Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0184(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0210/2013

Predkladané texty :

A7-0210/2013

Rozpravy :

PV 01/07/2013 - 16
CRE 01/07/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 02/07/2013 - 9.10
CRE 02/07/2013 - 9.10
PV 11/03/2014 - 9.15
CRE 11/03/2014 - 9.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0297
P7_TA(2014)0194

Prijaté texty
PDF 787kWORD 84k
Utorok, 2. júla 2013 - Štrasburg
Kontrola technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ***I
P7_TA(2013)0297A7-0210/2013

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu z 2. júla 2013 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)   Kontrola technického stavu je súčasťou širšieho systému, ktorým sa zabezpečuje, aby sa vozidlá počas používania udržiavali v bezpečnom a environmentálne prijateľnom stave. Tento systém by mal zahŕňať pravidelné kontroly technického stavu všetkých vozidiel a cestné technické kontroly vozidiel používaných na obchodné činnosti v cestnej doprave, ako aj ustanovenia o postupe evidencie vozidiel s cieľom zabezpečiť, aby sa vozidlá, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie bezpečnosti cestnej dopravy, nepoužívali na cestách.
(3)   Kontrola technického stavu je súčasťou širšieho systému, ktorým sa zabezpečuje, aby sa vozidlá počas používania udržiavali v bezpečnom a environmentálne prijateľnom stave. Tento systém by mal zahŕňať pravidelné kontroly technického stavu všetkých vozidiel a cestné technické kontroly vozidiel používaných na obchodné činnosti v cestnej doprave, ako aj ustanovenia o postupe evidencie vozidiel. Pravidelné kontroly by mali byť hlavným nástrojom na zaistenie dobrého technického stavu vozidiel. Cestné kontroly obchodných vozidiel by mali len dopĺňať pravidelné kontroly a mali by byť zamerané na vozidlá, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie bezpečnosti cestnej dopravy.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Všetky vozidlá používané na verejných pozemných komunikáciách musia byť v dobrom technickom stave vždy, keď sa používajú, pričom to nemá vplyv na požiadavky na pravidelnú kontrolu technického stavu vozidiel.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3b)  Súčasťou presadzovania opatrení na zaistenie dobrého technického stavu vozidiel by mali byť aj kampane na zvýšenie informovanosti zamerané na majiteľov vozidiel a zamerané na rozvíjanie osvedčených postupov a zvykov pravidelných kontrol svojich vozidiel.
Pozmeňujúce návrhy 4 a 115
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)   V rámci Únie bolo prijatých niekoľko technických noriem a požiadaviek vo vzťahu k bezpečnosti vozidiel. Prostredníctvom systému pravidelných kontrol technického stavu je však potrebné zabezpečiť, aby vozidlá po tom, čo boli uvedené na trh, aj naďalej spĺňali bezpečnostné normy počas celej životnosti. Tento systém by sa mal týkať kategórií vozidiel, ktoré sú vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS, v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a so samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS.
(4)   V rámci Únie bolo prijatých niekoľko technických noriem a požiadaviek vo vzťahu k bezpečnosti vozidiel. Prostredníctvom systému pravidelných kontrol technického stavu je však potrebné zabezpečiť, aby vozidlá po tom, čo boli uvedené na trh, aj naďalej spĺňali bezpečnostné normy počas celej životnosti. Žiadne dodatočne vybavené zariadenie, ktoré má vplyv na bezpečnostné a environmentálne vlastnosti vozidla, by nemalo mať negatívny vplyv na tieto vlastnosti v stave, v akom sa nachádzali v čase schválenia, prvého zaevidovania alebo uvedenia do prevádzky. Členské štáty môžu zaviesť národné požiadavky týkajúce sa kontroly technického stavu vozidiel pre kategórie vozidiel, ktoré sú vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel; tento systém vnútroštátnej technickej kontroly by sa mal týkať kategórií vozidiel vymedzených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a so samostatnými technickými jednotkami.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Včasné odhalenie nedostatkov v technickom stave motorového vozidla pomáha napraviť tieto nedostatky, a tak predchádzať nehodám, pričom ušetrené výdavky súvisiace s nehodami by sa mali použiť na čiastočné financovanie vytvorenia bonusového systému.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)   Veľkú časť celkových emisií z cestnej dopravy, predovšetkým emisií CO2, spôsobuje menší počet vozidiel s nefunkčným systémom regulácie emisií. Odhaduje sa, že 5 % vozidlového parku spôsobuje 25 % všetkých emisií znečisťujúcich látok. Preto by režim pravidelných kontrol technického stavu prispel aj k zlepšeniu životného prostredia prostredníctvom zníženia priemerných emisií pochádzajúcich z vozidiel.
(6)   Veľkú časť celkových emisií z cestnej dopravy, predovšetkým emisií CO2, spôsobuje menší počet vozidiel s nefunkčným systémom regulácie emisií. Odhaduje sa, že 5 % vozidlového parku spôsobuje 25 % všetkých emisií znečisťujúcich látok. Vzťahuje sa to aj na zvýšenie emisií tuhých častíc a NOx z moderných motorových dizajnov, ktoré vyžadujú komplexnejšie kontroly emisií vrátane kontroly v prevádzke pomocou elektronického kontrolného zariadenia integrity a funkčnosti vlastného palubného diagnostického systému vozidla, čo sa overí pomocou existujúcej kontroly emisií z výfuku, aby sa zaistila úplná kontrola emisného systému, pretože samotná kontrola odkazom na palubný diagnostický systém nie je spoľahlivá. Preto by režim pravidelných kontrol technického stavu prispel aj k zlepšeniu životného prostredia prostredníctvom zníženia priemerných emisií pochádzajúcich z vozidiel.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)   Poľnohospodárske vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 40 km/h čoraz častejšie nahrádzajú nákladné vozidlá v rámci miestnej dopravy. Ich rizikový potenciál je porovnateľný s rizikovým potenciálom nákladných vozidiel, a preto by sa s touto kategóriou vozidiel malo vo vzťahu ku kontrole technického stavu zaobchádzať rovnakým spôsobom ako s kategóriou nákladných vozidiel.
(8)   Poľnohospodárske vozidlá s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 40 km/h sa v niektorých prípadoch používajú ako náhrada vozidiel na účely obchodnej cestnej dopravy. Je dôležité zaistiť, aby sa s poľnohospodárskymi vozidlami používanými týmto spôsobom vo vzťahu ku kontrole technického stavu zaobchádzalo rovnakým spôsobom ako s kategóriou nákladných vozidiel.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)   Historické vozidlá majú zachovávať dedičstvo obdobia, v ktorom boli vyrobené, a mali by sa považovať za vozidlá, ktoré sa len v malej miere pohybujú po verejných cestných komunikáciách. Z tohto dôvodu by mali samotné členské štáty mať možnosť rozhodnúť o predĺžení obdobia pravidelnej kontroly technického stavu takýchto vozidiel. Takisto by samotné členské štáty mali regulovať kontrolu technického stavu iných typov špecializovaných vozidiel.
(9)   Historické vozidlá zachovávajú dedičstvo obdobia, v ktorom boli vyrobené, udržiavajú sa v historicky správnom stave a ako vozidlá na každodenné použitie sa používajú len zriedka. Z tohto dôvodu by mali samotné členské štáty mať možnosť rozhodnúť o predĺžení obdobia pravidelnej kontroly technického stavu takýchto vozidiel alebo iným spôsobom upravovať systém ich kontrol technického stavu. Takisto by samotné členské štáty mali regulovať kontrolu technického stavu iných typov špecializovaných vozidiel.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)   Kontrola technického stavu je zvrchovanou činnosťou, a preto by ju mali vykonávať členské štáty alebo poverené orgány pod ich dozorom. Členské štáty by v každom prípade mali naďalej zodpovedať za kontrolu technického stavu, a to aj vtedy, keď vnútroštátny systém umožňuje oprávniť vykonávaním kontroly súkromné orgány vrátane tých, ktoré vykonávajú opravy.
(10)   Kontrola technického stavu je zvrchovanou činnosťou, a ako takú by ju mal vykonávať príslušný členský štát alebo verejný orgán poverený touto úlohou štátom, orgánmi alebo inštitúciami, ktoré štát určil a ktoré sú pod jeho priamou kontrolou, vrátane riadne oprávnených súkromných subjektov. Najmä tam, kde zariadenie určené ako kontrolné stredisko vykonáva súčasne opravy motorových vozidiel, členské štáty by mali vyvinúť všetko úsilie na to, aby zabezpečili objektivitu a vysokú kvalitu skúšok vozidiel.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  V záujme lepšieho uplatňovania zásady voľného pohybu v rámci Únie by mali byť osvedčenia o technickej kontrole vydané v členskom štáte pôvodnej evidencie vzájomne uznávané v členských štátoch na účely opätovnej evidencie.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 b (nové)
(10b)  Ak sa dokáže, že sa dosiahol dostatočný stupeň harmonizácie kontrol technického stavu vozidiel, mali by sa uviesť ustanovenia o plnom vzájomnom uznávaní osvedčení o technickom stave vozidla v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)   Pokiaľ ide o kontrolu vozidiel, a predovšetkým ich elektronických bezpečnostných komponentov, je dôležité získať prístup k technickým špecifikáciám každého jedného vozidla. Preto by výrobcovia vozidiel nemali poskytovať len kompletné súbory údajov podľa osvedčenia o zhode (CoC), ale mali by aj zabezpečiť prístup k údajom, ktoré sú potrebné na overenie funkčnosti komponentov, ktoré sa týkajú bezpečnosti a životného prostredia. Ustanovenia o prístupe k informáciám o opravách a údržbe by sa na tento účel mali uplatňovať podobným spôsobom, pričom kontrolné strediská by mali mať prístup k tým zložkám informácií, ktoré sú potrebné na vykonanie kontroly technického stavu. To je veľmi dôležité hlavne v oblasti elektronicky riadených systémov a mali by sem patriť všetky zložky, ktoré výrobca nainštaloval.
(11)   Pokiaľ ide o kontrolu vozidiel, a predovšetkým ich elektronických bezpečnostných komponentov, je dôležité získať prístup k technickým špecifikáciám každého jedného vozidla. Preto by výrobcovia vozidiel nemali poskytovať len kompletné súbory údajov podľa osvedčenia o zhode (CoC), ale mali by aj zabezpečiť prístup k údajom, ktoré sú potrebné na overenie funkčnosti systémov, ktoré sa týkajú bezpečnosti a životného prostredia. Tieto údaje by mali zahŕňať informácie, ktoré umožnia takú kontrolu funkčnosti bezpečnostných systémov vozidla, ktorá umožní, aby boli monitorované v prostredí pravidelnej technickej kontroly tak, aby sa stanovila predvídateľná miera splnenia alebo nesplnenia podmienok kontroly technického stavu.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)   Aby bolo možné v celej Únii dosiahnuť vysokú úroveň kontroly, mali by sa skúšobné zariadenia, ktoré sa majú použiť počas kontroly, ich údržba a kalibrácia stanoviť na úrovni Únie.
(12)   Aby bolo možné v celej Únii dosiahnuť vysokú úroveň kontroly, mali by sa skúšobné zariadenia, ktoré sa majú použiť počas kontroly, ich údržba a kalibrácia stanoviť na úrovni Únie. Mali by sa vytvoriť podnety pre inovácie v oblasti kontrolných systémov, postupov a zariadení, a tým umožniť dosiahnuť ďalšie znižovanie nákladov a zlepšenie využitia.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Technici by sa mali počas vykonávania kontroly technického stavu správať nezávisle a mali by sa vyhýbať akémukoľvek konfliktu záujmov. Preto by sa výsledok kontrol technického stavu nemal viazať na mzdu ani na žiadny ekonomický ani osobný prospech.
(13)  Technici by sa mali počas vykonávania kontroly technického stavu správať nezávisle a mali by sa vyhýbať akémukoľvek konfliktu záujmov. Členské štáty by mali zaistiť, aby sa posúdenia vykonávali riadne, a mali by venovať osobitnú pozornosť ich objektívnosti.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Kvalita a nestrannosť stredísk na kontrol technického stavu je kľúčová na dosiahnutie cieľa vyššej bezpečnosti cestnej premávky. Preto by strediská kontroly technického stavu mali napríklad spĺňať minimálne požiadavky, čo sa týka normy ISO 17020 o požiadavkách na činnosť rozličných typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)   Výsledky kontroly by sa nemali meniť na obchodné účely. Dozorný orgán by mohol zmeniť výsledky kontroly technického stavu len vtedy, ak by zistenia z kontroly technického stavu, ktorú vykonal technik, boli zjavne nesprávne.
(14)   Výsledky kontroly by sa nemali meniť na obchodné účely. Dozorný orgán by mohol zmeniť výsledky kontroly technického stavu len vtedy, ak by zistenia z kontroly technického stavu, ktorú vykonal technik, boli zjavne nesprávne, a uložiť zodpovedajúce sankcie orgánu, ktorý osvedčenie vydal.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Vysoké štandardy kontroly technického stavu si vyžadujú vysokú úroveň zručností a schopností kontrolných pracovníkov. Mal by sa zaviesť systém odborného vzdelávania vrátane počiatočného odborného vzdelávania a pravidelného obnovovania odbornej kvalifikácie. Malo by sa stanoviť prechodné obdobie, aby súčasní kontrolní pracovníci mohli plynule prejsť na režim pravidelného odborného vzdelávania.
(15)  Vysoké štandardy kontroly technického stavu si vyžadujú vysokú úroveň zručností a schopností kontrolných pracovníkov. Mal by sa zaviesť systém odborného vzdelávania vrátane počiatočného odborného vzdelávania a pravidelného obnovovania odbornej kvalifikácie. Malo by sa stanoviť prechodné obdobie, aby súčasní kontrolní pracovníci mohli plynule prejsť na režim pravidelného odborného vzdelávania. Členské štáty, ktoré už uplatňujú prísnejšie než minimálne požiadavky na odbornú prípravu, spôsobilosť a kontroly, by mali mať možnosť ponechať si svoje prísne normy.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)   Frekvencia kontrol by sa mala upraviť podľa typu vozidla a počtu najazdených kilometrov vozidla. Pri vozidlách, ktoré dosiahnu určitý vek, je väčšia pravdepodobnosť výskytu technických nedostatkov, a to predovšetkým vtedy, keď sa po určitom počte najazdených kilometrov intenzívne používajú. Preto by bolo vhodné zvýšiť frekvenciu kontrol starších vozidiel a vozidiel s veľkým počtom najazdených kilometrov.
(17)   Frekvencia kontrol by sa mala upraviť podľa typu vozidla. Pri vozidlách, ktoré dosiahnu určitý vek, je väčšia pravdepodobnosť výskytu technických nedostatkov. Je preto vhodné pravidelnejšie vykonávať kontrolu starších vozidiel.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)   Kontrola technického stavu by mala zahŕňať všetky položky súvisiace s konkrétnym vyhotovením, konštrukciou a vybavením kontrolovaného vozidla. V rámci týchto položiek a pri zohľadnení súčasného stavu technológií vozidiel sa vyžaduje, aby sa do zoznamu kontrolovaných položiek zaradili aj moderné elektronické systémy. Aby sa dosiahla harmonizácia kontrol technického stavu, pre každú z kontrolovaných položiek by sa mali zaviesť metódy kontroly.
(19)   Kontrola technického stavu by mala zahŕňať všetky položky súvisiace s konkrétnym vyhotovením, konštrukciou a vybavením kontrolovaného vozidla. Uvedené položky by sa mali aktualizovať, aby sa zohľadnil prebiehajúci výskum a technicky pokrok v oblasti bezpečnosti vozidiel. Neštandardné kolesá montované na neštandardné nápravy by sa mali považovať za kritickú bezpečnostnú položku, a preto by sa mali zahrnúť do kontroly technického stavu. V rámci týchto položiek a pri zohľadnení súčasného stavu technológií vozidiel sa vyžaduje, aby sa do zoznamu kontrolovaných položiek zaradili aj moderné elektronické systémy. Aby sa dosiahla harmonizácia kontrol technického stavu, pre každú z kontrolovaných položiek by sa mali zaviesť metódy kontroly.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)  Je potrebné stanoviť jednotné minimálne normy pre kontroly technického stavu v celej Únii, pričom by sa tým členským štátom, ktoré už majú prísnejšie normy než tie, ktoré sa ukladajú týmto nariadením, aby si tieto prísnejšie normy ponechali a aby ich v prípade potreby prispôsobili technickému vývoju.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)   Držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla, ktoré je predmetom kontroly technického stavu, počas ktorej sa zistili nedostatky, a to najmä také, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, by mal takéto nedostatky bezodkladne odstrániť. V prípade nebezpečných nedostatkov by sa malo odobrať osvedčenie o evidencii vozidla, pokiaľ tieto nedostatky nebudú v plnej miere odstránené.
(21)   Držiteľ osvedčenia o evidencii vozidla, ktoré je predmetom kontroly technického stavu, počas ktorej sa zistili nedostatky, a to najmä také, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, by mal takéto nedostatky bezodkladne odstrániť. V prípade nebezpečných nedostatkov by vozidlo nemalo premávať po verejných pozemných komunikáciách, pokiaľ tieto nedostatky nebudú v plnej miere odstránené.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)   Po každej kontrole by sa malo vystaviť osvedčenie o technickej kontrole, ktoré, okrem iného, obsahuje informácie o identite vozidla a informácie o výsledkoch kontroly. Aby bolo možné zaistiť riadnu následnú kontrolu po kontrole technického stavu, členské štáty by mali zhromažďovať takéto informácie a uchovávať ich v databáze.
(22)   Aby boli náležite zohľadnené výsledky kontroly technického stavu by sa po každej kontrole by sa malo vystaviť osvedčenie o technickej kontrole, ktoré by sa malo tiež vytvoriť v elektronickom formáte, a to s rovnako podrobným uvedením údajov o totožnosti vozidla a výsledkoch kontroly ako v pôvodnom osvedčení o technickej kontrole. Ďalej by členské štáty mali zhromažďovať takéto informácie a uchovávať ich v centralizovanej databáze, aby bola zabezpečená ľahká overiteľnosť pravosti výsledkov pravidelnej kontroly technického stavu.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Keďže niektoré členské štáty nevyžadujú registráciu niektorých kategórií vozidiel, ako napríklad ľahké prípojné vozidlá, informácia o úspešnom absolvovaní kontroly technického stavu by sa mala sprístupniť dôkazom o vykonaní kontroly umiestnenom na viditeľnom mieste na vozidle.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)   Predpokladá sa, že podvody spojené s počítadlom kilometrov sa týkajú 5 % až 12 % objemu predaja ojazdených vozidiel, čo pre spoločnosť každoročne predstavuje náklady vo výške niekoľkých miliárd eur, a zároveň to má vplyv na správne vyhodnotenie technického stavu vozidla. Aby bolo možné bojovať proti podvodom spojeným s počítadlom kilometrov, zaznamenávanie počtu najazdených kilometrov do osvedčení o technickej kontrole spolu s povinnosťou predložiť osvedčenie z predchádzajúcej kontroly by uľahčilo odhaľovanie neoprávneného narábania a manipulácie s počítadlom kilometrov. Podvody v súvislosti s počítadlami kilometrov by sa mali systematickejšie považovať za trestný čin, ktorý podlieha sankcii.
(23)   Predpokladá sa, že podvody spojené s počítadlom kilometrov sa týkajú 5 % až 12 % objemu predaja ojazdených vozidiel vo vlastnom štáte, pričom pri cezhraničnom predaji je toto percento oveľa vyššie, čo pre spoločnosť každoročne predstavuje náklady vo výške niekoľkých miliárd eur, a zároveň to má vplyv na správne vyhodnotenie technického stavu vozidla. V záujme boja proti podvodom spojeným s počítadlom kilometrov by zaznamenávanie počtu najazdených kilometrov do osvedčení o technickej kontrole spolu s povinnosťou predložiť osvedčenie z predchádzajúcej kontroly uľahčilo odhaľovanie neoprávneného narábania a manipulácie s počítadlom kilometrov. Vytvorenie elektronickej platformy informácií o vozidlách databázy na zaznamenávanie počtu najazdených kilometrov vozidiel a vážnych nehôd daných vozidiel počas ich životnosti s náležitou ochranou údajov by tiež pomohlo predchádzať manipulácii a sprístupňovať dôležité informácie. Podvody v súvislosti s počítadlami kilometrov by sa okrem toho mali systematickejšie považovať za trestný čin, ktorý podlieha sankcii.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)   Kontrola technického stavu je súčasťou širšieho regulačného rámca, ktorý sa vzťahuje na vozidlá počas celej ich životnosti od schválenia, cez evidencie, kontroly, až po zošrotovanie. Vývoj a vzájomné prepojenie vnútroštátnych elektronických databáz vozidiel a elektronických databáz vozidiel výrobcov by v zásade mali prispievať k vyššej efektívnosti celého administratívneho reťazca týkajúceho sa vozidiel a k znižovaniu nákladov a administratívnej záťaže. Komisia by preto mala na tento účel vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, nákladov a prínosov, ktoré sú spojené s vytvorením európskej elektronickej informačnej platformy vozidiel.
(25)   Kontrola technického stavu je súčasťou širšieho regulačného rámca, ktorý sa vzťahuje na vozidlá počas celej ich životnosti od schválenia, cez evidencie, kontroly, až po zošrotovanie. Vývoj a vzájomné prepojenie vnútroštátnych elektronických databáz vozidiel a elektronických databáz vozidiel výrobcov by prispievali k vyššej efektívnosti celého administratívneho reťazca týkajúceho sa vozidiel a k znižovaniu nákladov a administratívnej záťaže.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)  Keďže cieľom tohto nariadenia by mala byť podpora ďalšej harmonizácie a štandardizácie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel, čo by napokon malo viesť k vytvoreniu jednotného trhu s pravidelnou kontrolou technického stavu v Únii so systémom vzájomného uznávania osvedčení o kontrole technického stavu, čo umožní kontrolu vozidiel v ktoromkoľvek členskom štáte, Komisia by mala vypracovať správu o pokroku v procese harmonizácie, aby sa zistilo, kedy možno vytvoriť takýto systém vzájomného uznávania.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)   Aby bolo možné k tomuto nariadeniu doplniť ďalšie technické detaily, Komisia by mala dostať právomoc prijímať zákony v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom zohľadniť v prípade potreby vývoj právnych predpisov Únie o typovom schválení vo vzťahu ku kategóriám vozidiel, ako aj s ohľadom na potrebu prispôsobovať prílohy technickému pokroku. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia viedla náležité konzultácie v priebehu prípravných prác vrátane konzultácií na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokladov Európskemu parlamentu a Rade.
(26)   V záujme aktualizácie tohto nariadenia by Komisia mala dostať právomoc prijímať zákony v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s cieľom zohľadniť v prípade potreby vývoj právnych predpisov Únie o typovom schválení vo vzťahu ku kategóriám vozidiel, ako aj s ohľadom na potrebu prispôsobovať prílohy technickému pokroku. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia viedla náležité konzultácie v priebehu prípravných prác vrátane konzultácií na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokladov Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie minimálnych spoločných požiadaviek a zosúladených predpisov týkajúcich sa vykonávania kontrol technického stavu vozidiel prevádzkovaných v Únii, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a preto ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.
(29)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie minimálnych spoločných požiadaviek a zosúladených predpisov týkajúcich sa vykonávania kontrol technického stavu vozidiel prevádzkovaných v Únii, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a preto ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa. Členské štáty môžu rozhodnúť o stanovení požiadaviek, ktoré budú prísnejšie než minimálne normy.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 1
Týmto nariadením sa ustanovuje systém pravidelnej kontroly technického stavu vozidiel.
Týmto nariadením sa ustanovuje systém pravidelnej kontroly technického stavu vozidiel, ktorý sa vykonáva na základe minimálnych technických noriem a požiadaviek s cieľom zabezpečiť vysokú mieru bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 1
–   motorové vozidlá s minimálne štyrmi kolesami používané na prepravu cestujúcich, s menej než ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča – kategória vozidiel M1,
–  motorové vozidlá projektované a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča – kategória vozidiel M1,
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 2
–   motorové vozidlá používané na prepravu cestujúcich s viac než ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča – kategória vozidiel M2 a M3,
–  motorové vozidlá projektované a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča – kategória vozidiel M2 a M3,
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 3
–   motorové vozidlá s minimálne štyrmi kolesami, bežne používané na cestnú prepravu tovaru s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg – kategória vozidiel N1,
–  motorové vozidlá projektované a konštruované najmä na prepravu tovaru s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony – kategória vozidiel N1,
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 4
–   motorové vozidlá používané na cestnú prepravu tovaru s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg – kategórie vozidiel N2 a N3,
–  motorové vozidlá projektované a konštruované najmä na prepravu tovaru s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony– kategória vozidiel N2 a N3,
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 5
–   prípojné vozidlá a návesy s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg – kategórie vozidiel O1 a O2,
–  prípojné vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru alebo osôb, ako aj na ubytovanie osôb, s najväčšou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale nepresahujúcou 3,5 tony – kategória vozidiel O2,
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 6
–   prípojné vozidlá a návesy s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg – kategórie vozidiel O3 a O4,
–  prípojné vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru alebo osôb, ako aj na ubytovanie osôb, s maximálnou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony – kategórie vozidiel O3 a O4,
Pozmeňujúci návrh 117/1
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 7
–  dvoj- alebo trojkolesové vozidlá – kategórie vozidiel L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e a L7e,
–  od 1. januára 2016, dvoj- alebo trojkolesové vozidlá – kategórie vozidiel L3e, L4e, L5e, a L7e,
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – zarážka 8
–   kolesové traktory s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou prekračujúcou 40 km/h – kategória vozidiel T5.
–  kolesové traktory kategórie T5 používané prevažne na verejných pozemných komunikáciách s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou prekračujúcou 40 km/h.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty môžu rozšíriť povinné pravidelné kontroly technického stavu vozidiel na ďalšie kategórie vozidiel. Členské štáty informujú Komisiu a prijatí akýchkoľvek rozhodnutí o rozšírení s príslušným odôvodnením.
Pozmeňujúci návrh 117/2
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 b (nový)
1b.  Ak Komisia vo svojej správe podľa článku 18a nepreukáže, že takéto opatrenie by bolo neefektívne, bude sa toto nariadenie uplatňovať od 1. januára 2018 na tieto kategórie vozidiel:
–  dvoj- alebo trojkolesové vozidlá – kategórie vozidiel L1e, L2e a L6e.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – zarážka 2
–   vozidlá patriace ozbrojeným silám, protipožiarnej ochrane, civilnej ochrane, pohotovostným alebo záchranárskym službám,
–  vozidlá používané ozbrojenými silami, protipožiarnou ochranou, civilnou ochranou, pohotovostnou alebo záchranárskou službou,
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – zarážka 4 a (nová)
–  prípojné vozidlá kategórie O2 s maximálnou hmotnosťou nepresahujúcou 2 tony, ale s výnimkou prípojných vozidiel kategórie O2 druhu obytný príves.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 5
(5)  „dvoj- alebo trojkolesové vozidlá“ sú akékoľvek motorové vozidlá na dvoch kolesách s postranným vozíkom alebo bez neho, motorové trojkolky a štvorkolky;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 7
(7)   „historické vozidlo“ je akékoľvek vozidlo, ktoré spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
(7)   „historické vozidlo“ je akékoľvek vozidlo, ktoré za historické považuje členský štát evidencie vozidla alebo niektorý z ním určených povoľujúcich orgánov a spĺňa tieto podmienky:
–   bolo vyrobené minimálne pred 30 rokmi;
–  bolo vyrobené alebo prvýkrát zaevidované aspoň pred 30 rokmi,
–   je udržiavané na základe používania náhradných dielov, ktoré reprodukujú historické komponenty vozidla;
–   jeho konkrétny typ, ako sa vymedzuje v príslušných právnych aktoch Únie o typovom schvaľovaní, sa už nevyrába;
–   neprešlo žiadnou zmenou technických vlastností svojich hlavných komponentov, ako sú napríklad motor, brzdy, riadenie alebo náprava a
–   je zachovávané a udržiavané v historicky správnom stave, a preto neboli uskutočnené žiadne zásadné zmeny jeho technických vlastností;
–  nezmenil sa jeho vzhľad;
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 9
(9)   „kontrola technického stavu“ je overenie toho, či časti a komponenty vozidla spĺňajú bezpečnostnú a environmentálnu charakteristiku platnú v čase schválenia, prvej evidencie alebo v čase uvedenia do prevádzky alebo v čase montáže dodatočného vybavenia;
(9)   „kontrola technického stavu“ je kontrola zameraná na overenie toho, či je bezpečné používať vozidlo na verejných pozemných komunikáciách a či vozidlo spĺňa bezpečnostnú a environmentálnu charakteristiku platnú v čase schválenia, prvej evidencie alebo v čase uvedenia do prevádzky alebo v čase montáže dodatočného vybavenia;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 13
(13)   „technik“ je osoba oprávnená členským štátom na vykonávanie kontrol technického stavu v kontrolnom stredisku alebo v mene príslušného orgánu;
(13)   „technik“ je osoba oprávnená členským štátom alebo jeho príslušným orgánom na vykonávanie kontrol technického stavu v kontrolnom stredisku alebo v mene príslušného orgánu;
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
2.   Kontrolu technického stavu vykonáva len príslušný orgán členského štátu alebo kontrolné strediská oprávnené členským štátom.
2.   Kontrolu technického stavu vykonáva v zásade členský štát, v ktorom je vozidlo evidované príslušným orgánom tohto členského štátu alebo verejný orgán poverený touto úlohou štátom alebo orgány alebo zariadenia s takýmto osvedčením a pod dohľadom členského štátu vrátane oprávnených súkromných subjektov.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3
3.   Výrobcovia vozidiel poskytujú kontrolným strediskám alebo, ak je to vhodné, príslušnému orgánu prístup k technickým informáciám, ktoré sú potrebné na vykonanie kontroly technického stavu, ako sa ustanovuje v prílohe I. Komisia prijíma podrobné predpisy týkajúce sa postupov zabezpečujúcich prístup k technickým informáciám podľa prílohy I v súlade s postupom preskúmania podľa článku 16 ods. 2.
3.   Výrobcovia vozidiel poskytujú kontrolným strediskám alebo, ak je to vhodné, príslušnému orgánu a výrobcom skúšobných zariadení bezplatný prístup k technickým informáciám, ktoré sú potrebné na vykonanie kontroly technického stavu, ako sa ustanovuje v prílohe I. V prípade výrobcov skúšobných zariadení medzi tieto informácie patria informácie potrebné na to, aby sa skúšobné zariadenie mohlo použiť na účely uskutočnenia hodnotenia o splnení alebo nesplnení podmienok funkčnosti elektronických kontrolných systémov vozidla. Komisia prijíma podrobné predpisy týkajúce sa postupov zabezpečujúcich prístup k technickým informáciám podľa prílohy I a skúma uskutočniteľnosť jednotného prístupového miesta v súlade s postupom preskúmania podľa článku 16 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Kapitola 3 – názov
POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA KONTROL TECHNICKÉHO STAVU
MINIMÁLNE POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA KONTROL TECHNICKÉHO STAVU
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 2
–   vozidlá kategórie M1, N1 a O2: štyri roky po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie, následne po dvoch rokoch a potom každý rok;
–  vozidlá kategórie M1, N1 a O2: štyri roky po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie, a následne každé dva roky;
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 3
–   vozidlá kategórie M1 evidované ako taxíky alebo sanitky, vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, T5, O3 a O4: jeden rok po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie a potom každoročne.
–  vozidlá kategórie M1 evidované ako taxíky alebo sanitky, vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4: jeden rok po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie a potom každoročne;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 3 a (nová)
–  vozidlá kategórie T5 používané prevažne na verejných pozemných komunikáciách: jeden rok po dátume prvého prihlásenia vozidla do evidencie a potom každoročne;
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – zarážka 3 b (nová)
–  ostatné kategórie vozidiel: v intervaloch určených členským štátom evidencie vozidla.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)
1a.  Každý členský štát môže poskytnúť financie na kontroly technického stavu, ak by sa vlastník vozidla rozhodol znížiť interval kontrol na jeden rok. Obdobie financovania začne plynúť najskôr 10 rokov po dátume prvej evidencie vozidla.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 b (nový)
1b.  Členský štát môže vyžadovať, aby vozidlá ktorejkoľvek kategórie evidované na jeho území podliehali častejšej pravidelnej kontrole technického stavu.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Ak počet najazdených kilometrov vozidla kategórie M1 alebo N1 pri prvej kontrole technického stavu po prvom prihlásení vozidla do evidencie dosiahne 160 000 km, musí sa vozidlo následne každý rok podrobovať kontrole technického stavu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3
3.   Držiteľ osvedčenia o evidencii môže požiadať kontrolné stredisko alebo v relevantnom prípade príslušný orgán o vykonanie kontroly technického stavu počas obdobia od začiatku mesiaca, ktorý predchádza mesiacu výročia podľa odseku 1 až do konca druhého mesiaca po tomto dátume bez toho, aby tým bol dotknutý dátum nasledujúcej kontroly technického stavu.
3.   Držiteľ osvedčenia o evidencii môže požiadať kontrolné stredisko alebo v relevantnom prípade príslušný orgán alebo orgány alebo zariadenia s takýmto osvedčením a pod dohľadom členského štátu o vykonanie kontroly technického stavu počas obdobia od začiatku mesiaca, ktorý predchádza mesiacu výročia podľa odseku 1 až do konca druhého mesiaca po tomto dátume bez toho, aby tým bol dotknutý dátum nasledujúcej kontroly technického stavu.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – zarážka 3
–  v prípade zmeny držiteľa osvedčenia o evidencii vozidla.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – zarážka 3 a (nová)
–  ak počet najazdených kilometrov vozidla dosiahol 160 000 km.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1
1.  Kontrola technického stavu sa zameriava na oblasti uvedené v prílohe II bode 2.
1.  Kontrola technického stavu sa zameriava aspoň na oblasti uvedené v prílohe II bode 2.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.   Príslušné orgány členského štátu alebo kontrolné stredisko vykonávajú vo vzťahu ku každej oblasti uvedenej v odseku 1 kontrolu technického stavu, ktorá sa zameriava prinajmenšom na položky s použitím metódy uplatniteľnej na kontrolu týchto položiek podľa prílohy II bodu 3.
2.   Príslušné orgány členského štátu alebo kontrolné stredisko vykonávajú vo vzťahu ku každej oblasti uvedenej v odseku 1 kontrolu technického stavu, ktorá sa zameriava prinajmenšom na položky s použitím metódy uplatniteľnej na kontrolu týchto položiek podľa bodu 3 prílohy II alebo rovnocennej alternatívy schválenej príslušným orgánom.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.   Kontrolné stredisko alebo v relevantnom prípade príslušný orgán, ktorý vykonal kontrolu technického stavu vozidla, vystaví takémuto vozidlu osvedčenie o technickej kontrole, ktoré obsahuje prinajmenšom údaje, ktoré sú uvedené v prílohe IV.
1.   Kontrolné stredisko alebo v relevantnom prípade príslušný orgán, ktorý vykonal kontrolu technického stavu vozidla, vystaví takémuto vozidlu elektronické osvedčenie o technickej kontrole, ktoré je k dispozícii aj v elektronickom formáte a obsahuje prinajmenšom údaje, ktoré sú uvedené v prílohe IV. Na tento účel Komisia navrhne štandardný formulár Európskej únie na kontrolu technického stavu vozidla.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.   Kontrolné stredisko alebo v relevantnom prípade príslušný orgán odovzdá osobe, ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, osvedčenie o technickej kontrole alebo jej v prípade elektronického osvedčenia o technickej kontrole odovzdá riadne overený výpis takéhoto osvedčenia.
2.   Kontrolné stredisko alebo v relevantnom prípade príslušný orgán ihneď po uspokojivom dokončení kontroly odovzdá osobe, ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, osvedčenie o technickej kontrole vozidla alebo, ak má osvedčenie elektronickú formu, sprístupní výtlačok výsledkov kontroly.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 a (nový)
2a.  V prípade, že bola prijatá žiadosť o opätovnú evidenciu vozidla a vozidlo pochádza z iného členského štátu, orgány zodpovedné za evidenciu uznajú osvedčenie o technickej kontrole vozidla hneď, ako je overená jeho platnosť v čase opätovnej evidencie. Takéto uznanie sa vydá na rovnaké obdobie ako pôvodné obdobie platnosti osvedčenia, s výnimkou prípadov, keď pôvodná platnosť osvedčenia presahuje maximálne zákonné obdobie v členskom štáte, kde je vozidlo opätovne evidované. V takom prípade je platnosť upravená smerom nadol, a počíta sa odo dňa, keď bolo pre vozidlo vydané pôvodné osvedčenie o technickej kontrole. Pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia členské štáty si navzájom oznámia, aký formát osvedčenia o technickej kontrole ich príslušné orgány uznávajú, ako aj pokyny o tom, ako overiť pravosť.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.   Na účely vykonania kontroly údajov počítadla kilometrov a v prípade, že takéto informácie neboli po predchádzajúcej kontrole technického stavu oznámené elektronicky, technik požiada osobu, ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, aby predložila osvedčenie vystavené po predchádzajúcej kontrole technického stavu.
4.   Na účely vykonania kontroly údajov počítadla kilometrov, ak je takéto počítadlo nainštalované, a v prípade, že informácie o takejto kontrole neboli po predchádzajúcej kontrole technického stavu oznámené elektronicky, technik požiada osobu, ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, aby predložila osvedčenie vystavené po predchádzajúcej kontrole technického stavu, ak toto osvedčenie nebolo vydané elektronicky.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5
5.   Výsledky kontroly technického stavu sa oznamujú orgánu, ktorý vozidlo zaevidoval. Toto oznámenie obsahuje informácie uvedené v osvedčení o technickej kontrole.
5.   Výsledky kontroly technického stavu sa bezodkladne oznamujú v elektronickej podobe orgánu, ktorý vozidlo zaevidoval. Toto oznámenie obsahuje informácie uvedené v osvedčení o technickej kontrole.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.   V prípade veľkých nedostatkov príslušný orgán rozhodne o podmienkach, za akých sa môže vozidlo používať, skôr ako sa podrobí ďalšej kontrole technického stavu. Táto ďalšia kontrola sa vykoná do šiestich týždňov po počiatočnej kontrole.
2.   V prípade veľkých nedostatkov príslušný vnútroštátny orgán môže rozhodnúť o podmienkach, za akých sa môže vozidlo používať, skôr ako sa podrobí ďalšej kontrole technického stavu. Táto ďalšia kontrola sa vykoná do šiestich týždňov po počiatočnej kontrole.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
3.   V prípade nebezpečných nedostatkov sa vozidlo nesmie používať na verejne dostupných cestných komunikáciách a odoberie sa jeho osvedčenie o evidencii v súlade s článkom 3a smernice Európskeho parlamentu a Rady XXX, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá, a to až do odstránenia nedostatkov, pričom sa vystaví nové osvedčenie o technickej kontrole potvrdzujúce, že vozidlo sa nachádza v stave spôsobilom na používanie v cestnej premávke.
3.   V prípade nebezpečných nedostatkov môže členský štát alebo príslušný orgán zabrániť používaniu vozidla na verejných pozemných komunikáciách alebo jeho používanie obmedziť, a to až do odstránenia všetkých nebezpečných nedostatkov.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
Kontrolné stredisko alebo, ak je to vhodné, príslušný orgán členského štátu, ktorý vykonal kontrolu technického stavu vozidla evidovaného na jeho území, vystaví pre každé vozidlo dôkaz o tom, že takéto vozidlo úspešne absolvovalo takúto kontrolu. Takýto dôkaz musí obsahovať dátum nasledujúcej kontroly technického stavu.
Kontrolné stredisko alebo, ak je to vhodné, príslušný orgán členského štátu, ktorý vykonal kontrolu technického stavu vozidla evidovaného na jeho území, vystaví pre každé vozidlo dôkaz o tom, že takéto vozidlo úspešne absolvovalo takúto kontrolu. Takýto dôkaz musí obsahovať dátum nasledujúcej kontroly technického stavu. Nie je potrebné vydávať žiaden dôkaz o dobrom technickom stave, ak je v registračnom dokumente vozidla možné uviesť, že sa vykonala kontrola technického stavu a dátum ďalšej takejto kontroly.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 a (nový)
Ak je kontrolované vozidlo z kategórie vozidiel nepodliehajúcich evidencii v členskom štáte, v ktorom boli uvedené do prevádzky, dôkaz o vykonaní kontroly sa umiestni na viditeľnom mieste na vozidle.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
Každý členský štát uzná dôkaz, ktorý je vystavený v súlade s odsekom 1.
Každý členský štát uzná dôkaz, ktorý je vystavený iným členským štátom v súlade s odsekom 1 alebo príslušný záznam v osvedčení o evidencii vozidla, za predpokladu, že bol vystavený pre vozidlo evidované v danom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
1.   Skúšobné zariadenia a vybavenie, ktoré sa používa na vykonávanie kontrol technického stavu, musí spĺňať minimálne technické požiadavky uvedené v prílohe V.
1.   Skúšobné zariadenia a vybavenie, ktoré sa používa na vykonávanie kontrol technického stavu, musí spĺňať aspoň minimálne technické požiadavky uvedené v prílohe V.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 a (nový)
1a.  Kontrolné strediská, v ktorých technici vykonávajú kontroly technického stavu, schvaľuje členský štát alebo jeho príslušný orgán.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 b (nový)
1b.  Kontrolné strediská, ktoré už získali od členských štátov oprávnenie pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, budú opätovne prekontrolované z hľadiska toho, či dodržiavajú minimálne normy, a to po období aspoň piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 a (nový)
2a.  Kontrolné strediská plnia minimálne požiadavky na riadenie kvality zabezpečením súladu s požiadavkami schvaľujúceho členského štátu. Kontrolné strediská zabezpečujú objektívnosť a vysokú kvalitu kontrol vozidiel.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
1.  Kontrolu technického stavu vykonávajú technici, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky na spôsobilosť a odborné vzdelávanie uvedené v prílohe VI.
1.  Kontrolu technického stavu vykonávajú technici, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky na spôsobilosť a odborné vzdelávanie uvedené v prílohe VI. Členské štáty môžu stanoviť ďalšie požiadavky na spôsobilosť a odborné vzdelávanie.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty nariaďujú primeranú odbornú prípravu technikov v súlade s kvalifikačnými požiadavkami.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.   Členské štáty udeľujú osvedčenie technikom, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky na spôsobilosť a odborné vzdelávanie. Toto osvedčenie musí obsahovať prinajmenšom informácie, ktoré sú uvedené v prílohe VI bode 3.
2.   Príslušné orgány alebo podľa situácie schválené strediská odborného vzdelávania udeľujú osvedčenie technikom, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky na spôsobilosť a odborné vzdelávanie. Toto osvedčenie musí obsahovať prinajmenšom informácie, ktoré sú uvedené v prílohe VI bode 3.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
3.   Technici, ktorých ku dňu začiatku uplatňovania tohto nariadenia zamestnávajú príslušné orgány členských štátov alebo kontrolné stredisko, sú oslobodení od požiadaviek, ktoré sú uvedené v prílohe VI bode 1. Členské štáty poskytujú týmto technikom osvedčenie o rovnocennosti.
3.   Technici, ktorých ku dňu začiatku uplatňovania tohto nariadenia zamestnávajú príslušné orgány členských štátov alebo kontrolné stredisko alebo ktorí sú nimi schválení, sú oslobodení od požiadaviek, ktoré sú uvedené v bode 1 prílohy VI. Členské štáty poskytujú týmto technikom osvedčenie o rovnocennosti.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 a (nový)
4a.  Osoba, ktorá vykonala opravu alebo údržbu vozidla, sa nesmie zapájať do následnej pravidelnej kontroly technického stavu toho istého vozidla ako technik, s výnimkou prípadu, keď orgán dohľadu potvrdil, že je zaručená vysoká miera objektívnosti. Členské štáty môžu stanovovať prísnejšie požiadavky na oddelenie činností.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5
5.   Kontrolné stredisko oboznámi osobu, ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, s opravami, ktoré je potrebné vykonať, pričom nesmie pozmeniť výsledky kontroly na obchodné účely.
5.   Kontrolné stredisko oboznámi osobu alebo opravárenskú dielňu, ktorá sa dostavila s vozidlom na kontrolu, s nedostatkami zistenými na vozidle, pričom nesmie pozmeniť výsledky kontroly na obchodné účely.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Každý členský štát zabezpečuje dohľad nad kontrolnými strediskami na svojom území.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
2.   Kontrolné strediská, ktoré priamo prevádzkuje príslušný orgán, sú oslobodené od požiadaviek týkajúcich sa udeľovania oprávnení a dozoru.
2.   Kontrolné strediská, ktoré priamo prevádzkuje príslušný orgán členského štátu, sú oslobodené od požiadaviek týkajúcich sa udeľovania oprávnení a dozoru.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 15
Komisia preverí uskutočniteľnosť, náklady a prínosy zriadenia elektronickej platformy informácií o vozidlách s ohľadom na výmenu informácií a údajov týkajúcich sa kontrol technického stavu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými strediskami a výrobcami automobilov.
Komisia preverí najúčinnejší a najefektívnejší spôsob zriadenia elektronickej platformy informácií o vozidlách a využije pritom existujúce a už zavedené riešenia v oblasti informačných technológií s ohľadom na medzinárodnú výmenu údajov, aby sa minimalizovali náklady a predišlo sa zdvojovaniu. V rámci tohto preskúmania sa zváži čo najvhodnejší spôsob prepojenia existujúcich vnútroštátnych systémov s ohľadom na výmenu informácií a údajov týkajúcich sa kontrol technického stavu a údajov z počítadla kilometrov medzi príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré zodpovedajú za kontrolu, evidenciu a schvaľovanie vozidiel, kontrolnými strediskami, výrobcami skúšobných zariadení a výrobcami automobilov.
Komisia tiež preskúma zhromažďovanie a uchovávanie existujúcich údajov súvisiacich s bezpečnosťou, ktoré sa týkajú vozidiel prítomných pri závažných nehodách. Tieto údaje by mali obsahovať prinajmenšom informácie o komponentoch s bezpečnostnou funkciou, ktoré boli nahradené alebo opravované.
Informácie o histórii vozidla by sa mali poskytovať technikom kontrolujúcim vozidlo a v anonymizovanej podobe členským štátom, aby im pomáhali plánovať a vykonávať opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a tiež držiteľovi osvedčenia o evidencii alebo majiteľovi vozidla.
Komisia na základe tohto preskúmania navrhne a vyhodnotí rôzne možnosti politiky vrátane možnosti zrušiť požiadavku dôkazu o vykonaní kontroly, ako sa ustanovuje v článku 10. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch tohto preskúmania do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a k tejto správe, v prípade potreby, priloží legislatívny návrh.
Na základe tohto preskúmania Komisia navrhne a vyhodnotí rôzne možnosti politiky vrátane možnosti zrušiť požiadavku dôkazu o vykonaní kontroly, ako sa ustanovuje v článku 10, a zaviesť systém, ktorý pri cezhraničnom predaji umožní medzi členskými štátmi výmenu informácií o stave počítadla kilometrov a závažných nehodách týchto vozidiel počas ich životnosti. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch tohto preskúmania do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a k tejto správe, v prípade potreby, priloží legislatívny návrh.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 17
Komisia je v súlade s článkom 19 oprávnená prijímať delegované akty s cieľom:
Komisia je v súlade s článkom 18 oprávnená prijímať delegované akty s cieľom aktualizácie:
–  aktualizácie článku 2 ods. 1 a článku 5 ods. 1 a 2 tak, aby sa zohľadnili zmeny v kategóriách vozidiel, ktoré vyplývajú zo zmien a doplnení právnych predpisov podľa článku 3 ods. 1;
a)  označení kategórií vozidiel v článku 2 ods. 1 a článku 5 ods. 1 a 2 (podľa situácie) v prípade zmien v kategóriách vozidiel, ktoré vyplývajú zo zmien právnych predpisov o typovom schvaľovaní podľa článku 2 ods. 1, bez toho, aby to malo vplyv na rozsah a frekvenciu kontrol;
–  prispôsobenia príloh technickému pokroku alebo s cieľom zohľadniť úpravy v medzinárodných právnych predpisoch alebo v právnych predpisoch Únie.
b)  bodu 3 prílohy II, pokiaľ ide o metódy, dôvody zlyhania; prílohy V v prípade dostupnosti účinnejších a efektívnejších kontrolných metód a prílohy I, ak by sa vyžadovali ďalšie informácie na vykonávanie kontrol technického stavu;
c)  bodu 3 prílohy II, pokiaľ ide o zoznam kontrolovaných položiek, metód, príčin porúch, prílohy III, pokiaľ ide o hodnotenie nedostatkov, a prílohy V s cieľom prispôsobiť ich vývoju právnych predpisov Únie v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia, a prílohy I, ak by sa mali vyžadovať dodatočné informácie s cieľom vykonania kontroly technického stavu vozidla.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
2.   Delegovanie právomocí uvedených v článku 17 sa udeľuje na dobu neurčitú [odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú proti takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 18 a (nový)
Článok 18a
Podávanie správ o dvoj- alebo trojkolesových vozidlách
Komisia najneskôr do [troch rokov odo dňa uverejnenia tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o zaradení dvoj- alebo trojkolesových vozidiel do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. V správe sa posúdi bezpečnosť cestnej premávky v Únii pre túto kategóriu vozidiel. Komisia predovšetkým porovná situáciu bezpečnosti cestnej premávky pre túto kategóriu vozidiel v členských štátoch, ktoré vykonávajú kontroly technického stavu vozidiel tejto kategórie, so situáciou v členských štátoch, ktoré túto kategóriu vozidiel nekontrolujú, aby sa posúdilo, či kontrola technického stavu dvoj- alebo trojkolesových vozidiel je úmerná cieľom stanoveným v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Podľa vhodnosti sa k správe priložia legislatívne návrhy.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 18b (nový)
Článok 18b
Podávanie správ
Komisia najneskôr [päť rokov od dňa uverejnenia tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a účinkoch tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o frekvenciu kontrol, úroveň harmonizácie pravidelných kontrol technického stavu a účinnosť ustanovení o vzájomnom uznávaní osvedčení o technickej kontrole v prípadoch evidencie vozidiel pochádzajúcich z iného členského štátu. V správe sa posúdi aj to, či existuje dostatočná úroveň harmonizácie umožňujúca úplné vzájomné uznávanie osvedčení o technickej kontrole v celej Únii a či sú potrebné prísnejšie európske normy, aby sa tento cieľ dosiahol. V prípade potreby sa k správe priložia legislatívne návrhy.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2
2.   Každý členský štát podnikne opatrenia potrebné na zaistenie toho, aby sa manipulovanie alebo neoprávnené narábanie s počítadlom kilometrov považovalo za trestný čin a aby sa trestalo účinnými, primeranými, odrádzajúcimi a nediskriminačnými sankciami.
2.   Každý členský štát podnikne opatrenia potrebné na zaistenie toho, aby sa manipulovanie alebo neoprávnené narábanie s komponentmi vozidla a so systémami, ktoré majú dosah na dodržanie požiadaviek bezpečnosti a ochrany životného prostredia, alebo s počítadlom kilometrov považovalo za trestný čin a aby sa trestalo účinnými, primeranými, odrádzajúcimi a nediskriminačnými sankciami, a na zaistenie presnosti údajov z počítadiel najazdených kilometrov počas celej životnosti vozidla.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Príloha I – časť 5 – bod 5.3 – zarážka 8 a (nová)
–  Odporúčaný tlak v pneumatikách
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – odsek 4 a (nový)
Ak nie je možné kontrolovať vozidlo použitím odporúčanej kontrolnej metódy stanovenej v tejto prílohe, kontrolné stredisko môže vykonať kontrolu v súlade s alternatívnou metódou, ktorú písomne schválil vhodný príslušný orgán. Príslušný orgán sa musí presvedčiť o tom, že sa zachovajú bezpečnostné a environmentálne normy.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 3 – položka 1.8 – písmeno a
1.8  Brzdová kvapalina
Meranie teploty varu alebo obsahu vody
a)  Teplota varu brzdovej kvapaliny je príliš nízka alebo obsah vody je príliš vysoký.

1.8  Brzdová kvapalina
Meranie teploty varu alebo obsahu vody
a)  Teplota varu brzdovej kvapaliny je príliš nízka

Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 3 – položka 3.3 – písmeno a
3.3.  Spätné zrkadlá alebo zariadenia
Vizuálna kontrola.
a)  Zrkadlo alebo zariadenie chýba alebo nie je pripevnené v súlade s požiadavkami(1).

3.3.  Spätné zrkadlá alebo zariadenia
Vizuálna kontrola.
a)  Zrkadlo alebo zariadenie chýba alebo nie je pripevnené v súlade s požiadavkami(1) vrátane požiadaviek uvedených v smernici 2007/38/ES o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá evidované v Spoločenstve.

Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 3 – položka 4.1.2
4.1.2.  Nastavenie
Určite horizontálne zameranie každého svetlometu stretávacieho svetla pomocou zameriavacieho zariadenia svetlometov alebo meracej steny.
Zameranie svetlometu nie je v rozmedzí stanovenom v požiadavkách.

4.1.2.  Nastavenie
Určite horizontálne a vertikálne zameranie každého svetlometu stretávacieho svetla pomocou zameriavacieho zariadenia svetlometov a elektronického ovládacieho zariadenia s cieľom overiť v prípade potreby dynamickú funkčnosť.
Zameranie svetlometu nie je v rozmedzí stanovenom v požiadavkách.

Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 3 – položka 4.1.3
4.1.3.  Spínače
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)  Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami(1) (počet svetlometov svietiacich súčasne).b)  Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.

4.1.3.  Spínače
Vizuálna kontrola a kontrola činnosti a v prípade potreby použitie elektronického ovládacieho zariadenia.
a)  Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami(1) (počet svetlometov svietiacich súčasne).b)  Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.

Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 3 – položka 4.1.5
4.1.5.  Korektory sklonu (ak sú povinné)
Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je to možné.
a)  Zariadenie nefunguje.b)  Ručne ovládané zariadenie sa nedá ovládať z miesta vodiča.

4.1.5.  Korektory sklonu (ak sú povinné)
Vizuálna kontrola a kontrola činnosti a v prípade potreby použitie elektronického ovládacieho zariadenia.
a)  Zariadenie nefunguje.b)  Ručne ovládané zariadenie sa nedá ovládať z miesta vodiča.

Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 3 – položka 4.3.2
4.3.2.  Spínače
Vizuálna kontrola a skúška činnosti.
a)  Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.b)  Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.

4.3.2.  Brzdové svetlá – spínače núdzového brzdového svetla
Vizuálna kontrola a skúška činnosti pomocou elektronického riadiaceho zariadenia na rozlíšenie vstupnej hodnoty senzoru brzdového pedála a na overenie funkčnosti núdzového brzdového svetla pozorovaním.
a)  Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.b)  Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.ba)  Funkcie núdzového brzdového svetla nefungujú alebo nefungujú správne.

Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 3 – položka 4.5.2
4.5.2.  Nastavenie (X)(2)
Skúška činnosti a skúška pomocou zameriavacieho zariadenia svetlometov
Predné hmlové svietidlo nie je vodorovne nasmerované, keď je svetelná stopa v rozhraní.

4.5.2.  Nastavenie (X)(2)
Skúška činnosti a skúška pomocou zameriavacieho zariadenia svetlometov
Predné hmlové svietidlo nie je vodorovne a zvislo nasmerované, keď je svetelná stopa v rozhraní.

Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 3 – položka 5.2.2. – písmeno d a (nové)
5.2.2.  Kolesá
Vizuálna kontrola oboch strán, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku.
a)  Akákoľvek prasklina alebo chyba zvaru.(...)

5.2.2.  Kolesá
Vizuálna kontrola oboch strán, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku.
a)  Akákoľvek prasklina alebo chyba zvaru.(...)da)  Kolesá nie sú kompatibilné s nábojmi kolesa

Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 3 – položka 5.2.3. – stĺpec 2
5.2.3.  Pneumatiky
Vizuálna kontrola celej pneumatiky buď otáčaním kolesa nad zemou, pričom vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku, alebo posúvaním vozidla dozadu a dopredu nad montážnou jamou.


5.2.3.  Pneumatiky
Vizuálna kontrola celej pneumatiky buď otáčaním kolesa nad zemou, pričom vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku, alebo posúvaním vozidla dozadu a dopredu nad montážnou jamou.Na meranie tlaku v pneumatikách použite tlakomer a porovnajte ho s hodnotami, ktoré uviedol výrobca.


Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 3 – položka 8.2.1.2
8.2.1.2  Plynné emisie
Meranie pomocou analyzátora výfukových plynov v súlade s požiadavkami(1). Alternatívne sa v prípade vozidiel vybavených vhodným palubným diagnostickým systémom (OBD) môže správne fungovanie emisného systému overiť príslušným načítaním údajov zo zariadenia OBD a kontrolami správneho fungovania systému OBD namiesto merania emisií pri voľnobežných otáčkach motora a v súlade s podmienkami odporúčanými výrobcom na kondicionovanie motora a inými požiadavkami(1).
a)  Buď plynné emisie presahujú konkrétne hodnoty uvedené výrobcom,b)  alebo ak tieto informácie nie sú k dispozícii, emisie CO presahujú:i)  v prípade vozidiel, ktoré nie sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií,–  4,5 %, alebo–  3,5 %podľa dátumu prvej registrácie alebo použitia uvedeného v požiadavkách(1).ii)  v prípade vozidiel, ktoré sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií:–  pri voľnobežných otáčkach motora: 0,5 %–  pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,3 %alebo–  pri voľnobežných otáčkach motora: 0,3 %6–  pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,2 %podľa dátumu prvej registrácie alebo použitia uvedeného v požiadavkách(1).c)  Hodnota lambda je mimo rozsahu 1 ± 0,03 alebo nie je v súlade so špecifikáciou výrobcu.d)  Údaje načítané zo zariadenia OBD signalizujú závažnú poruchu.

8.2.1.2  Plynné emisie
Meranie pomocou analyzátora výfukových plynov v súlade s požiadavkami(1). Kontrola výfuku musí byť vždy štandardným postupom posudzovania emisií, dokonca aj v kombinácii s OBD.
a)  Buď plynné emisie presahujú konkrétne hodnoty uvedené výrobcom,


Pre vozidlá vybavené OBD v súlade s požiadavkami (1), týkajúcimi sa informácií OBD a kontroly (technického stavu) správneho fungovania systému OBD pri vysokých voľnobežných otáčkach motora v súlade s odporúčaniami výrobcu a ostatnými požiadavkami(1).Meranie hladiny NOx pomocou vhodného zariadenia/vhodne vybaveného analyzátora výfukových plynov prostredníctvom existujúcich metód testovania výfukov.
b)  alebo ak tieto informácie nie sú k dispozícii, emisie CO presahujú:i)  v prípade vozidiel, ktoré nie sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií,–  4,5 %, alebo–  3,5 %podľa dátumu prvej registrácie alebo použitia uvedeného v požiadavkách(1).ii)  v prípade vozidiel, ktoré sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií:–  pri voľnobežných otáčkach motora: 0,5 %–  pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,3 %alebo–  pri voľnobežných otáčkach motora: 0,3 %6–  pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,2 %alebo–  pri voľnobežných otáčkach motora: 0,2 % (6a)–  pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,1 % (6a)podľa dátumu prvej registrácie alebo použitia uvedeného v požiadavkách(1).c)  Hodnota lambda je mimo rozsahu 1 ± 0,03, alebo nie je v súlade so špecifikáciou výrobcu.d)  Údaje načítané zo zariadenia OBD signalizujú závažnú poruchu pri voľnobežných otáčkach motora.Hladina NOx, ktorá nie je v súlade s požiadavkami alebo ktorá presahuje konkrétnu hladinu stanovenú výrobcom.

_____________

(6a)  Typové schválenie podľa hodnôt uvedených v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po 1. júli 2007 (Euro 5).

Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Príloha II – časť 3 – položka 8.2.2.2
8.2.2.2  OpacitaVozidlá zaevidované alebo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1980 sú oslobodené od tejto požiadavky
a)  Meranie opacity výfukových plynov sa vykonáva počas voľnej akcelerácie (bez zaťaženia z voľnobežných až po medzné otáčky) s radiacou pákou prevodovky v neutrálnej polohe a zapnutou spojkou.
a)  V prípade vozidiel prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách(1)


b)  Predbežná príprava vozidla:
opacita presahuje úroveň uvedenú na výrobnom štítku vozidla.


1.  Vozidlá sa môžu skúšať bez predbežnej prípravy, hoci by sa malo z bezpečnostných dôvodov skontrolovať, či je motor zahriaty a či je v uspokojivom mechanickom stave.
b)  Ak táto informácia nie je k dispozícii alebo požiadavky(1) neumožňujú použitie referenčných hodnôt


2.  Požiadavky na predbežnú prípravu:
pri motoroch s atmosférickým saním: 2,5 m-1 ,


i)  Motor musí dosiahnuť úplnú prevádzkovú teplotu, napríklad teplota oleja meraná sondou v trubici na meranie hladiny oleja musí byť aspoň 80 °C, alebo musí mať bežnú prevádzkovú teplotu, ak je nižšia, alebo teplota motorového bloku meraná úrovňou infračerveného žiarenia musí byť aspoň ekvivalentná. Ak sa na základe konfigurácie vozidla toto meranie nedá uskutočniť, stanovenie bežnej prevádzkovej teploty motora sa môže vykonávať inými prostriedkami, napríklad pomocou chladiaceho ventilátora motora.
pri motoroch preplňovaných turbodúchadlom: 3,0 m-1,


ii)  Výfukový systém sa prečistí aspoň troma cyklami voľnej akcelerácie pri voľnobežných otáčkach alebo ekvivalentnou metódou.
alebo v prípade vozidiel označených v požiadavkách(1), alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách(1).,


c)  Skúšobný postup:
1,5 m-1 7.


1.  Motor a akékoľvek namontované turbodúchadlo musí pred začiatkom každého cyklu voľnej akcelerácie bežať na voľnobežných otáčkach. U vysokovýkonných dieselových motorov to znamená čakať aspoň 10 sekúnd po uvoľnení akcelerátora;2.  Na začatie každého cyklu voľnej akcelerácie sa akceleračný pedál musí rýchlo (v priebehu menej než jednej sekundy) a rovnomerne stlačiť, ale nie násilne, tak aby sa dosiahla maximálna dodávka zo vstrekovacieho čerpadla.3.  Počas každého cyklu voľnej akcelerácie motor musí dosiahnuť medzné otáčky alebo u vozidiel a automatickým prevodom, otáčky špecifikované výrobcom, alebo ak takýto údaj nie je k dispozícii, dve tretiny medzných otáčok predtým, než sa uvoľní akceleračný pedál. Toto by sa mohlo kontrolovať napríklad monitorovaním otáčok motora alebo dostatočným časom, ktorý uplynie medzi počiatočným stlačením pedála a uvoľnením, čo by v prípade vozidiel kategórie 1 a 2 z prílohy 1 predstavovalo minimálne dve sekundy.4.  Vozidlá v skúške nevyhovejú len vtedy, keď aritmetické priemery minimálne troch cyklov voľnej akcelerácie prekročia limitné hodnoty. To sa môže vypočítať tak, že sa nebude brať do úvahy žiadne meranie, ktoré sa značne odchyľuje od nameraného priemeru, alebo tak, že sa použije iný spôsob štatistického výpočtu, ktorý zohľadňuje rozptyl meraní. Členské štáty môžu obmedziť počet skúšobných cyklov.5.  V snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu členské štáty môžu medzi nevyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty výrazne presiahli medzné hodnoty po menej než troch akceleračných cykloch alebo po čistiacich cykloch. Takisto v snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu členské štáty môžu medzi vyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty boli výrazne nižšie ako medzné hodnoty po menej než troch akceleračných cykloch alebo po čistiacich cykloch.


8.2.2.2  OpacitaVozidlá zaevidované alebo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1980 sú oslobodené od tejto požiadavky.
a)  Meranie opacity výfukových plynov sa vykonáva počas voľnej akcelerácie (bez zaťaženia z voľnobežných až po medzné otáčky) s radiacou pákou prevodovky v neutrálnej polohe a zapnutou spojkou. Kontrola výfuku musí byť vždy štandardným postupom posudzovania emisií, dokonca aj v kombinácii s OBD.
a)  V prípade vozidiel prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách(1),


Pre vozidlá vybavené OBD v súlade s požiadavkami (1), týkajúcimi sa informácií OBD a kontroly (technického stavu) správneho fungovania systému OBD pri vysokých voľnobežných otáčkach motora v súlade s odporúčaniami výrobcu a ostatnými požiadavkami(1).b)  Predbežná príprava vozidla:
opacita presahuje úroveň uvedenú na výrobnom štítku vozidla.


1.  Vozidlá sa môžu skúšať bez predbežnej prípravy, hoci by sa malo z bezpečnostných dôvodov skontrolovať, či je motor zahriaty a či je v uspokojivom mechanickom stave.
b)  Ak táto informácia nie je k dispozícii alebo požiadavky(1) neumožňujú použitie referenčných hodnôt


2.  Požiadavky na predbežnú prípravu:
pri motoroch s atmosférickým saním: 2,5 m-1,


i)  Motor musí dosiahnuť úplnú prevádzkovú teplotu, napríklad teplota oleja meraná sondou v trubici na meranie hladiny oleja musí byť aspoň 80 °C, alebo musí mať bežnú prevádzkovú teplotu, ak je nižšia, alebo teplota motorového bloku meraná úrovňou infračerveného žiarenia musí byť aspoň ekvivalentná. Ak sa na základe konfigurácie vozidla toto meranie nedá uskutočniť, stanovenie bežnej prevádzkovej teploty motora sa môže vykonávať inými prostriedkami, napríklad pomocou chladiaceho ventilátora motora.
pri motoroch preplňovaných turbodúchadlom: 3,0 m-1,


ii)  výfukový systém sa prepláchne aspoň troma cyklami voľnej akcelerácie pri voľnobežných otáčkach alebo ekvivalentnou metódou.
alebo v prípade vozidiel označených v požiadavkách(1) alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách(1),


c)  Skúšobný postup:
1,5 m-1.7


1.  Motor a akékoľvek namontované turbodúchadlo musí pred začiatkom každého cyklu voľnej akcelerácie bežať na voľnobežných otáčkach. Pri dieselových motoroch ťažkých úžitkových vozidiel to znamená čakať aspoň 10 sekúnd po uvoľnení akcelerátora.
alebo


2.  Na začatie každého cyklu voľnej akcelerácie sa akceleračný pedál musí rýchlo (v priebehu menej než jednej sekundy) a rovnomerne stlačiť, ale nie násilne, tak aby sa dosiahla maximálna dodávka zo vstrekovacieho čerpadla.
0,5 m-1 6a


3.  Počas každého cyklu voľnej akcelerácie musí motor dosiahnuť medzné otáčky alebo pri vozidlách s automatickou prevodovkou otáčky špecifikované výrobcom, alebo ak takýto údaj nie je k dispozícii, dve tretiny medzných otáčok predtým, než sa uvoľní akceleračný pedál. Toto by sa mohlo kontrolovať napríklad monitorovaním otáčok motora alebo dostatočným časom, ktorý uplynie medzi počiatočným stlačením pedála a uvoľnením, čo by v prípade vozidiel kategórie 1 a 2 z prílohy 1 predstavovalo minimálne dve sekundy.4.  Vozidlá v skúške nevyhovejú len vtedy, keď aritmetické priemery minimálne troch posledných cyklov voľnej akcelerácie prekročia hraničné hodnoty. To sa môže vypočítať tak, že sa nebude brať do úvahy žiadne meranie, ktoré sa značne odchyľuje od nameraného priemeru. Členské štáty môžu obmedziť počet skúšobných cyklov.5.  V snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu členské štáty môžu medzi nevyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty výrazne presiahli medzné hodnoty po menej než troch akceleračných cykloch alebo po čistiacich cykloch. Takisto v snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu členské štáty môžu medzi vyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty boli výrazne nižšie ako medzné hodnoty po menej než troch akceleračných cykloch alebo po čistiacich cykloch.Meranie hladiny NOx a častíc pomocou vhodného zariadenia/vhodne vybaveného analyzátora výfukových plynov prostredníctvom existujúcich metód testovania voľnej akcelerácie.
Hladina NOx alebo hodnoty častíc, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami alebo ktoré presahujú konkrétnu hladinu stanovenú výrobcom.

______________

6a Typové schválenie podľa hodnôt uvedených v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po 1. júli 2007 (Euro 5).

Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Príloha III – položka 1.8 – písmeno a
1.8  Brzdová kvapalina
a)  Teplota varu brzdovej kvapaliny je príliš nízka alebo obsah vody je príliš vysoký.


1.8  Brzdová kvapalina
a)  Teplota varu brzdovej kvapaliny je príliš nízka


Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Príloha III – položka 5.2.2 – písmeno d a (nové)


Malý
Veľký
Nebezpečný

5.2.2.  Kolesá
a)  Akákoľvek prasklina alebo chyba zvaru.


x


(...)
Malý
Veľký
Nebezpečný

5.2.2.  Kolesá
a)  Akákoľvek prasklina alebo chyba zvaru.


x


(...)da)  Kolesá nie sú kompatibilné s nábojmi kolesa.

x


Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Príloha III – položka 5.2.3


Malý
Veľký
Nebezpečný

5.2.3.  Pneumatiky
a)  Veľkosť pneumatiky, kapacita zaťaženia, schvaľovacia značka alebo rýchlostná kategória nie je v súlade s požiadavkami(1) a má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

xNedostatočná nosnosť alebo rýchlostná kategória pri aktuálnom používaní, pneumatika sa dotýka iných pevných častí vozidla, čo narúša bezpečnosť vedenia vozidla


x


b)  Pneumatiky na rovnakej náprave alebo na dvojkolesách majú rôzne veľkosti.

xc)  Pneumatiky na rovnakej náprave majú rozdielnu konštrukciu (radiálna/diagonálna).

xd)  Akékoľvek vážne poškodenie alebo prerezanie pneumatiky.

xKordová vrstva viditeľná alebo poškodená.


x


e)  Hĺbka dezénu pneumatiky nie je v súlade s požiadavkami(1).

xMenej ako 80 % hodnoty požadovanej hĺbky dezénu


x


f)  Odieranie pneumatiky o iné komponenty (flexibilné zariadenia proti rozstrekovaniu)
x
Odieranie pneumatiky o iné komponenty (bezpečné vedenie vozidla nie je narušené)

xg)  Opätovne drážkované pneumatiky nie sú v súlade s požiadavkami(1).

xOchranná kordová vrstva narušená


x


h)  Nesprávne fungovanie systému monitorovania tlaku vzduchu
x
Očividne nefunkčné.

x
Malý
Veľký
Nebezpečný

5.2.3.  Pneumatiky
a)  Veľkosť pneumatiky, kapacita zaťaženia, schvaľovacia značka alebo rýchlostná kategória nie je v súlade s požiadavkami(1) a má vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

xNedostatočná nosnosť alebo rýchlostná kategória pri aktuálnom používaní, pneumatika sa dotýka iných pevných častí vozidla, čo narúša bezpečnosť vedenia vozidla


x


b)  Pneumatiky na rovnakej náprave alebo na dvojkolesách majú rôzne veľkosti.

xc)  Pneumatiky na rovnakej náprave majú rozdielnu konštrukciu (radiálna/diagonálna).

xd)  Akékoľvek vážne poškodenie alebo prerezanie pneumatiky.

xKordová vrstva viditeľná alebo poškodená.


x


e)  Ukazovateľ opotrebovania dezénu pneumatiky sa stáva viditeľným.

xPneumatiky na úrovni zákonnej hĺbky dezénu. Pneumatiky pod úrovňou hĺbky dezénu.


x


f)  Odieranie pneumatiky o iné komponenty (flexibilné zariadenia proti rozstrekovaniu)
x
Odieranie pneumatiky o iné komponenty (bezpečné vedenie vozidla nie je narušené)

xg)  Opätovne drážkované pneumatiky nie sú v súlade s požiadavkami(1).

xOchranná kordová vrstva narušená


x


h)  Systém sledovania tlaku pneumatiky nefunguje správne alebo je pneumatika zjavne nedohustená.
x
Očividne nefunkčné.

xi)  Prevádzkový tlak v jednej z pneumatík znížený o 20 %, nie však pod 150 kP

xTlak pneumatiky pod 150 kPa


x

Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Príloha III – položka 8.2.1.2 – písmeno b


Malý
Veľký
Nebezpečný

8.2.1.2  Plynné emisie
b)  alebo ak tieto informácie nie sú k dispozícii, emisie CO presahujú:

x(...)

ii)  v prípade vozidiel, ktoré nie sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií,

–  pri voľnobežných otáčkach motora: 0,5 %

–  pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,3 %

alebo

–  pri voľnobežných otáčkach motora: 0,3 %

–  pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,2 %

podľa dátumu prvej registrácie alebo použitia uvedeného v požiadavkách(1).


Malý
Veľký
Nebezpečný

8.2.1.2  Plynné emisie
b)  alebo ak tieto informácie nie sú k dispozícii, emisie CO presahujú:

x(...)

ii)  v prípade vozidiel, ktoré sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií:

–  pri voľnobežných otáčkach motora: 0,5 %

–  pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,3 %

alebo

–  pri voľnobežných otáčkach motora: 0,3 %

–  pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,2 %

alebo

–  pri voľnobežných otáčkach motora: 0,2 % 6a

–  pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,1 % 6a

podľa dátumu prvej registrácie alebo použitia uvedeného v požiadavkách(1).
______________

6a Typové schválenie podľa hodnôt uvedených v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po 1. júli 2007 (Euro 5).

Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Príloha III – položka 8.2.2.2 – písmeno b


Malý
Veľký
Nebezpečný

8.2.2.2  Opacita

Vozidlá zaevidované alebo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1980 sú oslobodené od tejto požiadavky
Ak táto informácia nie je k dispozícii alebo požiadavky(1) neumožňujú použitie referenčných hodnôt

xpri motoroch s atmosférickým saním: 2,5 m-1,

pri motoroch preplňovaných turbodúchadlom: 3,0 m-1,

alebo v prípade vozidiel označených v požiadavkách(1), alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách(1),

1,5 m-1.


Malý
Veľký
Nebezpečný

8.2.2.2  Opacita

Vozidlá zaevidované alebo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1980 sú oslobodené od tejto požiadavky.
Ak táto informácia nie je k dispozícii alebo požiadavky(1) neumožňujú použitie referenčných hodnôt

xpri motoroch s atmosférickým saním: 2,5 m-1,

pri motoroch preplňovaných turbodúchadlom: 3,0 m-1,

alebo v prípade vozidiel označených v požiadavkách(1) alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách(1),

1,5 m-1.

alebo

0,5 m-1 6a
_____________

6a Typové schválenie podľa hodnôt uvedených v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po 1. júli 2007 (Euro 5).

Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 6 a (nový)
(6a)  Podrobnosti o veľkých opravách, ktoré si vyžiadala nehoda
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Príloha V – časť I – odsek 2 a (nový)
Alternatívne vybavenie uplatňujúce technologické inovácie neutrálnym spôsobom možno použiť za predpokladu, že zaisťuje rovnocenne vysokú kvalitu kontroly.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Príloha V – časť 1 – odsek 1 – bod 15 a (nový)
15a.  Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách;

(1) Vec bola následne vrátená výboru v súlade s článkom 57 ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku (A7-0210/2013).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia