Показалец 
Приети текстове
Вторник, 12 март 2013 г. - Страсбург
Трансевропейската енергийна инфраструктура ***I
 Специален доклад на Европейския омбудсман (Летище Виена)
 Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство ***I
 Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата ***I
 Онлайн решаване на потребителски спорове***I
 Алтернативно решаване на потребителски спорове ***I
 Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) *
 Радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека***I
 Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност ***I
 Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната ***I
 Европейските фондове за рисков капитал ***I
 Европейски фондове за социално предприемачество ***I
 Въздействие на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените
 Премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС
 Положението на жените в Северна Африка
 Финансиране на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014‐2020 г.
 Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда

Трансевропейската енергийна инфраструктура ***I
PDF 282kWORD 26k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО (COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))
P7_TA(2013)0061A7-0036/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2011)0658),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C7-0371/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 22 февруари 2012 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 19 юли 2012 г.(2),

–  като взе предвид поетия с писмо от 5 декември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по транспорт и туризъм, както и комисията по регионално развитие (A7-0036/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (EО) № 714/2009 и (EО) № 715/2009

P7_TC1-COD(2011)0300


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 347/2013)

(1) ОВ C 143, 22.5.2012 г., стр. 125.
(2) ОВ C 277, 13.9.2012 г., стр. 137.


Специален доклад на Европейския омбудсман (Летище Виена)
PDF 378kWORD 32k
Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно специалния доклад на Европейския омбудсман относно неговото разследване във връзка с жалба 2591/2010/GG срещу Европейската комисия (летище „Виена“) (2012/2264(INI))
P7_TA(2013)0062A7-0022/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид специалния доклад на Европейския омбудсман до Европейския парламент,

–  като взе предвид член 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана(1), и по-специално член 3, параграф 7 от него,

–  като взе предвид член 205, параграф 2, първо изречение от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A7-0022/2013),

A.  като има предвид, че член 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз оправомощава Европейския омбудсман да получава жалби от всеки гражданин на Съюза относно случаи на лоша администрация в действията на институциите или органите на Съюза;

Б.  като има предвид, че жалбите, подадени от граждани на ЕС, представляват важен източник на информация относно евентуални нарушения на правото на ЕС;

В.  като има предвид, че в съответствие с член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз „всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“;

Г.  като има предвид, че нито в Договорите, нито в устава на омбудсмана се предвижда определение за лоша администрация, като по този начин тази задача е оставена на Европейския омбудсман, под контрола на тълкувателната компетентност на Съда на ЕС; като има предвид, че в първия си годишен доклад омбудсманът представи неизчерпателен списък на действия, които биха представлявали случаи на лоша администрация;

Д.  като има предвид, че след като Европейският парламент го прикани да формулира точно и ясно определение за лоша администрация, в годишния си доклад за 1997 г. Европейският омбудсман посочи, че „лоша администрация е налице, когато публичен орган не действа в съответствие с правило или принцип, който е задължителен за него“;

Е.  като има предвид, че това определение беше допълнено с изявление, съгласно което, когато омбудсманът извършва проверка на това, дали дадена институция или орган на Общността са действали в съответствие със задължителните за тях правила и принципи, неговата първа и най-важна задача трябва да бъде да установи дали те са действали законосъобразно;

Ж.  като има предвид, че омбудсманът също така следи за прилагането на подписаните от институциите кодекси за добро поведение на администрацията, които изразяват общите принципи на административното право, в това число елементи на принципа на предоставяне на услуги, както и на Хартата на основните права, която е приложима в своята цялост към съвкупната собствена администрация на ЕС;

З.  като има предвид, че за 16 години и половина омбудсманът е представил 18 специални доклада и че до момента действа в дух на тясно сътрудничество и много отговорно, като използва тези доклади до Европейския парламент само като краен политически инструмент и по този начин показва общото си предпочитание към консенсусни решения;

И.  като има предвид, че специалният доклад се отнася до начина, по който Комисията е разгледала жалба, подадена през 2006 г. по инициатива на 27 граждани, които се противопоставят на считаните от тях за отрицателни последици от разширяването на летище „Виена“;

Й.  като има предвид, че член 2 от Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда (Директивата относно ОВОС)(2) гласи, че „държавите членки приемат всички необходими мерки, за да гарантират, че [...] проектите, които биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда, [...] са предмет на изискването за получаване на съгласие за предприемачески дейности и на оценка относно тяхното въздействие“;

K.  като има предвид, че Комисията стигна до заключението, че строителните дейности за разширяването на летището са били извършени без задължителната оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), и на 21 март 2007 г. изпрати официално уведомително писмо до Австрия относно това, че последната е пропуснала да извърши ОВОС; като има предвид, че в отговора си от 7 май 2007 г. Австрия не е могла да опровергае факта, че въпросните инфраструктурни мерки са довели и продължават да водят до значително увеличение на въздушния трафик и на вредните въздействия от трафика на самолети над Виена, т.е. че тези мерки са оказали значително въздействие върху околната среда;

Л.  като има предвид, че с оглед на факта, че строителните дейности са били или приключени, или почти приключени, Комисията предпочете – вместо да сезира Съда на ЕС за действията на Австрия – да търси споразумение с австрийските органи, с което да се поправи във възможно най-голяма степен този пропуск; като има предвид, че Комисията постигна споразумение с австрийските органи, че те ще извършат последваща ОВОС, за да се определи, наред с другото, какви мерки за смекчаване на последиците ще бъдат необходими, за да се намали въздействието на шума върху населението, живеещо в близост до летището;

M.  като има предвид, че омбудсманът прие този избор от страна на Комисията; като има предвид, че жалбоподателите бяха недоволни от начина, по който е била извършена последващата ОВОС, като изразиха критично отношение по-специално във връзка с факта, че не са имали достъп до средства за съдебна защита, както се предвижда от Директивата относно ОВОС, и че органът, който отговаря за ОВОС – Министерство на транспорта на Австрия, е същият орган, който преди това е предоставил разрешенията за извършване на съответните дейности и който поради това е в ситуация на конфликт на интереси;

Н.  като има предвид, че след проведената от него проверка омбудсманът счете, че не е в състояние да заключи, че Комисията е гарантирала правилното извършване на последваща ОВОС; като има предвид, че той все пак приключи случая, като зае становището, че не са необходими по-нататъшни действия от негова страна, тъй като производството е в ход и Комисията е заявила, че ще приключи случая за установяване на неизпълнение на задължения само когато бъде удовлетворена от предприетите от австрийските органи необходими мерки;

O.  като има предвид, че през ноември 2010 г. жалбоподателите отново се обърнаха към омбудсмана и беше започната втора проверка, в хода на която омбудсманът провери досието на Комисията; като има предвид, че омбудсманът счете, че досието не съдържа доказателства, че твърденията, направени от жалбоподателите през периода, в който се е извършвала последващата ОВОС, са били обсъждани с австрийските органи, нито че решението на омбудсмана по първата жалба е довело до допълнителна кореспонденция освен докладите на Австрия относно ОВОС;

П.  като има предвид, че това състояние на нещата доведе омбудсмана до извода, че Комисията не е взела под внимание констатациите от първата проверка, че тя по-специално не е била последователна в своите отговори до омбудсмана относно възможността за обжалване на последващата ОВОС и че не е настояла за извършването на ОВОС да бъде определен друг орган вместо Министерство на транспорта, което е издало разрешенията за извършване на строителни дейности;

Р.  като има предвид, че омбудсманът отправи проектопрепоръка до Комисията, в която настоятелно я призовава да „преразгледа своя подход спрямо разглеждането на внесената от жалбоподателите жалба относно нарушението, засягащо летище “Виена„, и да коригира пропуските, подчертани от омбудсмана,“ и посочва, че това означава, че „по-нататъшните действия на Комисията в производството за установяване на неизпълнение на задължения следва да вземат под внимание задължението на националните органи да гарантират, че i) жалбоподателите имат достъп до процедура за преразглеждане и ii) са предприети стъпки за преодоляване на очевидния конфликт на интереси при прилагането на Директива 85/337/ЕИО“;

С.  като има предвид, че в отговора си до омбудсмана по първия въпрос Комисията твърди, че е повдигнала въпроса за възможностите за обжалване пред австрийските органи, но е приела тяхната позиция, че това би повдигнало въпроси от гледна точка на националното право по отношение на съдебното производство, и посочва, че австрийските органи са поели ангажимент да гарантират, че кумулативните последици от предишните строителни дейности, подложени само на последваща оценка, ще бъдат изцяло взети предвид при извършването на ОВОС за новата трета писта, по която ще е възможен пълен съдебен контрол;

Т.  като има предвид, че доводът на Комисията във връзка с второто твърдение за лоша администрация е, че Директивата относно ОВОС не предвижда никакви разпоредби по отношение на разпределението на правомощията във връзка с процедурата по ОВОС, която трябва да се провежда в държавите членки; като има предвид, че в съответствие с принципа на субсидиарност само държавите членки носят отговорност за организацията на собствената си администрация и за определянето на това, кой орган следва да отговаря за процедурите по Директивата относно ОВОС, и като има предвид, че общ принцип на административното право във всички държави членки е органът, взел незаконосъобразно решение, което е предмет на обжалване по административен или съдебен ред, да носи отговорност за коригирането на положението;

У.  като има предвид, че по тази причина проектопрепоръката не постигна успех и омбудсманът счете, че настоящият случай е пример за ситуация, при която Комисията не е успяла да предприеме подходящи мерки по отстраняване на явно нарушение на правото на ЕС, като гарантира, че последващата оценка на въздействието върху околната среда е извършена безпристрастно и съветът на омбудсмана относно достъпа до средства за обжалване на посочената оценка не е бил подходящо приложен;

Ф.  като има предвид, че по тази причина омбудсманът изрази становище, че е целесъобразно въпросът да бъде представен на вниманието на Парламента;

Х.  като има предвид, че на 26 октомври 2012 г. Комисията прие предложение за преразглеждане на Директивата относно ОВОС; като има предвид, че комисията по правни въпроси състави доклад по законодателна инициатива, като поиска приемане на общ регламент относно административните процедури в администрацията на ЕС;

Препоръката на омбудсмана

1.  Приветства специалния доклад на омбудсмана, който подчертава важни въпроси, свързани с проблеми, засягащи прилагането на Директивата относно ОВОС и провеждането на производство за установяване на неизпълнение на задължения;

2.  Припомня, че лоша администрация е налице, когато публичен орган не действа в съответствие с правило или принцип, който е задължителен за него;

3.  Отбелязва, че твърдението за лоша администрация се отнася до начина, по който Комисията е провела производството за установяване на неизпълнение на задължения срещу Австрия, а именно нейния неуспех да гарантира, че както органът, издал разрешение за извършване на строителна дейност без необходимата оценка на въздействието, не отговаря за извършване на последваща ОВОС, така и че жалбоподателят има достъп до средства за обжалване на посочената оценка;

4.  Подчертава, че настоящият доклад не засяга въпроса за евентуално неправомерно действие от страна на австрийските органи, а анализира въпроса дали Комисията е изпълнила задълженията си при проучването и действията си по жалбата, която е получила, както и при отговора си на исканията и препоръките на омбудсмана от първата му проверка по този случай;

5.  Споделя загрижеността на омбудсмана относно потенциално отрицателно въздействие на конфликт на интереси при извършването на оценките на въздействието върху околната среда и се съгласява, че следва да се потърсят начини за справяне с проблема, като също така разбира загрижеността на Комисията относно превишаването на правомощията й, в случай че беше поискала от австрийските органи да определят друг орган, който да отговаря за последващата оценка;

6.  Съветва компетентните органи в държавите членки да обръщат внимание на потенциални конфликти на интереси, в съответствие с действащото към момента право, и да се подготвят за евентуални изменения в правото на ЕС в това отношение; подчертава ролята на националните омбудсмани като важни медиатори, които помагат на гражданите да предприемат действия срещу потенциални конфликти на интереси и като цяло случаи на лоша администрация в администрацията на държавите членки;

7.  Счита, с оглед на второто твърдение на омбудсмана, че честното, активно и цялостно участие на местното население в прилагането на Директивата относно ОВОС е важно като цяло, и поради това счита, че по проекти с потенциално голямо въздействие върху местната околна среда и здравето на човека следва да се провеждат по-често открити и прозрачни процедури по медиация; в този контекст признава широката обществена медиация преди провеждането на ОВОС във връзка с построяването на трета писта на летище Виена, при което беше взет под внимание кумулативният ефект (например вредното въздействие от шума) от тези разширявания, предмет на конкретното производство за установяване на неизпълнение на задължения съгласно договорите, и за които е предвидена детайлна процедура по преразглеждане;

8.  Съгласява се с омбудсмана, че запазването и актуализирането на ясни записи съставлява част от добрата администрация, тъй като позволява, например, на европейския омбудсман да провери дали препоръките му са били взети предвид в достатъчна степен;

9.  Счита също, че е препоръчително, като съществен елемент на добрата административна практика, да се поддържа подходяща, ясна и последователна кореспонденция с жалбоподателите в хода на производството за установяване на неизпълнение на задължения, както и с омбудсмана в хода на извършваните от него проверки;

10.  Приветства изявлението на Комисията, че възнамерява да подобри практиката си по тези два въпроса – писмените записи и задълбочената кореспонденция, за да избегне проблеми с комуникацията, проявили се при настоящия случай;

11.  Подчертава, че нито Комисията, нито австрийските органи са нарушили действащи разпоредби на европейското законодателство при извършването на последваща ОВОС, основавана на специално договорена sui generis процедура; все пак подчертава, че понеже правото на ЕС не предвижда правно основание за такава процедура, последната следва да бъде считана за извънредна и за последица от констатираното в миналото несъответствие с директивата, което не може да бъде поправено;

12.  Счита, че в преговорите си с австрийските органи, Комисията е можела да положи повече усилия по отношение на достъпността на съдебния контрол, като отчита транспонирането на съответните разпоредби (член 10а) в австрийското право през 2005 г., както и по отношение на конфликта на интереси в отговорното австрийско министерство, като взема предвид основополагащия принцип в съдебната практика на ЕС, според който следва да се спазва не само буквата на закона, но да се вземат предвид също така целта и духа на законодателството;

Случаят с летище „Виена“, преразглеждане на Директивата относно ОВОС и Регламентът за добра администрация

13.  Счита, че обстоятелствата, дали основание за започване от страна Комисията на производство за установяване на неизпълнение на задължения и в последствие за жалбата до европейския омбудсман, повдигат сериозни въпроси относно прилагането от държава членка, в случая Австрия, на Директива 85/337/ЕИО по това време; приветства факта, че преразглеждането през 2009 г. на австрийския федерален закон за прилагане на Директивата относно ОВОС взема надлежно предвид, наред с другото, констатациите от конкретното производство за установяване на неизпълнение на задължения и по този начин привежда австрийското законодателство в съответствие правото на ЕС в това отношение;

14.  Припомня, че през годините на вниманието на комисията по петиции бяха представени няколко случая, при които се твърдеше, че държави членки са допуснали да се разрешат и осъществят проекти, без да бъде извършена необходимата оценка на въздействието върху околната среда;

15.  Счита, че в случай че е много вероятно проектите да нарушат основни изисквания от Директивата относно ОВОС, засегнатата общественост следва да има на разположение ефективни правни инструменти, за да поиска незабавно пояснения от страна на отговорните за ОВОС органи относно съответствието на проектите с правилата на ЕС, така че да се предотврати настъпването на необратими екологични вреди в момента на изпълнение на посочените проекти;

16.  Отбелязва също така, че понятието последваща ОВОС не е включено в настоящата Директива относно ОВОС и че посоченият инструмент беше договорен от Комисията в опит да се справи с фактическа ситуация, при която разрешенията вече са били издадени и строителните дейности извършени;

17.  Изтъква, че случаят с летище „Виена“ изважда наяве недостатъци на настоящата Директива относно ОВОС, като например начините за справяне с проекти, които представляват свършен факт, тъй като вече са изпълнени, като евентуално вече са били нанесени щети на околната среда, и проблема с конфликт на интереси между отговорните органи, както се твърди в настоящия случай;

18.  Припомня Годишния доклад за 2011 г. на комисията по петиции, в който се подчертава необходимостта от гарантиране на обективност и безпристрастност по отношение на ОВОС; припомня, че Комисията беше помолена да гарантира, че Директивата относно ОВОС ще бъде „подкрепена чрез осигуряване на по-ясни параметри по отношение на независимостта на експертните проучвания, общи прагове на ЕС, максимален срок за процедурата, включително ефективна обществена консултация, изискване за обосноваване на решенията, задължителна оценка на разумни алтернативи и механизъм за контрол на качеството“;

19.  Приветства предложението на Комисията за преразглеждане на Директивата относно ОВОС с оглед укрепването й; изразява ангажимент изцяло да се ангажира съвместно с Комисията и Съвета в процедурата с цел да гарантира, че тази важна директива служи на целта си по все по-ефикасен и обективен начин(3);

20.  Отбелязва, че действащата директива не съдържа изисквания за обективност и безпристрастност на органите, отговорни за издаването на разрешение, нито установява такива изисквания за органите, извършващи ОВОС; отбелязва, че тя не съдържа никакви разпоредби нито относно това, как да се процедира, когато даден проект вече е бил изпълнен или е близо до приключване, или относно това, как засегнатата общественост би могла, чрез ясна и небюрократична процедура, да получи незабавно пояснения от отговорните за ОВОС органи относно съответствието с правилата на ЕС на подобни проекти, които е много вероятно да нарушат основни разпоредби на Директивата относно ОВОС; поради тази причина счита, че преразглеждането на Директивата относно ОВОС предлага добра възможност за въвеждане на посочените изисквания и разпоредби;

21.  Счита, че настоящият случай показва също, че в допълнение към мерки за укрепване на разпоредбите на Директивата относно ОВОС, са необходими по-ясни процедури за производството за установяване на неизпълнение на задължения, за предпочитане чрез приемане на общ регламент относно административните процедури в администрацията на ЕС, с което да се укрепи позицията на жалбоподателя; счита, че подобен регламент би бил подходящо средство за изясняване на задълженията на органите при комуникацията с жалбоподатели по производства за установяване на неизпълнение на задължения или с органи, които представляват европейските граждани, като комисията по петиции и омбудсмана, например чрез въвеждане на задължение да се отговаря възможно най-скоро на препоръките на омбудсмана, с цел да се избегнат погрешни тълкувания, като възникналите в конкретния случай;

o
o   o

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, Европейската мрежа на омбудсманите и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
(2) Директива на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (85/337/ЕИО), в изменен вид.
(3) COM(2012)0628.


Правила за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство ***I
PDF 280kWORD 36k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))
P7_TA(2013)0063A7-0317/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0093),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0074/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2012 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 21 декември 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0317/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Решение …/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство и относно информация за действията, свързани с тези дейности

P7_TC1-COD(2012)0042


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт,Решение № 529/2013/ЕС)

(1) ОВ C 351, 15.11.2012 г., стр. 85.


Механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата ***I
PDF 282kWORD 36k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза (COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))
P7_TA(2013)0064A7-0191/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0789),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0433/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 28 март 2012 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 19 юли 2012 г.(2),

–  като взе предвид поетия с писмо от 21 декември 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по развитие и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0191/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО

P7_TC1-COD(2011)0372


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 525/2013.)

(1) ОВ, С 181, 21.6.2012 г., стр. 169.
(2) ОВ, С 277, 13.9.2012 г., стр. 51.


Онлайн решаване на потребителски спорове***I
PDF 279kWORD 27k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за онлайн решаване на потребителски спорове (Регламент за ОРС за потребители) (COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD))
P7_TA(2013)0065A7-0236/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0794),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0453/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираното становище, внесено в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Кралство Нидерландия, в което се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 28.3.2012 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 12 декември 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A7-0236/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители)

P7_TC1-COD(2011)0374


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 524/2013.)

(1) ОВ C 181, 21.6.2012, стр. 99.


Алтернативно решаване на потребителски спорове ***I
PDF 279kWORD 29k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD))
P7_TA(2013)0066A7-0280/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0793),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C7-0454/2011),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Кралство Нидерландия и от Бундесрата на Федерална република Германия, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 28 март 2012 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 12 декември 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A7-0280/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 март 2013 г. относно предложението за Директива 2013/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители)

P7_TC1-COD(2011)0373


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2013/11/ЕС.)

(1) ОВ С 181, 21.6.2012 г., стр. 93.


Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) *
PDF 616kWORD 81k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за решение на Съвета за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))
P7_TA(2013)0067A7-0052/2013

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0362),

–  като взе предвид член 203 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7–0285/2012),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по развитие и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, както и на комисията по рибно стопанство (A7-0052/2013),

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за решение
Съображение 5 a (ново)
(5a)  Предвид важността, която придоби асоциирането на отвъдморските страни и територии на ЕС като ефективен посредник между групата на ОСТ при диалога й с Комисията и държавите ‐ членки на Съюза, тази организация следва да се утвърди като участник в сътрудничеството, целящо насърчаване на общите интереси на ОСТ в рамките на асоциирането.
Изменение 2
Предложение за решение
Съображение 6
(6)  Приносът на гражданското общество към развитието на ОСТ може да се увеличи чрез укрепване на организациите на гражданското общество във всички сфери на сътрудничество.
(6)  Приносът на гражданското общество към развитието на ОСТ може да се увеличи чрез укрепване и предоставяне на по-големи отговорности на организациите на гражданското общество във всички сфери на сътрудничество.
Изменение 3
Предложение за решение
Съображение 10
(10)  ОСТ се отличават с огромно биологично разнообразие в моретата и на сушата. Изменението на климата може да окаже въздействие върху естествената среда в ОСТ и представлява заплаха за тяхното устойчиво развитие. Действията в областта на опазването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, ограничаването на рисковете от бедствия, устойчивото управление на природните ресурси и насърчаването на устойчивата енергия ще допринесат за адаптирането към изменението на климата и смекчаването на последиците от него в ОСТ.
(10)  ОСТ се отличават с огромно биологично разнообразие в моретата и на сушата. Изменението на климата може да окаже въздействие върху естествената среда в ОСТ и представлява заплаха за тяхното устойчиво развитие. Действията в областта на опазването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, ограничаването на рисковете от бедствия, устойчивото управление на природните ресурси и насърчаването на устойчивата енергия могат да допринесат за адаптирането на ОСТ към последиците от изменението на климата и за смекчаването им. ОСТ следва също така да могат да участват в хоризонталните програми на Съюза като Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE).
Изменение 4
Предложение за решение
Съображение 12
(12)  Важно е да се подкрепят усилията на OCT за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, така че да се ограничи тяхната уязвимост по отношение на достъпа до горива и нестабилността на цените, като по този начин икономиката им става по-устойчива и не толкова уязвима за външни сътресения.
(12)  Важно е да се подкрепят усилията на OCT за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, така че да се ограничи тяхната уязвимост по отношение на достъпа до горива и нестабилността на цените, като по този начин икономиката им става по-устойчива и не толкова уязвима за външни сътресения, най-вече по отношение на работните места.
Изменение 5
Предложение за решение
Съображение 14
(14)  Ефектите от отдалечеността на ОСТ представляват пречка за тяхната конкурентоспособност и поради това е необходимо да се подобри достъпността на ОСТ.
(14)  Ефектите от отдалечеността на ОСТ представляват предизвикателство за тяхното икономическо развитие и поради това е необходимо да се подобри достъпността на ОСТ.
Изменение 6
Предложение за решение
Съображение 15
(15)  Съюзът и ОСТ признават важното значение на образованието като лост за устойчивото развитие на ОСТ.
(15)  Съюзът и ОСТ признават важното значение на образованието и на професионалното обучение като лост за устойчивото развитие на ОСТ.
Изменение 7
Предложение за решение
Съображение 16 a (ново)
(16a)  Основна цел на сътрудничеството следва да бъде подобряването на условията на труд, трудовите и синдикалните права. Синдикалните организации и други представители на работниците следва да играят важна роля в този процес.
Изменение 8
Предложение за решение
Съображение 17
(17)  Разпространението на заразни болести в ОСТ, например треската „Денга“ в района на Карибите и Тихоокеанския регион и вируса „Чикунгуня“ в региона на Индийския океан, може да окаже значително отрицателно въздействие върху здравето и икономиката. Освен че намаляват производителността на засегнатото население, епидемиите в ОСТ могат да засегнат сериозно туризма, който е основно перо в много от икономиките на ОСТ. Предвид големият брой туристи и работници мигранти, които пътуват до ОСТ, тези страни са изложени на риск от внасяне на инфекциозни заболявания. И обратното ‐ големият поток от хора, които се връщат от ОСТ, може да е канал за проникване на заразни болести в Европа. Поради това гарантирането на „безопасен туризъм“ е критичен фактор за устойчивостта на икономиките на ОСТ, които зависят в голяма степен от туризма.
(17)  Разпространението на заразни болести в ОСТ, например треската „Денга“ в района на Карибите и Тихоокеанския регион и вируса „Чикунгуня“ в региона на Индийския океан, може да окаже значително отрицателно въздействие върху здравето и икономиката. Освен че намаляват производителността на засегнатото население, епидемиите в ОСТ могат да засегнат сериозно туризма, който е основно перо в много от икономиките на ОСТ. Предвид големият брой туристи и работници мигранти, които пътуват до ОСТ, тези страни са изложени на риск от внасяне на инфекциозни заболявания. Лесният и редовен достъп до трудова медицина би могъл да намали въздействието на епидемиите. И обратното ‐ големият поток от хора, които се връщат от ОСТ, може да е канал за проникване на заразни болести в Европа. Поради това гарантирането на „безопасен туризъм“ е критичен фактор за устойчивостта на икономиките на ОСТ, които зависят в голяма степен от туризма.
Изменение 9
Предложение за решение
Съображение 18
(18)  В асоциирането между Съюза и ОСТ се взема под внимание и се допринася за опазването на културното разнообразие и културната идентичност на ОСТ.
(18)  В асоциирането между Съюза и ОСТ следва да се обръща необходимото внимание и да се допринася за опазването на културното разнообразие и културната идентичност на ОСТ. Следователно трябва да се отделя необходимото внимание и да се допринася за защитата и зачитането на правата на коренните населения на ОСТ.
Изменение 10
Предложение за решение
Съображение 19
(19)  Съюзът признава, че е важно да се развие по-активно партньорство с ОСТ по отношение на доброто управление и борбата с организираната престъпност, трафика на хора, тероризма и корупцията.
(19)  Съюзът признава, че е важно да се развие по-активно партньорство с ОСТ по отношение на доброто икономическо, социално и данъчно управление и борбата с организираната престъпност, трафика на хора, тероризма и корупцията.
Изменение 11
Предложение за решение
Съображение 20
(20)  Търговията и свързаното с търговията сътрудничество между Съюза и ОСТ следва да допринесат за постигането на целта за устойчиво развитие в областта на икономическото развитие, социалното развитие и опазването на околната среда.
(20)  Търговията и свързаното с търговията сътрудничество между Съюза и ОСТ следва да допринасят по естествен начин за постигането на целта за устойчиво развитие в областта на икономическото развитие, социалното развитие и опазването на околната среда.
Изменение 12
Предложение за решение
Съображение 21
(21)  Глобалните промени, които се отразяват в непрекъснатия процес на либерализиране на търговията, обхващат широко Съюза, основният търговски партньор на ОСТ, както и съседните им държави от АКТБ и други икономически партньори.
(21)  Глобалните промени, които се отразяват в непрекъснатия процес на либерализиране на търговията, и които са твърде неблагоприятни за малките островни територии, задължават Съюза, основният търговски партньор на ОСТ, да отчита по-добре интересите на ОСТ в търговските споразумения, които ЕС сключва със съседните на ОСТ държави. Това предполага споделена отговорност за систематично включване на клаузи за зачитане на минималните социални стандарти във всяко партньорство или договорено търговско споразумение.
Изменение 13
Предложение за решение
Съображение 21 a (ново)
(21a)  Тъй като политиките на бюджетни ограничения оказват неблагоприятно въздействие върху заетостта, е необходимо сътрудничество между ОСТ и Съюза с цел преустановяване на тези политики и изпълнение на амбициозни програми за публични инвестиции като единствен начин да се гарантират прилични условия на живот и труд за по-голямата част от населението както на ОСТ, така и на Съюза.
Изменение 14
Предложение за решение
Съображение 22
(22)  ОСТ са уязвими островни среди, които изискват подходяща защита, включително по отношение на управлението на отпадъците. Управлението на радиоактивните отпадъци е регламентирано в член 198 от Договора за Евратом и свързаното с него вторично законодателство, с изключение на Гренландия, по отношение на която Договорът за Евратом не се прилага. Що се отнася до останалите отпадъци, следва да се уточни кои разпоредби от правото на Съюза следва да се прилагат по отношение на ОСТ.
(22)  ОСТ са уязвими островни среди, които изискват подходяща защита, включително по отношение на управлението на отпадъците и радиоактивните замърсявания. Управлението на радиоактивните отпадъци е регламентирано в член 198 от Договора за Евратом и свързаното с него вторично законодателство, с изключение на Гренландия, по отношение на която Договорът за Евратом не се прилага. Що се отнася до останалите отпадъци, следва да се уточни кои разпоредби от правото на Съюза следва да се прилагат по отношение на ОСТ. За радиоактивните замърсявания, и по-специално тези, които са свързани с ядрените опити, следва да се уточни кои правила на Съюза могат да се прилагат за ОСТ, с оглед трайна защита на биологичното разнообразие и населението от тези форми на замърсяване.
Изменение 15
Предложение за решение
Съображение 26
(26)  Като се отчитат целите за интегриране и развитието на световната търговия в областта на услугите и установяването, е необходимо да се подкрепи развитието на пазарите на услуги и възможностите за инвестиции чрез подобряване на достъпа на услуги и инвестиции от ОСТ до пазара на Съюза. В това отношение Съюзът следва да предостави на ОСТ най-доброто възможно третиране, предоставено на друг търговски партньор, чрез изчерпателни клаузи за най-облагодетелствана нация, като същевременно се гарантират по-гъвкави възможности за търговски отношения за ОСТ чрез ограничаване на третирането, предоставяно от ОСТ на Съюза, до това, което се предлага на други големи търговски икономики.
(26)  Като се отчитат целите за интегриране и развитието на световната търговия в областта на услугите и установяването, е необходимо да се подкрепи развитието на пазарите на услуги и възможностите за инвестиции чрез подобряване на достъпа на услуги и инвестиции от ОСТ до пазара на Съюза и улесняване на достъпа им до обществени поръчки. В това отношение Съюзът следва да предостави на ОСТ най-доброто възможно третиране, предоставено на друг търговски партньор, чрез изчерпателни клаузи за най-облагодетелствана нация, като същевременно се гарантират по-гъвкави възможности за търговски отношения за ОСТ чрез ограничаване на третирането, предоставяно от ОСТ на Съюза, до това, което се предлага на други големи търговски икономики.
Изменение 16
Предложение за решение
Съображение 28
(28)  Санитарните и фитосанитарните мерки и техническите пречки за търговията може да окажат въздействие върху търговията и изискват изграждане на сътрудничество. Търговското и свързаното с търговията сътрудничество следва също така да обхване политиките в областта на конкуренцията и правата на интелектуална собственост, които засягат справедливото разпределение на печалбите от търговията.
(28)  Санитарните и фитосанитарните мерки и техническите пречки за търговията може да окажат въздействие върху търговията и състоянието на заетостта и изискват изграждане на сътрудничество. Търговското и свързаното с търговията сътрудничество следва също така да обхване политиките в областта на заетостта, особено младежката, конкуренцията и правата на интелектуална собственост, които засягат справедливото разпределение на печалбите от търговията.
Изменение 17
Предложение за решение
Съображение 29
(29)  За да се гарантира, че ОСТ могат да участват при най-добрите условия както на вътрешния пазар на Съюза, така и на регионалните, подрегионалните и международните пазари, е необходимо да се развие капацитетът на ОСТ в съответните области. Сред тях са развитието на човешките ресурси и уменията на хората, развитието на малките и средните предприятия, диверсификацията на икономическите сектори и въвеждането на подходяща правна уредба с цел да се създаде бизнес климат, който благоприятства инвестициите.
(29)  За да се гарантира, че ОСТ могат да участват при най-добрите условия както на вътрешния пазар на Съюза, така и на регионалните, подрегионалните и международните пазари, е необходимо да се развие капацитетът на ОСТ в съответните области. Сред тях са развитието на човешките ресурси и уменията на хората чрез предлагане на професионални обучения и подходящи продължаващи обучения, улесняване на развитието на малките и средните предприятия, улесняване на достъпа до инструменти за микрофинансиране и кредитиране, диверсификацията на икономическите сектори и въвеждането на подходяща правна уредба с цел да се създаде бизнес климат, който благоприятства инвестициите. За тази цел обединяването на Европейския фонд за развитие с програмите и инструментите от общия бюджет на Съюза, по които ОСТ имат право да кандидатстват за финансиране, би позволило окрупняване и рационализиране на предвижданите инвестиции.
Изменение 18
Предложение за решение
Съображение 30 a (ново)
(30a)  ОСТ могат да играят изключително важна роля в борбата с данъчните убежища. В тази връзка следва да се подчертае необходимостта от преминаване към истинска прозрачност на финансовия сектор.
Изменение 19
Предложение за решение
Съображение 33
(33)  Съгласно процедурите във връзка с финансовото подпомагане, посочени в членове 9 и 82, основната отговорност за програмиране и изпълнение на сътрудничеството по отношение на 11-тия ЕФР се делегират по-специално на ОСТ. Сътрудничеството ще се осъществява най-вече в съответствие с териториалната нормативна уредба на ОСТ и ще спомага за мониторинга, оценяването и одита на програмираните дейности. В допълнение към това е необходимо да се поясни, че ОСТ имат право да кандидатстват за различните източници на финансиране, посочени в член 76.
(33)  Съгласно процедурите във връзка с финансовото подпомагане, посочени в членове 9 и 82, основната отговорност за програмиране и изпълнение на сътрудничеството по отношение на 11-тия ЕФР се делегират по-специално на ОСТ. Сътрудничеството ще се осъществява най-вече в съответствие с териториалната нормативна уредба на ОСТ и ще спомага за мониторинга, оценяването и одита на програмираните дейности. В допълнение към това е необходимо да се поясни, че ОСТ имат право да кандидатстват за различните източници на финансиране, посочени в член 76, и че Комисията следва да улесни достъпа на ОСТ до хоризонталните програми чрез изпълнението на своята „Стратегия за ОСТ“, както е предвидено в член 88, параграф 2.
Изменение 20
Предложение за решение
Съображение 34
(34)  С цел да се приемат подробни разпоредби за изготвянето на програмните документи, за отнасящите се до тях последващи действия, одит, оценка, преглед и изпълнение, както и за докладване и финансови корекции, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с част четвърта от настоящото решение. За да се отчетат технологичните развития и промените в митническото законодателство, на Комисията следва да се делегират и правомощия да приема актове, с които се изменят допълненията към приложение VI в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Съвета.
(34)  С цел да се приемат подробни разпоредби за изготвянето на програмните документи, за отнасящите се до тях последващи действия, одит, оценка, преглед и изпълнение, както и за докладване и финансови корекции, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с част четвърта от настоящото решение. С цел приемането на решения за кумулация на произхода между ОСТ и държава, с която Съюзът е сключил и прилага споразумение за свободна търговия, относно дерогации от системата за регистрирани износители, както и относно временни дерогации от разпоредбите на приложение VI, на Комисията следва да се делегират правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с приложение VI от настоящото решение. За да се отчетат технологичните развития и промените в митническото законодателство, на Комисията следва да се делегират и правомощия да приема актове, с които се изменят допълненията към приложение VI в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С цел приемане на решения относно временното оттегляне на преференциалния режим и относно мерките за предварително наблюдение, предвидени в приложение VII, както и временните и окончателните предпазни мерки, предвидени в приложение VIII, на Комисията следва да се делегират също така правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съответно във връзка с приложения VII и VIII от настоящото решение. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 21
Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 а (нов)
2a.  С цел гарантиране постигането на тези цели, се вземат предвид идентичността и географското, политическото, икономическото и социалното положение на всяка ОСТ.
Изменение 22
Предложение за решение
Член 5 – параграф 2 – буква б)
б) насърчаването на екологосъобразен растеж;
б) насърчаването на екологосъобразен растеж и „зелени“ работни места във всички промишлени области, които допринасят за екологосъобразния растеж;
Изменение 23
Предложение за решение
Член 6 – параграф 1
1.  С цел да укрепят отношенията помежду си Съюзът и OCT се стремят да информират своите граждани за асоциирането, по-специално като насърчават развиването на връзките и сътрудничеството между органите, академичната общност, гражданското общество и предприятията на OCT от една страна и техните партньори в рамките на Съюза от друга страна.
1.  С цел да укрепят отношенията помежду си Съюзът и OCT се стремят да информират своите граждани за асоциирането и за споделените ползи, произтичащи от него, по-специално като насърчават развиването на връзките и сътрудничеството между органите, академичната общност, гражданското общество, социалните партньори и предприятията на OCT от една страна и техните партньори в рамките на Съюза от друга страна. В това отношение Съюзът следи за ефективното участие на ОСТ в информационните и комуникационни програми, и по-специално информационните центрове „Europe Direct“ с цел доближаване на Съюза до неговите граждани, живеещи в ОСТ.
Изменение 24
Предложение за решение
Член 6 – параграф 2 а (нов)
2a.  Комисията гарантира насърчаването на партньорства с ОСТ по всички програми и инструменти на Съюза, включени в общия бюджет на Съюза, съгласно член 88.
Изменение 25
Предложение за решение
Член 7 – параграф 3
3.  Асоциирането цели да подпомогне сътрудничеството между OCT и други партньори в областите на сътрудничество, посочени в част втора и част трета от настоящото решение. В тази връзка целта на асоциирането е да се насърчи сътрудничеството между OCT и най-отдалечените райони, посочени в член 349 от Договора, съседните им страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и трети държави, които не са сред страните от АКТБ. За постигане на тази цел Съюзът подобрява координацията и полезните взаимодействия между програмите за сътрудничество, подпомагани чрез различни финансови инструменти на ЕС.
3.  Асоциирането цели да подпомогне сътрудничеството между OCT и други партньори в областите на сътрудничество, посочени в част втора и част трета от настоящото решение. В тази връзка целта на асоциирането е да се насърчи сътрудничеството между OCT и най-отдалечените райони, посочени в член 349 от Договора, съседните им страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и трети държави, които не са сред страните от АКТБ. За постигане на тази цел Съюзът подобрява координацията и полезните взаимодействия между програмите за сътрудничество, подпомагани чрез различни финансови инструменти на ЕС, включително програмите за териториално сътрудничество в рамките на политиката на сближаване. Освен това, Съюзът включва ОСТ в политическия диалог, който води със съседните на ОСТ държави и ги информира за програмата, както и за резолюциите или препоръките на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС. Също така държавите членки и Комисията подкрепят всяка молба от страна на органите на ОСТ за участие като наблюдатели на пленарни заседания на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС в съответствие с вътрешния правилник на Асамблеята.
Изменение 26
Предложение за решение
Член 7 –параграф 4 – буква г)
г) участие на OCT в развитието на регионалните пазари в контекста на организациите за регионална интеграция;
г) участие на OCT в развитието на регионалните организации и регионалните пазари в контекста на организациите за регионална интеграция;
Изменение 27
Предложение за решение
Член 9 – параграф 2 – уводна част
2.  По целесъобразност OCT организират диалог и консултации с органи и образувания като:
2.  По целесъобразност OCT организират диалог и консултации с органи, парламентарни членове и образувания като:
Изменение 28
Предложение за решение
Член 9 – параграф 2 – буква a а) (нова)
aa) парламентарни членове, представляващи ОСТ, на национално равнище и на равнището на Съюза;
Изменение 29
Предложение за решение
Член 9 – параграф 2 – буква в а) (нова)
ва) организациите на ОСТ, например Асоциацията на отвъдморските страни и територии (OCTA);
Изменение 30
Предложение за решение
Член 10 – параграф 1 – буква б a) (нова)
ба) парламентарни членове, представляващи ОСТ, на национално равнище и на равнището на Съюза;
Изменение 31
Предложение за решение
Член 12 – параграф 4 а (нов)
(4a)  Диалогът позволява на ОСТ да се запознаят с различните хоризонтални регионални програми, както и с изпълняваните регионални проекти по линия на ЕФР, за да могат да участват в тях.
Изменение 32
Предложение за решение
Член 13 – параграф 1 – буква а)
a) форумът за диалог ОСТ‐ЕС („форум ОСТ‐ЕС“) заседава веднъж годишно, като събира органи на ОСТ, представители на държавите членки и Комисията. По целесъобразност към форума ОСТ‐ЕС се асоциират членове на Европейския парламент, представители на ЕИБ и представители на най-отдалечените райони;
a) форумът за диалог ОСТ‐ЕС („форум ОСТ‐ЕС“) заседава веднъж годишно, като събира органи на ОСТ, парламентарни членове, избрани от ОСТ, представители на държавите членки и Комисията. Към него се асоциират членове на Европейския парламент. По целесъобразност към форума ОСТ‐ЕС се асоциират представители на ЕИБ, представители на най-отдалечените райони и съседните държави от групата на държавите от АКТБ и извън нея;
Изменение 33
Предложение за решение
Член 13 – параграф 1 – буква б)
б)  Комисията, OCT и държавите членки, с които последните са свързани, провеждат редовни тристранни консултации. По правило тези консултации се организират четири пъти годишно по инициатива на Комисията или по искане на OCT и държавите членки, с които те са свързани;
б)  Комисията, OCT и държавите членки, с които последните са свързани, провеждат редовни тристранни консултации. Тези консултации се организират най-малко четири пъти годишно, както и в случай на необходимост, по инициатива на Комисията или по искане на една или повече OCT и държавите членки, с които те са свързани;
Изменение 34
Предложение за решение
Член 15 – параграф 1 – буква в а) (нова)
ва) помощ за МСП с устойчива икономическа дейност, които използват ресурсите на местните екосистеми, най-вече в областта на научните изследвания, селското стопанство, занаятите и туризма;
Изменение 35
Предложение за решение
Член 17 – буква б)
б) съгласуване на икономическите и социалните дейности, например рибарство и аквакултури, туризъм, морски транспорт, с потенциала на морските и крайбрежните зони от гледна точка на енергия от възобновяеми източници и суровини, като същевременно се отчитат последиците от изменението на климата и човешките дейности.
б) съгласуване на икономическите и социалните дейности, например рибарство и аквакултури, селско стопанство, туризъм, морски и въздушен транспорт, промишленост, минни дейности и устройство на територията, с потенциала на морските и крайбрежните зони от гледна точка на енергия от възобновяеми източници и суровини, като същевременно се отчитат последиците от изменението на климата и замърсяването на почвата, свързано с човешките и животинските дейности.
Изменение 36
Предложение за решение
Член 19 – параграф 1 – буква в)
в) без да се засягат съществуващите или бъдещи двустранни споразумения за партньорство в областта на рибарството между Съюза и OCT, Съюзът и OCT се стремят редовно да се консултират относно опазването и управлението на живите морски ресурси и да обменят информация за текущото състояние на ресурсите в контекста на съответните органи на асоциирането, предвидени в член 13.
в) без да се засягат съществуващите или бъдещи споразумения за партньорство в областта на рибарството, сключени от Съюза, Съюзът и OCT се стремят редовно да се консултират относно опазването и управлението на живите морски ресурси и да обменят информация за текущото състояние на ресурсите в контекста на съответните органи на асоциирането, предвидени в член 13.
Изменение 37
Проекторешение
Член 19 – параграф 2 – буква б)
б) диалог и сътрудничество по отношение на опазването на рибните запаси, включително мерки за борба с незаконния, недеклариран и нерегламентиран риболов, и ефективно сътрудничество със и в рамките на регионални организации за управление на рибарството. Диалогът и сътрудничеството включват схеми за контрол и инспекции, стимули и задължения за по-ефективно управление на рибарството и крайбрежната околна среда в дългосрочен план.
б) диалог и сътрудничество по отношение на опазването на рибните запаси, включително мерки за борба с незаконния, недеклариран и нерегламентиран риболов, и ефективно сътрудничество със и в рамките на регионални организации за управление на рибарството. Диалогът и сътрудничеството включват схеми за контрол и инспекции, стимули и задължения за по-ефективно управление на рибарството и крайбрежната околна среда в дългосрочен план. Диалогът и сътрудничеството се придружават от увеличаване на усилията на Комисията за насърчаване на устойчивото управление на риболова, като се подкрепят местните системи за наблюдение и надзор чрез споразумения за партньорство с асоциираните към Съюза ОСТ.
Изменение 38
Предложение за решение
Член 20 – параграф 2
2.  В областта на водоснабдяването и канализацията се отделя специално внимание на достъпа до услуги за питейна вода и канализация в области, изостанали в тази сфера, което допринася пряко за развитието на човешките ресурси чрез подобряване на здравословното състояние и повишаване на производителността.
2.  В областта на водоснабдяването и канализацията се отделя специално внимание на достъпа до услуги за питейна вода и канализация в области, изостанали в тази сфера или в по-голяма степен изложени на природни бедствия, което допринася пряко за развитието на човешките ресурси чрез подобряване на здравословното състояние и повишаване на производителността.
Изменение 39
Предложение за решение
Член 21
В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на управлението на отпадъците може да е свързано с насърчаване на използването на най-добрите екологични практики във всички операции, свързани с управление на отпадъците, включително намаляване на количеството отпадъци, рециклиране или други процеси за извличане на вторични суровини и обезвреждане на отпадъци.

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на управлението на отпадъците може да е свързано с насърчаване на използването на най-добрите екологични практики във всички операции, свързани с управление на отпадъците от човешки или животински произход, включително намаляване на количеството отпадъци, рециклиране или други процеси за извличане на вторични суровини и обезвреждане на отпадъци.

Изменение 40
Предложение за решение
Член 25 – параграф 2 – буква б)
б) сухопътен и железопътен транспорт, транспорт по въздух, море или вътрешноводен транспорт;
б) средства за колективен транспорт и други средства за устойчив сухопътен и железопътен транспорт, транспорт по въздух, море или вътрешноводен транспорт;
Изменение 41
Предложение за решение
Член 29
В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на услугите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) цели да стимулира иновациите, икономическия растеж и подобренията в живота на гражданите и предприятията в OCT, включително насърчаване на достъпността за хората с увреждания. Сътрудничеството е насочено по-специално към подобряване на регулаторния капацитет на OCT и може да подпомогне разширяването на мрежите и услугите за ИКТ чрез следните мерки:

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на услугите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) цели да стимулира иновациите, икономическия растеж, сътрудничеството, свободата на изразяване, създаването на нови работни места и подобренията в живота на гражданите и предприятията в OCT, включително насърчаване на достъпността за хората с увреждания. Сътрудничеството е насочено по-специално към подобряване на регулаторния капацитет на OCT и може да подпомогне разширяването на мрежите и услугите за ИКТ чрез следните мерки:

a) създаване на предвидима регулаторна среда, която не изостава от технологичните новости, стимулира растежа и иновациите и насърчава конкуренцията и защитата на потребителите;
a) създаване на предвидима регулаторна среда, която не изостава от технологичните новости, стимулира растежа и иновациите и насърчава конкуренцията и защитата на потребителите;
б) диалог относно разнообразните политически аспекти по отношение на насърчаването и мониторинга на информационното общество;
б) диалог относно разнообразните политически аспекти по отношение на насърчаването и мониторинга на информационното общество;
в) обмен на информация относно стандарти и въпроси, свързани с оперативната съвместимост;
в) обмен на информация относно стандарти и въпроси, свързани с оперативната съвместимост;
г) насърчаване на сътрудничество в областта на научните изследвания на ИКТ и в областта на научноизследователските инфраструктури, основани на ИКТ;
г) насърчаване на сътрудничество в областта на научните изследвания на ИКТ и в областта на научноизследователските инфраструктури, основани на ИКТ;
д) разработване на услуги и приложения в области със съществено въздействие върху обществеността.
д) разработване на услуги и приложения в области със съществено въздействие върху обществеността като образованието и професионалното обучение.
Изменение 42
Предложение за решение
Член 30 – уводна част
В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите може да обхваща науката и технологиите, включително информационните и комуникационните технологии, с цел да допринесе за устойчивото развитие на OCT и да насърчи високи постижения и конкурентоспособност на промишлеността в рамките на OCT. По-специално сътрудничеството може да е свързано със следното:

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите може да обхваща науката, образованието, технологиите, включително информационните и комуникационните технологии, с цел да допринесе за устойчивото развитие на OCT и да насърчи високи постижения и конкурентоспособност на предприятията и най-вече на МСП в рамките на OCT. По-специално сътрудничеството може да е свързано със следното:

Изменение 43
Предложение за решение
Член 30 – буква б)
б) изготвяне на политики и изграждане на институционален капацитет в рамките на OCT, както и съгласувани действия на местно, национално или регионално равнище с оглед развитие на дейностите в областта на науката, технологиите и иновациите и тяхното прилагане;
б) изготвяне на политики и изграждане на институционален капацитет в рамките на OCT, както и съгласувани действия на местно, национално или регионално равнище с оглед развитие на дейностите в областта на науката, образованието, технологиите и иновациите и тяхното прилагане;
Изменение 44
Предложение за решение
Член 30 – буква г)
г) участие на отделни изследователи, изследователски организации и юридически лица от OCT в рамката за сътрудничество по програми за научни изследвания и иновации в рамките на Съюза;
г) участие на отделни изследователи, изследователски организации, МСП и юридически образувания от OCT в рамката за сътрудничество по програми на Съюза за научни изследвания, иновации и конкурентоспособност на предприятията, и по-специално на МСП;
Изменение 45
Предложение за решение
Член 30 – буква д)
д) обучение и международна мобилност на изследователи от OCT и обмен.
д) обучение и международна мобилност на изследователи и студенти от OCT и обмен на изследователи и студенти.
Изменение 46
Предложение за решение
Член 31 – параграф 1
1.  Съюзът гарантира, че физически лица от OCT, съгласно определението в член 49, могат да участват в инициативи на Съюза относно младежта при същите условия като гражданите на държавите членки.
1.  Съюзът гарантира, че физически лица от OCT, съгласно определението в член 49, участват в инициативи и програми на Съюза относно младежта при същите условия като гражданите на държавите членки.
Изменение 47
Предложение за решение
Член 31 – параграф 2
2.  Асоциирането цели укрепване на връзките между младите хора, които живеят в OCT и Съюза, наред с други неща и чрез насърчаване на мобилността на младите хора от OCT през периода на обучението им и чрез окуражаване на взаимното разбирателство между младите хора.
2.  Асоциирането цели укрепване на връзките между младите хора, които живеят в OCT и Съюза, наред с други неща и чрез насърчаване на обмена и мобилността на младите хора от OCT през периода на образованието и първоначалното, професионалното или продължаващото обучение, обучението им и чрез окуражаване на междукултурното обучение и взаимното разбирателство между младите хора.
Изменение 48
Предложение за решение
Член 31 – параграф 2 а (нов)
2a.  Съюзът и ОСТ си сътрудничат, за да гарантират активно ангажиране на младите хора на пазара на труда с цел избягване на младежка безработица.
Изменение 49
Предложение за решение
Член 32 – параграф 1 – буква a а) (нова)
aa) предоставяне на възможности за придобиване на трудов опит, за да могат студентите да развият умения, които ще им бъдат от полза на пазара на труда;
Изменение 50
Предложение за решение
Член 32 – параграф 1 – буква б)
б) подпомагане на OCT при определяне и прилагане на политики в сферата на образованието.
б) подпомагане на OCT при определяне и прилагане на политики в сферата на образованието и официалното и неофициално професионално обучение.
Изменение 51
Предложение за решение
Член 32 – параграф 2
2.  Съюзът гарантира, че физически лица от OCT, съгласно определението в член 49, могат да участват в инициативи на Съюза в сферата на образованието при същите условия като гражданите на държавите членки.
2.  Съюзът гарантира, че физически лица от OCT, съгласно определението в член 49, участват в инициативи на Съюза в сферата на образованието и професионалното обучение, по-специално програмата „Еразъм за всички“.
Изменение 52
Предложение за решение
Член 32 – параграф 3
3.  Съюзът гарантира, че образователни органи и институции от OCT могат да участват в инициативи на Съюза за сътрудничество в сферата на образованието при същите условия като образователните органи и институции на държавите членки.
3.  Съюзът гарантира, че образователни органи и органи за професионално обучение, както и институции от OCT могат да участват в инициативи на Съюза за сътрудничество в сферата на образованието и професионалното обучение при същите условия като образователните органи, органите за професионално обучение и институциите на държавите членки.
Изменение 53
Предложение за решение
Член 33 – параграф 1
1.  Съюзът и OCT поддържат диалог в областта на заетостта и социалната политика с цел осъществяване на принос към икономическото и социалното развитие на OCT и насърчаването на достойни условия на труд в OCT и регионите, в които са разположени. Друга цел на този диалог е да се подпомогнат усилията на органите на OCT да разработят политики и законодателни актове в тази област.
1.  Съюзът и OCT поддържат диалог в областта на заетостта и социалната политика с цел осъществяване на принос към икономическото и социалното развитие на OCT и насърчаването на достойни условия на труд и социално приобщаване в областта на „зелена“ икономика в OCT и регионите, в които са разположени. Друга цел на този диалог е да се подпомогнат усилията на органите на OCT да разработят политики и законодателни актове в тази област.
Изменение 54
Предложение за решение
Член 33 – параграф 2
2.  Диалогът представлява предимно обмен на информация и най-добри практики във връзка с политики и законодателни актове в областта на заетостта и социалната политика, които са от взаимен интерес за Съюза и OCT. В тази връзка се вземат под внимание области като развитие на умения, социална закрила, социален диалог, равни възможности, недискриминация и достъпност за хора с увреждания, здравословни и безопасни условия на труд и други трудови стандарти.
2.  Диалогът представлява предимно обмен на информация и най-добри практики във връзка с политики и законодателни актове в областта на заетостта и социалната политика, които са от взаимен интерес за Съюза и OCT. Облагодетелства се създаването на работни места, в частност в рамките на МСП, чрез насърчаването на амбициозни социални норми. Диалогът насърчава всички новаторски мерки за защита на околната среда и здравето на работниците и гражданите, за да се позволи създаването на работни места в областите, където ОСТ разполагат с предимства като биологично разнообразие, минерални ресурси и нови технологии, както и в области, свързани с подобряването на достъпността. В тази връзка се вземат под внимание области като предвиждане на бъдещите потребности от умения, развитие на умения, обучение на квалифицирана работна ръка в съответствие с потребностите на пазара на труда, социална закрила, социален диалог, равни възможности, недискриминация и достъпност за хора с увреждания, здравословни и безопасни условия на труд и други трудови стандарти.
Изменение 55
Предложение за решение
Член 33 – параграф 2 а (нов)
2a.  Съюзът и ОСТ си сътрудничат с цел обмен на най-добри практики за активни политики, свързани с пазара на труда, силен социален диалог, трудови стандарти и социална закрила с цел защита на правата на работниците.
Изменение 56
Предложение за решение
Член 33 – параграф 2 б (нов)
2б.  Съюзът и ОСТ си сътрудничат с цел осигуряване на добър баланс между сигурността и гъвкавостта на пазара на труда чрез цялостно прилагане на принципите за „гъвкава сигурност“ и предприемането на мерки срещу сегментирането на трудовия пазар, като предоставят както подходяща социална защита на хората в периоди на преход или при временна заетост или заетост на непълен работен ден, така и достъп до обучение, развитие в кариерата и възможности за работа на пълен работен ден.
Изменение 57
Предложение за решение
Член 33 – параграф 2 в (нов)
2 в. Обезлюдяването, включително „изтичането на мозъци“ и емиграцията на младежите с цел работа, е предизвикателство пред много ОСТ и поради тази причина Съюзът и ОСТ си сътрудничат за защитата на правата на работниците мигранти на пазара на труда.

Изменение 58
Предложение за решение
Член 33 а (нов)
Член 33 а

Свободно движение на работници

1.  Без да се засягат разпоредбите, отнасящи се до общественото здраве, обществената сигурност и обществения ред, държавите ‐ членки на Съюза не дискриминират по никакъв начин работниците от ОСТ по отношение на заетостта, възнаграждението и условията на труд.
2.  Органите на ОСТ третират работниците от държавите членки по начин, не по-малко благоприятен от този, по който се третират гражданите на трети държави, и не дискриминират гражданите на държавите членки. Независимо от това, органите на всяка ОСТ могат, с цел насърчаване на местната заетост, да приемат нормативни актове за подпомагане на местните си работници. В този случай органите на ОСТ уведомяват Комисията за приетите нормативни актове, така че тя да може да информира държавите членки.
3.  Разпоредбите на настоящия член не се прилагат по отношение на заетостта в публичната администрация.
Изменение 59
Предложение за решение
Член 33 б (нов)
Член 33 б

Социален диалог и развитие на социалната демокрация

В контекста на асоциирането насърчаването на социалния диалог и развитието на социалната демокрация може да бъде подкрепено чрез мерки, които включват:

– действия, които позволяват да се осигури обучение на социалните партньори,
– действия, които позволяват комуникацията и създаването на пространства, посветени на насърчаването и развитието на социалния диалог и социалната демокрация,
– действия, които позволяват обмена на регионално и местно равнище на най-добрите социални практики.
Изменение 60
Предложение за решение
Член 34 – буква а)
a) действия за укрепване на готовността и капацитета за реакция при трансгранични заплахи за здравето, например заразни болести, които следва да доразвият съществуващите структури и да са насочени към необичайни събития;
a) действия за укрепване на готовността и капацитета за реакция при трансгранични заплахи за здравето, например заразни болести, които следва да доразвият съществуващите структури и трудовата медицина и да са насочени към необичайни събития;
Изменение 61
Предложение за решение
Член 34 – буква a а) (нова)
aa)  Съюзът и ОСТ организират обмен на най-добри практики с оглед подобряване на ефективността на работното място. Важно е да се гарантира, че всички работници са обхванати от политиките за превенция и се ползват ефективно от зачитането на основното им право на здраве;
Изменение 62
Предложение за решение
Член 34 – буква б)
б) изграждане на капацитет чрез укрепване на мрежите за обществено здравеопазване на регионално равнище, улесняване на обмена на информация между експертите и насърчаване на подходящо обучение;
б) изграждане на капацитет чрез укрепване на мрежите за обществено здравеопазване на регионално равнище, улесняване на обмена на информация между експертите и насърчаване на подходящо обучение и въвеждането на телемедицина;
Изменение 63
Предложение за решение
Член 34 а (нов)
Член 34 а

Здравословни и безопасни условия на труд

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на здравословните и безопасни условия на труд цели да укрепи капацитета на ОСТ в областта на профилактиката на професионалните заболявания и предотвратяването на професионалните злополуки чрез мерки, които включват:

– действия, които позволяват провеждането на проучвания и разработването на експертни оценки в областта на здравословните и безопасни условия на труд, насочени към специфичните за територията рискове,
– подпомагане при модернизацията на нормативната уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труд,
– подпомагане на действия за насърчаване на превенцията на професионалните рискове.
Изменение 64
Предложение за решение
Член 38 – заглавие
Опазване на обекти на културното наследство и исторически паметници

Културно наследство и исторически паметници

Изменение 65
Предложение за решение
Член 38, уводна част
В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на обектите на културното наследство и историческите паметници цели да създаде условия за насърчаване на обмена на експертен опит и най-добри практики чрез:

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на обектите на културното наследство и историческите паметници цели да създаде условия за насърчаване на обмена на експертен опит и най-добри практики и за устойчиво оползотворяване на обектите чрез:

Изменение 66
Предложение за решение
Член 38 – параграф 1 а (нов)
Сътрудничеството може да цели също така подобряване на знанията, опазването и статута на материалното и нематериалното културно наследство на ОСТ.

Изменение 67
Предложение за решение
Член 44 а (нов)
Член 44 а

Договаряне на търговски споразумения с трети държави

Когато договаря търговско споразумение с трета държава, Съюзът се стреми да предвиди разширяването на тарифните преференции, предоставени на продуктите от Съюза, за продуктите с произход от ОСТ.

Изменение 68
Предложение за решение
Член 54 – параграф 3 а (нов)
3a.  Когато има опасност търговски споразумения в процес на договаряне с трети държави да застрашат традиционните сектори, характерни за ОСТ, Комисията извършва предварителни оценки на въздействието във връзка с евентуалните последици съгласно критериите, определени от Международната организация на труда и ООН. След като бъдат извършени тези предварителни оценки на въздействието, Комисията ги предава на Европейския парламент, на Съвета и на държавните и местните органи на ОСТ преди сключването на въпросните международни споразумения.
Изменение 69
Предложение за решение
Член 57 – параграф 1 – буква б)
б) улесняване на премахването на пречки за търговията със или инвестициите в стоки и услуги от особено значение за смекчаването на последиците от изменението на климата, например устойчива енергия от възобновяеми източници и енергийноефективни продукти и услуги, включително чрез приемане на политически рамки, които спомагат за внедряване на най-добрите достъпни технологии, и чрез популяризиране на стандарти, които отговарят на екологичните и икономическите нужди и свеждат до минимум техническите пречки за търговията;
б) улесняване на премахването на пречки за търговията със или инвестициите в стоки и услуги от особено значение за смекчаването на последиците от изменението на климата, например устойчива енергия от възобновяеми източници и енергийноефективни продукти и услуги, включително чрез приемане на политически рамки, които спомагат за внедряване на най-добрите достъпни технологии, и чрез популяризиране на стандарти, които отговарят на екологичните, социалните и икономическите нужди и свеждат до минимум техническите пречки за търговията;
Изменение 70
Предложение за решение
Член 57 – параграф 1 – буква в)
в) насърчаване на търговията със стоки, които допринасят за социалните условия и екологосъобразните практики, включително стоки, които са предмет на доброволни схеми за гарантиране на устойчивост, например схеми за справедлива и етична търговия, екомаркировки и схеми за сертифициране на продукти, произведени от природни ресурси;
в) насърчаване на търговията със стоки, които допринасят за социалните условия и екологосъобразните практики, включително стоки, които са предмет на доброволни схеми за гарантиране на устойчивост, например схеми за справедлива и етична търговия, екомаркировки и социални маркировки и схеми за сертифициране на продукти, произведени от природни ресурси;
Изменение 71
Предложение за решение
Член 62
В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на политиката за защита на потребителите, защитата на здравето на потребителите и търговията може да включва изготвяне на законови и подзаконови актове в областта на политиката за защита на потребителите и защитата на здравето на потребителите с цел избягване на ненужни пречки за търговията.

В контекста на асоциирането сътрудничеството в областта на политиката за защита на потребителите, защитата на здравето на потребителите и търговията може да включва възможности за временно признаване на правилата и процедурите, установени в ОСТ, и изготвяне на законови и подзаконови актове в областта на политиката за защита на потребителите и защитата на здравето на потребителите с цел избягване на ненужни пречки за търговията.

Изменение 72
Предложение за решение
Член 68 – буква а)
a) укрепване на капацитета на OCT за определяне и прилагане на необходимите политики за развитието на търговията със стоки и услуги;
a) укрепване на капацитета на OCT за определяне и прилагане на необходимите политики за развитието на търговията със стоки и услуги, в частност чрез новите информационни и комуникационни технологии;
Изменение 73
Предложение за решение
Член 68 – буква б)
б) насърчаване на усилията на OCT да въведат подходящи правни, регулаторни и институционални рамки, както и необходимите административни процедури;
б) насърчаване на усилията на OCT да въведат подходящи правни, регулаторни и институционални рамки, както и необходимите административни процедури, по-специално за да се спомогне за подобряване на социалните норми и създаване на благоприятстващ растежа социален климат;
Изменение 74
Предложение за решение
Член 68 – буква г)
г) улесняване на развитието на пазара и разработването на продукти, включително подобряване на качеството на продуктите;
г) улесняване на развитието и диверсификацията на пазара и разработването на продукти, включително подобряване на качеството на продуктите;
Изменение 75
Предложение за решение
Член 68 – буква д)
д) принос към развитието на човешките ресурси и професионалните умения, необходими в търговията със стоки и услуги;
д) принос към развитието на човешките ресурси и професионалните умения чрез предоставяне на целесъобразни обучения, необходими в търговията със стоки и услуги;
Изменение 76
Предложение за решение
Член 68 – буква e)
е) укрепване на капацитета на стопанските посредници да предоставят подходящи услуги на предприятията от OCT за техните дейности по износ, например във връзка с проучване на пазара;
е) укрепване на капацитета на стопанските посредници да предоставят подходящи услуги на предприятията от OCT за техните дейности по износ, например във връзка с проучване на пазара, чрез по-добро използване на новите технологии;
Изменение 77
Предложение за решение
Член 79 – параграф 2
2.  Съюзът подпомага усилията на OCT да съберат надеждни статистически данни в тези области.
2.  Съюзът подпомага усилията на OCT да съберат надеждни статистически данни в тези области. Той подкрепя ОСТ в усилията им за подобряване на сравнимостта на макроикономическите им показатели, включително чрез изчисляване на паритета на покупателната способност.
Изменение 78
Предложение за решение
Член 80 – параграф 2
2.  По инициатива на ОСТ могат да се финансират изследвания или мерки за техническа помощ във връзка с изпълнението на дейностите, определени в програмните документи. Комисията може да вземе решение да финансира такова действие или с програмна помощ, или от пакета, определен за мерки за техническо сътрудничество.
2.  По инициатива на ОСТ могат да се финансират изследвания или мерки за техническа помощ във връзка с изпълнението на дейностите, определени в рамките на настоящото решение. Комисията може да вземе решение да финансира такова действие или с програмна помощ, или от пакета, определен за мерки за техническо сътрудничество.
Изменение 79
Предложение за решение
Член 80 – параграф 2 а (нов)
2a.  Комисията организира поне веднъж годишно, за предпочитане във връзка с форума „ОСТ‐ЕС“, техническа среща на териториалните и оправомощените разпоредители с бюджетни кредити с цел засилване на институционализирания технически диалог и подобряване на програмирането и изпълнението на фондовете;
Изменение 80
Предложение за решение
Член 82 – параграф 4 – алинея 1 a (нова)
Комисията гарантира, че тези програмни правила вземат предвид ограничените човешки и административни ресурси в ОСТ и институционалните връзки на ОСТ с държавите членки, с които те са свързани.

Изменение 81
Предложение за решение
Член 82 – параграф 5
5.  Органите на OCT и Комисията носят съвместна отговорност за одобряването на програмния документ.
5.  Органите на OCT и Комисията носят съвместна отговорност за одобряването на програмния документ. В тази връзка програмният документ е предмет на обмен на мнения между ОСТ, съответната държава членка и Комисията. По време на обмена на мнения се организират технически срещи между териториалните разпоредители с бюджетни кредити и всички представители на службите на Комисията, офисите и делегациите, които участват в програмирането, ако е възможно, като продължение на форума „ОСТ‐ЕС“.
Изменение 82
Предложение за решение
Член 83 – параграф 1
1.  Комисията предоставя на OCT средства от 11-тия ЕФР по който и да е от начините, определени във финансовия регламент за 11-тия ЕФР, и в съответствие с условията, описани в настоящото решение и в мерките за прилагане на решението. За тази цел тя сключва споразумения за финансиране със съответните органи на OCT.
1.  Комисията предоставя на OCT средства от 11-тия ЕФР по който и да е от начините, определени във финансовия регламент за 11-тия ЕФР, и в съответствие с условията, описани в настоящото решение и в мерките за прилагане на решението. За тази цел тя сключва споразумения за финансиране със съответните органи на OCT и организира технически заседания между териториалните разпоредители с бюджетни средства и всички представители на службите на Комисията, офисите и делегациите, които участват в изпълнението на програмирането, ако е възможно, като продължение на форума „ОСТ‐ЕС“.
Изменение 83
Предложение за решение
Член 84 – параграф 8
8.  Комисията уведомява комитета за последващото развитие, оценка и одитиране на програмните документи.
8.  Комисията уведомява едновременно комитета и Европейския парламент за последващото развитие, оценка и одитиране на програмните документи.
Изменение 84
Предложение за решение
Член 88 – параграф 2
2.  Освен това OCT имат право да получават помощ по програми на Съюза за сътрудничество с други държави, по-специално развиващи се държави, предмет на правилата, целите и разпоредбите на тези програми.
2.  Освен това OCT получават помощ по програми на Съюза за сътрудничество с други държави, предмет на правилата, целите и разпоредбите на тези програми.
Изменение 85
Предложение за решение
Член 88 – параграф 2а (нов)
2 а. За да се осигури ефективно и ефикасно участие на ОСТ в различните хоризонтални програми на Съюза, Комисията въвежда реална „Стратегия за ОСТ“, като във всяка от генералните си дирекции въвежда длъжност на лице, отговарящо по въпросите за ОСТ. Тези лица участват в разработването на годишни работни програми за всяка програма, в частност посредством консултации между различните служби, с цел гарантиране на това, че потребностите и особеностите на ОСТ са надлежно отчетени. Нещо повече, Комисията уведомява във възможно най-кратък срок ОСТ за публикуването на покани за представяне на предложения в рамките на различните хоризонтални програми.

Изменение 86
Предложение за решение
Член 89 – параграф 1
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, които допълват разпоредбите на настоящото решение, в срок от 12 месеца след влизането му в сила, и които изменят допълненията към приложение VI, така че да се отчете технологичното развитие и промените в митническото законодателство в съответствие с процедурата, определена в член 90.
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, които допълват разпоредбите на настоящото решение, в срок от 6 месеца след влизането му в сила, и които изменят допълненията към приложение VI, така че да се отчете технологичното развитие и промените в митническото законодателство в съответствие с процедурата, определена в член 90.
Изменение 87
Предложение за решение
Член 90 - параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 89, може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в решението по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 89, може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в решението по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Когато Съветът започне вътрешна процедура за вземане на решение дали да отмени делегирането на правомощия, той информира Европейския парламент и Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат отменени, както и евентуалните причини за отмяната.

Изменение 88
Предложение за решение
Член 90 - параграф 4
4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта на Съвета.
4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 89
Предложение за решение
Член 90 - параграф 5 - алинея 1 a (нова)
В случай че възнамерява да направи възражение, Съветът информира Европейския парламент в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегирания акт, срещу който възнамерява да възрази, както и евентуалните причини за възражението.

Изменение 90
Предложение за решение
Член 90 а (нов)
Член 90а

Процедура по спешност

1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде представено възражение в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.
2.  Съветът може да възрази срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 90, параграф 5. В този случай Комисията отменя акта незабавно, след като бъде уведомена от Съвета за решението за повдигане на възражения.
Изменение 91
Предложение за решение
Член 91 - параграф 1 – уводна част
Съветът, действащ в съответствие с Договора, взема решение по необходимото адаптиране на настоящото решение, когато:

Съветът, действащ в съответствие с Договора, взема решение, след консултации с Европейския парламент, по необходимото адаптиране на настоящото решение, когато:

Изменение 92
Предложение за решение
Приложение І
СПИСЪК НА ИЗОЛИРАНИТЕ ОСТ

СПИСЪК НА ИЗОЛИРАНИТЕ ОСТ

-  Фолкландски острови
-  Фолкландски острови
-  Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня
-  Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня
-  Сен Пиер и Микелон
-  Сен Пиер и Микелон
-  Уолис и Футуна
Изменение 93
Предложение за решение
Приложение II – член 1 - параграф 1
1.  За целите, съдържащи се в настоящото решение, за седемгодишния период от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. общият размер на финансова помощ от ЕС от [343,4 милиона] EUR по 11-ия ЕФР, определен с Вътрешното споразумение за създаване на 11-ия ЕФР, се разпределя, както следва:
1.  За целите, съдържащи се в настоящото решение, за седемгодишния период от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. общият размер на финансова помощ от ЕС от [360,57 милиона] EUR по 11-ия ЕФР, определен с Вътрешното споразумение за създаване на 11-ия ЕФР, се разпределя, както следва:
a) [330,4 милиона] EUR под формата на безвъзмездни средства за подпомагане, което може да бъде разпределено за отделни програми, за дългосрочно развитие, хуманитарна помощ, спешна помощ, помощ за бежанци и допълнителна подкрепа в случай на колебания в приходите от износ, както и за подкрепа за регионално сътрудничество и интеграция;
a) [345,57 милиона] EUR под формата на безвъзмездни средства за подпомагане, което може да бъде разпределено за отделни програми, за дългосрочно развитие, хуманитарна помощ, спешна помощ, помощ за бежанци и допълнителна подкрепа в случай на колебания в приходите от износ, както и за подкрепа за регионално сътрудничество и интеграция;
б) [5 милиона] EUR за финансирането на лихвени субсидии и техническа помощ в контекста на Инвестиционния механизъм за ОСТ, посочен в приложение IV;
б) [5 милиона] EUR за финансирането на лихвени субсидии и техническа помощ в контекста на Инвестиционния механизъм за ОСТ, посочен в приложение IV;
в) [8 милиона] EUR за проучвания или мерки за техническа помощ в съответствие с член 79 от настоящото решение и за цялостна оценка на решението, която следва да се извърши най-късно четири години преди изтичане на срока му на действие.
в) [10 милиона] EUR за проучвания или мерки за техническа помощ в съответствие с член 79 от настоящото решение и за цялостна оценка на решението, която следва да се извърши най-късно четири години преди изтичане на срока му на действие.
Изменение 94
Предложение за решение
Приложение I - член 3 –уводна част
Средствата в размер на [330,4 милиона] EUR, посочени в член 1, параграф 1, буква а), се разпределят въз основа на нуждите и резултатите на ОСТ в съответствие със следните критерии:

Средствата в размер на [345,57 милиона] EUR, посочени в член 1, параграф 1, буква а), се разпределят въз основа на нуждите и резултатите на ОСТ в съответствие със следните критерии:

Изменение 95
Предложение за решение
Приложение II – член 3 - параграф 2
2.  Сума в размер на [105 милиона] EUR се отпуска за подпомагане на регионалното сътрудничество и интеграция в съответствие с член 7 от настоящото решение, по-специално във връзка с приоритетите и областите от взаимен интерес, посочени в член 5, и чрез консултация посредством посочените в член 13 форми на партньорството ЕС‐ОСТ. Стремежът е тези средства да се координират с други финансови инструменти на Съюза и се цели сътрудничество между ОСТ и най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора.
2.  Сума в размер на [120,17 милиона] EUR се отпуска за подпомагане на регионалното сътрудничество и интеграция в съответствие с член 7 от настоящото решение, по-специално във връзка с приоритетите и областите от взаимен интерес, посочени в член 5, и чрез консултация посредством посочените в член 13 форми на партньорството ЕС‐ОСТ. Стремежът е тези средства да се координират с други финансови инструменти на Съюза и се цели сътрудничество между ОСТ и най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора.
Изменение 96
Предложение за решение
Приложение VI – член 3 - параграф 1 - буква ж)
ж) продуктите от аквакултури, когато рибите, ракообразните и мекотелите са родени и отгледани там;
ж) продуктите от аквакултури, когато рибите, ракообразните и мекотелите са отгледани там;
Изменение 97
Предложение за решение
Приложение VI – член 10 – параграф 6
6.  Комисията приема мярка, с която се разрешава кумулацията, посочена в параграф 1, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64, параграф 2.
6.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно мярка, с която се разрешава кумулацията, посочена в параграф 1.
Изменение 98
Предложение за решение
Приложение VI – член 16, параграф 6a (нов)
6a.  Дерогации се предоставят на OCT по отношение на продукти от риболов в рамките на годишна квота от 2 500 тона за такива продукти в рамките на кодове по КН 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010 и 160510.
Исканията за такива дерогации се подават от дадена ОСТ или държава членка в съответствие с горепосочената квота до комитета, който ги предоставя автоматично и ги прилага посредством решение.

Изменение 99
Предложение за решение
Приложение VI – член 16 – параграф 8
8.  Комисията приема мярка, с която се разрешава временната дерогация, посочена в параграф 1, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64, параграф 2.
8.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно мярка, с която се разрешава временната дерогация, посочена в параграф 1.
Изменение 100
Предложение за решение
Приложение VI – член 63 – параграф 3
3.  Комисията приема мярка, с която се разрешава временната дерогация, посочена в параграф 1, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 64, параграф 2.
3.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно мярка, с която се разрешава временната дерогация, посочена в параграф 1.
Изменение 101
Предложение за решение
Приложение VI – член 64
Процедури на Комитета

заличава се
1.  Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс, създаден с член 247а, от Регламент (ЕИО) № 2913/92.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 102
Предложение за решение
Приложение VІІ - член 2 - параграф 1
1.  Комисията може да временно да оттегли преференциалния режим, предвиден в настоящото решение, по отношение на всички или на някои продукти с произход от страна бенефициер, когато счита, че са налице достатъчно доказателства, че временно оттегляне съгласно основанията, посочени в член 1, параграфи 1 и 2 от настоящото приложение, би било основателна мярка, при условие че преди това тя:
1.  Комисията може да временно да оттегли преференциалния режим, предвиден в настоящото решение, посредством делегирани актове в съответствие с член 90, по отношение на всички или на някои продукти с произход от страна бенефициер, когато счита, че са налице достатъчно доказателства, че временно оттегляне съгласно основанията, посочени в член 1, параграфи 1 и 2 от настоящото приложение, би било основателна мярка, при условие че преди това тя:
a) се е консултирала с комитета, посочен в член 10 от приложение VIII, в съответствие с процедурата, посочена в член 3, параграф 2;
б) е призовала държавите членки да предприемат необходимите предпазни мерки, за да се защитят финансовите интереси на Съюза и/или да се осигури спазването от страната бенефициер на нейните задължения; както и
б) е призовала държавите членки да предприемат необходимите предпазни мерки, за да се защитят финансовите интереси на Съюза и/или да се осигури спазването от страната бенефициер на нейните задължения; както и
в) е публикувала известие в Официален вестник на Европейския съюз, което гласи, че има причини за основателно съмнение относно прилагането на преференциалния режим и/или спазването от страната бенефициер на нейните задължения, които могат да поставят под въпрос нейното право да продължи да получава ползите, предоставяни по линия на настоящото решение.
в) е публикувала известие в Официален вестник на Европейския съюз, което гласи, че има причини за основателно съмнение относно прилагането на преференциалния режим и/или спазването от страната бенефициер на нейните задължения, които могат да поставят под въпрос нейното право да продължи да получава ползите, предоставяни по линия на настоящото решение.
Комисията уведомява съответната(ите) ОСТ за всяко решение, взето в съответствие с настоящия параграф, преди то да породи действие. Комисията уведомява и комитета, посочен в член 10 от приложение VIII.

Комисията уведомява съответната(ите) ОСТ за всяко решение, взето в съответствие с настоящия параграф, преди то да породи действие.

Изменение 103
Предложение за решение
Приложение VІІ - член 2 - параграф 2
2.  Срокът на временно оттегляне не надвишава шест месеца. При изтичане на този срок Комисията взема решение или да прекрати временното оттегляне, след като уведоми комитета, посочен в член 10 от приложение VIII, или да удължи срока на временно оттегляне в съответствие с процедурата, посочена в параграф 1 от настоящия член.
2.  Срокът на временно оттегляне не надвишава шест месеца. При изтичане на този срок Комисията взема решение или да прекрати временното оттегляне или да удължи срока на временно оттегляне в съответствие с процедурата, посочена в параграф 1 от настоящия член.
Изменение 104
Предложение за решение
Приложение VІІ – Член 3
Процедура на комитет

заличава се
1.  За целите на прилагането на член 2 Комисията се подпомага от комитета, посочен в член 10 от приложение VIII.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 105
Предложение за решение
Приложение VIII – член 5 – параграф 2
2.  Мерките за предварително наблюдение се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 6 от настоящото приложение.
2.  Мерките за предварително наблюдение се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 6 от настоящото приложение.
Изменение 106
Предложение за решение
Приложение VIII – член 6 – параграф 1
1.  При надлежно обосновани съображения за спешност, свързани с влошаване на икономическото и/или финансовото положение на производителите от Съюза, което трудно може да бъде преодоляно, могат да бъдат наложени временни мерки. Временните мерки не могат да се прилагат за повече от 200 дни. Временните мерки се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 10 от настоящото приложение. При сериозни съображения за спешност Комисията незабавно приема приложими временни защитни мерки в съответствие с процедурата, посочена в член 10 от настоящото приложение.
1.  При надлежно обосновани съображения за спешност, свързани с влошаване на икономическото и/или финансовото положение на производителите от Съюза, което трудно може да бъде преодоляно, могат да бъдат наложени временни мерки. Временните мерки не могат да се прилагат за повече от 200 дни. Временните мерки се приемат от Комисията посредством делегирани актове в съответствие с член 90. При сериозни съображения за спешност Комисията незабавно приема приложими временни защитни мерки посредством делегирани актове в съответствие с член 90а.
Изменение 107
Предложение за решение
Приложение VIII – член 7 – параграф 1
1.  Когато окончателно установените факти сочат, че условията, определени в член 2 от настоящото приложение, не са изпълнени, Комисията приема решение за прекратяване на разследването и на процедурата в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 4 от настоящото приложение. При надлежно зачитане на изискването за защита на поверителната информация по смисъла на член 9 от настоящото приложение Комисията публикува доклад, съдържащ нейните констатации и мотивирани заключения по всички съответни фактически и правни въпроси.
1.  Когато окончателно установените факти сочат, че условията, определени в член 2 от настоящото приложение, не са изпълнени, Комисията приема решение за прекратяване на разследването. При надлежно зачитане на изискването за защита на поверителната информация по смисъла на член 9 от настоящото приложение Комисията публикува доклад, съдържащ нейните констатации и мотивирани заключения по всички съответни фактически и правни въпроси.
Изменение 108
Предложение за решение
Приложение VIII – член 7 – параграф 2
2.  Когато окончателно установените факти сочат, че условията, определени в член 2 от настоящото приложение, са изпълнени, Комисията приема решение за налагане на окончателни защитни мерки в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 4. При надлежно зачитане на изискването за защита на поверителната информация по смисъла на член 9 от настоящото приложение Комисията публикува доклад, съдържащ обобщение на фактите по същество и съображенията от значение за решението, и незабавно уведомява органите на отвъдморската страна или територия за решението за предприемане на необходимите защитни мерки.
2.  Когато окончателно установените факти сочат, че условията, определени в член 2 от настоящото приложение, са изпълнени, Комисията приема решение за налагане на окончателни защитни мерки посредством делегирани актове в съответствие с член 90. При надлежно зачитане на изискването за защита на поверителната информация по смисъла на член 9 от настоящото приложение Комисията публикува доклад, съдържащ обобщение на фактите по същество и съображенията от значение за решението, и незабавно уведомява органите на отвъдморската страна или територия за решението за предприемане на необходимите защитни мерки.
Изменение 109
Предложение за решение
Приложение VIII – Член 10
Процедура на комитет

заличава се
1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно общите правила за внос. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
4.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 4 от него.

Радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека***I
PDF 741kWORD 85k
Резолюция
Консолидиран текст
Приложение
Приложение
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за директива на Съвета за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (COM(2012)0147 – C7-0105/2012 – 2012/0074(COD))
P7_TA(2013)0068A7-0033/2013

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0147),

–  като взе предвид членове 31 и 32 от Договора за Евратом, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0105/2012),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2012 г.(1),

–  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0033/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Директива 2013/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човекаи за изменение на Директива 98/83/ЕО на Съвета[Изм. 1]

P7_TC1-COD(2012)0074


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взевзеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергияДоговора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 31 и 32 член 192, параграф 1 от него,

като взевзеха предвид предложението на Комисията(2), изготвено след получаване на становището на група лица, определени от Научния и технически комитет измежду научни експерти от държавите членки, в съответствие с член 31 от ДоговораЕвропейската комисия,

като взевзеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет

след консултации с Европейския парламент(3),като действат съгласно обикновената законодателна процедура, [Изм. 2]

като има предвид, че:

(-1)  В съответствие с член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), политиката на Съюза в областта на околната среда следва да се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия и да допринася за осъществяването на цели като опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда и защита на човешкото здраве. [Изм. 3]

(1)  Поемането на вода е един от пътищата за навлизане на радиоактивнивредни вещества в човешкото тяло. Поемането на радиоактивни изотопи или на радионуклиди може да доведе до редица здравословни проблеми. В съответствие с Директива 96/29/Евратом на Съвета(4), допринасянето за облъчването на населението като цяло от практики, които включват риск от йонизиращи лъчения, при отчитане на дългосрочното кумулативно облъчване, трябва да бъде поддържано на най-ниското разумно постижимовъзможно ниво. [Изм. 4]

(1a)  Филтрирането на радиоактивни изотопи от водата води до превръщането на филтрите в радиоактивни отпадъци, които след това трябва да се обезвреждат внимателно и в съответствие с действащите процедури. [Изм. 5]

(1б)  Процесът на отстраняване на радиоактивни изотопи от водата зависи от националните лаборатории, редовното актуализиране на измерванията и научноизследователската дейност. [Изм. 6]

(1в)  Информацията, предоставена от държавите членки в тригодишния доклад относно Директивата за питейната вода, е непълна или такава липсва по отношение на нивата на радиоактивност в питейната вода. [Изм. 7]

(1г)  Необходими са превантивни мерки с цел намаляване на разходите за пречистването на питейната вода. [Изм. 8]

(2)  С оглед на значението за човешкото здраве на качеството на водата, предназначена за консумация от човека,За да се постигне висока степен на защита на здравето на населението, е необходимо на равнището на Общността да бъдат определени общи стандарти за качество на водата, предназначена за консумация от човека, които да иматизпълняващи функция на показател, както и да осигуряват следенето на съобразяването с тяхсе осигури контрол върху спазването на тези стандарти. [Изм. 9]

(3)  В част В от приложение I по отношение на радиоактивните вещества вече са определени индикаторни параметри, както и съответни разпоредби за мониторинг в приложение ІІ към Директива 98/83/ЕО на Съвета(5). Тези параметри обаче попадат в обхвата на основните стандарти, посочени в член 30 от Договора за Евратом.[Изм. 10]

(3a)  Параметърните стойности се основават на наличните научни знания, като вземат предвид принципа на предпазливост. Тези стойности са подбрани така, че да гарантират, че предназначената за консумация от човека вода може да бъде консумирана безопасно в продължение на целия живот - като за отправна точка се вземат най-уязвимите граждани ‐ и по такъв начин гарантират висока степен на защита на здравето. [Изм. 11]

(4)  Следователно изискванията за мониторинг на нивата на радиоактивност във водата, предназначена за консумация от човека, следва да бъдат приети в специално съпоставени с изискванията, определени в действащото законодателство, коетоза други химични вещества, откривани във водата, които имат неблагоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Тази мярка би осигурила осигурява еднородността, съгласуваността и пълнотата на законодателството за радиационна защита на човешкото здраве и околната средавъв връзка с в съответствие с Договора за Евратомфункционирането на Европейския съюз. [Изм. 12]

(5)  Разпоредбите на Настоящата директива,Евратом следва да заменят тези на актуализира индикативните параметри, предвидени в приложение I, част В от Директива 98/83/EО, и установява правила относно контрола върху наличието на радиоактивни вещества впо отношение на замърсяването на питейната вода с радиоактивни вещества.[Изм. 13]

(6)  В случай на несъответствие с параметър, който има функция на показател, съответната държава-членка следва да бъде задължена да определи причината за това и да направи оценка на това дали въпросното несъответствие представляванивото на риск за човешкото здраве, включително и в дългосрочен план, както и на възможностите за намеса, и в зависимост от резултатитеи, когато е необходимо, да предприеме коригиращи действия, които позволяват да се гарантира снабдяване с вода, съответстваща на критериите за качество, определени съгласно настоящата директива. Това необходимо коригиращо действие може като крайна мярка да означава затваряне на съответното съоръжение, акоза възстановяване качеството на водата го налага. Следва да се дава приоритет на действия, които решават проблема при източника. Потребителите следва да бъдат информирани незабавно за рисковете, вече предприетите от органите мерки и времето, необходимо, за да станат ефективни коригиращите действия. [Изм. 14]

(7)  Потребителите следва следва да са адекватно и правилнонапълно информирани за качеството на водата, предназначена за консумация от човека, посредством лесно достъпни публикации. Актуализирана информация относно районите, изложени на риск от потенциални източници на радиоактивно замърсяване, както и относно качеството на водата в съответния регион се предоставят на потребителите по всяко време от местните администрации. [Изм. 15]

(7a)  Необходимо е в обхвата на настоящата директива да се включи водата, използвана в хранителната промишленост. [Изм. 16]

(8)  Необходимо е от обхвата на настоящата директива да бъдат изключени натуралните минерални води и водите, които са лекарствен продукт, тъй като за тях са определени специални правила в Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6) и в Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7). Комисията обаче следва, най-късно две години след влизането в сила на настоящата директива, да представи предложение за преразглеждане на Директива 2009/54/EО, с цел привеждане в съответствие на изискванията за контрол за естествените минерални води с изискванията, предвидени в настоящата директива и в Директива 98/83/EО. Мониторингът на водата в предназначени за продажба бутилки или контейнери и различна от натурална минерална вода, с цел проверка на това дали нивата на радиоактивните вещества отговарят на параметърните стойности, определени в настоящата директива, следва да бъде извършван в съответствие с принципите на анализа на опасностите и контрола в критичните точки (HACCP) съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета(8). [Изм. 17]

(9)  Всяка държава-членка следва да установи солидни мониторингови програми за редовна проверка на това дали водата, предназначена за консумация от човека, отговаря на изискванията на настоящата директива. [Изм. 18]

(10)  Методите, използвани за анализ на качеството на водата, предназначена за консумация от човека, следва да бъдат такива, че да гарантират получаването на надеждни и сравними резултати. Тези мониторингови програми следва да са съобразени с местните нужди и да спазват минималните изисквания за мониторинг, предвидени в настоящата директива. [Изм. 19]

10а)  Необходимо е да се управляват по различен начин, въз основа на отделни дозиметрични критерии, естествената радиоактивност и радиоактивното замърсяване, държащо се на човешката дейност. Държавите членки трябва да гарантират, че ядрените дейности не водят до замърсяване на питейната вода. [Изм. 20]

(11)  Препоръка 2001/928/Евратом на Комисията(9) разглежда радиологичното качество на снабдяването с питейна вода по отношение на радона и дългоживеещите продукти от разпада на радона и следователно е уместно тези радионуклиди да бъдат включени в обхвата на настоящата директива.

(11a)  За да се гарантира последователност на европейската политика в областта на водите, параметърните стойности, честотата и методите за мониторинг на радиоактивните вещества, посочени в настоящата директива, трябва да бъдат съвместими с Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(10) и Директива 98/83/ЕО на Съвета. Освен това Комисията следва да гарантира, че когато се преразглеждат Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(11) и Директива 2006/118/ЕО, ще бъде направено позоваване на настоящата директива с цел пълна защита на всички видове води от замърсяване с радиоактивни вещества, [Изм. 21]

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

В Настоящата директива се определятотнася до хармонизирани изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във качество на водата, предназначена за консумация от човека, с цел защита на здравето на населението срещу вредното въздействие на замърсяването на тази вода с. В нея се определят параметърни стойности, честота и методи за мониторинг на радиоактивни вещества. [Изм. 22]

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат определенията, формулирани в член 2 от Директива 98/83/EО.

В допълнение към определенията, посочени в параграф 1, се прилагат следните определения:

   1) „радиоактивно вещество“ означава всяко вещество, което съдържа един или повече радионуклиди, чиято активност или концентрация не може да бъде пренебрегната с оглед на радиационната защита;
   2) „обща индикативна доза“ (ОИД) означава очакваната ефективна доза за една година на поглъщане, получена като резултат от всички радионуклиди, чието наличие е установено в подаваната от водоснабдяването вода, както с естествен, така и с изкуствен произход, с изключение на калий-40, радон и продукти с кратък живот, получени при разпада на радона;
   3) „параметърна стойност“ означава стойността, на която трябва да отговаря водата, предназначена за консумация от човека. Ако параметърната стойност е превишена, държавите членки оценяват нивото на риск, свързано с наличието на радиоактивни вещества, и въз основа на резултатите от тази оценка предприемат незабавни коригиращи действия, за да се осигури спазване на изискванията, посочени в настоящата директива.[Изм. 23]

Член 3

Обхват

Настоящата директива се прилага за водата, предназначена за консумация от човека, съгласно определението по член 2 от Директива 98/83/ЕО, при изключенията, посочени в член 3, параграф 1 от тази Директива и определени в съответствие с член 3, параграф 2 отнея. [Изм. 24]

Член 4

Общи задължения

Без да се засягат разпоредбите, формулирани в член 6, параграф 3, буква а) от Директива 96/29/Евратом, Държавите членки вземат всички необходими мерки, за да създадат подходяща програма за мониторинг с цел да гарантират, че водата, предназначени за консумация от човека, е в съответствие с параметърните стойностите, определени в съответствие с настоящата директива. Комисията предоставя на държавите членки насоки за най-добри практики.

Държавите членки следят за това, взетите мерки за изпълнение на настоящата директива по никакъв начин да не водят, пряко или косвено, нито до влошаване на настоящото качество на водите, предназначени за консумация от човека, нито до увеличаване на замърсяването на водите, използвани за производството на питейна вода. [Изм. 25]

Разработват се нови технологии, които свеждат до минимум времето, необходимо за изолиране на ядрените отпадъци от околната среда вследствие на природно бедствие. [Изм. 26]

Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че радиоактивните отпадъци от филтрираната питейна вода се обезвреждат в съответствие с действащите разпоредби. Комисията предоставя на държавите членки насоки във връзка с този процес. [Изм. 27]

Държавите членки извършват оценки на рисковете от депата за радиоактивни отпадъци, които могат да окажат въздействие върху подпочвените води или други източници на питейна вода, или които биха били застрашени от природни бедствия. [Изм. 28]

Комисията извършва проучване относно комбинираното въздействие на други химични вещества в съчетание с радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека. Въз основа на резултатите от това проучване, Комисията актуализира съответното законодателство. [Изм. 29]

Комисията извършва оценка на прилагането на Директива 2000/60/EО в държавите членки. [Изм. 30]

Член 5

Параметърни стойности

Държавите членки определят стойности на параметрите, прилагани за мониторинга на радиоактивните вещества във водата, предназначена за консумация от човека в съответствие с приложение I; за водата в предназначени за продажба бутилки или контейнери, това не засяга принципите на принципите на анализа на опасностите и контрола в критичните точки (HACCP) съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004.

Член 6

Мониторинг

Държавите членки осигуряват редовен и прецизен мониторинг на водата, предназначена за консумация от човека, в съответствие с приложение II, с цел проверка че концентрациите на радиоактивни вещества не превишават параметърните стойности, определени в съответствие с член 5. Мониторингът отчита дългосрочното кумулативно облъчване на населението и се осъществява в рамките на проверките, посочени в член 7 от Директива 98/83/ЕО. Той включва референтен анализ, чиято цел е да се установи радиоактивното съдържание на водата и да се оптимизират аналитичната стратегия и периодичните анализи съгласно методите, посочени в приложение ІІІ. Честотата на мониторинга за периодичните анализи може да се адаптира чрез основан на риска подход, въз основа на резултатите от референтния анализ, който е задължителен при всички случаи. В такива случаи държавите членки съобщават на Комисията основанията за своето решение и резултатите от съответния референтен анализ и ги предоставят на разположение на обществеността. [Изм. 31]

Член 7

Места за вземане на проби

Държавите членки могат да вземат проби:

   а) в случая на вода от водоснабдителна мрежа в точката в разпределителната зона или при пречиствателните станции, ако може бъде показано, че такова вземане на проби осигурява същата или по-висока измерена стойност за съответните параметри;
   б) в случая на вода от цистерна в точката, в която водата напуска цистерната;
   в) в случая на вода в предназначени за продажба бутилки или контейнери, в точката, в която водата се налива в бутилките или контейнерите;
   г) в случая на вода, използвана в хранително предприятие, в точката, в която водата е използвана в предприятието.

Член 8

Проби и анализ

1.  Проби, представителни за качеството на водата, консумирана през цялата година, се вземат и анализират в съответствие с методите, посочени в приложение III.

2.  Държавите членки гарантират, че всички лаборатории, извършващи анализ на пробите на водата, предназначена за консумация от човека, имат система за аналитичен контрол на качеството. Те гарантират, че тази система е обект на случайни проверки на произволен принцип, поне веднъж годишно, от независим контролен орган, одобрен за тази цел от компетентния орган. [Изм. 32]

2a.  Финансирането на тези мерки за мониторинг се извършва в съответствие с глава VІ от Регламент (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета(12). В случай на замърсяване, причинено от човешки дейности, разходите ще бъдат за сметка на замърсителя. [Изм. 33]

Член 9

Коригиращи действия и уведомяване на потребителите

1.  Държавите членки гарантират, че в случай на неспазване на параметърните стойности, определени в съответствие с член 5, се извършва незабавно проучване с цел да се установи причината за това.

1a.  На обществеността се предоставя информация относно оценката на рисковете на ядрените електроцентрали и околните райони по отношение на радиоактивните вещества във водата. [Изм. 34]

1б.  Държавите членки гарантират, че информацията относно наличието на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека, е включена в тригодишния доклад относно качеството на водата, посочен в член 13, параграф 2 от Директива 98/83/ЕО. [Изм. 35]

2.  При неспазване на параметърните стойности, определени в съответствие с член 5,за радона и заОИД от естествени източници, държавите членки съответните държави членки незабавно преценяват дали това неспазване представляванивото на риск за човешкото здраве, както и възможностите за намеса, като отчитат местните условия. Въз основа на тези резултати държавата членка предприема действия, за да се гарантира, че снабдяването с вода съответства на критериите за качество, определени в настоящата директива. В случай, че такъв риск съществува, държавата-членка трябва да вземе мерки за възстановяване на качеството на водата.

2a.  При неспазване на параметърните стойности, определени за тритий и за ОИД, дължаща се на човешка дейност, съответната държава членка осигурява незабавно провеждане на разследване, което установява естеството, мащаба и дозиметричното въздействие на замърсяването. Разследването взема предвид всички среди, върху които може да бъде оказано въздействие, и всички начини на излагане на въздействие. Съответната държава членка следи за прилагането на необходимите коригиращи действия, за да се гарантира, че водата отново е в съответствие с параметърните стойности. При решенията се предпочитат действия при източника на замърсяване. Необходимите коригиращи действия може като крайна мярка да означават затваряне на съответното съоръжение, ако качеството на водата го налага. Съответната държава членка гарантира, че замърсителят поема разходите по коригиращите действия. [Изм. 36]

3.  Държавите членки следят за това, резултатите от анализите, извършени в съответствие с член 8, да бъдат публикувани, предоставени на разположение на обществеността възможно най-бързо и включени в докладите, предвидени в член 13 от Директива 98/83/ЕО. Когато рискът за човешкото здраве не може да бъде разглеждан като незначителен, държавата-членка, заедно с отговорния(те) участник(ци), гарантира, че потребителите биват уведоменинезабавно предупредени и им се предоставя пълна информация относно риска за човешкото здраве и как да се справят с проблемите, пред които са изправени, която се публикува и се предоставя по интернет възможно най-бързо. Те гарантират също така, че незабавно се осигурява алтернативно снабдяване с незамърсена вода. [Изм. 37]

Член 9а

Изменение на Директива 98/83/ЕО

Директива 98/83/ЕО се изменя както следва:

1.  В приложение I разделът „радиоактивност“ от част В се заличава.

2.  В приложение II, таблица A, параграф 2 се заличават двете последни изречения. [Изм. 38]

Член 9б

Преразглеждане на приложенията

1.  Най-малко на всеки пет години Комисията преразглежда приложенията в светлината на напредъка в научната и техническата област и може да приеме, чрез делегирани актове в съответствие с член 9б, изменения с цел отчитане на напредъка в научната и техническата област.

2.  Комисията публично оповестява основанията за решението си да измени или не приложенията, като се позовава на разгледаните научни доклади. [Изм. 39]

Член 9в

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегираните актове по член 9б се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ….(13) Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 9б, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочено в това решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.  Делегиран акт, приет в съответствие с член 9б, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в двумесечен срок от уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за този акт или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. [Изм. 40]

Член 9г

Информация и докладване

1.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че потребителите разполагат с адекватна и актуална информация за качеството на водата, предназначена за консумация от човека, и то не само когато рискът за човешкото здраве не може да бъде разглеждан като незначителен.

2.  Всяка държава членка със системи за водоснабдяване, разположени в райони с потенциални източници на радиоактивно замърсяване ‐ създадени от човека или естествени ‐ включва информация за концентрациите на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека, в тригодишния си доклад относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека, съгласно член 13 от Директива 98/83/ЕО.

3.  Комисията включва констатациите на държавите членки относно радиоактивните вещества във водата, предназначена за консумация от човека, в своя доклад относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека в Общността, съгласно член 13 от Директива 98/83/ЕО. [Изм. 41]

Член 10

Транспониране

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от (14)[една година след датата по член 11 - конкретната дата да се впише от Службата за публикации ]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби. [Изм. 42]

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното право, приети в областта, регулирана с настоящата директива.

Член 11

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 12

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в … на

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Параметърни стойности за радон и тритий и стойности на параметрите за обща индикативна доза за други радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека

Радиоактивност

Параметър

Параметърна стойност

Мерна единица

Забележки

РадонRn 222

10020

Bq/l

Тритий

10020

Bq/l

Обща индикативна доза (с произход от естествени източници)

0,10

mSv/година

(Забележка 1)

Обща индикативна доза (с произход от човешки дейности)

0,01

mSv/година

Забележка 1: Като се изключват тритий, калий -40, радон и краткоживеещи продукти от разпада на радона
[Изм. 43]

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Мониторинг на радиоактивните вещества

1.  Общи принципи и честоти за мониторинга

От всякаДадена държава-членка не е необходимосе изисква да извършва мониторинг на питейната вода по отношение на тритий или радиоактивност, за да установии радон с оглед установяване на общата индикативна доза (ОИД) за естествената радиоактивност и радиоактивността, която може да бъде отдадена на човешка дейност., ако въз основа на други проверки тя е уверена, че нивата на трития и на изчислената обща индикативна доза са твърдо под параметърната стойност. Мониторингът на питейната вода по отношение на радона не се изисква, ако държавата членка е удовлетворена въз основа на друг мониторинг, че нивата на радона са твърдо под параметърната стойност. В тези случаи тя съобщава мотивите за своето решение на Комисията, включително резултатите от другите проверки.

Мониторингът включва референтни анализи и периодични анализи.

Референтните анализи трябва да се извършват в рамките на разглеждането на заявлението за разрешение за снабдяване с питейна вода. За вече действащи водоснабдителни мрежи държавите членки определят сроковете, в които трябва да се извършат тези анализи в зависимост от обема на подаваната вода и равнището на потенциалния риск, независимо дали става дума за естествената радиоактивност или за радиологичното въздействие на човешка дейност. Референтните анализи трябва да дават възможност да се проучат и измерят количествено всички съответни естествени и изкуствени радионуклиди.

По отношение на естествената радиоактивност трябва да се измери количествено активността най-малко на следните девет радионуклида: уран 238, уран 234, радий 226, радон 222, олово 210, полоний 210, радий 228 (по целесъобразност на базата на непосредствения му пряк производен елемент актиний 228), актиний 227 (по целесъобразност на базата на непосредствения му производен елемент торий 227).

По отношение на въздействието на човешка дейност трябва да се проучат потенциалните източници на замърсяването, като списъкът с радионуклиди за мониторинг се съставя на основата на това проучване. Освен специфичния мониторинг, свързан с резултата от изследването, всички референтни анализи трябва да включват измерване на равнищата на тритий, на въглерод 14, на стронций 90 и на изотопи на плутоний, както и анализ чрез гама-спектрометър, даващ възможност да се определи активността на основните изкуствени радионуклиди ‐ източници на гама-лъчение (включително кобалт 60, йод 131, цезий 134, цезий 137 и америций 241).

Резултатът от референтните анализи следва да се използва за определяне на аналитичната стратегия, която да се приложи за периодичния мониторинг. Освен в случаите, при които резултатът от референтния анализ може да доведе до по-строги разпоредби, периодичният мониторинг се извършва с честотата на одитиране, посочена в точка 4. [Изм. 44]

2.  Радон и тритий

Мониторингът на питейната вода по отношение на радон или тритий се извършва, когато в рамките на водосборния басейн има източник на радон или тритий и не може да се докаже, въз основа на други програми за наблюдение или изследване, че нивото на радона или трития е твърдо под неговата индикативна параметърна стойност от 100 Bq/l. Когато се изисква мониторинг по отношение на радон или тритий, той трябва да се извършва с честотата за одитиране.

3.  Обща индикативна доза

Мониторингът на питейната вода по отношение на общата индикативна доза (ОИД) се извършва, когато в рамките на водосборния басейн има източник на изкуствена или повишена естествена радиоактивност и не може да се докаже, въз основа на други програми за наблюдение или изследване, че нивото на ОИД е твърдо под неговата параметърна стойност от 0,1 mSv/год. Когато се изисква мониторинг на нивата на изкуствени радионуклиди, той трябва да се извършва с честотата за одитиране, посочена в таблицата. Когато се изисква мониторинг на нивата на естествените радионуклиди, държавите членки определят честотата на мониторинга, като вземат предвид цялата съответна налична информация за колебанията във времето на нивата на естествените радионуклиди нива в различните видове води. В зависимост от очакваните колебания, честотата на мониторинг може да варира от еднократна проверка до честотата на одитиране. Когато се изисква само еднократна проверка на естествената радиоактивност, трябва да има изискване за повторна проверка поне когато възниква промяна, свързана с водоснабдяването и която има вероятност да повлияе върху концентрациите на радионуклиди в питейната вода.

Когато са били приложени методи за отстраняване на радионуклиди от питейната вода с цел да се гарантира, че дадена параметърна стойност не е надвишена, мониторингът се извършва с честотата на одитиране.

Когато за да се осигури съответствие с настоящата директива, се използват резултати от програми за наблюдение или изследвания, различни от изискваните по първия параграф от настоящата точка, държавата-членка съобщава мотивите за своето решение на Комисията, включително съответните резултати от тези програми за мониторинг или изследвания.[Изм. 45]

4.  Честотата на одитиране на мониторинга е определена в следната таблица:

ТАБЛИЦА

Контролна честота на мониторинга на вода за питейни нужди, подавана от разпределителната мрежа

Водното количество, разпределяно или получавано ежедневно в разпределителната зона

(Забележки 1 и 2)

Брой на пробите

годишно

(Забележки 3)

≤ 100

(Забележка 4)

> 100 ≤ 1 000

1

> 1 000 ≤ 10 000

1

+ 1 за всеки 3300 m ³/ден и за частта над тях от общото количество

> 10 000 ≤ 100 000

3

+ 1 за всеки 10 000 m ³/ден и за частта над тях от общото количество

> 100 000

10

+ 1 за всеки 25 000 m ³/ден и за частта над тях от общото количество

Забележка 1: Разпределителна зона е определена географска зона, в която водите, предназначени за консумация от човека, произлизат от един или от няколко източника и в рамките на която качеството може да се смята за приблизително еднакво.

Забележка 2: Водните количества са изчислени като средни стойности за календарна година. Държавите членки могат да използват броя на населението в разпределителната зона вместо водното количествоводния обем, за да определят минималната честота на базата на консумация на вода 200 l/ден/жител, при условие че съответната вода не се предлага с търговска цел или разпределя извън съответната зона. [Изм. 46]

Забележка 3: Доколкото е възможно, броят на вземанията на проби трябва да бъде равномерно разпределен във времето и върху площта.

Забележка 4: Честотата трябва да бъде определена от съответната държава членка.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Методи за вземане на проби и анализ

1.  Естествена радиоактивност

11.1.  Проверка за спазването на общата индикативна доза (ОИД) за естествената радиоактивност.

Държавите членки могат да използват методи за проверка за сумарна алфа-активност и сумарна бета-активност, за да наблюдават индикативната стойност за параметъра за ОИД, като се изключват тритий, калий-40, радон и краткоживеещи продукти от разпада на радона. определяне на водите с потенциално превишаване на ОИД, които изискват по-задълбочен анализ. Държавите членки трябва да демонстрират, че избраният метод не генерира грешни отрицателни резултати (да бъдат счетени за съответстващи на ОИД води, чиято консумация води до нива на дозата, по-високи от параметърната стойност от 0,1 mSv/год.). Мониторинговата стратегия отчита резултата от общия анализ на радиоактивността на водата. [Изм. 47]

Ако сумарната алфа-активност и сумарната бета-активност са съответно по-ниски от 0,1 Bq/l и 1,0 Bq/l, държавата-членка може да приеме, че ОИД е по-малка от индикативна стойност за параметъра 0,1 mSv/год. и че не е необходимо радиологично изследване, освен ако не е известно от други източници на информация, че във водата за водоснабдяване са налице конкретни радионуклиди и има вероятност да станат причина за ОИД над 0,1 mSv/год. Държавите членки, които желаят да използват техники на проверка, основани на измерване на общата алфа-активност и общата бета-активност, трябва да обръщат внимание на евентуалните метрологични граници (например невземане под внимание на бета-лъченията с ниска енергия), да изберат правилно ориентировъчната стойност, под която водата се счита за подходяща, особено по отношение на общата бета-активност, и да отчитат кумулативното въздействие на алфа- и бета-активността. [Изм. 48]

Ако сумарната алфа-активност надвишава 0,1 Bq/l или сумарната бета-активност надвишава 1,0 Bq/l, се изисква анализ за конкретни радионуклиди. Радионуклидите, които ще се измерват, се определят от държавите членки, като се взема предвид цялата съответна информация за вероятните източници на радиоактивност. Тъй като повишени нива на тритий могат да покажат наличие на други изкуствени радионуклиди, тритий и сумарна алфа-активност и сумарна бета-активност трябва да бъдат измервани върху една и съща проба.

Подбор на ориентировъчната стойност

  Относно общата бета-активност и остатъчната обща бета-активност (след като се извади приносът на калий 40), използването на ориентировъчна стойност от 1 Bq/l не гарантира непременно спазването на параметърната стойност от 0,1 mSv/година. Държавите членки трябва да проверят обемната активност на олово 210 и радий 228, два радионуклида с бета-лъчение с много силна радиотоксичност. За възрастен консуматор ОИД от 0,1 mSv/год. се достига при обемна активност на водата 0,2 Bq/l (за кумулативната активност на радий 228 и олово 210), т.е. една пета от ориентировъчната стойност от 1 Bq/l; за критичната група на децата под една година и при допускане за консумация на 55 cl вода на ден ОИД се достига, щом активността на радий 228 се доближи до 0,02 Bq/l или тази на олово 210 се доближи до 0,06 Bq/l.

Относно общата алфа-активност държавите членки трябва да проверят приноса на полоний 210, тъй като използването на ориентировъчна стойност от 0,1 Bq/l не гарантира непременно спазването на параметърната стойност от 0,1 mSv/год. За критичната група на децата под една година и при допускане за консумация от 55 cl вода на ден ОИД се надхвърля, щом обемната активност на полоний 210 достигне 0,02 Bq/l или една пета от ориентировъчната стойност от 0,1 Bq/l. [Изм. 49]

Вместо измерването на сумарна алфа-активност и сумарна бета-активност, разгледано по-горе, държавите членки могат да решат да използват други надеждни методи за проверка за радионуклиди за показване наличието на радиоактивност в питейната вода. Ако една от обемните активности надвишава 20 % от съответната базова обемна активност или обемната активност на трития надвишава съответната параметърна стойност от 100 Bq/l, се изисква анализ на допълнителни радионуклиди. Радионуклидите, които ще се измерват, се определят от държавите членки, като се взема предвид цялата съответна информация за вероятните източници на радиоактивност.

1.1.2.  Вземане предвид на кумулативния принос на алфа- и бета-активността

ОИД е резултат от дозите, излъчвани от всички съдържащи се във водата радионуклиди, независимо дали са от тип алфа или бета. Следователно съвкупните резултати от мониторинга на общата алфа-активност и общата бета-активност трябва да се вземат предвид, когато се преценява дали се надвишава ОИД.

Държавите членки следят за спазването на следната формула:

Обща алфа-активност / обща ориентировъчна стойност алфа + обща бета-активност / обща ориентировъчна стойност бета < 1 [Изм. 50]

2.  1.2. Изчисляване на ОИД

ОИД е очакваната ефективна доза за една година на поемане, получена в резултат на всички естествени радионуклиди, чието наличие е било установено във водата за водоснабдяване, както с естествен, така и с изкуствен произход, с изключение на тритий, калий–40, радон и краткоживеещи продукти от разпада на радона. ОИД се изчислява на основата на обемните активности на радионуклидите и на дозовите коефициенти за възрастни, определени в таблица А от приложение III към Директива 96/29/Евратом, или на по-нови данни, признати от компетентните органи в държавата-членка. Изчисляването се извършва за най-изложената на риск група от населението на базата на стандартни стойности за консумацията, установени от Комисията. За естествените радионуклиди критичната група се състои от децата под една година. Когато е изпълнено следното неравенство, държавите членки могат да приемат, че ОИД е по-малка от индикаторната параметърна стойност от 0,1 mSv/год., като допълнително изследване не се изисква: [Изм. 51]

20130312-P7_TA(2013)0068_BG-p0000001.fig (1)

където

Ci(obs) е наблюдаваната обемна активност на радионуклида i

Ci(ref) е базовата обемна активност на радионуклида i

n е броят на откритите радионуклиди.

Когато неравенството не е удовлетворено, трябва да се извършат допълнителни анализи, за да се гарантира представителност на получения резултат. Проверките трябва да се проведат в толкова по-кратки срокове, колкото е по-голямо надвишаването на параметърната стойност се счита за надвишена, само ако радионуклидите присъстват трайно при подобни обемни активности в продължение на цяла година. Държавите членки определят в каква степен се извършва необходимото повторно вземане на проби и какви срокове да се спазят, за да се гарантира, че измерените стойности са представителни за средната обемна активност за цяла година. установи със сигурност дали е реално надвишаването на определената за ОИД параметърна стойност. [Изм. 52]

Базови обемни активности от естествен произход в питейната вода1

Произход

Нуклид

Базова обемна активност

Критична възраст:

Естествен

U-2382

3,0 Bq/l1,47 Bq/l

< 1 година

U-2342

2,8 Bq/l1,35 Bq/l

< 1 година

Ra-226

0,5 Bq/l0,11 Bq/l

< 1 година

Ra-228

0,2 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 година

Pb-210

0,2 Bq/l0,06 Bq/l

< 1 година

Po-210

0,1 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 година

Изкуствен

C-14

240 Bq/l

Sr-90

4,9 Bq/l

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

Am-241

0,7 Bq/l

Co-60

40 Bq/l

Cs-134

7,2 Bq/l

Cs-137

11 Bq/l

I-131

6,2 Bq/l

[Изм. 53]
1 В тази таблица са включени най-често срещаните природни и изкуствени радионуклиди. Базовите обемни активности за други радионуклиди могат да бъдат изчислени с помощта на дозовите коефициенти за възрастни, определени в таблица А от приложение III към Директива 96/29/Евратом, или на по-нови данни, признати от компетентните органи в държавата-членка, и при приемане, че се поглъщат 730 литра годишно.

2 Един милиграм (mg) природен уран съответства на 12,3 Bq от U-238 и 12,3 Bq от U-234. Тази таблица дава информация само за радиологичните характеристики на урана, не за неговата химична токсичност.

2a.  Радиологично въздействие на човешка дейност

Радионуклидите, които ще се измерват, се определят от държавите членки на основата на цялата събрана информация за потенциални източници на радиоактивност, резултат от човешка дейност.

2a.1.  Мониторинг на трития

Извършва се специфичен анализ, за да се определи количествено нивото на тритий в рамките на референтния анализ и когато се изисква периодичен мониторинг на този параметър. Обемна активност над 10 Bq/l е признак за аномалия, чийто произход трябва да бъде проучен и която може да означава наличие и на други изкуствени радионуклиди. Параметърната стойност от 20 Bq/l е праг, над който е необходимо да се проучи произходът на замърсяването и да се информира обществеността. Базовата обемна активност, отговаряща на достигането на параметърна стойност от 0,01 mSv/год., е 680 Bq/l (500 Bq/l, ако се вземат предвид ембрионите).

2a.2.  Изчисляване на ОИД за източници, свързани с човешка дейност

ОИД е очакваната ефективна доза за една година на поемане, получена в резултат на всички радионуклиди с произход от човешка дейност, чието наличие е било установено в питейната вода, включително тритий.

ОИД се изчислява на основата на обемните активности на радионуклидите и на дозовите коефициенти, определени в таблица А от приложение III към Директива 96/29/Евратом, или на по-нови данни, признати от компетентните органи в съответната държава членка. Изчисляването се извършва за най-изложената на риск група от населението, наречена критична група, на базата на стандартни стойности на консумация, установени от Комисията.

Държавите членки могат да използват базови обемни активности, които отговарят на достигането на параметърната стойност от 0,01 mSv/год. В този случай, когато е изпълнено следното неравенство, държавите членки могат да приемат, че параметърната стойност не е надвишена и че по-задълбочено изследване не се изисква:

20130312-P7_TA(2013)0068_BG-p0000002.fig

където

Ci(obs) е наблюдаваната обемна активност на радионуклида i

Ci(ref) е базовата обемна активност на радионуклида i

n е броят на откритите радионуклиди.

Когато неравенството не е удовлетворено, трябва незабавно да се извършат допълнителни анализи, за да се провери валидността на получения резултат и да се определи източникът на замърсяването. [Изм. 54]

Базови обемни активности за радиоактивността с произход от човешка дейност в питейната вода1

Нуклид

Базова обемна активност

Критична възраст:

H3

680 Bq/l/500 Bq/l

От 2 до 7 години/ ембрион

C-14

21 Bq/l

От 2 до 7 години

Sr-90

0,22 Bq/l

възраст < 1 година

Pu-239/Pu-240

0,012 Bq/l

възраст < 1 година

Am-241

0,013 Bq/l

възраст < 1 година

Co-60

0,9 Bq/l

възраст < 1 година

Cs-134

0,7 Bq/l

Възрастен

Cs-137

1,1 Bq/l

Възрастен

I-131

0,19 Bq/l

От 1 до 2 години

1 В тази таблица са включени най-често срещаните изкуствени радионуклиди. Базовите обемни активности за други радионуклиди могат да бъдат изчислени с помощта на дозовите коефициенти, определени в таблица А от приложение III към Директива 96/29/Евратом, или на по-нови данни, признати от компетентните органи в държавата членка. Изчисляването трябва да се извърши за най-силно изложената на риск възрастова група, за да се гарантира спазването на общата индикативна доза от 0,01 mSv независимо от възрастта на консуматора. Комисията определя стойности за консумацията на вода за различните възрастови групи.

[Изм. 55]

3.  Характеристики на работата и методи за анализ

По отношение на параметрите за радиоактивността по-долу, указаните работни показатели са такива, че използваният метод за анализ трябва да позволява поне измерване на обемни активности, равни на параметърната стойност, при специфицираната граница на откриваемост.

ПараметриНуклид

Граница на откриваемост

(Забележка 1)

Забележки

Радон

10 Bq/l

Забележки 2, 3

Тритий

10 Bq/l

Забележки 2, 3

Сумарна Обща алфа-активност

Сумарна Обща бета-активност

0,04 Bq/l

0,4 Bq/l

Забележки 2, 4

Забележки 2, 4

U-238

0,02 Bq/l

Забележки 2, 6

U-234

0,02 Bq/l

Забележки 2, 66

Ra-226

0,04 Bq/l

Забележка 2

Ra-228

0,080,01 Bq/l

Забележки 2, 5

Pb-210

0,02 Bq/l

Забележка 2

Po-210

0,01 Bq/l

Забележка 2

C-14

20 Bq/l

Забележка 2

Sr-90

0,40,1 Bq/l

Забележка 2

Pu-239/Pu-240

0,040,01 Bq/l

Забележка 2

Am-241

0,060,01 Bq/l

Забележка 2

Co-60

0,50,1 Bq/l

Забележка 2

Cs-134

0,5 0,1 Bq/l

Забележка 2

Cs-137

0,5 0,1 Bq/l

Забележка 2

I-131

0,50,1 Bq/l

Забележка 2

Забележка 1: Границата на откриваемост се изчислява в съответствие с ISO 11929-7 - Определяне на границата на откриваемост и прагове за вземане на решение за йонизиращи лъчения -част 7: Основи и общи приложения с вероятности за грешки от 1-ви и 2-ри род, 0,05 всяка

Забележка 2: Неопределеностите на измерването се изчисляват и докладват като пълни средноквадратични неопределености, или като разширени средноквадратични неопределености с фактор на покриване 1,96 в съответствие с Ръководството на ISO за изразяване на неопределеността на измерванията (ISO, Женева, 1993 г., коригирана препечатка Женева 1995 г.)

Забележка 3: границата на откриваемост за радон и тритий е 50 % от параметърната им стойност от 20 Bq/l

Забележка 4: границите на откриваемост за сумарна алфа-активност и сумарна бета-активност са 40 % измерените съответно стойности от 0,1 и 1,0 Bq/l

Забележка 5: Тази граница на откриваемост важи само за планови измервания; За нови водоизточници, за които е много вероятно Ra-228 да превишава 20 % от базовата обемна активност, границата на откриваемост за първата проверка трябва да бъде 0,02 Bq/l за измерванията, специфични за нуклида Ra-228. Това важи също така когато се изисква последваща повторна проверка.

Забележка 6: Ниската стойност за указаната граница на откриваемост на U се дължи на отчитането на химичната токсичност на урана. [Изм. 56]

(1) ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 145.
(2) ОВ С 229, 31.7.2012 г., стр.145.
(3)2 Позиция на Европейския парламент от 12 март 2013 г.
(4) Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1).
(5) Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).
(6) Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 45)
(7) Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
(8) Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).
(9) Препоръка 2001/928/Евратом на Комисията от 20 декември 2001 г. за защитата на обществеността срещу излагане на въздействието на радон от снабдяването с питейна вода (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 85)
(10) Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието (ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19.).
(11) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяването на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.).
(12) Регламент (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.)
(13)* Датата на влизането в сила на настоящата директива.
(14)* Датата на влизане в сила на настоящата директива.


Икономически и бюджетен надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност ***I
PDF 302kWORD 28k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))
P7_TA(2013)0069A7-0172/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0819),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 136 и член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0449/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 7 март 2012 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 28 февруари 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0172/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност

P7_TC1-COD(2011)0385


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 472/2013.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейската комисия

След като бъде приет предложеният от нея пакет от два законодателни акта, Комисията възнамерява да предприеме краткосрочни мерки за изграждане на задълбочен и истински икономически и паричен съюз (ИПС), както е посочено в подробния план. Краткосрочните мерки (за период от 6 до 12 месеца) ще включват:

   В своя Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз Комисията изтъква, че при спазване на определени строги условия дълбокият и истински ИПС би могъл в средносрочна перспектива да включва фонд за обратно изкупуване на дълга и европейски дългови ценни книжа. Водещият принцип би бил всякакви стъпки към по-нататъшно споделяне на риска задължително да се съпровождат от по-голяма фискална дисциплина и интеграция. Изискваната по-задълбочена интеграция на финансовото регулиране, на бюджетната и икономическата политика и съответните инструменти трябва да се съпътства от съразмерна политическа интеграция, гарантираща демократична легитимност и отчетност.

Комисията ще създаде експертна група с цел да задълбочи анализа на потенциалните ползи, рискове, изисквания и пречки за частичната замяна на емитирането на дълг на национално равнище със съвместно емитиране под формата на фонд за обратно изкупуване на дълга и европейски дългови ценни книжа. Групата ще има за задача да извърши подробна оценка на възможните параметри по отношение на нормативната уредба, финансовата структура и необходимата допълваща икономическа и бюджетна рамка. В центъра на вниманието ѝ ще бъде демократичната отчетност.

Групата ще има предвид извършващата се реформа на европейското икономическо и бюджетно управление и в този контекст ще направи оценка на добавената стойност от посочените инструменти. Тя ще посвети специално внимание на неотдавнашните и продължаващи реформи, каквито са прилагането на пакета от два законодателни акта, Европейският механизъм за стабилност и всички други приложими инструменти.

В своя анализ групата ще отдели специално място на устойчивостта на публичните финанси и избягването на морални рискове и ще разгледа и други важни въпроси, каквито са финансовата стабилност, финансовата интеграция и влиянието на паричната политика върху икономиката.

Групата ще се състои от експерти по право, икономика, публични финанси, финансови пазари и управление на държавния дълг. Тя ще бъде поканена да представи заключителния си доклад пред Комисията не по-късно от март 2014 г. Комисията ще извърши оценка на доклада и по целесъобразност ще направи предложения, преди да изтече мандатът ѝ.

   Проучване на допълнителните възможности, съществуващи в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж, за включване, при определени условия, на предприети от държавите членки програми за еднократни публични инвестиции с доказано въздействие върху устойчивостта на публичните финанси в оценката на техните програми за конвергенция и програми за стабилност; това ще се извърши през пролетта ‐ лятото на 2013 г. във връзка с публикуването на съобщението на Комисията относно графика за конвергенция спрямо средносрочната цел;
   След решението относно следващата многогодишна финансова рамка на ЕС и преди края на 2013 г. Комисията ще представи следните предложения, предназначени да допълнят действащата рамка за икономическо управление: i) мерки за осигуряване на по-добра предварителна координация на проекти за значителни реформи; ii) създаване на „инструмент за конвергенция и конкурентоспособност“ с цел предоставяне на финансова подкрепа за своевременното осъществяване на структурни реформи, които да засилят устойчивия растеж. Тази нова система, която е изцяло в съответствие с метода на Общността, ще се основава на съществуващите надзорни процедури на ЕС. Тя ще съчетава по-задълбочена интеграция на икономическата политика с финансова подкрепа, като по този начин ще зачита принципа, според който стъпките към повече отговорност и икономическа дисциплина се съчетават с повече солидарност. Тя ще има за цел по-специално да увеличи капацитета на държавите членки да абсорбират асиметрични шокове и ще служи като начална фаза от създаването на по-голям фискален капацитет.
   Комисията освен това се ангажира да предприеме по бърз и всеобхватен начин последващи действия във връзка със: i) своя план за действие за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, по-конкретно с оглед на преразглеждането на набелязаните в него директиви, както и с ii) мерките и предложенията, оповестени от Комисията във връзка с нейния пакет от законодателни актове от 2012 г. в сферата на трудовата заетост и социалната политика.
   След приемането на единния надзорен механизъм Комисията ще внесе предложение за единен оздравителен механизъм, чиято задача ще бъде преструктурирането и оздравяването на банки в държавите членки, участващи в банковия съюз;
   Преди края на 2013 г. Комисията ще направи предложение по член 138, параграф 2 от ДФЕС за установяването на единна позиция за получаването от страна на еврозоната на статут на наблюдател в Изпълнителния съвет на МВФ, а впоследствие ‐ и на самостоятелно място.

Като изхожда от представените в подробния план краткосрочни мерки, които могат да се осъществят чрез актове на вторичното законодателство, Комисията се ангажира да представи конкретни идеи за промени в Договора, и то така, че да има достатъчно време те да бъдат обсъдени преди следващите избори за Европейски парламент през 2014 г. Целта е да се осигури законодателна основа за планираните средносрочни мерки, която ще включва създаването на значително подсилена рамка за икономически и бюджетен надзор и контрол, по-развит европейски фискален капацитет в подкрепа на солидарността и осъществяването на структурни реформи, които да засилят устойчивия растеж, както и по-задълбочена интеграция на процеса на вземане на решения в области на политиката като данъчното облагане и пазарите на труда като важен инструмент за солидарност.

(1) OВ C 141, 17.5.2012 г., стр. 7.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 13 юни 2012 г. (Приети текстове, P7_TA(2012)0242).


Мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната ***I
PDF 301kWORD 30k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))
P7_TA(2013)0070A7-0173/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0821),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 136 и член 121, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0448/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Френската република и Риксдага на Кралство Швеция, деклариращо, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 7 март 2012 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 28 февруари 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0173/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Приема за сведение декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната

P7_TC1-COD(2011)0386


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) №  473/2013.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейската комисия

След като бъде приет предложеният от нея пакет от два законодателни акта, Комисията възнамерява да предприеме краткосрочни мерки за изграждане на задълбочен и истински икономически и паричен съюз (ИПС), както е посочено в подробния план. Краткосрочните мерки (за период от 6 до 12 месеца) ще включват:

   В своя Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз Комисията изтъква, че при спазване на определени строги условия дълбокият и истински ИПС би могъл в средносрочна перспектива да включва фонд за обратно изкупуване на дълга и европейски дългови ценни книжа. Водещият принцип би бил всякакви стъпки към по-нататъшно споделяне на риска задължително да се съпровождат от по-голяма фискална дисциплина и интеграция. Изискваната по-задълбочена интеграция на финансовото регулиране, на бюджетната и икономическата политика и съответните инструменти трябва да се съпътства от съразмерна политическа интеграция, гарантираща демократична легитимност и отчетност.

Комисията ще създаде експертна група с цел да задълбочи анализа на потенциалните ползи, рискове, изисквания и пречки за частичната замяна на емитирането на дълг на национално равнище със съвместно емитиране под формата на фонд за обратно изкупуване на дълга и европейски дългови ценни книжа. Групата ще има за задача да извърши подробна оценка на възможните параметри по отношение на нормативната уредба, финансовата структура и необходимата допълваща икономическа и бюджетна рамка. В центъра на вниманието ѝ ще бъде демократичната отчетност.

Групата ще има предвид извършващата се реформа на европейското икономическо и бюджетно управление и в този контекст ще направи оценка на добавената стойност от посочените инструменти. Тя ще посвети специално внимание на неотдавнашните и продължаващи реформи, каквито са прилагането на пакета от два законодателни акта, Европейският механизъм за стабилност и всички други приложими инструменти.

В своя анализ групата ще отдели специално място на устойчивостта на публичните финанси и избягването на морални рискове и ще разгледа и други важни въпроси, каквито са финансовата стабилност, финансовата интеграция и влиянието на паричната политика върху икономиката.

Групата ще се състои от експерти по право, икономика, публични финанси, финансови пазари и управление на държавния дълг. Тя ще бъде поканена да представи заключителния си доклад пред Комисията не по-късно от март 2014 г. Комисията ще извърши оценка на доклада и по целесъобразност ще направи предложения, преди да изтече мандатът ѝ.

   - Проучване на допълнителните възможности, съществуващи в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж, за включване, при определени условия, на предприети от държавите членки програми за еднократни публични инвестиции с доказано въздействие върху устойчивостта на публичните финанси в оценката на техните програми за конвергенция и програми за стабилност; това ще се извърши през пролетта ‐ лятото на 2013 г. във връзка с публикуването на съобщението на Комисията относно графика за конвергенция спрямо средносрочната цел;
   - След решението относно следващата многогодишна финансова рамка на ЕС и преди края на 2013 г. Комисията ще представи следните предложения, предназначени да допълнят действащата рамка за икономическо управление: i) мерки за осигуряване на по-добра предварителна координация на проекти за значителни реформи; ii) създаване на „инструмент за конвергенция и конкурентоспособност“ с цел предоставяне на финансова подкрепа за своевременното осъществяване на структурни реформи, които да засилят устойчивия растеж. Тази нова система, която е изцяло в съответствие с метода на Общността, ще се основава на съществуващите надзорни процедури на ЕС. Тя ще съчетава по-задълбочена интеграция на икономическата политика с финансова подкрепа, като по този начин ще зачита принципа, според който стъпките към повече отговорност и икономическа дисциплина се съчетават с повече солидарност. Тя ще има за цел по-специално да увеличи капацитета на държавите членки да абсорбират асиметрични шокове и ще служи като начална фаза от създаването на по-голям фискален капацитет.
   Комисията освен това се ангажира да предприеме по бърз и всеобхватен начин последващи действия във връзка със: i) своя план за действие за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, по-конкретно с оглед на преразглеждането на набелязаните в него директиви, както и с ii) мерките и предложенията, оповестени от Комисията във връзка с нейния пакет от законодателни актове от 2012 г. в сферата на трудовата заетост и социалната политика.
   След приемането на единния надзорен механизъм Комисията ще внесе предложение за единен оздравителен механизъм, чиято задача ще бъде преструктурирането и оздравяването на банки в държавите членки, участващи в банковия съюз;
   Преди края на 2013 г. Комисията ще направи предложение по член 138, параграф 2 от ДФЕС за установяването на единна позиция за получаването от страна на еврозоната на статут на наблюдател в Изпълнителния съвет на МВФ, а впоследствие ‐ и на самостоятелно място.

Като изхожда от представените в подробния план краткосрочни мерки, които могат да се осъществят чрез актове на вторичното законодателство, Комисията се ангажира да представи конкретни идеи за промени в Договора, и то така, че да има достатъчно време те да бъдат обсъдени преди следващите избори за Европейски парламент през 2014 г. Целта е да се осигури законодателна основа за планираните средносрочни мерки, която ще включва създаването на значително подсилена рамка за икономически и бюджетен надзор и контрол, по-развит европейски фискален капацитет в подкрепа на солидарността и осъществяването на структурни реформи, които да засилят устойчивия растеж, както и по-задълбочена интеграция на процеса на вземане на решения в области на политиката като данъчното облагане и пазарите на труда като важен инструмент за солидарност.

(1) OВ C 141, 17.5.2012 г., стр. 7.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 13 юни 2012 г. (Приети текстове, P7_TA(2012)0243).


Европейските фондове за рисков капитал ***I
PDF 279kWORD 22k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))
P7_TA(2013)0071A7-0193/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0860),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C7-0490/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2012 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 12 декември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A7-0193/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал

P7_TC1-COD(2011)0417


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) №  345/2013.)

(1) OВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 72.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 13 септември 2012 г. (Приети текстове, P7_TA(2012)0346).


Европейски фондове за социално предприемачество ***I
PDF 279kWORD 23k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))
P7_TA(2013)0072A7-0194/2012

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0862),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C7-0489/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2012 г. (1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 12 декември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по правни въпроси (A7-0194/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 март 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество

P7_TC1-COD(2011)0418


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № .346/2013.)

(1) OВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 55.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 13 септември 2012 г. (Приети текстове, P7_TA(2012)0345).


Въздействие на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените
PDF 365kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно последиците от икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените (2012/2301(INI))
P7_TA(2013)0073A7-0048/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС), както и член 8, член 153, параграф 1, буква и) и член 157 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавено „Към възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173), и придружаващия го документ относно използването на потенциала за заетост на персоналните и домакинските услуги (SWD(2012)0095),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 6 октомври 2011 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации (COM(2011)0609),

–  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011–2020 г.), приет от Европейския съвет през март 2011 г.,

–  като взе предвид доклада на Комисията от 2011 г. относно напредъка по отношение на равенството между жените и мъжете за 2010 г. (SEC(2011)0193),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010‐2015 г.“ (COM(2010)0491),

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите членки – част II на Интегрирани насоки Европа 2020 (COM(2010)0193),

–  като взе предвид Директива 2006/123/ЕО от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар(1),

–  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)(2),

–  като взе предвид Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги(3),

–  като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 6 май 2009 г. относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно ролята на жените в едно застаряващо общество(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 октомври 2010 г. относно жените, работещи при несигурни условия на труд(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз – 2010 г.(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно облика на бедността сред жените в Европейския съюз(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно жените и ръководството на предприятията(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2011 г. относно предприемаческата дейност на жените в малките и средните предприятия(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно положението на самотните майки(12),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2012 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз – 2011 г.(13),

–  като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. с препоръки към Комисията относно прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност(14),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно ролята на жените в зелената икономика(15),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно условията на труд на жените в сектора на услугите(16),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно стратегията на ЕС за интеграция на ромите(17),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0048/2013),

A.  като има предвид, че Европейският съюз е изправен пред най-тежката икономическа и финансова криза след Голямата депресия от 30-те години на миналия век ‐ и като има предвид, че тази криза доведе до значително увеличаване на равнището на безработицата в държавите членки и по-специално от южните държави членки; като има предвид, че въздействието от тази криза е особено тежко за уязвимите лица и по-специално за жените, които са засегнати пряко – чрез загубата на работни места, намаляването на заплащането или повишаването на несигурността на работните им места, и косвено – чрез бюджетните съкращения в публичните услуги и социалната сфера; като има предвид, че поради това е особено важно, наред с другото, при преодоляването на кризата и при разработването на решения за справяне с нея, да се разгледа сериозно измерението на равенството между жените и мъжете;

Б.  като има предвид, че правото на труд е съществено предварително условие за действителни равни права, икономическа независимост и професионална реализация на жените; като има предвид, че настоящата криза не е само финансова и икономическа, а и криза в сферата на демокрацията, равенството, социалното подпомагане и равенството между половете, която същевременно се използва като извинение за забавяне и дори спиране на решаващите усилия за справяне с изменението на климата и екологичните предизвикателства, пред които сме изправени;

В.  като има предвид, че неотдавнашни проучвания показаха, че едва 5 % от лицата с правомощия за вземане на решения във финансовите институции в ЕС са жени и че същевременно управителите на централните банки в 27-те държави членки са мъже; като има предвид, че проучванията в областта на равенството между половете показаха, че жените се справят по различен начин, като избягват рискове и се насочват към по-дългосрочни перспективи,

Г.  като има предвид, че в началото икономическата криза имаше по-силно въздействие при мъжете, отколкото при жените; като има предвид, че оттогава безработицата се повиши с различни темпове за мъжете и жените; като има предвид, че жените не бяха първите засегнати от кризата, но понастоящем усещат във все по-голяма степен нейните последици (все повече и нарастващ брой жени с несигурна или временна заетост, по-голям риск от съкращение, по-ниско заплащане, по-ниско обезщетение от системите за социална закрила и др.), и ще бъдат засегнати по-продължително; като има предвид, че този етап е много по-слабо документиран и че липсват надеждни съпоставими статистически данни за него и поради това има тенденция последиците върху жените да се подценяват;

Д.  като има предвид, че жените изпълняват решаваща роля за икономическото развитие; като има предвид, че предоставянето на повече права на жените може да доведе до икономически възход на общностите и семействата, чрез който да преодолеят бедността;

Е.  като има предвид, че в ситуация на криза има тенденция политиката в областта на пазара на труда да се насочва към повлияване на общото равнище на заетост, а не към икономически неактивните жени;

Ж.  като има предвид, че следва да се отбележи, че безработните жени често не са включени в официалните статистически данни и че неравенството между мъжете и жените по отношение на неактивността често се подценява, тъй като съществува тенденция жените по-често да се оттеглят от пазара на труда по различни причини (бременност, семейни задължения, времеви ограничения) и да работят без заплащане или неофициално, често в услугите за домакинството или за предоставянето на грижи за зависими лица или да обслужват сивата икономика, като същевременно понастоящем има малко проучвания на въздействието на намаленията на публичните разходи, свързани с равенството между половете;

З.  като има предвид, че бюджетните съкращения, извършени от правителствата във връзка с изпълнението на плановете за икономии, засягат най-вече публичния сектор и предоставяните от него услуги за социално подпомагане, от които се възползват основно жените, които са 70 % от заетите в сектора, но също така и частния сектор, и че понастоящем жените се превръщат в основни жертви на мерките за икономии; като има предвид, че до момента нито една държава не е извършила оценка на въздействието от предлаганото съкращаване на публичните разходи и последиците от бюджетната консолидация от гледна точка на пола ‐ нито на въздействието на отделните мерки, нито на комбинираното им въздействие;

И.  като има предвид, че жените са по-зависими от социалните помощи, които също се съкращават като част от мерките за икономии;

Й.  като има предвид, че ситуация на криза като настоящата изисква задълбочени структурни реформи на пазара на труда;

К.  като има предвид, че при жените намаляването на броя на работните места многократно е съпътствано от промени в работния график, включително по-дълго работно време, включващо често различни смени; като има предвид, че най-вероятно възстановяването ще се прояви по-бързо в промишления сектор, като по този начин ще доведе до възстановяване на трудовата заетост за мъжете, която ще се увеличи по-бързо от заетостта за жени; като има предвид, че мерките за икономии в обществените услуги ще имат по-трайно въздействие върху заетостта на жените, като по този начин в дългосрочен план се излага на опасност напредъкът, постигнат по отношение на равенството между половете;

Л.  като има предвид, че кризата води до нарастване на експлоатацията на жените както в легалната, така и в нелегалната икономика; като има предвид, че последиците от нея ще имат по-дългосрочно въздействие върху жените, чието професионално развитие не е еднопосочно (включително тези, които работят при ниско заплащане на временна работа, непълно работно време, при непостоянна, нестандартна и дори неофициална заетост), работят често принудително на непълно работно време, което води до непълен размер на пенсионните вноски и до по-висок процент жени, изложени на риск от бедност; като има предвид, че в крайна сметка жените ще могат да получат право едва на много малка пенсия и по този начин да бъдат принудени да живеят под прага на бедността; като има предвид, че съществува риск от появяване на цяло „загубено поколение“ от млади хора, както мъже, така и жени, лишено от възможност за работа, сигурна заетост и често от възможности за образование поради икономически затруднения;

М.  като има предвид, че кризата увеличава трудностите при съчетаването на професионалния и семейния живот; като има предвид, че въздействието на раждането и отглеждането на деца върху заетостта е различно за жените и мъжете; като има предвид, че участието на пазара на труда на майките е с 12 % по-ниско, отколкото това на жените без деца, докато равнището на заетост при бащите е 8,7 % по-високо, отколкото това при мъжете без деца;

Н.  като има предвид, че измерението на равенството между жените и мъжете не е взето под внимание в настоящите и планираните инициативи и политики, насочени към излизане от кризата;

О.  като има предвид, че стереотипите относно пола влияят на заетостта на жените, така например идеята, че безработицата при мъжете е „по-сериозен“ проблем от безработицата при жените, като това увеличава и без друго значителния брой стереотипи, основани на пола, които влияят отрицателно на възможностите за заетост на жените; като има предвид, че на практика подходът към безработицата при мъжете е различен от този за безработицата при жените, тъй като все още се счита, че мъжете основно изкарват прехраната, а жените основно предоставят грижи в семейството;

П.  като има предвид, че приблизително 23 % от гражданите на ЕС са били изложени на риск от бедност или социално изключване през 2010 г.(18) и че това обедняване на населението засяга преди всичко жените, тъй като те често са изправени пред съчетание от трудности, като например възрастните жени, които живеят сами, и семействата с един родител (по-голямата част от които глава на семейството са жени); като има предвид, че това включва затруднения във връзка със запазването или намирането на работа при тези обстоятелства, затруднения във връзка с намирането на подходящо жилище, поемане на отговорност за зависими лица (деца, родители и болни хора или хора с увреждания), и затруднения при съчетаването на професионалния и семейния живот, произтичащи от липсата на подходящи структури за подкрепа и различия в националните политики в тази област в 27-те държави членки;

Р.  като има предвид, че кризата допълнително утежни социалното и икономическото положение на много общности в неравностойно положение и допринесе за увеличаване на процента на отпадналите от училище момичета и до още по-голяма уязвимост от трафика на жени;

С.  като има предвид, че съкращаването на услугите и помощите застраши икономическата независимост на жените, тъй като помощите често представляват важен източник на доходи за тях и съществува тенденция жените да ползват публични услуги повече, отколкото мъжете; като има предвид, че самотните майки и самотните жени пенсионери понасят най-големите общи загуби;

Т.  като има предвид, че нарастващ брой жени приемат неофициална и неплатена работа (доброволно или по друг начин) с по-малка социална защита, с цел намиране на изход от кризата; като има предвид, че според проучване на ОИСР(19) домашният труд представлява 33 % от БВП на държавите-членки на ОИСР;

У.  отбелязва, че намаляването на разликите в заетостта сред мъжете и жените отразява по-скоро общо влошаване на условията на живот и труд, отколкото напредък към по-голямо равенство между половете;

Ф.  като има предвид, че жените, които започват трудов живот, изпълняват водеща роля за възобновяването на растежа; като има предвид, че те увеличават доходите на семейството, което води до повишаване на потреблението и спомага за стимулиране на икономиката; като има предвид, че следователно равенството между мъжете и жените има положително въздействие върху производителността и икономическия растеж;

Х.  като има предвид, че неотдавнашният вторичен анализ на петото Европейско проучване на условията на труд (EWCS) („Жените, мъжете и условията на труд в Европа: вторичен анализ на петото европейско проучване на условията на труд“, Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), 2012 г., което ще бъде публикувано през 2013 г.) показва, че сегрегацията, основана на пола, вреди както на работещите жени, така и на работещите мъже; като има предвид, че както мъжете, така и жените заявяват, че благосъстоянието и удовлетвореността им от работата са по-големи, когато работят с колеги от двата пола; като има предвид, че въпреки всичко все още има какво да се направи по отношение на борбата с основаната на пола сегрегация на пазара на труда, поляризацията в сферата на заетостта, както и на т.нар. „еднополови“ работни места (предвид това, че 3/5 от работниците в Европа работят на място, където заетите лица са от един и същи пол);

Ц.  като има предвид, че мерките в областта на равенството между мъжете и жените бяха отменени или забавени и че едно възможно бъдещо намаляване на държавните бюджети ще има отрицателни последствия върху трудовата заетост на жените и върху насърчаването на равенството между половете;

Ч.  като има предвид, че икономическият спад не следва да се използва като извинение за забавяне на напредъка в политиките за съчетаване на професионалния и личния живот и за съкращения в бюджетите, отпуснати за услуги за полагане на грижи за зависими лица и за прилагане на схемите относно отпуските, което особено засяга достъпа на жените до пазара на труда;

Ш.  като има предвид, че насилието над жени е широко разпространено явление във всички държави и във всички социални слоеве; като има предвид, че много пъти икономическият стрес води до по-често, по-жестоко и по-опасно малтретиране и като има предвид, че редица проучвания показаха, че насилието над жени се засилва, когато мъжете бъдат лишени от работното си място или от собственост като последица от икономическата криза;

Щ.  като има предвид, че жените са се възползвали в най-голяма степен от създаването на работни места в ЕС между 1998 г. и 2008 г. (като процентът на заетост при жените в ЕС е съответно 55,6 % и 62,8 %)(20); като има предвид, че заетостта при жените е нараснала с 12,7 %, а при мъжете само с 3,18 %, като процентът на безработица при жените остава леко по-висок през 2012 г.(21) (10,7 % безработни жени в сравнение с 10,6 % безработни мъже);

АА.  като има предвид, че през 2011 г. 31,6 % от жените са работили на непълно работно време, а този процент при мъжете е 8,1 %;

1.  Припомня, че равенството между половете е една от основните цели на Европейския съюз и трябва да бъде едно от основните съображения при определяне на отговора на настоящата икономическа и финансова криза, включително инвестиции в публичния сектор, в сектора на социалното подпомагане и в екологично устойчиво жилищно настаняване, транспорт и др., както и генериране на държавни приходи чрез по-ефективни политики на данъчно облагане; изразява съжаление, че политическите отговори на кризата, включително пакетите за възстановяване, не успяха да признаят, анализират и коригират въздействието на кризата по отношение на равенството между половете; изразява несъгласието си с факта, че след Договора от Лисабон в стратегията на практика не съществува интегриране на принципа за равнопоставеност на жените и мъжете, поради което призовава Съвета, Комисията и държавите членки да включат равенството между половете посредством специфични цели в макроикономическите насоки и в насоките, свързани със заетостта;

2.  Призовава Комисията да включи измерението на пола във всички политики и по-специално в политиките относно въздействието на мерките за икономии и възстановяването от кризата, икономическото управление, устойчивото развитие и „зелените работни места“, професионално образование и обучение, миграцията, сътрудничеството и развитието, здравеопазването и безопасността, както и в рамките на мерките, които предстои да бъдат планирани или приложени с цел противодействие или ограничаване на последиците от кризата;

3.  Призовава държавите членки да разгледат и подчертаят непосредственото и дългосрочното въздействие на икономическата криза върху жените, със специално внимание към въпроса дали и по какъв начин тя влошава съществуващото неравенство между половете, както и свързаните с това последици, като увеличаването на риска от насилие, основано на пола, влошеното здравословно състояние на майките и децата и бедността при жените в напреднала възраст;

4.  Припомня, че след като процентът на заетост при жените се покачва постоянно през последните десет години и стигна до 62,8 % през 2008 г., в ЕС се наблюдава лек спад на този процент от началото на икономическата криза, като той беше на равнище 62,3 % за 2011 г.; поради това подчертава необходимостта да се предложат трайни отговори, които вземат предвид измерението на равенството между половете както в политиките на ЕС, така и в политиките на държавите членки за защита на заетостта и възстановяване на растежа;

5.  Призовава Комисията да разгледа едно допълнително адаптиране на структурните фондове с цел да се осигури допълнителна подкрепа за типичните сектори на заетост на жените, които могат да бъдат засегнати от кризата, както и подкрепа за грижите за децата, обучението и достъпа до заетост;

6.  Подчертава значението на водещата инициатива „Платформа срещу бедността и социалното изключване“; призовава държавите членки да се възползват в пълна степен от програмата „Европа за гражданите“ и от предстоящата програма за социална промяна и социални иновации, особено по отношение на ефективното изпълнение на целите, свързани с равенството между половете; подчертава значението на програмата „Дафне ІІІ“, особено по отношение на защитата на жените срещу всякакви форми на насилие и необходимостта от постигане на високо равнище на здравна защита, благосъстояние и социално сближаване;

7.  Подчертава факта, че въпреки сравнимите равнища на безработица между мъжете и жените, кризата оказва различно въздействие върху тях; посочва, че условията на труд на жените станаха значително по-несигурни, по-специално с нарастващото преобладаване на нестандартни форми на договори, и че доходите на жените претърпяха значителен спад поради редица фактори, включително постоянното неравенство в заплащането (близо 17 %) на мъжете и жените и произтичащото от това неравенство в съответните равнища на обезщетения за безработица, увеличаването на работата на принудително непълно работно време и увеличаването на броя на временните работни места или работните места със срочен договор за сметка на по-стабилна заетост; като има предвид, че при постоянното неравенство в заплащането на мъжете и жените и произтичащото от това неравенство в равнищата на обезщетенията за безработица, кризата влоши положението на жените на пазара на труда; посочва, че опитът от предишни кризи показва, че равнището на заетост сред мъжете, като цяло, се възстановява по-бързо, отколкото равнището на заетост сред жените;

8.  Призовава Комисията да представи възможно най-скоро проект на директива за определяне на мерки за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност;

9.  Припомня, че продължават да съществуват много големи различия между държавите членки, като равнището на заетост при жените варира между 48,6 % и 77,2 %, и че тези контрастиращи случаи се нуждаят от специфични и адаптирани за всяка конкретна ситуация решения като част от един основен европейски подход; подчертава освен това необходимостта от надеждни общи показатели и следователно от надеждни съпоставими статистически данни, позволяващи оценка на различните ситуации, потребности и намирането на подходящи решения;

10.  Припомня, че още преди началото на икономическата криза в по-голямата си част жените бяха наети на временни работни места или при непълно работно време и че кризата подсили тази тенденция, излагайки по този начин много жени на все по-голям риск от социално изключване; отбелязва, че такъв беше случаят особено в южните държави членки;

11.  Отбелязва със загриженост, че безработицата при жените е нараснала от 18,8 % през 2009 г. до 20,8 % през 2011 г. и че кризата ще въздейства особено силно върху групите жени в неравностойно положение, включително, наред с другото, жените с увреждания, жените имигранти, жените от етническите малцинства, жените с ниска квалификация, трайно безработните жени, самотните майки, жените без средства за препитание и жените, полагащи грижи за зависими лица; приветства пакета от мерки на Комисията за преодоляване на сегашните неприемливи равнища на младежка безработица и социално изключване, както и за предоставяне на работни места, образование и обучение на младите хора;

12.  Вярва, че правото на труд е съществено предварително условие за действителни равни права, икономическа независимост и професионална реализация на жените и следователно настоява, че несигурната заетост следва да бъде премахната чрез признаването и насърчаването на право на работни места с права;

13.  Призовава ЕС и държавите членки да преформулират настоящите решения в отговор на икономическата криза, за да гарантират, че предприетите мерки са с дългосрочен обхват и не подронват политиките за социално подпомагане и структурите на публичния сектор, които са предпоставка за по-голямо равенство между жените и мъжете, като социалните услуги и заведенията за предоставяне на грижи, здравеопазването, образованието и правата на работниците;

14.  Припомня, че преминаването от образование към заетост става все по-трудно за жените и че това в крайна сметка ще доведе до отклонения в оценката на мъжете и жените за собствените им умения;

15.  Счита, че структурните реформи, които ще последват в резултат от преодоляването на настоящата криза, представляват възможност да се коригират някои видове дискриминация, основана на пола, които все още са твърде разпространени на пазара на труда в Европа;

16.  Подчертава, че делът на жените, заети в сивата икономика, е по-голям от този на мъжете отчасти поради това, че за секторите, в които традиционно се наемат жени, като услугите за домакинството или за предоставянето на грижи за хора, е характерна по-голяма дерегулация; отбелязва, от друга страна, че в резултат от кризата сивата икономика се разрасна, въпреки че е много трудно да се получи ясна картина за нея при липсата на надеждни данни за нейното разпространение и въздействие;

17.  Подчертава, че жените имаха важна роля в устояването на кризата; твърдо вярва, че жените представляват значителен потенциал за увеличаването на конкурентоспособността и производителността на предприятията, и по-специално когато заемат ръководни позиции в тях; счита, че поради това е особено наложително жените да се включат в разработването и управлението на плановете за възстановяване с цел насърчаване на социалното сближаване;

18.  Настоява, че е необходимо настоящата икономическа и финансова криза и последвалите бюджетни ограничения да не застрашават напредъка, постигнат от политиките за насърчаване на равенството между мъжете и жените и да не служат като претекст за намаляване на усилията в тази връзка; вярва, че следва по-скоро да насърчава държавите членки да включват политиките в областта на равенството между половете в политиките за заетостта, като последните се считат за част от решението за преодоляване на кризата, с оглед на използването и извличането на полза от уменията и способностите на всички европейци; призовава държавите членки да гарантират включването на аспекта, свързан с интегрирането на принципа на равенство между половете, във всички планирани фискални политики;

19.  Подчертава, че правата на жените не следва да се възприемат, тълкуват или прилагат в конкуренция с правата на мъжете, тъй като подобряването на услугите за полагане на грижи и на обществените услуги за семействата е предпоставка за участието на пазара на труда както на мъжете, така и на жените; изтъква необходимостта от насърчаване на поделянето на семейните и домакински задължения; призовава държавите членки да въведат нови мерки или да доразвият съществуващите мерки, насочени към преодоляване на дискриминацията, основана на пола, и на неравномерното разпределяне на задълженията, като например насърчават мъжете да се възползват от правото си да се грижат за деца, болни роднини или роднини с увреждания;

20.  Подчертава, че кризата изостри проблема с намаляващото равнище на раждаемостта в ЕС, като се има предвид, че безработицата, несигурното положение и липсата на увереност относно бъдещето и икономиката станаха причина двойките, и по-специално младите жени, да отлагат раждането на деца, което допълнително засили демографската тенденция, изразяваща се в застаряване на населението в Съюза;

21.  Подчертава значението на реформирането на политиките в областта на макроикономиката, социалната сфера и пазара на труда с цел да се гарантира икономическа и социална справедливост за жените, да се разработят стратегии, насърчаващи справедливото разпределение на благата, да се гарантира минимален доход и достойни заплати и пенсии, да се намали разликата в заплащането на мъжете и жените, да се създадат повече висококачествени работни места за жените, придружени от права, да се предостави възможност на жените да се възползват от обществени услуги, характеризиращи се с високи стандарти, и да се подобрят социалните грижи и услугите, предоставяни на местно равнище, включително детски ясли, детски градини и други форми на предучилищно образование, дневни центрове, общински центрове за отдих и услуги в помощ на семействата и центрове за общо ползване от различните поколения;

22.  Припомня, че съкращенията на публичните бюджети не са неутрални по отношение на половете, а са по-скоро резултат от икономическите политики на Съюза на макроструктурно равнище, по-специално прилагането на мерките, които са част от програмите за т.нар. икономическо управление и финансово приспособяване, които водят и ще продължат да водят до увеличаване на неравенството между мъжете и жените, до безработица сред жените и феминизиране на бедността; счита, че следователно в политиката е необходима промяна, тъй като жените са по-голямата част от заетите в публичния сектор и са основни бенефициери в рамките на социалната политика; ето защо призовава да се увеличат средствата за съответните бюджетни редове;

23.  Призовава държавите членки и институциите на Съюза да извършат оценка на въздействието върху половете при планирането на мерки за икономии, за да гарантират, че последиците от тях са във възможно най-голяма степен еднакви и за двата пола;

24.  Призовава държавите членки да въведат бюджетно планиране, съобразено с пола, за да анализират правителствените програми и политики, въздействието им върху разпределянето на ресурсите и приноса им за равенството между жените и мъжете;

25.  Подчертава, че при жените съществува по-голям риск, отколкото при мъжете, от по-бавно професионално развитие в резултат на приемането на начални длъжности на по-ниско равнище или работа на непълно работно време, и че вследствие на това жените в подобна ситуация са по-уязвими, имат незадоволително равнище на доходите и по-често са в ситуация на бедност;

26.  Призовава държавите членки и регионалните и местните органи да гарантират надеждното предоставяне на физически и финансово достъпни и висококачествени услуги, свързани с полагането на грижи за деца и за други нуждаещи се от грижи лица, както и да гарантират, че тези услуги са съвместими с работното време при пълен работен ден както за жените, така и за мъжете;

27.  Подчертава, че е важно да се предприемат незабавни действия за прилагането на политики за завръщане на работа и схеми за интегриране в предприятията на частния сектор на онези служители от държавния сектор (по-голямата част от които са жени), чиито работни места са застрашени от бюджетните съкращения в областта на държавната администрация;

28.  Призовава Комисията и държавите членки да интегрират глобалния подход за равенство между половете във всички политики в областта на заетостта, да предприемат необходимите мерки за улесняване на завръщането на жените на пазара на труда, не само на ниски длъжности, но и на ръководни постове, и да включат този подход в насоките на Съюза относно заетостта; подчертава необходимостта от надеждно бюджетно планиране, съобразено с пола, по-специално с оглед на Многогодишната финансова рамка за периода 2014‐2020 г., за да се постигнат целите, заложени в Пакта за равенство между половете, както и в стратегията „Европа 2020“;

29.  Изразява съжаление във връзка с това, че в годишния обзор на растежа за 2013 г. не е включено увеличаването на участието на жените на пазара на труда въпреки факта, че то е една от водещите цели на стратегията „Европа 2020“; призовава Съвета да добави насърчаването на участието на жените на пазара на труда сред приоритетите при приемането на насоките в областта на икономическата политика за тази година в рамките на Европейския семестър;

30.  Призовава държавите членки да включат и системно да обръщат внимание на въпроса за равенството между половете във всички бъдещи национални програми за реформи;

31.  Призовава държавите членки да насърчават активната политика в областта на заетостта, интензивния социален диалог, трудовите стандарти и социалната закрила, с цел да защитят правата на жените, включително на жените мигранти, и да се борят срещу принудителния и недекларирания труд;

32.  Призовава държавите членки да предприемат мерки за насърчаване на участието на майките в пазара на труда, например чрез политики за предоставяне на възможности за работа от разстояние, професионално обучение или преквалификация, с цел насърчаване и подпомагане на завръщането на работа след ползването на отпуск по майчинство;

33.  Приветства предложението за директива за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, което предоставя на жените възможност за достъп до работни места с по-добро заплащане и изискващи по-висока квалификация, и призовава държавите членки да подкрепят и подготвят неговото прилагане; призовава за приемането на подобни задължителни законодателни мерки от други работодатели, включително от европейските, националните, регионалните и местните обществени институции, администрации и органи, тъй като те следва да служат за пример за равенство между половете при вземането на решения;

34.  Призовава Комисията и държавите членки да разработят стратегия за насърчаване на баланса между мъжете и жените в малките и средните предприятия, които не са включени в обхвата на посочената по-горе директива; осъжда факта, че жените са по-слабо представени в управителните органи на финансовите институции и че следователно на практика те са изключени от процеса на вземане на решения във финансовата сфера; призовава Съвета, Комисията и държавите членки да повишат участието на жените във всички равнища на вземане на решения, особено в областта на бюджетното планиране и механизмите за управление на европейските финансови системи, включително на Европейската централна банка; в този контекст подчертава необходимостта от насърчаване на финансовите познания сред момичетата и жените;

35.  Призовава държавите членки да въведат политики за всеобхватно обучение на работниците и служителите в секторите, които са по-силно засегнати от отрицателните последици от кризата или глобализацията, за да ги подготвят за развитието на пазара на труда и за нови работни места, като се има предвид специфичното място на жените и фактът, че жените са принудени по-често от мъжете да прекъснат трудовата си дейност, за да се грижат за децата си или за възрастни или болни членове на семейството си, което се отразява на тяхното професионално развитие; призовава в предприятията системно да се прилагат планове за обучение, с цел да се подготвят работниците и служителите за преквалификация, да се предлага индивидуално трудоустрояване на ново работно място и да се предоставя подходящо обучение за лицата, които търсят работа, и за нискоквалифицираните работници; призовава също така за създаването на пълен регистър на недостига на работна сила по сектори, за да могат жените да се подготвят и да търсят работни места по целенасочен начин;

36.  Призовава държавите членки да преразгледат своите системи за социална закрила с оглед на индивидуализирането на пенсионните права и правата в рамките на системите за социална сигурност, с цел да се премахне т.нар. „предимство на лицето, което изкарва прехраната на семейството“, като по този начин се гарантират равни пенсионни права;

37.  Подчертава, че съкращаването на разходите в сектора на предоставянето на грижи на практика прехвърля тежестта на тази дейност върху жените и подкопава равенството между половете, и призовава всички държави членки да разработят планове за предоставянето на услуги за полагане на грижи, които могат да създадат социална справедливост и равенство между жените и мъжете;

38.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават политиките и програмите за професионално обучение, насочени към жените от всички възрастови групи, като се обръща специално внимание на неотложната нужда от програми за учене през целия живот и на необходимостта от придобиване на нови умения в областта на новите технологии и в сектора на информационните технологии, с цел да се улесни достъпът на жените и да се повиши участието им в различните стопански сектори, включително в икономическите и финансовите сектори, в които броят на жените сред служителите е нисък, като се предвидят също специфични мерки за подпомагане, така че жените да могат да съчетават своята работна натовареност, обучение и личен живот; припомня важната роля, която изпълнява Европейският социален фонд по отношение на подпомагането на интегрирането на пазара на труда чрез политики за обучение, и предлага държавите членки и местните органи да насърчават използването му, особено в полза на жените, които са по-силно засегнати от икономическата криза;

39.  Подчертава значението на инвестициите в жените и равенството между половете;

40.  Призовава държавите членки да насърчават активното интегриране или повторно интегриране на жените на пазара на труда, както и заетостта на жените в стратегическите области за развитие, като приемат конкретни мерки, свързани с гъвкавото работно време, равното заплащане и реформирането на данъчните и пенсионните режими, както и мерки за учене през целия живот, насочени към обезпечаване на уменията и квалификациите, които са необходими с оглед на целите на стратегията „Европа 2020“; подчертава значението на високото ниво на образование като стимул за достъп на жените в сектори, в които те са по-слабо представени, като например научните изследвания и технологичното развитие, особено сега, когато Европа се нуждае от повече изследователи за насърчаване на иновациите и укрепване на икономиката си; призовава Комисията да разгледа възможността за допълнително адаптиране на структурните фондове, с цел да се осигури допълнителна подкрепа за типичните сектори на женска заетост, които могат да бъдат засегнати от кризата, както и подкрепа за грижите за децата, обучението и достъпа до заетост;

41.  Припомня, че вследствие на кризата в много държави членки достъпът на младите жени (на възраст от 15 до 24 години) до първото им работно място на пълно работно време е затруднен и че за да преодолеят тази ситуация, много от тях продължават обучението си; отбелязва, че въпреки тази тенденция и въпреки факта, че по-доброто образование като цяло осигурява на жените по-добра защита, отражението на техните квалификации върху професионалната им реализация не е толкова силно, колкото при мъжете; призовава държавите членки да се съсредоточат върху стратегии, които съчетават политиките в областта на образованието и обучението с целенасочени политики за заетост на младите жени;

42.  Призовава държавите членки да гарантират, че учебните програми на средните училища включват изучаване на основите на финансите и предприемачеството;

43.  Призовава Комисията и държавите членки да изчислят въздействието на новите пенсионни системи върху различните категории жени, като обърнат специално внимание на договорите на непълно работно време или нестандартните договори, и да коригират системите за социална сигурност, по-специално по отношение на по-младите поколения;

44.  Призовава държавите членки да насърчават икономическото овластяване на жените с акцент върху предприемаческата дейност на жените, като насърчават и подкрепят жените, особено младите жени и имигрантите, които създават предприятия, като улесняват достъпа на жените до финансиране, наред с другото чрез микрокредити, техническо съдействие и съпътстващи мерки, като популяризират новите финансови инструменти и инструменти за подпомагане и насърчават разработването на мрежи от жени за предприемачество и спонсорство и обмена на най-добра практика между държавите членки и икономическите субекти; подчертава, че инвестирането в жените и в равенството между половете е от голямо значение за осигуряване на икономическа стабилност и предотвратяване на сътресения в икономиката;

45.  Призовава държавите членки да осигурят по-голямо участие на жените на всички равнища на вземане на решения;

46.  Призовава Европейската комисия и държавите членки да популяризират по-успешно предприемачеството сред жените, включително финансовото подпомагане на жените предприемачи;

47.  Призовава държавите членки да насърчават предприемачеството на жените в рамките на екологосъобразната икономика, която е източник на нови работни места; отбелязва, че енергията от възобновяеми източници може да създаде нови възможности за заетост за жените предприемачи в отдалечени и периферни райони на ЕС, в които безработицата сред жените е особено висока и в които потенциалът за използване на алтернативни форми на енергия, като например вятърна или слънчева енергия, е висок;

48.  Подчертава значението на активните политики в областта на заетостта, трудовите инспекции и социалния диалог, както и на повишаването на уменията, с оглед на насърчаването на преминаването към екологосъобразна икономика;

49.  Призовава държавите членки да подкрепят създаването на работни места в рамките на социалната икономика, където преобладава неплатеният женски труд, и по-специално да търсят и прилагат нови решения, които повишават престижа на неофициалната трудова заетост, която не е нелегална;

50.  Призовава държавите членки да подкрепят сектора на предоставянето на грижи и здравеопазването, с цел да създадат условия за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта сред жените;

51.  Призовава държавите членки да следят и предприемат мерки във връзка с въздействието на съкращенията в сектора на публичните услуги за предоставяне на грижи и здравеопазване, които водят до повторна приватизация на грижите, за да не се увеличава тежестта на грижите, която се носи от жените, тъй като това би ги принудило да се върнат към традиционната си семейна роля; подчертава, че икономиите, постигнати в областта на отпуска по майчинство, отпуска по бащинство и родителския отпуск, детските добавки и други помощи, свързани с полагането на грижи и със семейството, доведоха до значително намаляване на доходите на всички жени, които имат задължения, свързани с полагането на грижи;

52.  Припомня, че все още битуват стереотипни представи за мястото на жените и мъжете на пазара на труда и че жените се стремят да съвместяват работните си задължения със семейния си живот и че поради това те са по-уязвими от мъжете по отношение на промените в заетостта;

53.  Настоятелно призовава да се въведе политика за обществения транспорт и по-специално за развитието и подобряването на услугите на обществения транспорт, която отразява принципа на равенство между половете, като по този начин се предостави възможност на жените за по-активно участие на пазара на труда и по-активно търсене на работа, като им се предложи истинска мобилност;

54.  Изразява загриженост във връзка с положението на жените, живеещи в селски райони, в които достъпът до редица услуги се е влошил; призовава държавите членки да осигурят наличието на функциониращ обществен транспорт, медицинска помощ и други основни услуги в селските райони, с цел да се ограничи миграцията към градовете и да се избегне маргинализацията на периферните райони;

55.  Подчертава значението на предприемането на ефективни действия, предоставящи възможност за съчетаване на професионалния, личния и семейния живот, което ще има положителен ефект под формата на увеличаване на участието на жените от всички слоеве на обществото в обществения и политическия живот;

56.  Подчертава, че програмата на ЕС „Еразъм за млади предприемачи“ следва по-специално да подпомага участието на жените, така че те да могат да придобият еднаква увереност и знания по отношение на предприятията на единния пазар, както и необходимите умения да ръководят и развиват стопанска дейност;

57.  Подчертава, че съкращенията в областта на публичните услуги за предоставяне на грижи за деца оказват пряко въздействие върху икономическата независимост на жените и върху съвместяването на професионалния и личния им живот; призовава Комисията и Съвета да приемат план за действие за постигане на целите, определени в Барселона, за по-добро предоставяне на грижи за децата чрез създаването на детски ясли в отделните предприятия или със съвместното участие на няколко предприятия; подчертава значението на колективното договаряне между социалните партньори за подобряване на съвместяването на професионалния и семейния живот на секторно, национално и регионално равнище, както и на облекчаването на условията за достъп и участие в системите за отглеждане на деца, свързани с категориите трудова дейност, изпълнявана от жените, като същевременно се определи срок от най-малко три месеца за предупреждение с оглед на намирането на подходящо детско заведение, с цел да се предостави възможност на жените да съвместяват семейния и професионалния си живот;

58.  Призовава за насърчаване на подходящи условия в рамките на отпуска по майчинство, отпуска по бащинство и родителския отпуск, за оказване на подкрепа за инициативите на предприятията за осигуряване на гъвкавост по отношение на работното време и предлагане на грижи за деца в рамките на самите предприятия, за разпределяне на повече ресурси за образованието, програмите за учене през целия живот и програмите за професионална квалификация и преквалификация, както и за въвеждане на подходяща подкрепа за лицата, полагащи грижи за членове на своето семейство, включително предоставяне на грижи за облекчаване на тези хора;

59.  Подчертава необходимостта от инвестиции в достъпни и висококачествени услуги ‐ например целодневни грижи за деца, целодневни учебни заведения и грижи за възрастни хора ‐ които спомагат за насърчаване на равенството между половете, благоприятстват по-доброто равновесие между професионалния и личния живот и създават рамка, която благоприятства навлизането или завръщането на пазара на труда;

60.  Поддържа становището, че е от съществено значение да се създадат нови структури за грижи за децата, като същевременно се придаде професионален характер на неформалните системи за полагане на грижи чрез определяне на стандарти за качество, подобряване на възнагражденията и предоставяне на обучение на персонала; също така счита, че е необходимо да се вземат предвид специфичните нужди на родителите с нестандартно работно време и на самотните родители;

61.  Подчертава необходимостта от засилване на отговорността на правителствата и работодателите по отношение на смяната на поколенията и правата във връзка с майчинството и бащинството, което означава, че жените трябва да имат правото както да бъдат майки, така и да работят, без да бъдат лишавани от трудови права;

62.  Подчертава необходимостта да се ограничат последствията от икономическата и финансовата криза върху семействата (като по-специално се имат предвид разводите, самотните майки и случаите, в които децата са оставени на грижите на роднини или на държавните органи), като се отчита фактът, че в много случаи от жените се очаква да поемат домакинските задължения; подчертава, че в резултат на тези тенденции се увеличава рискът от бедност при жените;

63.  Подчертава факта, че решенията, взети от някои държави членки, за съкращаване на бюджетните средства, свързани с грижите за деца, училищните занятия и извънучилищните занимания, предоставянето на храна в училищата, безвъзмездните средства за училищен транспорт и подпомагането на лицата, полагащи грижи за членове на своето семейство, имат преки последици за жените, които са принудени да поемат по-голямата част от допълнителните задачи, които това предполага; подчертава, че това означава, че жените в много случаи са принудени да преминат на работа на непълно работно време (което има неблагоприятни социални последици като по-ниски доходи и по-малък размер на пенсията); счита, че е необходимо да се разшири публичната мрежа от дневни детски заведения, ясли и публични услуги за предлагане на развлекателни дейности за деца, успоредно с публичната мрежа за подпомагане на възрастните хора и публичната мрежа от общински здравни заведения;

64.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки във връзка със специфичните потребности на жените и момичетата от ромски произход чрез прилагане на принципа на равенство между половете във всички политики за приобщаване на ромите, както и да осигурят защита за особено уязвимите подгрупи;

65.  Подчертава, че съкращенията в областта на публичните услуги за предоставяне на грижи за деца оказват пряко въздействие върху икономическата независимост на жените; изтъква, че 28,3 % от липсата на активност и извършването на трудова дейност на непълно работно време при жените през 2010 г. се обясняват с липсата на услуги за предоставяне на грижи, в сравнение с 27,9 % през 2009 г., както и че през 2010 г. заетостта при жените с малки деца в ЕС е била с 12,7 % по-ниска, отколкото при жените без деца, като тази разлика е по-висока в сравнението с данните за 2008 г. (11,5 %);

66.  Призовава държавите членки да инвестират в сектора на предоставянето на грижи като потенциално перспективен сектор както за мъжете, така и за жените, с цел да се преодолее традицията на жените да се приписва ролята на предоставящи грижи, което води до основана на пола сегрегация на пазара на труда; подчертава, че съкращенията в сектора на предоставянето на грижи водят до преминаване от публично предоставяне на грижи към неплатени грижи в рамките на домакинствата; подчертава необходимостта от надеждни договори и социална закрила за работниците, предоставящи персонални грижи по домовете;

67.  В очакване на хармонизацията на равнището на ЕС на отпуска по майчинство, отпуска по бащинство и родителския отпуск, призовава държавите членки да запазят съответните надбавки и други семейни помощи на настоящото равнище, за да не се намаляват доходите на жените и да се гарантира, че правата на жените на отпуск по майчинство не са нарушени;

68.  Призовава Комисията и държавите членки внимателно да следят все по-често срещащата се дискриминация на бременни жени на пазара на труда, която се наблюдава в няколко държави членки;

69.  Счита, че бедността сред жените се дължи не само на настоящата икономически криза, но и на редица разнообразни фактори, включително стереотипните представи, разликата в заплащането и размера на пенсията между жените и мъжете, недостатъчните механизми за преразпределяне в рамките на социалните системи, неудовлетворителната степен на съвместяване на професионалния и личния живот, по-дългата продължителност на живота на жените и като цяло всички видове основана на пола дискриминация, които засягат предимно жените; подчертава, че кризата задълбочава тази ситуация, характеризираща се с трайно неравенство; изтъква необходимостта да се води борба срещу стереотипните представи във всички социални прослойки и във всички етапи от живота, тъй като те са една от най-трайните причини за неравенство между мъжете и жените, като се отразяват върху избора в сферата на образованието и заетостта, разпределянето на домашни и семейни отговорности, както и върху разликата в заплащането между жените и мъжете, участието в обществения живот и заемането на длъжности, свързани с вземането на решения;

70.  Призовава Комисията да пристъпи към преразглеждането на Директива 2006/54/ЕО, особено по отношение на разликата в заплащането на жените и мъжете, съгласно призива на Парламента, отправен в неговата резолюция от 24 май 2012 г., която включваше препоръки към Комисията относно прилагането на принципа на равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност;

71.  Призовава държавите членки и Комисията да предложат решения за подпомагане на непрекъснатостта на професионалното развитие на жените и за борба по-специално срещу разликите в заплащането, дължащи се на ползването на отпуск по майчинство;

72.  Насочва вниманието на държавите членки към необходимостта от мерки за повишаване на доходите, включително разработване на схеми за минимални доходи и програми за социално подпомагане на лицата, които срещат затруднения при посрещането на основните си потребности, особено лицата, полагащи грижи за деца или други лица, и по-специално самотните родители;

73.  Отбелязва, че икономическата криза благоприятства тормоза, злоупотребите и насилието срещу жени във всички форми, и по-специално разпространяването на проституцията; подчертава, че жените продължават да бъдат жертви на най-широко разпространените нарушения на правата на човека по света, във всяка една култура и във всички слоеве на социалния и икономическия живот; също така подчертава необходимостта от увеличаване на наличните публични, финансови и човешки ресурси за интервенция за подпомагане на групи, които са изложени на риск от бедност, както и в ситуации на риск за деца и младежи, възрастни хора, хора с увреждания или бездомни лица;

74.  Призовава държавите членки да преразгледат и подчертаят непосредственото и дългосрочното въздействие на икономическата криза върху жените, като обърнат специално внимание на това, дали и по какъв начин тя задълбочава съществуващото неравенство между половете, както и на последиците от нея, например увеличаване на риска от насилие, основано на пола, влошено здравословно състояние на майките и децата и бедност при жените в напреднала възраст;

75.  Подчертава, че в настоящите условия на икономическа криза и строга бюджетна дисциплина жените разполагат с по-малко възможности да защитават себе си и своите деца от насилие и че поради това е още по-важно да се избегне прякото финансово отражение на насилието срещу жени и деца върху съдебната система, социалните служби и здравеопазването;

76.  Подчертава, че институционалната рамка за политиките в областта на равенството между половете, която включва органите за равенство между половете и организациите на жените, също е засегната неблагоприятно от съкращаването на финансирането; призовава държавите членки да запазят равнището на държавното финансиране за органите и проектите за равенство между мъжете и жените, убежищата за жени и организациите на жените, тъй като те предоставят ефективни средства за намиране на устойчиви решения за излизане от кризата и за осигуряване на активното участие в подготовката на бъдещите мерки за възстановяване; отбелязва, че съкращенията на финансирането за организациите на жените подкопават гражданското и политическото участие на жените и заглушават още повече техния глас в обществото;

77.  Призовава Европейския институт за равенство между половете да извършва постоянно и системно наблюдение и оценка на последиците от икономическата криза за условията на труд на жените във връзка с дискриминацията при наемането на работа, увеличената трудова натовареност, натиска и стреса на работното място и малтретирането и психологическия тормоз; подчертава, че съществуващите данни не отразяват изцяло суровото въздействие на кризата върху жените; поради това също така призовава Комисията да извърши оценка на въздействието върху половете от предприетите от нея мерки в рамките на икономическата политика и действията в отговор на настоящата криза;

78.  Призовава държавите членки решително да подкрепят бюджетното планиране, съобразено с принципа на равенство между половете, с цел увеличаване на равенството между половете чрез коригиране на отрицателните последици от приходите и разходите и подобряване на управлението и отчетността, особено по отношение на националните бюджети;

79.  Призовава държавите членки да приемат бюджетни инструменти, които отразяват необходимостта от равенство между половете;

80.  Призовава всички държави членки да ратифицират Конвенцията на МОТ за правата на домашните работници (Конвенция № 189);

81.  Подчертава, че е важно да се осигури надежден баланс между сигурност и гъвкавост на пазара на труда чрез цялостно прилагане на принципите на „гъвкавата сигурност“ и да се предприемат мерки по отношение на сегментирането на трудовия пазар чрез предоставяне както на подходяща социална закрила на хората, които се намират в период на преход или които извършват трудова дейност въз основа на временни договори или договори за работа на непълно работно време, така и на достъп до обучение, професионално развитие и възможности за работа на пълно работно време;

82.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
(2) OВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(3) OВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.
(4) ОВ С 212 Е, 5.8.2010 г., стр. 23.
(5) ОВ С 308 Е, 20.10.2011 г., стр. 49.
(6) ОВ С 236 Е, 12.8.2011 г., стр. 79.
(7) OВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр. 1.
(8) ОВ С 199 Е, 7.7.2012 г., стр. 65.
(9) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 77.
(10) ОВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 134.
(11) ОВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 56.
(12) Приети текстове, P7_TA(2011)0458.
(13) Приети текстове, P7_TA(2012)0069.
(14) Приети текстове, P7_TA(2012)0225.
(15) Приети текстове, P7_TA(2012)0321.
(16) Приети текстове, P7_TA(2012)0322.
(17) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 112.
(18) Евростат, 23% от гражданите на ЕС са били изложени на риск от бедност или социално изключване през 2010 г. - брой 9/2012 г.
(19) ОИСР, „Society at a Glance“ 2011 г., ОИСР, Социални показатели, @OECD2011 г.
(20) Евростат: процент на заетост при жените, ЕС-27.
(21) Евростат: хармонизиран процент на безработица при мъже и жени – септември, 2012 г., Европейски съюз.


Премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС
PDF 399kWORD 45k
Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС (2012/2116(INI))
P7_TA(2013)0074A7-0401/2012

Европейският парламент,

–  като взе предвид Декларацията и платформата за действие от Пекин, приети от Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., и резолюциите си от 18 май 2000 г. относно последващите действия във връзка с платформата за действие от Пекин(1) и от 10 март 2005 г. относно последващите действия във връзка с Четвъртата световна конференция за жените – платформа за действие (Пекин+10)(2), и от 25 февруари 2010 г. относно Пекин + 15 – Програма за действие на ООН за равенство между половете(3),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

–  като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз, в който се подчертават общите ценности на държавите членки, като плурализъм, недискриминация, толерантност, справедливост, солидарност и равенство между мъжете и жените,

–  като взе предвид член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се посочва борбата с дискриминацията, основана на пола,

–  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)(4) и Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги,(5)

–  като взе предвид Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. за изменение на Директива 76/207/ЕИО на Съвета за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд(6),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 2 декември 1998 г., в които се установи, че годишната оценка на прилагането на Програмата за действие от Пекин ще включва количествени и качествени параметри и показатели за сравнение,

–  като взе предвид общата декларация на министрите от ЕС, отговарящи по въпросите на равенството между половете, направена на 4 февруари 2005 г. в контекста на 10-годишния преглед на Програмата за действие от Пекин, в която наред с другото се потвърждава тяхната силна подкрепа и ангажираност по отношение на пълното и ефективно прилагане на Декларацията и Програмата за действие от Пекин,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 2 и 3 юни 2005 г., в които държавите членки и Комисията се приканват да заздравят институционалните механизми за насърчаване на равенството между половете и да създадат рамка за оценка на прилагането на Програмата за действие от Пекин, с цел да се проследява по-последователно и систематично постигнатият напредък,

–  като взе предвид Европейския пакт за равенство между мъжете и жените (2011–2020 г.), приет от Европейския съвет през март 2011 г.(7),

–  като взе предвид Стратегията на Комисията за равенство между жените и мъжете: 2010–2015 г., представена на 21 септември 2010 г., и придружаващия работен документ относно действията за изпълнение на стратегията (COM(2010)0491, SEC(2010)1080),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно влиянието на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2012 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз(9),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (А7-0401/2012),

А.  като има предвид, че член 8 от ДФЕС заявява, че във всичките си дейности Съюзът полага усилия за премахване на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените;

Б.  като има предвид, че въпреки постигнатия напредък в много от държавите членки много жени продължават да поемат несъразмерно голям дял от тежестта във връзка с отглеждането на децата и грижите за други зависими лица; като има предвид, че трайните стереотипи са пречка пред равното споделяне на семейните и домашните отговорности между жените и мъжете и възпрепятстват постигането на равенство на пазара на труда;

В.  като има предвид, че на всички равнища в обществото и във всички възрастови групи все още съществуват стереотипи, оказващи въздействие върху начина, по който се възприемаме взаимно, посредством прекомерно опростени предположения относно социално конструираните норми, практики и убеждения, които често са културно и религиозно обусловени и подхранвани и които отразяват и затвърждават лежащите в основата им отношения на власт;

Г.  като има предвид, че всички преки и непреки форми на дискриминация, основана на пола, следва да бъдат премахнати, за да се гарантира на жените правото на равно третиране и да се промени културното възприятие, че в много отношения жените са пасивни или по-низши същества от мъжете;

Д.  като има предвид, че традиционните роли на половете и стереотипите продължават да оказват силно влияние върху разпределението на ролите между жените и мъжете у дома, на работното място и в обществото като цяло, като жените често са представяни като грижещи се за домакинството и децата, а мъжете ‐ като тези, които осигуряват средства и защита; като има предвид, че стереотипите по отношение на половете имат тенденцията да затвърждават статуквото на наследените пречки за постигане на равенство между половете и да ограничават възможностите на жените за избор на заетост и личностно развитие, като ги възпрепятстват да реализират пълния си потенциал като индивиди и стопански субекти и поради това представляват сериозна пречка за постигането на равенство между жените и мъжете;

Е.  като има предвид, че ролите на половете се формират и налагат чрез различни социални въздействия, по-специално медиите и образованието, и се оформят през етапите на социализация в детството и юношеството, поради което оказват въздействие върху хората през целия им живот;

Ж.  като има предвид, че жените в селските райони страдат от още по-голяма дискриминация и стереотипи, свързани с пола, отколкото жените в градските райони, и процентът на заетост на тези жени е много по-нисък от този на жените в градовете;

З.  като има предвид, че стереотипите, свързани с пола, често се комбинират с други стереотипи, като например стереотипи за дискриминация въз основа на възраст, миграционен статус, сексуална ориентация, увреждания и т.н., и поради това засягат някои жени в по-голяма степен, когато те имат идентичност, попадаща в няколко от тези категории;

И.  като има предвид, че насилието срещу жени е нарушение на правата на човека, което засяга всички социални, културни и икономически слоеве от населението;

Медии и култура

Й.  като има предвид, че основаната на пола дискриминация в медиите, комуникациите и рекламата все още е често срещана и улеснява възпроизвеждането на свързаните с пола стереотипи, по-специално като представя жените като сексуални обект с цел стимулиране на продажбите; като има предвид, че например в рекламите жените представляват 27 % от показаните служители или професионалисти, но 60 % от изобразените жени вършат домакинска работа или се грижат за децата; като има предвид, че въпреки това рекламата и медиите могат също така да действат като мощен катализатор в борбата със стереотипите и предразсъдъците въз основа на пола;

К.  като има предвид, че децата се сблъскват със свързаните с пола стереотипи на много ранна възраст посредством ролевите модели, пропагандирани от телевизионните сериали и програми, дискусиите, игрите, видеоигрите и рекламите, учебните материали и образователните програми, нагласите в училищата, семейството и обществото, които оказват въздействие върху тяхното възприятие за препоръчителното поведение на мъжете и жените и се отразяват върху останалата част от техния живот и бъдещите им стремежи;

Л.  като има предвид, че начинът, по който биват представяни момичетата в публичното пространство намалява уважението към тях от страна на обществото и насърчава насилието срещу момичета; като има предвид, че макар медиите да могат да играят положителна възпитателна роля, стереотипите по отношение на подрастващите момичета са широкоразпространени в медиите и често имат тенденцията да затвърждават традиционните нагласи и поведение, включително в рекламите и детските програми;

М.  като има предвид, че в телевизионните програми, компютърните игри и музикалните видеоклипове съществува все по-забележима тенденция, отчасти с комерсиални цели, за представяне на предизвикателно облечени жени в сексуални пози, което още повече допринася за свързаните с пола стереотипи; като има предвид, че съдържанието на текстовете на песни за младите хора има сексуален характер, който често насърчава насилието срещу жени и момичета;

Н.  като има предвид, че младите жени и мъже са най-засегнати от новия културен статус на порнографията; като има предвид, че „интегрирането на порнографията“ като съвременен културен процес, в който порнографията прониква в нашия ежедневен живот като все по-универсално приет, често идеализиран културен елемент, се проявява особено ясно в младежката култура: от телевизията за тийнейджъри и лайфстайл списанията до музикалните видеоклипове и рекламите, предназначени за младежи;

Образование и обучение

О.  като има предвид, че достъпът до формално основно, средно и висше образование и съдържанието на учебната програма, което се преподава на момичетата и момчетата, са важен въздействащ фактор за различията между половете и съответно за избора и достъпа до права; като има предвид, че макар достъпът до образование за момичетата и за момчетата в ЕС като цяло да не изглежда толкова проблематичен, колкото в други части на света, все пак следва да се изтъкне, че момичетата и момчетата не са равнопоставени по отношение на достъпа до образователните системи и възможности и пълното възползване от тях; като има предвид, че по-специално достъпът за момичета от малцинствата, като например момичетата от ромската общност, мигриращите момичета, търсещите убежище, бежанците и момичетата с увреждания, остава твърде проблематичен в някои държави;

П.  като има предвид, че именно от най-ранна възраст децата могат да бъдат научени на равенство и да се борят срещу свързаните с пола стереотипи благодарение на възпитание, основаващо се на признаване на равенството;

Р.  като има предвид, че все още съществуващите стереотипи във връзка с образователните и професионалните възможности, с които разполагат жените, допринасят за запазване на неравенството; като има предвид, че образованието и обучението продължават да насаждат стереотипи, свързани с пола, тъй като жените и мъжете често следват традиционни пътища на образование и обучение, нещо, което има сериозно отражение върху пазара на труда, ограничавайки разнообразяването на професионалното развитие и често поставяйки жените в професии, които се ценят по-малко и са по-зле платени;

С.  като има предвид, че в учебния процес момчетата и момичетата все още не са поощрявани да се интересуват еднакво от всички предмети, по-специално що се отнася до научните и техническите;

Т.  като има предвид, че макар в много европейски държави професионалната ориентация да включва аспекти, свързани с равенството между половете, тя обикновено е насочена към момичетата, за да ги поощри да изберат професионално развитие в областта на технологиите и науката, а няма инициативи, насочени към момчетата, с цел те да избират професионално развитие в областите на образованието, здравеопазването или хуманитарните науки;

Пазар на труда

У.  като има предвид, че въздействието на свързаните с пола стереотипи върху образованието и обучението има сериозни последици за пазара на труда, където жените все още са изправени пред хоризонтална и вертикална сегрегация, и като има предвид, че това допринася за това, някои сектори все още да бъдат считани за „мъжки“ (с над 85 % мъже) и съответно равнищата им на заплащане да са по-високи отколкото в секторите, считани за „женски“ (с повече от 70% жени); като има предвид, освен това, че като цяло има повече жени, заети на работни места с по-нисък социално-икономически статус, което също подкопава тяхното самочувствие и себеуважение;

Ф.  като има предвид, че свързаните с пола стереотипи на пазара на труда все още ограничават достъпа на жените до някои сектори, като например инженерството, огнеборството, производството, строителството, дърводелството, механиката, техническите и научните сектори и новите технологии, но също така ограничават достъпа на мъжете до секторите, свързани с грижите за децата (акушерство, предучилищно образование и т.н.);

Х.  като има предвид, че едно по-добро познаване на съществуващите на пазара на труда работни места би дало възможност за по-добър достъп до всякакво професионално обучение;

Ц.  като има предвид, че свързаните с пола стереотипи са контрапродуктивни и в рамките на пазара на труда допринасят за основаващи се на пола разделения в професиите, което води до разлика в заплащането на жените и мъжете;

Ч.  като има предвид, че през 2010 г. заплащането на жените в ЕС все още беше средно с около 16,4 % по-ниско от това на мъжете за една и съща работа, а разликата в заплащането варира в държавите членки, като в някои от тях надвишава средно 22 % през 2011 г.; като има предвид, че макар причините за разликата в заплащането да са многобройни и комплексни, те често са резултат от стереотипите, свързани с пола, и възприемането на жената единствено през призмата на традиционното разпределение на ролите;

Ш.  като има предвид, че с оглед на съвместяването на професионалния и личния живот жените като цяло са непропорционално представени на „гъвкавите работни места“ и заетостта на непълно работно време, което показва, че традиционното убеждение, че жените носят основната отговорност по грижите за семейството, продължава и до днес и това ги принуждава да приемат работа на непълно работно време, с гъвкаво работно време или за определен срок, и ограничава възможностите им на пазара на труда;

Щ.  като има предвид, че прекъсванията в професионалното развитие на жените поради отпуск по майчинство или родителски отпуск увеличават разликата в заплащането и пенсиите на мъжете и жените;

Вземане на икономически и политически решения

АА.  като има предвид, че според проучване на Комисията от 2011 г. през 2012 г. в Европейския съюз 14 % от членовете на управителните съвети на най-големите дружества, регистрирани на борсата, са жени, което показва съществуването на т.нар. „стъклен таван“, който възпрепятства жените да си осигурят позиции във висшето управление и равни възможности за повишение;

АБ.  като има предвид, че макар да се наблюдава известно подобрение през последните няколко години, жените продължават да са по-слабо представени в процесите на вземане на политически решения, както на местно, национално равнище, така и на равнището на ЕС; като има предвид, че представителството на жените в националните правителства и парламенти е нараснало от 21 % през 2004 г. на 23 % през 2009 г., докато представителството на жените в Европейския парламент е нараснало от 30 % през 2004 г. на 35 % през 2009 г.;

АВ.  като има предвид, че свързаните с пола стереотипи и сексизмът все още са широко разпространени в органите, вземащи политически и икономически решения, както и честите случаи на сексистки забележки и тормоз, включително някои форми на сексуален тормоз и насилие срещу жени;

АГ.  като има предвид, че свързаните с пола стереотипи трябва да бъдат премахнати, особено на равнището на дружествата, където повечето лидерски позиции се заемат от мъже, тъй като те спомагат за ограничаването на амбициите на младите жени и намаляват склонността на жените да кандидатстват за управленски позиции в областта на вземането на финансови, икономически и политически решения както в публичния, така и в частния сектор;

Действия на ЕС

1.  Отбелязва сериозната липса на напредък в изпълнението на ангажиментите както от страна на ЕС, така и от страна на различните правителства, поети като част от Програмата за действие от Пекин, и подчертава необходимостта от нови показатели в областта на свързаните с пола стереотипи, както и от аналитични доклади на равнището на ЕС, и приканва Европейския институт за равенство между половете да предприеме действия по този въпрос;

2.  Отбелязва, че въпреки ангажимента на ЕС за равенство между мъжете и жените, все още съществуват празноти в законодателството, предвиждащо недискриминация срещу жените и равенство между половете в областта на социалната сигурност, образованието и медиите, заетостта и заплащането; подчертава необходимостта от по-засилено прилагане на съществуващото законодателство в тези области и от въвеждането на ново законодателство; призовава Комисията да включи въпроса за равенството между половете във всички области на политиката, тъй като това ще доведе до повишаване на потенциала на работната сила в Европа;

3.  Призовава Комисията и държавите членки да използват по ефикасен начин финансирането от Европейския социален фонд (ЕСФ) за дългосрочни стратегии, които да направят секторите от пазара на труда, в които жените продължават да са недостатъчно представени поради свързани с пола стереотипи, по-познати и по-привлекателни за жените; счита, че стратегиите следва да включват положителна дискриминация, обучение през целия живот и активно насърчаване на момичетата да следват в области, които не се възприемат традиционно като „женски“, като например информационни технологии или механика, както и да подкрепят мерки за постигане на баланс между професионалния и личния живот както на мъжете, така и на жените;

4.  Настоятелно призовава Комисията да подкрепи действията на държавите членки в полза на отстраняването на стереотипите и насърчаването на достъпа до образование и заетост за всички, без спънки, произтичащи от стереотипите;

5.  Призовава Комисията и държавите членки да дадат решителна и трайна подкрепа на текущата програма „Дафне“, както и на предстоящата програма „Права и гражданство“, като средство за борба с насилието срещу жени, както и със стереотипите, свързани с пола;

6.  Призовава Комисията и държавите членки да развият стратегии, които да бъдат насочени към същинските причини за дискриминацията и насилието спрямо жените, вкоренени в стереотипите и неравенството между мъжете и жените, като се започне с разрушаването на стереотипите, свързани с пола;

Медии и култура

7.  Привлича вниманието към факта, че свързаните с пола стереотипи в рекламите, показвани по време на детски телевизионни програми, както и в самите тези програми, представляват особен проблем, тъй като имат потенциално въздействие върху половото социализиране и съответно върху представите на децата за самите тях, за членовете на семейството им и за външния свят; подчертава важността на това, да се намали излагането на децата на въздействието на свързани с пола стереотипи, по възможност като се осигури критично медийно образование в училищата;

8.  Подчертава, че е важно и момчетата да бъдат обхванати от процеса по интегриране на аспектите, свързани с равенството между половете, поради което настоява за обучение чрез специално създадени упражнения, които да повишат тяхната осведоменост по отношение на стереотипите;

9.  Подчертава, че рекламите често съдържат дискриминационни и/или унизителни послания, основаващи се на всякакви видове стереотипи за мъжете и жените, които възпрепятстват стратегиите за постигане на равенство между половете; призовава Комисията, държавите членки, гражданското общество и органите за саморегулиране в рекламния сектор да работят в тясно сътрудничество с оглед на борбата срещу подобни практики, по-специално като използват ефективни инструменти за гарантиране на зачитането на човешкото достойнство в рамките на маркетинга и рекламната дейност;

10.  Посочва също така, че рекламната дейност може да бъде ефективен инструмент за оспорване и противопоставяне на стереотипите, както и средство за борба срещу расизма, сексизма и дискриминацията, което е от основно значение в съвременните общества, характеризиращи се с културно многообразие; призовава Комисията, държавите членки и лицата, работещи в рекламния сектор, да активизират своята дейност в областта на обучението и образованието като способ за преодоляване на стереотипите и дискриминацията и за насърчаване на равенството между половете, особено още от ранна възраст; призовава по-специално държавите членки да въведат и развият тясно сътрудничество със съществуващите факултети по маркетинг, комуникации и реклама с цел да допринесат за предоставянето на солидно обучение за бъдещата работна сила в сектора;

11.  Подчертава необходимостта от провеждане на специални курсове относно свързаните с пола стереотипи в медиите за националните комитети по стандартите в рекламата и органите за саморегулиране и регулиране, за да се увеличи осведомеността относно отрицателното въздействие на образите, внушаващи свързана с пола дискриминация, показвани в телевизията, в Интернет и в маркетингови и рекламни кампании;

12.  Призовава ЕС да предприеме осведомителни кампании за нулева толерантност в целия ЕС към сексистки обиди или унизителни образи на жени и момичета в медиите;

13.  Призовава ЕС и държавите членки да проведат обучение и действия за повишаване на осведомеността сред работещите в медиите относно вредните последици от свързаните с пола стереотипи и относно добрите практики в тази област;

14.  Подчертава във връзка с това значението на насърчаването на представянето на женския образ по начин, който да зачита достойнството на жените, и на борбата със съществуващите стереотипи по отношение на двата пола, по-специално широкото разпространение на унизителни образи, като същевременно напълно се зачита свободата на изразяване на мнение и свободата на печата;

15.  Призовава ЕС и държавите членки да предприемат конкретни действия по резолюцията му от 16 септември 1997 г. относно дискриминацията срещу жените в рекламите(10);

16.  Призовава Комисията да подпомогне държавите членки в борбата със сексуализирането не само чрез обработка на необходимите данни, насърчаване на добри практики и организиране на информационни кампании, но и чрез предоставяне на финансова подкрепа за действия, предприемани от държавите членки, по-специално на женски организации, които се борят срещу сексуализирането и насилието над жени и момичета;

17.  Призовава държавите членки да предприемат положителни мерки за действие, които да гарантират, че повече жени имат достъп до ръководни длъжности в медиите, включително във висшето ръководство;

18.  Призовава държавите членки да проведат изследвания и да съберат сравними данни относно жените и медиите, включително за представянето на жени от специфични групи, като например жени с увреждания или жени от етнически малцинства;

Образование и обучение

19.  Подчертава необходимостта от специални курсове за професионално ориентиране в основните и средните училища и във висшите учебни заведения с цел да се информират младите хора относно отрицателните последствия от свързаните с пола стереотипи и да бъдат те насърчени да следват и да започнат професионални кариери, които в миналото са били считани за типично „мъжки“ или „женски“; изисква предоставянето на подпомагане за всяко действие, имащо за цел да намали доминирането на свързаните с пола стереотипи сред децата;

20.  Подчертава значението на това да се насърчава равенството между жените и мъжете от най-ранна възраст с оглед ефективното противопоставяне на основаващите се на пола стереотипи, дискриминация и насилие, в това число чрез включване на изучаването в училищата на Всеобщата декларация за правата на човека и на Европейската харта за правата на човека;

21.  Подчертава необходимостта от образователни програми/учебни планове, съсредоточени върху равенството между мъжете и жените, зачитането на другия, уважението сред младите хора, уважението в сексуалността и отхвърлянето на всякаква форма на насилие, както и значението на подготовката на преподавателите в това отношение;

22.  Подчертава необходимостта от процес на интегриране на аспектите, свързани с равенството между половете, в училище и следователно насърчава училищата да създават и провеждат упражнения за повишаване на осведомеността и практически упражнения, които имат за цел да насърчат равенството между половете в учебната програма;

23.  Подчертава необходимостта от разработване и създаване на обучения за преподаватели, възпитатели, директори и всички други лица, участващи в образователната програма на децата, така че те да имат на разположение всички педагогически средства, необходими за борба със стереотипите, основани на пола, и за насърчаване на равенството между мъжете и жените;

24.  Посочва, че макар повечето държави в ЕС да имат политики за равнопоставеност между половете във висшето образование, почти всички политики и проекти са насочени към момичетата; ето защо призовава държавите членки да разработят общи национални стратегии и инициативи, насочени към момчетата, за борба със свързаните с пола стереотипи във висшето образование;

25.  Призовава за подходяща подготовка на учителите и преподавателите както във формалното, така и в неформалното образование, посредством осигуряване на необходимото обучение в областта на равенството между жените/момичетата и мъжете/момчетата, откриване и реагиране на различните форми на злоупотреба, свързани с него, и на сексуалното насилие;

26.  Подчертава необходимостта от разработване на политики, поставящи акцент върху премахване на стереотипите, свързани с пола, от най-ранна възраст, върху обучения за повишаване на осведомеността на преподавателите и учещите и за насърчаване и подкрепа на разнообразяването на професионалното развитие както за момичетата, така и за момчетата;

27.  Призовава ЕС и държавите членки да провеждат активни политики, които да гарантират достъп до образование и образователни системи на момичетата от малцинствените групи и мигрантските общности;

28.  Призовава държавите членки да извършат оценка на учебната програма и съдържанието на учебниците за училищата с цел да ги реформират, което ще доведе до интегрирането на въпросите, свързани с пола, в целия учебен материал като тема на всички равнища, както по отношение на премахването на стереотипите, свързани с пола, така и по отношение на повишаването на видимостта на приноса и ролята на жените в историята, литературата, изкуството и т.н., включително в най-ранните нива на образование;

29.  Призовава ЕС да насърчи европейското измерение в образованието, например чрез гарантиране на споделянето на добри практики за равенство между половете като образователно средство и чрез разработване и събиране на чувствителни по отношение на пола статистически данни за всички аспекти на образованието на национално равнище и на равнището на ЕС;

30.  Призовава ЕС да включи качествени и количествени показатели за равенство между половете във всички програми за оценяване, които имат за цел да оценят качеството на образованието в европейските училища;

Пазар на труда

31.  Обръща внимание на нарастващата загриженост относно отрицателното въздействие на свързаните с пола стереотипи върху разликата в заплащането на жените и мъжете от 16,4 % и призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид тази загриженост при разработването на нови политики;

32.  Настоява, че данните сочат, че квалификацията и опитът, придобити от жените, са по-слабо финансово възнаграждавани, отколкото тези, придобити от мъжете, отчасти защото заетостта на жените традиционно се счита като допълваща семейните доходи ‐ факт, който допринася значително за създаване и поддържане на разлики в заплащането между мъжете и жените;

33.  Подчертава необходимостта от дейности по повишаване на осведомеността с цел да се информират работодателите и работниците за връзката между свързаните с пола стереотипи и разликата в заплащането и заетостта на жените и мъжете, да се информират другите заинтересовани лица в обществото относно факта, че свързаните с пола стереотипи намаляват възможностите на жените както на пазара на труда, така и в техния личен живот, да се насърчи прозрачността в публичните и частните дружества и агенции, и да се гарантира еднакво заплащане за еднаква работа и за работа с еднаква стойност;

34.  Призовава държавите членки да преразгледат структурите на длъжностите и заплащането в професиите и занятията с преобладаващо участие на жени като средство за разбиване на свързаните с пола стереотипи, в които се корени проблемът с разликите в заплащането; призовава държавите членки и сдруженията на работодателите и профсъюзите да разработят и да въведат приложими, специфични инструменти за оценка на длъжността, с цел да се определи трудът с еднаква стойност и по този начин да се гарантира равното заплащане между жените и мъжете;

35.  Настоятелно призовава държавите членки да установят национални политики за увеличаване на броя на достъпните и висококачествени детските заведения на разположение на работещите родители в Европа и да помогнат за създаването на структури, които да позволят на родителите ‐ служители в дружества, да съвместяват семейния и професионалния си живот, по-специално чрез подкрепа за създаването и поддържането на ведомствени услуги за гледане на деца; настоятелно призовава държавите членки също така да подобрят предоставянето на грижи за други категории зависими лица (стари хора, хора с увреждания и хора в нужда), като по този начин насърчат активното участие на жените в работния процес, съчетавайки професионалния и семейния живот;

36.  Призовава Комисията и държавите членки да предоставят възможности за гъвкава заетост и подходящи форми на родителски отпуск както за мъжете, така и за жените;

37.  Подчертава факта, че свързаните с пола стереотипи имат тенденция към самоосъществяване и че там, където на жените не се предоставя възможност да се докажат, те никога няма да успеят да премахнат пречките, които спират тяхното развитие;

38.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават женското предприемачество и схемите за самостоятелна заетост, като предоставят съответното обучение, финансиране и подкрепа;

39.  Припомня на Комисията, че възрастните жени са особено засегнати от разликите в заплащането на жените и мъжете, които се отразяват и върху пенсиите, което съответно увеличава риска от крайна и постоянна бедност, след като жените достигнат пенсионна възраст;

40.  Отбелязва, че вероятността възрастните жени да изпаднат в бедност, когато достигнат възрастта за пенсиониране, ще се увеличи в резултат от новите пенсионни правила в ЕС; поради това подчертава важността на това, да не се подкрепят такива изменения в Бялата книга, които ще увеличат разликата в пенсиите между мъжете и жените;

41.  Призовава Комисията да извърши оценка на прилагането на Директивата на ЕС относно сексуалния тормоз на работното място и да изготви доклад за пропуските и предизвикателствата, с цел укрепване на законодателството и мерките в държавите членки;

Вземане на икономически и политически решения

42.  Привлича вниманието върху факта, че представителството на жените в националните правителства беше 23 % през 2009 г., и поддържа въвеждането на задължителни квоти с цел да се увеличи броят на жените в националните правителства и парламенти, на регионално и общинско равнище, както и в институциите на ЕС; настоятелно призовава също така за въвеждането на кампании за повишаване на осведомеността и стимулиране, които да насърчат жените да повишат политическата си активност и да се кандидатират за местното или национално управление;

43.  Припомня, че европейските избори през 2014 г., които ще бъдат последвани от назначаване на следващата Комисия и номинации за „най-добри работни места“ в ЕС, са възможност за постигане на напредък по отношение на демокрацията на равенството на равнище ЕС, а за ЕС ‐ да служи за пример в тази насока;

44.  Призовава държавите членки да подкрепят равенството, като предложат мъж и жена за свои кандидати за длъжността член на Европейската комисия; призовава предложения председател на Комисията да се стреми към постигането на равенство между половете в състава на Комисията; призовава действащата Комисия публично да подкрепи тази процедура;

45.  Припомня, че пред 2010 г. едва 12 % от членовете на управителните съвети в Европа бяха жени; подкрепя стремежа на Комисията да установи задължителни квоти за жени на отговорни постове в големите публично търгувани дружества;

Други действия

46.  Призовава държавите членки да преосмислят своя подход по отношение на мъжете и жените на пазар на труда и на механизмите, които да позволят на работниците да постигнат баланс между професионалния и семейния си живот, тъй като стереотипите могат да увеличат професионалната сегрегация и разликата в заплащането между жените и мъжете;

47.  Призовава държавите членки да направят борбата срещу насилието спрямо жените приоритетна наказателна политика; насърчава държавите членки да развиват за тази цел сътрудничеството между националните съдебни органи и полицейски служби и обмяната на добри практики;

48.  Подчертава необходимостта от борба с всички форми на насилие срещу жените; призовава Комисията и държавите членки да предприемат съгласувани действия, включващи кампании за повишаване на обществената осведоменост и информираност относно насилието, основано на пола, стратегии за борба със социалните стереотипи за жените посредством образованието и медиите и да насърчат обмена на добри практики; отново подчертава необходимостта да се работи както с жертвите, така и с извършителите на насилие, с цел да се повиши чувството за отговорност на последните и да се подпомогне разчупването на стереотипите и социално обусловените възгледи, които спомагат за поддържане на условията, пораждащи този вид насилие, и приемането му;

49.  Насърчава Комисията и държавите членки да поощряват равенството между половете и овластяването на жените, в това число чрез кампании по осведомяване, които да отбелязват ролята и участието на жените в политическия, икономическия и социалния свят, спорта, здравеопазването, изкуството, науките и всички други равнища на обществото;

50.  Счита, че са необходими законодателни и незаконодателни мерки както на национално равнище, така и на равнище ЕС, за да се преодолеят стереотипите и да се премахнат разликите в заплащането, да се засили участието на жените в секторите, в които преобладават мъже, да се увеличи признаването на уменията и икономическите резултати на жените на работното им място, за да се преодолее вертикалната и хоризонталната сегрегация и да се увеличи представителството на жените в органите за вземане на решения в областта на политиката и бизнеса;

51.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат решителни политически действия за борба със стереотипите, свързани с половете, и за насърчаване на мъжете да разделят поравно с жените отговорностите за полагане на грижи за децата и за домакинството, в частност чрез стимули за мъжете да вземат отпуск по бащинство, което ще укрепи техните права като родители, ще спомогне да се гарантира по-висока степен на равенство между жените и мъжете и по-подходящо разделение на отговорността за семейството и домакинството и ще увеличи възможностите на жените за пълноценно участие на пазара на труда; призовава също така държавите членки да убедят работодателите да приемат мерки, благоприятстващи семейството;

52.  Призовава Комисията и националните правителства на държавите членки да насърчават повече изследвания относно свързаните с пола стереотипи и да съберат допълнителни статистически данни относно свързаните с пола стереотипи, като разработят подходящи показатели за свързаните с пола стереотипи;

53.  Напомня на Комисията, че равенството между половете е залегнало в член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

54.  Призовава Комисията и държавите членки да подкрепят потенциала за заетост на мъжете и жените в различни професии, за да гарантират, че е отговорено на изискванията на пазара на труда и че и двата пола имат равни права;

55.  Призовава Комисията да се бори с всички форми на насилие, дискриминация и стереотипи срещу жените, за да могат те да се възползват напълно от всичките си човешки права;

56.  Призовава Комисията да изиска настоятелно от държавите членки да спазват ангажиментите, поети в Европейски пакт за равенство между половете;

57.  Насърчава Европейския институт за равенство между половете и различните национални институти за равенство между половете да насърчават по-нататъшните изследвания на причините, лежащи в основата на свързаните с пола стереотипи, и на въздействието на стереотипите върху равенството между половете, също така подчертава важността на обмена на нови идеи и проучвания относно най-добрите практики с оглед на премахването на свързаните с пола стереотипи в държавите членки и институциите на ЕС;

58.  Припомня на Комисията резолюцията на Парламента от 3 септември 2008 г. относно влиянието на маркетинга и рекламата върху равенството между жените и мъжете и я призовава да изпълни препоръките, направени в тази резолюция;

59.  Призовава ЕС и неговите държави членки да провеждат кампании за повишаване на осведомеността, за образование и за обучение с цел борба с дискриминационните културни норми и с широко разпространените сексистки стереотипи и социална стигматизация, които оправдават и продължават насилието срещу жените, и да гарантират, че няма оправдание за насилието на основание обичаи, традиции или религиозни съображения;

60.  Призовава ЕС и неговите държави членки да насърчават споделянето на добри модели, да улеснява обучението между равнопоставени партньори сред държавите членки и да създава възможности за финансиране на кампаниите на равнището на ЕС и на национално равнище с цел премахване на стереотипите, свързани с пола;

61.  Призовава ЕС да запълни съществуващите пропуски в обхвата на европейското законодателство относно дискриминацията, основаваща се на пол и расов произход, и да предложи ново законодателство, за да гарантира равнопоставеност между жените и мъжете в образованието и медиите;

62.  Призовава ЕС и неговите държави членки да създадат гаранции (под формата на омбудсмани или органи за медиен надзор, включващи експерти по равнопоставеността на половете), които да гарантират, че кодексите на поведение на индустрията включват аспекта на равенството между половете и че те се спазват, и да предоставят гаранции, че членовете на обществеността могат да подават жалби, ако е необходимо;

o
o   o

63.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ C 59, 23.2.2001, стр. 258.
(2) ОВ С 320 Е, 15.12.2005 г., стр. 247.
(3) ОВ C 348 E, 21.12.2010 г., стр. 11.
(4) OВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(5) OВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.
(6) OВ L 269, 5.10.2002 г., стр. 15.
(7) Приложение към Заключенията на Съвета от 7 март 2011 г.
(8) ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стр. 43.
(9) Приети текстове, P7_TA(2012)0069.
(10) ОВ С 304, 6.10.1997 г., стр. 60.


Положението на жените в Северна Африка
PDF 398kWORD 45k
Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно положението на жените в Северна Африка (2012/2102(INI))
P7_TA(2013)0075A7-0047/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 5, втора алинея от Договора за Европейския съюз и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид стратегическото партньорство между Африка и ЕС ‐ Съвместна стратегия Африка‐ЕС,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010‐2015 г.“ (COM(2010)0491),

–  като взе предвид съвместните съобщения на Комисията и Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, озаглавени „Партньорство за демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“ (COM(2011)0200), „Нов отговор на промените в съседните държави“ (COM(2011)0303) и „Изпълнение на ангажиментите по новата Европейска политика за съседство“ (JOIN(2012)0014),

–  като взе предвид тематичните и географските финансови инструменти на Комисията относно демократизацията и правата на човека (като например Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) и Европейската инициатива за съседство и партньорство (ENPI),

–  като взе предвид Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012‐2016 г. (COM(2012)0286),

–  като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно „Равенството между жените и мъжете: условие за успеха на Арабската пролет“(1),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г. и Конвенцията на Обединените нации за правата на детето от 20 ноември 1989 г., както и Факултативния протокол към последната относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография от 25 май 2000 г.,

–  като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН относно гениталното осакатяване на жени от 20 декември 2012 г. (67/167),

–  като взе предвид Четвъртата световна конференция за жените, състояла се в Пекин през септември 1995 г., Декларацията и Платформата за действие, приети в Пекин, както и последващите документи за постигнатите резултати, приети на специалните сесии на ООН „Пекин+5“, „Пекин+10“ и „Пекин+15“ относно последващи действия и инициативи за прилагане на Декларацията и Платформата за действие от Пекин, приети съответно на 9 юни 2000 г., 11 март 2005 г. и 2 март 2010 г.,

–  като взе предвид Протокола относно правата на жените в Африка към Африканската харта за правата на човека и народите,

–  като взе предвид дейностите на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието,

–  като взе предвид процеса от Истанбул‐Маракеш и заключенията на министрите от Първата и Втората евро-средиземноморски министерски конференции, състояли се на 14-15 ноември 2006 г в Истанбул и на 11-12 ноември 2009 г. в Маракеш относно „Засилването на ролята на жените в обществото“,

–  като взе предвид заключенията от регионалните диалози на страните от Близкия изток и Северна Африка между гражданското общество, държавните участници и политическите лидери, проведени през юни и ноември 2012 г. в Бейрут и Аман в рамките на финансирания от ЕС регионален проект „Изграждане на общ дневен ред за равенство между жените и мъжете чрез Истанбулския процес“,

–  като взе предвид „Скок напред за жените“, съвместната регионална програма за Южносредиземноморския регион, приета от Комисията и „ООН Жени“,

–  като взе предвид „Докладна записка относно младежите“, 10-то издание на доклада на УНИЦЕФ относно напредъка за децата,

–  като взе предвид доклада на ПРООН относно човешкото развитие в арабските страни за 2005 г., озаглавен „Жени по пътя нагорe в арабския свят“, и доклада от 2009 г., озаглавен „Предизвикателства пред сигурността на хората в арабските страни“, и по-специално главата относно „Личната несигурност на уязвимите групи“,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 февруари 2011 г. относно положението в Египет(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 март 2011 г. относно южните съседи на ЕС и по-специално Либия(3),

–  като взе предвид резолюцията си от 7 април 2011 г. относно прегледа на Европейската политика за съседство − южно измерение(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 април 2011 г. относно използването на сексуално насилие по време на конфликти в Северна Африка и Близкия изток (5),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2012 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз – 2011 г.(6),

–  като взе предвид своята препоръка от 29 март 2012 г. до Съвета относно механизмите за възможното създаване на Европейски фонд за демокрация(7),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете и становището на комисията по развитие (A7-A7-0047/2013),

А.  като има предвид, че много жени, по-специално млади жени, бяха силно ангажирани в Арабската пролет в Северна Африка, като от самото начало участваха в демонстрации, публични и политически дискусии и избори, играейки активна роля в гражданското общество, в социалните медии и блоговете, наред с останалото, и следователно бяха и продължават да бъдат ключови участници в демократичните промени в своите държави, както и в насърчаването на растежа и сближаването;

Б.  като има предвид, че тези държави преминават през процес на политически и демократичен преход и на изменение или адаптиране на своите конституции, в който жените, били те парламентаристи, служители на изборни длъжности или представители на гражданското общество, участват активно и последователно; като има предвид, че резултатът от този процес ще формира демократичното функциониране и основните права и свободи на тези държави и ще окаже влияние върху положението на жените;

В.  като има предвид, че ролята, която жените изиграха по време на революцията, не се различава от тази, която трябва да поемат в рамките на процесите на демократичен преход и възстановяване на държавата; като има предвид, че успехът на тези процеси зависи изцяло от пълноценното участие на жените на всички равнища в процеса на вземане на решения;

Г.  като има предвид, че през последните десетилетия жените в тези държави започнаха, макар и в различна степен, все повече да присъстват във висшето образование, организациите на гражданското общество, предприятията и институциите, дори ако в условията на диктаторски и авторитарни режими ефективното упражняване на правата на жените да е било ограничено и участието им да е било подчинено на различни ограничаващи условия;

Д.  като има предвид, че правата на жените представляват един от най-обсъжданите въпроси в настоящия политически процес и са основна тревога на жените, тъй като те са изправени пред риск от враждебна реакция и отправяне на заплахи, който може да намали шансовете за постигане на целта за споделяне на демокрацията и равни граждански права;

Е.  като има предвид, че някои общи въпроси, свързани с равенството между половете, например правата на момичетата и жените като неразделна част от универсалните права на човека, равните права и спазването на международните конвенции, са в основата на конституционните дебати;

Ж.  като има предвид, че броят на жените в политиката, както и на отговорни позиции в процесите на вземане на решения във всички области, е различен в различните държави, но е разочароващ като процентен дял с оглед на широкото участие на жените в различните въстанически движения и в изборите, които последваха, и с оглед на растящия брой на добре образованите жени;

З.  като има предвид, че обновената политика на съседство на ЕС следва да поставя по-силно ударение върху равенството между половете, увеличаването на правата на жените и подкрепата за гражданското общество;

И.  като има предвид, че конкретната подкрепа на ЕС за въпросите на равенството между половете в региона възлиза на 92 милиона евро, от които 77 милиона евро на двустранно равнище и 15 милиона евро − на регионално равнище;

Й.  като има предвид, че програмата от най-голямо практическо значение сред двустранните програми на ЕС ще се приложи в Мароко, с бюджет от 45 милиона евро за „Насърчаване на равенството между мъжете и жените“ и че в Египет ще бъде изпълнен проект от „ООН Жени“ на стойност 4 милиона евро, докато в Тунис и Либия „ООН Жени“ изпълнява двустранни програми за жени при подготовката на избори;

К.  като има предвид, че социално-икономическото положение, и особено високото равнище на безработица сред младите хора и жените, и бедността, често водят до маргинализация на жените и ги превръщат във все по-уязвима част от населението, беше една от основните причини за катаклизмите в региона, заедно със стремежа за права, достойнство и справедливост;

Л.  като има предвид, че по време на въстанията в региона и след тях са извършени много актове на сексуално насилие срещу момичета и жени, включително изнасилвания и проверки за девственост, използвани като средство за политически натиск срещу жените, наред с други и от силите за сигурност, както и сексуален тормоз на обществени места; като има предвид, че основаните на пола опити за сплашване все по-често се използват от екстремистки движения;

M.  като има предвид, че положението на жените и децата мигранти е дори по-критично поради несигурността в някои части на региона и икономическата криза;

Н.  като има предвид, че рискът от трафик на хора нараства в държавите в преход и в областите, където цивилните граждани са засегнати от конфликти или където са се разположили много бежанци или вътрешно разселени лица;

O.  като има предвид, че един основен въпрос в конституционните дебати е дали ислямът следва да се определи в конституцията като религията на народа или на държавата;

П.  като има предвид, че конституционният референдум в Египет от декември 2012 г. отчете недостатъчно широко обществено участие и не получи одобрението на всички страни, оставяйки отворени редица въпросителни относно тълкуването и преценката на важни конституционни въпроси, включително правата на жените;

Р.  като има предвид, че парламентарният аспект на Съюза за Средиземноморието и процесът от Истанбул‐Маракеш са сред едни от най-успешните инструменти на законодателите за обмяна на гледни точки по всички тези въпроси, и че в рамките на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието съществува комисия по правата на жените, която следва да бъде правилно използвана;

Права на жените

1.  Призовава органите на съответните държави да установят необратимо в своите конституции принципа на равенство между мъжете и жените с цел изрично да предвидят забраната на всички форми на дискриминация и насилие срещу жените и момичетата, възможността за положителни мерки и укрепването на политическите, икономическите и социалните права на жените; призовава законодателите в тези страни да реформират цялото действащо законодателство и да включат принципа на равенство във всички законопроекти или законодателни предложения, които биха могли да доведат до дискриминация спрямо жените, например в областта на браковете, разводите, настойничеството и попечителството над деца, правото на упражняване на родителски права, гражданството, наследяването и дееспособността и укрепят съществуването на вътрешни механизми за защита на правата на жените;

2.  Призовава националните органи да гарантират равенство между жените и мъжете в наказателните кодекси и системата за социално осигуряване;

3.  Подчертава факта, че равностойното участие на жените и мъжете във всички сфери на живота е жизненоважен елемент на демокрацията и че участието на жените в управлението представлява необходимо предварително условие за социално-икономически напредък, социално сближаване и справедливо демократично управление; занапред настоятелно призовава всички държави да превърнат равенството между половете в приоритет в своята програма за насърчаване на демокрацията;

4.  Подчертава, че настоящият преход в Северна Африка ще доведе до изграждането на демократични политически системи и общества само когато се постигне равенство между половете, включително свободен избор на начина на живот;

5.  Призовава националните органи в Северна Африка да приложат напълно Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (КПДЖ), протоколите към нея и всички международни конвенции за правата на човека и следователно да оттеглят всички резерви по КПДЖ; призовава ги също така да си сътрудничат с механизмите на ООН за защита на правата на момичетата и жените;

6.  Припомня открития дебат сред ислямски жени учени, насочен към тълкуването на религиозни текстове в контекста на правата на жените и равенството;

7.  Припомня колко е важно да се гарантира свободата на изразяване и на религията и плурализма, включително чрез насърчаване на взаимното зачитане и на диалога между религиите, по-специално между жените;

8.  Насърчава държавите да поставят началото на изчерпателен, широкообхватен и доброволен дебат с всички заинтересовани участници, а именно гражданското общество, социалните партньори, местните женски организации, местните органи на управление, религиозните лидери, и да гарантират, че правата на жените и принципът на равенство между мъжете и жените са спазвани и гарантирани;

9.  Припомня, че нито една монотеистична религия не проповядва и не може да бъде използвана за оправдаване на насилието между хората;

10.  Призовава държавите от Северна Африка да приемат закони и конкретни мерки, забраняващи и предвиждащи наказания за всички форми на насилие срещу жени, включително домашно и сексуално насилие, сексуален тормоз и вредни традиционни практики като женското генитално осакатяване и принудителните бракове, особено в случай на непълнолетни лица; подчертава значението на защитата на жертвите и предоставянето на специфични услуги; приветства скорошната кампания срещу домашното насилие, предприета наскоро от министъра по въпросите на жените и семейните въпроси на Тунис, както и трайния ангажимент в подкрепа на тази кауза от страна на Мароко, където през 2012 г. беше организирана десетата национална кампания за борба срещу насилието срещу жени;

11.  Припомня двойната дискриминация, пред която са изправени жените лесбийки, и призовава националните органи в Северна Африка да декриминализират хомосексуалността и да гарантират, че жените не се дискриминират въз основа на тяхната сексуална ориентация;

12.  Подчертава значението на борбата с безнаказаността във връзка с всички форми на насилие срещу жени, особено сексуалното насилие, като се гарантира, че всички престъпления от този вид ще бъдат ефективно разследвани, преследвани и наказвани, че непълнолетните лица ще бъдат адекватно защитавани от съдебната власт и че всички жени ще имат пълен достъп до правосъдие, без да бъдат дискриминирани въз основа на религия и/или етнос;

13.  Призовава националните правителства да предоставят достатъчно обучение, за да гарантират, че служителите в съдебната система и в силите за сигурност са добре подготвени да се справят с престъпленията, свързани със сексуално насилие, и техните жертви; подчертава значението на преходна съдебна система, която отчита въпросите, свързани с пола;

14.  Осъжда упражняването на всички видове насилие и особено на сексуално насилие преди, по време на и след въстанията и непрекъснатото му използване като форма на политически натиск и като средство за потискане, сплашване и унижаване на жените; призовава националните съдебни системи да преследват тези престъпления с подходящи мерки, и подчертава, че Международният наказателен съд може да се намеси, ако на национално равнище не е възможен съдебен контрол;

15.  Посочва, че по време на и след въстанията жените в Северна Африка са били изправени пред повишена уязвимост и виктимизация;

16.  Призовава държавите от Северна Африка да разработят стратегия за жертвите на сексуално насилие по време на и след въстанията, която да предоставя на жертвите подходяща компенсация, икономическа, социална и психологическа подкрепа; призовава органите на държавите от Северна Африка да отдадат приоритет на изправянето на извършителите пред правосъдието;

17.  Осъжда практиката на генитално осакатяване на жени, която все още се използва в някои области в Египет, и призовава националните органи да засилят прилагането на забраната и Комисията да осигури програми, насочени към нейното изкореняване, също и чрез включване на НПО и чрез здравно образование; освен това подчертава значението на повишаването на осведомеността, мобилизирането на общността, образованието и обучението и необходимостта от ангажиране на национални, регионални и местни органи и на гражданското общество, както и на религиозни ръководители и ръководители на общности, в борбата срещу практиката на генитално осакатяване на жени;

18.  Приветства решението на все повече държави от региона да увеличат законната възраст за встъпване в брак на момичетата през последните десетилетия (16 години в Египет, 18 години в Мароко и 20 години в Тунис и Либия) и осъжда всякакви опити тя да бъде отново намалена или да бъде ограничено въздействието на тези реформи, тъй като ранните, и често насилствени, бракове не само са в ущърб на правата, здравето, психологическото състояние и образованието на момичетата, но също така водят до продължаване на бедността, като оказват отрицателно въздействие върху икономическия растеж;

19.  Подчертава, че нито един акт на дискриминация или насилие срещу жени или момичета не може да бъде оправдаван с културата, традицията или религията;

20.  Подчертава необходимостта, по-специално при създаване на нови здравни политики, от подобряване на достъпа до закрила на здравето и социална закрила и услуги за жените и момичетата, особено що се отнася до здравето на майките, сексуалното и репродуктивното здраве и права; призовава националните органи да приложат напълно МКНР, програмата за действие и програмите на ООН за развитие и за населението и насочва вниманието им към заключенията от доклада на Фонда на ООН за населението (ФНООН) „Да на избора, не на случайността – Семейно планиране, права на личността и развитие“;

21.  Подчертава значението на конкретни мерки за информиране на жените относно техните права, значението на сътрудничеството с гражданското общество и държавните институции при подготовката на реформите, както и при прилагането на законодателството срещу дискриминацията;

Участие на жените в процеса на вземане на решения

22.  Подчертава, че активното участие на жените в обществения и политическия живот като протестиращи, гласоподаватели, кандидати и избираеми представители показва тяхната готовност да упражняват изцяло своите граждански права като пълноправни граждани и да се борят за изграждането на демокрация; изтъква, че неотдавнашните събития по време на Арабската пролет показаха, че жените могат да играят важна роля в революционните събития; призовава следователно за приемането на всички необходими стъпки, в това число и на положителни мерки и квоти, за гарантиране на напредъка по отношение на равностойното участие на жените в процеса на вземане на решения на всички равнища на управление (от местно до национално управление, от изпълнителни до законодателни правомощия);

23.  Счита, че е от изключително значение да се увеличи броят на жените, участващи в създаването на закони в националните парламенти, с оглед на гарантирането на по-справедливи законодателни практики и на истински демократичен процес;

24.  Подкрепя идеята на много жени парламентаристи в тези държави, че правата на жените и равенството между половете и активното участие на жените в политическия, икономическия и обществения живот чрез укрепване на уменията им, както и борбата с дискриминацията, могат да бъдат насърчавани и приложени в законодателството по-успешно със създаването на парламентарна група на жените или специална парламентарна комисия за равенство между половете, където такава не съществува, която да разглежда въпроса и да гарантира интегриране на принципа на равенство между половете в парламентарната дейност;

25.  Настоява, , да се увеличи броят на жените на всички равнища на процеса по вземане на решения, по-специално в институциите, политическите партии, синдикалните организации и публичния сектор (включително в съдебната власт), и подчертава, че жените често са добре представени в някои сектори, но техният брой на ръководни позиции е по-ограничен, отчасти поради продължаващата дискриминация въз основа на пола, стереотипите и явлението на т. нар. „стъклен таван“;

26.  Счита, че демократичният преход изисква прилагането на политики и механизми, които отчитат пола и гарантират пълното и равностойно участие на жените в процеса на вземане на решения в обществения живот, независимо дали в политическата, икономическата, социална сфера или в областта на околната среда;

27.  Подчертава важната роля на образованието и на средствата за информация за насърчаване на промените в начина на мислене на цялото общество и за възприемане на демократичните принципи за зачитане на човешкото достойнство и партньорството между двата пола;

28.  Подчертава значението на включването на повече жени в договарянето на мира, в посредничество, в процесите на вътрешно помирение и укрепване на мира;

29.  Подчертава значението на въвеждането и финансирането на насочени към жените програми за обучение, целящи да ги подготвят за ръководните постове в политиката, както и на всякакви други мерки, които помагат на жените да придобият самостоятелност и допринасят за тяхното пълноценно участие както на политическо, така и на икономическо и обществено равнище;

Овластяване на жените

30.  Приветства тези държави, , където нарастват усилията в полза на образоването на момичетата; независимо от това, отново подчертава, че на жените и момичетата следва да се осигури по-добър достъп до образование и до наваксващо пропуските образование, и по-специално до висше образование; посочва, че все още следва да се положат известни усилия за премахване на неграмотността сред жените и че следва да се постави ударение върху професионалното образование, включително курсове за насърчаване на цифровата грамотност сред жените; препоръчва включването на равенството между половете в учебните програми;

31.  Подчертава, че достъпът на момичетата до средно и висше образование, както и качеството на преподаването, следва да бъдат приоритет на правителствата и парламентите в държавите от Северна Африка, предвид факта, че това е начин да се гарантират развитието, икономическият растеж и устойчивостта на демократичните процеси;

32.  Призовава да се разработят политики, които да вземат под внимание специфичното положение на най-уязвимите групи жени, момичета, жени с увреждания, жени имигранти и жени от малцинствени групи, хомосексуални и транссексуални жени;

33.  Подчертава факта, че трябва да се направи много повече за осигуряване на икономическата независимост на жените и за насърчаване на тяхното участие в икономическата сфера, включително в сектора на селското стопанство и на услугите; подчертава, че икономическата независимост на жените увеличава устойчивостта им на насилие и унижение; смята, че обменът на най-добри практики следва да се насърчава на регионално равнище между предприемачите, синдикалните организации и гражданското общество, по-специално в подкрепа на онези жени, които са в най-неравностойно положение в селските и бедните градски райони;

34.  Призовава правителствата на държавите от Северна Африка да насърчават и подпомагат по-активното участие на жените на пазара на труда и да предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на основана на пола дискриминация на работното място; подчертава необходимостта от инструменти, които могат да дадат възможност за достъп на жените до пазара на труда в сфери, които са традиционно недостъпни за тях;

35.  Признава ролята на медиите за популяризирането на въпросите, свързани с положението на жените и тяхната роля в обществото, както и въздействието им върху отношението на гражданите в техните държави; препоръчва изготвянето на план за действие, насочен към подкрепа на жените в медиите, както като професионална кариера, така и като възможност за наблюдение на начина, по който жените са представени в телевизията, чрез производството на телевизионни програми и използването на новите медии (интернет и социалните мрежи) за насърчаване на политическото участие на жените и пропагандиране на идеята, че традицията и равните възможности могат да работят заедно в хармония;

36.  Препоръчва да се вземат мерки за наблюдение на процеса на увеличаването на права на жените, включително с оглед на зачитането на техните трудови права, по-специално в секторите на промишлеността и услугите, в селските и промишлените градски райони, както и за насърчаване на предприемачеството сред жените и на равното заплащане;

37.  Посочва, че съществува положителна зависимост между размера на сектора на МСП на дадена държава и ръста на икономическия растеж; счита, че микрофинансирането е много полезен инструмент за овластяване на жените и припомня, че инвестирането в жените също така означава инвестиране в семейството и в общността, което помага за премахване на бедността и социалното и икономическото напрежение, и засилва социалното сближаване, като същевременно осигурява на жените по-голяма икономическа независимост; припомня, че микрофинансирането не се ограничава до кредитиране и често включва в себе си управление, финансови и търговски консултации и спестовни схеми;

38.  Призовава националните публични орани да изготвят политики за управление на микрокредитите с цел да предотвратят нежеланите последици, като изпадане в прекомерна задлъжнялост, които могат да застрашат жените поради липса на достатъчно информация и поради съществуването на правен вакуум;

39.  Насърчава държавите от Северна Африка да въведат механизми за наставничество и подкрепа на предприемачеството сред жените, включително чрез предоставяне на информация, правна защита и обучения за социално израстване и управление;

40.  Насърчава овластяването на жените чрез проекти за обмяна, които ще позволят на женските организации и на отделните изследователки, произхождащи от различни държави да се срещат и обменят опит и придобити знания, като им дадат възможност да представят стратегии и действия, които да бъдат съобразени с различните потребности и произход;

41.  Подчертава необходимостта да се гарантира, че програмите и действията за овластяване на жените в региона се основават на три равнища на намеса: на първо място, на институционално равнище, като се даде тласък на равенството на половете чрез реформи в правната уредба и ново законодателство, включително разпоредби за техническа подкрепа; на второ място, като се подкрепят организации на гражданското общество, които могат да се застъпят в подкрепа на правата на жените и да помогнат за увеличаване на участието им в процеса на вземане на решения; и, на трето място, като се работи директно на равнището на местните общности, особено в селските райони, с цел да се промени социалното поведение и традиции, и да се отвори пространство за жените в социалния, икономическия и политически живот на техните общности;

Европейска политика за съседство/действия на ЕС

42.  Подчертава, че ЕИСП трябва да постави правата на жените, равенството между половете и увеличаването на правата на жените в основата на своите програми, тъй като те са един от ключовите показатели за оценка на напредъка в областта на демократизацията и правата на човека; счита, че равенството между половете трябва да се определя като приоритет в стратегическите документи и националните индикативни програми на всяка държава;

43.  Призовава Комисията да продължи и да засили интегрирането на въпросите, свързани с равенството между половете, в различните интервенции на ЕС, независимо от тяхната основна цел, и да насърчи Комисията да продължи да сътрудничи с международните организации като изпълнители, като „ООН Жени“;

44.  Насърчава Комисията да предприеме подход, интегриращ измерението на равенството на половете при изработването на пътни карти за отделните държави за ангажиране на организациите на гражданското общество от държавите от Северна Африка, с цел намаляване на неравенството между половете и създаването на условия за равно участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения;

45.  Призовава ЗП/ВП да задълбочи диалога с арабските регионални институции, така че да се гарантира, че те играят водеща роля в интегрирането на правата на жените и свързаните с тях политики в региона;

46.  Призовава ЗП/ВП и Комисията да изпълнят съвместната работна програма за сътрудничество, подписана с Лигата на арабските държави, по-специално по отношение на овластяването на жените и техните човешки права;

47.  Призовава Комисията да подсили финансовия пакет, предоставящ подкрепа на жените в региона; счита, че тази подкрепа следва да продължи да отчита както особеностите на всяка държава, така и общите проблеми ‐ политически и икономически, които ги засягат на регионално равнище, като се търси допълване между регионалните и двустранните програми;

48.  Призовава Комисията да насърчи развитието на лидерски програми за жени влияещи на общественото мнение и за лидери в стопанския и финансовия сектор, и да продължи да подпомага вече съществуващи програми в тази област;

49.  Счита, че правата на жените и равенството между половете следва да се вземат надлежно под внимание в ангажиментите, поети от партньорите, в съответствие с принципа „повече за повече“ на обновената политика за съседство; следователно призовава ЗП/ВП и Комисията да разработят ясни критерии с цел да гарантират и да наблюдават напредък, чрез прозрачен и включващ процес, включително чрез консултации с организации, защитаващи правата на жените и представляващи гражданското общество;

50.  Призовава специалния представител на ЕС за правата на човека да обърне особено внимание на правата на жените в Северна Африка в съответствие с преразгледаната стратегия на ЕС за правата на човека;

51.  Подчертава колко е важно да се насърчава участието на жените в избирателния процес и призовава управляващите органи в съответните държави да включат в техните конституции правото на жените да участват в изборния процес, с цел премахване на бариерите, които пречат на реалното им участие в този процес; призовава ЕС да работи в тясно сътрудничество с националните правителства, за да им предостави най-добри практики по отношение на обучението на жените във връзка с техните политически и избирателни права; припомня, че това следва да се прави през целия изборен цикъл чрез програми за помощ и при нужда следва да се наблюдава внимателно от мисия за наблюдение на избори на ЕС;

52.  Насърчава Комисията да продължава да наблюдава прилагането на препоръките на мисиите за наблюдение на избори на Европейския съюз в държавите от Северна Африка по отношение на правата на жените и да докладва на Европейския парламент;

53.  Призовава ЗП/ВП и Комисията да поставят въпроса за дискриминацията на жените по отношение на техните трудови права в трудовото право при провеждането на политически диалог и диалог за политиките с държавите от Северна Африка, в съответствие с принципа „повече за повече“ и да насърчават участието на жените в синдикални организации;

54.  Призовава Комисията и другите донори да насърчават програми, имащи за цел да гарантират равен достъп до пазара на труда и обучение на всички жени, и да увеличат финансовите ресурси, предоставени в подкрепа на изграждането на капацитет за женски организации на гражданското общество и мрежи на национално и регионално равнище;

55.  Настоятелно призовава Комисията да популяризира положителни модели за предприемачество на жените, при които главна роля играят представителки на държави от Северна Африка или от консорциуми, които включват жени предприемачи от Европа и Северна Африка, включително в областта на технологията и промишлеността. Следователно приканва Комисията да създаде инструменти за разпространение, така че посоченият опит да може да бъде полезен във възможно най-висока степен и да осигурява стимули в ситуации, които при други условия предлагат малко динамика, като изтъква потенциала за развитие на участващите общности;

56.  Призовава Комисията, когато извършва оценки на въздействието по отношение на държавите, с които са в ход преговори за „задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия“, да отчита потенциалното социално въздействие на споразумението и потенциалното въздействие върху правата на човека, особено върху правата на жените, включително в неформалния сектор;

57.  Призовава Комисията да подкрепи мерки, които гарантират, че се отговаря незабавно и адекватно на специфичните нужди на жени в ситуации на криза и конфликт, включително излагането им на насилие въз основа на пола;

58.  Призовава ЗП/ВП и Комисията да гарантират благоприятна среда, за да може гражданското общество свободно да осъществява дейност и да участва в демократични промени при провеждането на политически диалог и заседания в рамките на политическия диалог с държавите от Северна Африка;

59.  Призовава Комисията да подсили персонала, който се занимава с въпросите на равенството между половете в делегациите на ЕС в региона, и да гарантира, че жените и НПО участват в процеса на консултации, свързан с програмирането;

60.  Приветства факта, че „ООН Жени“ откриха представителства в Северна Африка и насърчава делегациите на ЕС в съответните държави да си сътрудничат допълнително със службите на ООН, за да се набележат мерки за гарантиране на равенството между половете и насърчаване на правата на жените след Арабската пролет;

61.  Призовава Комисията да насърчи създаването и финансирането на консултативни центрове и „домове на жените“, където жените могат да получат съвет по всеки въпрос ‐ от политически права, през здравеопазване и закрила от домашно насилие, до правни консултации ‐ тъй като един цялостен подход не само е полезен за жените, но е и по-дискретен, когато става въпрос за насилие;

62.  Насърчава националните органи в Северна Африка да създадат програми за повишаване на осведомеността относно домашното насилие в комбинация с изграждането на убежища за жени, които са били или понастоящем са изложени на домашно насилие;

63.  Призовава органите в държавите в Северна Африка да гарантират подходяща медицинска и психологическа подкрепа, безплатна правна помощ и достъп до правосъдие и механизми за внасяне на жалби за жени, пострадали от насилие и жени, свидетели на насилие.

64.  Припомня, че подкрепата за гражданското общество, НПО и организациите на жените следва да се осигурява също и чрез механизмите на Съюза за Средиземноморието; призовава Комисията да улесни сътрудничеството между организациите на жените в ЕС и техните партньори в Северна Африка;

65.  Призовава Комисията да подкрепи усилията на държавите от Северна Африка за изграждането на задълбочена и устойчива демокрация, основана на зачитането на правата на човека, основните свободи, правата на жените, принципите на равенство между мъжете и жените, недискриминацията и принципите на правовата държава; подчертава необходимостта да се подкрепи развитието на активно гражданство в региона чрез техническа и финансова подкрепа на гражданското общество, за да се спомогне за създаването на демократична политическа култура;

66.  Призовава Комисията да гарантира пълна прозрачност при воденето на търговските преговори, включително на всички общи сведения, въз основа на които се предлагат търговски споразумения; подчертава, че групите на жените и организациите на гражданското общество следва да бъдат изцяло ангажирани по време на процеса;

67.  Призовава Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието всяка година да посвещава една мартенска сесия на положението на жените в региона;

68.  Призовава Комисията да насърчи засилването на процеса от Истанбул‐Маракеш и да подкрепи програми, които насърчават диалога между гражданското общество и правителствата в Евро-средиземноморския регион;

69.  Счита, че новоучреденият Европейски фонд за демокрация (ЕФД) следва да отдели специално внимание на участието на жените в процеса на демократични реформи в Северна Африка, като подкрепя организациите на жените и проектите в области, чувствителни по отношение на равенството между половете, като насърчаване на междукултурния диалог и диалога между религиите, борба с насилието, създаване на заетост, насърчаване на културното и политическото участие, разширяване на равния достъп до правосъдие, здравни услуги и образование за жените и момичетата и предотвратяване или премахване на съществуващата дискриминация срещу жените и нарушенията на правата на жените;

70.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки, и по-специално координатора на ЕС за борба с трафика, да вземат предвид и да отстояват обща позиция по отношение на координирането на дейностите в обхвата на външната политика на ЕС в рамките на стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012‐2016 г.; счита, че националните органи на държавите от Северна Африка следва, доколкото и когато е възможно, да бъдат насърчавани да влизат във връзка с други държави в региона с цел борба срещу трафика на хора;

71.  Призовава Комисията да подкрепя проекти на жени и да подсили мрежите на жените в университетите, медиите, културните институции, филмовата индустрия и други творчески сектори и настоятелно подчертава значението на укрепването на културните връзки между двата средиземноморски бряга, включително чрез социални медии, цифрови платформи и сателитно предаване;

72.  Призовава правителствата и органите на държавите членки да поставят правата на жените в центъра на своите двустранни дипломатически и търговски отношения с държавите от Северна Африка;

73.  Призовава Комисията да укрепи програмите за обмен в областта на висшето образование, като „Еразмус Мундус“, и да насърчи участието на младите жени; призовава също така за развитие на междурегионалното сътрудничество (чрез „туининг“ или чрез партньорски обмен) между регионите от Северното и Южното Средиземноморие;

74.  Приветства партньорствата за мобилност, доколкото те улесняват обмена и спомагат за управление на миграцията по хуманен и достоен начин;

o
o   o

75.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата на държавите членки.

(1) Резолюция № 1873 (2012), приета от Асамблеята на 24 април 2012 г. (13-то заседание).
(2) ОВ C 188 E, 28.6.2012 г., стр. 26.
(3) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 158.
(4) ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 114.
(5) ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 126.
(6) Приети текстове, P7_TA(2012)0069.
(7) Приети текстове, P7_TA(2012)0113.


Финансиране на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014‐2020 г.
PDF 396kWORD 39k
Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно подготовката на многогодишната финансова рамка относно финансирането на сътрудничеството на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014‐2020 г. (11-и Европейски фонд за развитие) (2012/2222(INI))
P7_TA(2013)0076A7-0049/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението от Котону между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и Европейската общност (ЕО) и нейните държави членки, подписано на 23 юни 2000 г.(1),

–  като взе предвид част ІV от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Решението за отвъдморско асоцииране (РАОСТ) от 27 ноември 2001 г.(2), асоцииращо ЕС (преди това ЕО) с редица отвъдморски страни и територии (OCT),

–  като взе предвид предложението за решение на Съвета за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (COM(2012)0362), прието от Комисията на 16 юли 2012 г. и в процес на обсъждане в Съвета,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 декември 2011 г., озаглавено „Подготовка на многогодишната финансова рамка относно финансирането на сътрудничеството на ЕС за държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските държави и територии за периода 2014‐2020 г. (11-тия Европейски фонд за развитие)“ (COM(2011)0837),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 октомври 2011 г., озаглавено „Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие: програма за промяна“ (COM(2011)0637),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 юни 2001 г., озаглавено „Програма за действие за включване на равенството между половете в сътрудничеството за развитие на Общността“ (COM(2001)0295),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 12 септември 2012 г., озаглавено „Корените на демокрацията и устойчивото развитие: ангажираността на Европа с гражданското общество в областта на външните отношения“ (COM(2012)0492),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 юни 2011 г., озаглавено „Бюджет за стратегията “Европа 2020„ (COM(2011)0500),

–  като взе предвид Европейския консенсус за развитие от 20 декември 2005 г., както и европейската пътна карта за развитието и насоките, които произтичат от нея,

–  като взе предвид Европейския консенсус относно хуманитарната помощ от 18 декември 2007 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 29 юни 2012 г. и 15 октомври 2012 г.,

–  като взе предвид член 32 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, ратифицирана от Европейския съюз на 23 декември 2010 г.,

–  като взе предвид резолюцията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ‐ЕС относно приобщаването на лицата с увреждания в развиващите се страни (ACP-EU/100.954/11),

–  като взе предвид Плана за действие на Европейския съюз относно равенството между половете и предоставянето на правомощия на жените в областта на развитието (2010‐2015 г.),

–  като взе предвид насоките на Европейския съюз относно насилието срещу жените и борбата с всички форми на дискриминация на жените,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по развитие и становищата на комисията по бюджети и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0049/2013),

А.  като има предвид, че срокът на действие на вътрешното споразумение за създаването на 10-ия ЕФР изтича на 31 декември 2013 г. и като има предвид, че в своето съобщение (COM(2011)0837) Комисията представи проект за вътрешно споразумение, което да замени действащото споразумение, считано от 1 януари 2014 г.;

Б.  като има предвид, че проектът на вътрешно споразумение за периода 2014‐2020 г. е в процес на обсъждане в Съвета без участието на Парламента; като има предвид при все това, че не съществуват пречки Парламентът да изготви доклад по собствена инициатива относно 11-ия ЕФР въз основа на съобщението на Комисията, което съдържа проекта за вътрешно споразумение;

В.  като има предвид, че Комисията не предвижда включването на ЕФР в бюджета през 2014 г., а от 2021 г. нататък, което е много жалко; като има предвид при все това, че е полезно включването в бюджета да се подготви отсега, за да не доведе до намаляване на средствата, разпределяни за партньорството между държавите от АКТБ и ЕС и за помощта за развитие като цяло;

Г.  като има предвид, че е необходимо 11-ият ЕФР да получи достатъчно финансови средства, за да може Съюзът да изпълни поетите на международно равнище ангажименти в областта на развитието и да предостави 0,7 % от своя БВП за помощта за развитие, като по този начин допринесе за осъществяването на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР);

Д.  като има предвид, че докладите за напредъка по ЦХР сочат нееднакво развитие и че по-специално ЦХР в областта на здравето на майките и децата няма да бъдат постигнати през 2015 г. в повечето държави от АКТБ;

Е.  като има предвид, че финансовите предложения за периода 2014‐2020 г., които се обсъждат в момента в Съвета, са с обезпокоителни последици за бъдещето на европейската политика за развитие, както и за асоциирането, което свързва отвъдморските страни и територии с ЕС;

Ж.  като има предвид, че въпреки значителния напредък, който остава да бъде постигнат, помощта на ЕС е все по-ефикасна, а мерките на Общността в полза на международната солидарност получават подкрепата на над три четвърти от европейските граждани;

З.  като има предвид, че иновативните финансови инструменти са крайно необходими за увеличаването на публичната помощ за развитие, като чрез тях икономическите и финансовите среди участват по един по-справедлив начин;

И.  като има предвид, че донорите трябва да престанат да подкрепят прилагането на принципа на ангажираност на държавите партньори, а едновременно с това да ги лишават от финансовите средства, които са необходими за консолидация на техните институции и услугите за населението;

Й.  като има предвид, че е крайно необходимо развиващите се страни да изградят фискална система, която да се основава на стопосбността на техните граждани да участват във финансирането на публичните разходи;

К.  като има предвид, че в своето съобщение относно програмата за промяна Комисията призова за прилагането на принципа на диференциация при разпределянето на средствата на европейската политика за развитие, част от която е 11-ият ЕФР, и въведе принципите на тематична концентрация, финансиране чрез субсидии и заеми и подкрепа за частния сектор;

Л.  като има предвид, че Европейският консенсус за развитие и Споразумението от Котону признават централната роля на организациите на гражданското общество (ОГО) и на местните и регионалните органи (МРО) в действията за справяне с бедността и за насърчаване на доброто управление;

М.  като има предвид, че предложението за РАОСТ отчита спецификата на ОСТ, които са изправени пред предизвикателства, различни от предизвикателствата в държавите от АКТБ; като има предвид, че поради тази причина ОСТ следва да бъдат изключени от обхвата на ЕФР и да бъдат включени вместо това в ad hoc финансов инструмент, предвиден в бюджета на ЕС;

Н.  като има предвид, че Споразумение за партньорство 2000/483/EО между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г., постановява, че „систематично ще се отчита положението на жените и въпросите, свързани с пола, във всички области ‐ политическа, икономическа и социална“;

О.  като има предвид, че в Плана за действие на Европейския съюз се признава, че участието на жените и перспективата за равенство между половете са от значение за развитието на държавите партньори и за постигане на ЦХР; като има предвид, че равенството между половете е един от приоритетите на действията на Съюза в рамките на програмата за промяна;

Цели на 11-ия ЕФР

1.  Припомня, че основните цели на европейската политика за развитие (член 208 от ДФЕС), Споразумението от Котону и Европейския консенсус за развитие са намаляването, и в крайна сметка премахването, на бедността; подчертава следователно, че поне 90 % от средствата, разпределяни в рамките на 11-ия ЕФР за държавите от АКТБ, следва да отговарят на критериите за официалната помощ за развитие (ОПР), както са определени от Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР;

2.  Счита, че за постигането на тази цел е наложително да се увеличат усилията по ЦХР, при които има най-слаб напредък, и по-специално целите, свързани с основните социални сектори и равенството между мъжете и жените, в съответствие с членове 22, 25 и 31 от Споразумението от Котону; отново потвърждава, че подкрепя инициативата и договорите по ЦХР, и изисква от Комисията и държавите членки, в съгласие с държавите от АКТБ, да предоставят дял от 20 % от 11-ия ЕФР за предоставянето на основни социални услуги, по-специално в областта на здравеопазването и основното образование, за да се обезпечи постигането на ЦХР 2, 3, 4, 5 и 6, както и на други задължения в областта на развитието, определени на международно равнище; в този смисъл изисква показателите за изпълнение, свързани с равенството между мъжете и жените, предложени в Програмата за действие за включването на равенството между половете в сътрудничеството за развитие на Съюза, да бъдат приложени по отношение на 11-тия ЕФР и в планирането на свързаните с него програми, за да се гарантира, че конкретните действия и насърчаването на равенството между половете ще бъдат прилагани правилно и последователно във всички програми;

3.  Настоятелно призовава Комисията и държавите партньори да отдадат приоритет на помощта за укрепване на системите за здравеопазване, за да се гарантира достъпът до основни услуги в областта на майчиното, репродуктивното и детското здравеопазване, съсредоточавайки се най-вече върху най-бедната част от населението и върху борбата срещу ХИВ/СПИН, като припомня, че тези цели са Цели на хилядолетието за развитие, чийто напредък беше разочароващ в много държави от АКТБ;

4.  Счита, че за постигането на горепосочената цел е особено важно да се включат най-уязвимите групи от обществото, като например, но не само, жените, децата и хората с увреждания, във всички проекти, целящи премахването на бедността, както във фазата на планиране на програмите и изпълнение, така и във фазата на оценка;

5.  Приветства намерението на Комисията да предприеме по-стратегически и координирани действия по отношение на въпросите, свързани със социалната закрила, в развиващите се държави и призовава за разработване, съвместно с държавите от АКТБ, на интегрирани политики в областта на социалната закрила, които вземат под внимание също така подкрепата по отношение на основните механизми, като например създаването на основи на социалната сигурност в рамките на 11-тия ЕФР;

Насърчаване на икономическото и социалното развитие на ОСТ

6.  Припомня, че ЕФР финансира не само партньорството между АКТБ и ЕС, но и асоциирането на ОСТ към ЕС, в което са включени 26 ОСТ;

7.  Приветства факта, че предложението за РАОСТ отчита необходимостта от развитие на ново дългосрочно партньорство с ОСТ, съсредоточено върху четири нови цели:

   засилване на конкурентоспособността на ОСТ;
   укрепване на способността им да се приспособяват;
   намаляване на тяхната уязвимост;
   насърчаване на сътрудничеството им с други партньори;

8.  Изразява съжаление от липсата на финансов инструмент за ОСТ, който да бъде включен в бюджета на Съюза, с цел осъществяване на демократичен и прозрачен контрол на отпусканите средства;

9.  Призовава за по-добро сътрудничество между най-отдалечените региони, държавите от АКТБ и третите държави в съседство с ОСТ и за комбинирано използване на различни финансови инструменти и програми, приложими за тези региони, държави и страни, както и за по-добър достъп на ОСТ и най-отдалечените региони до пленарните заседания на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС в качеството на наблюдатели, съгласно правилника за работа на Асамблеята;

Включване в бюджета и финансов пакет

10.  Отново призовава за включването на Европейския фонд за развитие (ЕФР) в бюджета през следващия програмен период, а при невъзможност от 2021 г. нататък, при пълното прехвърляне към функция 4 на МФР („ЕС като участник от световно значение“), тъй като това би допринесло за по-ефективното насърчаване на приоритетите на Съюза и тематичната подкрепа и би подобрило демократичния контрол, видимостта, предвидимостта и последователността на действията на ЕС в качеството му на най-големия в света донор на помощ за развитие;

11.  Призовава Комисията да подготви включването на ЕФР в бюджета при оптимални условия, като редовно информира Европейския парламент и при тясно съгласуване с държавите от АКТБ, за да се гарантира тяхното бъдещо участие в прилагането на ЕФР;

12.  Приветства факта, че моделът на разпределяне на вноските от държавите членки за 11-ия ЕФР се доближава до този за бюджета на Съюза, и приветства съобразяването на продължителността на програмния период на 11-ия ЕФР с периода за изпълнение на многогодишната финансова рамка;

13.  Подкрепя предложението на Комисията за предоставянето на общо 30 319 000 000 EUR (по цени от 2011 г.) за 11-ия ЕФР и призовава сумите, определени за 11-ия ЕФР и за останалите инструменти за сътрудничество, включително Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), да се използват за запазването на официалната помощ за развитие (ОПР) на Съюза на сегашното й ниво, или дори за нейното увеличаване, което да допринесе за постигане на общата цел на държавите членки за предоставяне на 0,7 % от своя БВП за ОПР;

14.  Подчертава необходимостта, като има предвид високата уязвимост на някои държави от АКТБ, които са изправени пред риск от бедствия, от засилени инвестиции в областта на намаляването на риска от бедствия в рамките на програмите за развитие, финансирани от ЕФР; подчертава, че тези инвестиции са от съществено значение за намаляване на нуждите, възникнали вследствие на извънредна ситуация, и за увеличаване на устойчивостта на държавите от АКТБ;

15.  Изразява дълбоката си загриженост относно споразумението, сключено от държавите членки на 8 февруари 2013 г., което предвижда намаление от 11 % на финансовия пакет за 11-ия ЕФР, предложен през юли 2012 г. от Комисията; изтъква дълбокото противоречие между многократните обещания на Съвета за постигане на определените цели в областта на помощта за развитие до 2015 г. и сериозните намаления на националните бюджети и на бюджета на Съюза, предназначени за международната солидарност;

16.  Счита, че като пристъпят към такива бюджетни съкращения, Съюзът и неговите държави членки, в ролята си на основни доставчици на ОПР, ще носят голяма част от отговорността, в случай че целта за намаляване наполовина на бедността в света не бъде постигната до 2015 г.;

17.  Подчертава значението на наличието на бюджет на Съюза, който е в състояние да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен, по-специално във време на криза, тъй като позволява финансирания, които не биха могли да бъдат поети в национален план, по-конкретно в областта на финансирането на развитието; в тази връзка и за да не бъде повече бюджетът на Съюза заложник единствено на въпроса за равнището на плащанията, призовава настоятелно за създаването на собствени ресурси, като например данък върху финансовите сделки;

18.  Изразява желанието си, независимо от модела на разпределяне на окончателните суми, определени за 11-ия ЕФР, определеният за ОСТ дял в разпределянето на общия финансов пакет за ЕФР да остане същият, както в предложението на Комисията;

19.  Изразява желание в рамките на 11-ия ЕФР делът на ресурсите, предназначени за програмата за сътрудничеството между държавите от АКТБ и за регионалните програми да бъде равен на дела в рамките на 10-ия ЕФР, като се предвиди пакет от неразпределени и гъвкави средства и се осигури максимална допълняемост спрямо бъдещата панафриканска програма, предвидена в рамките на бъдещия Инструмент за сътрудничество за развитие, тъй като този пакет ще бъде използван отчасти за финансиране на новия механизъм за поемане на външни сътресения с транснационално измерение (по-специално финансови, продоволствени или хуманитарни кризи), които могат да засегнат държава от АКТБ, също както и спешна хуманитарна помощ; подчертава значението на тези програми, които допринасят за увеличаване на капацитета на държавите от АКТБ по отношение на подготвеността в случай на криза, на тяхната устойчивост и координацията между спешната помощ, възстановяването и развитието;

20.  Счита, че е необходимо около 5 % от средствата на 11-ия ЕФР да бъдат предоставени за разходите на Комисията за подкрепа, с цел гарантиране на ефикасното управление на този инструмент;

Реформа на европейската политика за развитие и 11-ия ЕФР

21.  Припомня, че Споразумението от Котону следва да остане основната референтна рамка за 11-ия ЕФР;

22.  Счита, че конкретното прилагане на принципа на диференциация по отношение на достъпа до средствата на 11-ия ЕФР може да бъде положително единствено при условие че този принцип бива уравновесен от индекс на степента на уязвимост, който допълва критерия за БВП, включва национален индекс за измерване на бедността и неравенството и отчита конкретната ситуация на малките островни развиващи се страни, в съответствие с член 2, последно тире от Споразумението от Котону; припомня, че единствено поддържането на тесен политически диалог би създало условия за приемането на този принцип от партньорите ни от АКТБ;

23.  Признава при все това, че в рамките на политическия диалог прилагането на принципа на диференциация представлява политическо средство с първостепенна важност, което може да се използва за насърчаване на държавите от АКТБ със средни и средни към високи доходи да напреднат по пътя към създаването на социална държава и изработването на национални политики за преразпределяне на богатствата и борба срещу бедността и неравенството;

24.  Изтъква значението на запазването на текущите равнища на всички национални финансови средства по 11-ия ЕФР, като се има предвид, че европейската помощ за развитие може да е от решаващо значение за някои държави от АКТБ със средни и средни към високи доходи, в подкрепа на реформите, целящи намаляването на неравенството;

25.  Счита, че диференциацията следва също така да отчита особеното положение на нестабилните държави, тръгвайки от принципа, че последиците за населението на една фалирала държава са опустошителни и анулират постигнатия в областта на развитието напредък; подчертава, че възстановяването на правовата държава в една фалирала държава е много по-скъпоструващо и дълго, отколкото предоставянето на засилена помощ за държавите, идентифицирани като нестабилни, и настоятелно призовава районът на Сахел и Африканският рог да получат особено внимание в рамките на планирането на програмите на 11-ия ЕФР;

26.  Отбелязва, че програмата за промяна включва нови предложения, включително съчетаването на субсидии и заеми и подкрепата на частния сектор; счита, че използването на тези механизми следва на първо място да има за цел гражданите в развиващите се държави да бъдат избавени от бедността и от зависимостта от помощи и да допринесе за укрепването на частния сектор в държавите от АКТБ, тъй като в противен случай съществува опасност да се насърчи развитие и растеж, лишени от баланс; призовава Комисията да уведоми Европейския парламент за резултатите от проучването, което е възложила наскоро, относно участието на частния сектор в развитието и разширяването на дейностите във връзка със съчетаването на субсидии и заеми на Съюза;

27.  Признава, че новите начини за финансиране, като съчетаването на субсидии и заеми, осигуряват сигурни предимства в контекста на все по-оскъдни публични ресурси; призовава въпреки това Комисията и ЕИБ да извършат задълбочени и независими проучвания, които да измерят въздействието на тези нови начини на финансиране върху намаляването на бедността, околната среда и др.; в този смисъл приветства наскоро създадената „Рамка за измерване на резултатите“ (РИР) ‐ показател, който позволява на ЕИБ да измерва въздействието върху развитието на всичките си операции, извършвани извън Съюза; призовава Комисията да публикува насоки и точни критерии, които изясняват принципите, които следва да ръководят избора на проекти в рамките на въвеждането на тези нови видове инструменти; накрая, призовава за засилване на взаимодействието и допълняемостта между дейностите на Комисията, ЕИБ и другите европейски двустранни финансови институции, каквито са банките за развитие;

28.  Признава също така значението на подкрепата за частния сектор, най-вече за микропредприятията и МСП в държавите от АКТБ, с цел създаването на благоприятни условия за създаването на благосъстояние и на благоприятна среда за предприятията, за да стане възможен един по-приобщаващ и устойчив растеж, който да окаже въздействие върху намаляването на бедността;

29.  Отбелязва създаването на „Платформа на ЕС за външно сътрудничество и развитие“, по която Парламентът е наблюдател и която е предназначена да предостави насоки за съществуващите комбинирани механизми за съчетаване на субсидии и заеми; счита, че нито гражданското общество, нито ЕИБ участват адекватно в тази нова структура; следователно призовава Комисията за пряко включване на гражданското общество в работата по платформата и за признаване на уникалната роля на ЕИБ, като финансова институция на ЕС, в управлението на платформата;

30.  Отбелязва тематичната концентрация, предложена от Комисията в нейната програма за промяна; подчертава, че концентрацията не бива да прикрива специфичните потребности на някои държави посочва, че демократичната ангажираност е едно от основните условия за ефективност на помощта, и припомня, че по тази причина секторите на финансова концентрация, които ще бъдат включени в националните индикативни програми, следва да бъдат определяни по гъвкав начин и въз основа на диалог с всички участници в процеса на развитието, в т.ч. с представителите на гражданското общество и местните органи;

31.  Призовава за незабавно прилагане на резолюцията на Съвместна парламентарна асамблея АКТБ‐ЕС относно приобщаването на лицата с увреждания в развиващите се страни, по-специално членове 19, 20, 21 и 22, с цел да се гарантира, че 11-ият ЕФР е приобщаващ и достъпен за всички;

32.  Приветства факта, че разработената от ООН инициатива „Устойчива енергия за всички“ се ползва от силната подкрепа на ЕС в размер на 500 милиона евро в рамките на 10-ия ЕФР и призовава тези усилия да продължат и в рамките на 11-ия ЕФР;

33.  Приветства факта, че селското стопанство, в частност подкрепата за семейните стопанства, е част от тематичните приоритети на бъдещата европейска политика за развитие; припомня ангажимента, който не беше надлежно спазен, и който държавите от АКТБ поеха в Декларацията от Мапуто, да отделят 10 % от националните си бюджетни приходи за селско стопанство и развитие на селските райони;

34.  Подчертава факта, че тематичната концентрация не трябва да застрашава общата бюджетна подкрепа, която би следвало да създаде условия за повишаването на доброто управление на публичните финанси на бенефициентите; изразява надежда този инструмент да запази важното си място в 11-ия ЕФР, като същевременно се подобри диалогът относно правата на човека, провеждан между Комисията и държавите от АКТБ;

Демократичен контрол

35.  Отбелязва доброволния ангажимент на Комисията да информира Европейския парламент за стратегическите документи на 11-ия ЕФР, но изразява съжаление относно липсата на конкретни правомощия на Парламента по отношение на мерките, предприети от Комисията по този въпрос; напомня освен това основната също така роля, която Съвместната парламентарна асамблея АКТБ‐ЕС може да играе по отношение на демократичния контрол на всички документи за стратегията за ЕФР, в съответствие с член 17 от Споразумението от Котону, по-специално параграф 2, трето тире от него;

36.  Припомня, че е важно да се зачита принципът на демократична ангажираност, както е определен в програмата за ефикасността на помощта; призовава за тази цел Комисията да продължава да подкрепя засилването на капацитета на националните парламенти и на сметните палати на държавите от АКТБ, както и информацията за гражданското общество и приканва държавите от АКТБ да осигурят по-активното участие на националните си парламенти, така че изплащането на предвидените в стратегическите документи средства по държави да бъде подложено на последващ парламентарен контрол ; приветства по този повод неоценимата работа на Бюрото за насърчаване на парламентарната демокрация; също така, за да могат тези документи да дават цялостна оценка на потребностите от развитие на национално равнище, препоръчва всички министерства да участват в разискванията между националния разпоредител и съответната делегация на Съюза;

37.  Счита, че прозрачността и отчетността са от съществено значение при разпределянето на средствата от ЕФР и проследяването на финансираните проекти, включително прякото подпомагане на националните бюджети;

38.  Изтъква незаменимия принос на организациите на гражданското общество (ОГО) и местните и регионални органи (МРО) по отношение на предоставянето на основни услуги, демократичния контрол, подкрепата за маргинализираните групи и насърчаването на правата на човека и равнопоставеността на мъжете и жените и призовава Комисията и държавите от АКТБ да се допитват до ОГО и до МРО при планирането на програмите, както и да си сътрудничат тясно с тях при прилагането и оценката на 11-ия ЕФР, в съответствие с членове 2, 6 и 70 от Споразумението от Котону; призовава Комисията да включи в етапните доклади, предвидени за проследяването на 11-ия ЕФР, раздел, в който да се описва подробно състоянието на консултациите с ОГО и МРО, провеждани от делегациите на Съюза на национално равнище;

Ефикасност на развитието

39.  Отново подчертава достойнствата на съвместното планиране на програмите за предоставяне на помощ между ЕС и неговите държави членки, тъй като чрез него се повишават видимостта, въздействието и ефективността на европейската политика за развитие, като в същото време се избягва дублирането и разхищенията; подчертава при все това необходимостта от задълбочаване и изясняване на правилата, включени в общата рамка за многогодишното планиране; подчертава водещата роля, която могат да имат делегациите на ЕС, които следва да допринесат за по-голяма прозрачност в този процес, а именно чрез включването не само на администрациите, но също и на недържавните участници от държавите бенефициенти;

40.  Призовава Комисията да спазва стриктно член 19 В, параграф 1 от приложение IV от Споразумението от Котону, който установява спазването на социални норми и норми по отношение на околната среда като условие за получаването на обществени поръчки, финансирани от ЕФР в държавите от АКТБ, за да бъде постигнат напредък по отношение на принципите на устойчивото развитие и социалната отговорност на предприятията;

41.  Подчертава, че успехът на усилията за справяне с бедността и осигуряването на ефективност на помощта за развитие до голяма степен зависят от капацитета за мобилизиране на приходите на национално равнище, и че насърчаването на ефективна и справедлива схема за събиране на данъци трябва да стане приоритет на партньорството между АКТБ и ЕС, за да се подобри събирането на данъци и да се предотвратява тяхното укриване и използването на данъчни убежища;

42.  Приветства съобщението на Комисията относно „Бъдещия подход към бюджетната подкрепа от ЕС за трети държави“; изтъква значението на член 96 от Споразумението от Котону, който предвижда прекратяването на помощта, когато дадена държава нарушава принципите на споразумението;

43.  Припомня, че бюджетната подкрепа има многобройни предимства, като например засилване на отговорността, по-точна оценка на резултатите, по-голяма последователност на провежданите политики, по-добра предвидимост и максимално оползотворяване на средствата в пряка полза на населенията;

44.  Подчертава, че е важно жените да се считат не само за уязвима част от населението, но и за активни посредници на политиките за развитие; подчертава в това отношение, че жените имат решаваща роля в областта на храненето и продоволствената сигурност, не на последно място в признание на факта, че те носят отговорност за 80 % от селското стопанство в Африка, въпреки че все още почти никога не им се позволява да притежават земята, която обработват; подчертава също така, че жените имат доказана компетентност в решаването на проблеми и конфликти, и поради това настоятелно призовава Комисията и държавите от АКТБ да увеличат ролята на жените в групи за действие и работни групи;

45.  Призовава Комисията да прилага показателите за изпълнение, предвидени в Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и предоставянето на правомощия на жените в областта на развитието;

o
o   o

   46. Изисква от Комисията да представи на Парламента доклад за напредъка по изпълнението на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и предоставянето на правомощия на жените в областта на развитието;
   47. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на ЕСВД, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и по целесъобразност, на правителствата и парламентите на държавите от АКТБ и ОСТ.

(1) OВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3. Споразумение, преразгледано в Люксембург на 25 юни 2005 г. (ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 4) и в Уагадугу на 22 юни 2010 г. (ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3).
(2) OВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение 2007/249/ЕО (ОВ L 109, 26.4.2007 г., стр. 33).


Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда
PDF 384kWORD 36k
Резолюция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. относно подобряването на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция (2012/2104(INI))
P7_TA(2013)0077A7-0028/2013

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 11 от Договора за Европейския съюз и член 5 от Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност,

–  като взе предвид членове 191 и 192 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите относно прилагането на правото на Европейската общност в областта на околната среда (COM(2008)0773),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, озаглавено „Преглед на политиката по околната среда за 2008 г.“(COM(2009)0304) и приложения към него документ,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите, озаглавено „Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция“ (COM(2012)0095),

–  като взе предвид Двадесет и деветия годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС (2011) (COM (2012)0714),

–  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 20 април 2012 г. относно прегледа на Шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда ‐ По-добра околна среда за по-добър живот(1),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 декември 2010 г. относно усъвършенстването на инструментите на политиката за околната среда,

–  като взе предвид заключенията на председателството на Съвета от 19 април 2012 г. относно Седмата програма за действие за околната среда,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество(2),

–  като взе предвид становището на комитета на регионите, озаглавено „Ролята на регионалните и местните органи в бъдещата политика в областта на околната среда“(3),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите „Към седма програма за действие в областта на околната среда: по-добро прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда“(4),

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа до правосъдие във връзка с околната среда (COM(2003)0624) и приетия на първо четене от Парламента текст(5),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по петиции (A7-0028/2013),

Общи бележки

А.  като има предвид, че голяма част от законодателството на ЕС приема формата на директиви, които задават общи правила и цели, като оставят избора на средствата за постигането на тези цели на държавите членки и регионалните и местни органи;

Б.  като има предвид, че основната отговорност за гарантиране на ефективно прилагане и изпълнение на законодателството на ЕС остава в ръцете на националните органи и много често на регионално и местно равнище;

В.  като има предвид, че неефективното прилагане не само нанася вреди на околната среда и на човешкото здраве, но също така носи несигурност за промишлеността и поставя бариери пред единния пазар, като заедно с това създава повече бюрокрация, а оттам и по-високи разходи;

Г.  като има предвид заключенията на изследвания, според които пълното прилагане на законодателството на ЕС само в сектора на отпадъците би създало 400 000 работни места и би спестило 72 милиарда евро годишно(6);

Д.  като има предвид, че незадоволителното равнище на прилагане на правото в областта на околната среда води до голям брой нарушения и оплаквания в тази сфера;

Е.  като има предвид, че отсъствието на точна информация и знания за състоянието на изпълнението и на количествени данни във връзка с няколко акта в областта на околната среда представлява пречка пред правилното прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда;

Ж.  като има предвид, че според Комисията цената на неприлагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда към момента възлиза на 50 млрд. евро годишно под формата на разходи за здравеопазване и преки разходи за околната среда, без да се брои отрицателното въздействие върху състоянието на околната среда в ЕС; като има предвид, че след 2020 г. тези разходи ще нараснат до 90 млрд. евро годишно(7);

З.  като има предвид, че проблемите при прилагането на правото на ЕС в областта на околната среда могат да бъдат в две посоки: от една страна, закъсняло или недостатъчно прилагане, а от друга страна ‐ прекомерно прилагане (gold plating), като и двата подхода влизат в противоречие с първоначалните политически идеи, които стоят зад правото на ЕС в областта на околната среда;

И.  като има предвид, че са налице значителни различия в прилагането, както между, така и в рамките на отделните държави членки, които водят до отрицателно въздействие върху околната среда, и във връзка с това пораждат необходимост от по-системен и цялостен подход с цел преодоляване на „пропуските в прилагането“;

Й.  като има предвид, че през 2011 г. околната среда беше сферата, в която бяха констатирани най-много нарушения на правото на Общността в ЕС (299), което представлява 17 % от общия брой на нарушенията, както и че през 2011 г.1 са започнати нови 114 производства за установяване на неизпълнение на задълженията в тази област(8);

К.  като има предвид, че пълното съответствие с правото на ЕС в областта на околната среда е задължение съгласно Договора и критерий за използване на фондовете на ЕС в държавите членки; като има предвид, че поради това държавите членки следва да прилагат законодателството в областта на околната среда своевременно и по икономически ефективен начин с цел подобряване на състоянието на околната среда в ЕС;

Л.  като има предвид, че Шестата програма за действие в областта на околната среда беше подкопавана от системни провали при прилагането в развити сектори на политиката, като контрола на замърсяването на въздуха, управлението на отпадъците, пречистването на водата и на отпадъчните води и опазването на природата;

Прилагането като обща задача и възможност

1.  Приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда: изграждане на доверие чрез повишаване на познанията и готовността за реакция“ (COM(2012)0095);

2.  Настоятелно призовава държавите членки да предприемат всички необходими мерки за опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие, като същевременно имат предвид необходимостта от наличието на здрава и конкурентоспособна икономика; подчертава, че местните общности трябва да имат думата при вземането на решения относно най-добрия баланс между нуждите на хората и тези на тяхната околна среда;

3.  Счита, че регионалните и местните органи могат да укрепят духа на сътрудничество при определянето на политиките на ЕС в областта на околната среда и да гарантират по-добро прилагане на законодателството;

4.  Счита, че административната тежест невинаги е резултат от прекомерно или недостатъчно прилагане; отбелязва, че административните разходи са неизбежни, но следва да бъдат свеждани до минимум заради отрицателното им въздействие върху гражданите и промишлеността;

5.  Отбелязва, че голяма част от ненужните административни разходи, свързани със законодателството в областта на околната среда, се дължат на неподходящи или неефективни публични и частни административни практики в различните държави членки и техните регионални и местни органи на управление;

6.  Подчертава, че само своевременното и правилно прилагане (транспониране) на правото на ЕС от държавите членки и от регионалните и местните органи ще гарантира, че въпросната политика на ЕС ще постигне желаните резултати;

7.  Подчертава, че осигуряването на равни условия и общ пазар, както и на хармонизиран подход, е поставено в центъра на законодателството на ЕС;

8.  Е на мнение, че ефикасното прилагане може да донесе ползи за промишлеността, например чрез намаляване на административната тежест, осигуряване на сигурност на инвестициите, и на по-късен етап, създаване на повече работни места;

9.  Изразява съжаление, че гражданите се запознават със законодателството на ЕС едва след като то влезе в сила; е на мнение, че са необходими инструменти за обмен на информация между законодателите и гражданите на по-ранен етап, с цел постигане на по-високо равнище на приемане и разбиране на целите на законодателството на ЕС;

10.  Пояснява, че Комисията като пазител на Договорите следва да действа още по-своевременно, за да позволи по-добро и навременно прилагане; изисква от Комисията да проучи какво трябва да бъде направено, за да се гарантира правилното транспониране, прилагане и изпълнение на законодателството в областта на околната среда;

11.  Отбелязва, че настоящото фрагментарно състояние на прилагане в държавите членки подкопава еднаквите условия за промишлеността и увеличава несигурността относно точните изисквания и следователно спира инвестициите в онези области на опазването на околната среда, които могат да създадат работни места;

12.  Подчертава, че отговорността на европейските институции по отношение на законодателството на ЕС не свършва с приемането на правните норми от Парламента и Съвета и че Европейският парламент желае да подпомогне държавите членки, за да позволи по-ефективно прилагане;

13.  Призовава Комисията, държавите членки и съответните региони да подобрят потока на информация и прозрачността чрез по-активни и чести обмени;

Решения за гарантиране на по-ефикасно прилагане

14.  Счита, че цялостното прилагане и изпълнение на всички равнища е от ключово значение и при нужда може да изисква допълнително укрепване; поради това подчертава необходимостта от ясно, последователно и недублиращо се законодателство в областта на околната среда; подчертава необходимостта от координация, взаимно допълване и липса на законодателни празноти между различните регулаторни средства, уреждащи европейското право в областта на околната среда;

15.  Е на мнение, че законодателството в областта на околната среда може да бъде приложено по-ефективно чрез обмен на най-добри практики между държавите членки, регионалните и местните органи, отговорни за прилагането на законодателството на ЕС, както и чрез по-тясно сътрудничество с европейските институции;

16.  Изразява съжаление поради липсата на данни за дейностите по осигуряване на съответствие и изпълнение, предприети на национално, регионално и местно равнище, и поради това изисква от Комисията да използва помощта на своите мрежи и органи, като например Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), за да подобри тази ситуация;

17.  Отбелязва значението на укрепването и проследяването на съответните показатели за прилагане на законодателството в областта на околната среда и насърчава изграждането на лесен за използване уебсайт, където биха могли да бъдат качвани най-последните данни от измерванията на показателите, което би създало възможност за неформално сравнение между държавите членки;

18.  Е на мнение, че самата Комисия следва да бъде в центъра на усилията, гарантиращи по-добро прилагане, и изразява съжаление, че към момента тези усилия във все по-голяма степен се прехвърлят на други органи, които често не разполагат с правомощията, персонала и финансовите ресурси на Комисията;

19.  Настоятелно призовава Комисията и държавите членки да окажат подкрепа за подобряване на знанията и капацитета на хората, ангажирани с прилагането на законодателството в областта на околната среда на национално, регионално и местно равнище, за да гарантират, че това законодателство ще донесе повече ползи; освен това е на мнение, че започването на диалог със съответните заинтересовани страни допълнително би подобрило прилагането;

20.  Призовава Комисията да проучи възможността за сключването на партньорски споразумения за прилагане между Комисията и отделните държави членки или между самите държави членки, с цел да се насърчи по-доброто прилагане, както и да се идентифицират и решат свързаните с прилагането проблеми;

21.  Призовава Комисията да проучи дали по-сериозно участие на местните органи в целия процес на определяне на политиката в областта на околната среда не би било от полза за подобряване на повсеместното прилагане на законодателството, включително възможността за създаване на екипи за транспониране на правото в областта на околната среда на регионално и местно равнище;

22.  Препоръчва създаването на системен и лесно достъпен онлайн инструмент за информация относно прилагането; призовава всички участници, и особено промишлеността и гражданите, да предоставят на компетентните органи обратна връзка относно свързаните с прилагането проблеми; оценява наличието на достоверна, сравнима и лесно достъпна информация за състоянието на околната среда като ключов фактор за ефективното проследяване на равнището на прилагане;

23.  Настоятелно призовава Комисията да преразгледа исканията за въвеждане на база данни с най-добри практики, която ще позволи най-добрите постижения при прилагането да достигнат до всички държави членки, както и до регионалните и местните органи; призовава Комисията да проучи начините, по които информационните и комуникационни технологии могат да бъдат използвани за предоставяне на колкото е възможно повече полезна онлайн информация относно правилните начини за прилагане на правото на ЕС в областта на околната среда;

24.  Подчертава значението на засилването на контрола върху прилагането на законодателството в областта на околната среда; в тази връзка призовава за укрепване на съществуващия капацитет, както и за съгласуване на действията на различните органи, натоварени с контрола в държавите членки, на базата на насоки на ЕС;

25.  Подчертава необходимостта законодателството на ЕС да бъде насочено към преодоляване на първопричините за щетите на околната среда чрез дисциплината на юридическа отговорност за нанасяне на щети на околната среда и корпоративната социална отговорност; за тази цел счита за изключително важно изпълнението на всички инициативи, насочени към популяризиране и разпространяване на по-голяма корпоративна социална отговорност в областта на околната среда, тъй като тя отговаря на необходимостта предприятията да бъдат възприемчиви към стратегията за устойчиво развитие;

26.  Напомня, че правилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда ще донесе множество ползи, три от които са: три примера за подобни ползи са равните условия, които се създават за икономическите участници в рамките на единния пазар, създаването на стимули за иновации,и „предимствата на първите“ за предприятията от ЕС;

27.  Подчертава, че високото равнище на опазване на околната среда е сред основните цели на Европейския съюз и би могло да донесе преки ползи за гражданите под формата на по-добри условия за живот чрез подобряване на качеството на въздуха, по-малко шум и по-малко здравословни проблеми;

28.  Подчертава, че самият ЕС си зададе амбициозна програма за преход към устойчива, ефикасна по отношение на ресурсите и нисковъглеродна икономика до 2050 г., като за постигането на тази цел е необходим ангажимент на всички равнища; припомня, че общите усилия са от жизнено значение, за да се гарантира, че икономиката на ЕС ще расте по начин, който зачита ограничеността на ресурсите и на възможностите на планетата;

29.  Изразява съжаление относно факта, че процедурата на предложението за директива относно достъпа на обществеността до правосъдие в областта на околната среда(9) е спряна на първо четене; поради това приканва съзаконодателите да преразгледат своята позиция с цел да се намери изход от задънената улица;

30.  За тази цел препоръчва споделянето на знания между съдебните системи на всяка държава членка, които се занимават с нарушенията и неспазването на законодателството на ЕС в областта на околната среда;

31.  Счита, че проследяването на дейностите по прилагането е изключително важно и следователно подчертава значението на работата на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в тази област, в съответствие с възложените й правомощия;

32.  Подчертава важната роля на Европейската агенция за околна среда за предоставянето на солидна база от знания в подкрепа на политиката и нейното прилагане и признава свършената от ЕАОС работа в това отношение; настоятелно призовава ЕАОС да развива допълнително своя капацитет, за да подпомага Комисията и държавите членки в осигуряването на качествен мониторинг и на сравнимост на информацията за околната среда, събрана в различни части на ЕС; освен това насърчава ЕАОС да съсредоточи усилията си също и върху изграждане на капацитет и разпространение на най-добри практики в държавите членки; очаква новата стратегия на ЕАОС да разгледа по-подробно въпроса, свързан с прилагането;

33.  Подкрепя плана на Комисията да изиска от държавите членки да разработят с нейна подкрепа структурирани рамки за прилагане и информиране (СРПИ) във връзка с всички основни правни норми на ЕС в областта на околната среда, да разясняват основните разпоредби на дадена директива, както и да идентифицират вида на информацията, необходима, за да се демонстрира как се прилага правото на ЕС;

34.  Отбелязва честите притеснения на вносителите на петиции, свързани с редица области на политиката в областта на околната среда, като депата за отпадъци, обезвреждането на отпадъци, местообитанията на дивата флора и фауна и качеството на въздуха и водата; приветства усилията на вносителите на петиции да приведат органите под отговорност и призовава държавите членки да бъдат отворени и готови за сътрудничество с тях;

35.  Настоятелно призовава Комисията да създаде, в сътрудничество с националните органи на управление, и при целесъобразност, с участието на ЕАОС, звено за оплаквания, където гражданите да могат да споделят проблеми, свързани с прилагането на законодателството в областта на околната среда;

36.  Подчертава ключовото значение на ефективните проверки и настоятелно призовава държавите членки да приведат своя капацитет за извършване на контрол в съответствие с най-добрите практики; призовава за общи минимални критерии за проверка, за да се гарантира справедливо прилагане във всички части на ЕС;

37.  Настоятелно призовава всички участници да рационализират дейностите по проверка и наблюдение с оглед по-ефикасно използване на наличните ресурси; в този контекст подчертава също значението на по-системно прибягване до партньорски проверки, както е посочено от Комисията; подчертава необходимостта от допълване на съществуващите проверки със засилено сътрудничество и партньорски проверки между контролиращите органи; насърчава Мрежата на Европейския съюз за прилагане и въвеждане в изпълнение на правото в областта на околната среда (IMPEL) да предприеме действия в тази посока; също така призовава Комисията да насърчава изграждането на знания и капацитет чрез подкрепа за мрежите от съдии и прокурори, и в тясно сътрудничество с Комитета на регионите, да намали разходите за околната среда и икономиката, които произтичат от неприлагането, и да гарантира еднакви условия;

38.  Настоятелно призовава Комисията да създаде звено за контрол на правото в областта на околната среда, чиято роля ще бъде да следи и да помага за прилагането на законодателството в областта на околната среда; изисква това звено да използва нови технологии и да си сътрудничи с местните агенции, с цел да поддържа ниски равнища на разходите за проверка; счита, че това звено следва да покрива разходите си и че постъпленията следва да бъдат насочвани към бюджета на ЕС и да бъдат запазени за услуги, свързани с по-доброто прилагане;

39.  Насърчава държавите членки да изготвят и публикуват таблици на съответствие, описващи транспонирането на директивите на ЕС в националното право, за по-добра прозрачност и откритост на законодателния процес, както и за да позволят на Комисията и на националните парламенти по-лесно да следят за правилното прилагане на законодателството на ЕС;

40.  Подчертава, че съдиите и прокурорите играят ключова роля за прилагане на законодателството в областта на околната среда и следователно е от жизнено значение те да получават подходящо обучение и информация относно тези политики;

41.  Подчертава важната роля на гражданите в процеса на прилагане и настоятелно призовава държавите членки и Комисията да ги включат в процеса по структуриран начин; във връзка с това отбелязва също значението на достъпа на гражданите до правосъдие;

42.  Призовава Комисията и държавите членки изрично да определят конкретен срок за съдебно решаване на случаите, свързани с прилагането на правото в областта на околната среда, за да не може прилагането на правото в областта на околната среда и забавянето на съдебните дела да се използват като претекст за избягване на привеждането в съответствие и за възпрепятстване на инвестициите; призовава също така Комисията да направи оценка колко инвестиции са били спрени заради забавяния на съдебни производства, свързани с нарушения при прилагането на законодателството в областта на околната среда;

43.  Подчертава основното значение на активното информиране на гражданите и НПО относно политиките на ЕС в областта на околната среда на ранен етап, с цел те да бъдат приобщени в изготвянето и осъществяването на тези политики; настоятелно призовава във връзка с това, както и с оглед на заключенията на група високопоставени независими заинтересовани участници относно административната тежест, за полагане на повече усилия в тази връзка, които да повишат общественото доверие и вяра в правото на ЕС в областта на околната среда, като се отчита факта, че създаването на по-добра околна среда за по-добър живот не може да стане едностранно в рамките на институциите без подкрепата на самото общество;

44.  По отношение на проекти, при които е възможно трансгранично въздействие върху околната среда, призовава всички държави членки да предоставят подробна информация на засегнатите общественост и органи в съответните заинтересовани държави членки възможно най-скоро, и да вземат необходимите мерки, за да се гарантира, че с тях са направени нужните консултации;

45.  Настоятелно призовава държавите членки да прилагат законодателството на ЕС в областта на околната среда по най-ясния, прост и лесен за ползване начин, като същевременно гарантират неговата ефикасност.

46.  Призовава държавите членки да продължат усилията за пълното и правилно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда и на приетите политики и стратегии в рамките на Седмата програма за действие за околната среда, както и да осигурят подходящ капацитет и финансови средства за пълното им прилагане, дори във времена на строги икономии, тъй като неприлагането или непълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда е не само незаконосъообразно, но също и далеч по-скъпо за обществото в дългосрочен план;

47.  Подчертава необходимостта да се гарантира, че законодателството е подходящо и отразява последните научни открития; във връзка с това призовава ЕС и държавите членки редовно да правят оценка дали правото на ЕС в областта на околната среда отговаря на тези изисквания, и когато е необходимо, да внасят съответните корекции;

48.  Признава, че постигнатите на първо четене споразумения могат да доведат до неправилно прилагане на законодателството, ако конкретното съдържание остане да бъде уточнено в наредбите за изпълнение; следователно изисква всички участници да гарантират, че вземането на решения се основава на недвусмислено изявление на политическа воля; подчертава необходимостта от наличието на ясно и последователно законодателство в областта на околната среда, основаващо се на оценката на обществените политики и на наученото от опита;

49.  Е на мнение, че Комисията следва да продължава да използва директиви в законодателството на ЕС, с цел да позволи на държавите членки, както и на регионалните и местните органи, да прилагат европейското законодателство съгласно тяхната конкретна ситуация; изисква от Комисията обаче да засили вече очертаната в нейното предложение подкрепа чрез допълнителни проучвания или действия, посочени в оценката на въздействието.

50.  Приветства въвеждането на оценки на въздействието върху околната среда и призовава държавите членки да осигурят по-ефективно прилагане на съответното законодателство, като отчитат в по-голяма степен нуждите на малките и средните предприятия и гражданите, както и на растителния и животинския свят; изразява загриженост във връзка с бавните темпове, с които в много случаи държавите членки изготвят тези оценки, и призовава при бъдещото преразглеждане на директивата да се въведат гаранции за тяхната безпристрастност и обективност;

o
o   o

51.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на Комитета на регионите и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0147.
(2) ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.
(3) OВ C 15, 18.1.2011 г., стр. 4.
(4) OВ C 17, 19.1.2013 г., стр. 30.
(5) ОВ C 103 E, 29.4.2004 г., стр. 626.
(6) Доклад BIOS, COM(2012)0095 окончателен.
(7) Европейска комисия, Генерална дирекция „Околна среда“, „Цената на неприлагането на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда“, окончателен доклад, ENV.G.1/FRA/2006/0073, септември 2011 г.
(8) Двадесет и девети годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС (2001) (COM(2012)0714)
(9) COM(2003)0624.

Правна информация - Политика за поверителност