Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
 Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ***I
 Ειδική Έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (Αεροδρόμιο Βιέννης)
 Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία ***I
 Μηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή ***I
 Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I
 Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I
 Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση *
 Προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ***Ι
 Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ ***I
 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ ***I
 Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I
 Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I
 Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών
 Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ
 Η κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική
 Χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020
 Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ
Κείμενα (800 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου