Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0429(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0397/2012

Ingediende teksten :

A7-0397/2012

Debatten :

PV 01/07/2013 - 18
CRE 01/07/2013 - 18

Stemmingen :

PV 02/07/2013 - 9.11

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0298

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 42k
Dinsdag 2 juli 2013 - Straatsburg
Prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid ***I
P7_TA(2013)0298A7-0397/2012
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 juli 2013 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG betreffende prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid (COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0876),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0026/2012),

–  gezien artikel 294, lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 mei 2012(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 30 november 2012(2),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 17 april 2013 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0397/2012),

1.  neemt het hierbij vermelde standpunt in eerste lezing aan;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) PB C 229 van 31.7.2012, blz. 116.
(2) PB C 17 van 19.1.2013, blz. 91.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 juli 2013 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2013/.../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid
P7_TC1-COD(2011)0429

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Richtlijn 2013/39/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid