Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0184(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0210/2013

Pateikti tekstai :

A7-0210/2013

Debatai :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Balsavimas :

PV 02/07/2013 - 9.10
CRE 02/07/2013 - 9.10
PV 11/03/2014 - 9.15
CRE 11/03/2014 - 9.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0297
P7_TA(2014)0194

Priimti tekstai
PDF 773kWORD 85k
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d. - Strasbūras
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra ***I
P7_TA(2013)0297A7-0210/2013

2013 m. liepos 2 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/40/EB (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  techninė apžiūra yra platesnio režimo, kuriuo užtikrinama, kad naudojamos transporto priemonės išliktų saugios ir aplinkosaugos požiūriu priimtinos būklės, dalis. Šis režimas turėtų apimti visų transporto priemonių periodines technines apžiūras ir komercinio kelių transporto veikloje naudojamų transporto priemonių techninius patikrinimus keliuose, taip pat nuostatas dėl transporto priemonių registracijos procedūros siekiant užtikrinti, kad tiesioginį pavojų kelių eismo saugai keliančios transporto priemonės nebūtų naudojamos keliuose;
(3)  techninė apžiūra yra platesnio režimo, kuriuo užtikrinama, kad naudojamos transporto priemonės išliktų saugios ir aplinkosaugos požiūriu priimtinos būklės, dalis. Šis režimas turėtų apimti visų transporto priemonių periodines technines apžiūras ir komercinio kelių transporto veikloje naudojamų transporto priemonių techninius patikrinimus keliuose, taip pat nuostatas dėl transporto priemonių registracijos procedūros. Periodinės techninės apžiūros turėtų būti pagrindinė priemonė tinkamai techninei būklei užtikrinti. Komercinių transporto priemonių patikrinimai keliuose turėtų tik papildyti periodines technines apžiūras ir turėtų būti taikomi tiesioginį pavojų eismo saugai keliančioms transporto priemonėms;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  visos viešuosiuose keliuose naudojamos transporto priemonės, nedarant poveikio reikalavimams atlikti periodines technines apžiūras, privalo būti tinkamos techninės būklės visą laiką, kai yra naudojamos;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)  techninės būklės palaikymo priemonių vykdymo užtikrinimas turėtų apimti transporto priemonių savininkams skirtas informavimo kampanijas, kuriomis būtų siekiama plėsti gerąją patirtį ir suformuoti įpročius atlikti būtiniausius savo transporto priemonės patikrinimus;
Pakeitimai 4 ir 115
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)   Sąjungoje priimta techninių standartų ir nustatyta transporto priemonių saugos reikalavimų. Tačiau reikia nustatyti periodinės techninės apžiūros režimą ir taip užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto priemonės visą jų naudojimo laiką atitiktų saugos standartus. Šis režimas turėtų būti taikomas transporto priemonėms, kurių kategorijos nustatytos 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių, panaikinančioje Tarybos direktyvą 92/61/EEB, 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, ir 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančioje Direktyvą 74/150/EEB;
(4)   Sąjungoje priimta techninių standartų ir nustatyta transporto priemonių saugos reikalavimų. Tačiau reikia nustatyti periodinės techninės apžiūros režimą ir taip užtikrinti, kad rinkai pateiktos transporto priemonės visą jų naudojimo laiką atitiktų saugos standartus. Jokia modifikuota įranga, turinti įtakos transporto priemonės saugos ir aplinkosaugos charakteristikoms, neturėtų neigiamai paveikti tų charakteristikų, kurias ji turėjo transporto priemonę patvirtinant, pirmą kartą registruojant ar pradedant naudoti. Valstybės narės galėtų sukurti nacionalinius su technine apžiūra susijusius reikalavimus, taikomus transporto priemonėms, kurių kategorijos nustatytos 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių; tas nacionalinis techninės būklės palaikymo režimas turėtų būti taikomas transporto priemonėms, kurių klasės nustatytos 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, ir 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  iš anksto atskleidus su tinkamumu važinėti keliais susijusį motorinės transporto priemonės trūkumą, padedama pašalinti būtent tą trūkumą ir taip išvengti eismo įvykio, o sutaupytos su tokiu eismo įvykiu susijusios lėšos turėtų būti panaudotos premijų sistemai kurti;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  didelė kelių transporto priemonių išmetamų teršalų, visų pirma CO2, dalis yra susijusi su nedidele transporto priemonių, kurių teršalų kontrolės sistemos neveikia, dalimi. Apskaičiuota, kad 5 % viso transporto priemonių parko išmeta 25 % visų išmetamų teršalų. Todėl nustačius periodinės techninės apžiūros režimą sumažėtų vidutinis transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis ir taip būtų prisidėta prie aplinkos gerinimo;
(6)  didelė kelių transporto priemonių išmetamų teršalų, visų pirma CO2, dalis yra susijusi su nedidele transporto priemonių, kurių teršalų kontrolės sistemos neveikia, dalimi. Apskaičiuota, kad 5 % viso transporto priemonių parko išmeta 25 % visų išmetamų teršalų. Tai taikytina ir modernios konstrukcijos variklių išmetamiems didesniems kietųjų dalelių bei NOx kiekiams: juos reikia tikrinti paimant išsamesnį išlakų mėginį – be kita ko, elektroniniu valdymo prietaisu turi būti patikrinamas pačios transporto priemonės vidaus diagnostikos sistemos patikimumas ir veikimas, kuris būtų patvirtintas atliekant dabar taikomą variklio išmetalų matavimą, kad visa dujų išmetimo sistema būtų visapusiškai patikrinta, nes vien transporto priemonės vidaus diagnostikos sistemos patikrinimas neduoda patikimų rezultatų. Todėl nustačius periodinės techninės apžiūros režimą sumažėtų vidutinis transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis ir taip būtų prisidėta prie aplinkos gerinimo;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  vietos transporto reikmėms vietoje sunkvežimių vis labiau naudojamos žemės ūkio transporto priemonės, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h. Jų keliama rizika yra analogiška su sunkvežimiais susijusiai rizikai, todėl šios kategorijos transporto priemonių techninė apžiūra turėtų būti atliekama taip pat, kaip sunkvežimių;
(8)  komerciniams pervežimams keliais vietoje sunkvežimių kai kuriais atvejais naudojamos žemės ūkio transporto priemonės, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h. Svarbu užtikrinti, kad tais atvejais, kai žemės ūkio transporto priemonės taip naudojamos, jų techninė apžiūra būtų atliekama taip pat, kaip sunkvežimių;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  istorinės vertės transporto priemonių paskirtis – išsaugoti laikmečio, kuriuo jos buvo pagamintos, istorinį palikimą, o viešuosiuose keliuose jos, manoma, beveik nenaudojamos, todėl valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė leisti, kad tokių transporto priemonių periodinė techninė apžiūra būtų atliekama rečiau. Taip pat valstybės narės turėtų savo nuožiūra reguliuoti kitų tipų specializuotų transporto priemonių techninę apžiūrą;
(9)  istorinės vertės transporto priemonės išsaugo laikmečio, kuriuo jos buvo pagamintos, istorinį palikimą, laikomos istorijos požiūriu tinkamomis sąlygomis ir retai naudojamos kaip kasdienės transporto priemonės. Valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė leisti, kad tokių transporto priemonių periodinė techninė apžiūra būtų atliekama rečiau, arba kitaip reguliuoti jų techninės apžiūros tvarką. Taip pat valstybės narės turėtų savo nuožiūra reguliuoti kitų tipų specializuotų transporto priemonių techninę apžiūrą;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)   techninė apžiūra yra nepriklausoma veikla, todėl ją turėtų vykdyti valstybės narės arba jų prižiūrimos įgaliotos įstaigos. Bet kuriuo atveju už techninę apžiūrą turėtų išlikti atsakinga valstybė narė, net jei nacionalinėje sistemoje leista įgalioti privačias įstaigas, įskaitant įstaigas, susijusias su remonto vykdymu;
(10)   techninė apžiūra yra nepriklausoma veikla, todėl ją turi vykdyti atitinkama valstybė narė arba valstybinė įstaiga, kurią valstybė arba įstaigos ar įmonės, kurias skiria ir tiesiogiai prižiūri valstybė, įskaitant tinkamai įgaliotas privačias įstaigas, įpareigoja atlikti šį uždavinį. Visų pirma kai įmonės, paskirtos būti transporto priemonių techninės apžiūros centrais, taip pat atlieka transporto priemonių remontą, valstybės narės turėtų dėti visas pastangas, kad būtų užtikrintas transporto priemonių techninės apžiūros objektyvumas ir aukšta kokybė;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a)  siekiant, kad Sąjungoje būtų geriau taikomas laisvo judėjimo principas, norint perregistruoti transporto priemonę valstybės narės turėtų tarpusavyje pripažinti pradinėje registracijos valstybėje narėje išduotą techninės apžiūros pažymą;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(10b)  kai esama įrodymų, kad pasiektas pakankamas techninės apžiūros suderinimo lygis, turėtų būti parengtos nuostatos dėl visapusiško techninės apžiūros pažymų tarpusavio pripažinimo visoje Sąjungoje;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  tikrinant transporto priemones, ypač jų elektroninius saugos komponentus, labai svarbu turėti prieigą prie kiekvienos transporto priemonės techninių specifikacijų. Todėl transporto priemonių gamintojai turėtų ne tik pateikti visą atitikties liudijime numatytų duomenų rinkinį, bet ir užtikrinti prieigą prie duomenų, reikalingų su sauga ir aplinka susijusių komponentų funkcionalumui patikrinti. Panašiai šiuo tikslu turėtų būti taikomos nuostatos dėl prieigos prie remonto ir techninės priežiūros informacijos, kad techninės apžiūros centrai turėtų prieigą prie techninei apžiūrai atlikti būtinos informacijos. Tai ypač svarbu elektroniniu būdu valdomų sistemų srityje ir turėtų būti taikoma visiems elementams, kuriuos įrengė gamintojas;
(11)  tikrinant transporto priemones, ypač jų elektroninius saugos komponentus, labai svarbu turėti prieigą prie kiekvienos transporto priemonės techninių specifikacijų. Todėl transporto priemonių gamintojai turėtų ne tik pateikti visą atitikties liudijime numatytų duomenų rinkinį, bet ir užtikrinti prieigą prie duomenų, reikalingų su sauga ir aplinka susijusių sistemų funkcionalumui patikrinti. Duomenys turėtų apimti detalią informaciją, kuria remiantis galėtų būti stebimas transporto priemonės saugos sistemų funkcionalumas, kad jas būtų galima patikrinti per periodinę techninę apžiūrą, siekiant nustatyti prognozuojamą sėkmingos ir nesėkmingos techninės apžiūros rodiklį;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  kad visoje Sąjungoje būtų pasiektas aukštas techninės apžiūros kokybės lygis, per apžiūrą naudojamos bandymo įrangos, jos techninės priežiūros ir kalibravimo reikalavimai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygiu;
(12)  kad visoje Sąjungoje būtų pasiektas aukštas techninės apžiūros kokybės lygis, per apžiūrą naudojamos bandymo įrangos, jos techninės priežiūros ir kalibravimo reikalavimai turėtų būti nustatyti Sąjungos lygiu. Techninės apžiūros sistemų, procedūrų ir įrangos inovacijoms turėtų būti numatytos paskatos, kurios padėtų toliau mažinti sąnaudas ir atlikti patobulinimus;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  atlikdami techninę apžiūrą inspektoriai turi veikti nepriklausomai ir turi būti išvengta bet kokio interesų konflikto. Todėl techninės apžiūros rezultatas neturi būti siejamas su atlyginimu ar bet kokia ekonomine ar asmenine nauda;
(13)  atlikdami techninę apžiūrą inspektoriai turi veikti nepriklausomai ir turi būti išvengta bet kokio interesų konflikto. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad vertinimai būtų atliekami tinkamai, ir turėtų skirti didelį dėmesį vertinimų objektyvumui;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(13a)  siekiant didesnės kelių eismo saugos labai svarbi techninės apžiūros centrų darbo kokybė ir nešališkumas. Taigi, techninę apžiūrą atliekantys centrai, pvz., turėtų atitikti minimalius kriterijus pagal ISO 17020 dėl bendrųjų įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijų;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  apžiūros rezultatas neturi būti keičiamas komerciniais tikslais. Tik jei inspektoriaus atliktos techninės apžiūros išvados yra akivaizdžiai klaidingos, priežiūros institucija turėtų galėti keisti techninės apžiūros rezultatus;
(14)  apžiūros rezultatas neturi būti keičiamas komerciniais tikslais. Tik jei inspektoriaus atliktos techninės apžiūros išvados yra akivaizdžiai klaidingos, priežiūros institucija turėtų galėti keisti techninės apžiūros rezultatus ir skirti atitinkamą nuobaudą įstaigai, kuri išdavė pažymą;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  siekiant užtikrinti aukštą techninės apžiūros standartą būtinas aukštas apžiūrą atliekančių darbuotojų įgūdžių ir kompetencijos lygis. Turėtų būti nustatyta mokymo sistema, apimanti pradinio mokymo kursą ir periodinius žinių atnaujinimo kursus. Turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, kad dabartiniai techninės apžiūros darbuotojai galėtų sklandžiai pereiti į periodinio mokymo režimą;
(15)  siekiant užtikrinti aukštą techninės apžiūros standartą būtinas aukštas apžiūrą atliekančių darbuotojų įgūdžių ir kompetencijos lygis. Turėtų būti nustatyta mokymo sistema, apimanti pradinio mokymo kursą ir periodinius žinių atnaujinimo kursus. Turėtų būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, kad dabartiniai techninės apžiūros darbuotojai galėtų sklandžiai pereiti į periodinio mokymo režimą. Valstybėms narėms, kurios jau taiko griežtesnius mokymo, gebėjimų ir apžiūros reikalavimus nei minimalūs reikalavimai, turėtų būti leidžiama tą lygį išlaikyti;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  apžiūros dažnumas turėtų būti pritaikytas prie transporto priemonių tipo ir jų ridos. Paprastai tam tikrą amžių ar tam tikrą ridą (visų pirma, jei naudojamos dažnai) pasiekusių transporto priemonių techniniai trūkumai pasireiškia dažniau. Todėl tikslinga senesnes ir didelės ridos transporto priemones tikrinti dažniau;
(17)  apžiūros dažnumas turėtų būti pritaikytas prie transporto priemonių tipo. Paprastai tam tikrą amžių pasiekusių transporto priemonių techniniai trūkumai pasireiškia dažniau. Todėl tikslinga senesnes transporto priemones tikrinti dažniau;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  atliekant techninę apžiūrą turėtų būti tikrinamos visos pozicijos, susijusios su konkrečia tikrinamos transporto priemonės konstrukcija ir įranga. Atsižvelgiant į dabartinį transporto priemonių technologijų lygį, į tikrintinų pozicijų sąrašą reikėtų įtraukti naujausias elektronines sistemas. Siekiant, kad techninės apžiūros būtų suderintos, turėtų būti nustatyti kiekvienos tikrinamos pozicijos apžiūros metodai;
(19)  atliekant techninę apžiūrą turėtų būti tikrinamos visos pozicijos, susijusios su konkrečia tikrinamos transporto priemonės konstrukcija ir įranga. Tos pozicijos turėtų būti atnaujinamos atsižvelgiant į transporto priemonių saugos tyrimų ir techninės pažangos raidą. Standartų neatitinkantys ratai, sumontuoti ant nestandartinių ašių, turėtų būti laikomi kritinę reikšmę saugai turinčia pozicija ir per technines apžiūras turėtų būti tikrinami. Atsižvelgiant į dabartinį transporto priemonių technologijų lygį, į tikrintinų pozicijų sąrašą reikėtų įtraukti naujausias elektronines sistemas. Siekiant, kad techninės apžiūros būtų suderintos, turėtų būti nustatyti kiekvienos tikrinamos pozicijos apžiūros metodai;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a)  turėtų būti nustatyti bendro Sąjungos mastu taikytino aukšto būtiniausio lygio techninės apžiūros standartai, kad valstybės narės, kuriose techninės apžiūros lygis jau aukštesnis negu reikalaujama pagal šį reglamentą, galėtų išsaugoti savo aukštesnius standartus ir, jei tinkama, pritaikyti juos atsižvelgdamos į techninę pažangą;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas turėtų nedelsdamas pašalinti visus per techninę apžiūrą nustatytus trūkumus, visų pirma tuos, dėl kurių kyla rizika eismo saugai. Pavojingų trūkumų atveju transporto priemonės registracijos galiojimas turėtų būti laikinai sustabdytas, kol tie trūkumai nebus visiškai pašalinti;
(21)  transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas turėtų nedelsdamas pašalinti visus per techninę apžiūrą nustatytus trūkumus, visų pirma tos transporto priemonės, dėl kurios kyla rizika eismo saugai. Pavojingų trūkumų atveju transporto priemonės nebegalėtų būti naudojamos viešuosiuose keliuose, kol tie trūkumai nebus visiškai pašalinti;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  po kiekvienos techninės apžiūros išduodama techninės apžiūros pažyma, kurioje, inter alia, nurodoma su transporto priemonės identifikavimu susijusi informacija ir techninės apžiūros rezultatai. Siekiant užtikrinti tinkamą kontrolę po techninės apžiūros, valstybės narės turėtų rinkti tokią informaciją ir saugoti ją duomenų bazėje;
(22)  siekiant užtikrinti tinkamą techninės apžiūros rezultatų kontrolę, po kiekvienos techninės apžiūros išduodama techninės apžiūros pažyma, taip pat turėtų būti sukuriama jos elektroninė forma, o joje pateikiami duomenys apie transporto priemonės identifikaciją ir apžiūros rezultatus turėtų būti tokie išsamūs, kaip ir originalioje apžiūros pažymoje. Be to, siekdamos užtikrinti, kad periodinės techninės apžiūros rezultatų autentiškumą būtų galima lengvai patikrinti, valstybės narės turėtų rinkti tokią informaciją ir saugoti ją centrinėje duomenų bazėje;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(22a)  kadangi kai kuriose valstybėse narėse nereikalaujama registruoti kai kurių klasių transporto priemonių, pvz., lengvųjų priekabų, informacija apie sėkmingai atliktą techninę apžiūrą turėtų būti nurodyta ant techninės apžiūros lipduko matomoje vietoje ant transporto priemonės;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  manoma, kad 5–12 % parduodamų naudotų automobilių ridos skaitiklio duomenys yra suklastoti; visuomenė dėl to kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį ir netinkamai vertinama tokių transporto priemonių techninė būklė. Siekiant užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys nebūtų klastojami, ridos registravimas techninės apžiūros pažymoje ir įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto jo reguliavimo faktus. Ridos skaitiklio duomenų klastotė taip pat turėtų būti sistemingiau laikoma nusižengimu, už kurį skiriama nuobauda;
(23)  manoma, kad 5–12 % savo šalyje parduodamų naudotų automobilių ridos skaitiklio duomenys yra suklastoti, o tarpvalstybinių pardavimų atveju šis skaičius dar žymiai didesnis; visuomenė dėl to kasmet patiria kelių milijardų eurų nuostolį ir netinkamai vertinama tokių transporto priemonių techninė būklė. Siekiant užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenys nebūtų klastojami, ridos registravimas techninės apžiūros pažymoje ir įpareigojimas pateikti atliktos apžiūros pažymą padėtų lengviau nustatyti ridos skaitiklio duomenų klastojimo ar neteisėto jo reguliavimo faktus. Sukūrus elektroninę transporto priemonių informacijos sistemą, kurioje, laikantis duomenų apsaugos nuostatų, būtų kaupiami transporto priemonių ridos skaitiklio duomenys ir duomenys apie sunkius eismo įvykius, kuriuos jos patyrė per eksploatacijos laikotarpį, taip pat būtų lengviau išvengti manipuliacijų ir gauti svarbią informaciją. Be to, ridos skaitiklio duomenų klastotė turėtų būti sistemingiau laikoma nusižengimu, už kurį skiriama nuobauda;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  techninė apžiūra yra platesnės visą transporto priemonių gyvavimo ciklą (patvirtinimą, registravimą, patikrinimus ir atidavimą į metalo laužą) reglamentuojančios reguliavimo sistemos dalis. Sukūrus ir sujungus nacionalines ir gamintojų elektronines transporto priemonių duomenų bazes, iš esmės būtų prisidėta prie visos transporto priemonių administravimo grandinės efektyvumo gerinimo ir išlaidų bei administracinės naštos mažinimo. Todėl Komisija turėtų atlikti Europos elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos sukūrimo tuo tikslu galimybių, sąnaudų ir naudos tyrimą;
(25)  techninė apžiūra yra platesnės visą transporto priemonių gyvavimo ciklą (patvirtinimą, registravimą, patikrinimus ir atidavimą į metalo laužą) reglamentuojančios reguliavimo sistemos dalis. Sukūrus ir sujungus nacionalines ir gamintojų elektronines transporto priemonių duomenų bazes, būtų prisidėta prie visos transporto priemonių administravimo grandinės efektyvumo gerinimo ir išlaidų bei administracinės naštos mažinimo;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(25a)  kadangi šiuo reglamentu turėtų būti siekiama skatinti tolesnį transporto priemonių periodinių techninių apžiūrų derinimą ir standartizavimą, kurio galutinis rezultatas turėtų būti sukurta bendroji periodinių techninių apžiūrų rinka Sąjungoje, apimanti abipusio techninių apžiūrų pažymų pripažinimo sistemą, pagal kurią transporto priemonių techninę apžiūrą būtų galima atlikti bet kurioje valstybėje narėje, todėl Komisija turėtų parengti derinimo proceso pažangos ataskaitą, kad būtų galima nustatyti, kada galima pradėti taikyti tokią abipusio pripažinimo sistemą;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  kad šį reglamentą būtų galima papildyti išsamesniais techniniais duomenimis, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriais prireikus būtų atsižvelgiama į Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktų pakeitimus, susijusius su transporto priemonių kategorijomis, ir poreikį atnaujinti priedus atsižvelgiant į technikos pažangą. Ypač svarbu, kad Komisija per parengiamuosius darbus tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir Europos Parlamentui, ir Tarybai;
(26)  kad šį reglamentą būtų galima atnaujinti, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriais prireikus būtų atsižvelgiama į Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktų pakeitimus, susijusius su transporto priemonių kategorijomis, ir poreikį atnaujinti priedus atsižvelgiant į technikos pažangą. Ypač svarbu, kad Komisija per parengiamuosius darbus tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir Europos Parlamentui, ir Tarybai;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  kadangi šio reglamento tikslo – nustatyti Sąjungoje bendrus transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo minimalius reikalavimus ir suderintas taisykles – valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;
(29)  kadangi šio reglamento tikslo – nustatyti Sąjungoje bendrus transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo minimalius reikalavimus ir suderintas taisykles – valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti; Valstybės narės gali nuspręsti nustatyti griežtesnius reikalavimus, negu nustatyti būtinaisiais standartais;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis
Šiuo reglamentu nustatomas transporto priemonių periodinės techninės apžiūros režimas.
Šiuo reglamentu nustatomas transporto priemonių periodinės techninės apžiūros, atliekamos remiantis minimaliais techniniais standartais ir reikalavimais, režimas, siekiant užtikrinti aukšto lygio kelių eismo saugą ir aplinkos apsaugą.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka
–  motorinėms transporto priemonėms su bent keturiais ratais, kurios naudojamos keleiviams vežti ir kuriose, be vairuotojo vietos, yra ne daugiau kaip aštuonios vietos (transporto priemonių kategorija M1);
–  motorinėms transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms pirmiausia asmenims ir jų bagažui vežti, kuriose be vairuotojo vietos yra ne daugiau kaip aštuonios vietos (M1 klasės transporto priemonės);
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies antra įtrauka
–  motorinėms transporto priemonėms, kurios naudojamos keleiviams vežti ir kuriose, be vairuotojo vietos, yra daugiau kaip aštuonios vietos (transporto priemonių kategorijos M2 ir M3);
–  motorinėms transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms pirmiausia asmenims ir jų bagažui vežti, kuriose be vairuotojo vietos yra daugiau kaip aštuonios vietos (M2 ir M3 klasių transporto priemonės);
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka
–  motorinėms transporto priemonėms su bent keturiais ratais, kurios paprastai naudojamos prekėms vežti keliais ir kurių didžiausia leistina masė yra ne didesnė kaip 3 500 kg (transporto priemonių kategorija N1);
–  motorinėms transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms pirmiausia prekėms vežti, kurių didžiausia leistina masė yra ne didesnė kaip 3,5 tonos (N1 klasės transporto priemonės);
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies ketvirta įtrauka
–  motorinėms transporto priemonėms, kurios naudojamos prekėms vežti ir kurių didžiausia leistina masė yra didesnė nei 3 500 kg (transporto priemonių kategorijos N2 ir N3);
–  motorinėms transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms pirmiausia prekėms vežti, kurių didžiausia leistina masė yra didesnė nei 3,5 tonos (N2 ir N3 klasių transporto priemonės);
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka
–  priekaboms ir puspriekabėms, kurių didžiausia leistina masė yra ne didesnė kaip 3 500 kg (transporto priemonių kategorijos O1 ir O2);
–  priekaboms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms prekėms arba žmonėms vežti, taip pat žmonėms gyventi, kurių didžiausia masė yra didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 3,5 tonos (O2 klasės transporto priemonės);
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies šešta įtrauka
–  priekaboms ir puspriekabėms, kurių didžiausia leistina masė yra didesnė nei 3 500 kg (transporto priemonių kategorijos O3 ir O4);
–  priekaboms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms prekėms arba žmonėms vežti, taip pat žmonėms gyventi, kurių didžiausia masė yra didesnė nei 3,5 tonos (O3 ir O4 klasių transporto priemonės);
Pakeitimas 117/1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 įtrauka
–  dviratėms ir triratėms transporto priemonėms (transporto priemonių kategorijos L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ir L7e);
–  nuo 2016 m. sausio 1 d. dviratėms ar triratėms transporto priemonėms (transporto priemonių kategorijos L3e, L4e, L5e ir L7e);
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies aštunta įtrauka
–  ratiniams traktoriams, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h (transporto priemonių kategorija T5).
–   daugiausia viešuosiuose keliuose naudojamiems T5 klasės ratiniams traktoriams, kurių didžiausias projektinis greitis yra didesnis nei 40 km/h.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Valstybės narės gali periodinės techninės apžiūros prievolę taikyti ir kitų klasių transporto priemonėms. Valstybės narės informuoja Komisiją apie tokius savo priimtus sprendimus ir juos pagrindžia.
Pakeitimas 117/2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Šis reglamentas taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d. šioms transporto priemonių kategorijoms, nebent atsižvelgdama į 18a straipsnį savo ataskaitoje Komisija įrodytų, kad tokia priemonė būtų neveiksminga:
–  dviratėms ar triratėms transporto priemonėms (transporto priemonių kategorijos L1e, L2e ir L6e).
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies antra įtrauka
–  transporto priemonėms, kurios priklauso ginkluotosioms pajėgoms, ugniagesių tarnyboms, civilinės apsaugos, skubios pagalbos ar gelbėjimo tarnyboms;
–  transporto priemonėms, kurias naudoja ginkluotosios pajėgos, ugniagesių tarnybos, civilinės apsaugos, skubios pagalbos ar gelbėjimo tarnybos;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 4 a įtrauka (nauja)
–  O2 klasės priekaboms, kurių didžiausia masė ne didesnė kaip 2,0 tonos, tačiau neįtraukiant O2 klasės priekabinių namelių tipo priekabų.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 punktas
5)  dviratė arba triratė transporto priemonė – bet kokia motorinė transporto priemonė dviem ratais su šonine priekaba arba be jos, triratis arba keturratis;
Išbraukta.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 7 punktas
7)   istorinės vertės transporto priemonė – bet kuri transporto priemonė, atitinkanti visas šias sąlygas:
7)   istorinės vertės transporto priemonė – bet kuri transporto priemonė, kurią registracijos valstybė narė arba jos paskirtos įgaliojimus suteikiančios įstaigos laiko istorine ir kuri atitinka visas šias sąlygas:
–   ji pagaminta bent prieš 30 metų,
–  ji pagaminta arba pirmą kartą užregistruota bent prieš 30 metų;
–  jos techninei priežiūrai naudojamos atsarginės dalys, kurios atkuria transporto priemonės dalių istorinę vertę,
–  jos konkretus tipas, kaip apibrėžta atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose dėl tipo patvirtinimo, jau nebegaminamas;
–   nepakeistos jos pagrindinių komponentų, kaip antai variklio, stabdžių, vairo ar pakabos techninės charakteristikos ir
–   ji laikoma ir saugoma istoriniu požiūriu tinkamomis sąlygomis ir todėl jos techninės charakteristikos labai nepasikeitė;
–  nepakeista jos išvaizda;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 9 punktas
9)   techninė apžiūra – tikrinimas, ar transporto priemonės dalys ir komponentai atitinka saugos ir aplinkosaugos charakteristikas, kurias jie turėjo turėti transporto priemonę patvirtinant, pirmą kartą registruojant, pradedant naudoti ar modifikuojant;
9)   techninė apžiūra – patikra siekiant užtikrinti, kad transporto priemonė ją patvirtinant, pirmą kartą registruojant, pradedant naudoti ar modifikuojant būtų saugi naudoti viešuosiuose keliuose ir atitiktų reikiamas saugos ir aplinkosaugos charakteristikas;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 13 punktas
13)  inspektorius – asmuo, kurį valstybė narė įgaliojo atlikti techninę apžiūrą techninės apžiūros centre arba atlikti techninę apžiūrą kompetentingos institucijos vardu;
13)  inspektorius – asmuo, kurį valstybė narė arba jos kompetentinga institucija įgaliojo atlikti techninę apžiūrą techninės apžiūros centre arba atlikti techninę apžiūrą kompetentingos institucijos vardu;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.   Techninę apžiūrą atlieka tik valstybės narės kompetentinga institucija arba valstybės narės įgalioti techninės apžiūros centrai.
2.   Iš esmės techninė apžiūra atliekama valstybėje narėje, kurioje transporto priemonė buvo registruota, tos valstybės narės kompetentingos institucijos arba šiai funkcijai atlikti valstybės narės įgaliota valstybinė įstaiga arba valstybės sertifikuotos ir prižiūrimos įstaigos ar įmonės, įskaitant įgaliotas privačias įstaigas.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
3.   Transporto priemonių gamintojai techninės apžiūros centrams arba, kai taikoma, kompetentingai institucijai, suteikia prieigą prie I priede nurodytos techninei apžiūrai atlikti būtinos techninės informacijos. Komisija pagal 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą patvirtina išsamias prieigos prie I priede nurodytos informacijos tvarkos taisykles.
3.   Transporto priemonių gamintojai techninės apžiūros centrams ir apžiūros įrangos gamintojams arba, kai taikoma, kompetentingai institucijai nemokamai suteikia prieigą prie I priede nurodytos techninei apžiūrai atlikti būtinos techninės informacijos. Apžiūros įrangos gamintojų atveju ši informacija apima informaciją, kuri reikalinga tam, kad naudojant apžiūros įrangą būtų galima įvertinti, kaip – patenkinamai ar nepatenkinamai – veikia transporto priemonės elektroninės valdymo sistemos. Komisija pagal 16 straipsnio 2 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą patvirtina išsamias prieigos prie I priede nurodytos informacijos tvarkos taisykles ir išnagrinėja galimybę įsteigti vieną bendrą informacijos centrą.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
III skyriaus pavadinimas
TECHNINĖS APŽIŪROS REIKALAVIMAI
MINIMALŪS TECHNINĖS APŽIŪROS REIKALAVIMAI
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka
–  M1, N1 ir O2 kategorijų transporto priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, kita – po dvejų metų, o vėliau kasmet;
–  M1, N1 ir O2 klasių transporto priemonės – po ketverių metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau kas dvejus metus;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka
–  M1 kategorijos transporto priemonės, užregistruotos kaip taksi arba greitosios medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, M3, N2, N3, T5, O3 bei O4 kategorijų transporto priemonės – po vienų metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau kasmet.
–  M1 klasės transporto priemonės, užregistruotos kaip taksi arba greitosios medicinos pagalbos automobiliai, ir M2, M3, N2, N3, O3 bei O4 klasių transporto priemonės – po vienų metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau kasmet;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 3 a įtrauka (nauja)
–  daugiausia viešuosiuose keliuose naudojamos T5 klasės transporto priemonės: po vienų metų nuo tada, kai transporto priemonė pirmą kartą užregistruota, o vėliau kasmet;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 3 b įtrauka (nauja)
–  kitų klasių transporto priemonės – registracijos valstybės narės apibrėžtais intervalais.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Kiekviena valstybė narė gali savo nuožiūra remti techninę apžiūrą, jei transporto priemonės savininkas nuspręstų techninės apžiūros intervalą sutrumpinti iki vienerių metų. Rėmimo laikotarpis prasideda ne anksčiau kaip po 10 metų nuo pirmos transporto priemonės registracijos.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Valstybė narė gali reikalauti, kad jos teritorijoje registruotų bet kurios klasės transporto priemonių periodinės techninės apžiūros būtų atliekamos dažniau.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Jei po transporto priemonės registracijos atliekant pirmą techninę apžiūrą M1 arba N1 kategorijos transporto priemonė yra pasiekusi 160 000 km ridą, vėliau jos techninė apžiūra atliekama kasmet.
Išbraukta.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
3.  Registracijos liudijimo turėtojas gali prašyti techninės apžiūros centro arba, jei taikoma, kompetentingos institucijos, kad techninė apžiūra būtų atlikta per laikotarpį nuo mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, kurį sueina 1 dalyje nurodyta metinė data, pradžios iki antro mėnesio, einančio po šios dienos, pabaigos, nekeičiant kitos techninės apžiūros datos.
3.  Registracijos liudijimo turėtojas gali prašyti techninės apžiūros centro arba, jei taikoma, kompetentingos institucijos arba valstybės sertifikuotų ir prižiūrimų įstaigų ar įmonių, kad techninė apžiūra būtų atlikta per laikotarpį nuo mėnesio, einančio prieš tą mėnesį, kurį sueina 1 dalyje nurodyta metinė data, pradžios iki antro mėnesio, einančio po šios dienos, pabaigos, nekeičiant kitos techninės apžiūros datos.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka
–  jei pasikeitė transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojas.
Išbraukta.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalies 3 a įtrauka (nauja)
–  kai transporto priemonė pasiekia 160 000 km ridą.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis
1.  Techninė apžiūra apima II priedo 2 punkte nurodytas sritis.
1.  Techninė apžiūra apima bent II priedo 2 punkte nurodytas sritis.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės kompetentinga institucija arba techninės apžiūros centras atlieka kiekvienos 1 dalyje nurodytos srities techninę apžiūrą, per kurią patikrina bent II priedo 3 punkte nurodytas pozicijas naudodama(s) toms pozicijoms taikomus apžiūros metodus.
2.  Valstybės narės kompetentinga institucija arba techninės apžiūros centras atlieka kiekvienos 1 dalyje nurodytos srities techninę apžiūrą, per kurią patikrina bent II priedo 3 punkte nurodytas pozicijas naudodama(s) toms pozicijoms taikomus arba lygiaverčius alternatyvius kompetentingos institucijos patvirtintus apžiūros metodus.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-i) atliko transporto priemonės techninę apžiūrą, išduoda tos transporto priemonės techninės apžiūros pažymą, kurioje pateikiama bent IV priede nurodyta informacija.
1.  Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, kompetentinga institucija, kuris (-i) atliko transporto priemonės techninę apžiūrą, išduoda tos transporto priemonės techninės apžiūros pažymą, kurią taip pat galima gauti elektronine forma ir kurioje pateikiama bent IV priede nurodyta informacija. Tuo tikslu Komisija techninei apžiūrai parengia standartinę Europos Sąjungos formą.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, kompetentinga institucija, transporto priemonę apžiūrai pateikusiam asmeniui pateikia techninės apžiūros pažymą arba, jei techninės apžiūros pažyma yra elektroninė, tinkamai patvirtintą išspausdintą tokios pažymos kopiją.
2.  Techninės apžiūros centras arba, atitinkamais atvejais, kompetentinga institucija, po to kai tinkamai atliekama apžiūra, transporto priemonę apžiūrai pateikusiam asmeniui pateikia techninės apžiūros pažymą arba, jei techninės apžiūros pažyma yra elektroninė, išspausdintą tokios apžiūros rezultatų kopiją.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Jei gaunama paraiška perregistruoti transporto priemonę ir transporto priemonė yra iš kitos valstybės narės, registracijos institucijos pripažįsta transporto priemonės techninės apžiūros pažymą, kai tik perregistruojant patikrinamas jos galiojimas. Pažyma pripažįstama tam pačiam laikotarpiui, koks yra pradinis pažymos galiojimo laikotarpis, išskyrus tuos atvejus, kai pažymos pradinis galiojimo laikotarpis viršija didžiausią pagal valstybės narės, kurioje perregistruojama transporto priemonė, įstatymus leidžiamą laikotarpį. Tokiu atveju galiojimo laikotarpis pakoreguojamas jį sutrumpinant ir skaičiuojamas nuo tos dienos, kai buvo išduotas transporto priemonės techninės apžiūros pažymos originalas. Prieš šio reglamento taikymo pradžią valstybės narės praneša viena kitai, kokios formos techninės apžiūros pažymą pripažįsta atitinkamos kompetentingos institucijos, ir pateikia instrukcijas, kaip patikrinti autentiškumą.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis
4.  Ridos skaitiklio rodmenų patikrinimo tikslu, ir jei ši informacija po ankstesnės techninės apžiūros nebuvo perduota elektroniniu būdu, inspektorius pareikalauja, kad transporto priemonę techninei apžiūrai pateikęs asmuo parodytų po ankstesnės techninės apžiūros išduotą pažymą.
4.  Ridos skaitiklio rodmenų patikrinimo tikslu, jei šis skaitiklis įrengtas ir jei informacija apie tuos rodmenis po ankstesnės techninės apžiūros nebuvo perduota elektroniniu būdu, inspektorius pareikalauja, kad transporto priemonę techninei apžiūrai pateikęs asmuo parodytų po ankstesnės techninės apžiūros išduotą pažymą, jei ta pažyma nebuvo išduota elektronine forma.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis
5.  Techninės apžiūros rezultatai pranešami transporto priemonės registracijos institucijai. Tame pranešime pateikiama techninės apžiūros pažymoje nurodyta informacija.
5.  Techninės apžiūros rezultatai nedelsiant elektroniniu būdu pranešami transporto priemonės registracijos institucijai. Tame pranešime pateikiama techninės apžiūros pažymoje nurodyta informacija.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2.  Jei nustatoma didelių trūkumų, kompetentinga institucija nusprendžia, kokiomis sąlygomis transporto priemonė gali būti naudojama kol bus atlikta jos pakartotinė techninė apžiūra. Pastaroji apžiūra turi būti atlikta per šešias savaites nuo pirmosios apžiūros.
2.  Jei nustatoma didelių trūkumų, kompetentinga nacionalinė institucija gali nuspręsti, kokiomis sąlygomis transporto priemonė gali būti naudojama kol bus atlikta jos pakartotinė techninė apžiūra. Pastaroji apžiūra turi būti atlikta per šešias savaites nuo pirmosios apžiūros. Pastaroji apžiūra turi būti atlikta per šešias savaites nuo pirmosios apžiūros.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis
3.  Pavojingų trūkumų atveju transporto priemonė viešuosiuose keliuose nebenaudojama ir jos registracijos liudijimo galiojimas laikinai sustabdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos XXX, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų, 3a straipsnį, kol nebus pašalinti trūkumai ir išduota nauja techninės apžiūros pažyma, kuria patvirtinama, kad transporto priemonė yra tinkamos naudoti keliuose būklės.
3.  Pavojingų trūkumų atveju valstybė narė arba kompetentinga institucija gali neleisti transporto priemonės naudoti viešuosiuose keliuose arba apriboti jos naudojimą, kol bus pašalinti pavojingi trūkumai.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, valstybės narės teritorijoje registruotos transporto priemonės techninę apžiūrą atlikusi kompetentinga institucija, kiekvienai sėkmingai techninę apžiūrą praėjusiai transporto priemonei išduoda techninės apžiūros lipduką. Techninės apžiūros lipduke nurodoma kitos techninės apžiūros data.
Techninės apžiūros centras arba, jei taikoma, valstybės narės teritorijoje registruotos transporto priemonės techninę apžiūrą atlikusi kompetentinga institucija, kiekvienai sėkmingai techninę apžiūrą praėjusiai transporto priemonei išduoda techninės apžiūros lipduką. Techninės apžiūros lipduke nurodoma kitos techninės apžiūros data. Techninės apžiūros lipduko išduoti neprivaloma, jeigu transporto priemonės registracijos dokumente įmanoma nurodyti techninės apžiūros atlikimo faktą ir kitos tokios apžiūros datą.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Jei transporto priemonė, kurios techninė apžiūra atliekama, priskiriama transporto priemonių kategorijai, kuriai netaikomas reikalavimas registruoti toje valstybėje narėje, kurioje ji pradedama naudoti, techninės apžiūros lipdukas turi būti pateikiamas matomoje vietoje ant transporto priemonės.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
Pagal 1 dalį išduotą techninės apžiūros lipduką pripažįsta kiekviena valstybė narė.
Pagal 1 dalį kitos valstybės narės išduotą techninės apžiūros lipduką arba atitinkamą įrašą transporto priemonės registracijos dokumente pripažįsta kiekviena valstybė narė, jei jis išduotas toje valstybėje narėje registruotai transporto priemonei.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
1.  Techninės apžiūros įrenginiai ir jai atlikti naudojama įranga atitinka V priede išdėstytus minimalius techninius reikalavimus.
1.  Techninės apžiūros įrenginiai ir jai atlikti naudojama įranga atitinka bent V priede išdėstytus minimalius techninius reikalavimus.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Techninės apžiūros centrus, kuriuose inspektoriai atlieka technines apžiūras, įgalioja valstybė narė arba jos kompetentinga institucija.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Techninės apžiūros centrai, kuriuos prieš įsigaliojant šiam reglamentui valstybės narės jau yra patvirtinusios, praėjus mažiausiai penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos turi būti vėl patikrinami, ar atitinka minimalius standartus.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Siekdami atitikti minimalius kokybės valdymo reikalavimus, techninės apžiūros centrai laikosi įgaliojančios valstybės narės reikalavimų. Techninės apžiūros centrai užtikrina transporto priemonių techninės apžiūros objektyvumą ir aukštą kokybę.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
1.  Techninę apžiūrą atlieka inspektoriai, atitinkantys VI priede išdėstytus minimalius gebėjimų ir mokymo reikalavimus.
1.  Techninę apžiūrą atlieka inspektoriai, atitinkantys VI priede išdėstytus minimalius gebėjimų ir mokymo reikalavimus. Valstybės narės gali nustatyti papildomus gebėjimų ir mokymo reikalavimus.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Valstybės narės nustato atitinkamus mokymus inspektoriams pagal kvalifikacijai keliamus reikalavimus.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
2.  Minimalius gebėjimų ir mokymo reikalavimus atitinkantiems inspektoriams valstybės narės išduoda pažymėjimą. Pažymėjime pateikiama bent VI priedo 3 punkte nurodyta informacija.
2.  Kompetentingos institucijos arba atitinkamais atvejais patvirtinti mokymo centrai minimalius gebėjimų ir mokymo reikalavimus atitinkantiems inspektoriams išduoda pažymėjimą. Pažymėjime pateikiama bent VI priedo 3 punkte nurodyta informacija.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis
3.  Inspektoriams, kurie šio reglamento taikymo pradžios dieną dirba valstybės narės kompetentingoje institucijoje arba techninės apžiūros centre, VI priedo 1 punkte išdėstyti reikalavimai netaikomi. Tiems inspektoriams valstybės narės išduoda lygiavertiškumo pažymėjimą.
3.  Inspektoriams, kurie šio reglamento taikymo pradžios dieną dirba valstybės narės kompetentingoje institucijoje arba techninės apžiūros centre arba yra jų įgalioti, VI priedo 1 punkte išdėstyti reikalavimai netaikomi. Tiems inspektoriams valstybės narės išduoda lygiavertiškumo pažymėjimą.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Asmuo, atlikęs transporto priemonės remonto ar techninės priežiūros darbus, tolesnėje periodinėje tos pačios transporto priemonės techninėje apžiūroje inspektoriaus statusu nedalyvauja, nebent priežiūros institucija įsitikina, kad gali būti užtikrintas aukštas objektyvumo lygis. Valstybės narės gali nustatyti griežtesnius veiklos atskyrimo reikalavimus.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis
5.  Techninės apžiūros centras informuoja transporto priemonę techninei apžiūrai pateikusį asmenį apie būtiną atlikti remontą ir nekeičia apžiūros rezultatų komerciniais tikslais.
5.  Techninės apžiūros centras informuoja transporto priemonę techninei apžiūrai pateikusį asmenį arba remonto dirbtuves apie nustatytus transporto priemonės trūkumus ir nekeičia apžiūros rezultatų komerciniais tikslais.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos teritorijoje veikiantys techninės apžiūros centrai būtų prižiūrimi.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis
2.  Techninės priežiūros centrams, kuriems tiesiogiai vadovauja kompetentinga institucija, įgaliojimo ir priežiūros reikalavimai netaikomi.
2.  Techninės apžiūros centrams, kuriems tiesiogiai vadovauja valstybės narės kompetentinga institucija, įgaliojimo ir priežiūros reikalavimai netaikomi.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis
Komisija išnagrinėja elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos, kuria būtų siekiama užtikrinti už transporto priemonių apžiūrą, registravimą ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių kompetentingų institucijų, techninės apžiūros centrų ir transporto priemonių gamintojų keitimąsi su technine apžiūra susijusia informacija, sukūrimo galimybes, sąnaudas ir naudą.
Komisija išnagrinėja naudingiausią ir efektyviausią elektroninės transporto priemonių informacijos sistemos sukūrimo būdą, pasinaudodama jau esamais ir įdiegtais IT sprendimais, kuriais užtikrinamas keitimasis duomenimis tarptautiniu mastu, siekiant kuo labiau sumažinti sąnaudas ir išvengti dubliavimosi. Tyrimo metu išnagrinėjamas tinkamiausias būdas sujungti esamas nacionalines sistemas siekiant užtikrinti už transporto priemonių apžiūrą, registravimą ir patvirtinimą atsakingų valstybių narių kompetentingų institucijų, techninės apžiūros centrų, apžiūros įrangos gamintojų ir transporto priemonių gamintojų keitimąsi su technine apžiūra ir ridos skaitiklio rodmenimis susijusia informacija.
Komisija taip pat tikrina, kaip renkami ir kaupiami jau turimi ir saugai svarbūs duomenys, susiję su sunkių eismo įvykių patyrusiomis transporto priemonėmis. Šie duomenys turėtų apimti bent informaciją apie pakeistus ir suremontuotus saugai svarbius komponentus.
Ši informacija apie transporto priemonės istoriją turėtų būti prieinama inspektoriams, kurie atlieka tos transporto priemonės techninę apžiūrą, ir anonimine forma valstybėms narėms, kad jos galėtų planuoti ir įgyvendinti eismo saugą didinančias priemones, taip pat transporto priemonės registracijos liudijimo turėtojui arba transporto priemonės savininkui.
Remdamasi tuo tyrimu ji pateikia ir įvertina įvairias politikos galimybes, įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu nustatytą techninės apžiūros lipduko reikalavimą. Per dvejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia tyrimo rezultatų ataskaitą ir prireikus kartu pateikia teisės akto pasiūlymą.
Remdamasi tuo tyrimu Komisija pateikia ir įvertina įvairias politikos galimybes, įskaitant galimybę panaikinti 10 straipsniu nustatytą techninės apžiūros lipduko reikalavimą ir sistemos, kuri leistų valstybėms narėms transporto priemonių tarpvalstybinių pardavimų atveju keistis informacija apie tų transporto priemonių ridą ir per eksploatacijos laikotarpį patirtus sunkius eismo įvykius, sukūrimą. Per dvejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia tyrimo rezultatų ataskaitą ir prireikus kartu pateikia teisės akto pasiūlymą.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis
Komisija įgaliojama pagal 19 straipsnį priimti deleguotuosius aktus siekiant:
Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant atnaujinti šią informaciją:
–  atitinkamai atnaujinti 2 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 1 ir dalis siekiant atsižvelgti į transporto priemonių kategorijų pakeitimus, padarytus iš dalies pakeičiant 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus teisės aktus,
a)  transporto priemonės klasės nuorodą, pateiktą 2 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 beidalyse, tais atvejais, kai esama transporto priemonių klasių pokyčių, atsirandančių dėl 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų tipo patvirtinimo teisės aktų pakeitimų, nedarant poveikio techninės apžiūros taikymo sričiai ar dažnumui;
–  atnaujinti priedus atsižvelgiant į technikos pažangą arba tarptautinių ar Sąjungos teisės aktų pakeitimus.
b)  II priedo 3 punktą atsižvelgiant į metodus ir nesėkmingos techninės apžiūros priežastis, V priedą – tuo atveju, kai esama naudingesnių ir veiksmingesnių apžiūros metodų, ir I priedą – tuo atveju, jei techninei apžiūrai atlikti reikėtų papildomos informacijos;
c)  II priedo 3 punktą atsižvelgiant į tikrinamų pozicijų sąrašą, metodus, nesėkmingos techninės apžiūros priežastis, III priedą atsižvelgiant į trūkumų vertinimą, V priedą – siekiant jį suderinti su Sąjungos saugos ir aplinkosaugos taisyklių raida ir I priedą – tuo atveju, jei techninei apžiūrai atlikti reikėtų papildomos informacijos.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
2.  17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus suteikiami neribotam laikui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data].
2.  17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)
18a straipsnis
Ataskaita dėl dviračių arba triračių transporto priemonių
Ne vėliau kaip [treji metai nuo šio reglamento paskelbimo dienos] Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl dviračių arba triračių transporto priemonių įtraukimo į šio reglamento taikymo sritį. Ataskaitoje įvertinama kelių eismo saugos padėtis Europos Sąjungoje, turint omenyje šios kategorijos transporto priemones. Visų pirma, Komisija palygina su šios kategorijos transporto priemonėmis susijusius kelių eismo saugos rezultatus valstybėse narėse, kuriose vykdoma šios kategorijos transporto priemonių techninė apžiūra, su rezultatais valstybėse narėse, kuriose šios kategorijos transporto priemonių techninė apžiūra nevykdoma, siekiant įvertinti, ar dviračių arba triračių transporto priemonių techninė apžiūra proporcinga nustatytiems kelių eismo saugos tikslams. Prireikus su ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
18 b straipsnis (naujas)
18b straipsnis
Ataskaitų teikimas
Ne vėliau kaip [penkeri metai nuo šio reglamento paskelbimo datos] Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ir poveikio ataskaitą, ypač informaciją apie techninių apžiūrų dažnumą, periodinių techninių apžiūrų suderinimo mastą ir nuostatų dėl techninės apžiūros pažymų tarpusavio pripažinimo iš kitos valstybės narės kildinamos transporto priemonės registravimo atvejais veiksmingumą. Ataskaitoje taip pat išnagrinėjama, ar suderinimo lygis pakankamas, kad būtų galima tarpusavyje pripažinti techninių apžiūrų pažymas visoje Sąjungoje, ir ar šiam tikslui pasiekti reikalingi aukštesni Europos standartai. Prireikus su ataskaita pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis
2.  Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad ridos skaitiklio duomenų klastojimas arba neteisėtas reguliavimas būtų laikomas nusižengimu ir baudžiamas taikant veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, nediskriminacines sankcijas.
2.  Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad atitikties saugos ir aplinkosaugos reikalavimams aspektu svarbių transporto priemonių komponentų ir sistemų bei ridos skaitiklio duomenų klastojimas arba neteisėtas reguliavimas būtų laikomas nusižengimu ir baudžiamas taikant veiksmingas, proporcingas, atgrasančias, nediskriminacines sankcijas, ir užtikrinti ridos skaitiklio duomenų tikslumą per visą transporto priemonės eksploatacijos laiką.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies 5.3 punkto 8 a įtrauka (nauja)
–  Rekomenduojamas padangų oro slėgis
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)
Kai transporto priemonės techninės apžiūros neįmanoma atlikti šiame priede išdėstytu rekomenduojamu techninės apžiūros metodu, techninės apžiūros centras gali atlikti techninę apžiūrą remdamasis atitinkamos kompetentingos institucijos raštu patvirtintu alternatyviu metodu. Kompetentinga institucija turi būti įsitikinusi, kad bus išlaikyti saugos ir aplinkosaugos standartai.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 1.8 punkto a papunktis
1.8.  Stabdžių skystis
Virimo temperatūros arba vandens kiekio matavimas.
a)  Per žema stabdžių skysčio virimo temperatūra arba jame yra per daug vandens.

1.8.  Stabdžių skystis
Virimo temperatūros arba vandens kiekio matavimas.
a)  Per žema stabdžių skysčio virimo temperatūra.

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 3.3 punkto a papunktis
3.3.  Galinio vaizdo veidrodžiai arba įtaisai
Vizuali apžiūra.
a)  Trūksta veidrodžio arba įtaiso arba jis neatitinka reikalavimų(1).

3.3.  Galinio vaizdo veidrodžiai arba įtaisai
Vizuali apžiūra.
a)  Trūksta veidrodžio arba įtaiso arba jis neatitinka reikalavimų(1), įskaitant reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 2007/38/EB dėl Bendrijoje įregistruotose sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių modifikavimo.

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 4.1.2 punktas
4.1.2.  Sureguliavimas
Naudojant priekinių žibintų reguliavimo įtaisą arba ekraną nustatoma kiekvieno artimųjų šviesų priekinio žibinto horizontalioji kryptis.
Priekinio žibinto kryptis neatitinka reikalavimuose nustatytų ribų.

4.1.2.  Sureguliavimas
Naudojant priekinių žibintų reguliavimo įtaisą nustatoma kiekvieno artimųjų šviesų priekinio žibinto horizontalioji ir vertikalioji kryptis, o naudojant elektroninį valdymo įtaisą patikrinamos dinaminės funkcijos (jei taikoma).
Priekinio žibinto kryptis neatitinka reikalavimuose nustatytų ribų.

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 4.1.3 punktas
4.1.3.  Junginėjimas
Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas.
a)  Jungiklio veikimas neatitinka reikalavimų(1) (vienu metu šviečiančių žibintų skaičius).b)  Valdymo įtaisas veikia netinkamai.

4.1.3.  Junginėjimas
Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas bei prireikus elektroninio valdymo įtaiso naudojimas.
a)  Jungiklio veikimas neatitinka reikalavimų(1) (vienu metu šviečiančių žibintų skaičius).b)  Valdymo įtaisas veikia netinkamai.

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 4.1.5 punktas
4.1.5.  Lygio reguliavimo įtaisai (jeigu privalomi)
Vizuali apžiūra ir, jeigu įmanoma, veikimo patikrinimas.
a)  Įtaisas neveikia.b)  Rankinio valdymo įtaiso neįmanoma valdyti iš vairuotojo sėdynės.

4.1.5.  Lygio reguliavimo įtaisai (jeigu privalomi)
Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas bei prireikus elektroninio valdymo įtaiso naudojimas.
a)  Įtaisas neveikia.b)  Rankinio valdymo įtaiso neįmanoma valdyti iš vairuotojo sėdynės.

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 4.3.2 punktas
4.3.2.  Junginėjimas
Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas.
a)  Jungiklio veikimas neatitinka reikalavimų.b)  Valdymo įtaisas veikia netinkamai.

4.3.2.  Stabdymo žibintų ir avarinio stabdymo žibintų junginėjimas
Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas naudojant elektroninį valdymo įtaisą, kad būtų galima keisti stabdžių pedalo sensoriaus įeinančio signalo vertę ir stebint patikrinti avarinio stabdymo žibinto veikimą.
a)  Jungiklio veikimas neatitinka reikalavimų.b)  Valdymo įtaisas veikia netinkamai.ba)  Avarinio stabdymo žibintai neveikia arba veikia netinkamai.

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 4.5.2 punktas
4.5.2.  Sureguliavimas (X)(2)
Tikrinama įjungiant žibintus ir naudojant žibintų reguliavimo įtaisą.
Priekinis rūko žibintas netinkamai horizontaliai sureguliuotas, kai šviesos pluoštas turi ribinę liniją.

4.5.2.  Sureguliavimas (X)(2)
Tikrinama įjungiant žibintus ir naudojant žibintų reguliavimo įtaisą.
Priekinis rūko žibintas netinkamai horizontaliai ir vertikaliai sureguliuotas, kai šviesos pluoštas turi ribinę liniją.

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 5.2.2 punkto d a papunktis (naujas)
5.2.2.  Ratai
Abiejų kiekvieno rato pusių vizuali apžiūra transporto priemonę pastačius virš duobės arba ant keltuvo.
a)  Yra įtrūkimų arba suvirinimo defektų.(...)

5.2.2.  Ratai
Abiejų kiekvieno rato pusių vizuali apžiūra transporto priemonę pastačius virš duobės arba ant keltuvo.
a)  Yra įtrūkimų arba suvirinimo defektų.(...)da)  Ratas ir rato stebulė nesuderinami.

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 5.2.3 punkto antras stulpelis
5.2.3.  Padangos
Visos padangos vizuali apžiūra sukant virš žemės pakeltą ratą, kai transporto priemonė pastatyta virš duobės arba ant keltuvo, arba stumdant transporto priemonę virš duobės pirmyn ir atgal.


5.2.3.  Padangos
Visos padangos vizuali apžiūra sukant virš žemės pakeltą ratą, kai transporto priemonė pastatyta virš duobės arba ant keltuvo, arba stumdant transporto priemonę virš duobės pirmyn ir atgal.Naudojamas slėgmatis, siekiant pamatuoti padangos oro slėgį ir jį palyginti su gamintojo pateiktomis vertėmis.


Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 8.2.1.2 punktas
8.2.1.2.  Išmetamieji dujiniai teršalai
Matuojama naudojant išmetamųjų dujų analizatorių ir laikantis nustatytų reikalavimų(1). Transporto priemonių, kuriose įrengtos tinkamos diagnostikos sistemos, dujų išmetimo sistemos veikimo tinkamumas taip pat gali būti tikrinamas ne atliekant išmetamųjų dujų kiekio matavimus, kai variklis veikia tuščiąja eiga, o remiantis diagnostikos įtaiso rodmenimis ir diagnostikos sistemos veikimo tinkamumo patikromis, laikantis gamintojo nustatytų parengimo rekomendacijų ir kitų reikalavimų(1).
a)  Išmetamųjų teršalų kiekis viršija tam tikrus gamintojo nurodytus dydžiusb)  arba, jeigu tokios informacijos nėra, išmetamas CO kiekis viršija:i)  transporto priemonių, kuriose nėra įrengtos šiuolaikinės išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos:–  4,5 %, arba–  3,5 %atsižvelgiant į pirmosios registracijos datą arba į reikalavimuose(1) nurodytą paskirtį.ii)  transporto priemonių, kuriose įrengta šiuolaikinė išmetamųjų dujų kontrolės sistema:–  varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,5 %–  tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,3 %arba–  varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,3 %6–  tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,2 %atsižvelgiant į pirmosios registracijos datą arba į reikalavimuose(1) nurodytą paskirtį.c)  Lambda vertė yra už intervalo 1 ± 0,03 ribų arba neatitinka gamintojo specifikacijos.d)  Iš įmontuotosios diagnostikos įrangos rodmenų galima spręsti, kad yra rimtų gedimų.

8.2.1.2.  Išmetamieji dujiniai teršalai
Matuojama naudojant išmetamųjų dujų analizatorių ir laikantis nustatytų reikalavimų(1). Išmetamojo vamzdžio tikrinimas visada yra numatytasis išmetamųjų teršalų vertinimo metodas, net jei jis taikomas kartu naudojant įmontuotąją diagnostikos sistemą.
a)  Išmetamųjų teršalų kiekis viršija tam tikrus gamintojo nurodytus dydžius


Transporto priemonėse, kuriose, laikantis nustatytų reikalavimų(1), įrengtos diagnostikos sistemos, remiamasi diagnostikos įrangos rodmenimis ir diagnostikos sistemos veikimo tinkamumo patikromis (parengtimi), kai variklis veikia tuščiąja eiga, laikantis gamintojo nustatytų rekomendacijų ir kitų reikalavimų(1).NOx lygio matavimas naudojant tinkamą įrangą ir (arba) tinkamai įrengtą dujų analizatorių, taikant esamus išmetamojo vamzdžio tikrinimo metodus.
b)  arba, jeigu tokios informacijos nėra, išmetamas CO kiekis viršija:i)  transporto priemonių, kuriose nėra įrengtos šiuolaikinės išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos:–  4,5 %, arba–  3,5 %atsižvelgiant į pirmosios registracijos datą arba į reikalavimuose(1) nurodytą paskirtį.ii)  transporto priemonių, kuriose įrengta šiuolaikinė išmetamųjų dujų kontrolės sistema:–  varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,5 %–  tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,3 %arba–  varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,3 %6–  tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,2 %arba–  varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,2 %(6a)–  tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,1 %(6a)atsižvelgiant į pirmosios registracijos datą arba į reikalavimuose(1) nurodytą paskirtį.c)  Lambda vertė yra už intervalo 1 ± 0,03 ribų arba neatitinka gamintojo specifikacijos.d)  Iš įmontuotosios diagnostikos įrangos rodmenų galima spręsti, kad yra rimtų gedimų, kai variklis veikia tuščiąja eiga.NOx lygis neatitinka reikalavimų arba viršija konkrečius gamintojo nurodytus lygius.

_____________

(6a)  Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas pagal ribas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede pateiktoje 1 lentelėje, arba kurios pirmą kartą įregistruotos arba pradėtos naudoti po 2007 m. liepos 1 d. (Euro 5).

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 dalies 8.2.2.2. punktas
8.2.2.2.  Išmetamųjų dujų neskaidrumasTransporto priemonėms, užregistruotoms arba pradėtoms naudoti iki 1980 m. sausio 1 d., šis reikalavimas netaikomas.
a)  Išmetamųjų dujų neskaidrumas matuojamas varikliui įsibėgėjant laisvuoju greitėjimu (be apkrovos nuo tuščiosios eigos minimalių sūkių iki variklio ribojamų sūkių), pavarų perjungimo svirtį nustačius į neutralią padėtį ir nuspaudus sankabą.
a)  Transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose(1) nurodytos datos,


b)  Transporto priemonės parengimas prieš tikrinant:
išmetamųjų dujų neskaidrumas viršija lygį, nurodytą ant transporto priemonės pritvirtintoje gamintojo lentelėje;


1.  Transporto priemonės gali būti tikrinamos be parengimo, nors saugos sumetimais reikėtų patikrinti, ar variklis sušilęs ir ar yra tinkamos mechaninės būklės.
b)  Jeigu tokios informacijos nėra arba jeigu pagal reikalavimus(1) etaloninių verčių taikyti negalima:


2.  Parengimo reikalavimai:
dyzeliniai varikliai be pripūtimo – 2,5 m-1,


i)  Variklis turi būti visiškai sušildytas, pvz., variklio alyvos temperatūra, matuojama zondu alyvos lygio matuoklio vamzdelyje, turi būti ne žemesnė kaip 80°C arba įprastos darbinės temperatūros, jeigu ji yra žemesnė už nurodytąją; arba turi būti bent lygiavertė variklio bloko temperatūra, išmatuota infraraudonųjų spindulių termometru. Jeigu dėl transporto priemonės konstrukcijos taip matuoti būtų praktiškai neįmanoma, įprastą variklio darbinę temperatūrą galima nustatyti kitais būdais, pvz., pagal variklio aušinimo ventiliatoriaus veikimą.
varikliai su turbininiu kompresoriumi – 3,0 m-1,


ii)  Išmetimo sistema turi būti prapūsta ne mažiau kaip per tris greitėjimo ciklus arba lygiaverčiu būdu.
arba, reikalavimuose(1) nurodytų transporto priemonių ir transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose(1) nurodytos datos –


c)  Tikrinimo procedūra:
1,5 m-1 7.


Variklis ir turbokompresorius (jei yra) prieš kiekvieną laisvojo greitėjimo ciklą turi veikti tuščiąja eiga. Didelės galios dyzelinių variklių atveju tai reiškia ne mažiau kaip 10 sekundžių pauzę po to kai paleidžiamas akceleratoriaus pedalas.2.  Kiekvienas laisvojo įsibėgėjimo ciklas turi būti pradedamas greitai ir nuosekliai (greičiau kaip per vieną sekundę), bet ne per staigiai, paspaudžiant akceleratoriaus pedalą iki galo, kad įpurškimo siurblys veiktų didžiausiu pajėgumu.3.  Per kiekvieną laisvojo įsibėgėjimo ciklą, prieš paleidžiant akceleratoriaus pedalą, variklis turi pasiekti ribinį sūkių dažnį, o transporto priemonės su automatine transmisija – gamintojo nurodytą sūkių dažnį arba, jei tokios informacijos nėra, du trečdalius ribinio sūkių dažnio. Tai galima patikrinti, pvz., stebint variklio sūkių dažnį arba paliekant pakankamai laiko nuo pirmojo akceleratoriaus pedalo paspaudimo iki paleidimo; I priede nurodytoms 1 ir 2 kategorijų transporto priemonėms šis laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 sekundės.4.  Transporto priemonės pripažįstamos netinkamomis tik jei ne mažiau kaip trijų laisvojo įsibėgėjimo ciklų verčių aritmetinis vidurkis viršija ribinę vertę. Skaičiuojant vidurkį galima neatsižvelgti į matavimo rezultatus, kurie labai skiriasi nuo vidurkio, arba apskaičiuoti vidurkį bet kokiu kitu statistinio skaičiavimo būdu, kuriuo atsižvelgiama į matavimo rezultatų sklaidą. Valstybės narės gali apriboti tikrinimo ciklų skaičių.5.  Kad būtų išvengta nereikalingų tikrinimų, valstybės narės gali pripažinti netinkamomis tas transporto priemones, kurių išmatuotos vertės po mažiau kaip trijų laisvojo įsibėgėjimo ciklų arba po prapūtimo ciklų labai viršija ribines vertes. Be to, kad būtų išvengta nereikalingų tikrinimų, valstybės narės gali pripažinti tinkamomis tas transporto priemones, kurių išmatuotos vertės po mažiau kaip trijų laisvojo greitėjimo ciklų arba po prapūtimo ciklų yra daug mažesnės už ribines vertes.


8.2.2.2.  Išmetamųjų dujų neskaidrumasTransporto priemonėms, užregistruotoms arba pradėtoms naudoti iki 1980 m. sausio 1 d., šis reikalavimas netaikomas.
a)  Išmetamųjų dujų neskaidrumas matuojamas varikliui įsibėgėjant laisvuoju greitėjimu (be apkrovos nuo tuščiosios eigos minimalių sūkių iki variklio ribojamų sūkių), pavarų perjungimo svirtį nustačius į neutralią padėtį ir nuspaudus sankabą. Išmetamojo vamzdžio tikrinimas visada yra numatytasis išmetamųjų teršalų vertinimo metodas, net jei jis taikomas kartu naudojant įmontuotąją diagnostikos sistemą.
a)  Transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose(1) nurodytos datos,


Transporto priemonėse, kuriose, laikantis nustatytų reikalavimų(1), įrengtos diagnostikos sistemos, remiamasi diagnostikos įrangos rodmenimis ir diagnostikos sistemos veikimo tinkamumo patikromis (parengtimi), kai variklis veikia tuščiąja eiga, laikantis gamintojo nustatytų rekomendacijų ir kitų reikalavimų(1).b)  Transporto priemonės parengimas prieš tikrinant:
išmetamųjų dujų neskaidrumas viršija lygį, nurodytą ant transporto priemonės pritvirtintoje gamintojo lentelėje;


1.  Transporto priemonės gali būti tikrinamos be parengimo, nors saugos sumetimais reikėtų patikrinti, ar variklis sušilęs ir ar yra tinkamos mechaninės būklės.
b)  Jeigu tokios informacijos nėra arba jeigu pagal reikalavimus(1) etaloninių verčių taikyti negalima:


2.  Parengimo reikalavimai:
dyzeliniai varikliai be pripūtimo – 2,5 m-1,


i)  Variklis turi būti visiškai sušildytas, pvz., variklio alyvos temperatūra, matuojama zondu alyvos lygio matuoklio vamzdelyje, turi būti ne žemesnė kaip 80°C arba įprastos darbinės temperatūros, jeigu ji yra žemesnė už nurodytąją; arba turi būti bent lygiavertė variklio bloko temperatūra, išmatuota infraraudonųjų spindulių termometru. Jeigu dėl transporto priemonės konstrukcijos taip matuoti būtų praktiškai neįmanoma, įprastą variklio darbinę temperatūrą galima nustatyti kitais būdais, pvz., pagal variklio aušinimo ventiliatoriaus veikimą.
varikliai su turbininiu kompresoriumi – 3,0 m-1,


ii)  Išmetimo sistema turi būti prapūsta ne mažiau kaip per tris greitėjimo ciklus arba lygiaverčiu būdu.
arba, reikalavimuose(1) nurodytų transporto priemonių ir transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose(1) nurodytos datos –


c)  Tikrinimo procedūra:
1,5 m-1.7


Variklis ir turbokompresorius (jei yra) prieš kiekvieną laisvojo greitėjimo ciklą turi veikti tuščiąja eiga. Didelės galios dyzelinių variklių atveju tai reiškia ne mažiau kaip 10 sekundžių pauzę po to kai paleidžiamas akceleratoriaus pedalas.
arba


2.  Kiekvienas laisvojo įsibėgėjimo ciklas turi būti pradedamas greitai ir nuosekliai (greičiau kaip per vieną sekundę), bet ne per staigiai, paspaudžiant akceleratoriaus pedalą iki galo, kad įpurškimo siurblys veiktų didžiausiu pajėgumu.
0,5 m-1 6a


3.  Per kiekvieną laisvojo įsibėgėjimo ciklą, prieš paleidžiant akceleratoriaus pedalą, variklis turi pasiekti ribinį sūkių dažnį, o transporto priemonės su automatine transmisija – gamintojo nurodytą sūkių dažnį arba, jei tokios informacijos nėra, du trečdalius ribinio sūkių dažnio. Tai galima patikrinti, pvz., stebint variklio sūkių dažnį arba paliekant pakankamai laiko nuo pirmojo akceleratoriaus pedalo paspaudimo iki paleidimo; I priede nurodytoms 1 ir 2 kategorijų transporto priemonėms šis laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 sekundės.4.  Transporto priemonės pripažįstamos netinkamomis tik jei ne mažiau kaip trijų laisvojo įsibėgėjimo ciklų verčių aritmetinis vidurkis viršija ribinę vertę. Skaičiuojant vidurkį galima neatsižvelgti į matavimo rezultatus, kurie labai skiriasi nuo vidurkio. Valstybės narės gali apriboti tikrinimo ciklų skaičių.5.  Kad būtų išvengta nereikalingų tikrinimų, valstybės narės gali pripažinti netinkamomis tas transporto priemones, kurių išmatuotos vertės po mažiau kaip trijų laisvojo įsibėgėjimo ciklų arba po prapūtimo ciklų labai viršija ribines vertes. Be to, kad būtų išvengta nereikalingų tikrinimų, valstybės narės gali pripažinti tinkamomis tas transporto priemones, kurių išmatuotos vertės po mažiau kaip trijų laisvojo greitėjimo ciklų arba po prapūtimo ciklų yra daug mažesnės už ribines vertes.NOx lygio ir kietųjų dalelių kiekio matavimas naudojant tinkamą įrangą ir (arba) tinkamai įrengtą dujų analizatorių, taikant esamus laisvojo greitėjimo tikrinimo metodus.
NOx lygis arba kietųjų dalelių vertės neatitinka reikalavimų arba viršija konkrečius gamintojo nurodytus lygius.

______________

6a Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas pagal ribas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede pateiktoje 1 lentelėje, arba kurios pirmą kartą įregistruotos arba pradėtos naudoti po 2007 m. liepos 1 d. (Euro 5).

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1.8 punkto a papunktis
1.8.  Stabdžių skystis
a)  Per žema stabdžių skysčio virimo temperatūra arba jame yra per daug vandens.


1.8.  Stabdžių skystis
a)  Per žema stabdžių skysčio virimo temperatūra.


Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5.2.2 punkto d a papunktis (naujas)


Nedideli
Dideli
Pavojingi

5.2.2.  Ratai
a)  Yra įtrūkimų arba suvirinimo defektų.


x


(...)
Nedideli
Dideli
Pavojingi

5.2.2.  Ratai
a)  Yra įtrūkimų arba suvirinimo defektų.


x


(...)da)  Ratas ir rato stebulė nesuderinami.

x


Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5.2.3 punktas


Nedideli
Dideli
Pavojingi

5.2.3.  Padangos
a)  Padangos dydis, leidžiama apkrova, patvirtinimo ženklas arba greičio indeksas neatitinka reikalavimų(1), todėl važiuoti nesaugu.

xLeidžiama apkrova arba greičio indeksas nepakankami faktinėmis naudojimo sąlygomis, padanga liečia kitas nejudančias transporto priemonės dalis, todėl važiuoti nesaugu.


x


b)  Ant tos pačios ašies ratų arba ant dvigubų ratų sumontuotos skirtingo dydžio padangos.

xc)  Ant tos pačios ašies ratų sumontuotos skirtingos konstrukcijos padangos (radialinė ir paprasta).

xd)  Yra didelių padangos pažeidimų arba įpjovimų.

xMatyti kordas arba jis yra pažeistas.


x


e)  Padangos protektoriaus gylis neatitinka reikalavimų(1).

xMažiau nei 80 % reikalaujamo protektoriaus gylio.


x


f)  Padanga trinasi į kitas sudedamąsias dalis (lanksčius purvasaugius).
x
Padanga trinasi į kitas sudedamąsias dalis (vairavimo saugai poveikio neturi).

xg)  Restauruotos padangos neatitinka reikalavimų(1).

xPaveiktas kordo apsauginis sluoksnis.


x


h)  Yra oro slėgio kontrolės sistemos sutrikimų.
x
Akivaizdžiai neveikia.

x
Nedideli
Dideli
Pavojingi

5.2.3.  Padangos
a)  Padangos dydis, leidžiama apkrova, patvirtinimo ženklas arba greičio indeksas neatitinka reikalavimų(1), todėl važiuoti nesaugu.

xLeidžiama apkrova arba greičio indeksas nepakankami faktinėmis naudojimo sąlygomis, padanga liečia kitas nejudančias transporto priemonės dalis, todėl važiuoti nesaugu.


x


b)  Ant tos pačios ašies ratų arba ant dvigubų ratų sumontuotos skirtingo dydžio padangos.

xc)  Ant tos pačios ašies ratų sumontuotos skirtingos konstrukcijos padangos (radialinė ir paprasta).

xd)  Yra didelių padangos pažeidimų arba įpjovimų.

xMatyti kordas arba jis yra pažeistas.


x


e)  Matyti padangos protektoriaus nusidėvėjimo žymeklis.

xPadangos protektoriaus gylis atitinka oficialiai leidžiamą gylį. Padangos protektoriaus gylis yra mažesnis nei oficialiai leidžiamas.


x


f)  Padanga trinasi į kitas sudedamąsias dalis (lanksčius purvasaugius).
x
Padanga trinasi į kitas sudedamąsias dalis (vairavimo saugai poveikio neturi).

xg)  Restauruotos padangos neatitinka reikalavimų(1).

xPaveiktas kordo apsauginis sluoksnis.


x


h)  Yra padangos oro slėgio kontrolės sistemos sutrikimų arba padanga akivaizdžiai nepakankamai pripūsta.
x
Akivaizdžiai neveikia.

xi)  Eksploatuojant darbinis slėgis vienoje iš transporto priemonės padangų sumažėja 20 %, tačiau nenukrinta žemiau kaip 150 kP.

xPadangų oro slėgis yra mažesnis kaip 150 kPa.


x

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8.2.1.2. punkto b papunktis


Nedideli
Dideli
Pavojingi

8.2.1.2.  Išmetamieji dujiniai teršalai
b)  arba, jeigu tokios informacijos nėra, išmetamas CO kiekis viršija:

x(...)

ii)  transporto priemonių, kuriose įrengta šiuolaikinė išmetamųjų dujų kontrolės sistema:

–  varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,5 %

–  tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,3 %

arba

–  varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,3 %

–  tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,2 %

atsižvelgiant į pirmosios registracijos datą arba į reikalavimuose(1) nurodytą paskirtį.


Nedideli
Dideli
Pavojingi

8.2.1.2.  Išmetamieji dujiniai teršalai
b)  arba, jeigu tokios informacijos nėra, išmetamas CO kiekis viršija:

x(...)

ii)  transporto priemonių, kuriose įrengta šiuolaikinė išmetamųjų dujų kontrolės sistema:

–  varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,5 %

–  tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,3 %

arba

–  varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,3 %

–  tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,2 %

arba

–  varikliui veikiant tuščiąja eiga – 0,2 %(6a)

–  tuščiąja eiga, padidintu sūkių dažniu – 0,1 %(6a)

atsižvelgiant į pirmosios registracijos datą arba į reikalavimuose(1) nurodytą paskirtį.
______________

6a Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas pagal ribas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede pateiktoje 1 lentelėje, arba kurios pirmą kartą įregistruotos arba pradėtos naudoti po 2007 m. liepos 1 d. (Euro 5).

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8.2.2.2 punkto b papunktis


Nedideli
Dideli
Pavojingi

8.2.2.2.  Išmetamųjų dujų neskaidrumas

Transporto priemonėms, užregistruotoms arba pradėtoms naudoti iki 1980 m. sausio 1 d., šis reikalavimas netaikomas.
Jeigu tokios informacijos nėra arba jeigu pagal reikalavimus(1) etaloninių verčių taikyti negalima:

xdyzeliniai varikliai be pripūtimo – 2,5 m-1,

varikliai su turbininiu kompresoriumi – 3,0 m-1,

arba, reikalavimuose(1) nurodytų transporto priemonių ir transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose(1) nurodytos datos –

1,5 m-1.


Nedideli
Dideli
Pavojingi

8.2.2.2.  Išmetamųjų dujų neskaidrumas

Transporto priemonėms, užregistruotoms arba pradėtoms naudoti iki 1980 m. sausio 1 d., šis reikalavimas netaikomas.
Jeigu tokios informacijos nėra arba jeigu pagal reikalavimus(1) etaloninių verčių taikyti negalima:

xdyzeliniai varikliai be pripūtimo – 2,5 m-1,

varikliai su turbininiu kompresoriumi – 3,0 m-1,

arba, reikalavimuose(1) nurodytų transporto priemonių ir transporto priemonių, kurios pirmą kartą užregistruotos arba pradėtos naudoti po reikalavimuose(1) nurodytos datos –

1,5 m-1.

arba

0,5 m-1 6a
_____________

6a Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas pagal ribas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede pateiktoje 1 lentelėje, arba kurios pirmą kartą įregistruotos arba pradėtos naudoti po 2007 m. liepos 1 d. (Euro 5).

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 6 a punktas (naujas)
6a)  nustatytas didelis remontas dėl eismo įvykio;
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo I dalies 2 a punktas (naujas)
Alternatyvi įranga, kurioje neutraliu būdu įdiegtos technologinės naujovės, gali būti naudojama, jeigu ja užtikrinama tokia pat aukšta techninės apžiūros kokybė.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo I dalies pirmos pastraipos 15 a punktas (naujas)
15a)  slėgmatis padangų oro slėgiui matuoti;

(1) Klausimas buvo grąžintas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą (A7-0210/2013).

Teisinė informacija - Privatumo politika