Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0344(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0179/2013

Esitatud tekstid :

A7-0179/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/07/2013 - 9.12

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0299

Vastuvõetud tekstid
PDF 335kWORD 35k
Teisipäev, 2. juuli 2013 - Strasbourg
Teatavad horisontaalsed riigiabi liigid ja avaliku reisijateveoteenuse osutamine raudteel ja maanteel *
P7_TA(2013)0299A7-0179/2013

Euroopa Parlamendi 2. juuli 2013. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 7. mai 1998. aasta määrust (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel (COM(2012)0730 – C7-0005/2013 – 2012/0344(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2012)0730),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 109, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0005/2013),

–  võttes arvesse komisjoni 6. augusti 2008. aasta määrust (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (edaspidi „üldine grupierandi määrus”)(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A7-0179/2013),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
(1) Nõukogu 7. mai 1998. aasta määruses (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes, antakse komisjonile õigus teatada määruste kaudu, et teatavad abi eriliigid sobivad kokku siseturuga ning nende suhtes ei kohaldata teatamiskohustust asutamislepingu artikli 108 lõike 3 tähenduses.
(1) Nõukogu 7. mai 1998. aasta määruses (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes(2), antakse komisjonile õigus teatada määruste kaudu, et teatavad abi eriliigid sobivad kokku siseturuga ning nende suhtes ei kohaldata aluslepingu artikli 108 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustust. Need abiliigid täpsustatakse määruses (EÜ) nr 994/98, samas kui erandite üksikasju ja eesmärke selgitatakse asjakohastes määrustes ja suunistes.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1a (uus)
(1a)  Komisjoni eesmärk on leida õige tasakaal selle vahel, kuidas keskenduda haldussunni rakendamisel siseturule olulist mõju omavatele juhtumitele, vabastades teatavad abi eriliigid teatamiskohustusest, kuid vältida samal ajal seda, et liiga paljud teenused ei jääks riigiabi kontrolli alt välja.
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1b (uus)
(1b)  Siinkohal tuleks pöörata piisavat tähelepanu Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 15/2011 „Kas komisjoni menetlused tagavad riigiabi kontrolli tõhusa juhtimise?” järeldustele.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
(3)  Määrus (EÜ) nr 994/98 lubab komisjonil teatamiskohustusest vabastada teadus- ja arendustegevusele, kuid mitte innovatsioonile antava abi. Innovatsioonist on vahepeal saanud ühe Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatuse „Innovaatiline liit” raames liidu poliitikaprioriteet. Lisaks sellele on paljud innovatsioonile antavad abimeetmed suhteliselt väikese mahuga ning ei põhjusta märkimisväärset konkurentsimoonutust.
(3)  Määrus (EÜ) nr 994/98 lubab komisjonil teatamiskohustusest vabastada teadus- ja arendustegevusele, kuid mitte innovatsioonile antava abi. Innovatsioonist, sealhulgas sotsiaalsest innovatsioonist, on vahepeal saanud ühe Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatuse „Innovaatiline liit” raames liidu poliitikaprioriteet. Lisaks sellele on paljud innovatsioonile antavad abimeetmed suhteliselt väikese mahuga ning ei põhjusta märkimisväärset konkurentsimoonutust, eriti kui need on kooskõlas strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatustega ja teaduse ja uuendustegevuse uue raamprogrammiga „Horisont 2020”. Uus üldise grupierandi määrus täpsustab sellise abi tingimused ja liigid, mille suhtes võidakse teha erand.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
(9)   Harrastusspordi sektoris on riiklikel toetusmeetmetel juhul, kui need kujutavad endast abi, tavaliselt piiratud mõju liidusisesele kaubandusele ning need ei põhjusta tõsist konkurentsimoonutust. Toetuste summad on tavaliselt samuti piiratud. Saadud kogemustele tuginedes on võimalik määratleda selged kokkusobivustingimused, tagamaks, et harrastusspordile antud abi ei tekitaks olulisi moonutusi.
(9)   Harrastussporti ei saa üldjuhul pidada majandustegevuseks. Kui harrastussport hõlmab erandkorras majandustegevust ja riiklikud toetusmeetmed kujutavad endast abi, on neil põhimõtteliselt piiratud mõju liidusisesele kaubandusele ning need ei põhjusta konkurentsimoonutust. Toetuste summad on tavaliselt samuti piiratud. Saadud kogemustele tuginedes on võimalik määratleda selged kokkusobivustingimused, tagamaks, et harrastusspordile antud abi ei tekitaks olulisi moonutusi, kui harrastussport hõlmab erandkorras majandustegevust. Uues grupierandi määruses tuleks täpsustada ja eristada, kas spordiühingutele antavat tegevustoetust või spordi infrastruktuuri projektidele suunatud toetust käsitatakse riigiabina.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9a (uus)
(9a)  Kuna spordil on oluline sotsiaalne tähendus, loetakse professionaalsetes spordiklubides noorte arendamise edendamist Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika kohaselt seaduspäraseks eesmärgiks. Liidu riigiabipoliitikaga tuleks seetõttu luua selge raamistik, millega liikmesriigid saavad neid eesmärke edendada ja toetada sel eesmärgil spordiorganisatsioone.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
(10)  Seoses õhu- ja meretranspordile antava abiga nähtub komisjoni kogemustest, et äärealade elanikele transpordi jaoks antud sotsiaalabi, kui sellist abi antakse ilma asjaomaste transpordiettevõtjate päritolul põhineva diskrimineerimiseta, ei tekita olulisi moonutusi ning on võimalik määratleda selged kokkusobivustingimused.
välja jäetud
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
(11)  Seoses abiga maantee-, raudtee- ja siseveeteede transpordile, sätestatakse asutamislepingu artiklis 93, et abi, mis vastab transpordi koordineerimise vajadusele või kujutab endast avalike teenuste hulka kuuluvate teatavate kohustuste täitmise kulude hüvitamist, tunnistatakse asutamislepinguga kokkusobivaks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määruse nr 1370/2007 (mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel) artikliga 9 vabastatakse praegu asutamislepingu artikli 108 lõikega 3 sätestatud teatamiskohustusest avaliku teenindamise hüvitised avalike reisijateveoteenuste osutamiseks või määruse (EÜ) nr 1370/2007 kohaselt üldeeskirjadega kehtestatud tariifkohustuste täitmiseks. Selleks et käsitleda riigiabi valdkonnas grupierandi määrust ühtlustatud viisil ja kooskõlas asutamislepingu artikli 108 lõikega 4 ja artikliga 109 ettenähtud menetlustega, tuleks asutamislepingu artiklis 93 viidatud transpordi koordineerimiseks või avalike teenuste hulka kuuluvate teatavate kohustuste täitmise kulude hüvitamiseks antav abi lisada nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98 reguleerimisalasse. Määruse nr 1370/2007 artikkel 9 tuleb seega välja jätta kuus kuud pärast seda, kui on jõustunud nimetatud riigiabi kategooriat käsitlev komisjoni poolt vastu võetud määrus.
(11)  Seoses abiga maantee-, raudtee- ja siseveeteede transpordile, sätestatakse asutamislepingu artiklis 93, et abi, mis vastab transpordi koordineerimise vajadusele või kujutab endast avalike teenuste hulka kuuluvate teatavate kohustuste täitmise kulude hüvitamist, tunnistatakse asutamislepinguga kokkusobivaks.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
(12)  Lairibaühendusele antava abi valdkonnas on komisjon viimastel aastatel saanud palju kogemusi ning on koostanud suunised. Komisjoni kogemusest nähtub, et abi teatavat liiki lairibataristutele ei moonuta konkurentsi märkimisväärselt ning grupierandi kohaldamine võib kasulikuks osutuda, juhul kui on täidetud teatavad kokkusobivuse tingimused. See kehtib abi suhtes, mis hõlmab lairibaühenduse põhivõrke piirkondades, kus puudub lairibataristu ning kus sellise taristu väljaarendamine lähitulevikus on ebatõenäoline (nn valged piirkonnad) ning väikeste üksikabimeetmete suhtes, mis hõlmavad väga kiireid järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke piirkondades, kus puudub järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu taristu ja kus sellise taristu väljaarendamine lähitulevikus on ebatõenäoline. Sama kehtib ka lairibaühenduse rajatistele ning passiivsele lairiba taristule antud abi suhtes, millega seoses komisjon on juhtumite põhjal saanud palju kogemusi ja mille puhul on võimalik määratleda selged kokkusobivuse tingimused.
(12)  Lairibaühendusele antava abi valdkonnas on komisjon viimastel aastatel saanud palju kogemusi ning on koostanud suunised. Komisjoni kogemusest nähtub, et abi teatavat liiki lairibataristutele ei moonuta konkurentsi märkimisväärselt ning grupierandi kohaldamine võib kasulikuks osutuda, juhul kui on täidetud teatavad kokkusobivuse tingimused. See kehtib abi suhtes, mis hõlmab lairibaühenduse põhivõrke piirkondades, kus puudub lairibataristu ning kus sellise taristu väljaarendamine lähitulevikus on ebatõenäoline (nn valged piirkonnad) ning väikeste üksikabimeetmete suhtes, mis hõlmavad väga kiireid järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrke piirkondades, kus puudub järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrgu taristu ja kus sellise taristu väljaarendamine lähitulevikus on ebatõenäoline. Sama kehtib ka lairibaühenduse rajatistele ning passiivsele lairiba taristule antud abi suhtes, millega seoses komisjon on juhtumite põhjal saanud palju kogemusi ja mille puhul on võimalik määratleda selged kokkusobivuse tingimused. Tsiviilehitustööde ja lairibataristu grupierandiga tuleks toetada investeeringuid eriti maapiirkondades ja äärepoolseimates piirkondades. Grupierandist kasusaamise tingimusena peaks olema tagatud vaba turulepääs taristu käitamiseks.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
(13)  Seega tuleks määruse (EÜ) nr 994/98 reguleerimisala laiendada sellistele abiliikidele.
(13)  Seega tuleks määruse (EÜ) nr 994/98 reguleerimisala laiendada siinkohal täpsustatud abiliikidele.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)  Määruses (EÜ) nr 994/98 sätestatu kohaselt peaksid iga abiliigi jaoks, mille suhtes komisjon võtab vastu grupierandi määruse, olema piirmäärad väljendatud kas abi osatähtsusena kõigi abikõlblike kulutuste suhtes või maksimaalse abisummana. Nimetatud tingimus raskendab grupierandi kohaldamist teatavat liiki riigiabi meetmetele, mida nende eripära tõttu ei saa väljendada abi osatähtsusena või maksimaalse abisummana, nagu näiteks finantskorraldusvahendid või teatavad meetmete liigid riskikapitaliinvesteeringute edendamiseks. Seda eelkõige seetõttu, et sellised keerulised meetmed võivad hõlmata erinevatel tasanditel antavat toetust (otsesed abisaajad, vahetasandi abisaajad, kaudsed abisaajad). Arvestades selliste meetmete kasvavat tähtsust ja panust liidu eesmärkide saavutamisse, peaks sellistele meetmetele erandi kohaldamine olema paindlikum. Seega peaks piirmäärasid olema võimalik määratleda riigi toetuse maksimaalse abisummana, olenemata sellest, kas abi saab määratleda riigiabina või mitte.
(14)  Määruses (EÜ) nr 994/98 sätestatu kohaselt peaksid iga abiliigi jaoks, mille suhtes komisjon võtab vastu grupierandi määruse, olema piirmäärad väljendatud kas abi osatähtsusena kõigi abikõlblike kulutuste suhtes või maksimaalse abisummana. Nimetatud tingimus raskendab grupierandi kohaldamist teatavat liiki riigiabi meetmetele, mida nende eripära tõttu ei saa väljendada abi osatähtsusena või maksimaalse abisummana, nagu näiteks finantskorraldusvahendid või teatavad meetmete liigid riskikapitaliinvesteeringute edendamiseks. Seda eelkõige seetõttu, et sellised keerulised meetmed võivad hõlmata erinevatel tasanditel antavat toetust (otsesed abisaajad, vahetasandi abisaajad, kaudsed abisaajad). Arvestades selliste meetmete kasvavat tähtsust ja panust liidu eesmärkide saavutamisse, peaks sellistele meetmetele erandi kohaldamine olema paindlikum. Seega peaks piirmäärasid olema võimalik määratleda riigi toetuse maksimaalse abisummana.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15a (uus)
(15a)  Selleks et tagada võrdsed tingimused kooskõlas siseturu põhimõtetega, tuleks riikide abikavades kõikidele asjaomastele turuosalistele tagada vaba ja võrdne juurdepääs riigiabile, kasutades eelkõige abikavasid või -süsteeme ja mitte niivõrd üksikabi.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15b (uus)
(15b)  Hästi toimivad võrdsed tingimused eeldavad ka liikmesriikide ja liidu riigihankeid käsitlevate õigusaktide täielikku ja läbipaistvat rakendamist. Seetõttu peaksid liikmesriikide ametiasutused riigiabi kavasid ette valmistades või käesoleva määruse alusel erandina vabastamisele kuuluvat riigiabi andes täitma kehtivaid avaliku hanke eeskirju.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15c (uus)
(15c)  Käesoleva määruse õigusliku alusega, milleks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 109, on ette nähtud vaid Euroopa Parlamendiga konsulteerimine, mitte seadusandlik tavamenetlus, mida pärast Lissaboni lepingu jõustumist rakendatakse turgude integreerimise ja majanduse reguleerimise muudes valdkondades. Sellise demokraatia puudujäägiga ei saa leppida nende ettepanekute puhul, mis puudutavad komisjoni järelevalvet riigi ja kohaliku tasandi valitud asutuste otsuste ja õigusaktide üle. See puudujääk tuleks kõrvaldada, kui aluslepingut edaspidi muudetakse. Komisjoni 28. novembri 2012. aasta teatises „Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu suunas” nähakse ette ettepanekud muuta ELi toimimise lepingut aastaks 2014. Selline ettepanek peaks sisaldama muu hulgas konkreetset ettepanekut muuta ELi toimimise lepingu artiklit 109, et võtta nimetatud artiklis osutatud määrused vastu seadusandliku tavamenetluse kohaselt.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 994/98
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii
(ii) teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile
(ii) teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile, eriti kui see on kooskõlas „Euroopa 2020” juhtalgatustega ja programmi „Horisont 2020” poliitiliste eesmärkidega;
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 994/98
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii
(iii) keskkonnakaitsele;
(iii) keskkonnakaitsele, eriti kui see on kooskõlas „Euroopa 2020” juhtalgatustega ja programmi „Horisont 2020” poliitiliste eesmärkidega;
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 994/98
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a – alapunkt va (uus)
(va) turismi edendamisele, eriti kui see on kooskõlas liidu turismipoliitika eesmärkidega;
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 994/98
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a – alapunkt x
x) harrastusspordile;
x) harrastusspordile ja noorte arendamisele spordi kaudu;
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 994/98
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a – alapunkt xi
(xi) äärealade elanikele transpordi jaoks, kui tegemist on sotsiaalabiga ning seda antakse ilma asjaomaste transpordiettevõtjate päritolul põhineva diskrimineerimiseta;
välja jäetud
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 994/98
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a – alapunkt xii
(xii) transpordi koordineerimiseks või avalike teenuste hulka kuuluvate teatavate kohustuste täitmise kulude hüvitamiseks, vastavalt asutamislepingu artiklile 93;
välja jäetud
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 994/98
Artikkel 3 – lõige 2
2.  Selliste määrustega vabastatud abisüsteemide rakendamisel või süsteemiväliste üksiktoetuste andmisel edastavad liikmesriigid komisjonile selliste abisüsteemide või vabastatud abisüsteemide väliste üksiktoetuste kohta kokkuvõtliku teabe komisjoni veebisaidil avaldamiseks.
2.  Selliste määrustega vabastatud abisüsteemide rakendamisel või süsteemiväliste üksiktoetuste andmisel võtavad liikmesriigid arvesse riigihanke-eeskirju, strateegiat „Euroopa 2020” ning liidu keskkonnapoliitilisi meetmeid ja eesmärke. Liikmesriigid edastavad komisjonile selliste abisüsteemide või vabastatud abisüsteemide väliste üksiktoetuste kohta kokkuvõtliku teabe komisjoni veebisaidil avaldamiseks.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2a (uus)
Määrus (EÜ) nr 994/98
Artikkel 3 – lõige 4
(2a)  Artikli 3 lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4.  Järgides komisjoni konkreetseid nõudeid, esitavad liikmesriigid vähemalt kord aastas komisjonile aruande grupierandite kohaldamise kohta, soovitavalt elektroonilises vormis. Komisjon teeb need aruanded Euroopa Parlamendile ja kõikidele liikmesriikidele kättesaadavaks. Artiklis 7 osutatud nõuandekomitee vaatab aruanded läbi ja hindab neid kord aastas.„
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2b (uus)
Määrus (EÜ) nr 994/98
Artikkel 5
(2b)  Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 5
Hindamisaruanne

Iga kahe aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. Aruandes nähakse eelkõige ette käesoleva määruse kohaselt antud grupierandite ulatuslik kulutasuvuse analüüs ning hinnang selle kohta, kuidas nimetatud määrusega edendatakse „Euroopa 2020” juhtalgatuste saavutamist ja programmi „Horisont 2020” poliitilisi eesmärke. Komisjon esitab aruande eelnõu artiklis 7 osutatud nõuandekomiteele tutvumiseks. Igal aastal esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule grupierandi määruste kohaldamist puudutava järelevalve tulemused ning avaldab oma veebisaidil koondaruande, sealhulgas selge ülevaate liikmesriikide poolt grupierandi määruste alusel antud kokkusobimatu riigiabi suuruse ja abiliikide kohta„.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2
Määrus (EÜ) nr 1370/2007
Artikkel 9
Artikkel 2

välja jäetud
Määrust (EÜ) nr 1370/2007 muudetakse järgmiselt:

Artikkel 9 jäetakse nimetatud määrusest välja kuus kuud pärast seda, kui on jõustunud komisjoni poolt vastuvõetud määrus, milles käsitletakse nõukogu määruse (EÜ) nr 994/98 artikli 1 punkti a alapunktis xii, osutatud riigiabi kategooriat.

(1) ELT L 214, 9.8.2008, lk 3.
(2) EÜT L 142, 14.5.1998, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika