Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0184(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0210/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0210/2013

Keskustelut :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Äänestykset :

PV 02/07/2013 - 9.10
CRE 02/07/2013 - 9.10
PV 11/03/2014 - 9.15
CRE 11/03/2014 - 9.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0297
P7_TA(2014)0194

Hyväksytyt tekstit
PDF 632kWORD 78k
Tiistai 2. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiset katsastukset ***I
P7_TA(2013)0297A7-0210/2013

Euroopan parlamentin tarkistukset 2. heinäkuuta 2013 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset, jotta varmistetaan, että välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle aiheuttavia ajoneuvoja ei käytetä maanteillä.
(3)  Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla varmistetaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä koskevat säännökset. Liikennekelpoisuus olisi varmistettava pääasiassa määräaikaiskatsastuksin. Hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastuksilla olisi ainoastaan täydennettävä määräaikaiskatsastuksia, ja ne olisi kohdennettava ajoneuvoihin, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tieliikenneturvallisuudelle.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a) Kaikkien yleisillä teillä käytettävien ajoneuvojen on oltava liikennekelpoisia aina, kun ne ovat käytössä, sanotun rajoittamatta määräaikaiskatsastuksia koskevien vaatimusten soveltamista.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b) Liikennekelpoisuutta koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanon valvontaan olisi sisällyttävä ajoneuvojen omistajille suunnattuja valistuskampanjoita, joilla kehitetään ajoneuvon perustarkastuksia koskevia hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja.
Tarkistukset 4 ja 115
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia. On kuitenkin tarpeen varmistaa määräaikaisten katsastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot täyttävät turvallisuusnormit koko käyttöikänsä ajan. Tätä järjestelmää olisi sovellettava ajoneuvoluokkiin, jotka määritellään kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta 18 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/24/EY, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY ja maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY.
(4)  Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia. On kuitenkin tarpeen varmistaa määräaikaisten katsastusten järjestelmällä, että markkinoille saatetut ajoneuvot täyttävät turvallisuusnormit koko käyttöikänsä ajan. Ajoneuvon turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksiin vaikuttavat jälkiasennetut varusteet eivät saisi heikentää näitä ominaisuuksia siitä, millaiset ne olivat hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana. Jäsenvaltiot saattavat ottaa käyttöön katsastuksia koskevia kansallisia vaatimuksia, joita sovelletaan ajoneuvoluokkiin, jotka määritellään kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä18 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/24/EY; tätä kansallista katsastusjärjestelmää olisi sovellettava ajoneuvoluokkiin, jotka määritellään puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY ja maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä 26 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a) Moottoriajoneuvon liikennekelpoisuutta heikentävän puutteen havaitseminen varhaisessa vaiheessa helpottaa puutteen korjaamista ja onnettomuuksien ehkäisemistä, ja näin saavutetuilla onnettomuuskustannusten säästöillä olisi osarahoitettava bonusjärjestelmän perustamiskustannuksia.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Valtaosa tieliikenteen kokonaispäästöistä, erityisesti hiilidioksidipäästöistä, on peräisin pienestä osasta ajoneuvoja, joiden päästönvalvontajärjestelmät ovat vialliset. Arviolta viisi prosenttia ajoneuvokannasta aiheuttaa 25 prosenttia kaikista epäpuhtauspäästöistä. Sen vuoksi määräaikaisten katsastusten järjestelmä parantaisi osaltaan myös ympäristön tilaa vähentämällä ajoneuvojen keskimääräisiä päästöjä.
(6)  Valtaosa tieliikenteen kokonaispäästöistä, erityisesti hiilidioksidipäästöistä, on peräisin pienestä osasta ajoneuvoja, joiden päästönvalvontajärjestelmät ovat vialliset. Arviolta viisi prosenttia ajoneuvokannasta aiheuttaa 25 prosenttia kaikista epäpuhtauspäästöistä. Tämä koskee myös uudenaikaisten moottorimallien entistä korkeampia hiukkas- ja typpioksidipäästöjä, ja näille moottoreille olisikin tehtävä entistä kattavampi päästötesti, johon kuuluu sähköisellä valvontalaitteella suoritettu ajoneuvon sisäisen valvontajärjestelmän (OBD-järjestelmä) eheyden ja toimivuuden tarkastus, joka varmennetaan käytössä olevalla pakokaasutestauksella päästöjärjestelmän täydellisen testauksen varmistamiseksi, koska pelkkä OBD-järjestelmään perustuva testaus ei ole luotettava. Sen vuoksi määräaikaisten katsastusten järjestelmä parantaisi osaltaan myös ympäristön tilaa vähentämällä ajoneuvojen keskimääräisiä päästöjä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Maatalousajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, käytetään yhä enemmän kuorma-autojen sijaan paikallisissa kuljetuksissa. Niiden riskialttius on verrattavissa kuorma-autoihin, minkä vuoksi tätä ajoneuvoluokkaa olisi katsastusten suhteen kohdeltava samalla tavalla kuin kuorma-autoja.
(8)  Maatalousajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, käytetään joissakin tapauksissa kuorma-autojen sijaan kaupallisessa maanteiden tavaraliikenteessä. On tärkeää varmistaa, että tällä tavalla käytettyjä maatalousajoneuvoja kohdellaan katsastusten suhteen samalla tavalla kuin kuorma-autoja.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Koska museoajoneuvojen tarkoituksena on säilyttää niiden valmistusajankohdan perinteet eikä niitä juurikaan käytetä yleisillä teillä, jäsenvaltioiden olisi itse päätettävä, tehdäänkö määräaikaiset katsastukset myös tällaisille ajoneuvoille. Jäsenvaltioiden olisi voitava itse päättää myös muiden erikoisajoneuvotyyppien katsastuksista.
(9)  Museoajoneuvot säilyttävät valmistusajankohtansa perinteet, ne pidetään historiallisesti asianmukaisessa kunnossa, ja ne ovat harvoin päivittäiskäytössä. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, että määräaikaiset katsastukset tehdään myös tällaisille ajoneuvoille, tai muuten säännellä niiden katsastusjärjestelmää. Jäsenvaltioiden olisi voitava itse päättää myös muiden erikoisajoneuvotyyppien katsastuksista.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Katsastus on täysivaltaista toimintaa, minkä vuoksi se olisi jätettävä jäsenvaltioiden tai niiden valvomien elinten tehtäväksi. Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin oltava vastuussa katsastusten tekemisestä kaikissa tapauksissa, vaikka kansallinen järjestelmä mahdollistaisikin luvan myöntämisen esimerkiksi ajoneuvokorjaamojen kaltaisille yksityisille tahoille.
(10)  Katsastus on täysivaltaista toimintaa, minkä vuoksi asianomaisen jäsenvaltion tai sen tähän tehtävään määräämän julkisen elimen taikka jäsenvaltion nimeämien ja suoraan valvomien elinten tai laitosten, mukaan lukien asianmukaisesti hyväksytyt yksityiset elimet, olisi suoritettava katsastukset. Jos katsastuksista vastaavat laitokset suorittavat myös ajoneuvojen korjauksia, jäsenvaltioiden olisi erityisesti varmistettava katsastusten puolueettomuus ja korkea laatu.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a) Jotta vapaan liikkuvuuden periaate toteutuisi unionissa paremmin, jäsenvaltioiden olisi ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä varten vastavuoroisesti tunnustettava alkuperäisen rekisteröintijäsenvaltion myöntämä katsastustodistus.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)
(10 b) Kun katsastuksia on todistettavasti yhdenmukaistettu riittävässä määrin, olisi säädettävä katsastustodistusten täysimääräisestä vastavuoroisesta tunnustamisesta kaikkialla unionissa.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Ajoneuvojen ja erityisesti niiden sähköisten turvallisuuskomponenttien tarkastuksessa on välttämätöntä, että kunkin yksittäisen ajoneuvon tekniset eritelmät ovat saatavilla. Sen vuoksi ajoneuvojen valmistajien olisi annettava kaikkien vaatimustenmukaisuustodistukseen sisältyvien tietojen lisäksi myös turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien komponenttien toimivuuden varmentamiseksi tarvittavat tiedot. Korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvien tietojen saatavuutta koskevia säännöksiä olisi sovellettava samalla tavoin tätä tarkoitusta varten, jolloin nämä katsastuksissa tarvittavat tietoelementit olisivat katsastusasemien saatavilla. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti sähköisesti ohjattujen järjestelmien alalla, ja tiedot olisi annettava kaikista valmistajan asentamista elementeistä.
(11)  Ajoneuvojen ja erityisesti niiden sähköisten turvallisuuskomponenttien tarkastuksessa on välttämätöntä, että kunkin yksittäisen ajoneuvon tekniset eritelmät ovat saatavilla. Sen vuoksi ajoneuvojen valmistajien olisi annettava kaikkien vaatimustenmukaisuustodistukseen sisältyvien tietojen lisäksi myös turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien järjestelmien toimivuuden varmentamiseksi tarvittavat tiedot. Tietojen olisi oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta ajoneuvon turvajärjestelmien toimivuutta voidaan seurata niin, että kun niitä testataan määräajoin suoritettavissa teknisissä tarkastuksissa, voidaan ennustaa, kuinka suurella todennäköisyydellä ajoneuvo läpäisee katsastuksen.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Jotta katsastukset olisivat korkeatasoisia kaikkialla unionissa, katsastuksissa käytettävät testauslaitteet sekä niiden huolto ja kalibrointi olisi eriteltävä unionin tasolla.
(12)  Jotta katsastuksissa käytettävien testauslaitteiden tarkastukset olisivat korkeatasoisia kaikkialla unionissa, testauslaitteiden huolto ja kalibrointi olisi eriteltävä unionin tasolla. Katsastusjärjestelmien ja -menettelyjen sekä testauslaitteiden alan innovoinnille olisi luotava kannustimia, koska näin voidaan alentaa kustannuksia ja parantaa käyttöä.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Katsastajien olisi katsastuksia tehdessään toimittava riippumattomasti, ja kaikenlaisia eturistiriitoja olisi vältettävä. Katsastustulosten ei tämän vuoksi tulisi olla yhteydessä palkkaan eikä muuhun taloudelliseen tai henkilökohtaiseen etuun.
(13)  Katsastajien olisi katsastuksia tehdessään toimittava riippumattomasti, ja kaikenlaisia eturistiriitoja olisi vältettävä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että arvioinnit suoritetaan asianmukaisesti, ja kiinnitettävä erityistä huomiota niiden puolueettomuuteen.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a) Katsastusasemien tasokkuus ja puolueettomuus on ratkaisevan tärkeää liikenneturvallisuuden parantamistavoitteen kannalta. Siksi katsastuksia tekevien katsastusasemien olisi esimerkiksi täytettävä vähimmäisvaatimukset, jotka on asetettu ISO 17020 -standardissa yleisistä vaatimuksista erityyppisten tarkastuslaitosten toiminnalle.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Katsastustuloksia ei tulisi muuttaa kaupallisia tarkoituksia varten. Valvontaelimen olisi voitava muuttaa katsastustulokset ainoastaan siinä tapauksessa, että katsastajan tekemän katsastuksen tulokset ovat ilmeisen virheelliset.
(14)  Katsastustuloksia ei tulisi muuttaa kaupallisia tarkoituksia varten. Valvontaelimen olisi voitava muuttaa katsastustulokset ainoastaan siinä tapauksessa, että katsastajan tekemän katsastuksen tulokset ovat ilmeisen virheelliset, ja määrätä katsastustodistuksen myöntäneelle elimelle asianmukaisia seuraamuksia.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Katsastusten korkealaatuisuus edellyttää katsastushenkilöstöltä korkeatasoista taitoa ja osaamista. Olisi otettava käyttöön koulutusjärjestelmä, jossa annetaan peruskoulutusta ja määräajoin järjestettävää täydennyskoulutusta. Olisi määriteltävä siirtymäkausi, jotta nykyinen katsastushenkilöstö voisi siirtyä sujuvasti määräaikaisen koulutuksen järjestelmään.
(15)  Katsastusten korkealaatuisuus edellyttää katsastushenkilöstöltä korkeatasoista taitoa ja osaamista. Olisi otettava käyttöön koulutusjärjestelmä, jossa annetaan peruskoulutusta ja määräajoin järjestettävää täydennyskoulutusta. Olisi määriteltävä siirtymäkausi, jotta nykyinen katsastushenkilöstö voisi siirtyä sujuvasti määräaikaisen koulutuksen järjestelmään. Jäsenvaltioiden, joissa jo sovelletaan koulutusta, pätevyyttä ja testausta koskevia vähimmäisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia, olisi voitava pitää tiukat vaatimuksensa voimassa.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Katsastusten tiheyttä olisi mukautettava ajoneuvotyypin ja ajoneuvojen matkamittarin lukeman perusteella. Ajoneuvoissa on todennäköisemmin teknisiä puutteita, kun ne ovat saavuttaneet tietyn iän ja, erityisesti jos ajoneuvoa on käytetty intensiivisesti, matkamittari on saavuttanut tietyn lukeman. Sen vuoksi on aiheellista lisätä katsastusten tiheyttä vanhemmille ajoneuvoille ja sellaisille ajoneuvoille, joiden matkamittarin lukema on korkea.
(17)  Katsastusten tiheyttä olisi mukautettava ajoneuvotyypin perusteella. Ajoneuvoissa on todennäköisemmin teknisiä puutteita, kun ne ovat saavuttaneet tietyn iän. Sen vuoksi on aiheellista lisätä vanhempien ajoneuvojen katsastustiheyttä.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Katsastuksessa olisi tarkastettava kaikki kohteet, joilla on merkitystä katsastettavan ajoneuvon suunnittelun, rakenteen ja laitteiden kannalta. Näiden kohteiden osalta ja ajoneuvoteknologian nykytilanne huomioon ottaen olisi nykyaikaiset sähköjärjestelmät lisättävä katsastettavien kohteiden luetteloon. Katsastusten yhdenmukaisuus edellyttää, että kustakin katsastuskohteesta vahvistetaan testausmenetelmät.
(19)  Katsastuksessa olisi tarkastettava kaikki kohteet, joilla on merkitystä katsastettavan ajoneuvon suunnittelun, rakenteen ja laitteiden kannalta. Nämä kohteet olisi päivitettävä ajoneuvojen turvallisuutta koskevan tutkimuksen ja tekniikan kehityksen perusteella. Pyöriä, jotka on asennettu standardista poikkeaviin akseleihin ja jotka siten eivät vastaa vaatimuksia, olisi pidettävä turvallisuuden kannalta kriittisenä kohteena, joka olisi katsastettava. Näiden kohteiden osalta ja ajoneuvoteknologian nykytilanne huomioon ottaen olisi nykyaikaiset sähköjärjestelmät lisättävä katsastettavien kohteiden luetteloon. Katsastusten yhdenmukaisuus edellyttää, että kustakin katsastuskohteesta vahvistetaan testausmenetelmät.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a) Katsastuksia varten olisi vahvistettava unionin tason yhteiset, tiukat vähimmäisnormit, ja niiden jäsenvaltioiden, joissa on jo voimassa tässä asetuksessa vaadittua tasoa tiukemmat katsastusnormit, olisi voitava pitää voimassa tiukemmat norminsa ja mukauttaa niitä tarvittaessa tekniikan kehitykseen.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Kun ajoneuvossa havaitaan katsastuksen aikana puutteita ja erityisesti tieliikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita, kyseisen ajoneuvon rekisteröinnin haltijan olisi korjattava nämä puutteet viipymättä. Kun ajoneuvossa havaitaan vaarallisia puutteita, ajoneuvon rekisteröinti olisi keskeytettävä, kunnes nämä puutteet on korjattu kokonaan.
(21)  Kun ajoneuvossa havaitaan katsastuksen aikana puutteita ja erityisesti tieliikenneturvallisuuden vaarantavia puutteita, kyseisen ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltijan olisi korjattava nämä puutteet viipymättä. Kun ajoneuvossa havaitaan vaarallisia puutteita, sillä ei saisi ajaa yleisillä teillä ennen kuin nämä puutteet on korjattu kokonaan.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Kunkin katsastuksen jälkeen olisi annettava katsastustodistus, jossa on muun muassa ajoneuvon tunnistetiedot ja tietoja katsastustuloksista. Katsastusten asianmukaisen seurannan varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot ja syötettävä ne tietokantaan.
(22)  Katsastustulosten asianmukaisen seurannan varmistamiseksi kunkin katsastuksen jälkeen olisi annettava katsastustodistus, joka olisi laadittava myös sähköisessä muodossa yhtä yksityiskohtaisena niin, että siihen sisältyvät ajoneuvon tunnistetiedot ja katsastustulokset sellaisina kuin ne ilmenevät alkuperäisestä katsastustodistuksesta. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot ja syötettävä ne keskitettyyn tietokantaan, jotta määräajoin suoritettavien teknisten tarkastusten tulosten aitous voidaan helposti varmentaa.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
(22 a) Koska joissain jäsenvaltioissa ei edellytetä tiettyjen ajoneuvoluokkien, kuten kevyiden perävaunujen, rekisteröintiä, tieto katsastuksen läpäisemisestä olisi annettava kiinnittämällä todiste katsastuksesta näkyvästi ajoneuvoon.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Matkamittareihin liittyvien petosten uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia käytettyinä myydyistä autoista, mikä aiheuttaa vuosittain useiden miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle ja johtaa siihen, että ajoneuvojen liikennekelpoisuus arvioidaan virheellisesti. Jos matkamittarin lukema kirjattaisiin katsastustodistukseen ja jos edellisen katsastuksen todistus olisi pakko esittää, olisi helpompi havaita matkamittarin vilpillinen käsittely tai sen tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää matkamittareihin liittyvät petokset. Matkamittareihin liittyviä petoksia olisi myös pidettävä järjestelmällisemmin rikoksena, josta voidaan langettaa seuraamus.
(23)  Matkamittareihin liittyvien petosten uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia yhden maan sisällä käytettyinä myydyistä autoista, ja rajat ylittävässä myynnissä tämä osuus on paljon suurempi, mikä aiheuttaa vuosittain useiden miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle ja johtaa siihen, että ajoneuvojen liikennekelpoisuus arvioidaan virheellisesti. Jos matkamittarin lukema kirjattaisiin katsastustodistukseen ja jos edellisen katsastuksen todistus olisi pakko esittää, olisi helpompi havaita matkamittarin vilpillinen käsittely tai sen tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää matkamittareihin liittyvät petokset. Sellaisen ajoneuvotietojen sähköisen alustan käyttöönotto, johon tallennettaisiin tietosuojasäännöksiä noudattaen ajoneuvon ajokilometrit ja vakavat onnettomuudet, joissa se on käyttöikänsä aikana ollut osallisena, auttaisi ehkäisemään tietojen omavaltaista muuttamista ja toisi tärkeitä tietoja saataville. Matkamittareihin liittyviä petoksia olisi lisäksi pidettävä järjestelmällisemmin rikoksena, josta voidaan langettaa seuraamus.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Katsastus on osa laajempaa sääntelyjärjestelmää, jolla hallinnoidaan ajoneuvoja koko niiden käyttöiän ajan hyväksynnästä, rekisteröinnistä ja tarkastuksista alkaen aina romuttamiseen asti. Jäsenvaltioiden ja valmistajien sähköisten ajoneuvotietokantojen kehittämisen ja yhteenliittämisen olisi periaatteessa parannettava koko ajoneuvon hallinnollisen ketjun tehokkuutta ja vähennettävä kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Sen vuoksi komission olisi tehtävä tutkimus tätä tarkoitusta varten perustettavan Euroopan ajoneuvotietojen sähköisen alustan toteutettavuudesta, kustannuksista ja hyödyistä.
(25)  Katsastus on osa laajempaa sääntelyjärjestelmää, jolla hallinnoidaan ajoneuvoja koko niiden käyttöiän ajan hyväksynnästä, rekisteröinnistä ja tarkastuksista alkaen aina romuttamiseen asti. Jäsenvaltioiden ja valmistajien sähköisten ajoneuvotietokantojen kehittäminen ja yhteenliittäminen parantaisi koko ajoneuvon hallinnollisen ketjun tehokkuutta ja vähentäisi kustannuksia ja hallinnollista taakkaa.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
(25 a) Koska tällä asetuksella on tarkoitus kannustaa yhdenmukaistamaan ja standardoimaan ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia entisestään, jotta unioniin voisi lopulta syntyä määräaikaiskatsastusten sisämarkkinat, joilla katsastustodistukset tunnustettaisiin vastavuoroisesti ja ajoneuvon voisi katsastaa missä tahansa jäsenvaltiossa, komission olisi laadittava kertomus yhdenmukaistamisen edistymisestä sen määrittämiseksi, milloin vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Tämän asetuksen täydentäminen teknisillä yksityiskohdilla edellyttää, että komissiolle siirretään Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, jotta otettaisiin huomioon tarvittaessa unionin ajoneuvoluokkien tyyppihyväksyntälainsäädännön kehitys ja tarve saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan kehityksen vuoksi. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
(26)  Tämän asetuksen saattaminen ajan tasalle edellyttää, että komissiolle siirretään Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, jotta otettaisiin huomioon tarvittaessa unionin ajoneuvoluokkien tyyppihyväksyntälainsäädännön kehitys ja tarve saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan kehityksen vuoksi. On erityisen tärkeää, että komissio järjestää asiaa valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Koska tämän asetuksen tavoitetta, eli ajoneuvojen katsastusten tekemistä unionissa koskevien yhteisten vähimmäisvaatimusten ja yhdenmukaistettujen sääntöjen säätämistä, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perussopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.
(29)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli ajoneuvojen katsastusten tekemistä unionissa koskevien yhteisten vähimmäisvaatimusten ja yhdenmukaistettujen sääntöjen säätämistä, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. Jäsenvaltiot voivat päättää säätää vähimmäisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
1 artikla
Tässä asetuksessa vahvistetaan ajoneuvojen määräaikaisten katsastusten järjestelmä.
Tässä asetuksessa vahvistetaan ajoneuvojen määräaikaisten katsastusten järjestelmä, jossa katsastukset suoritetaan teknisten vähimmäisnormien ja ‑vaatimusten mukaisesti liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta
–  matkustajien kuljettamiseen käytettävät vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi enintään kahdeksan istuinta – M1-luokan ajoneuvo,
–  ensisijaisesti henkilöiden ja heidän matkatavaroidensa kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi enintään kahdeksan istuinta – M1-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta
–  matkustajien kuljettamiseen käytettävät moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvo,
–  ensisijaisesti henkilöiden ja heidän matkatavaroidensa kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja M3-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta
–  vähintään nelipyöräiset moottoriajoneuvot, joita tavallisesti käytetään tavaroiden maantiekuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kg – N1-luokan ajoneuvo,
–  ensisijaisesti tavaroiden kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot, joiden enimmäismassa on enintään 3,5 tonnia – N1-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta
–  moottoriajoneuvot, joita käytetään tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-luokan ajoneuvo,
–  ensisijaisesti tavaroiden kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot, joiden enimmäismassa on yli 3,5 tonnia – N2- ja N3-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta
–  perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on enintään 3 500 kgO1- ja O2-luokan ajoneuvo,
–  tavaroiden tai henkilöiden kuljettamiseen taikka matkailutarkoituksiin suunnitellut ja rakennetut perävaunut, joiden enimmäismassa on yli 0,75 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia – O2-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta
–  perävaunut ja puoliperävaunut, joiden suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – O3- ja O4-luokan ajoneuvo,
–  tavaroiden tai henkilöiden kuljettamiseen taikka matkailutarkoituksiin suunnitellut ja rakennetut perävaunut, joiden enimmäismassa on yli 3,5 tonnia – O3- ja O4-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 117/1
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta
–  kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvo,
–  1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvo,
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta
–  pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h – T5-luokan ajoneuvo.
–  pyörillä varustetut T5-luokan traktorit, joita käytetään pääasiassa yleisillä teillä ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Jäsenvaltiot voivat ulottaa pakolliset määräaikaiskatsastukset koskemaan myös muita ajoneuvoluokkia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle mahdollisista päätöksistään laajentaa katsastusten soveltamisalaa ja perusteltava päätöksensä.
Tarkistus 117/2
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b. Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen seuraaviin ajoneuvoluokkiin, ellei komissio 18 a artiklassa tarkoitetussa kertomuksessaan osoita, että tällainen toimenpide olisi tehoton.
–  kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – L1e‑, L2e- ja, L6e-luokan ajoneuvo.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta
–  puolustusvoimille, palokunnille, pelastuspalveluille, hätäpalveluille tai pelastustoimelle kuuluviin ajoneuvoihin,
–  puolustusvoimien, palokuntien, pelastuspalveluiden, hätäpalveluiden tai pelastustoimen käyttämiin ajoneuvoihin,
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)
–  O2-luokan perävaunuihin, joiden enimmäismassa on enintään 2,0 tonnia, lukuun ottamatta matkailuperävaunun tyyppisiä O2-luokan perävaunuja.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
3 artikla –5 alakohta
(5)  ’kaksi- tai kolmipyöräisillä ajoneuvoilla’ kaikkia moottorikäyttöisiä kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joissa voi olla sivuvaunu, sekä kolmi- ja nelipyöriä;
Poistetaan.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 alakohta
(7)  ’museoajoneuvolla’ kaikkia ajoneuvoja, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:
(7)  ’museoajoneuvolla’ kaikkia ajoneuvoja, joita rekisteröintijäsenvaltio tai jokin sen nimetyistä hyväksyntäelimistä pitää historiallisesti merkittävinä ja jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:
–  ne on valmistettu vähintään 30 vuotta sitten,
–  ne on valmistettu tai rekisteröity ensimmäisen kerran vähintään 30 vuotta sitten,
–  niitä huolletaan käyttämällä varaosia, jotka jäljittelevät ajoneuvon historiallisia komponentteja;
–  niiden erityinen tyyppi, sellaisena kuin se on määriteltynä unionin asiaankuuluvissa tyyppihyväksyntäsäädöksissä, ei ole enää tuotannossa,
–  niiden moottorin, jarrujen, ohjauksen tai jousituksen kaltaisten pääosien teknisiin ominaisuuksiin ei ole tehty mitään muutoksia, ja
–  niitä huolletaan ja ne pidetään historiallisesti asianmukaisessa kunnossa eli niiden teknisiin ominaisuuksiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia;
–  niiden ulkonäköä ei ole muutettu;
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 9 alakohta
(9)  ’katsastuksella’ sen varmentamista, että ajoneuvon osat ja komponentit vastaavat sen turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia, jotka ovat voimassa hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai jälkiasennuksen aikana;
(9)  ’katsastuksella’ tarkastusta, jolla varmennetaan, että ajoneuvoa on turvallista käyttää yleisillä teillä ja että se on turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksiltaan vaatimusten mukainen hyväksynnän, ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton tai jälkiasennuksen aikana;
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 13 alakohta
(13)  ’katsastajalla’ henkilöä, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään katsastuksia katsastusasemalla tai toimivaltaisen viranomaisen puolesta;
13)  ’katsastajalla’ henkilöä, jonka jäsenvaltio tai sen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tekemään katsastuksia katsastusasemalla tai toimivaltaisen viranomaisen puolesta;
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Katsastuksia saavat tehdä ainoastaan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tai jäsenvaltioiden hyväksymät katsastusasemat.
2.  Katsastukset suorittaa ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltiossa lähtökohtaisesti kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen taikka kyseisen jäsenvaltion tähän tehtävään määräämä julkinen elin tai sen hyväksymä ja valvoma elin tai laitos, mukaan lukien hyväksytyt yksityiset elimet.
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Ajoneuvon valmistajien on annettava katsastuksissa tarvittavat liitteessä I vahvistetut tekniset tiedot katsastusasemien tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen saataville. Komissio hyväksyy liitteessä I tarkoitettujen tietojen saatavuuden osalta noudatettavia menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen.
3.  Ajoneuvon valmistajien on annettava katsastuksissa tarvittavat liitteessä I vahvistetut tekniset tiedot veloituksetta katsastusasemien ja testauslaitteiden valmistajien tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen saataville. Testauslaitteiden valmistajille annettaviin tietoihin on sisällyttävä tiedot, joiden ansiosta testauslaitteilla voidaan tarkastaa, toimivatko ajoneuvon sähköiset hallintajärjestelmät. Komissio hyväksyy liitteessä I tarkoitettujen teknisten tietojen saatavuuden osalta noudatettavia menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja tarkastelee mahdollisuutta tarjota keskitetty pääsy tietoihin 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
3 luku – otsikko
KATSASTUKSIA KOSKEVAT VAATIMUKSET
KATSASTUKSIA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta
–  M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka vuosi,
–  M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka toinen vuosi,
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta
–  takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, N3-, T5-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot: yhden vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka vuosi.
–  takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot: yhden vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka vuosi,
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
–  T5-luokan ajoneuvot, joita käytetään pääasiassa yleisillä teillä: yhden vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka vuosi,
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 b luetelmakohta (uusi)
–  muut ajoneuvoluokat: rekisteröintijäsenvaltion määrittelemin väliajoin.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Jäsenvaltio voi rahoittaa katsastuksia, jos ajoneuvon omistaja päättää lyhentää katsastusvälin yhteen vuoteen. Rahoitusjakso voi alkaa aikaisintaan 10 vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä rekisteröintipäivästä.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b. Jäsenvaltio voi vaatia katsastamaan alueellaan rekisteröidyt minkä tahansa ajoneuvoluokan ajoneuvot tiheämmin.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on ajettu vähintään 160 000 km siihen mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen katsastus tehdään, se on katsastettava tämän jälkeen joka vuosi.
Poistetaan.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta
3.  Rekisteröintitodistuksen haltija voi pyytää katsastusasemaa tai tapauksen mukaan toimivaltaista viranomaista tekemään katsastuksen 1 kohdassa tarkoitettua vuosipäivää edeltävän kuukauden ensimmäisen päivän ja kyseistä vuosipäivää seuraavan toisen kuukauden viimeisen päivän välisenä aikana ilman, että se vaikuttaa seuraavan katsastuksen ajankohtaan.
3.  Rekisteröintitodistuksen haltija voi pyytää katsastusasemaa tai tapauksen mukaan toimivaltaista viranomaista taikka asianomaisen jäsenvaltion hyväksymää ja valvomaa elintä tai laitosta tekemään katsastuksen 1 kohdassa tarkoitettua vuosipäivää edeltävän kuukauden ensimmäisen päivän ja kyseistä vuosipäivää seuraavan toisen kuukauden viimeisen päivän välisenä aikana ilman, että se vaikuttaa seuraavan katsastuksen ajankohtaan.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta
–  jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltija muuttuu.
Poistetaan.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
–  kun ajoneuvolla on ajettu vähintään 160 000 km.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
1.  Katsastukseen on kuuluttava liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitetut kokonaisuudet.
1.  Katsastukseen on kuuluttava ainakin liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitetut kokonaisuudet.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai katsastusaseman on tehtävä kustakin 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaisuudesta katsastus, joka kattaa ainakin liitteessä II olevassa 3 kohdassa vahvistetut kohteet, näiden kohteiden katsastamisessa sovellettavaa menetelmää käyttäen.
2.  Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai katsastusaseman on tehtävä kustakin 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaisuudesta katsastus, joka kattaa ainakin liitteessä II olevassa 3 kohdassa vahvistetut kohteet, näiden kohteiden katsastamisessa sovellettavaa menetelmää tai vastaavaa, toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää vaihtoehtoa käyttäen.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Katsastusaseman tai tapauksen mukaan ajoneuvon katsastaneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava kyseisestä ajoneuvosta katsastustodistus, jossa on ainakin liitteessä IV vahvistetut kohdat.
1.  Katsastusaseman tai tapauksen mukaan ajoneuvon katsastaneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava kyseisestä ajoneuvosta katsastustodistus, jonka on oltava saatavilla myös sähköisessä muodossa ja jossa on ainakin liitteessä IV vahvistetut kohdat. Komissio laatii tätä tarkoitusta varten vakiomuotoisen katsastuksia koskevan Euroopan unionin lomakkeen.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Katsastusaseman tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen on annettava ajoneuvon katsastettavaksi esittäneelle henkilölle katsastustodistus tai, jos katsastustodistus laaditaan sähköisesti, oikeaksi todistettu tuloste tällaisesta todistuksesta.
2.  Katsastusaseman tai tapauksen mukaan toimivaltaisen viranomaisen on annettava ajoneuvon katsastettavaksi esittäneelle henkilölle katsastustodistus heti ajoneuvon läpäistyä katsastuksen tai, jos katsastustodistus on sähköisessä muodossa, tuloste katsastustuloksista.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Jos rekisteröinnistä vastaava viranomainen on vastaanottanut toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä koskevan hakemuksen, kyseisen viranomaisen on tunnustettava ajoneuvon katsastustodistus, kun sen pätevyys on varmennettu uudelleenrekisteröintiä varten. Tunnustamisen on katettava katsastustodistuksen alkuperäistä voimassaoloaikaa vastaava ajanjakso, paitsi jos alkuperäinen voimassaoloaika on pidempi kuin laillinen enimmäisvoimassaoloaika siinä jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo rekisteröidään uudelleen. Tällöin voimassaoloaikaa lyhennetään ja se lasketaan alkavaksi siitä päivästä, jona ajoneuvo on saanut alkuperäisen katsastustodistuksen. Jäsenvaltioiden on ennen tämän asetuksen soveltamispäivää ilmoitettava toisilleen toimivaltaisten viranomaistensa tunnustama katsastustodistuksen muoto sekä toimitettava ohjeet sen aitouden varmentamiseksi.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
4.  Jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu sähköisesti edellisen katsastuksen jälkeen, katsastajan on matkamittarin lukeman tarkistamiseksi vaadittava ajoneuvon katsastettavaksi esittänyttä henkilöä esittämään edellisessä katsastuksessa annettu todistus.
4.  Jos ajoneuvossa on matkamittari ja jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu sähköisesti edellisen katsastuksen jälkeen, katsastajan on matkamittarin lukeman tarkistamiseksi vaadittava ajoneuvon katsastettavaksi esittänyttä henkilöä esittämään edellisessä katsastuksessa annettu todistus, jos todistusta ei ole annettu sähköisesti.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta
5.  Katsastuksen tulokset on ilmoitettava ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle. Ilmoituksessa on oltava katsastustodistuksessa mainittavat tiedot.
5.  Katsastuksen tulokset on ilmoitettava viipymättä ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle sähköisesti. Ilmoituksessa on oltava katsastustodistuksessa mainittavat tiedot.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Kun puutteet ovat merkittäviä, toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, millä edellytyksillä ajoneuvoa voidaan käyttää ennen uuden katsastuksen tekemistä. Uusi katsastus on tehtävä kuuden viikon kuluessa alkuperäisestä katsastuksesta.
2.  Kun puutteet ovat merkittäviä, toimivaltainen kansallinen viranomainen voi päättää, millä edellytyksillä ajoneuvoa voidaan käyttää ennen uuden katsastuksen tekemistä. Uusi katsastus on tehtävä kuuden viikon kuluessa alkuperäisestä katsastuksesta.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta
3.  Kun puutteet ovat vaarallisia, ajoneuvoa ei saa käyttää yleisillä teillä ja sen rekisteröinti keskeytetään ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin XXX 3 a artiklan mukaisesti, kunnes viat korjataan ja annetaan uusi katsastustodistus, joka osoittaa ajoneuvon olevan liikennekelpoinen.
3.  Kun puutteet ovat vaarallisia, jäsenvaltio tai toimivaltainen viranomainen voi estää ajoneuvon käytön yleisillä teillä tai rajoittaa sitä, kunnes vaaralliset puutteet korjataan.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
Katsastusaseman tai tapauksen mukaan alueellaan rekisteröidyn ajoneuvon katsastaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava todiste kustakin ajoneuvosta, joka on läpäissyt katsastuksen. Todisteessa on mainittava seuraavan katsastuksen päivämäärä.
Katsastusaseman tai tapauksen mukaan alueellaan rekisteröidyn ajoneuvon katsastaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on annettava todiste kustakin ajoneuvosta, joka on läpäissyt katsastuksen. Todisteessa on mainittava seuraavan katsastuksen päivämäärä. Todistetta katsastuksen läpäisemisestä ei tarvitse antaa, jos ajoneuvon rekisteröintiasiakirjassa on mahdollista ilmoittaa, että katsastus on tehty, ja mainita seuraavan katsastuksen päivämäärä.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)
Jos katsastettu ajoneuvo kuuluu ajoneuvoluokkaan, jolle ei ole rekisteröintivelvollisuutta jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo on otettu käyttöön, todiste katsastuksesta on kiinnitettävä näkyvästi ajoneuvoon.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava 1 kohdan mukaisesti annettu todiste.
Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava toisen jäsenvaltion 1 kohdan mukaisesti antama todiste tai vastaava, ajoneuvon rekisteröintiasiakirjaan kirjattu merkintä edellyttäen, että se on annettu kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidylle ajoneuvolle.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
1.  Katsastusten tekemisessä käytettävien testaustilojen ja -laitteiden on oltava liitteessä V säädettyjen teknisten vähimmäisvaatimusten mukaiset.
1.  Katsastusten tekemisessä käytettävien testaustilojen ja -laitteiden on oltava ainakin liitteessä V säädettyjen teknisten vähimmäisvaatimusten mukaiset.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Jäsenvaltion tai sen toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä katsastusasemat, joissa katsastajat suorittavat katsastuksia.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b. Jäsenvaltioiden ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksymät katsastusasemat on vähintään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta testattava uudelleen sen varmistamiseksi, että ne ovat vähimmäisvaatimusten mukaiset.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a. Laadunhallintaa koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi katsastusasemien on noudatettava hyväksyvän jäsenvaltion vaatimuksia. Katsastusasemien on varmistettava ajoneuvojen katsastusten puolueettomuus ja korkea laatu.
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
1.  Katsastuksia tekevien katsastajien on täytettävä liitteessä VI säädetyt vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta koskevat vaatimukset.
1.  Katsastuksia tekevien katsastajien on täytettävä liitteessä VI säädetyt vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta koskevat vaatimukset. Jäsenvaltiot voivat säätää muita pätevyys- ja koulutusvaatimuksia.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a. Jäsenvaltioiden on säädettävä katsastajien asianmukaisesta koulutuksesta, joka vastaa pätevyysvaatimuksia.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on annettava todistus katsastajille, jotka täyttävät vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta koskevat vaatimukset. Todistuksessa on oltava ainakin liitteessä VI olevassa 3 kohdassa mainitut tiedot.
2.  Toimivaltaisten viranomaisten tai tapauksen mukaan hyväksyttyjen koulutuskeskusten on annettava todistus katsastajille, jotka täyttävät pätevyyttä ja koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset. Todistuksessa on oltava ainakin liitteessä VI olevassa 3 kohdassa mainitut tiedot.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta
3.  Katsastajiin, jotka ovat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai jonkin katsastusasemien palveluksessa päivänä, jona tämän asetuksen soveltaminen alkaa, ei sovelleta liitteessä VI olevassa 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on annettava tällaisille katsastajille vastaavuustodistus.
3.  Katsastajiin, jotka ovat jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai jonkin katsastusaseman palveluksessa tai hyväksymiä päivänä, jona tämän asetuksen soveltaminen alkaa, ei sovelleta liitteessä VI olevassa 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on annettava tällaisille katsastajille vastaavuustodistus.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a. Henkilö, joka on korjannut tai huoltanut ajoneuvoa, ei voi toimia saman ajoneuvon katsastajana myöhemmässä määräaikaisessa katsastuksessa, ellei valvontaelin ole saanut riittävää varmuutta siitä, että puolueettomuuden korkea taso voidaan taata. Jäsenvaltiot voivat säätää tiukempia vaatimuksia toimintojen pitämisestä erillään.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta
5.  Katsastusaseman on ilmoitettava ajoneuvon katsastettavaksi esittävälle henkilölle vaadittavat korjaukset, eikä se saa muuttaa katsastuksen tuloksia kaupallisia tarkoituksia varten.
5.  Katsastusaseman on ilmoitettava ajoneuvon katsastettavaksi esittävälle henkilölle tai korjaamolle ajoneuvossa havaitut puutteet, eikä se saa muuttaa katsastuksen tuloksia kaupallisia tarkoituksia varten.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen alueella toimivia katsastusasemia valvotaan.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Toimivaltaisen viranomaisen suoraan hallinnoimiin katsastusasemiin ei sovelleta lupaa ja valvontaa koskevia vaatimuksia.
2.  Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suoraan hallinnoimiin katsastusasemiin ei sovelleta lupaa ja valvontaa koskevia vaatimuksia.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
15 artikla
Komissio tutkii sellaisen ajoneuvotietojen sähköisen alustan käyttöönoton toteutettavuutta, kustannuksia ja hyötyjä, jossa ajoneuvojen katsastuksesta, rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä katsastusasemat ja ajoneuvojen valmistajat vaihtavat keskenään katsastuksia koskevia tietoja.
Komissio selvittää tehokkaimman ja toimivimman tavan toteuttaa ajoneuvotietojen sähköinen alusta hyödyntäen kansainvälisen tietojenvaihdon alalla olemassa olevia ja jo toteutettuja tietoteknisiä ratkaisuja kustannusten minimoimiseksi sekä päällekkäisyyksien välttämiseksi. Selvityksessä määritetään tarkoituksenmukaisin tapa yhdistää nykyiset kansalliset järjestelmät toisiinsa, jotta ajoneuvojen katsastuksesta, rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä katsastusasemat, testauslaitteiden valmistajat ja ajoneuvojen valmistajat voivat vaihtaa keskenään katsastuksia ja matkamittarilukemia koskevia tietoja.
Komissio selvittää myös mahdollisuuksia kerätä ja tallentaa vakavissa onnettomuuksissa osallisina olleita ajoneuvoja koskevia saatavilla olevia turvallisuustietoja. Niihin olisi sisällyttävä ainakin tiedot vaihdetuista ja korjatuista turvallisuuskomponenteista.
Ajoneuvon aiempia vaiheita koskevat tiedot olisi asetettava ajoneuvon katsastajien sekä nimettömässä muodossa jäsenvaltioiden saataville, jotta näiden on helpompi suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi, sekä lisäksi ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltijan tai omistajan saataville.
Se esittää ja arvioi kyseisen tutkimuksen perusteella erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, kuten mahdollisuutta olla soveltamatta 10 artiklassa säädettyä vaatimusta esittää todiste katsastuksesta. Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä komissio ilmoittaa tutkimuksen tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.
Komissio esittää ja arvioi kyseisen selvityksen perusteella erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, kuten mahdollisuutta olla soveltamatta 10 artiklassa säädettyä vaatimusta esittää todiste katsastuksesta ja mahdollisuutta perustaa järjestelmä, jonka ansiosta jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoja rajojen yli myytävien ajoneuvojen matkamittarilukemista ja vakavista onnettomuuksista, joissa ne ovat olleet käyttöikänsä aikana osallisina. Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä komissio ilmoittaa selvityksen tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja antaa tarvittaessa asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
17 artikla
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 19 artiklan mukaisesti, jotta se voi
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 18 artiklan mukaisesti, jotta se voi saattaa ajan tasalle
–  saattaa 2 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdan tarvittaessa ajan tasalle 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun lainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä muuttuneiden ajoneuvoluokkien huomioon ottamiseksi,
a)  edellä olevan 2 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun ajoneuvoluokan nimityksen, jos ajoneuvoluokissa tapahtuu muutoksia 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tyyppihyväksyntälainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä, vaikuttamatta katsastusten laajuuteen ja tiheyteen;
–  saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan kehityksen vuoksi tai ottaa huomioon muutokset kansainvälisessä tai unionin lainsäädännössä.
b)  liitteessä II olevan 3 kohdan menetelmiä ja hylkäämisperusteita koskevilta osin sekä liitteen V, jos saatavilla on tehokkaampia ja toimivampia testausmenetelmiä, ja liitteen I, jos tarvitaan lisätietoja katsastusten tekemiseksi;
c)  liitteessä II olevan 3 kohdan katsastettavien kohteiden luetteloa, menetelmiä ja hylkäämisperusteita koskevilta osin, liitteen III puutteiden arviointia koskevilta osin ja liitteen V niiden mukauttamiseksi unionin liikenneturvallisuus- tai ympäristölainsäädännön kehitykseen sekä liitteen I, jos tarvitaan lisätietoja katsastusten tekemiseksi.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä].
2.  Siirretään komissiolle [tämän asetuksen voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)
18 a artikla
Kertomus kaksi- tai kolmipyöräisistä ajoneuvoista
Komissio toimittaa viimeistään [kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen julkaisemispäivästä] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen sisällyttämisestä tämän asetuksen soveltamisalaan. Kertomuksessa arvioidaan liikenneturvallisuutta unionissa kyseisen ajoneuvoluokan osalta. Komissio vertailee erityisesti tämän ajoneuvoluokan liikenneturvallisuudessa saavutettuja tuloksia jäsenvaltioissa, joissa tämän ajoneuvoluokan ajoneuvot katsastetaan, ja jäsenvaltioissa, joissa näitä ajoneuvoja ei katsasteta, voidakseen arvioida, onko kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen katsastaminen oikeasuhteista asetettuihin liikenneturvallisuustavoitteisiin nähden. Kertomuksen ohella annetaan tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
18 b artikla (uusi)
18 b artikla
Raportointi
Komissio antaa viimeistään [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen julkaisemisesta] Euroopan parlamentille kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja sen vaikutuksista erityisesti seuraavien seikkojen osalta: katsastustiheys, määräaikaisten katsastusten yhdenmukaistaminen sekä katsastustodistusten vastavuoroista tunnustamista koskevien säännösten tehokkuus, kun on kyse toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien ajoneuvojen rekisteröinnistä. Kertomuksessa on myös analysoitava, mahdollistaako yhdenmukaistamisen taso täysimääräisesti katsastustodistusten vastavuoroisen tunnustamisen koko unionissa vai tarvitaanko kyseisen tavoitteen saavuttamiseen tiukempia normeja unionin tasolla. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
2.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että matkamittarin vilpillistä käsittelyä tai sen tietojen omavaltaista muuttamista pidetään rikoksena ja että siitä voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä seuraamuksia.
2.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että ajoneuvon osien ja järjestelmien, joilla on merkitystä turvallisuus- ja ympäristövaatimusten täyttämisen kannalta, tai matkamittarin vilpillistä käsittelyä tai sen tietojen omavaltaista muuttamista pidetään rikoksena ja että siitä voidaan langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä seuraamuksia, ja varmistaakseen, että matkamittarin lukema on paikkansapitävä ajoneuvon koko käyttöiän ajan.
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5 kohta – 5.3. alakohta – 8 a luetelmakohta (uusi)
–  Suositeltu rengaspaine
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 osa – 4 a kohta (uusi)
Jos ajoneuvoa katsastettaessa ei ole mahdollista käyttää tämän liitteen mukaista suositeltua testimenetelmää, katsastusasema voi suorittaa katsastuksen sellaisen vaihtoehtoisen menetelmän mukaisesti, jonka asianomainen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt kirjallisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistuttava siitä, että turvallisuus- ja ympäristönormit täyttyvät.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 1. 8 kohta – a alakohta
1.8  Jarruneste
Kiehumislämpötilan tai vesipitoisuuden mittaus.
a)  Jarrunesteen kiehumislämpötila liian alhainen tai vesipitoisuus liian korkea.

1.8  Jarruneste
Kiehumislämpötilan tai vesipitoisuuden mittaus.
a)  Jarrunesteen kiehumislämpötila liian alhainen.

Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 3.3 kohta – a alakohta
3.3.  Taustapeilit tai epäsuoran näkemän laitteet
Silmämääräinen tarkastus.
a)  Peili tai laite puuttuu tai sitä ei ole asennettu vaatimusten(1) mukaisesti.

3.3.  Taustapeilit tai epäsuoran näkemän laitteet
Silmämääräinen tarkastus.
a)  Peili tai laite puuttuu tai sitä ei ole asennettu vaatimusten(1) mukaisesti, mukaan luettuina peilien jälkiasentamisesta yhteisössä rekisteröityihin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin annetussa direktiivissä 2007/38/EY esitetyt vaatimukset.

Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 4.1.2 kohta
4.1.2.  Suuntaus
Määritetään kunkin ajovalaisimen vaakasuora suuntaus lähivaloilla ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla tai pystysuoraa tasoa vasten.
Ajovalaisimen suuntaus ei ole vaatimuksissa asetetuissa rajoissa.

4.1.2.  Suuntaus
Määritetään kunkin ajovalaisimen vaaka- ja pystysuora suuntaus lähivaloilla ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla ja sähköisellä valvontalaitteella, jotta voidaan tarvittaessa tarkistaa dynaaminen toimivuus.
Ajovalaisimen suuntaus ei ole vaatimuksissa asetetuissa rajoissa.

Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 4.1.3 kohta
4.1.3.  Kytkennät
Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.
a)  Kytkin ei toimi vaatimusten(1) mukaisesti (samaan aikaan syttyvien ajovalaisimien lukumäärä).b)  Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.

4.1.3.  Kytkennät
Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu käyttäen tarvittaessa sähköistä valvontalaitetta.
a)  Kytkin ei toimi vaatimusten(1) mukaisesti (samaan aikaan syttyvien ajovalaisimien lukumäärä).b)  Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.

Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 4.1.5 kohta
4.1.5.  Suuntauksensäätö-järjestelmä (jos pakollinen)
Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu, jos mahdollista.
a)  Laite ei toimi.b)  Käsisäätöistä laitetta ei voi käyttää kuljettajan istuimelta.

4.1.5.  Suuntauksensäätö-järjestelmä (jos pakollinen)
Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu käyttäen tarvittaessa sähköistä valvontalaitetta.
a)  Laite ei toimi.b)  Käsisäätöistä laitetta ei voi käyttää kuljettajan istuimelta.

Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 4.3.2 kohta
4.3.2.  Kytkennät
Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.
a)  Kytkin ei toimi vaatimusten mukaisesti.b)  Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.

4.3.2  Jarruvalojen ja hätäjarruvalon kytkennät
Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu käyttäen sähköistä valvontalaitetta, jolla vaihdellaan jarrupolkimen sensorin syöttöarvoa, ja hätäjarruvalon toiminnan varmentaminen havainnoimalla.
a)  Kytkin ei toimi vaatimusten mukaisesti.b)  Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.b a) Hätäjarruvalo ei toimi lainkaan tai ei toimi asianmukaisesti.

Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 4.5.2 kohta
4.5.2  Suuntaus (X)(2)
Toiminnan kokeilu ja tarkastus ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla.
Etusumuvalojen suuntaus virheellinen vaakatasossa, kun valokuviolla on ääriraja.

4.5.2  Suuntaus (X)(2)
Toiminnan kokeilu ja tarkastus ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla.
Etusumuvalojen suuntaus virheellinen vaaka- ja pystytasossa, kun valokuviolla on ääriraja.

Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 5.2.2 kohta – d a alakohta (uusi)
5.2.2.  Pyörät
Kunkin vanteen molempien puolien silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa.
a)  Murtumia tai puutteellinen hitsaus.(...)

5.2.2.  Pyörät
Kunkin vanteen molempien puolien silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa.
a)  Murtumia tai puutteellinen hitsaus.(...)d a) Pyörä ei sovi yhteen pyörän navan kanssa.

Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 5.2.3 kohta – 2 sarake
5.2.3.  Renkaat
Koko renkaan silmämääräinen tarkastus joko pyörittämällä pyörää siten, että pyörä on irti maasta ja ajoneuvo on tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa, tai liikuttamalla ajoneuvoa eteen ja taakse tarkastuskuilun päällä.


5.2.3.  Renkaat
Koko renkaan silmämääräinen tarkastus joko pyörittämällä pyörää siten, että pyörä on irti maasta ja ajoneuvo on tarkastuskuilun päällä tai autonostimessa, tai liikuttamalla ajoneuvoa eteen ja taakse tarkastuskuilun päällä.Rengaspaineen mittaaminen painemittarilla ja tuloksen vertaaminen valmistajan antamiin arvoihin.


Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 8.2.1.2 kohta
8.2.1.2  Kaasupäästöt
Mittaukset vaatimusten(1) mukaisella pakokaasuanalysaattorilla. Niiden ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD-järjestelmällä), päästönvähennysjärjestelmän moitteeton toiminta voidaan tarkastaa OBD-laitteen asianmukaisen lukeman avulla ja tarkistamalla samanaikaisesti, että OBD-järjestelmä toimii moitteettomasti, vaihtoehtona sille, että tehdään päästömittaukset joutokäynnillä moottorin käyttöä koskevien valmistajan suositusten ja muiden vaatimusten(1) mukaisesti.
a)  Joko pakokaasupäästöt ylittävät valmistajan ilmoittamat arvot;b)  tai, jos näitä tietoja ei ole saatavilla, CO-päästöt ylittävät seuraavat arvot:i)  ajoneuvot, joissa ei ole kehittynyttä päästönvähennysjärjestelmää:–  4,5 %, tai–  3,5 %sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.ii)  ajoneuvot, joissa on kehittynyt päästönvähennysjärjestelmä:–  joutokäynnillä: 0,5 %–  korotetulla joutokäynnillä: 0,3 %tai–  joutokäynnillä: 0,3 %6–  korotetulla joutokäynnillä: 0,2 %sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.c)  Lambda-arvo ei ole välillä 1± 0,03 tai se ei ole valmistajan erittelyn mukainen.d)  OBD-järjestelmän lukema osoittaa merkittävää toimintahäiriötä.

8.2.1.2  Kaasupäästöt
Mittaukset vaatimusten(1) mukaisella pakokaasuanalysaattorilla. Pakokaasupäästöjen arvioinnissa on aina ensisijaisena menetelmänä päästöjen mittaaminen pakoputken päästä, vaikka arvioinnissa hyödynnettäisiin myös OBD-järjestelmän tietoja.
a)  Joko pakokaasupäästöt ylittävät valmistajan ilmoittamat arvot;


Jos ajoneuvo on varustettu vaatimusten(1) mukaisella OBD-järjestelmällä, OBD-tietojen lukeminen ja OBD-järjestelmän moitteettoman toiminnan tarkastaminen (valmius) joutokäynnillä moottorin käyttöä koskevien valmistajan suositusten ja muiden vaatimusten(1) mukaisesti.NOx-päästötason mittaaminen soveltuvalla välineellä tai asianmukaisesti varustetulla kaasuanalysaattorilla käytössä olevia pakokaasutestaus-menetelmiä käyttäen.
b)  tai, jos näitä tietoja ei ole saatavilla, CO-päästöt ylittävät seuraavat arvot:i)  ajoneuvot, joissa ei ole kehittynyttä päästönvähennysjärjes-telmää:–  4,5 %, tai–  3,5 %sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.ii)  ajoneuvot, joissa on kehittynyt päästönvähennysjärjes-telmä:–  joutokäynnillä: 0,5 %–  korotetulla joutokäynnillä: 0,3 %tai–  joutokäynnillä: 0,3 %6–  korotetulla joutokäynnillä: 0,2 %tai–  joutokäynnillä: 0,2 %(6 a)–  korotetulla joutokäynnillä: 0,1 %(6 a)sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.c)  Lambda-arvo ei ole välillä 1± 0,03 tai se ei ole valmistajan erittelyn mukainen.d)  OBD-järjestelmän lukema osoittaa merkittävää toimintahäiriötä joutokäynnillä.NOx-päästötaso ei ole vaatimusten mukainen tai ylittää valmistajan ilmoittamat arvot.

_____________

(6 a) Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevassa taulukossa 1 annettujen päästörajojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 osa – 8.2.2.2 kohta
8.2.2.2  Pakokaasujen sameusTätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1980.
a)  Pakokaasujen sameuden mittaus vapaassa kiihdytyksessä (ilman kuormaa tyhjäkäynnistä ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeuteen) vaihde vapaalla ja kytkin kytkettynä.
a)  Jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,


b)  Ajoneuvon esivalmistelu:
pakokaasujen sameus ylittää ajoneuvossa olevassa valmistajan kilvessä ilmoitetun tason;


1.  Ajoneuvo voidaan testata ilman esivalmistelua, mutta turvallisuussyistä olisi tarkistettava, että moottori on saavuttanut käyntilämpötilan ja että se on mekaanisesti tyydyttävässä kunnossa.
b)  jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,


2.  Esivalmistelua koskevat vaatimukset:
vapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1,


i)  Moottorin on saavutettava täysi käyntilämpötila, eli esimerkiksi öljynmittapuikon putkesta anturilla mitattavan moottoriöljyn lämpötilan on oltava vähintään 80 °C, tai normaali käyntilämpötila, jos se on tätä alhaisempi, taikka infrapunasäteilyn perusteella mitattavan sylinteriryhmän lämpötilan on oltava vähintään edellä mainittua vastaava lämpötila. Jos tämä mittaus on ajoneuvon kokoonpanosta johtuen epäkäytännöllinen, ajoneuvon normaali käyntilämpötila voidaan määrittää muilla tavoin, esimerkiksi moottorin tuulettimen toiminnasta.
turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1,


ii)  Pakojärjestelmä on puhdistettava vähintään kolmella vapaan kiihdytyksen syklillä tai vastaavalla menetelmällä.
tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa(1)tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa(1) määritellyn ajankohdan jälkeen,


c)  Testimenettely:
1,5 m-1 7.


Moottorin ja mahdollisen turboahtimen on oltava tyhjäkäynnillä ennen kunkin vapaan kiihdytyksen syklin alkua. Raskaiden dieselmoottoreiden osalta tämä merkitsee sitä, että kaasupolkimen päästämisen jälkeen on odotettava vähintään 10 sekuntia.2.  Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aloittamiseksi kaasupoljin on painettava pohjaan nopeasti ja portaattomasti (alle sekunnissa) mutta ei liian voimakkaasti, jotta ruiskutuspumpun syöttö olisi mahdollisimman suuri.3.  Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aikana moottorin on ennen kaasupolkimen päästämistä saavutettava ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeus tai automaattivaihteistolla varustettujen ajoneuvojen osalta valmistajan ilmoittama kierrosnopeus tai, jos tätä tietoa ei ole saatavilla, kaksi kolmasosaa ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeudesta. Tämä voidaan todentaa esimerkiksi seuraamalla moottorin nopeutta tai antamalla kaasupolkimen ensimmäisen painamisen ja päästämisen välillä kulua riittävä aika, jonka olisi oltava liitteessä I määriteltyihin luokkiin 1 ja 2 kuuluvien ajoneuvojen osalta vähintään kaksi sekuntia.4.  Ajoneuvo on hylättävä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään viimeisten kolmen vapaan kiihdytyksen syklin aritmeettinen keskiarvo ylittää raja-arvon. Keskiarvo voidaan laskea siten, ettei huomioon oteta sellaisia mahdollisia mittauksia, joiden tulokset poikkeavat huomattavasti mitatusta keskiarvosta, tai käyttämällä muuta tilastolaskentamenetel-mää, jossa otetaan huomioon mitattujen arvojen hajonta. Jäsenvaltiot voivat määrätä testisyklien enimmäismäärän.5.  Tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hylätä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka ylittävät huomattavasti raja-arvot. Niin ikään tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hyväksyä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka alittavat huomattavasti raja-arvot.


8.2.2.2  Pakokaasujen sameusTätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1980.
a)  Pakokaasujen sameuden mittaus vapaassa kiihdytyksessä (ilman kuormaa tyhjäkäynnistä ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeuteen) vaihde vapaalla ja kytkin kytkettynä. Pakokaasupäästöjen arvioinnissa on aina ensisijaisena menetelmänä päästöjen mittaaminen pakoputken päästä, vaikka arvioinnissa hyödynnettäisiin myös OBD-järjestelmän tietoja.
a)  Jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,


Jos ajoneuvo on varustettu vaatimusten(1) mukaisella OBD-järjestelmällä, OBD-tietojen lukeminen ja OBD-järjestelmän moitteettoman toiminnan tarkastaminen (valmius) joutokäynnillä moottorin käyttöä koskevien valmistajan suositusten ja muiden vaatimusten(1) mukaisesti.b)  Ajoneuvon esivalmistelu:
pakokaasujen sameus ylittää ajoneuvossa olevassa valmistajan kilvessä ilmoitetun tason;


1.  Ajoneuvo voidaan testata ilman esivalmistelua, mutta turvallisuussyistä olisi tarkistettava, että moottori on saavuttanut käyntilämpötilan ja että se on mekaanisesti tyydyttävässä kunnossa.
b)  jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,


2.  Esivalmistelua koskevat vaatimukset:
vapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1,


i)  Moottorin on saavutettava täysi käyntilämpötila, eli esimerkiksi öljynmittapuikon putkesta anturilla mitattavan moottoriöljyn lämpötilan on oltava vähintään 80 °C, tai normaali käyntilämpötila, jos se on tätä alhaisempi, taikka infrapunasäteilyn perusteella mitattavan sylinteriryhmän lämpötilan on oltava vähintään edellä mainittua vastaava lämpötila. Jos tämä mittaus on ajoneuvon kokoonpanosta johtuen epäkäytännöllinen, ajoneuvon normaali käyntilämpötila voidaan määrittää muilla tavoin, esimerkiksi moottorin tuulettimen toiminnasta.
turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1,


ii)  Pakojärjestelmä on puhdistettava vähintään kolmella vapaan kiihdytyksen syklillä tai vastaavalla menetelmällä.
tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa(1)tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa(1) määritellyn ajankohdan jälkeen,


c)  Testimenettely:
1,5 m-1.7


1.  Moottorin ja mahdollisen turboahtimen on oltava tyhjäkäynnillä ennen kunkin vapaan kiihdytyksen syklin alkua. Raskaiden dieselmoottoreiden osalta tämä merkitsee sitä, että kaasupolkimen päästämisen jälkeen on odotettava vähintään 10 sekuntia.
tai


2.  Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aloittamiseksi kaasupoljin on painettava pohjaan nopeasti ja portaattomasti (alle sekunnissa) mutta ei liian voimakkaasti, jotta ruiskutuspumpun syöttö olisi mahdollisimman suuri.
0,5 m-1 6 a


3.  Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aikana moottorin on ennen kaasupolkimen päästämistä saavutettava ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeus tai automaattivaihteistolla varustettujen ajoneuvojen osalta valmistajan ilmoittama kierrosnopeus tai, jos tätä tietoa ei ole saatavilla, kaksi kolmasosaa ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeudesta. Tämä voidaan todentaa esimerkiksi seuraamalla moottorin nopeutta tai antamalla kaasupolkimen ensimmäisen painamisen ja päästämisen välillä kulua riittävä aika, jonka olisi oltava liitteessä I määriteltyihin luokkiin 1 ja 2 kuuluvien ajoneuvojen osalta vähintään kaksi sekuntia.4.  Ajoneuvo on hylättävä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään viimeisten kolmen vapaan kiihdytyksen syklin aritmeettinen keskiarvo ylittää raja-arvon. Keskiarvo voidaan laskea siten, ettei huomioon oteta sellaisia mahdollisia mittauksia, joiden tulokset poikkeavat huomattavasti mitatusta keskiarvosta. Jäsenvaltiot voivat määrätä testisyklien enimmäismäärän.5.  Tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hylätä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka ylittävät huomattavasti raja-arvot. Niin ikään tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hyväksyä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka alittavat huomattavasti raja-arvot.NOx- ja hiukkaspäästöjen mittaaminen soveltuvalla välineellä tai asianmukaisesti varustetulla kaasuanalysaattorilla käytössä olevia vapaan kiihdytyksen testausmenetelmiä käyttäen.
NOx-päästötaso tai hiukkaspäästöarvot eivät ole vaatimusten mukaisia tai ylittävät valmistajan ilmoittamat arvot.

______________

6 a Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevassa taulukossa 1 annettujen päästörajojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1.8 kohta – a alakohta
1.8  Jarruneste
a)  Jarrunesteen kiehumislämpötila liian alhainen tai vesipitoisuus liian korkea.


1.8  Jarruneste
a)  Jarrunesteen kiehumislämpötila liian alhainen.


Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 5.2.2 kohta – d a alakohta (uusi)


Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

5.2.2.  Pyörät
a)  Murtumia tai puutteellinen hitsaus.


x


(...)
Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

5.2.2.  Pyörät
a)  Murtumia tai puutteellinen hitsaus.


x


(...)d a) Pyörä ei sovi yhteen pyörän navan kanssa.

x


Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 5.2.3 kohta


Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

5.2.3.  Renkaat
a)  Renkaan koko, kantavuus, hyväksymismerkki tai nopeusluokka ei ole vaatimusten(1) mukainen ja vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.

xRiittämätön kantavuus tai nopeusluokka suhteessa tosiasialliseen käyttöön, rengas koskettaa muita ajoneuvon kiinteitä osia haitaten ajoturvallisuutta.


x


b)  Samalla akselilla tai paripyörissä erikokoisia renkaita.

xc)  Samalla akselilla rakenteeltaan erilaisia renkaita (vyörenkaat/ristikudos-renkaat).

xd)  Renkaassa vakavia vaurioita tai viiltoja.

xRunko näkyvissä tai vaurioitunut.


x


e)  Renkaan urasyvyys ei ole vaatimusten mukainen(1).

xAlle 80 % vaaditusta urasyvyydestä.


x


f)  Rengas hankaa toiseen osaan (joustavat roiskeenestolaitteet).
x
Rengas hankaa toiseen osaan (ajoturvallisuus ei ole vaarantunut).

xg)  Uudelleenpinnoitetut renkaat eivät ole vaatimusten(1) mukaiset.

xVaikuttaa rungon suojapinnoitteeseen.


x


h)  Rengaspaineen valvontajärjestelmässä toimintahäiriö.
x
Selvästi toimimaton.

x
Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

5.2.3.  Renkaat
a)  Renkaan koko, kantavuus, hyväksymismerkki tai nopeusluokka ei ole vaatimusten(1) mukainen ja vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.

xRiittämätön kantavuus tai nopeusluokka suhteessa tosiasialliseen käyttöön, rengas koskettaa muita ajoneuvon kiinteitä osia haitaten ajoturvallisuutta.


x


b)  Samalla akselilla tai paripyörissä erikokoisia renkaita.

xc)  Samalla akselilla rakenteeltaan erilaisia renkaita (vyörenkaat/ristikudos-renkaat).

xd)  Renkaassa vakavia vaurioita tai viiltoja.

xRunko näkyvissä tai vaurioitunut.


x


e)  Renkaan kulutuspinnan kulumisvaroitin näkyvissä.

xRenkaan urasyvyys kulunut laissa säädettyyn vähimmäissyvyyteen. Renkaan urasyvyys laissa säädettyä syvyyttä pienempi.


x


f)  Rengas hankaa toiseen osaan (joustavat roiskeenestolaitteet).
x
Rengas hankaa toiseen osaan (ajoturvallisuus ei ole vaarantunut).

xg)  Uudelleenpinnoitetut renkaat eivät ole vaatimusten(1) mukaiset.

xVaikuttaa rungon suojapinnoitteeseen.


x


h)  Rengaspaineen valvontajärjestelmässä toimintahäiriö tai rengas selvästi liian tyhjä.
x
Selvästi toimimaton.

xi)  Käytön aikainen paine yhdessä renkaassa vähentynyt 20 prosentilla, mutta ei alle 150 kPa.

xRengaspaine alle 150 kPa.


x

Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8.2.1.2 kohta – b alakohta


Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

8.2.1.2  Kaasupäästöt
b)  tai, jos näitä tietoja ei ole saatavilla, CO-päästöt ylittävät seuraavat arvot:

x(...)

ii)  ajoneuvot, joissa on kehittynyt päästönvähennysjärjes-telmä:

–  joutokäynnillä: 0,5 %

–  korotetulla joutokäynnillä: 0,3 %

tai

–  joutokäynnillä: 0,3 %

–  korotetulla joutokäynnillä: 0,2 %

sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.


Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

8.2.1.2  Kaasupäästöt
b)  tai, jos näitä tietoja ei ole saatavilla, CO-päästöt ylittävät seuraavat arvot:

x(...)

ii)  ajoneuvot, joissa on kehittynyt päästönvähennysjärjes-telmä:

–  joutokäynnillä: 0,5 %

–  korotetulla joutokäynnillä: 0,3 %

tai

–  joutokäynnillä: 0,3 %

–  korotetulla joutokäynnillä: 0,2 %

tai

–  joutokäynnillä: 0,2 %6 a

–  korotetulla joutokäynnillä: 0,1 %6 a

sen mukaan, mikä on vaatimuksissa(1) määritelty rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönottopäivä.
______________

6 a Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevassa taulukossa 1 annettujen päästörajojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8.2.2.2 kohta – b alakohta


Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

8.2.2.2  Pakokaasujen sameus

Tätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1980.
jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,

xvapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1,

turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1,

tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa(1)tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa(1) määritellyn ajankohdan jälkeen,

1,5 m-1.


Vähäi-nen
Vakava
Vaaral-linen

8.2.2.2  Pakokaasujen sameus

Tätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1980.
jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa(1) ei sallita viitearvojen käyttöä,

xvapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m-1,

turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m-1,

tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa(1)tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön vaatimuksissa(1) määritellyn ajankohdan jälkeen,

1,5 m-1.

tai

0,5 m-1 6 a
_____________

6 a Ajoneuvoilla, jotka on tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevassa taulukossa 1 annettujen päästörajojen mukaisesti tai jotka on rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2007 jälkeen (Euro 5).

Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 6 a alakohta (uusi)
6 a) Tiedot onnettomuuden vuoksi tarvittavista merkittävistä korjauksista
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
Liite V – I osa – 2 a kohta (uusi)
Vaihtoehtoisia laitteita, joissa tekniset innovaatiot toteutuvat neutraalisti, voidaan käyttää, kunhan katsastuksen laatutaso pysyy yhtä korkeana.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
Liite V – I osa – 15 a kohta (uusi)
15 a) Painemittari rengaspaineen mittaamista varten;

(1)Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A7-0210/2013).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö