Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0429(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0397/2012

Indgivne tekster :

A7-0397/2012

Forhandlinger :

PV 01/07/2013 - 18
CRE 01/07/2013 - 18

Afstemninger :

PV 02/07/2013 - 9.11

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0298

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 40k
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg
Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***I
P7_TA(2013)0298A7-0397/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. juli 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF for så vidt angår miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken (COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0876),

—  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0026/2012),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23. maj 2012(1),

—  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 30. november 2012(2),

—  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 17. april 2013 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

—  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0397/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling,

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst,

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 229 af 31.7.2012, s. 116.
(2) EUT C 17 af 19.1.2013, s. 91.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. juli 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning direktiv 2013/…/EU om ændring af direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF for så vidt angår prioriterede stoffer inden for vandpolitikken
P7_TC1-COD(2011)0429

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2013/39/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik