Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0429(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0397/2012

Ingivna texter :

A7-0397/2012

Debatter :

PV 01/07/2013 - 18
CRE 01/07/2013 - 18

Omröstningar :

PV 02/07/2013 - 9.11

Antagna texter :

P7_TA(2013)0298

Antagna texter
PDF 195kWORD 26k
Tisdagen den 2 juli 2013 - Strasbourg
Prioriterade ämnen på vattenpolitikens område ***I
P7_TA(2013)0298A7-0397/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 juli 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område (COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0876),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7–0026/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 23 maj 2012(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 30 november 2012(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 17 april 2013 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7–0397/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 229, 31.7.2012, s. 116.
(2) EUT C 17, 19.1.2013, s. 91.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 juli 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/.../EU om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område
P7_TC1-COD(2011)0429

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2013/39/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy