστέα για τα σημεία αυτά μέθοδο, όπως καθορίζεται στο σημείο 3 του παραρτήματος II, ή με μια ισοδύναμη εναλλακτική μέθοδο που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.   Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε τον τεχνικό έλεγχο οχήματος εκδίδει πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα IV.
1.   Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή που διενήργησε τον τεχνικό έλεγχο οχήματος εκδίδει πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος, το οποίο διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή και περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα IV. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή καταρτίζει ένα ενιαίο έντυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τεχνικούς ελέγχους.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.   Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή χορηγεί πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου στο πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο ή, σε περίπτωση σύνταξης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου, επικυρωμένο έκτυπο του πιστοποιητικού.
2.   Μόλις ολοκληρωθεί ικανοποιητικά ο έλεγχος, το κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή χορηγεί πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου στο πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο ή, σε περίπτωση που το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου είναι σε ηλεκτρονική μορφή, παρέχει έκτυπο των αποτελεσμάτων του ελέγχου.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Σε περίπτωση που παραληφθεί αίτηση για εκ νέου ταξινόμηση ενός οχήματος και το όχημα προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, οι αρχές ταξινόμησης αναγνωρίζουν το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος, εφόσον η ισχύς του εξακριβωθεί κατά τη χρονική στιγμή της νέας ταξινόμησης. Η αναγνώριση αυτή καλύπτει την ίδια με την αρχική περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η αρχική περίοδος ισχύος εκτείνεται πέραν της μέγιστης νόμιμης διάρκειας που προβλέπεται στο κράτος μέλος στο οποίο το όχημα ταξινομείται εκ νέου. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια ισχύος μειώνεται και υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε για το όχημα το αρχικό πιστοποιητικό ελέγχου. Πριν την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη κοινοποιούν μεταξύ τους το μορφότυπο του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου που αναγνωρίζεται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους καθώς και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαπίστωσης της γνησιότητας του.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.   Για τον έλεγχο της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, και εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά τον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο, ο ελεγκτής ζητεί από το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο να επιδείξει το πιστοποιητικό του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.
4.   Για τον έλεγχο της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, εφόσον υπάρχει, και εφόσον οι σχετικές πληροφορίες αυτές δεν έχουν κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά τον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο, ο ελεγκτής ζητεί από το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο να επιδείξει το πιστοποιητικό του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου, εφόσον το πιστοποιητικό δεν εκδόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5.   Τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου κοινοποιούνται στις αρχές ταξινόμησης του οχήματος. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει τις πληροφορίες του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου.
5.   Τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου κοινοποιούνται αμελλητί και σε ηλεκτρονική μορφή στις αρχές ταξινόμησης του οχήματος. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει τις πληροφορίες του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.   Στις περιπτώσεις αστοχιών μείζονος σημασίας, η αρμόδια αρχή αποφασίζει για τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του οχήματος πριν υποβληθεί σε άλλο τεχνικό έλεγχο. Ο νέος έλεγχος πραγματοποιείται έξι εβδομάδες μετά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο.
2.   Στις περιπτώσεις αστοχιών μείζονος σημασίας, η εθνική αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίζει για τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του οχήματος πριν υποβληθεί σε άλλο τεχνικό έλεγχο. Ο νέος έλεγχος πραγματοποιείται έξι εβδομάδες μετά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.   Σε περίπτωση επικίνδυνων αστοχιών, το όχημα δεν χρησιμοποιείται στο προσβάσιμο οδικό δίκτυο και η ταξινόμησή του ανακαλείται σύμφωνα με το άρθρο 3α της οδηγίας XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/EΚ σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων, μέχρι να επισκευασθούν οι αστοχίες και να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου όπου βεβαιώνεται ότι το όχημα είναι σε τεχνικώς αξιόπιστη κατάσταση.
3.   Σε περίπτωση επικίνδυνων αστοχιών, το κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη χρήση του οχήματος στο δημόσιο οδικό δίκτυο μέχρι να επισκευασθούν όλες οι επικίνδυνες αστοχίες.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
Το κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διενήργησε τεχνικό έλεγχο οχήματος ταξινομημένου στο έδαφός του εκδίδει αποδεικτικό για κάθε όχημα που υποβάλλεται με επιτυχία στον τεχνικό έλεγχο. Στο αποδεικτικό αναγράφεται η ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου.
Το κέντρο τεχνικού ελέγχου ή, αναλόγως, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που διενήργησε τεχνικό έλεγχο οχήματος ταξινομημένου στο έδαφός του εκδίδει αποδεικτικό για κάθε όχημα που υποβάλλεται με επιτυχία στον τεχνικό έλεγχο. Στο αποδεικτικό αναγράφεται η ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου. Δεν απαιτείται η έκδοση αποδεικτικού τεχνικού ελέγχου, εάν στο έγγραφο κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται, αφενός, ότι ο τεχνικός έλεγχος έχει ήδη διενεργηθεί και, αφετέρου, η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)
Όταν το ελεγχθέν όχημα ανήκει σε μια κατηγορία οχημάτων για την οποία δεν απαιτείται ταξινόμηση στο κράτος μέλος στο οποίο αυτό έχει τεθεί σε κυκλοφορία, το αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου πρέπει να αναρτάται σε ορατό σημείο του οχήματος.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει το αποδεικτικό που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει το αποδεικτικό άλλου κράτους μέλους που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, ή μια αντίστοιχη μνεία στο έγγραφο ταξινόμησης του οχήματος, εφόσον το πιστοποιητικό εκδόθηκε για όχημα που έχει ταξινομηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.   Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος V.
1.   Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο πληρούν κατ’ ελάχιστον τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος V.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου στα οποία οι ελεγκτές πραγματοποιούν τους τεχνικούς ελέγχους αδειοδοτούνται από ένα κράτος μέλος ή την αρμόδια αρχή του.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου, τα οποία έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από τα κράτη μέλη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ελέγχονται εκ νέου, πέντε τουλάχιστον έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα ελάχιστα πρότυπα.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Προκειμένου να τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη διαχείριση της ποιότητας, τα κέντρα τεχνικού ελέγχου συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κράτους μέλους που χορηγεί την άδεια. Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και την υψηλή ποιότητα του ελέγχου των οχημάτων.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.   Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις εκπαίδευσης που καθορίζονται στο παράρτημα VI.
1.   Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στις ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις εκπαίδευσης που καθορίζονται στο παράρτημα VI. Τα κράτη μέλη μπορεί να θεσπίζουν πρόσθετες απαιτήσεις ικανότητας και εκπαίδευσης.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν την κατάλληλη εκπαίδευση των ελεγκτών με βάση τα απαιτούμενα προσόντα.
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.   Τα κράτη μέλη χορηγούν πιστοποιητικό στους ελεγκτές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 3 του παραρτήματος VI.
2.   Οι αρμόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, τα εγκεκριμένα κέντρα κατάρτισης χορηγούν πιστοποιητικό στους ελεγκτές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες ικανότητες και απαιτήσεις εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 3 του παραρτήματος VI.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
3.   Οι ελεγκτές τους οποίους απασχολούν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού ελέγχου κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού απαλλάσσονται των απαιτήσεων του σημείου 1 του παραρτήματος VI. Tα κράτη μέλη χορηγούν στους εν λόγω ελεγκτές πιστοποιητικό ισοδυναμίας.
3.   Οι ελεγκτές τους οποίους απασχολούν ή εξουσιοδοτούν οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ή το κέντρο τεχνικού ελέγχου κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού απαλλάσσονται των απαιτήσεων του σημείου 1 του παραρτήματος VI. Tα κράτη μέλη χορηγούν στους εν λόγω ελεγκτές πιστοποιητικό ισοδυναμίας.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Ένα άτομο το οποίο έχει προβεί σε επισκευές ή συντήρηση σε όχημα δεν θα συμμετέχει στη συνέχεια ως επιθεωρητής στη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου του ιδίου οχήματος, εκτός εάν ο εποπτικός φορέας έχει πεισθεί πλήρως ότι διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο αντικειμενικότητας. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά το διαχωρισμό δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5
5.   Tο κέντρο τεχνικού ελέγχου ενημερώνει το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο για τις επισκευές που χρειάζονται και δεν αλλοιώνει τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου για επαγγελματικούς σκοπούς.
5.   Το κέντρο τεχνικού ελέγχου ενημερώνει το πρόσωπο ή το συνεργείο που προσκόμισε το όχημα για τεχνικό έλεγχο για τις αστοχίες που διαπιστώθηκαν στο όχημα και δεν αλλοιώνει τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου για επαγγελματικούς σκοπούς.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα κέντρα τεχνικού ελέγχου υπόκεινται σε εποπτεία.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.   Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου που λειτουργούν απευθείας από αρμόδια αρχή απαλλάσσονται των απαιτήσεων εξουσιοδότησης και εποπτείας.
2.   Τα κέντρα τεχνικού ελέγχου που λειτουργούν απευθείας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους απαλλάσσονται των απαιτήσεων εξουσιοδότησης και εποπτείας.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα, το κόστος και το όφελος από τη συγκρότηση ηλεκτρονικού βάθρου πληροφοριών για τα οχήματα με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, σχετιζόμενων με τον τεχνικό έλεγχο, μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού ελέγχου και των κατασκευαστών οχημάτων.
Η Επιτροπή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συγκροτηθεί αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα μία ηλεκτρονική πλατφόρμα πληροφοριών για τα οχήματα, αξιοποιώντας τις υφισταμένες και ήδη εφαρμοσμένες λύσεις ΤΠ σε σχέση με τη διεθνή ανταλλαγή δεδομένων με στόχο να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις. Αντικείμενο της εξέτασης είναι ο καταλληλότερος τρόπος σύνδεσης των υπαρχόντων εθνικών συστημάτων, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετιζόμενων με τον τεχνικό έλεγχο και τις ενδείξεις του μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων, μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον τεχνικό έλεγχο, την ταξινόμηση και την έγκριση οχημάτων, των κέντρων τεχνικού ελέγχου και των κατασκευαστών οχημάτων.
Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τη συλλογή και αποθήκευση των υφιστάμενων δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια όσον αφορά τα οχήματα που έχουν εμπλακεί σε ατύχημα. Σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση και επισκευή κατασκευαστικών στοιχείων που έχουν σχέση με την ασφάλεια.
Οι πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του οχήματος θα πρέπει να είναι διαθέσιμες τόσο στους ελεγκτές που αξιολογούν ένα όχημα που έχει παρουσιαστεί για έλεγχο, όσο και στα κράτη μέλη, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και στον κάτοχο του πιστοποιητικού ταξινόμησης ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Με βάση την ανωτέρω εξέταση, η Επιτροπή προωθεί και αξιολογεί διάφορες επιλογές πολιτικής, καθώς και τη δυνατότητα άρσης της απαίτησης για αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 10. Εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης, την οποία συνοδεύει με νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.
Με βάση την ανωτέρω εξέταση, η Επιτροπή προωθεί και αξιολογεί διάφορες επιλογές πολιτικής, καθώς και τη δυνατότητα άρσης της απαίτησης για αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 10 και τη θέσπιση συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών σε περίπτωση διασυνοριακών πωλήσεων σχετικά με τις καταγραφές διανυθέντων χιλιομέτρων και σχετικά με σοβαρά ατυχήματα των οχημάτων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης, την οποία συνοδεύει με νομοθετική πρόταση, εάν ενδείκνυται.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17
Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 19, όσον αφορά:
Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 18, όσον αφορά την επικαιροποίηση:
–  την ενδεχόμενη επικαιροποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές που επέρχονται στις κατηγορίες οχημάτων λόγω τροποποιήσεων της νομοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1,
α)  των κατηγοριών οχημάτων που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 στην περίπτωση αλλαγών που επέρχονται στις κατηγορίες οχημάτων λόγω τροποποιήσεων της νομοθεσίας σχετικά με την έγκριση τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 χωρίς μεταβολή του πεδίου εφαρμογής και της συχνότητας των ελέγχων,
–  την επικαιροποίηση των παραρτημάτων με βάση την τεχνική πρόοδο ή για να ληφθεί υπόψη τροποποίηση διεθνούς ή ενωσιακής νομοθεσίας.
β)  του σημείου 3 του παραρτήματος II όσον αφορά τις μεθόδους και τις αιτίες των αστοχιών, του παραρτήματος V, σε περίπτωση διαθεσιμότητας πιο αποτελεσματικών και αποδοτικών μεθόδων τεχνικού ελέγχου, και του παραρτήματος I, στην περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την εκτέλεση τεχνικών ελέγχων.
γ)  του σημείου 3 του παραρτήματος II όσον αφορά τον κατάλογο ελεγχόμενων σημείων, τις μεθόδους, τις αιτίες των αστοχιών, του παραρτήματος ΙΙΙ όσον αφορά την αξιολόγηση των αστοχιών, του παραρτήματος V με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις της νομοθεσίας στην Ένωση, όσον αφορά την ασφάλεια και το περιβάλλον, και του παραρτήματος I στην περίπτωση που απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την εκτέλεση τεχνικών ελέγχων.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
2.   Η αρμοδιότητα που αναφέρεται στο άρθρο 17 ανατίθεται επ’ αόριστον από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
2.   Η εξουσία εκδόσεως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)
Άρθρο 18α
Έκθεση σχετικά με δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα
Το αργότερο [τρία έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την υπαγωγή των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Στην έκθεση αξιολογείται η κατάσταση που επικρατεί στην Ένωση στον τομέα της οδικής ασφάλειας όσον αφορά την εν λόγω κατηγορία οχημάτων. Ειδικότερα, η Επιτροπή συγκρίνει την οδική ασφάλεια των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων στα κράτη μέλη που πραγματοποιούν τεχνικούς ελέγχους για την εν λόγω κατηγορία οχημάτων με την οδική ασφάλεια των οχημάτων αυτών σε κράτη μέλη που δεν πραγματοποιούν τους ελέγχους αυτούς προκειμένου να αξιολογήσει εάν οι τεχνικοί έλεγχοι των δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων τελούν σε αναλογία με τους τεθέντες στόχους στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, από νομοθετικές προτάσεις.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 β (νέο)
Άρθρο 18β
Εκθέσεις
Το αργότερο [πέντε έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την συχνότητα των ελέγχων, το επίπεδο εναρμόνισης των περιοδικών τεχνικών ελέγχων και την αποτελεσματικότητα των διατάξεων για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου σε περιπτώσεις εκ νέου ταξινόμησης οχημάτων που προέρχονται από ένα άλλο κράτος μέλος. Στην έκθεση θα αναλύεται επίσης το κατά πόσον το επίπεδο εναρμόνισης αρκεί για μια πλήρη αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών τεχνικών ελέγχων σε ολόκληρη την Ένωση και το εάν, για την επίτευξη του ως άνω σκοπού, είναι αναγκαία υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, από νομοθετικές προτάσεις.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
2.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ή η παρέμβαση σε αυτόν θεωρείται αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινές αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές που δεν εισάγουν διακρίσεις.
2.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η παραποίηση των εξαρτημάτων και συστημάτων του οχήματος που επηρεάζουν την τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας ή του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ή η παρέμβαση σε αυτά θεωρείται αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινές αποτελεσματικές, αναλογικές, αποτρεπτικές που δεν εισάγουν διακρίσεις και να εξασφαλίσει την ακρίβεια των καταγραφών διανυθέντων χιλιομέτρων σε όλη τη διάρκεια ζωής ενός οχήματος.
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 5 – σημείο 5.3 – περίπτωση 8 α (νέα)
–  Συνιστώμενη πίεση ελαστικού
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 4 α (νέα)
Όταν δεν είναι δυνατός ο έλεγχος οχήματος με την εφαρμογή της συνιστώμενης σε αυτό το παράρτημα μεθόδου ελέγχου, το κέντρο τεχνικού ελέγχου μπορεί να διεξαγάγει τον έλεγχο χρησιμοποιώντας εναλλακτική μέθοδο που έχει εγκριθεί γραπτώς από την κατάλληλη αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή πρέπει να σχηματίζει την πεποίθηση ότι τηρούνται στο πλαίσιο αυτό τα πρότυπα ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 1.8 – στοιχείο α
1.8  Υγρό φρένων
Μέτρηση θερμοκρασίας βρασμού ή περιεκτικότητα σε νερό
α)  Πολύ χαμηλή θερμοκρασία βρασμού του υγρού των φρένων ή μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό.

1.8  Υγρό φρένων
Μέτρηση θερμοκρασίας βρασμού ή περιεκτικότητα σε νερό
α)  Πολύ χαμηλή θερμοκρασία βρασμού του υγρού των φρένων

Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 3.3 – στοιχείο α
3.3.  Κάτοπτρα οδήγησης ή οπισθοσκοπικές διατάξεις
Οπτική επιθεώρηση.
α)  Κάτοπτρο οδήγησης ή οπισθοσκοπική διάταξη λείπει ή δεν είναι τοποθετημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις(1).

3.3.  Κάτοπτρα οδήγησης ή οπισθοσκοπικές διατάξεις
Οπτική επιθεώρηση.
α)  Κάτοπτρο οδήγησης ή οπισθοσκοπική διάταξη λείπει ή δεν είναι τοποθετημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις(1) συμπεριλαμβανομένων και αυτών που περιγράφονται στην οδηγία 2007/38/EΚ για τον μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των βαρέων φορτηγών οχημάτων που είναι ταξινομημένα στην Ένωση.

Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 4.1.2
4.1.2.  Ευθυγράμμιση
Προσδιορίζεται η οριζόντια στόχευση της δέσμης διασταύρωσης κάθε προβολέα με τη χρήση φωτόμετρου σκόπευσης προβολέα ή οθόνης ελέγχου.
Η σκόπευση του προβολέα δεν βρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται στις απαιτήσεις.

4.1.2.  Ευθυγράμμιση
Προσδιορίζεται η οριζόντια και κάθετη στόχευση της δέσμης διασταύρωσης κάθε προβολέα με τη χρήση φωτόμετρου σκόπευσης προβολέα και ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου για τον έλεγχο, κατά περίπτωση, της δυναμικής λειτουργικότητας.
Η σκόπευση του προβολέα δεν βρίσκεται εντός των ορίων που καθορίζονται στις απαιτήσεις.

Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 4.1.3
4.1.3.  Διακόπτης
Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας.
α)  Ο διακόπτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις(1) (αριθμός προβολέων που φωτίζουν ταυτόχρονα).β)  Διαταραχή της λειτουργίας του χειριστηρίου.

4.1.3.  Διακόπτης
Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας και χρήση, κατά περίπτωση, της κατάλληλης ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου.
α)  Ο διακόπτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις(1) (αριθμός προβολέων που φωτίζουν ταυτόχρονα).β)  Διαταραχή της λειτουργίας του χειριστηρίου.

Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 4.1.5
4.1.5.  Διατάξεις οριζοντίωσης (όταν είναι υποχρεωτική)
Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας εάν είναι δυνατό.
α)  Η διάταξη δεν λειτουργεί.β)  Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της χειροκίνητης διάταξης από τη θέση του οδηγού.

4.1.5.  Διατάξεις οριζοντίωσης (όταν είναι υποχρεωτική)
Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας και χρήση, κατά περίπτωση, της κατάλληλης ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου.
α)  Η διάταξη δεν λειτουργεί.β)  Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της χειροκίνητης διάταξης από τη θέση του οδηγού.

Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 4.3.2
4.3.2.  Διακόπτης
Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας.
α)  Ο διακόπτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσειςβ)  Διαταραχή της λειτουργίας του χειριστηρίου.

4.3.2  Φανοί πέδησης – διακόπτης φανών πέδησης έκτακτης ανάγκης
Οπτική επιθεώρηση και έλεγχος λειτουργίας με τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου για την εναλλαγή της τιμής ενεργοποίησης του αισθητήρα του συστήματος πέδησης, εξακριβώνοντας μέσω παρατήρησης τη λειτουργία των φανών πέδησης έκτακτης ανάγκης.
α)  Ο διακόπτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσειςβ)  Διαταραχή της λειτουργίας του χειριστηρίου.βα)  Οι φανοί πέδησης έκτακτης ανάγκης δεν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν σωστά.

Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 4.5.2
4.5.2  Ευθυγράμμιση (X)(2)
Έλεγχος κατά τη λειτουργία και με τη χρήση φωτόμετρου σκόπευσης προβολέα.
Εμπρός φανός ομίχλης εκτός της οριζόντιας ευθυγράμμισης όταν ο φωτισμός έχει γραμμή αποκοπής.

4.5.2  Ευθυγράμμιση (X)(2)
Έλεγχος κατά τη λειτουργία και με τη χρήση φωτόμετρου σκόπευσης προβολέα.
Εμπρός φανός ομίχλης εκτός της οριζόντιας και κάθετης ευθυγράμμισης όταν ο φωτισμός έχει γραμμή αποκοπής.

Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 5.2.2. – στοιχείο δ α (νέο)
5.2.2.  Τροχοί
Οπτική επιθεώρηση των δύο πλευρών κάθε τροχού ενώ το όχημα είναι πάνω από φρεάτιο ή ανυψωμένο.
α)  Θραύση ή ελάττωμα συγκόλλησης.(...)

5.2.2.  Τροχοί
Οπτική επιθεώρηση των δύο πλευρών κάθε τροχού ενώ το όχημα είναι πάνω από φρεάτιο ή ανυψωμένο.
α)  Θραύση ή ελάττωμα συγκόλλησης.(...)δα)  Τροχός που είναι ασύμβατος με την πλήμνη του τροχού.

Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 5.2.3. – στήλη 2
5.2.3.  Ελαστικά
Οπτική επιθεώρηση όλου του τροχού, είτε με περιστροφή του υπεράνω του εδάφους ενώ το όχημα είναι πάνω από φρεάτιο ή ανυψωμένο, είτε με εμπρός και πίσω κύλιση του οχήματος πάνω από φρεάτιο.


5.2.3.  Ελαστικά
Οπτική επιθεώρηση όλου του τροχού, είτε με περιστροφή του υπεράνω του εδάφους ενώ το όχημα είναι πάνω από φρεάτιο ή ανυψωμένο, είτε με εμπρός και πίσω κύλιση του οχήματος πάνω από φρεάτιο.Χρήση μανομέτρου για τη μέτρηση της πίεσης του ελαστικού και σύγκρισής της με τις τιμές που δίνει ο κατασκευαστής.


Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 8.2.1.2
Αέριες εκπομπές
Μέτρηση με τη χρήση αναλυτή καυσαερίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις(1). Εναλλακτικώς, η ορθή λειτουργία του συστήματος εκπομπών καυσαερίων σε οχήματα εξοπλισμένα με ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD) επιτρέπεται, αντί μετρήσεων των εκπομπών, να ελέγχεται με κατάλληλη ανάγνωση της ένδειξης της διάταξης OBD και ταυτόχρονο έλεγχο της ορθής λειτουργίας του συστήματος OBD, με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας σύμφωνα με τις συστάσεις προθέρμανσης του κατασκευαστή και άλλες απαιτήσεις(1).
α)  Είτε οι αέριες εκπομπές υπερβαίνουν τα επίπεδα που προσδιορίζει ο κατασκευαστής·β)  είτε, εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, οι εκπομπές CO υπερβαίνουν,i)  για οχήματα των οποίων οι εκπομπές δεν ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών,–  4.5%, ή–  3.5%ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ή χρήσης που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)ii)  για οχήματα των οποίων οι εκπομπές ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών,–  με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.5%–  σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.3%ή–  με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.3%6–  σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.2%ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ή χρήσης που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)γ)  Αισθητήρας λάμδα: εκτός της κλίμακας τιμών 1 ± 0,03, ή όχι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστήδ)  Ανάγνωση της διάταξης OBD δείχνει σοβαρή κακή λειτουργία

Αέριες εκπομπές
Μέτρηση με τη χρήση αναλυτή καυσαερίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις(1). Ο έλεγχος του αγωγού εξαγωγής θα πρέπει να είναι πάντοτε η προκαθορισμένη μέθοδος αξιολόγησης των εκπομπών καυσαερίων, ακόμα και στην περίπτωση που συνδυάζεται με το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD).
α)  Είτε οι αέριες εκπομπές υπερβαίνουν τα επίπεδα που προσδιορίζει ο κατασκευαστής·


Για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με συσκευή OBD σύμφωνα με τις απαιτήσεις (1), ανάγνωση των πληροφοριών της συσκευής OBD και των ελέγχων (ετοιμότητας) σχετικά με την ορθή λειτουργία του συστήματος OBD σε στροφές βραδυπορείας του κινητήρα, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή και άλλες απαιτήσεις (1).Μέτρηση των επιπέδων εκπομπών NOx μέσω κατάλληλου εξοπλισμού/ κατάλληλα εξοπλισμένο αναλυτή καυσαερίων, χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες μεθόδους ελέγχου των αγωγών εξαγωγής καυσαερίων.
β)  είτε, εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, οι εκπομπές CO υπερβαίνουν,i)  για οχήματα των οποίων οι εκπομπές δεν ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών,–  4.5%, ή–  3.5%ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ή χρήσης που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)ii)  για οχήματα των οποίων οι εκπομπές ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών,–  με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.5%–  σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.3%ή–  με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.3%6–  σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.2%ή–  με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.2% (6a)–  σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.1% (6a)ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ή χρήσης που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)γ)  Αισθητήρας λάμδα: εκτός της κλίμακας τιμών 1 ± 0,03, ή όχι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστήδ)  Ανάγνωση της διάταξης OBD δείχνει σοβαρή κακή λειτουργία με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας.Το επίπεδο εκπομπής NOx δεν αντιστοιχεί στις απαιτήσεις ή υπερβαίνει τα συγκεκριμένα επίπεδα που ορίζει ο κατασκευαστής.

_____________

(6a)  Οχήματα με έγκριση τύπου σύμφωνα με τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου 2007 (Euro 5).

Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – σημείο 8.2.2.2
8.2.2.2  ΘολότηταΕξαιρούνται από αυτή την απαίτηση τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980.
α)  Μέτρηση της θολότητας των καυσαερίων κατά την ελεύθερη επιτάχυνση του κινητήρα (χωρίς φορτίο από την ταχύτητα βραδυπορίας έως την ταχύτητα στην οποία ανακόπτεται η παροχή καυσίμου) με τον μοχλό ταχυτήτων στο νεκρό σημείο και τον συμπλέκτη συμπλεγμένο.
α)  Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)·


β)  Προετοιμασία του οχήματος:
η θολότητα υπερβαίνει το μέγεθος που αναγράφεται στην πινακίδα του κατασκευαστή επί του οχήματος.


1.  Τα οχήματα επιτρέπεται να υποβάλλονται σε δοκιμή χωρίς προετοιμασία, μολονότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται εάν έχει θερμανθεί ο κινητήρας και εάν είναι σε εν γένει ικανοποιητική κατάσταση από μηχανολογική άποψη.
β)  Εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες ή εάν οι απαιτήσεις(1) δεν επιτρέπουν τη χρήση τιμών αναφοράς,


2.  Απαιτήσεις προετοιμασίας:
για κινητήρες με φυσική αναρρόφηση : 2.5 m-1 ,


(i)  Ο κινητήρας έχει θερμανθεί πλήρως, επί παραδείγματι η θερμοκρασία του ελαίου του κινητήρα, όταν μετράται με αισθητήρα στο αγωγού στάθμης του ελαίου, είναι τουλάχιστον 80 °C, ή χαμηλότερη εφόσον αυτή είναι η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας, ή η θερμοκρασία του συγκροτήματος του κινητήρα, όταν μετράται με τη στάθμη της υπέρυθρης ακτινοβολίας, είναι τουλάχιστον ισοδύναμη. Εάν, λόγω της διαμόρφωσης του οχήματος, είναι πρακτικά αδύνατη αυτή η μέτρηση, η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα επιτρέπεται να επιτευχθεί με άλλα μέσα, π.χ. με τη λειτουργία του ανεμιστήρα του κινητήρα.
για κινητήρες με υπερπλήρωση : 3.0 m-1,


(ii)  Το σύστημα εξάτμισης πρέπει να έχει καθαρισθεί με τουλάχιστον τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή με άλλη ανάλογη μέθοδο.
ή, προκειμένου για οχήματα τα οποία προσδιορίζονται στις απαιτήσεις(1). ή τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1),


γ)  Διαδικασία δοκιμής:
1.5  m-1 7.


κινητήρας και ο τυχόν υπερτροφοδότης είναι σε κατάσταση βραδυπορίας πριν από την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης. Για τα βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήματα, αυτό σημαίνει αναμονή επί τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του επιταχυντή.2.  Κατά την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης, το ποδόπληκτρο του επιταχυντή πρέπει να πιέζεται πλήρως και γρήγορα (σε χρόνο κάτω του 1 δευτερολέπτου), βαθμιαία και όχι απότομα ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη παροχή από την αντλία έγχυσης.3.  Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης, ο κινητήρας φθάνει τις στροφές αποκοπής παροχής καυσίμου ή, στα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο, τις στροφές που προδιαγράφει ο κατασκευαστής ή, εφόσον δεν διατίθενται τα δεδομένα αυτά, τα 2/3 των στροφών αποκοπής παροχής καυσίμου, πριν αφεθεί ο επιταχυντής. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί π.χ. με παρακολούθηση των στροφών του κινητήρα ή με την πάροδο ικανού χρόνου μεταξύ αρχικής ενεργοποίησης του επιταχυντή και απενεργοποίησής του, ο οποίος στην περίπτωση των οχημάτων των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήματος 1 πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.4.  Όχημα απορρίπτεται μόνον εφόσον η μέση αριθμητική τιμή τριών τουλάχιστον κύκλων ελεύθερης επιτάχυνσης, υπερβαίνει την οριακή τιμή. Για τον υπολογισμό επιτρέπεται να απορριφθούν μετρήσεις που παρεκκλίνουν σημαντικά από τη μετρηθείσα μέση τιμή ή το αποτέλεσμα οιουδήποτε άλλου στατιστικού υπολογισμού που λαμβάνει υπόψη τη διασπορά των μετρήσεων. Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν τον αριθμό των κύκλων δοκιμής.5.  Για να αποφεύγονται άσκοπες δοκιμές, τα κράτη μέλη δύνανται να απορρίπτουν τα οχήματα στα οποία μετρήθηκαν τιμές σημαντικά κατώτερες των οριακών τιμών μετά από λιγότερους από τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή μετά τους κύκλους καθαρισμού. Επίσης για να αποφεύγονται άσκοπες δοκιμές, τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν τα οχήματα στα οποία μετρήθηκαν τιμές σημαντικά κατώτερες των οριακών τιμών μετά από λιγότερους από τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή μετά τους κύκλους καθαρισμού.


8.2.2.2  ΘολότηταΕξαιρούνται από αυτή την απαίτηση τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980.
α)  Μέτρηση της θολότητας των καυσαερίων κατά την ελεύθερη επιτάχυνση του κινητήρα (χωρίς φορτίο από την ταχύτητα βραδυπορίας έως την ταχύτητα στην οποία ανακόπτεται η παροχή καυσίμου) με τον μοχλό ταχυτήτων στο νεκρό σημείο και τον συμπλέκτη συμπλεγμένο. Ο έλεγχος του αγωγού εξαγωγής θα πρέπει να είναι πάντοτε η προκαθορισμένη μέθοδος αξιολόγησης των εκπομπών καυσαερίων, ακόμα και στην περίπτωση που συνδυάζεται με το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης (OBD).
α)  Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)·


Μέτρηση με τη χρήση αναλυτή καυσαερίων και, για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με συσκευή OBD σύμφωνα με τις απαιτήσεις (1), ανάγνωση των πληροφοριών της συσκευής OBD και των ελέγχων (ετοιμότητας) σχετικά με την ορθή λειτουργία του συστήματος OBD σε στροφές βραδυπορείας του κινητήρα, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή και άλλες απαιτήσεις (1).β)  Προετοιμασία του οχήματος:
η θολότητα υπερβαίνει το μέγεθος που αναγράφεται στην πινακίδα του κατασκευαστή επί του οχήματος.


1.  Τα οχήματα επιτρέπεται να υποβάλλονται σε δοκιμή χωρίς προετοιμασία, μολονότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται εάν έχει θερμανθεί ο κινητήρας και εάν είναι σε εν γένει ικανοποιητική κατάσταση από μηχανολογική άποψη.
β)  Εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες ή εάν οι απαιτήσεις(1) δεν επιτρέπουν τη χρήση τιμών αναφοράς,


2.  Απαιτήσεις προετοιμασίας:
για κινητήρες με φυσική αναρρόφηση : 2.5 m-1,


(i)  Ο κινητήρας έχει θερμανθεί πλήρως, επί παραδείγματι η θερμοκρασία του ελαίου του κινητήρα, όταν μετράται με αισθητήρα στο αγωγού στάθμης του ελαίου, είναι τουλάχιστον 80 °C, ή χαμηλότερη εφόσον αυτή είναι η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας, ή η θερμοκρασία του συγκροτήματος του κινητήρα, όταν μετράται με τη στάθμη της υπέρυθρης ακτινοβολίας, είναι τουλάχιστον ισοδύναμη. Εάν, λόγω της διαμόρφωσης του οχήματος, είναι πρακτικά αδύνατη αυτή η μέτρηση, η φυσιολογική θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα επιτρέπεται να επιτευχθεί με άλλα μέσα, π.χ. με τη λειτουργία του ανεμιστήρα του κινητήρα.
για κινητήρες με υπερπλήρωση : 3.0 m-1,


(ii)  Το σύστημα εξάτμισης πρέπει να έχει καθαρισθεί με τουλάχιστον τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή με άλλη ανάλογη μέθοδο.
ή, για τα οχήματα που προσδιορίζονται στις απαιτήσεις (1) ή ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις (1)·


γ)  Διαδικασία δοκιμής:
1.5  m-1.7


κινητήρας και ο τυχόν υπερτροφοδότης είναι σε κατάσταση βραδυπορίας πριν από την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης. Για τα βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήματα, αυτό σημαίνει αναμονή επί τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του επιταχυντή.
ή


2.  Κατά την έναρξη κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης, το ποδόπληκτρο του επιταχυντή πρέπει να πιέζεται πλήρως και γρήγορα (σε χρόνο κάτω του 1 δευτερολέπτου), βαθμιαία και όχι απότομα ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη παροχή από την αντλία έγχυσης.
0.5  m-1 6a


3.  Κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου ελεύθερης επιτάχυνσης, ο κινητήρας φθάνει τις στροφές αποκοπής παροχής καυσίμου ή, στα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο, τις στροφές που προδιαγράφει ο κατασκευαστής ή, εφόσον δεν διατίθενται τα δεδομένα αυτά, τα 2/3 των στροφών αποκοπής παροχής καυσίμου, πριν αφεθεί ο επιταχυντής. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί π.χ. με παρακολούθηση των στροφών του κινητήρα ή με την πάροδο ικανού χρόνου μεταξύ αρχικής ενεργοποίησης του επιταχυντή και απενεργοποίησής του, ο οποίος στην περίπτωση των οχημάτων των κατηγοριών 1 και 2 του παραρτήματος 1 πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.4.  Όχημα απορρίπτεται μόνον εφόσον η μέση αριθμητική τιμή τριών τουλάχιστον κύκλων ελεύθερης επιτάχυνσης, υπερβαίνει την οριακή τιμή. Για τον υπολογισμό επιτρέπεται να απορριφθούν μετρήσεις που παρεκκλίνουν σημαντικά από τη μετρηθείσα μέση τιμή. Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν τον αριθμό των κύκλων δοκιμής.5.  Για να αποφεύγονται άσκοπες δοκιμές, τα κράτη μέλη δύνανται να απορρίπτουν τα οχήματα στα οποία μετρήθηκαν τιμές σημαντικά κατώτερες των οριακών τιμών μετά από λιγότερους από τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή μετά τους κύκλους καθαρισμού. Επίσης για να αποφεύγονται άσκοπες δοκιμές, τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν τα οχήματα στα οποία μετρήθηκαν τιμές σημαντικά κατώτερες των οριακών τιμών μετά από λιγότερους από τρεις κύκλους ελεύθερης επιτάχυνσης ή μετά τους κύκλους καθαρισμού.Μέτρηση του επίπεδου των εκπομπών NOx και των σωματιδίων με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού / κατάλληλα εξοπλισμένου μετρητή καυσαερίων εφαρμόζοντας την υπάρχουσα μέθοδο δοκιμής με ελεύθερη επιτάχυνση.
Τα επίπεδα εκπομπών NOx και σωματιδίων που δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις ή υπερβαίνουν τα συγκεκριμένα επίπεδα που ορίζει ο κατασκευαστής.

______________

Οχήματα με έγκριση τύπου σύμφωνα με τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου 2007 (Euro 5).

Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1.8 – στοιχείο α
1.8  Υγρό φρένων
α)  Πολύ χαμηλή θερμοκρασία βρασμού του υγρού των φρένων ή μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό


1.8  Υγρό φρένων
α)  Πολύ χαμηλή θερμοκρασία βρασμού του υγρού των φρένων


Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙΙ – σημείο 5.2.2. – στοιχείο δ α (νέο)


Ελάσσων
Μείζων
Επικίνδυνη

5.2.2.  Τροχοί
α)  Θραύση ή ελάττωμα συγκόλλησης.


x


(...)
Ελάσσων
Μείζων
Επικίνδυνη

5.2.2.  Τροχοί
α)  Θραύση ή ελάττωμα συγκόλλησης.


x


(...)δα)  Τροχός που είναι ασύμβατος με την πλήμνη του τροχού.

x


Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5.2.3


Ελάσσων
Μείζων
Επικίνδυνη

5.2.3.  Ελαστικά
α)  Το μέγεθος, η ικανότητα φορτίου ελαστικού, το σήμα έγκρισης, η κατηγορία ταχύτητας του ελαστικού δεν πληρούν τις απαιτήσεις(1) και επηρεάζουν την οδική ασφάλεια.

xΑνεπαρκής ικανότητα φορτίου ελαστικού ή κατηγορία ταχύτητας για τη χρήση του ελαστικού, το ελαστικό αγγίζει άλλα σταθερά μέρη του οχήματος καθιστώντας επισφαλή την οδήγηση


x


β)  Διαφορετικού μεγέθους ελαστικά στον ίδιο άξονα ή σε δίδυμους τροχούς.

xγ)  Ελαστικά διαφορετικής δομής (ακτινωτής / διαγώνιας) στον ίδιο άξονα.

xδ)  Σοβαρή βλάβη ή τομή σε ελαστικό.

xΛινό ορατό ή φθαρμένο


x


ε)  Βάθος των αυλακώσεων πέλματος ελαστικού δεν πληροί τις απαιτήσεις(1).

xΚάτω του 80% του απαιτούμενου βάθους αυλακώσεων


x


στ)  Ελαστικό τρίβεται σε άλλα κατασκευαστικά μέρη (ευέλικτες διατάξεις κατά της εκτόξευσης σταγονιδίων)
x
Ελαστικό τρίβεται σε άλλα κατασκευαστικά μέρη (ασφαλής οδήγηση)

xζ)  Ελαστικά με επαναχαραγμένες αυλακώσεις τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις(1).

xΦθαρμένη προστατευτική επίστρωση του λινού


x


η)  Δυσλειτουργία του συστήματος παρακολούθησης της πίεσης του αέρα
x
Καταφανώς εκτός λειτουργίας.

x
Ελάσσων
Μείζων
Επικίνδυνη

5.2.3.  Ελαστικά
α)  Το μέγεθος, η ικανότητα φορτίου ελαστικού, το σήμα έγκρισης, η κατηγορία ταχύτητας του ελαστικού δεν πληρούν τις απαιτήσεις(1) και επηρεάζουν την οδική ασφάλεια.

xΑνεπαρκής ικανότητα φορτίου ελαστικού ή κατηγορία ταχύτητας για τη χρήση του ελαστικού, το ελαστικό αγγίζει άλλα σταθερά μέρη του οχήματος καθιστώντας επισφαλή την οδήγηση


x


β)  Διαφορετικού μεγέθους ελαστικά στον ίδιο άξονα ή σε δίδυμους τροχούς.

xγ)  Ελαστικά διαφορετικής δομής (ακτινωτής / διαγώνιας) στον ίδιο άξονα.

xδ)  Σοβαρή βλάβη ή τομή σε ελαστικό.

xΛινό ορατό ή φθαρμένο


x


ε)  Βάθος των αυλακώσεων πέλματος ελαστικού: είναι ορατός ο δείκτης φθοράς πέλματος ελαστικού.

xΕλαστικό με νόμιμο βάθος αυλακώσεων Ελαστικά με μικρότερο νόμιμο βάθος αυλακώσεων.


x


στ)  Ελαστικό τρίβεται σε άλλα κατασκευαστικά μέρη (ευέλικτες διατάξεις κατά της εκτόξευσης σταγονιδίων)
x
Ελαστικό τρίβεται σε άλλα κατασκευαστικά μέρη (ασφαλής οδήγηση)

xζ)  Ελαστικά με επαναχαραγμένες αυλακώσεις τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις(1).

xΦθαρμένη προστατευτική επίστρωση του λινού


x


η)  Δυσλειτουργία του συστήματος παρακολούθησης της πίεσης του ελαστικού ή ελαστικό με εμφανώς ανεπαρκή πίεση
x
Καταφανώς εκτός λειτουργίας.

xθ)  Η πίεση ενός εκ των ελαστικών σε όχημα ευρισκόμενο εν λειτουργία υπολείπεται κατά 20% χωρίς όμως να είναι κάτω από 150 kP

xΠίεση ελαστικού κάτω από 150 kPa


x

Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 8.2.1.2 – στοιχείο β


Ελάσσων
Μείζων
Επικίνδυνη

Αέριες εκπομπές
β)  είτε, εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, οι εκπομπές CO υπερβαίνουν,

x(...)

ii)  για οχήματα των οποίων οι εκπομπές ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών,

–  με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.5%

–  σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.3%

ή

–  με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.3%

–  σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.2%

ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ή χρήσης που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)


Ελάσσων
Μείζων
Επικίνδυνη

Αέριες εκπομπές
β)  είτε, εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, οι εκπομπές CO υπερβαίνουν,

x(...)

ii)  για οχήματα των οποίων οι εκπομπές ρυθμίζονται από προηγμένο σύστημα ελέγχου των εκπομπών,

–  με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.5%

–  σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.3%

ή

–  με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.3%

–  σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.2%

ή

–  με τον κινητήρα σε στροφές βραδυπορίας: 0.2% 6a

–  σε υψηλές στροφές βραδυπορίας: 0.1% 6a

ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης ή χρήσης που καθορίζεται στις απαιτήσεις(1)
______________

Οχήματα με έγκριση τύπου σύμφωνα με τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου 2007 (Euro 5).

Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 8.2.2.2 – στοιχείο β


Ελάσσων
Μείζων
Επικίνδυνη

8.2.2.2  Θολότητα

Εξαιρούνται από αυτή την απαίτηση τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980.
Εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες ή εάν οι απαιτήσεις(1) δεν επιτρέπουν τη χρήση τιμών αναφοράς,

xγια κινητήρες με φυσική αναρρόφηση : 2.5 m-1,

για κινητήρες με υπερπλήρωση : 3.0 m-1,

ή, για τα οχήματα που προσδιορίζονται στις απαιτήσεις (1) ή ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις (1)·

1.5  m-1.


Ελάσσων
Μείζων
Επικίνδυνη

8.2.2.2  Θολότητα

Εξαιρούνται από αυτή την απαίτηση τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980.
Εάν δεν είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες ή εάν οι απαιτήσεις(1) δεν επιτρέπουν τη χρήση τιμών αναφοράς,

xγια κινητήρες με φυσική αναρρόφηση : 2.5 m-1,

για κινητήρες με υπερπλήρωση : 3.0 m-1,

ή, για τα οχήματα που προσδιορίζονται στις απαιτήσεις (1) ή ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία που καθορίζεται στις απαιτήσεις (1)·

1.5  m-1.

ή

0.5  m-1
_____________

Οχήματα με έγκριση τύπου σύμφωνα με τα όρια του Πίνακα 1 του Παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 ή οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου 2007 (Euro 5).

Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 6 α (νέο)
6α)  Καταγραφή σημαντικών επισκευών λόγω ατυχήματος
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος I – σημείο 2 α (νέα)
Εναλλακτικός εξοπλισμός που εφαρμόζει με ουδέτερο τρόπο τεχνολογικές καινοτομίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον εξασφαλίζει εξίσου υψηλό επίπεδο ελέγχου·
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος 1 – σημείο 15 α (νέο)
15α)  Μανόμετρο για τη μέτρηση της πίεσης των ελαστικών·

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0210/2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου