Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ***I
 Ειδική Έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (Αεροδρόμιο Βιέννης)
 Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία ***I
 Μηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή ***I
 Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I
 Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I
 Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση *
 Προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ***Ι
 Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ ***I
 Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ ***I
 Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I
 Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I
 Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών
 Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ
 Η κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική
 Χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020
 Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ

Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές ***I
PDF 273kWORD 30k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ (COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))
P7_TA(2013)0061A7-0036/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0658),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0371/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, της 19ης Ιουλίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 5ης Δεκεμβρίου 2012, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0036/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2013 ενόψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 713/2009, (EΚ) αριθ. 714/2009 και (EΚ) αριθ. 715/2009

P7_TC1-COD(2011)0300


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013.)

(1) ΕΕ C 143 της 22.5.2012, σ. 125.
(2) ΕΕ C 277 της 13.9.2012, σ. 137.


Ειδική Έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (Αεροδρόμιο Βιέννης)
PDF 371kWORD 34k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ως προς την έρευνά του στην αναφορά 2591/2010/GG κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αεροδρόμιο της Βιέννης) (2012/2264(INI))
P7_TA(2013)0062A7-0022/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 7 της απόφασης αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 205 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0022/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξουσιοδοτεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να λαμβάνει τις καταγγελίες όλων των πολιτών της Ένωσης σχετικά με περιπτώσεις κακής διοίκησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που υποβάλλονται από πολίτες της ΕΕ συνιστούν σημαντική πηγή πληροφόρησης σχετικά με πιθανές παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά όργανα, οργανισμούς, υπηρεσίες και λοιπά όργανα της Ένωσης»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι Συνθήκες όσο και το καθεστώς του Διαμεσολαβητή δεν ορίζουν την έννοια της κακοδιοίκησης, εκχωρώντας ως εκ τούτου στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή το καθήκον αυτό, που υπόκειται στην ερμηνευτική εξουσία του Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Πρώτη Ετήσια Έκθεσή του, ο Διαμεσολαβητής εισήγαγε έναν μην εξαντλητικό κατάλογο συμπεριφορών που στοιχειοθετούν περιπτώσεις κακοδιοίκησης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από σχετική πρόσκληση του Κοινοβουλίου να καθορίσει έναν ακριβή και σαφή ορισμό της κακοδιοίκησης, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ανέφερε στην Ετήσια Έκθεσή του για το 1997 ότι «περίπτωση κακής διοίκησης σημειώνεται όταν ένα δημόσιο όργανο παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με έναν κανόνα ή μια αρχή η οποία το δεσμεύει»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω ορισμός συμπληρώθηκε από σχετική δήλωση η οποία αναφέρει, ότι όταν διενεργείται έρευνα σχετικά με το εάν ένα θεσμικό όργανο ή οργανισμός της Κοινότητας έχει δράσει σύμφωνα με αρχές και κανόνες οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για το εν λόγω όργανο ή τον εν λόγω οργανισμό, το πρώτο και κύριο καθήκον του πρέπει να είναι να εξακριβώσει κατά πόσον το εν λόγω όργανο έχει δράσει κατά τρόπο νόμιμο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής ελέγχει επίσης την εφαρμογή του κώδικα ορθής διοικητικής πρακτικής που έχουν υπογράψει τα θεσμικά όργανα και ο οποίος εκφράζει γενικές αρχές διοικητικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της αρχής της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα τμήματα της ίδιας της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την υποβολή 18 ειδικών εκθέσεων σε 16,5 έτη, ο Διαμεσολαβητής έχει εργαστεί μέχρι σήμερα με πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας, καθώς χρησιμοποιεί τέτοιου είδους εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο ως ύστατο πολιτικό μέσο, αποδεικνύοντας ότι γενικά τάσσεται υπέρ των συναινετικών λύσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα ειδική έκθεση αφορά τον τρόπο κατά τον οποίο η Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει αναφορά που υποβλήθηκε σε αυτή το 2006 από 27 πρωτοβουλίες πολιτών που αγωνίζονταν να αποτρέψουν τις δυσμενείς κατά την αντίληψή τους επιπτώσεις της επέκτασης του αεροδρομίου της Βιέννης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της οδηγίας ΕΠΕ(2) αναφέρει ότι «τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις απαραίτητες διατάξεις ώστε τα σχέδια που (…) επιπτώσεις στο περιβάλλον (…) υποβάλλονται σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους πριν δοθεί η άδεια»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εργασίες για την επέκταση του αεροδρομίου είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς την υποχρεωτική εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΕΠΕ), και απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία στις 21 Μαρτίου 2007 επειδή παρέλειψε να προβεί σε ΕΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην απάντησή της τής 7ης Μαΐου 2007 η Αυστρία δεν μπορούσε να αρνηθεί το γεγονός ότι τα εν λόγω μέτρα υποδομών οδήγησαν και εξακολουθούν να οδηγούν σε σημαντική αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας και των οχλήσεων λόγω της εναέριας κυκλοφορίας των αεροσκαφών πάνω από τη Βιέννη, δηλαδή ότι τα εν λόγω μέτρα έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενόψει του γεγονότος ότι οι εργασίες είτε είχαν περατωθεί είτε επρόκειτο να περατωθούν άμεσα, η Επιτροπή προτίμησε, αντί να προσφύγει κατά της Αυστρίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – να αναζητήσει την επίτευξη συμφωνίας με τις αυστριακές αρχές, με την οποία, στο βαθμό του δυνατού, θα αντιμετωπίζονταν με τον καλύτερο τρόπο οι εν λόγω παραλείψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συμφώνησε με τις αυστριακές αρχές ότι οι τελευταίες θα πραγματοποιούσαν μια ex post ΕΠΕ με σκοπό να καθοριστεί μεταξύ άλλων ποια μέτρα άμβλυνσης θα χρειάζονταν ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις του θορύβου στον πληθυσμό που διαβιεί πλησίον του αεροδρομίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής απεδέχθη την εν λόγω επιλογή της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν ήσαν ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ex post ΕΠΕ, επικρίνοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν είχαν πρόσβαση σε ένδικα μέσα όπως προβλεπόταν από την οδηγία ΕΠΕ και ότι η αρμόδια αρχή για την ΕΠΕ, το Αυστριακό Υπουργείο Μεταφορών, ήταν η ίδια αρχή η οποία είχε προηγουμένως χορηγήσει τις άδειες για τις σχετικές εργασίες και ως εκ τούτου βρισκόταν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έρευνά του, ο Διαμεσολαβητής εξέφρασε την άποψη ότι δεν ήταν σε θέση να αποφανθεί ότι η Επιτροπή είχε εξασφαλίσει την ορθή διεξαγωγή της ex post ΕΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα ταύτα, περάτωσε την υπόθεση εκτιμώντας ότι δεν απαιτείτο περαιτέρω δράση εκ μέρους του, δεδομένου ότι η διαδικασία βρισκόταν εν εξελίξει και η Επιτροπή είχε αναφέρει ότι θα περάτωνε τη διαδικασία επί παραβάσει μόνον εάν είχε εξακριβώσει ότι οι αυστριακές αρχές είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο 2010 οι ενδιαφερόμενοι προσέφυγαν εκ νέου στον Διαμεσολαβητή και ότι δρομολογήθηκε δεύτερη έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Διαμεσολαβητής προέβη σε επιθεώρηση του φακέλου της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής θεώρησε ότι ο φάκελος δεν αποδείκνυε τόσο ότι τα διαβήματα στα οποία προέβησαν οι ενδιαφερόμενοι κατά την περίοδο στην οποία πραγματοποιήθηκε η ex post ΕΠΕ, είχαν συζητηθεί με τις αυστριακές αρχές όσο και ότι η απόφαση του Διαμεσολαβητή στην πρώτη αναφορά είχε οδηγήσει σε περαιτέρω ανταλλαγή επιστολών, εκτός των εκθέσεων σχετικά με την ΕΠΕ εκ μέρους της Αυστρίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω κατάσταση οδήγησε τον Διαμεσολαβητή στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή δεν είχε λάβει υπόψη τα πορίσματά του από την πρώτη έρευνα, και ιδίως ότι δεν ήταν συνεπής προς τις απαντήσεις της στον Διαμεσολαβητή σχετικά με το ενδεχόμενο προσφυγής σε ένδικα μέσα κατά την ex post ΕΠΕ και ότι δεν επέμεινε στο διορισμό ενός άλλου φορέα για την πραγματοποίηση της ΕΠΕ εκτός του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο είχε χορηγήσει την άδεια για τη διεξαγωγή των εργασιών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής υπέβαλε σχέδιο σύστασης προς την Επιτροπή, προτρέποντάς την να αναθεωρήσει την προσέγγισή της όσον αφορά τη διεκπεραίωση της αναφοράς που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με παραβάσεις όσον αφορά το αεροδρόμιο της Βιέννης και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις οι οποίες έχουν επισημανθεί από τον Διαμεσολαβητή και τονίζοντας ότι τούτο θα συνεπαγόταν ότι οι περαιτέρω ενέργειες της Επιτροπής στις διαδικασίες επί παραβάσει θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την υποχρέωση των εθνικών αρχών να εξασφαλίσουν ότι (i) οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε διαδικασία επανεξέτασης και (ii) ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπιστεί μια πρόδηλη σύγκρουση συμφερόντων στην εφαρμογή της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη στην απάντησή της προς τον Διαμεσολαβητή όσον αφορά το πρώτο θέμα ότι είχε συζητήσει το ζήτημα της προσφυγής σε ένδικα μέσα με τις αυστριακές αρχές, αλλά είχε αποδεχθεί την άποψή τους ότι τούτο θα δημιουργούσε προβλήματα από πλευράς εθνικού δικαίου περί δικαστικών διαδικασιών, και επεσήμανε ότι οι αυστριακές αρχές έχουν δεσμευτεί να εξασφαλίσουν ότι οι σωρευτικές συνέπειες των προηγούμενων εργασιών που αξιολογήθηκαν μόνον εκ των υστέρων, θα λαμβάνονταν πλήρως υπόψη σε μια ΕΠΕ για τον νέο τρίτο διάδρομο στο πλαίσιο της οποίας θα είναι δυνατή η πλήρης διαδικασία δικαστικού ελέγχου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιχείρημα της Επιτροπής όσον αφορά τον δεύτερο ισχυρισμό για κακοδιοίκηση ήταν ότι η οδηγία ΕΠΕ δεν θέσπιζε οιεσδήποτε διατάξεις σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων όσον αφορά τη διαδικασία ΕΠΕ που θα διεξαχθεί στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, εναπόκειται πλήρως στα κράτη μέλη, που φέρουν την ευθύνη για την οργάνωση της διοίκησής τους, να αποφασίζουν ποια αρχή θα ηγείται των διαδικασιών σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ως γενική αρχή του διοικητικού δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη μια αρχή η οποία έχει λάβει παράνομη απόφαση που αποτέλεσε αντικείμενο διοικητικής έφεσης, ή απόφασης δικαστηρίου, είναι αρμόδια για την επανόρθωση της κατάστασης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο σύστασης ήταν, ως εκ τούτου, ανεπιτυχές και ότι ο Διαμεσολαβητής θεώρησε ότι η παρούσα περίπτωση αποτελούσε παράδειγμα κατάστασης στην οποία η Επιτροπή, σε σχέση με σαφή παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, δεν έλαβε κατάλληλα διορθωτικά μέτρα εξασφαλίζοντας ότι μια εκ των υστέρων αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πραγματοποιήθηκε κατά τρόπο αμερόληπτο και ότι η Επιτροπή δεν ακολούθησε σωστά τη σύσταση του Διαμεσολαβητή σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής σε ένδικα μέσα κατά της εν λόγω αξιολόγησης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής κατέληξε ως εκ τούτου στην άποψη ότι ήταν σκόπιμο να θέσει το εν λόγω θέμα υπόψη του Κοινοβουλίου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στις 26 Οκτωβρίου 2012, ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ, και ότι Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχει συντάξει έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας στην οποία ζητείται η θέσπιση γενικού κανονισμού που να διέπει τις διοικητικές διαδικασίες για την οικεία διοίκηση της ΕΕ·

Η σύσταση του Διαμεσολαβητή

1.  χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή, η οποία επισημαίνει σημαντικά θέματα σε σχέση με τα προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ και τη διεξαγωγή των διαδικασιών επί παραβάσει·

2.  υπενθυμίζει ότι η κακοδιοίκηση συντρέχει όταν ένας δημόσιος φορέας δεν ενεργεί σύμφωνα με αρχή ή κανόνα δεσμευτικού χαρακτήρα·

3.  επισημαίνει ότι η εικαζόμενη κακοδιοίκηση αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή χειρίστηκε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Αυστρίας, και συγκεκριμένα την αποτυχία της να εξασφαλίσει τόσο ότι η αρχή η οποία είχε εκδώσει τις άδειες για τις εργασίες χωρίς την απαιτούμενη αξιολόγηση επιπτώσεων δεν θα ήταν αρμόδια για τη διεξαγωγή της ex post ΕΠΕ, όσο και ότι οι ενδιαφερόμενοι θα είχαν πρόσβαση σε δυνατότητες προσφυγής σε ένδικα μέσα κατά της εν λόγω αξιολόγησης·

4.  υπογραμμίζει ότι η εν λόγω ειδική έκθεση δεν εξετάζει εάν οι αυστριακές αρχές έδρασαν με τρόπο λανθασμένο, αλλά διερευνά κατά πόσον η Επιτροπή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της κατά την έρευνα και ανάληψη ενεργειών σχετικά με αναφορά την οποία είχε λάβει καθώς επίσης και στην απάντησή της στις συστάσεις και στα αιτήματα του Διαμεσολαβητή από την πρώτη έρευνά του σε σχέση με την υπόθεση·

5.  συμμερίζεται τον προβληματισμό του Διαμεσολαβητή σχετικά με τον πιθανό δυσμενή αντίκτυπο συγκρούσεων συμφερόντων στην πραγματοποίηση εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και συμφωνεί ότι θα πρέπει να εξευρεθούν δυνατότητες για να αντιμετωπιστεί το εν λόγω ζήτημα, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με την υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της σε περίπτωση που θα είχε ζητήσει από τις αυστριακές αρχές να ορίσουν άλλη οντότητα ως αρμόδια για την ex post αξιολόγηση·

6.  συμβουλεύει τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να μεριμνούν για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που υφίστανται ήδη στην επικρατούσα κατάσταση δικαίου και να προετοιμαστούν για πιθανές τροποποιήσεις του ενωσιακού δικαίου όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα· τονίζει το ρόλο των εθνικών διαμεσολαβητών ως σημαντικών φορέων που μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες να αναλάβουν δράση κατά ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης γενικότερα στο πλαίσιο της διοίκησης των κρατών μελών

7.  θεωρεί, όσον αφορά τον δεύτερο ισχυρισμό του Διαμεσολαβητή, ότι η έντιμη, ενεργός και συνεκτική συμπερίληψη του τοπικού πληθυσμού στην εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ είναι γενικά απαραίτητη, και πιστεύει συνεπώς ότι οι ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες διαμεσολάβησης πρέπει να διεξάγονται συχνότερα πριν από έργα που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την ευρεία μεσολάβηση του κοινού πριν από τη διεξαγωγή της ΕΠΕ σε σχέση με την κατασκευή τρίτου αεροδιάδρομου στο αεροδρόμιο της Βιέννης, σχετικά με την οποία έγινε επίσης αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων, π.χ. των ηχητικών οχλήσεων, των επεκτάσεων που ήταν η αφορμή για τη συγκεκριμένη διαδικασία επί παραβάσει και για την οποία διατίθεται πλήρης διαδικασία εξέτασης·

8.  συμφωνεί με τον Διαμεσολαβητή ότι μια σαφής τεκμηρίωση με τακτική ενημέρωση αποτελεί τμήμα καλής διοίκησης, εφόσον επιτρέπει π.χ. στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να εξακριβώνει εάν οι συστάσεις του λαμβάνονται υπόψη με κατάλληλο τρόπο·

9.  θεωρεί ότι είναι επίσης σκόπιμο ως σημαντικό στοιχείο χρηστής διοικητικής πρακτικής, να υπάρχει κατάλληλη, σαφής και συνεπής ανταλλαγή επιστολών με τους ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια διαδικασιών επί παραβάσει και με τον Διαμεσολαβητή κατά τη διάρκεια της έρευνάς του·

10.  χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι προτίθεται να βελτιώσει την πρακτική της και στους δύο αυτούς τομείς, δηλαδή τις γραπτές καταστάσεις και τη διεξοδική αλληλογραφία, με σκοπό να αποφύγει τα προβλήματα κατά την επικοινωνία που προέκυψαν στην παρούσα υπόθεση·

11.  τονίζει ότι τόσο η Επιτροπή όσο και οι αυστριακές αρχές δεν παραβίασαν ισχύουσες διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά τη διεξαγωγή ex post ΕΠΕ, η οποία βασίστηκε σε διαδικασία sui generis με διαπραγμάτευση επί τόπου· τονίζει, ωστόσο, ότι, δεδομένου ότι το δίκαιο της ΕΕ δεν προβλέπει νομική βάση για την εν λόγω διαδικασία, τούτο πρέπει να θεωρηθεί μια εξαίρεση και συνέπεια προηγούμενης μη συμμόρφωσης με την οδηγία που δεν μπορεί να διορθωθεί·

12.  εκτιμά, ότι, στις διαπραγματεύσεις της με τις αυστριακές αρχές, η Επιτροπή θα μπορούσε να είχε καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα δικαστικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφορά των σχετικών διατάξεων (άρθρο 10α) στο αυστριακό δίκαιο το 2005, καθώς και τη σύγκρουση συμφερόντων στο αρμόδιο αυστριακό υπουργείο, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη δεσπόζουσα αρχή στη νομολογία της ΕΕ ότι θα πρέπει τόσο να ακολουθείται το γράμμα του νόμου, όσο και να λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός και το πνεύμα της νομοθεσίας·

Η περίπτωση του αεροδρομίου της Βιέννης, η αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ και ο κανονισμός για χρηστή διοικητική πρακτική

13.  θεωρεί ότι οι περιστάσεις οι οποίες οδήγησαν στην έναρξη διαδικασίας επί παραβάσει από την Επιτροπή και, στη συνέχεια, στην αναφορά προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή εκ μέρους κράτους μέλους, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Αυστρίας, της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ τη συγκεκριμένη περίοδο· αναγνωρίζει ότι, κατά την αναθεώρηση του αυστριακού ομοσπονδιακού νόμου για την εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ το 2009 συνυπολογίστηκαν δεόντως, μεταξύ άλλων, τα πορίσματα της συγκεκριμένης διαδικασίας επί παραβάσει και η αυστριακή νομοθεσία εναρμονίστηκε με τη νομοθεσία της ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα·

14.  υπενθυμίζει σχετικά, ότι η Επιτροπή Αναφορών κατά τα παρελθόντα έτη έλαβε γνώση πολλών περιπτώσεων, κατά τις οποίες κράτη μέλη εφέροντο να έχουν εγκρίνει άδειες καθώς και να έχουν υλοποιήσει έργα χωρίς την απαραίτητη ΕΠΕ·

15.  πιστεύει ότι, σε περιπτώσεις όπου ορισμένα έργα είναι πολύ πιθανό να παραβιάζουν τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας ΕΠΕ, το ενδιαφερόμενο κοινό θα πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικά μέσα για να επιδιώξει την παροχή άμεσων διευκρινίσεων από την αρμόδια για τις ΕΠΕ αρχή σχετικά με τη συμμόρφωση των έργων αυτών με τους κανόνες της ΕΕ, έτσι ώστε να προληφθεί ανεπανόρθωτη βλάβη όταν υλοποιηθούν παρόμοια έργα·

16.  σημειώνει επίσης ότι η έννοια μιας ex post ΕΠΕ δεν αναφέρεται στην ισχύουσα οδηγία ΕΠΕ και ότι το εν λόγω μέσο αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκ μέρους της Επιτροπής σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει μια de facto κατάσταση, στην οποία έχουν ήδη χορηγηθεί άδειες και έχουν διεξαχθεί εργασίες·

17.  επισημαίνει ότι η περίπτωση του αεροδρομίου της Βιέννης υπογραμμίζει αδυναμίες στην ισχύουσα οδηγία ΕΠΕ, όπως π.χ. με ποιο τρόπο είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν έργα τα οποία είναι πρακτικώς μη αναστρέψιμα διότι έχουν ήδη υλοποιηθεί και έχουν ήδη προκληθεί πιθανές ζημίες στο περιβάλλον, καθώς και το πρόβλημα της σύγκρουσης συμφερόντων στους κόλπους των αρμοδίων αρχών, όπως εικάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση·

18.  παραπέμπει στην Ετήσια Έκθεση 2011 της Επιτροπής Αναφορών, η οποία τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ΕΠΕ· υπενθυμίζει ότι ζητήθηκε από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) θα ενισχυθεί παρέχοντας σαφέστερες παραμέτρους όσον αφορά την ανεξαρτησία των μελετών εκ μέρους των εμπειρογνωμόνων, τις κοινές για την ΕΕ οριακές τιμές, το μέγιστο χρονικό πλαίσιο για τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων της αποτελεσματικής δημόσιας διαβούλευσης, της απαίτησης αιτιολόγησης των αποφάσεων, της υποχρεωτικής αξιολόγησης των εύλογων εναλλακτικών δυνατοτήτων και του μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας·

19.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της πρότασης ΕΠΕ με σκοπό να την ενισχύσει· εκφράζει τη δέσμευσή του να συμμετάσχει πλήρως, από κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, στη διαδικασία με σκοπό να εξασφαλίσει ότι αυτή η σημαντική οδηγία υπηρετεί τον σκοπό της κατά τρόπο ακόμη πιο αποτελεσματικό και αντικειμενικό(3)·

20.  σημειώνει ότι η ισχύουσα οδηγία δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των αρμόδιων αρχών για τη χορήγηση αδειών και δεν καθορίζει παρόμοιες απαιτήσεις για οργανισμούς που διεξάγουν σχετικές ΕΠΕ· σημειώνει επίσης ότι δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τον τρόπο ανάληψης δράσης όταν ένα έργο έχει ήδη υλοποιηθεί ή βαίνει προς ολοκλήρωση ή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το ενδιαφερόμενο κοινό θα μπορούσε, μέσω σαφούς και μη γραφειοκρατικής διαδικασίας, να λάβει άμεσες διευκρινίσεις από την αρμόδια για τις ΕΠΕ αρχή σχετικά με το κατά πόσον τα έργα που είναι πολύ πιθανόν να παραβιάσουν βασικές διατάξεις της οδηγίας ΕΠΕ συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ· ως εκ τούτου, πιστεύει ότι η αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ προσφέρει μια καλή ευκαιρία για την καθιέρωση παρόμοιων απαιτήσεων και διατάξεων·

21.  θεωρεί ότι η παρούσα υπόθεση δείχνει επίσης ότι, πέραν των μέτρων για την ενίσχυση των διατάξεων της οδηγίας ΕΠΕ, απαιτούνται σαφέστερες διαδικασίες όσον αφορά τη διαδικασία επί παραβάσει, κατά προτίμηση μέσω της έγκρισης ενός γενικού κανονισμού για τις διοικητικές διαδικασίες σχετικά με τη διοίκηση της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση των ενδιαφερομένων· θεωρεί ότι ο κανονισμός αυτός θα είναι το κατάλληλο μέσο για την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των αρχών στην επικοινωνία τους με τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει ή με φορείς που εκπροσωπούν ευρωπαίους πολίτες, όπως είναι η Επιτροπή Αναφορών και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, όπως για παράδειγμα με την καθιέρωση υποχρέωσης να δίδεται απάντηση στις συστάσεις του Διαμεσολαβητή το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να αποφεύγονται οι παρερμηνείες, όπως συνέβη στην παρούσα υπόθεση·

o
o   o

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(2) Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, περί εκτίμησης των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (τροποποιημένη).
(3) COM(2012)0628.


Λογιστικοί κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία ***I
PDF 270kWORD 29k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά λογιστικούς κανόνες και σχέδια δράσης για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου λόγω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία (COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))
P7_TA(2013)0063A7-0317/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0093),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0074/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 21ης Δεκεμβρίου 2012, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0317/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, στην περίπτωση που προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2013 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με λογιστικούς κανόνες για τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις χρήσεις γης, τις αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοπονία και πληροφόρηση για δράσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες αυτές

P7_TC1-COD(2012)0042


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση αριθ. 529/2013/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 351 της 15.11.2012, σ. 85.


Μηχανισμός παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή ***I
PDF 270kWORD 32k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την κλιματική αλλαγή (COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))
P7_TA(2013)0064A7-0191/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0789),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0433/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 19ης Ιουλίου 2012(2),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 21ης Δεκεμβρίου 2012, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0191/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ

P7_TC1-COD(2011)0372


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013.)

(1) ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 169.
(2) ΕΕ C 277 της 13.9.2012, σ. 51.


Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I
PDF 270kWORD 29k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (κανονισμός ΗΕΚΔ) (COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD))
P7_TA(2013)0065A7-0236/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0794),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 144 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0453/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που απηύθηνε, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, η Γερουσία του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, στην οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν τηρεί την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 28 Μαρτίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 12ης Δεκεμβρίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0236/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ)

P7_TC1-COD(2011)0374


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013.)

(1) ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 99.


Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ***I
PDF 270kWORD 32k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011– 2011/0373(COD))
P7_TA(2013)0066A7-0280/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0793),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0454/2011),

–  έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που απηύθηναν, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, η Γερουσία του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, στις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν τηρεί την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 12ης Δεκεμβρίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0280/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2013/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)

P7_TC1-COD(2011)0373


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2013/11/ΕΕ.)

(1) ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 93.


Σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση *
PDF 607kWORD 81k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Mαρτίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (COM(2012)0362 – C7-0285/2012 – 2012/0195(CNS))
P7_TA(2013)0067A7-0052/2013

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2012)0362),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0285/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αλιείας (Α7-0052/2013),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Έχοντας υπόψη τη σημασία που έχει προσλάβει η σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών ως αποτελεσματικός συνδετικός κρίκος μεταξύ της ομάδας των ΥΧΕ, στο πλαίσιο του διαλόγου τους με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ένωσης, θα πρέπει να καθιερωθεί η οργάνωση αυτή ως συντελεστής συνεργασίας με στόχο την αξιοποίηση των κοινών συμφερόντων των ΥΧΕ στη σύνδεση.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη των ΥΧΕ μπορεί να βελτιωθεί με την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλους τους τομείς συνεργασίας.
(6)  Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη των ΥΧΕ μπορεί να βελτιωθεί με την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της υπευθυνότητάς τους σε όλους τους τομείς συνεργασίας.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Οι ΥΧΕ χαρακτηρίζονται από ευρεία εδαφική και θαλάσσια βιοποικιλότητα. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον των ΥΧΕ και συνιστά απειλή που υπονομεύει την αειφόρο ανάπτυξή τους. Οι δράσεις στους τομείς της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της προώθησης της βιώσιμης ενέργειας θα συμβάλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στον μετριασμό των επιπτώσεών της στις ΥΧΕ.
(10)  Οι ΥΧΕ χαρακτηρίζονται από ευρεία εδαφική και θαλάσσια βιοποικιλότητα. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον των ΥΧΕ και συνιστά απειλή που υπονομεύει την αειφόρο ανάπτυξή τους. Οι δράσεις στους τομείς της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της προώθησης της βιώσιμης ενέργειας μπορούν να συμβάλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην επίτευξη μετριασμού των επιπτώσεών της στις ΥΧΕ. Οι ΥΧΕ θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά οριζόντια προγράμματα, όπως το πρόγραμμα για το περιβάλλον και την δράση για το κλίμα (LIFE).
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Είναι σημαντικό να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να μειώσουν τα τρωτά τους σημεία ως προς την πρόσβαση σε καύσιμα και την αστάθεια των τιμών, καθιστώντας έτσι τις οικονομίες τους περισσότερο ανθεκτικές και λιγότερο ευάλωτες σε εξωγενείς κλυδωνισμούς.
(12)  Είναι σημαντικό να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να μειώσουν τα τρωτά τους σημεία ως προς την πρόσβαση σε καύσιμα και την αστάθεια των τιμών, καθιστώντας έτσι τις οικονομίες τους περισσότερο ανθεκτικές και λιγότερο ευάλωτες σε εξωγενείς κλυδωνισμούς, κυρίως όσον αφορά την απασχόληση.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Οι επιπτώσεις του απομακρυσμένου χαρακτήρα των ΥΧΕ συνιστούν φραγμό στην ανταγωνιστικότητά τους και, επομένως, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των ΥΧΕ.
(14)  Οι επιπτώσεις του απομακρυσμένου χαρακτήρα των ΥΧΕ συνιστούν πρόκληση για την οικονομική τους ανάπτυξη και, επομένως, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των ΥΧΕ.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η Ένωση και οι ΥΧΕ αναγνωρίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης ως μοχλού για την αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ.
(15)  Η Ένωση και οι ΥΧΕ αναγνωρίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης ως μοχλού για την αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Βασικός σκοπός της συνεργασίας θα πρέπει να είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, των εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να διαδραματίσουν τα συνδικάτα και άλλοι εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Η επίπτωση των μεταδοτικών ασθενειών στις ΥΧΕ, όπως ο δάγγειος στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό και ο ιός Chikungunya στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, μπορούν να έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την υγεία και την οικονομία. Πέραν του ότι μειώνουν την παραγωγικότητα των πληγέντων πληθυσμών, οι επιδημίες στις ΥΧΕ μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και τον τουρισμό που αποτελεί τον πυλώνα της οικονομίας πολλών ΥΧΕ. Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμών τουριστών και διακινούμενων εργαζομένων ταξιδεύουν προς τις ΥΧΕ, οι χώρες αυτές είναι ευάλωτες στην εισαγωγή λοιμωδών νοσημάτων. Αντίστροφα, τα άτομα που μετακινούνται σε υψηλούς αριθμούς επιστρέφοντας από τις ΥΧΕ μπορούν να είναι φορείς εισαγωγής μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρώπη. Η διασφάλιση ενός «ασφαλούς τουρισμού» αποτελεί, επομένως, κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα των οικονομιών των ΥΧΕ που εξαρτώνται σημαντικά από τον τουρισμό.
(17)  Η επίπτωση των μεταδοτικών ασθενειών στις ΥΧΕ, όπως ο δάγγειος στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό και ο ιός Chikungunya στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, μπορούν να έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την υγεία και την οικονομία. Πέραν του ότι μειώνουν την παραγωγικότητα των πληγέντων πληθυσμών, οι επιδημίες στις ΥΧΕ μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και τον τουρισμό που αποτελεί τον πυλώνα της οικονομίας πολλών ΥΧΕ. Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμών τουριστών και διακινούμενων εργαζομένων ταξιδεύουν προς τις ΥΧΕ, οι χώρες αυτές είναι ευάλωτες στην εισαγωγή λοιμωδών νοσημάτων. Η ευχερής και τακτική πρόσβαση στις υπηρεσίες εργασιακής ιατρικής θα μπορούσε να περιορίσει την έκταση των επιδημιών. Αντίστροφα, τα άτομα που μετακινούνται σε υψηλούς αριθμούς επιστρέφοντας από τις ΥΧΕ μπορούν να είναι φορείς εισαγωγής μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρώπη. Η διασφάλιση ενός «ασφαλούς τουρισμού» αποτελεί, επομένως, κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα των οικονομιών των ΥΧΕ που εξαρτώνται σημαντικά από τον τουρισμό.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ λαμβάνει υπόψη και συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και ταυτότητας των ΥΧΕ.
(18)  Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να αποδίδει δέουσα προσοχή και να συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και ταυτότητας των ΥΧΕ. Επίσης θα πρέπει να αφιερώνει την αναγκαία προσοχή και να συμβάλλει στην προστασία και στο σεβασμό των αυτοχθόνων πληθυσμών των ΥΧΕ.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Η Ένωση αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια πιο ενεργός εταιρική σχέση με τις ΥΧΕ σε ό,τι αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την εμπορία ανθρώπων, την τρομοκρατία και τη διαφθορά.
(19)  Η Ένωση αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια πιο ενεργός εταιρική σχέση με τις ΥΧΕ σε ό,τι αφορά τη χρηστή οικονομική, κοινωνική και φορολογική διακυβέρνηση και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την εμπορία ανθρώπων, την τρομοκρατία και τη διαφθορά.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Το εμπόριο και η συναφής με το εμπόριο συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση του στόχου αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα της οικονομίας, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
(20)  Το εμπόριο και η συναφής με το εμπόριο συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλει συστηματικά στην υλοποίηση του στόχου αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα της οικονομίας, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η Ένωση, ο κυριότερος εμπορικός εταίρος τόσο των ΥΧΕ όσο και των κρατών ΑΚΕ που γειτνιάζουν με αυτές και των λοιπών οικονομικών εταίρων τους, συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στις παγκόσμιες εξελίξεις που συνίστανται σε μια διαρκή διαδικασία ελευθέρωσης των συναλλαγών.
(21)  Η Ένωση, ο κυριότερος εμπορικός εταίρος των ΥΧΕ, υποχρεώνεται από τις παγκόσμιες εξελίξεις που συνίστανται σε μια διαρκή διαδικασία ελευθέρωσης των συναλλαγών, που δεν ευνοεί επαρκώς τα μικρά νησιωτικά εδάφη, να λαμβάνει καλύτερα υπόψη τα συμφέρονται των ΥΧΕ στις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει με τα κράτη που γειτνιάζουν με τις ΥΧΕ. Αυτό συνεπάγεται συνυπευθυνότητα για την συστηματική συμπερίληψη ρητρών για την τήρηση ελάχιστων κοινωνικών κανόνων κατά την διαπραγμάτευση κάθε εταιρικής σχέσης ή εμπορικής συμφωνίας.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Καθώς οι πολιτικές λιτότητας είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, υπάρχει ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ και της Ένωσης για να δοθεί τέλος στην πολιτική αυτή και να προωθηθούν φιλόδοξα προγράμματα δημόσιων επενδύσεων που αποτελούν τον μοναδικό τρόπο για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και εργασιακών συνθηκών για την πλειοψηφία του πληθυσμού τόσο στις ΥΧΕ όσο και στην Ένωση.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Οι ΥΧΕ είναι ευπαθή νησιωτικά περιβάλλοντα που απαιτούν την κατάλληλη προστασία, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Όσον αφορά τα ραδιενεργά απόβλητα, το άρθρο 198 της Συνθήκης Ευρατόμ και το σχετικό παράγωγο δίκαιο περιλαμβάνουν σχετικές διατάξεις, με εξαίρεση τη Γροιλανδία στην οποία δεν εφαρμόζεται η Συνθήκη Ευρατόμ. Για τα λοιπά απόβλητα, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι κανόνες της Ένωσης που πρέπει να εφαρμόζονται στις ΥΧΕ.
(22)  Οι ΥΧΕ είναι ευπαθή νησιωτικά περιβάλλοντα που απαιτούν την κατάλληλη προστασία, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων και ραδιενεργών ρυπάνσεων. Όσον αφορά τα ραδιενεργά απόβλητα, το άρθρο 198 της Συνθήκης Ευρατόμ και το σχετικό παράγωγο δίκαιο περιλαμβάνουν σχετικές διατάξεις, με εξαίρεση τη Γροιλανδία στην οποία δεν εφαρμόζεται η Συνθήκη Ευρατόμ. Για τα λοιπά απόβλητα, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι κανόνες της Ένωσης που πρέπει να εφαρμόζονται στις ΥΧΕ. Για τις ραδιενεργές ρυπάνσεις, που συνδέονται κυρίως με πυρηνικές δοκιμές, σκόπιμο είναι να προσδιοριστούν οι κανόνες της Ένωσης που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στις ΥΧΕ, προκειμένου να προστατευθεί βιώσιμα η βιοποικιλότητα και οι πληθυσμοί από τις εν λόγω μορφές ρύπανσης.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Λαμβανομένων υπόψη των στόχων ολοκλήρωσης και των εξελίξεων του παγκόσμιου εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών και της εγκατάστασης, είναι αναγκαίο να στηριχτεί η ανάπτυξη των αγορών υπηρεσιών και των επενδυτικών δυνατοτήτων με τη βελτίωση της πρόσβασης των υπηρεσιών και των επενδύσεων των ΥΧΕ στην αγορά της Ένωσης. Ως προς αυτό η Ένωση θα πρέπει να προσφέρει στις ΥΧΕ την καλύτερη δυνατή μεταχείριση που προβλέπεται για κάθε άλλο εμπορικό εταίρο με γενικές ρήτρες του μάλλον ευνοουμένου κράτους, και παράλληλα να διασφαλίζει πιο ευέλικτες δυνατότητες για τις εμπορικές σχέσεις με τις ΥΧΕ με τον περιορισμό της μεταχείρισης που χορηγούν οι ΥΧΕ στην Ένωση στα επίπεδα της μεταχείρισης που παρέχεται στις άλλες μεγάλες εμπορικές οικονομίες.
(26)  Λαμβανομένων υπόψη των στόχων ολοκλήρωσης και των εξελίξεων του παγκόσμιου εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών και της εγκατάστασης, είναι αναγκαίο να στηριχτεί η ανάπτυξη των αγορών υπηρεσιών και των επενδυτικών δυνατοτήτων με τη βελτίωση της πρόσβασης των υπηρεσιών και των επενδύσεων των ΥΧΕ στην αγορά της Ένωσης, διευκολύνοντάς τους την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις. Ως προς αυτό η Ένωση θα πρέπει να προσφέρει στις ΥΧΕ την καλύτερη δυνατή μεταχείριση που προβλέπεται για κάθε άλλο εμπορικό εταίρο με γενικές ρήτρες του μάλλον ευνοουμένου κράτους, και παράλληλα να διασφαλίζει πιο ευέλικτες δυνατότητες για τις εμπορικές σχέσεις με τις ΥΧΕ με τον περιορισμό της μεταχείρισης που χορηγούν οι ΥΧΕ στην Ένωση στα επίπεδα της μεταχείρισης που παρέχεται στις άλλες μεγάλες εμπορικές οικονομίες.
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις συναλλαγές και απαιτούν συνεργασία. Το εμπόριο και η συνδεόμενη με το εμπόριο συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές ανταγωνισμού και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν την ισότιμη κατανομή των κερδών από το εμπόριο.
(28)  Τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις συναλλαγές και την κατάσταση της απασχόλησης και απαιτούν συνεργασία. Το εμπόριο και η συνδεόμενη με το εμπόριο συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές απασχόλησης, ιδίως των νέων και τις πολιτικές ανταγωνισμού και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν την ισότιμη κατανομή των κερδών από το εμπόριο.
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΥΧΕ μπορούν να συμμετέχουν υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, καθώς και στην περιφερειακή, υποπεριφερειακή και διεθνή αγορά, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ικανότητα των ΥΧΕ στους σχετικούς τομείς. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και οι δεξιότητές τους, η ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η διαφοροποίηση των οικονομικών τομέων και η εφαρμογή κατάλληλου νομικού πλαισίου, ώστε να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό κλίμα που θα προσελκύσει τις επενδύσεις.
(29)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΥΧΕ μπορούν να συμμετέχουν υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, καθώς και στην περιφερειακή, υποπεριφερειακή και διεθνή αγορά, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ικανότητα των ΥΧΕ στους σχετικούς τομείς. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και οι δεξιότητές τους μέσω: της παροχής της κατάλληλης επαγγελματικής και συνεχούς κατάρτισης· της διευκόλυνσης της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε εργαλεία μικροχρηματοδότησης και δάνεια· της διαφοροποίησης των οικονομικών τομέων και· της εφαρμογής κατάλληλου νομικού πλαισίου, ώστε να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό κλίμα που θα προσελκύσει τις επενδύσεις. Προς τον σκοπό αυτό ο συνδυασμός των κεφαλαίων του ΕΤΑ και των προγραμμάτων και των οργάνων που είναι εγγεγραμμένα στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης στα οποία οι ΥΧΕ είναι επιλέξιμες θα καθιστούσε δυνατή την αύξηση και την εκλογίκευση των επιδιωκόμενων επενδύσεων.
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)  Οι ΥΧΕ μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Σε σχέση με αυτό, πρέπει να επισημανθεί η ανάγκη για περισσότερη πραγματική διαφάνεια στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Οι διαδικασίες σχετικά με τη χρηματοδοτική ενίσχυση που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 82 αναθέτουν ειδικά στις ΥΧΕ την κύρια αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό και την συνεργασία εφαρμογής του 11ου ΕΤΑ. Η συνεργασία θα διεξάγεται κυρίως σύμφωνα με τις εδαφικές ρυθμίσεις των ΥΧΕ και θα ενισχύει τη στήριξη για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι ΥΧΕ που τυγχάνουν χρηματοδότησης από διάφορες πηγές που προβλέπονται στο άρθρο 76.
(33)  Οι διαδικασίες σχετικά με τη χρηματοδοτική ενίσχυση που προβλέπεται στα άρθρα 9 και 82 αναθέτουν ειδικά στις ΥΧΕ την κύρια αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό και την συνεργασία εφαρμογής του 11ου ΕΤΑ. Η συνεργασία θα διεξάγεται κυρίως σύμφωνα με τις εδαφικές ρυθμίσεις των ΥΧΕ και θα ενισχύει τη στήριξη για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι ΥΧΕ μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης από διάφορες πηγές που προβλέπονται στο άρθρο 76, και ότι η Επιτροπή πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των ΥΧΕ στα οριζόντια προγράμματα, μέσω της χάραξης «στρατηγικής για τις ΥΧΕ», όπως προβλέπεται στο άρθρο 88, παράγραφος 2α.
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Προκειμένου να εγκριθούν λεπτομερείς κανόνες για την εκπόνηση των εγγράφων προγραμματισμού, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, την επανεξέταση και την εφαρμογή τους, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και για χρηματοπιστωτικές διορθώσεις, η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη Μέρος IV της παρούσας απόφασης. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι τροποποιήσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων που τροποποιούν τα προσαρτήματα του παραρτήματος VI, σύμφωνα με το άρθρο 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Συμβούλιο.
(34)  Προκειμένου να εγκριθούν λεπτομερείς κανόνες για την εκπόνηση των εγγράφων προγραμματισμού, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση, την επανεξέταση και την εφαρμογή τους, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και για χρηματοπιστωτικές διορθώσεις, η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη Μέρος IV της παρούσας απόφασης. Προκειμένου να εγκριθούν αποφάσεις σχετικά με την χορήγηση σώρευσης καταγωγής μεταξύ μιας ΥΧΕ και χώρας με την οποία η Ένωση έχει συνάψει και εφαρμόζει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, όσον αφορά παρεκκλίσεις από το σύστημα των εγγεγραμμένων εξαγωγέων, και την προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις του παραρτήματος VI, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το παράρτημα VI της παρούσας απόφασης. Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι τροποποιήσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων που τροποποιούν τα προσαρτήματα του παραρτήματος VI, σύμφωνα με το άρθρο 209 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους σκοπούς της έγκρισης αποφάσεων όσον αφορά την προσωρινή ανάκληση του ευεργετήματος των προτιμησιακών καθεστώτων και τα μέτρα προηγούμενης εποπτείας, που προβλέπονται στο παράρτημα VII, καθώς και για τα προσωρινά και οριστικά μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται στο παράρτημα VIII, θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα παραρτήματα VII και VIII της παρούσας απόφασης αντιστοίχως. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, λαμβάνονται υπόψη η ταυτότητα και η γεωγραφική, πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση των επιμέρους ΥΧΕ.
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β) η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης·
β) η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και των πράσινων θέσεων απασχόλησης σε όλες τις βιομηχανίες πράσινης ανάπτυξης·
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Για την ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων, η Ένωση και οι ΥΧΕ προσπαθούν να καταστήσουν γνωστή τη σύνδεση στους πολίτες τους, ειδικότερα με την προώθηση της ανάπτυξης των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων των ΥΧΕ, αφενός, και των ομολόγων τους στην Ένωση, αφετέρου.
1.  Για την ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων, η Ένωση και οι ΥΧΕ προσπαθούν να καταστήσουν γνωστή τη σύνδεση και τα εξ αυτής απορρέοντα επιμερισμένα οφέλη στους πολίτες τους, ειδικότερα με την προώθηση της ανάπτυξης των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων των ΥΧΕ, αφενός, και των ομολόγων τους στην Ένωση, αφετέρου. Ως προς την πτυχή αυτή, η Ένωση μεριμνά για την έμπρακτη συμμετοχή των ΥΧΕ στα προγράμματα ενημέρωσης και επικοινωνίας, και ειδικότερα τα κέντρα πληροφόρησης «Europe Direct», ούτως ώστε να φέρει την Ένωση πλησιέστερα στους πολίτες της που ζουν στις ΥΧΕ.
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την προώθηση των εταιρικών σχέσεων με τις ΥΧΕ στο σύνολο των προγραμμάτων και των οργάνων που είναι εγγεγραμμένα στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 88.
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Η σύνδεση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ και άλλων εταίρων στους τομείς συνεργασίας που καθορίζονται στα Μέρη 2 και 3 της παρούσας απόφασης. Ως προς αυτό, στόχος της σύνδεσης είναι να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, των γειτονικών τους χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) και των κρατών εκτός ΑΚΕ. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, η Ένωση βελτιώνει τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από διάφορους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς της ΕΕ.
3.  Η σύνδεση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ και άλλων εταίρων στους τομείς συνεργασίας που καθορίζονται στα Μέρη 2 και 3 της παρούσας απόφασης. Ως προς αυτό, στόχος της σύνδεσης είναι να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, των γειτονικών τους χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) και των κρατών εκτός ΑΚΕ. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, η Ένωση βελτιώνει τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από διάφορους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς της ΕΕ. Επιπλέον, η Ένωση εμπλέκει τις ΥΧΕ στον πολιτικό διάλογο που διεξάγει με τις χώρες που γειτνιάζουν με τις ΥΧΕ, και τις ενημερώνει για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα πολιτικά φόρουμ στα οποία συμμετέχει η Ένωση, όπως η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ. Επί πλέον, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή υποστηρίζουν τυχόν αίτηση των αρχών ΥΧΕ να συμμετάσχουν ως παρατηρητές κατά την ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ, με την επιφύλαξη του εσωτερικού κανονισμού της Συνέλευσης·
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ
δ) συμμετοχή των ΥΧΕ στην ανάπτυξη περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο των οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης·
δ) συμμετοχή των ΥΧΕ στην ανάπτυξη περιφερειακών οργανώσεων και περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο των οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης·
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Οι ΥΧΕ οργανώνουν, κατά περίπτωση, διάλογο και διαβουλεύσεις με αρχές και οργανισμούς όπως:
2.  Οι ΥΧΕ οργανώνουν, κατά περίπτωση, διάλογο και διαβουλεύσεις με αρχές, βουλευτές και οργανισμούς όπως:
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα) βουλευτές των ΥΧΕ που έχουν εκλεγεί σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·
Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα) φορείς, όπως για παράδειγμα, ο σύνδεσμος των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (OCTA)·
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα) βουλευτές των ΥΧΕ που έχουν εκλεγεί σε εθνικό και επίπεδο Ένωσης·
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)
(4α)  Ο διάλογος επιτρέπει στις ΥΧΕ να λαμβάνουν γνώση των διαφόρων περιφερειακών, οριζόντιων προγραμμάτων, καθώς και των τρεχόντων περιφερειακών ΕΤΑ, ούτως ώστε να μπορούν να συμμετέχουν.
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α) φόρουμ διαλόγου ΥΧΕ-ΕΕ (εφεξής το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ) συνέρχεται ετησίως για να φέρει σε επαφή τις αρχές ΥΧΕ, τους εκπροσώπους των κρατών μελών και την Επιτροπή. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ και οι εκπρόσωποι των εξόχως απόκεντρων περιοχών συνδέονται με το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ, κατά περίπτωση·
α) φόρουμ διαλόγου ΥΧΕ-ΕΕ (εφεξής το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ) συνέρχεται ετησίως για να φέρει σε επαφή τις αρχές ΥΧΕ, τους βουλευτές των ΥΧΕ που έχουν εκλεγεί, τους εκπροσώπους των κρατών μελών και την Επιτροπή. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνδέονται με το φόρουμ αυτό. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ, οι εκπρόσωποι των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και τα γειτονικά κράτη ΑΚΕ και μη, συνδέονται με το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ, κατά περίπτωση·
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β) κατά τακτά διαστήματα, η Επιτροπή, οι ΥΧΕ και τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες πραγματοποιούν τριμερείς διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές διοργανώνονται κατά κανόνα τέσσερις φορές το έτος με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή έπειτα από αίτημα των ΥΧΕ και των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες·
β) κατά τακτά διαστήματα, η Επιτροπή, οι ΥΧΕ και τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες πραγματοποιούν τριμερείς διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές διοργανώνονται τουλάχιστον τέσσερις φορές το έτος και όποτε παραστεί ανάγκη, με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή έπειτα από αίτημα μιας ή περισσοτέρων ΥΧΕ και των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες·
Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα) τη χορήγηση ενίσχυσης στις ΥΧΕ που ασκούν βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα και αξιοποιούν τον οικοσυστημικό πλούτο των εδαφών, ειδικότερα στους τομείς της έρευνας, της γεωργίας, της βιοτεχνίας και του τουρισμού·
Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 17 – στοιχείο β
β) τον συμβιβασμό των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές, με το δυναμικό των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις πρώτες ύλες, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
β) τον συμβιβασμό των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, η γεωργία, ο τουρισμός, οι θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, η βιομηχανία, οι εξορυκτικές δραστηριότητες και η χωροταξία, με το δυναμικό των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις πρώτες ύλες, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ρυπάνσεων του εδάφους που συνδέονται με τις ανθρώπινες και ζωικές δραστηριότητες.
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων ή μελλοντικών διμερών συμφωνιών εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ, η Ένωση και οι ΥΧΕ έχουν ως στόχο να προβαίνουν σε τακτικές μεταξύ τους διαβουλεύσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των πόρων στο πλαίσιο των αρμόδιων οργάνων της σύνδεσης που προβλέπονται στο άρθρο 13.
γ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων ή μελλοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας που συνάπτονται από την Ένωση, η Ένωση και οι ΥΧΕ έχουν ως στόχο να προβαίνουν σε τακτικές μεταξύ τους διαβουλεύσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των πόρων στο πλαίσιο των αρμόδιων οργάνων της σύνδεσης που προβλέπονται στο άρθρο 13.
Τροπολογία 37
Σχέδιο απόφασης
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β) τον διάλογο και τη συνεργασία όσον αφορά τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας και της αποτελεσματικής συνεργασίας με τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και στο πλαίσιο των περιφερειακών αυτών οργανώσεων. Ο διάλογος και η συνεργασία περιλαμβάνουν προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης, κίνητρα και υποχρεώσεις για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας και του παράκτιου περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα.
β) τον διάλογο και τη συνεργασία όσον αφορά τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας και της αποτελεσματικής συνεργασίας με τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και στο πλαίσιο των περιφερειακών αυτών οργανώσεων. Ο διάλογος και η συνεργασία περιλαμβάνουν προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης, κίνητρα και υποχρεώσεις για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας και του παράκτιου περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα. Ο διάλογος και η συνεργασία πρέπει να συνοδεύονται από ενίσχυση των προσπαθειών, από πλευράς Επιτροπής, για την προώθηση μιας βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας με τη στήριξη των τοπικών συστημάτων παρακολούθησης και επιτήρησης μέσω συμφωνιών εταιρικής σχέσης με τις συνδεδεμένες με την Ένωση YXE.
Τροπολογία 38
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 20 – παράγραφος 2
2.  Στον τομέα της υδροδότησης και αποχέτευσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρόσβαση στο πόσιμο νερό και στις υπηρεσίες αποχέτευσης στις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς, πράγμα που συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του και την αύξηση της παραγωγικότητας.
2.  Στον τομέα της υδροδότησης και αποχέτευσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρόσβαση στο πόσιμο νερό και στις υπηρεσίες αποχέτευσης στις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς ή που εκτίθενται ιδιαίτερα σε φυσικές καταστροφές, πράγμα που συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του και την αύξηση της παραγωγικότητας.
Τροπολογία 39
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 21
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων αφορά την προώθηση της χρήσης των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών σε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης των αποβλήτων, της ανακύκλωσης ή άλλων διαδικασιών για την εξαγωγή των δευτερογενών πρώτων υλών, και της διάθεσης των αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων αφορά την προώθηση της χρήσης των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών σε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση των αποβλήτων ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης των αποβλήτων, της ανακύκλωσης ή άλλων διαδικασιών για την εξαγωγή των δευτερογενών πρώτων υλών, και της διάθεσης των αποβλήτων.

Τροπολογία 40
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β) τις οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές·
β) τις συλλογικές μεταφορές και άλλα βιώσιμα μέσα οδικών μεταφορών, τις σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές·
Τροπολογία 41
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 29
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποβλέπει στην προώθηση, στις ΥΧΕ, της καινοτομίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της καθημερινής ζωής τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων, καθώς και στην προαγωγή της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Η συνεργασία αποβλέπει, ειδικότερα, στην ενίσχυση της ρυθμιστικής ικανότητας των ΥΧΕ και μπορεί να στηρίξει την επέκταση των δικτύων και υπηρεσιών ΤΠΕ με τα ακόλουθα μέτρα:

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποβλέπει στην προώθηση, στις ΥΧΕ, της καινοτομίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της συνεργασίας, της ελευθερίας της έκφρασης, της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης και της βελτίωσης της καθημερινής ζωής τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων, καθώς και στην προαγωγή της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Η συνεργασία αποβλέπει, ειδικότερα, στην ενίσχυση της ρυθμιστικής ικανότητας των ΥΧΕ και μπορεί να στηρίξει την επέκταση των δικτύων και υπηρεσιών ΤΠΕ με τα ακόλουθα μέτρα:

α) τη δημιουργία ενός προβλέψιμου ρυθμιστικού περιβάλλοντος που συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενισχύει την ανάπτυξη και την καινοτομία και ευνοεί τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών·
α) τη δημιουργία ενός προβλέψιμου ρυθμιστικού περιβάλλοντος που συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενισχύει την ανάπτυξη και την καινοτομία και ευνοεί τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών·
β) τον διάλογο για τις διάφορες πτυχές πολιτικής που αφορούν την προώθηση και την παρακολούθηση της κοινωνίας της πληροφορίας·
β) τον διάλογο για τις διάφορες πτυχές πολιτικής που αφορούν την προώθηση και την παρακολούθηση της κοινωνίας της πληροφορίας·
γ) την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των προτύπων και της διαλειτουργικότητας·
γ) την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των προτύπων και της διαλειτουργικότητας·
δ) την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας για τις ΤΠΕ και στον τομέα των ερευνητικών υποδομών που βασίζονται στις ΤΠΕ·
δ) την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας για τις ΤΠΕ και στον τομέα των ερευνητικών υποδομών που βασίζονται στις ΤΠΕ·
ε) την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών σε τομείς με υψηλό κοινωνιακό αντίκτυπο.
ε) την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών σε τομείς με υψηλό κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η εκπαίδευση και η επαγγελματική επιμόρφωση.
Τροπολογία 42
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 – εισαγωγικό μέρος
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας καλύπτει την επιστήμη, την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με σκοπό να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ και την προώθηση της αριστείας και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο των ΥΧΕ. Ειδικότερα, η συνεργασία αφορά:

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας καλύπτει την επιστήμη, την εκπαίδευση, την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με σκοπό να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ και την προώθηση της αριστείας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ειδικότερα των ΜΜΕ στις ΥΧΕ. Ειδικότερα, η συνεργασία αφορά:

Τροπολογία 43
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 – στοιχείο β
β) τη χάραξη πολιτικών και την δημιουργία θεσμών στο πλαίσιο των ΥΧΕ και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και την εφαρμογή τους·
β) τη χάραξη πολιτικών και την δημιουργία θεσμών στο πλαίσιο των ΥΧΕ και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και την εφαρμογή τους·
Τροπολογία 44
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 – στοιχείο δ
δ) τη συμμετοχή διαφόρων ερευνητών, ερευνητικών οργανισμών και νομικών οντοτήτων των ΥΧΕ στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας εντός της Ένωσης·
δ) τη συμμετοχή διαφόρων ερευνητών, ερευνητικών οργανισμών, ΜΜΕ και νομικών οντοτήτων των ΥΧΕ στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα των προγραμμάτων έρευνας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης και ειδικότερα των ΜΜΕ·
Τροπολογία 45
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 30 – στοιχείο ε
ε) την εκπαίδευση και τη διεθνή κινητικότητα των ερευνητών των ΥΧΕ και τις ανταλλαγές των ερευνητών.
ε) την εκπαίδευση και τη διεθνή κινητικότητα των ερευνητών και των φοιτητών των ΥΧΕ και τις ανταλλαγές των ερευνητών και φοιτητών.
Τροπολογία 46
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 31 – παράγραφος 1
1.  Η Ένωση μεριμνά ώστε τα φυσικά πρόσωπα των ΥΧΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 49, να μπορούν να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες της Ένωσης για τη νεολαία με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους υπηκόους των κρατών μελών.
1.  Η Ένωση μεριμνά ώστε τα φυσικά πρόσωπα των ΥΧΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 49, να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες και στα προγράμματα της Ένωσης για τη νεολαία με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους υπηκόους των κρατών μελών.
Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
2.  Η σύνδεση αποβλέπει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των νέων που ζουν στις ΥΧΕ και στην Ένωση, μεταξύ άλλων με την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων των ΥΧΕ, καθώς και με την ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων.
2.  Η σύνδεση αποβλέπει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των νέων που ζουν στις ΥΧΕ και στην Ένωση, μεταξύ άλλων με την προώθηση της εκπαιδευτικής και αρχικής, επαγγελματικής ή συνεχούς επιμόρφωσης, των μαθησιακών ανταλλαγών και της κινητικότητας των νέων των ΥΧΕ, καθώς και με την ενθάρρυνση της διαπολιτιστικής μάθησης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων.
Τροπολογία 48
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Ένωση και οι ΥΧΕ συνεργάζονται με σκοπό να διασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των νεαρών ατόμων στην αγορά εργασίας με σκοπό να αποφευχθεί η ανεργία στους νέους.
Τροπολογία 49
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα) παροχή ευκαιριών επαγγελματικής εμπειρίας για σπουδαστές, για να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες στην αγορά εργασίας·
Τροπολογία 50
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β) τη στήριξη των ΥΧΕ κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης.
β) τη στήριξη των ΥΧΕ κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και της επίσημης και ανεπίσημης επαγγελματικής επιμόρφωσης·
Τροπολογία 51
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
2.  Η Ένωση μεριμνά ώστε τα φυσικά πρόσωπα των ΥΧΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 49, να μπορούν να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους υπηκόους των κρατών μελών.
2.  Η Ένωση μεριμνά ώστε τα φυσικά πρόσωπα των ΥΧΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 49, να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης και πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα Erasmus για όλους.
Τροπολογία 52
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 – παράγραφος 3
3.  Η Ένωση μεριμνά ώστε οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και ιδρύματα των ΥΧΕ να μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακές πρωτοβουλίες συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα των κρατών μελών.
3.  Η Ένωση μεριμνά ώστε οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και ιδρύματα και οι σχολές επαγγελματικής επιμόρφωσης των ΥΧΕ να μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακές πρωτοβουλίες συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα των κρατών μελών.
Τροπολογία 53
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
1.  Η Ένωση και οι ΥΧΕ διατηρούν τον διάλογο στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, ώστε να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ΥΧΕ και στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας στις ΥΧΕ και στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Ο διάλογος αυτός αποβλέπει επίσης στη στήριξη των προσπαθειών των αρχών των ΥΧΕ να αναπτύξουν πολιτικές και νομοθεσία στον τομέα αυτό.
1.  Η Ένωση και οι ΥΧΕ διατηρούν τον διάλογο στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, ώστε να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ΥΧΕ και στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και της κοινωνικής ένταξης σε μία πράσινη οικονομία στις ΥΧΕ και στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Ο διάλογος αυτός αποβλέπει επίσης στη στήριξη των προσπαθειών των αρχών των ΥΧΕ να αναπτύξουν πολιτικές και νομοθεσία στον τομέα αυτό.
Τροπολογία 54
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 2
2.  Ο διάλογος αφορά κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές και τη νομοθεσία στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής που ενδιαφέρουν τόσο την Ένωση όσο και τις ΥΧΕ. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη τομείς όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κοινωνική προστασία, ο κοινωνικός διάλογος, οι ίσες ευκαιρίες, η μη εισαγωγή διακρίσεων και η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία και διάφορα άλλα εργασιακά πρότυπα.
2.  Ο διάλογος αφορά κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές και τη νομοθεσία στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής που ενδιαφέρουν τόσο την Ένωση όσο και τις ΥΧΕ. Είναι σκόπιμη η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως στο πλαίσιο των ΜΜΕ με την προώθηση φιλόδοξων κοινωνικών στόχων. Ο διάλογος θα παροτρύνει όλα τα καινοτόμα μέτρα που πρέπει να προστατεύουν το περιβάλλον και την υγεία των εργαζομένων και των πολιτών, που αποσκοπούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς όπου οι ΥΧΕ διαθέτουν πλεονέκτημα, όπως οι βιοποικιλότητα, οι ορυκτοί πόροι και η νέα τεχνολογία, καθώς και σε τομείς που αφορούν την βελτίωση της προσβασιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη τομείς όπως η πρόβλεψη μελλοντικών απαιτήσεων σε δεξιότητες, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κατάρτιση ενός εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η κοινωνική προστασία η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κοινωνική προστασία, ο κοινωνικός διάλογος, οι ίσες ευκαιρίες, η μη εισαγωγή διακρίσεων και η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία και διάφορα άλλα εργασιακά πρότυπα.
Τροπολογία 55
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Ένωση και οι ΥΧΕ θα συνεργαστούν με σκοπό να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για μία ενεργό πολιτική στον τομέα της αγοράς εργασίας, έναν ισχυρό κοινωνικό διάλογο, προδιαγραφές στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας έτσι ώστε να υπάρξει εγγύηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων·
Τροπολογία 56
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Η Ένωση και οι ΥΧΕ συνεργάζονται με σκοπό να εξασφαλίσουν μία σωστή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ευελιξίας στην αγορά εργασίας μέσω μιας εκτεταμένης εφαρμογής των αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια (flexicurity), και να αντιμετωπίσουν την τμηματοποίηση της αγοράς εργασίας, παρέχοντας αφενός επαρκή κάλυψη στον τομέα της κοινωνικής προστασίας για άτομα σε μεταβατικές περιόδους, ή, με συμβόλαια προσωρινής ή μερικής απασχόλησης, και αφετέρου δίνοντας πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξέλιξης καθώς και εργασίας πλήρους απασχόλησης·
Τροπολογία 57
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 2γ (νέα)
2 γ. Η μείωση του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της «διαρροής εγκεφάλων» και της μετανάστευσης νεαρών ατόμων για εργασία, αποτελεί μία πρόκληση για πολλές ΥΧΕ και για το λόγο αυτό η Ένωση και οι ΥΧΕ θα συνεργαστούν ώστε να προστατεύσουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων μεταναστών στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία 58
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 α (νέο)
Άρθρο 33α

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν καμία διάκριση ως προς τους εργαζομένους των ΥΧΕ όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους λοιπούς όρους εργασίας.
2.  Οι αρχές των ΥΧΕ μεταχειρίζονται τους εργαζομένους των κρατών μελών κατά τρόπο τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκό με τους υπηκόους τρίτης χώρας και δεν εφαρμόζουν διακριτική μεταχείριση στους υπηκόους των κρατών μελών. Εντούτοις, προκειμένου να προωθηθεί η απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, οι αρχές μιας ΥΧΕ δύνανται να θεσπίζουν ρυθμίσεις υπέρ των τοπικών εργαζομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ κοινοποιούν τις ρυθμίσεις που θεσπίζουν στην Επιτροπή, η οποία και ενημερώνει τα κράτη μέλη.
3.  Το άρθρο δεν εφαρμόζεται στις θέσεις απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση.
Τροπολογία 59
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 β (νέο)
Άρθρο 33β

Κοινωνικός διάλογος και ανάπτυξη της κοινωνικής δημοκρατίας

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και της ανάπτυξης της κοινωνικής δημοκρατίας, μπορεί να υποστηριχθεί με μέτρα που θα αφορούν:

– δράσεις που θα καθιστούν δυνατή την επιμόρφωση των κοινωνικών εταίρων,
– δράσεις που θα επιτρέπουν την επικοινωνία και την δημιουργία χώρων για την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου και της κοινωνικής δημοκρατίας,
– δράσεις που θα καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, των καλύτερων κοινωνικών πρακτικών.
Τροπολογία 60
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 34 - στοιχείο α
α) δράσεις για την ενίσχυση της ικανότητας ετοιμότητας και αντίδρασης έναντι των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, όπως των λοιμωδών νοσημάτων, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν με βάση τις υφιστάμενες δομές και θα πρέπει να στοχεύουν ασυνήθη συμβάντα·
α) δράσεις για την ενίσχυση της ικανότητας ετοιμότητας και αντίδρασης έναντι των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, όπως των λοιμωδών νοσημάτων, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν με βάση τις υφιστάμενες δομές και την εργασιακή ιατρική και θα πρέπει να στοχεύουν ασυνήθη συμβάντα·
Τροπολογία 61
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 34 – στοιχείο α α (νέο)
αα) η Ένωση και οι ΥΧΕ οργανώνουν ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον χώρο εργασίας. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι καλύπτονται από πολιτικές πρόληψης και επωφελούνται από τον ουσιαστικό σεβασμό του θεμελιώδους δικαιώματός τους στην υγεία.
Τροπολογία 62
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 34 – στοιχείο β
β) δημιουργία ικανοτήτων με την ενίσχυση δικτύων δημόσιας υγείας, σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και να προαχθεί η κατάλληλη κατάρτιση·
β) δημιουργία ικανοτήτων με την ενίσχυση δικτύων δημόσιας υγείας, σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και να προαχθεί η κατάλληλη κατάρτιση και η εγκατάσταση της τηλεϊατρικής·
Τροπολογία 63
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 34 α (νέο)
Άρθρο 34α

Υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασίας

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας αποβλέπει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ όσον αφορά την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών και ατυχημάτων με μέτρα που περιλαμβάνουν:

– δράσεις που επιτρέπουν να εκπονηθούν μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες επί θεμάτων υγείας και ασφάλειας στον τόπο της εργασίας και αφορούν σε κινδύνους που προσιδιάζουν στα συγκεκριμένα εδάφη,
– την πλαισίωση του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας επί θεμάτων υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας,
– υποστήριξη των δράσεων για την προώθηση της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων.
Τροπολογία 64
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – τίτλος
Προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικών μνημείων

Πολιτιστική κληρονομιά και ιστορικά μνημεία

Τροπολογία 65
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – εισαγωγικό μέρος
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ιστορικών μνημείων αποβλέπει στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειρογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών με:

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και των ιστορικών μνημείων αποβλέπει στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειρογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών και στη βιώσιμη αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με:

Τροπολογία 66
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η συνεργασία μπορεί επίσης να αφορά τη βελτίωση των γνώσεων, τη διατήρηση και την αξιοποίηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των ΥΧΕ.

Τροπολογία 67
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 44 α (νέο)
Άρθρο 44α

Διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες

Όταν διαπραγματεύεται τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας με τρίτη χώρα, η Ένωση καταβάλλει προσπάθειες για την πρόβλεψη της επέκτασης των δασμολογικών προτιμήσεων που χορηγούνται στα προϊόντα της Ένωσης στα προϊόντα που προέρχονται από τις ΥΧΕ.

Τροπολογία 68
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 54 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Σε περίπτωση που εμπορικές συμφωνίες υπό διαπραγμάτευση με τρίτες χώρες ενδέχεται να απειλούν τα παραδοσιακά δίκτυα των ΥΧΕ, η Επιτροπή εκπονεί προηγουμένως μελέτες επιπτώσεων όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνέπειες σύμφωνα με κριτήρια που ορίζονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ΔΟΕ και τον ΟΗΕ. Αμέσως μετά την υλοποίησή τους, η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις εκτιμήσεις επιπτώσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στις κυβερνητικές και τοπικές αρχές των ΥΧΕ πριν από τη σύναψη των εν λόγω διεθνών συμφωνιών.
Τροπολογία 69
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β) τη διευκόλυνση της άρσης των εμποδίων στο εμπόριο ή τις επενδύσεις, όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση πλαισίων πολιτικής που ευνοούν την ανάπτυξη των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, καθώς και με την προώθηση προτύπων που ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές και οικονομικές ανάγκες και ελαχιστοποιούν τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο·
β) τη διευκόλυνση της άρσης των εμποδίων στο εμπόριο ή τις επενδύσεις, όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση πλαισίων πολιτικής που ευνοούν την ανάπτυξη των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, καθώς και με την προώθηση προτύπων που ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες και ελαχιστοποιούν τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο·
Τροπολογία 70
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ) την προώθηση του εμπορίου προϊόντων που συμβάλλουν σε κοινωνικές συνθήκες και σε περιβαλλοντικά υγιείς πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εθελοντικών καθεστώτων εξασφάλισης της βιωσιμότητας, όπως δίκαια και ηθικά εμπορικά καθεστώτα, οικολογικά σήματα και συστήματα πιστοποίησης προϊόντων προερχόμενων από φυσικούς πόρους·
γ) την προώθηση του εμπορίου προϊόντων που συμβάλλουν σε κοινωνικές συνθήκες και σε περιβαλλοντικά υγιείς πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εθελοντικών καθεστώτων εξασφάλισης της βιωσιμότητας, όπως δίκαια και ηθικά εμπορικά καθεστώτα, οικολογικά και κοινωνικά σήματα και συστήματα πιστοποίησης προϊόντων προερχόμενων από φυσικούς πόρους·
Τροπολογία 71
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 62
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών, της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και του εμπορίου μπορεί να περιλαμβάνει την κατάρτιση νόμων και κανονισμών στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, με σκοπό την αποφυγή περιττών φραγμών στο εμπόριο.

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών, της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και των εμπορικών συναλλαγών μπορεί να περιλαμβάνει δυνατότητες προσωρινής αναγνώρισης των καθιερωμένων στις ΥΧΕ κανόνων και διαδικασιών και την κατάρτιση νόμων και κανονισμών στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, με σκοπό την αποφυγή περιττών φραγμών στο εμπόριο.

Τροπολογία 72
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 – στοιχείο α
α) ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ να χαράζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη των συναλλαγών στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών·
α) ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ να χαράζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη των συναλλαγών στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα κάνοντας χρήση των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών·
Τροπολογία 73
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 – στοιχείο β
β) ενθάρρυνση των προσπαθειών των ΥΧΕ να θεσπίσουν κατάλληλα νομικά, ρυθμιστικά και θεσμικά πλαίσια, καθώς και τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες·
β) ενθάρρυνση των προσπαθειών των ΥΧΕ να θεσπίσουν κατάλληλα νομικά, ρυθμιστικά και θεσμικά πλαίσια, καθώς και τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες ώστε να προωθηθεί ιδίως η βελτίωση των κοινωνικών κανόνων και να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό κλίμα ευνοϊκό για την ανάπτυξη·
Τροπολογία 74
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 – στοιχείο δ
δ) διευκόλυνση της ανάπτυξης της αγοράς και των προϊόντων, καθώς και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων·
δ) διευκόλυνση της ανάπτυξης και της διαφοροποίησης της αγοράς και των προϊόντων, καθώς και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων·
Τροπολογία 75
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 – στοιχείο ε
ε) συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των επαγγελματικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις συναλλαγές στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών·
ε) συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των επαγγελματικών δεξιοτήτων, με την προσφορά κατάλληλων μέσων κατάρτισης, που σχετίζονται με τις συναλλαγές στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών·
Τροπολογία 76
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 68 – στοιχείο στ
στ) ενίσχυση της ικανότητας των ενδιάμεσων επιχειρηματικών φορέων να παρέχουν στις επιχειρήσεις των ΥΧΕ υπηρεσίες που σχετίζονται με τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, όπως π.χ. πληροφορίες για την αγορά·
στ) ενίσχυση της ικανότητας των ενδιάμεσων επιχειρηματικών φορέων να παρέχουν στις επιχειρήσεις των ΥΧΕ υπηρεσίες που σχετίζονται με τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, όπως π.χ. πληροφορίες για την αγορά, με την καλύτερη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών·
Τροπολογία 77
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 79 – παράγραφος 2
2.  Η Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για την ανάπτυξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές.
2.  Η Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για την ανάπτυξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές. Υποστηρίζει τις ΥΧΕ στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα των μακροοικονομικών τους δεικτών, ειδικότερα μέσω του υπολογισμού των ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης.
Τροπολογία 78
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 80 – παράγραφος 2
2.  Με πρωτοβουλία των ΥΧΕ, μπορούν να χρηματοδοτούνται μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα έγγραφα προγραμματισμού. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χρηματοδοτήσει τα μέτρα αυτά είτε από την προγραμματισμένη βοήθεια είτε από τις πιστώσεις που διατίθενται για μέτρα τεχνικής συνεργασίας.
2.  Με πρωτοβουλία των ΥΧΕ, μπορούν να χρηματοδοτούνται μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χρηματοδοτήσει τα μέτρα αυτά είτε από την προγραμματισμένη βοήθεια είτε από τις πιστώσεις που διατίθενται για μέτρα τεχνικής συνεργασίας.
Τροπολογία 79
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 80 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή διοργανώνει, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, και κατά προτίμηση στη συνέχεια του Φόρουμ ΕΕ-ΥΧΕ, τεχνική συνάντηση των τοπικών και εντεταλμένων διατακτών, ώστε να ενισχυθεί ο τεχνικός και θεσμικός διάλογος και να τελειοποιηθεί ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των ταμείων.
Τροπολογία 80
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 82 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Εναπόκειται στην Επιτροπή να μεριμνά, ούτως ώστε οι κανόνες προγραμματισμού να λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμένους ανθρωπίνους και διοικητικούς πόρους των ΥΧΕ και τις θεσμικές τους σχέσεις με τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες.

Τροπολογία 81
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 82 – παράγραφος 5
5.  Οι αρχές των ΥΧΕ και η Επιτροπή έχουν από κοινού την ευθύνη για την έγκριση του εγγράφου προγραμματισμού.
5.  Οι αρχές των ΥΧΕ και η Επιτροπή έχουν από κοινού την ευθύνη για την έγκριση του εγγράφου προγραμματισμού. Ως προς αυτό, το έγγραφο προγραμματισμού αποτελεί το αντικείμενο ανταλλαγών απόψεων μεταξύ της ΥΧΕ, του ενδιαφερομένου κράτους μέλους και της Επιτροπής. Κατά τις ανταλλαγές, διοργανώνονται τεχνικές συναντήσεις με τους εντεταλμένους διατάκτες και το σύνολο των εκπροσώπων των υπηρεσιών της Επιτροπής, των γραφείων και αντιπροσωπειών που έχουν σχέση με την εκτέλεση των προγραμμάτων, ει δυνατόν σε συνέχεια του «Φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ».
Τροπολογία 82
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 83 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή τους πόρους του 11ου ΕΤΑ που προορίζονται για την ΥΧΕ με τους τρόπους που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό του 11ου ΕΤΑ και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και στα μέτρα εφαρμογής της. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή συνάπτει συμφωνίες χρηματοδότησης με τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ.
1.  Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή τους πόρους του 11ου ΕΤΑ που προορίζονται για την ΥΧΕ με τους τρόπους που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό του 11ου ΕΤΑ και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και στα μέτρα εφαρμογής της. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή συνάπτει συμφωνίες χρηματοδότησης με τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ και διοργανώνει τεχνικές συναντήσεις με τους εντεταλμένους διατάκτες και το σύνολο των εκπροσώπων των υπηρεσιών της Επιτροπής, των γραφείων και αντιπροσωπειών που έχουν σχέση με την εκτέλεση των προγραμμάτων, ει δυνατόν σε συνέχεια του «Φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ».
Τροπολογία 83
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 84 – παράγραφος 8
8.  Η Επιτροπή ενημερώνει την επιτροπή για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον λογιστικό έλεγχο των εγγράφων προγραμματισμού.
8.  Η Επιτροπή ενημερώνει ταυτόχρονα την επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον λογιστικό έλεγχο των εγγράφων προγραμματισμού.
Τροπολογία 84
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 88 – παράγραφος 2
2.   Οι ΥΧΕ είναι επίσης επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ένωσης για συνεργασία με άλλες χώρες, κυρίως αναπτυσσόμενες, με την επιφύλαξη των κανόνων, των στόχων και των ρυθμίσεων που διέπουν τα εν λόγω προγράμματα.
2.   Στις ΥΧΕ χορηγείται επίσης στήριξη στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ένωσης για συνεργασία με άλλες χώρες, με την επιφύλαξη των κανόνων, των στόχων και των ρυθμίσεων που διέπουν τα εν λόγω προγράμματα.
Τροπολογία 85
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 88 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματική και αποτελεσματική συμμετοχή των ΥΧΕ στα διάφορα οριζόντια κοινοτικά προγράμματα, η Επιτροπή εκπονεί μια πραγματική «στρατηγική ΥΧΕ», ορίζοντας, σε κάθε γενική διεύθυνση, ένα «πρόσωπο αναφοράς για τις ΥΧΕ». Τα εν λόγω «πρόσωπα αναφοράς για τις ΥΧΕ» συμμετέχουν στην εκπόνηση ετησίων προγραμμάτων εργασίας για κάθε πρόγραμμα, κυρίως μέσω διυπηρεσιακών διαβουλεύσεων, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των ΥΧΕ. Επί πλέον, η Επιτροπή κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατόν στις ΥΧΕ την προκήρυξη των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των διαφόρων οριζοντίων προγραμμάτων.
Τροπολογία 86
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 89 – παράγραφος 1
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση των διατάξεων της παρούσας απόφασης εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της, και την τροποποίηση των προσαρτημάτων του παραρτήματος VI με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγές της τελωνειακής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 90.
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση των διατάξεων της παρούσας απόφασης εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της, και την τροποποίηση των προσαρτημάτων του παραρτήματος VI με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγές της τελωνειακής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 90.
Τροπολογία 87
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 90 – παράγραφος 3
3.  Η ανατιθέμενη εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 89 μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσίας που ορίζεται στη συγκεκριμένη απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.
3.  Η ανατιθέμενη εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 89 μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσίας που ορίζεται στη συγκεκριμένη απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.
Σε περίπτωση που το Συμβούλιο έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση, προσπαθεί να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας την εξουσιοδότηση που θα μπορούσε να ανακληθεί καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους της ανάκλησης.

Τροπολογία 88
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 90 – παράγραφος 4
4.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί στο Συμβούλιο.
4.  Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 89
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 90 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
Σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να διατυπώσει αντιρρήσεις, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την οποία προτίθεται να διατυπώσει αντιρρήσεις και τους πιθανούς λόγους των αντιρρήσεών του.

Τροπολογία 90
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 90 α (νέο)
Άρθρο 90α

Διαδικασία επείγοντος

1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.
2.  Το Συμβούλιο μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις ως προς κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 90, παρ.5. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ανακαλεί την πράξη χωρίς αναβολή, μετά από την κοινοποίηση από το Συμβούλιο της απόφασής του να προβάλει αντίρρηση.
Τροπολογία 91
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη Συνθήκη, αποφασίζει για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις της παρούσας απόφασης, σε περίπτωση που:

Το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη Συνθήκη, αποφασίζει, κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις της παρούσας απόφασης, σε περίπτωση που:

Τροπολογία 92
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ AΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΧΕ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ AΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΧΕ

-  Νήσοι Φώκλαντ
-  Νήσοι Φώκλαντ
-  Αγία Ελένη, Νήσος της Αναλήψεως, Τρίσταν ντα Κούνια
-  Αγία Ελένη, Νήσος της Αναλήψεως, Τρίσταν ντα Κούνια
-  Σαιν Πιέρ και Μικελόν
-  Σαιν Πιέρ και Μικελόν
-  Γουάλις και Φουτούνα
Τροπολογία 93
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, για την επταετή περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών ενισχύσεων της ΕΕ, ύψους 343,4 εκατ. ευρώ, βάσει του ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), το οποίο καθορίστηκε με την εσωτερική συμφωνία για τη σύσταση του ενδέκατου ΕΤΑ, κατανέμεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1.  Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, για την επταετή περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών ενισχύσεων της ΕΕ, ύψους 360,57 εκατ. ευρώ, βάσει του ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), το οποίο καθορίστηκε με την εσωτερική συμφωνία για τη σύσταση του ενδέκατου ΕΤΑ, κατανέμεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) [330,4 εκατ.] ευρώ υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για την προγραμματιζόμενη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της βοήθειας έκτακτης ανάγκης, της βοήθειας στους πρόσφυγες και για συμπληρωματική στήριξη σε περίπτωση διακυμάνσεων των εξαγωγικών εσόδων, καθώς και για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης·
α) [345,57 εκατ.] ευρώ υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για την προγραμματιζόμενη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της βοήθειας έκτακτης ανάγκης, της βοήθειας στους πρόσφυγες και για συμπληρωματική στήριξη σε περίπτωση διακυμάνσεων των εξαγωγικών εσόδων, καθώς και για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης·
β) [5 εκατ.] ευρώ για τη χρηματοδότηση επιδοτήσεων επιτοκίου και τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου ΥΧΕ που αναφέρεται στο παράρτημα IV·
β) [5 εκατ.] ευρώ για τη χρηματοδότηση επιδοτήσεων επιτοκίου και τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου ΥΧΕ που αναφέρεται στο παράρτημα IV·
γ) [8 εκατ.] ευρώ για μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 79 της παρούσας απόφασης, καθώς και για τη συνολική αξιολόγηση της απόφασης που διενεργείται τέσσερα έτη πριν από τη λήξη ισχύος της το αργότερο.
γ) [10 εκατ.] ευρώ για μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 79 της παρούσας απόφασης, καθώς και για τη συνολική αξιολόγηση της απόφασης που διενεργείται τέσσερα έτη πριν από τη λήξη ισχύος της το αργότερο.
Τροπολογία 94
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – άρθρο 3 – εισαγωγή
Το ποσό των [330,4 εκατ.] ευρώ που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), διατίθεται βάσει των αναγκών και των επιδόσεων των ΥΧΕ, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Το ποσό των [345,57 εκατ.] ευρώ που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), διατίθεται βάσει των αναγκών και των επιδόσεων των ΥΧΕ, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία 95
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – άρθρο 3 – παράγραφος 2
2. [105 εκατ.] ευρώ θα χορηγηθούν για τη στήριξη της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες και τους τομείς αμοιβαίου συμφέροντος που αναφέρονται στο άρθρο 5, μετά από διαβουλεύσεις μέσω των φορέων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΥΧΕ που αναφέρονται στο άρθρο 13. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και η συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης.
2. [120,17 εκατ.] ευρώ θα χορηγηθούν για τη στήριξη της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες και τους τομείς αμοιβαίου συμφέροντος που αναφέρονται στο άρθρο 5, μετά από διαβουλεύσεις μέσω των φορέων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΥΧΕ που αναφέρονται στο άρθρο 13. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και η συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης.
Τροπολογία 96
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VI – άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ) προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι ιχθύες, τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια γεννιούνται και εκτρέφονται σε αυτή·
ζ) προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι ιχθύες, τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια εκτρέφονται σε αυτή·
Τροπολογία 97
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VI – άρθρο 10 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή εγκρίνει ένα μέτρο για τη χορήγηση της σώρευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.
6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με ένα μέτρο για τη χορήγηση της σώρευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 98
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VI – άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Οι παρεκκλίσεις που αφορούν τα αλιευτικά προϊόντα χορηγούνται στις ΥΧΕ εντός του ορίου μιας ετήσιας ποσόστωσης της τάξης των 2.500 τόνων για τα αλιευτικά προϊόντα εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 030471, 030483, 030532, 030562, 030614, 0307299010, 160510.
Τα κράτη της ΑΜΑ υποβάλλουν Οι αιτήσεις παρέκκλισης υποβάλλονται από μια ΥΧΕ ή ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ποσόστωση, στην επιτροπή που τις χορηγεί αυτόματα και τις θέτει σε ισχύ με έκδοση απόφασης.

Τροπολογία 99
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VI – άρθρο 16 – παράγραφος 8
8.  Η Επιτροπή εγκρίνει ένα μέτρο για τη χορήγηση προσωρινής παρέκκλισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.
8.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με ένα μέτρο για τη χορήγηση προσωρινής παρέκκλισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 100
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VI – άρθρο 63 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή εγκρίνει ένα μέτρο για τη χορήγηση προσωρινής παρέκκλισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.
3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με ένα μέτρο για τη χορήγηση προσωρινής παρέκκλισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 101
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VI – άρθρο 64
Διαδικασίες επιτροπής

Διαγράφεται

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα που έχει συσταθεί με το άρθρο 247 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου.
2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (EE) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 102
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VII – άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή δύναται να αναστέλλει προσωρινά τα προτιμησιακά καθεστώτα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, για όλα ή για ορισμένα προϊόντα καταγωγής δικαιούχου χώρας, εάν κρίνει ότι υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος παραρτήματος, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως:
1.  Η Επιτροπή δύναται να αναστέλλει προσωρινά τα προτιμησιακά καθεστώτα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90, για όλα ή για ορισμένα προϊόντα καταγωγής δικαιούχου χώρας, εάν κρίνει ότι υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος παραρτήματος, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως:
α) ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παραρτήματος VIII σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2·
β) καλέσει τα κράτη μέλη να λάβουν τα προληπτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης ή/και να επιτευχθεί η συμμόρφωση της δικαιούχου χώρας προς τις υποχρεώσεις της· και
β) καλέσει τα κράτη μέλη να λάβουν τα προληπτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης ή/και να επιτευχθεί η συμμόρφωση της δικαιούχου χώρας προς τις υποχρεώσεις της· και
γ) δημοσιεύσει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέροντας ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι αμφιβολιών όσον αφορά την εφαρμογή των προτιμησιακών καθεστώτων ή/και τη συμμόρφωση της δικαιούχου χώρας προς τις υποχρεώσεις της, οι οποίοι ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμά της για περαιτέρω απολαβή των ευεργετημάτων που παρέχονται βάσει της παρούσας απόφασης.
γ) δημοσιεύσει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέροντας ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι αμφιβολιών όσον αφορά την εφαρμογή των προτιμησιακών καθεστώτων ή/και τη συμμόρφωση της δικαιούχου χώρας προς τις υποχρεώσεις της, οι οποίοι ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμά της για περαιτέρω απολαβή των ευεργετημάτων που παρέχονται βάσει της παρούσας απόφασης.
Η Επιτροπή ενημερώνει την ενδιαφερόμενη ΥΧΕ για τυχόν απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της παρούσας παραγράφου προτού η εν λόγω απόφαση τεθεί σε εφαρμογή. Η Επιτροπή ενημερώνει επίσης σχετικά την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παραρτήματος VIII.

Η Επιτροπή ενημερώνει την ενδιαφερόμενη ΥΧΕ για τυχόν απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της παρούσας παραγράφου προτού η εν λόγω απόφαση τεθεί σε εφαρμογή.

Τροπολογία 103
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VII – άρθρο 2 – παράγραφος 2
2.  Η περίοδος προσωρινής ανάκλησης δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αποφασίζει είτε να τερματίσει την προσωρινή ανάκληση κατόπιν ενημέρωσης της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παραρτήματος VIII ή να παρατείνει την περίοδο προσωρινής ανάκλησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
2.  Η περίοδος προσωρινής ανάκλησης δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, η Επιτροπή αποφασίζει είτε να τερματίσει την προσωρινή ανάκληση ή να παρατείνει την περίοδο προσωρινής ανάκλησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 104
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VII – άρθρο 3
Διαδικασία επιτροπής

Διαγράφεται

1.  Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 2, η Επιτροπή θα επικουρείται από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παραρτήματος VIII.
2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 105
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VIII – άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Τα μέτρα προηγούμενης εποπτείας λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος παραρτήματος.
2.  Τα μέτρα προηγούμενης εποπτείας λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του παρόντος παραρτήματος.
Τροπολογία 106
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VIII – άρθρο 6 – παράγραφος 1
1.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις έγκαιρης αντίδρασης που συνδέονται με την επιδείνωση της οικονομικής και/ή χρηματοπιστωτικής κατάστασης των παραγωγών της Ένωσης και θα είναι δύσκολο να αποκατασταθούν, μπορούν να επιβληθούν προσωρινά μέτρα. Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων δεν υπερβαίνει τις 200 ημέρες. Τα προσωρινά μέτρα λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος παραρτήματος. Για επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή θεσπίζει αμέσως εφαρμοστέα προσωρινά μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 του παρόντος παραρτήματος.
1.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις έγκαιρης αντίδρασης που συνδέονται με την επιδείνωση της οικονομικής και/ή χρηματοπιστωτικής κατάστασης των παραγωγών της Ένωσης και θα είναι δύσκολο να αποκατασταθούν, μπορούν να επιβληθούν προσωρινά μέτρα. Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων δεν υπερβαίνει τις 200 ημέρες. Τα προσωρινά μέτρα λαμβάνονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90. Για επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή θεσπίζει αμέσως εφαρμοστέα προσωρινά μέτρα διασφάλισης με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90α.
Τροπολογία 107
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VIII – άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Όταν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, καταδεικνύουν ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για την περάτωση της έρευνας και της διαδικασίας σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 του παρόντος παραρτήματος, έκθεση στην οποία παρουσιάζει τα πορίσματά της και τα αιτιολογημένα συμπεράσματά της επί όλων των σχετικών πραγματικών και νομικών θεμάτων.
1.  Όταν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, καταδεικνύουν ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για την περάτωση της έρευνας. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 του παρόντος παραρτήματος, έκθεση στην οποία παρουσιάζει τα πορίσματά της και τα αιτιολογημένα συμπεράσματά της επί όλων των σχετικών πραγματικών και νομικών θεμάτων.
Τροπολογία 108
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VIII – άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Όταν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 4. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 του παρόντος παραρτήματος, έκθεση που περιλαμβάνει σύνοψη των πραγματικών περιστατικών και παρατηρήσεων επί των οποίων στηρίζεται η διαπίστωση, και κοινοποιεί πάραυτα στις αρχές της ΥΧΕ την απόφασή της να λάβει τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης.
2.  Όταν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν οριστικά καθοριστεί, αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 90. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 του παρόντος παραρτήματος, έκθεση που περιλαμβάνει σύνοψη των πραγματικών περιστατικών και παρατηρήσεων επί των οποίων στηρίζεται η διαπίστωση, και κοινοποιεί πάραυτα στις αρχές της ΥΧΕ την απόφασή της να λάβει τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης.
Τροπολογία 109
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα VIII – άρθρο 10
Διαδικασία επιτροπής

Διαγράφεται

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 260/2009 του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 για το κοινό καθεστώς εισαγωγών. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
3.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
4.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 4.

Προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ***Ι
PDF 672kWORD 71k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Παράρτημα
Παράρτημα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (COM(2012)0147 – C7-0105/2012 – 2012/0074(COD))
P7_TA(2013)0068A7-0033/2013

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2012)0147),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 31 και 32 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0105/2012),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0033/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2013/…/ΕEτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και την τροποποίηση της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου[Τροπολογία 1]

P7_TC1-COD(2012)0074


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 31 και 32 το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καταρτίσθηκε κατόπιν γνωμοδότησης ομάδας προσωπικοτήτων που ορίζονται από την Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή μεταξύ των ειδικών επιστημόνων των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 31 της Συνθήκης,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αφού ζήτησε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,Αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),[Τροπολογία 2]

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(-1)  Σύμφωνα με το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος βασίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης και συνεισφέρει στην επίτευξη στόχων όπως η συντήρηση, η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και η προστασία της υγείας των προσώπων.[Τροπολογία 3]

(1)  Η κατάποση νερού συγκαταλέγεται στις οδούς εισαγωγής ραδιενεργώνεπιβλαβών ουσιών στο ανθρώπινο σώμα. Η κατάποση ραδιενεργών ισοτόπων ή ραδιονουκλιδίων μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με την οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου(4), η συμβολή των πρακτικών που συνεπάγονται κίνδυνο από ιονίζουσες ακτινοβολίες στην έκθεση του πληθυσμού στο σύνολό του, λαμβανομένης υπόψη της επί μακρόν σωρευτικής έκθεσης, πρέπει να διατηρείται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο που είναι εύλογα εφικτό. [Τροπολογία 4]

(1α)  Η απομάκρυνση των ραδιενεργών ισοτόπων από το νερό μέσω διήθησης έχει ως αποτέλεσμα να μετατρέπονται τα φίλτρα σε ραδιενεργά απόβλητα που πρέπει στη συνέχεια να απορρίπτονται με προσοχή και σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. [Τροπολογία 5]

(1β)  Η διαδικασία απομάκρυνσης των ραδιενεργών ισοτόπων από το νερό εξαρτάται από τα εθνικά εργαστήρια, την τακτική επικαιροποίηση των μετρήσεων και την έρευνα. [Τροπολογία 6]

(1γ)  Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη στην έκθεση που δημοσιεύεται ανά τριετία σχετικά με την οδηγία για την ποιότητα του πόσιμου νερού είναι ελλιπείς ή δεν περιλαμβάνουν στοιχεία όσον αφορά τα επίπεδα ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό. [Τροπολογία 7]

(1δ)  Προκειμένου να μειωθεί το κόστος της επεξεργασίας του πόσιμου νερού, είναι αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων. [Τροπολογία 8]

(2)  Λόγω της σημασίας την οποία έχει για την ανθρώπινη υγεία η ποιότητα του νερούΠροκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του πληθυσμού, επιβάλλεται να θεσπιστούν κοινά ποιοτικά πρότυπα για το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, επιβάλλεται να θεσπιστούν σε κοινοτικό επίπεδο ποιοτικά πρότυπα πουτα οποία να λειτουργούν ως δείκτες, καθώς και να προβλεφθεί η παρακολούθηση της τήρησης των προτύπων αυτών. [Τροπολογία 9]

(3)  Η οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου(5), περιλαμβάνει ήδη ενδεικτικές παραμέτρους για τις ραδιενεργές ουσίες στο παράρτημα Ι μέρος Γ, καθώς και τις σχετικές διατάξεις για την παρακολούθηση στο παράρτημα ΙΙ. Ωστόσο, οι παράμετροι αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των βασικών κανόνων που ορίζονται στο άρθρο 30 της συνθήκης Ευρατόμ.[Τροπολογία 10]

(3α)  Οι παραμετρικές τιμές βασίζονται στην υπάρχουσα επιστημονική εμπειρία, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της προφύλαξης δράσης. Οι τιμές αυτές επελέγησαν ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διά βίου κατανάλωση νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, λαμβάνοντας ως σημείο αναφορά τους πλέον ευάλωτους πολίτες, και να εξασφαλίζεται έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας.[Τροπολογία 11]

(4)  Συνεπώς, οι απαιτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης θα πρέπει να θεσπιστούν με ειδική νομοθετική πράξη, η οποίασυσχετισθούν με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις άλλες χημικές ουσίες που βρίσκονται στο νερό, οι οποίες έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το μέτρο αυτό θα διασφαλίσει την ενότητα, τη συνοχή και την πληρότητα της νομοθεσίας περί ακτινοπροστασίαςγια την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος βάσει της Συνθήκης Ευρατόμγια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΛΕΕ. [Τροπολογία 12]

(5)  Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας,Με την παρούσα οδηγίαη οποία εκδίδεται βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ, θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις διατάξεις επικαιροποιούνται οι ενδεικτικές παράμετροι που προβλέπονται στο παράρτημα Ι μέρος Γ της οδηγίας 98/83/EΚ που αφορούν τη μόλυνση του πόσιμου νερού από ραδιενέργεια και θεσπίζονται κανόνες όσον αφορά τον έλεγχο της παρουσίας ραδιενεργών ουσιών στο πόσιμο νερό. [Τροπολογία 13]

(6)  Σε περίπτωση μη τήρησης παραμέτρου που λειτουργεί ως δείκτης, το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να εκτιμά αν η εν λόγω μη τήρηση εκθέτει σε κίνδυνουποχρεούται να εξακριβώσει την αιτία, να αξιολογήσει το επίπεδο κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, μεταξύ άλλων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να λαμβάνειτις δυνατότητες παρέμβασης και να λάβει, σε συνάρτηση με τα εν λόγω αποτελέσματα, μέτρα με σκοπό να διασφαλίσει ότι η υδροδότηση συμμορφώνεται προς τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται από την παρούσα οδηγία το συντομότερο δυνατόν. Αυτά τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση της ποιότηταςμπορεί να εκτείνονται έως και την παύση λειτουργίας της οικείας εγκατάστασης εάν η ποιότητα του νερού απαιτεί τη λήψη των εν λόγω μέτρων. Πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε μέτρα που διορθώνουν την αιτία του προβλήματος. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως για τους κινδύνους, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από τις αρχές, τον χρόνο που είναι απαραίτητος προκειμένου να αποφέρουν αποτελέσματα τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα.[Τροπολογία 14]

(7)  Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται, επαρκώς και με τον κατάλληλο τρόπο,πλήρως σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω δημοσιεύσεων στις οποίες έχουν εύκολη πρόσβαση. Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με περιοχές που κινδυνεύουν από δυνητικές πηγές ραδιενεργής μόλυνσης καθώς και σχετικά με την ποιότητα του νερού σε περιφερειακό επίπεδο, τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών ανά πάσα στιγμή από τις τοπικές διοικήσεις. [Τροπολογία 15]

(7α)  Είναι απαραίτητο το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας να συμπεριλαμβάνει το νερό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ειδών διατροφής. [Τροπολογία 16]

(8)  Επιβάλλεται να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τα φυσικά μεταλλικά νερά και τα νερά που αποτελούν φάρμακα, δεδομένου ότι για τα συγκεκριμένα είδη νερού έχουν θεσπιστεί ειδικοί κανόνες με την οδηγία 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) και την οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7). Εντούτοις η Επιτροπή, το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, πρέπει να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας 2009/54/ΕΚ, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι απαιτήσεις ελέγχου για το φυσικό μεταλλικό νερό με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στην οδηγία 98/83/ΕΚ. Η παρακολούθηση των νερών που τοποθετούνται σε φιάλες ή δοχεία και προορίζονται για πώληση, πλην των φυσικών μεταλλικών νερών, με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των επιπέδων των ραδιενεργών ουσιών με τις παραμετρικές τιμές της παρούσας οδηγίας, πρέπει να διεξάγεται βάσει των αρχών της ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων (HACCP) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). [Τροπολογία 17]

(9)  Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αυστηρά προγράμματα παρακολούθησης για να ελέγχουν σε τακτική βάση αν το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 18]

(10)  Για την ανάλυση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι που να εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα των λαμβανόμενων αποτελεσμάτων. Τα σχετικά προγράμματα παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τα ενδεδειγμένα για τις τοπικές ανάγκες και να τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία.[Τροπολογία 19]

(10α)  Η διαχείριση της φυσικής ραδιενέργειας και των ανθρώπινων μολύνσεων πρέπει να είναι διαφορετική και να πραγματοποιείται σύμφωνα με διακριτά δοσιμετρικά κριτήρια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι πυρηνικές δραστηριότητές τους να μην οδηγούν στη μόλυνση των πηγών πόσιμου νερού. [Τροπολογία 20]

(11)  Δεδομένου ότι η σύσταση 2001/928/Ευρατόμ της Επιτροπής(9) πραγματεύεται τη ραδιολογική ποιότητα των πηγών προμήθειας πόσιμου νερού όσον αφορά το ραδόνιο και τα μακρόβια προϊόντα διάσπασης του ραδονίου, τα συγκεκριμένα ραδιονουκλίδια είναι σκόπιμο να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(11α)  Για να διασφαλιστεί η συνοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ύδατα, οι παραμετρικές τιμές, οι συχνότητες και οι μέθοδοι της παρούσας οδηγίας για την παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών πρέπει να είναι συμβατές με την οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) και με την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι, σε περίπτωση αναθεώρησης της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), και της οδηγίας 2006/118/ΕΚ, θα γίνει αναφορά στην παρούσα οδηγία, με στόχο την πλήρη προστασία όλων των μορφών υδάτων έναντι της μόλυνσης από ραδιενεργές ουσίες, [Τροπολογία 21]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία επιβάλλειαφορά τις εναρμονισμένες απαιτήσεις προστασίαςποιότητας του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, με στόχο την προστασία της υγείας του πληθυσμού από τις επιβλαβείς συνέπειες της μόλυνσης του νερού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και προβλέπει παραμετρικές τιμές, συχνότητες και μεθόδους για την παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών. [Τροπολογία 22]

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 98/83/ΕΚ.

Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:

   1) «ραδιενεργός ουσία»: κάθε ουσία που περιέχει ένα ή περισσότερα ραδιονουκλίδια, των οποίων η ραδιενέργεια ή η συγκέντρωση δεν μπορεί να αγνοηθεί σε ό, τι αφορά την προστασία από τις ακτινοβολίες·
   2) «ολική ενδεικτική δόση» (ΟΕΔ): η δεσμευθείσα ενεργός δόση στη διάρκεια ενός έτους λόγω κατάποσης του συνόλου των ραδιονουκλιδίων των οποίων η παρουσία ανιχνεύθηκε στο νερό, είτε φυσικής είτε τεχνητής προέλευσης, με εξαίρεση το κάλιο-40, το ραδόνιο και τα βραχύβια προϊόντα διάσπασης του ραδονίου·
   3) «παραμετρική τιμή»: η τιμή με την οποία συμμορφώνεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Εάν σημειώνεται υπέρβαση της παραμετρικής τιμής, τα κράτη μέλη αξιολογούν το επίπεδο του κινδύνου που συνδέεται με την παρουσία ραδιενεργών ουσιών και, με βάση τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης λαμβάνουν αμέσως διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία.[Τροπολογία 23]

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 98/83/ΕΚ, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της εν λόγω οδηγίας και εκείνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρουτο άρθρο 3 παράγραφος 2 αυτής. [Τροπολογία 24]

Άρθρο 4

Γενικές υποχρεώσεις

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ, Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την κατάρτιση κατάλληλου προγράμματος παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίσουν ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης συμμορφώνεται με τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη οδηγό βέλτιστων πρακτικών.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν οδηγούν, σε καμιά περίπτωση, σε άμεση ή έμμεση υποβάθμιση της σημερινής ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στο μέτρο που αυτό αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας, ούτε σε αύξηση της ρύπανσης του νερού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πόσιμου νερού. [Τροπολογία 25]

Αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες που θα ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο που απαιτείται για την απομόνωση των πυρηνικών αποβλήτων από το περιβάλλον μετά από φυσική καταστροφή.[Τροπολογία 26]

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί ότι τα ραδιενεργά απόβλητα από το πόσιμο νερό που έχει υποστεί διήθηση απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την εν λόγω διαδικασία.[Τροπολογία 27]

Τα κράτη μέλη διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου για τους χώρους απόθεσης ραδιενεργών αποβλήτων που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στα υπόγεια ύδατα ή σε άλλες πηγές πόσιμου νερού ή που ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. [Τροπολογία 28]

Η Επιτροπή διενεργεί μελέτη για τις επιπτώσεις συνδυασμού παραγόντων που ενδέχεται να έχει ο συγκερασμός άλλων χημικών ουσιών με ραδιενεργές ουσίες οι οποίες βρίσκονται στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής η Επιτροπή επικαιροποιεί τη σχετική νομοθεσία.[Τροπολογία 29]

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/EK στα κράτη μέλη. [Τροπολογία 30]

Άρθρο 5

Παραμετρικές τιμές

Τα κράτη μέλη καθορίζουν παραμετρικές τιμές εφαρμοστέες στην παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών που περιέχει το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σύμφωνα με το παράρτημα I. Όσον αφορά το νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία και προορίζεται για πώληση, αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των αρχών της ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004.

Άρθρο 6

Παρακολούθηση

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τακτική και ακριβή παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ, ώστε να εξακριβώνουν ότι οι συγκεντρώσεις ραδιενεργών ουσιών δεν υπερβαίνουν τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5. Η παρακολούθηση λαμβάνει υπόψη την επί μακρόν σωρευτική έκθεση του πληθυσμού και διενεργείται ως μέρος των ελέγχων που εμφαίνονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Περιλαμβάνει αναλύσεις που λειτουργούν ως αναφορά με σκοπό τον χαρακτηρισμό του ραδιολογικού περιεχομένου του νερού και τη βελτιστοποίηση της αναλυτικής στρατηγικής και των περιοδικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεθόδους του παραρτήματος ΙΙΙ. Η συχνότητα της παρακολούθησης για περιοδικές αναλύσεις μπορεί να προσαρμόζεται μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνου, βάσει των αποτελεσμάτων των αναλύσεων αναφοράς που είναι υποχρεωτικές σε όλες τις περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και θέτουν στη διάθεση του κοινού τόσο τους λόγους της απόφασής τους όσο και τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων αναφοράς. [Τροπολογία 31]

Άρθρο 7

Σημεία δειγματοληψίας

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν δείγματα:

   α) για νερό που παρέχεται από δίκτυο διανομής, σε σημείο εντός της ζώνης παροχής ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εφόσον είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι από τη δειγματοληψία αυτή προκύπτουν οι ίδιες ή υψηλότερες μετρούμενες τιμές των σχετικών παραμέτρων·
   β) για νερό που παρέχεται από βυτίο, στο σημείο εξόδου του νερού από το βυτίο·
   γ) για νερό που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση, στο σημείο τοποθέτησης του νερού στις φιάλες ή τα δοχεία.
   δ) για νερό που χρησιμοποιείται σε επιχείρηση παραγωγής τροφίμων, στο σημείο χρήσης του νερού στην επιχείρηση.

Άρθρο 8

Δειγματοληψία και ανάλυση

1.  Λαμβάνονται δείγματα αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους και υποβάλλονται σε ανάλυση με τις μεθόδους που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε εργαστήριο στο οποίο υποβάλλονται σε ανάλυση δείγματα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης διαθέτει σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου και ότι το σύστημα αυτό ελέγχεται κατά διαστήματαυποβάλλεται σε τυχαίους ελέγχους, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, από ανεξάρτητο ελεγκτή, τον οποίο έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή προς τον σκοπό αυτό. [Τροπολογία 32]

2α.  Η χρηματοδότηση των μέτρων παρακολούθησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). Σε περίπτωση μόλυνσης που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες, οι χρεώσεις επιβαρύνουν τον υπεύθυνο για τη μόλυνση.[Τροπολογία 33]

Άρθρο 9

Διορθωτικά μέτρα και ειδοποίηση των καταναλωτών

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διερευνάται αμέσως κάθε παράλειψη τήρησης των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5, ώστε να εντοπίζονται τα αίτιά της.

1α.  Τίθενται στη διάθεση του κοινού πληροφορίες αναφορικά με την εκτίμηση κινδύνου των πυρηνικών σταθμών και των γύρω περιοχών σε σχέση με τις ραδιενεργές ουσίες στο νερό. [Τροπολογία 34]

1β.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι πληροφορίες που αφορούν την παρουσία ραδιενεργών ουσιών στο νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση περιλαμβάνονται στην έκθεση που δημοσιεύεται ανά τριετία σχετικά με την ποιότητα του νερού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/83/ΕΚ. [Τροπολογία 35]

2.  Σε περίπτωση παράλειψης τήρησης των παραμετρικών τιμών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5,Όταν δεν τηρούνται οι παραμετρικές τιμές που έχουν καθοριστεί για το ραδόνιο και την ΟΕΔ από φυσικές πηγές, το οικείο κράτος μέλος εκτιμά αν η παράλειψη αυτή εκθέτει σε κίνδυνοαξιολογεί αμέσως το επίπεδο του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και τις δυνατότητες παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, Εάν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση τηςνα διασφαλίσει ότι η υδροδότηση συμμορφώνεται με τα κριτήρια ποιότητας του νερού που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία.

2α.  Όταν δεν τηρούνται οι παραμετρικές τιμές που έχουν καθοριστεί για το τρίτιο και την ΟΕΔ που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες, το οικείο κράτος μέλος διασφαλίζει ότι η έρευνα, η οποία πρέπει να ξεκινά αμέσως, προσδιορίζει τη φύση, την έκταση και τον δοσιμετρικό αντίκτυπο της μόλυνσης. Η έρευνα λαμβάνει υπόψη όλα τα περιβάλλοντα που διατρέχουν τον κίνδυνο να πληγούν από τη μόλυνση και όλες τις οδούς έκθεσης. Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά για τη λήψη των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων με σκοπό να διασφαλίσει ότι το νερό ανταποκρίνεται και πάλι στις παραμετρικές τιμές. Δίνεται προτεραιότητα σε λύσεις επεξεργασίας στην πηγή της μόλυνσης. Τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα μπορούν να φθάσουν έως και την παύση λειτουργίας της οικείας εγκατάστασης εάν η ποιότητα του νερού απαιτεί τη λήψη των εν λόγω μέτρων. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το κόστος των διορθωτικών μέτρων βαρύνει τον ρυπαίνοντα.[Τροπολογία 36]

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 δημοσιεύονται, τίθενται στη διάθεση του κοινού το συντομότερο δυνατόν και περιλαμβάνονται στις εκθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 98/83/ΕΚ. ΕφόσονΕάν ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντος, το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει την ειδοποίηση των καταναλωτών, από κοινού με τους υπεύθυνους φορείς, διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές ειδοποιούνται αμέσως και λαμβάνουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν, στοιχεία που δημοσιεύονται και διατίθενται στο Διαδίκτυο το συντομότερο δυνατόν. Εξασφαλίζουν επίσης χωρίς καθυστέρηση εναλλακτική μη μολυσμένη υδροδότηση.[Τροπολογία 37]

Άρθρο 9α

Τροποποίηση της οδηγίας 98/83/ΕΚ

Η οδηγία 98/83/EK τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο παράρτημα Ι, η ενότητα «ραδιενέργεια» στο Μέρος Γ διαγράφεται.

2)  Στο παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α, παράγραφος 2, οι δύο τελευταίες φράσεις διαγράφονται.[Τροπολογία 38]

Άρθρο 9β

Επανεξέταση των παραρτημάτων

1.  Τουλάχιστον κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή επανεξετάζει τα παραρτήματα βάσει της επιστημονικής και τεχνικής προόδου και μπορεί, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 9γ, να θεσπίζει τροποποιήσεις προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος.

2.  Η Επιτροπή κοινοποιεί τους λόγους για τους οποίους έχει αποφασίσει να τροποποιήσει ή να μην τροποποιήσει τα παραρτήματα, αναφερόμενη στις επιστημονικές εκθέσεις που ελήφθησαν υπόψη.[Τροπολογία 39]

Άρθρο 9γ

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9β εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την …(13). Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9β μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9β τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.[Τροπολογία 40]

Άρθρο 9δ

Ενημέρωση και κατάρτιση εκθέσεων

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους καταναλωτές κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, και όχι μόνο σε περίπτωση που ο ενδεχόμενος κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος.

2.  Όλα τα κράτη μέλη με δίκτυα ύδρευσης που βρίσκονται σε περιοχές όπου εντοπίζονται δυνητικές εστίες ‐ανθρωπογενούς ή φυσικής‐ ραδιενεργού μόλυνσης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις ραδιενεργών ουσιών στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στις εκθέσεις που υποβάλλουν ανά τριετία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 98/83/ΕΚ.

3.  Η Επιτροπή περιλαμβάνει στην έκθεσή της σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση στην Κοινότητα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 98/83/ΕΚ, τα ευρήματα των κρατών μελών όσον αφορά την παρουσία ραδιενεργών ουσιών στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.[Τροπολογία 41]

Άρθρο 10

Μεταφορά

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τηςτις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προςμε την παρούσα οδηγία το αργότερο [ένα έτος μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 11-η ακριβής ημερομηνία θα προστεθεί από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων] έως …(14). Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. [Τροπολογία 42]

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα κείμενα των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 12

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Παραμετρικές τιμές για το ραδόνιο και το τρίτιο και παραμετρική τιμή ολικής ενδεικτικής δόσης για άλλες ραδιενεργές ουσίες, που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Ραδιενέργεια

Παράμετρος

Παραμετρική τιμή

Μονάδα

Σημειώσεις

Ραδόνιο222 Rn

10020

Bq/l

Τρίτιο

10020

Bq/l

Ολική ενδεικτική δόση (προερχόμενη από φυσικές πηγές)

0,10

mSv/έτος

(Σημείωση 1)

Ολική ενδεικτική δόση (προερχόμενη από ανθρώπινες δραστηριότητες)

0,01

mSv/έτος

Σημείωση 1: Εξαιρούνται το τρίτιο, το κάλιο-40, το ραδόνιο και τα βραχύβια προϊόντα διάσπασης του ραδονίου.
[Τροπολογία 43]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παρακολούθηση ραδιενεργών ουσιών

1.  Γενικές αρχές και συχνότητες παρακολούθησης

Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να παρακολουθούν το πόσιμο νερό ως προς το τρίτιο ή τη ραδιενέργεια γιατο ραδόνιο και τον προσδιορισμό της ολικής ενδεικτικής δόσης (ΟΕΔ), εάν έχουν πειστεί, βάσει των αποτελεσμάτων άλλης παρακολούθησης, ότι τα επίπεδα τόσο του τριτίου, όσο και της υπολογιζόμενης ολικής ενδεικτικής δόσης είναι πολύ χαμηλότερα από την παραμετρική τιμή. Το πόσιμο νερό δεν είναι υποχρεωτικό να παρακολουθείται ως προς το ραδόνιο, εάν τα κράτη μέλη έχουν πειστεί, βάσει των αποτελεσμάτων άλλης παρακολούθησης, ότι τα επίπεδα του ραδονίου είναι πολύ χαμηλότερα από την παραμετρική τιμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανακοινώνουν στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους έλαβαν τη σχετική απόφασή τους, καθώς και τα αποτελέσματα της άλλης παρακολούθησης για τη φυσική ραδιενέργεια και τη ραδιενέργεια που οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν αναλύσεις αναφοράς και περιοδικές αναλύσεις.

Οι αναλύσεις αναφοράς πρέπει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εξέτασης της αίτησης έγκρισης διανομής πόσιμου νερού. Για τα δίκτυα διανομής που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, τα κράτη μέλη ορίζουν τις προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να πραγματοποιηθούν αναλύσεις ανάλογα με τον όγκο του νερού και το επίπεδο του ενδεχόμενου κινδύνου, είτε πρόκειται για φυσική ραδιενέργεια είτε για τις ραδιολογικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι αναλύσεις αναφοράς πρέπει να επιτρέπουν την αναζήτηση και ποσοτικοποίηση του συνόλου των οικείων φυσικών και τεχνητών ραδιονουκλιδίων.

Για τη φυσική ραδιενέργεια, πρέπει να ποσοτικοποιείται τουλάχιστον η δραστηριότητα των ακόλουθων 9 ραδιονουκλιδίων: ουράνιο 238, ουράνιο 234, ράδιο 226, ραδόνιο 222, μόλυβδος 210, πολώνιο 210, ράδιο 228 (εάν κρίνεται απαραίτητο βάσει του άμεσου προϊόντος της διάσπασής του, του ακτινίου 228), ακτίνιο 227 (εάν κρίνεται απαραίτητο βάσει του άμεσου προϊόντος της διάσπασής του, του θορίου 227).

Για τον αντίκτυπο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, πρέπει να αναζητούνται οι ενδεχόμενες πηγές μόλυνσης και ο κατάλογος των ραδιονουκλιδίων που πρέπει να ελέγχονται καταρτίζεται βάσει του αποτελέσματος της εν λόγω αναζήτησης. Εκτός από τους ειδικούς ελέγχους που σχετίζονται με το αποτέλεσμα της έρευνας, η ανάλυση αναφοράς περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη μέτρηση του τριτίου, του άνθρακα 14, του στροντίου 90 και των ισοτόπων του πλουτωνίου, καθώς και μια ανάλυση με φασματογραφία ακτίνων γ που επιτρέπει τον έλεγχο της δραστηριότητας των κύριων τεχνητών ραδιονουκλιδίων που εκπέμπουν ακτινοβολία γ (συγκεκριμένα κοβάλτιο 60, ιώδιο 131, καίσιο 134, καίσιο 137, αμερίκιο 241).

Το αποτέλεσμα των αναλύσεων αναφοράς χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αναλυτικής στρατηγικής για τους περιοδικούς ελέγχους. Με την επιφύλαξη του αποτελέσματος των αναλύσεων αναφοράς, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου, οι περιοδικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη συχνότητα του ελέγχου που αναφέρεται στο σημείο 4.[Τροπολογία 44]

2.  Ραδόνιο και τρίτιο

Το πόσιμο νερό πρέπει να παρακολουθείται ως προς το ραδόνιο ή το τρίτιο, εφόσον υπάρχει στην περιοχή υδροληψίας πηγή ραδονίου ή τριτίου και δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί, βάσει άλλων προγραμμάτων επιτήρησης ή ερευνών, ότι τα επίπεδα ραδονίου ή τριτίου είναι πολύ χαμηλότερα από την ενδεικτική παραμετρική τιμή των 100 Bq/l. Όταν απαιτείται παρακολούθηση ως προς το ραδόνιο ή το τρίτιο, αυτή διενεργείται με την ελεγκτική συχνότητα.

3.  Ολική ενδεικτική δόση

Το πόσιμο νερό πρέπει να παρακολουθείται ως προς την Ολική Ενδεικτική Δόση (ΟΕΔ), εφόσον υπάρχει στην περιοχή υδροληψίας πηγή τεχνητής ή εμπλουτισμένης φυσικής ραδιενέργειας και δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί, βάσει άλλων προγραμμάτων επιτήρησης ή ερευνών, ότι η ΟΕΔ είναι πολύ χαμηλότερη από την ενδεικτική παραμετρική τιμή του 0,1 mSv/έτος. Όταν απαιτείται παρακολούθηση των επιπέδων των τεχνητών ραδιονουκλιδίων, αυτή διενεργείται με την ελεγκτική συχνότητα που εμφαίνεται στον πίνακα. Όταν απαιτείται παρακολούθηση των επιπέδων των φυσικών ραδιονουκλιδίων, τα κράτη μέλη καθορίζουν τη συχνότητά της λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν τις χρονικές μεταβολές των επιπέδων των φυσικών ραδιονουκλιδίων στους διάφορους τύπους υδάτων. Ανάλογα με τις προβλεπόμενες μεταβολές, η συχνότητα παρακολούθησης ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ μίας και μόνης δοκιμαστικής μέτρησης και της ελεγκτικής συχνότητας. Εφόσον απαιτείται μία και μόνη δοκιμαστική μέτρηση της φυσικής ραδιενέργειας, επιβάλλεται επαναληπτική δοκιμαστική μέτρηση, τουλάχιστον όποτε επέρχονται αλλαγές στην παροχή που είναι πιθανόν να επηρεάσουν τις συγκεντρώσεις ραδιονουκλιδίων στο πόσιμο νερό.

Σε περίπτωση εφαρμογής μεθόδων απομάκρυνσης των ραδιονουκλιδίων από το πόσιμο νερό, ώστε να αποφεύγεται η υπέρβαση παραμετρικών τιμών, η παρακολούθηση διενεργείται με την ελεγκτική συχνότητα.

Στις περιπτώσεις που, αντί των απαιτούμενων, χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα άλλων προγραμμάτων επιτήρησης ή ερευνών για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους έλαβαν τη σχετική απόφασή τους, καθώς και τα αντίστοιχα αποτελέσματα των εν λόγω προγραμμάτων παρακολούθησης ή ερευνών. [Τροπολογία 45]

4.  Η ελεγκτική συχνότητα παρακολούθησης καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Ελεγκτική συχνότητα παρακολούθησης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται από δίκτυο διανομής

Όγκος νερού που διανέμεται ή παράγεται ημερησίως εντός της ζώνης παροχής

(Σημειώσεις 1 και 2)

Αριθμός δειγμάτων

ανά έτος

(Σημείωση 3)

≤ 100

(Σημείωση 4)

> 100 ≤ 1 000

1

> 1 000 ≤ 10 000

1

+ 1 για κάθε κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 3 300 m³/ημέρα

ή μικρότερο

> 10 000 ≤ 100 000

3

+ 1 για κάθε κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 10 000 m³/ημέρα

ή μικρότερο

> 100 000

10

+ 1 για κάθε κλάσμα του συνολικού όγκου ίσο με 25 000 m³/ημέρα

ή μικρότερο

Σημείωση 1: Ως ζώνη παροχής νοείται μια γεωγραφικά οριοθετημένη περιοχή, εντός της οποίας το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης προέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και εντός της οποίας η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί κατά προσέγγιση ομοιόμορφη.

Σημείωση 2: Οι όγκοι υπολογίζονται ως μέσες τιμές ημερολογιακού έτους. Για τον καθορισμό της ελάχιστης συχνότητας, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τον αριθμό κατοίκων μιας ζώνης παροχής αντί του όγκου του νερού, υποθέτοντας ότι κάθε άτομο καταναλώνει 200 l/ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω νερό δεν τελεί υπό εμπορική εκμετάλλευση και δεν διανέμεται εκτός της σχετικής ζώνης. [Τροπολογία 46]

Σημείωση 3: Στο μέτρο του δυνατού, ο αριθμός των δειγμάτων θα πρέπει να είναι χρονικά και χωρικά ισοκατανεμημένος.

Σημείωση 4: Η συχνότητα αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης

1.   Φυσική ραδιενέργεια

1.1  . Διαλογή για την τήρηση της Ολικής Ενδεικτικής Δόσης (ΟΕΔ) για τη φυσική ραδιενέργεια

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούνπροσφεύγουν σε μεθόδους διαλογής (screening) ως προς την ολική ακτινοβολία α και την ολική ακτινοβολία β για την παρακολούθηση της ενδεικτικής παραμετρικής τιμήςπου έχουν ως στόχο τον προσδιορισμό νερού που ενδέχεται να οδηγήσει στην υπέρβαση της ΟΕΔ, με εξαίρεση το τρίτιο, το κάλιο-40, το ραδόνιο και τα βραχύβια προϊόντα διάσπασης του ραδονίου και που απαιτεί πιο διεξοδικές αναλύσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποδείξουν ότι η μέθοδος που χρησιμοποιούν δεν οδηγεί σε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα (νερό που θεωρείται ότι συμμορφώνεται με την ΟΕΔ ενώ η κατανάλωσή του οδηγεί σε επίπεδα δόσης που υπερβαίνουν την παραμετρική τιμή 0,1 mSv/έτος). Η στρατηγική του ελέγχου λαμβάνει υπόψη το αποτέλεσμα των αναλύσεων ραδιολογικού χαρακτηρισμού του νερού.[Τροπολογία 47]

Εάν η ολική ακτινοβολία α και η ολική ακτινοβολία β δεν υπερβαίνουν τα 0,1 Bq/l και 1,0 Bq/l, αντιστοίχως, τα κράτη μέλη μπορούν να υποθέτουν ότι η ΟΕΔ είναι μικρότερη από την ενδεικτική παραμετρική τιμή του 0,1 mSv/έτος και δεν απαιτείται περαιτέρω ραδιολογική έρευνα, εκτός εάν από άλλες πηγές πληροφοριών είναι γνωστή η παρουσία συγκεκριμένων ραδιονουκλιδίων στην παροχή νερού, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν τιμές ΟΕΔ υψηλότερες από 0,1 mSv/έτος.Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές διαλογής που βασίζονται στη μέτρηση της ολικής δραστηριότητας α και ολικής δραστηριότητας β πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή όσον αφορά τους ενδεχόμενους μετρολογικούς περιορισμούς (για παράδειγμα τη μη συνεκτίμηση των ακτινοβολιών β χαμηλής ενέργειας), να επιλέγουν σωστά την ενδεικτική τιμή κάτω από την οποία το νερό θεωρείται ότι πληροί τα κριτήρια, ιδίως όσον αφορά την ολική δραστηριότητα β, και να λαμβάνουν υπόψη τον αθροιστικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων β και α. [Τροπολογία 48]

Εάν η ολική ακτινοβολία α υπερβαίνει το 0,1 Bq/l ή η ολική ακτινοβολία β υπερβαίνει το 1,0 Bq/l, επιβάλλεται ανάλυση για συγκεκριμένα ραδιονουκλίδια. Τα προς μέτρηση ραδιονουκλίδια καθορίζονται από τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη όλων των κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές πηγές ραδιενέργειας. Δεδομένου ότι υψηλά επίπεδα τριτίου ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη της παρουσίας άλλων τεχνητών ραδιονουκλιδίων, το τρίτιο, η ολική ακτινοβολία α και η ολική ακτινοβολία β θα πρέπει να μετρώνται στο ίδιο δείγμα.

Αντί της προαναφερόμενης διαλογής ως προς την ολική ακτινοβολία α και την ολική ακτινοβολία β, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν άλλες αξιόπιστες μεθόδους διαλογής με βάση ραδιονουκλίδια ως ένδειξη της παρουσίας ραδιενέργειας στο πόσιμο νερό. Εάν μία από τις συγκεντρώσεις ραδιενέργειας υπερβαίνει το 20% της αντίστοιχης συγκέντρωσης αναφοράς ή η συγκέντρωση τριτίου υπερβαίνει την αντίστοιχη παραμετρική τιμή των 100 Bq/l, απαιτείται ανάλυση επιπρόσθετων ραδιονουκλιδίων. Τα προς μέτρηση ραδιονουκλίδια καθορίζονται από τα κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη όλων των κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές πηγές ραδιενέργειας.

1.1.1.  Επιλογή της ενδεικτικής τιμής

Όσον αφορά την ολική δραστηριότητα β ή την υπολειπόμενη ολική δραστηριότητα β (μετά την αφαίρεση της συμβολής του καλίου-40), η χρήση ενδεικτικής τιμής 1 Bq/l δεν εγγυάται απαραίτητα την τήρηση της παραμετρικής τιμής 0,1 mSv/έτος. Τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγξουν τη ραδιενεργή δραστηριότητα του μολύβδου 210 και του ραδίου 228, δύο ραδιονουκλιδίων που εκπέμπουν ακτινοβολία βήτα ιδιαίτερα υψηλής ραδιοτοξικότητας. Για έναν ενήλικο καταναλωτή, η ΟΕΔ 0,1 mSv/έτος επιτυγχάνεται όταν η ραδιενεργή δραστηριότητα του νερού φτάσει τα 0,2Bq/l (για την αθροιστική δραστηριότητα του ραδίου 228 και του μολύβδου 210), ήτοι το ένα πέμπτο της ενδεικτικής τιμής του 1 Bq/l· για την κρίσιμη ομάδα των παιδιών κάτω του ενός έτους και υποθέτοντας ότι η ημερήσια κατανάλωση νερού φθάνει τα 55 cl, η ΟΕΔ επιτυγχάνεται όταν η δραστηριότητα του ραδίου 228 προσεγγίζει τα 0,02 Bq/l ή όταν η δραστηριότητα του μολύβδου 210 πλησιάζει τα 0,06 Bq/l.

Όσον αφορά την ολική δραστηριότητα α, τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν τη συμβολή του πολωνίου 210 γιατί η χρήση μιας ενδεικτικής τιμής 0,1 Bq/l δεν εγγυάται απαραίτητα την τήρηση της παραμετρικής τιμής του 0,1 mSv/έτος. Όσον αφορά την κρίσιμη ομάδα των παιδιών κάτω του ενός έτους και υποθέτοντας ότι η ημερήσια κατανάλωση νερού φθάνει τα 55 cl, η έκθεση υπερβαίνει την ΟΕΔ όταν η ραδιενεργή δραστηριότητα του πολωνίου 210 φτάσει τα 0,02 Bq/l, ήτοι το ένα πέμπτο της ενδεικτικής τιμής του 0,1 Bq/l.[Τροπολογία 49]

1.1.2.  Υπολογισμός της αθροιστικής συμβολής της ακτινοβολίας άλφα και βήτα

Η ΟΕΔ προκύπτει από τις δόσεις που προέρχονται από το σύνολο των ραδιονουκλιδίων που περιέχονται στο νερό, είτε διασπώνται σε μορφή α είτε σε μορφή β. Συνεπώς, τα αποτελέσματα των ελέγχων της ολικής δραστηριότητας α και β πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά προκειμένου να κριθεί εάν υπάρχει υπέρβαση της ΟΕΔ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την τήρηση του ακόλουθου τύπου:

Ολική δραστηριότητα α / ενδεικτική τιμή ολικής δραστηριότητας α + ολική δραστηριότητα β / ενδεικτική τιμή ολικής δραστηριότητας β < 1[Τροπολογία 50]

2.  1.2. Υπολογισμός της ΟΕΔ

ΟΕΔ είναι η δεσμευθείσα ενεργός δόση στη διάρκεια ενός έτους λόγω πρόσληψης του συνόλου των φυσικών ραδιονουκλιδίων – φυσικών και τεχνητών – των οποίων η παρουσία ανιχνεύθηκε σε παροχή νερού, με εξαίρεση το τρίτιο, το κάλιο-40, το ραδόνιο και τα βραχύβια προϊόντα διάσπασης του ραδονίου. Η ΟΕΔ υπολογίζεται από τις συγκεντρώσειςτη ραδιενεργή δραστηριότητα των ραδιονουκλιδίων και τους συντελεστές δόσης που καθορίζονται για τους ενήλικες στο παράρτημα ΙΙΙ πίνακας Α της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ ή σε πιο πρόσφατες πηγές πληροφοριών που αναγνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται για την πλέον εκτεθειμένη ομάδα του πληθυσμού, η οποία καλείται κρίσιμη ομάδα, βάσει των τύπων κατανάλωσης που προσδιορίζονται από την Επιτροπή. Για τα φυσικά ραδιονουκλίδια, η κρίσιμη ομάδα αποτελείται από παιδιά κάτω του ενός έτους. Εφόσον τηρείται ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος, τα κράτη μέλη μπορούν να υποθέτουν ότι η ΟΕΔ είναι μικρότερη από την ενδεικτική παραμετρική τιμή του 0,1 mSv/έτος και δεν απαιτείται περαιτέρω έρευνα: [Τροπολογία 51]

20130312-P7_TA(2013)0068_EL-p0000001.fig (1)

όπου:

Ci(obs) = παρατηρούμενη συγκέντρωση του ραδιονουκλιδίου i

Ci(ref) = συγκέντρωση αναφοράς του ραδιονουκλιδίου i

n = αριθμός των ανιχνευόμενων ραδιονουκλιδίων.

Εφόσον δεν τηρείται ο ανωτέρω μαθηματικός τύπος, θεωρείται ότι έχει σημειωθείπρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω αναλύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του αποτελέσματος. Οι έλεγχοι πρέπει να ολοκληρωθούν εντός προθεσμιών που εξαρτώνται από το πόσο μεγάλη είναι η υπέρβαση της παραμετρικής τιμής μόνον εάν τα ραδιονουκλίδια εξακολουθούν να είναι παρόντα, με ανάλογες συγκεντρώσεις ραδιενέργειας, για ένα πλήρες έτος όσο μεγαλύτερη η υπέρβαση τόσο συντομότερη η προθεσμία. Τα κράτη μέλη καθορίζουν πόσες επαναληπτικές δειγματοληψίες χρειάζονται και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν για να εξασφαλιστεί ότι οι μετρούμενες τιμές είναι αντιπροσωπευτικές της μέσης συγκέντρωσης ραδιενέργειας για ένα πλήρες έτος όντως υπάρχει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής που έχει οριστεί για την ΟΕΔ. [Τροπολογία 52]

Συγκεντρώσεις αναφοράς για τη ραδιενέργεια φυσικής προέλευσης στο πόσιμο νερό1

Προέλευση

Ραδιονουκλίδιο

Συγκέντρωση

αναφοράς

Κρίσιμη ηλικία:

Φυσικό

U-2382

3,0 Bq/l1,47 Bq/l

< 1 έτος

U-2342

2,8 Bq/l1,35 Bq/l

< 1 έτος

Ra-226

0,5 Bq/l0,11 Bq/l

< 1 έτος

Ra-228

0,2 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 έτος

Pb-210

0,2 Bq/l0,06 Bq/l

< 1 έτος

Po-210

0,1 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 έτος

Τεχνητό

C-14

240 Bq/l

Sr-90

4,9 Bq/l

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

Am-241

0,7 Bq/l

Co-60

40 Bq/l

Cs-134

7,2 Bq/l

Cs-137

11 Bq/l

I-131

6,2 Bq/l

1 Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει τα πλέον διαδεδομένα φυσικά και τεχνητά ραδιονουκλίδια. Συγκεντρώσεις αναφοράς για άλλα ραδιονουκλίδια είναι δυνατόν να υπολογιστούν με τη χρήση των συντελεστών δόσης που καθορίζονται για τους ενήλικες στο παράρτημα ΙΙΙ πίνακας Α της οδηγίας 96/29/Eυρατόμ ή σε πιο πρόσφατες πηγές πληροφοριών που αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και με την παραδοχή πρόσληψης 730 λίτρων ετησίως. Ο υπολογισμός πρέπει να πραγματοποιείται για την ηλικιακή ομάδα που εκτίθεται περισσότερο προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση της ολικής ενδεικτικής δόσης του 0,1 mSv, ανεξάρτητα από την ηλικία του καταναλωτή. Η Επιτροπή προσδιορίζει την κατανάλωση νερού των διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών.

2 Ένα χιλιοστόγραμμο (mg) φυσικού ουρανίου περιέχει 12,3 Bq U-238 και 12,3 Bq U-234. Ο παρών πίνακας αναφέρεται αποκλειστικά στις ραδιολογικές ιδιότητες του ουρανίου και όχι στη χημική του τοξικότητα. [Τροπολογία 53]

2α.  Ραδιολογικός αντίκτυπος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Τα προς μέτρηση ραδιονουκλίδια καθορίζονται από τα κράτη μέλη, βάσει όλων των πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με τις δυνητικές πηγές ραδιενέργειας ανθρώπινης προέλευσης.

2a.1.  Παρακολούθηση του τριτίου

Πραγματοποιείται ειδική ανάλυση προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο του τριτίου στο πλαίσιο της ανάλυσης αναφοράς και εφόσον απαιτείται περιοδικός έλεγχος της εν λόγω παραμέτρου. Εάν η ραδιενεργή δραστηριότητα υπερβαίνει τα 10 Bq/l σημαίνει ότι υπάρχει ανωμαλία και πρέπει να αναζητηθεί η προέλευσή της, ενώ μπορεί να αποτελεί ένδειξη της παρουσίας άλλων τεχνητών ραδιονουκλιδίων. Η παραμετρική τιμή των 20 Bq/l αποτελεί ένα ανώτατο όριο πέραν του οποίου είναι απαραίτητο να αναζητηθεί η πηγή της μόλυνσης και να ενημερωθεί το κοινό. Η συγκέντρωση αναφοράς που αντιστοιχεί στην παραμετρική τιμή 0,01 mSv/έτος είναι 680 Bq/l (ή σε 500 Bq/l αν συνυπολογιστεί το έμβρυο).

2α.2.  Υπολογισμός της ΟΕΔ που σχετίζεται με ανθρώπινες δραστηριότητες

Η ΟΕΔ είναι η δεσμευθείσα ενεργός δόση στη διάρκεια ενός έτους λόγω πρόσληψης του συνόλου των ραδιονουκλιδίων ανθρώπινης προέλευσης, των οποίων η παρουσία ανιχνεύθηκε σε παροχή νερού, συμπεριλαμβανομένου του τριτίου.

Η ΟΕΔ υπολογίζεται από τη ραδιενεργή δραστηριότητα των ραδιονουκλιδίων και τους συντελεστές δόσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ πίνακας Α της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ ή σε πιο πρόσφατες πηγές πληροφοριών που αναγνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται για την πλέον εκτεθειμένη ομάδα του πληθυσμού, η οποία καλείται κρίσιμη ομάδα, βάσει των τύπων κατανάλωσης που προσδιορίζονται από την Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τις συγκεντρώσεις αναφοράς που αντιστοιχούν στην παραμετρική τιμή 0,01 mSv/έτος. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον τηρείται ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος, τα κράτη μέλη μπορούν να υποθέτουν ότι δεν υπάρχει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής και ότι δεν απαιτείται πιο διεξοδική έρευνα:

20130312-P7_TA(2013)0068_EL-p0000002.fig

όπου:

Ci(obs) = παρατηρούμενη συγκέντρωση του ραδιονουκλιδίου i

Ci(ref) = συγκέντρωση αναφοράς του ραδιονουκλιδίου i

n = αριθμός των ανιχνευόμενων ραδιονουκλιδίων.

Εάν δεν τηρείται ο ανωτέρω μαθηματικός τύπος, πρέπει να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές αναλύσεις χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να επαληθευθεί η εγκυρότητα του αποτελέσματος και να προσδιοριστεί η πηγή της μόλυνσης.[Τροπολογία 54]

Συγκεντρώσεις αναφοράς για τη ραδιενέργεια ανθρώπινης προέλευσης στο πόσιμο νερό1

Ραδιονουκλίδιο

Συγκέντρωση αναφοράς

Κρίσιμη ηλικία:

H3

680 Bq/l/500 Bq/l

2 έως 7 ετών / έμβρυο

C-14

21 Bq/l

2 έως 7 ετών

Sr-90

0,22 Bq/l

< 1 έτος

Pu-239/Pu-240

0,012 Bq/l

< 1 έτος

Am-241

0,013 Bq/l

< 1 έτος

Co-60

0,9 Bq/l

< 1 έτος

Cs-134

0,7 Bq/l

Ενήλικοι

Cs-137

1,1 Bq/l

Ενήλικοι

I-131

0,19 Bq/l

1 έως 2 ετών

1 Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει τα πλέον διαδεδομένα τεχνητά ραδιονουκλίδια. Συγκεντρώσεις αναφοράς για άλλα ραδιονουκλίδια είναι δυνατόν να υπολογιστούν με τη χρήση των συντελεστών δόσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ πίνακας Α της οδηγίας 96/29/Eυρατόμ ή σε πιο πρόσφατες πηγές πληροφοριών που αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ο υπολογισμός πρέπει να πραγματοποιείται για την ηλικιακή ομάδα που εκτίθεται περισσότερο προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση της ολικής ενδεικτικής δόσης του 0,1 mSv, ανεξάρτητα από την ηλικία του καταναλωτή. Η Επιτροπή προσδιορίζει την κατανάλωση νερού των διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών.

[Τροπολογία 55]

3.  Χαρακτηριστικά επιδόσεων και αναλυτικές μέθοδοι

Για τις κατωτέρω παραμέτρους ραδιενέργειας, τα καθοριζόμενα χαρακτηριστικά επιδόσεων είναι ότι με τη χρησιμοποιούμενη αναλυτική μέθοδο πρέπει να είναι δυνατή, τουλάχιστον, η μέτρηση συγκεντρώσεων ίσων προς την παραμετρική τιμή, με το καθοριζόμενο όριο ανίχνευσης.

ΠαράμετροιΡαδιονουκλίδιο

Όριο ανίχνευσης

(Σημείωση 1)

Σημειώσεις

Ραδόνιο

10 Bq/l

Σημειώσεις 2 και 3

Τρίτιο

10 Bq/l

Σημειώσεις 2 και 3

Ολική ακτινοβολία α

Ολική ακτινοβολία β

0,04 Bq/l

0,4 Bq/l

Σημειώσεις 2 και 4

Σημειώσεις 2 και 4

U-238

0,02 Bq/l

Σημειώσεις 2 και 6

U-234

0,02 Bq/l

Σημειώσεις 2 και 6

Ra-226

0,04 Bq/l

Σημείωση 2

Ra-228

0,080,01 Bq/l

Σημειώσεις 2 και 5

Pb-210

0,02 Bq/l

Σημείωση 2

Po-210

0,01 Bq/l

Σημείωση 2

C-14

20 Bq/l

Σημείωση 2

Sr-90

0,40,1 Bq/l

Σημείωση 2

Pu-239/Pu-240

0,040,01 Bq/l

Σημείωση 2

Am-241

0,060,01 Bq/l

Σημείωση 2

Co-60

0,50,1 Bq/l

Σημείωση 2

Cs-134

0,50,1 Bq/l

Σημείωση 2

Cs-137

0,50,1 Bq/l

Σημείωση 2

I-131

0,50,1 Bq/l

Σημείωση 2

Σημείωση 1: Το όριο ανίχνευσης υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11929-7 «Προσδιορισμός του ορίου ανίχνευσης και των κατωτάτων ορίων για τη λήψη αποφάσεων στις μετρήσεις ιονιζουσών ακτινοβολιών – Μέρος 7»: Βασικές αρχές και γενικές εφαρμογές, με πιθανότητα σφάλματος 1ης και 2ης τάξης 0,05 για κάθε περίπτωση.

Σημείωση 2: Η αβεβαιότητα των μετρήσεων υπολογίζεται και αναφέρεται ως πλήρης τυπική αβεβαιότητα ή ως διευρυμένη τυπική αβεβαιότητα με συντελεστή διεύρυνσης 1,96, σύμφωνα με τον Οδηγό του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) για την έκφραση της αβεβαιότητας των μετρήσεων (ISO, Γενεύη 1993, διορθωμένη επανέκδοση Γενεύη, 1995).

Σημείωση 3: Το όριο ανίχνευσης για το ραδόνιο και το τρίτιο ανέρχεται σε 10%50% της αντίστοιχης παραμετρικής τιμής των 100 Bq/l20 Bq/l.

Σημείωση 4: Το όριο ανίχνευσης για την ολική ακτινοβολία α και την ολική ακτινοβολία β ανέρχεται σε 40% των τιμών διαλογής 0,1 και 1,0 Bq/l, αντιστοίχως. Αυτές οι τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αφού αφαιρεθεί η σημαντική συμβολή των ραδιονουκλιδίων ιδιαίτερα υψηλής ραδιοτοξικότητας (μόλυβδος 210, ράδιο 228 και πολώνιο 210).

Σημείωση 5: Αυτό το όριο ανίχνευσης εφαρμόζεται μόνο στην καθιερωμένη διαλογή. Σε περίπτωση νέας πηγής νερού, για την οποία είναι ευλογοφανής η υπέρβαση του 20% της συγκέντρωσης αναφοράς για το Ra-228, το όριο ανίχνευσης για τον πρώτο έλεγχο είναι 0,02 Bq/l όσον αφορά τις ειδικές κατά ραδιονουκλίδιο μετρήσεις Ra-228. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που απαιτείται επανάληψη του ελέγχου.

Σημείωση 6: Η χαμηλή τιμή του ορίου ανίχνευσης που καθορίζεται για το ουράνιο οφείλεται στη συνεκτίμηση της χημειοτοξικότητάς του. [Τροπολογία 56]

(1) ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 145.
(2) ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 145.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013.
(4) Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1).
(5) Οδηγία 98/83/EK του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).
(6) Οδηγία 2009/54/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (ΕΕ L 164 της 26.6.2009, σ. 45).
(7) Οδηγία 2001/83/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).
(9) Σύσταση 2001/928/Ευρατόμ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, περί της προστασίας του πληθυσμού από την έκθεση σε ραδόνιο στις παροχές πόσιμου νερού (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 85).
(10) Οδηγία 2006/118/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (EE L 372 της 27.12.2006, σ. 19).
(11) Οδηγία 2000/60/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (EE L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).
(13)* Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(14)* Δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.


Ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ ***I
PDF 300kWORD 31k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ (COM(2011)0819 – C7-0449/2011 – 2011/0385(COD))
P7_TA(2013)0069A7-0172/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0819),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 136 και το άρθρο 121 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0449/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Μαρτίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 28ης Φεβρουαρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0172/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  λαμβάνει υπόψη την επισυναπτόμενη στο παρόν ψήφισμα δήλωση της Επιτροπής·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

P7_TC1-COD(2011)0385


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013.)

ΠAΡAΡTHMA ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Δήλωση της Επιτροπής

Μόλις εγκριθεί η νομοθεσία που πρότεινε η Επιτροπή για το «δίπτυχο», η Επιτροπή προτίθεται να λάβει βραχυπρόθεσμα μέτρα για μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ όπως περιγράφεται στο σχέδιο στρατηγικής. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα (6 έως 12 μήνες) θα περιλαμβάνουν τα εξής:

   - Στο σχέδιο στρατηγικής της για μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ, η Επιτροπή θεωρεί ότι, μεσοπρόθεσμα, ένα ταμείο απόσβεσης του χρέους και ευρωομόλογα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανά στοιχεία μιας βαθιάς και ουσιαστικής ΟΝΕ υπό ορισμένες αυστηρότατες προϋποθέσεις. Η κατευθυντήρια αρχή θα είναι ότι κάθε μέτρο για τον περαιτέρω επιμερισμό των κινδύνων πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ολοκλήρωσης. Η απαιτούμενη βαθύτερη ολοκλήρωση του δημοσιονομικού κανονισμού, της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής και των αντίστοιχων μέσων θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη πολιτική ολοκλήρωση, για την εξασφάλιση δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας.

Η Επιτροπή θα συγκροτήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να εμβαθύνει την ανάλυση των πιθανών πλεονεκτημάτων, κινδύνων, απαιτήσεων και εμποδίων που συνδέονται με τη μερική υποκατάσταση της εθνικής έκδοσης χρεογράφων μέσω κοινής έκδοσης υπό μορφή ταμείου απόσβεσης του χρέους και ευρωομολόγων. Η ομάδα θα έχει ως καθήκον να εξετάζει διεξοδικά ποια θα μπορούσαν να είναι τα χαρακτηριστικά τους από πλευράς νομικών διατάξεων, χρηματοοικονομικής δομής και του αναγκαίου συμπληρωματικού οικονομικού και δημοσιονομικού πλαισίου. Η δημοκρατική λογοδοσία θα είναι ένα κεντρικό θέμα που πρέπει να εξετάζεται.

Η ομάδα θα λάβει υπόψη την τρέχουσα μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης και θα εκτιμήσει την προστιθέμενη αξία για τέτοια μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο. Η ομάδα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις πρόσφατες και τρέχουσες μεταρρυθμίσεις, όπως η εφαρμογή του διπτύχου, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) και κάθε άλλο σχετικό μέσο.

Στην ανάλυσή της, η ομάδα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, στην αποφυγή του ηθικού κινδύνου, καθώς και στα άλλα κεντρικά ζητήματα, όπως η δημοσιονομική σταθερότητα, η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Τα μέλη της ομάδας θα είναι εμπειρογνώμονες στον τομέα του δικαίου και των οικονομικών, των δημόσιων οικονομικών, των χρηματοπιστωτικών αγορών και της διαχείρισης του δημόσιου χρέους. Η ομάδα θα κληθεί να υποβάλει την τελική έκθεσή της στην Επιτροπή το αργότερο τον Μάρτιο του 2014. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την έκθεση και, εάν το κρίνει σκόπιμο, θα υποβάλει προτάσεις πριν από το τέλος της εντολής της.

   - Διερεύνηση στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης νέων τρόπων ένταξης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, των μη επαναλαμβανόμενων προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων με αποδεδειγμένο αντίκτυπο στη διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών που καθόρισαν τα κράτη μέλη κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων τους σταθερότητας και σύγκλισης. Τούτο θα γίνει την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2013 στο πλαίσιο της δημοσίευσης της ανακοίνωσής της Επιτροπής σχετικά με το χρονοδιάγραμμα σύγκλισης με τον μεσοπρόθεσμο στόχο.
   - Μετά την απόφαση σχετικά με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την ΕΕ και πριν από το τέλος του 2013, η Επιτροπή θα υποβάλει τις ακόλουθες προτάσεις για να συμπληρώσει το υπάρχον πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης: i) μέτρα για να διασφαλιστεί μεγαλύτερος εκ των προτέρων συντονισμός των σημαντικότερων προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και ii) δημιουργία ενός «μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας» που θα παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση για την έγκαιρη εφαρμογή της διατηρήσιμης ανάπτυξης που ευνοεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό το νέο σύστημα, που είναι πλήρως σύμφωνο με την κοινοτική μέθοδο, θα στηρίζεται στις υπάρχουσες διαδικασίες εποπτείας της ΕΕ. Θα συνδυάζει τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση της οικονομικής πολιτικής με τη χρηματοδοτική στήριξη, και με τον τρόπο αυτό θα τηρείται η αρχή σύμφωνα με την οποία τα βήματα προς την ανάληψη περισσότερων ευθυνών και την οικονομική πειθαρχία προβλέπουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Θα αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να απορροφούν ασύμμετρες κρίσεις. Το μέσο αυτό θα αποτελέσει την αρχική φάση για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης δημοσιονομικής ικανότητας.
   - Επιπλέον, η Επιτροπή δεσμεύεται να δώσει συνέχεια, με ταχύ και ολοκληρωμένο τρόπο, στα εξής: i) το σχέδιο δράσης της για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, ιδίως με στόχο την επανεξέταση των οδηγιών που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης, καθώς και ii) τα μέτρα και τις προτάσεις που έχει αναγγείλει η Επιτροπή στη δέσμη μέτρων του 2012 σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική.
   - Μετά τη σύσταση του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, υποβολή πρότασης για έναν ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, ο οποίος θα αναλάβει την αναδιάρθρωση και την εξυγίανση των τραπεζών των κρατών μελών που συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση.
   - Πριν από το τέλος του 2013, η υποβολή πρότασης δυνάμει του άρθρου 138 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ για την καθιέρωση ενιαίας θέσης για την απόκτηση από τη ζώνη του ευρώ καθεστώτος παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, και στη συνέχεια ενιαίας έδρας.

Με βάση τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που αναγγέλθηκαν στο σχέδιο στρατηγικής της τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν χάρη στο παράγωγο δίκαιο, η Επιτροπή δεσμεύεται να παρουσιάσει συγκεκριμένες ιδέες για τροποποίηση της Συνθήκης σε εύθετο χρόνο ενόψει συζήτησης που θα διοργανωθεί πριν από τις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 2014, με στόχο τον καθορισμό της νομοθετικής βάσης για τα προβλεπόμενα μεσοπρόθεσμα μέτρα, δηλ. τη δημιουργία ενισχυμένου πλαισίου οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας και ελέγχου, περισσότερο αναπτυγμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ικανότητα για τη στήριξη της αλληλεγγύης και την εφαρμογή της διατηρήσιμης ανάπτυξης που ευνοεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και τη βαθύτερη ολοκλήρωση της λήψης αποφάσεων σε τομείς πολιτικής όπως η φορολογία και η αγορά εργασίας ως ένα σημαντικό μέσο αλληλεγγύης.

(1) ΕΕ C 141 της 17.5.2012, σ. 7
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 13 Ιουνίου 2012 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0242).


Παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ ***I
PDF 301kWORD 33k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ (COM(2011)0821 – C7-0448/2011– 2011/0386(COD))
P7_TA(2013)0070A7-0173/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0821),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 121 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0448/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από τη Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με ημερομηνία 7 Μαρτίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 28ης Φεβρουαρίου 2013 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0173/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  λαμβάνει υπόψη την επισυναπτόμενη στο παρόν ψήφισμα δήλωση της Επιτροπής·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ

P7_TC1-COD(2011)0386


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 473/2013.)

ΠAΡAΡTHMA ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Δήλωση της Επιτροπής

Μόλις εγκριθεί η νομοθεσία που πρότεινε η Επιτροπή για το «δίπτυχο», η Επιτροπή προτίθεται να λάβει βραχυπρόθεσμα μέτρα για μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ όπως περιγράφεται στο σχέδιο στρατηγικής. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα (6 έως 12 μήνες) θα περιλαμβάνουν τα εξής:

   - Στο σχέδιο στρατηγικής της για μια βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ, η Επιτροπή θεωρεί ότι, μεσοπρόθεσμα, ένα ταμείο απόσβεσης του χρέους και ευρωομόλογα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανά στοιχεία μιας βαθιάς και ουσιαστικής ΟΝΕ υπό ορισμένες αυστηρότατες προϋποθέσεις. Η κατευθυντήρια αρχή θα είναι ότι κάθε μέτρο για τον περαιτέρω επιμερισμό των κινδύνων πρέπει να συμβαδίζει με την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ολοκλήρωσης. Η απαιτούμενη βαθύτερη ολοκλήρωση του δημοσιονομικού κανονισμού, της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής και των αντίστοιχων μέσων θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογη πολιτική ολοκλήρωση, για την εξασφάλιση δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας.

Η Επιτροπή θα συγκροτήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να εμβαθύνει την ανάλυση των πιθανών πλεονεκτημάτων, κινδύνων, απαιτήσεων και εμποδίων που συνδέονται με τη μερική υποκατάσταση της εθνικής έκδοσης χρεογράφων μέσω κοινής έκδοσης υπό μορφή ταμείου απόσβεσης του χρέους και ευρωομολόγων. Η ομάδα θα έχει ως καθήκον να εξετάζει διεξοδικά ποια θα μπορούσαν να είναι τα χαρακτηριστικά τους από πλευράς νομικών διατάξεων, χρηματοοικονομικής δομής και του αναγκαίου συμπληρωματικού οικονομικού και δημοσιονομικού πλαισίου. Η δημοκρατική λογοδοσία θα είναι ένα κεντρικό θέμα που πρέπει να εξετάζεται.

Η ομάδα θα λάβει υπόψη την τρέχουσα μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής οικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης και θα εκτιμήσει την προστιθέμενη αξία για τέτοια μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο. Η ομάδα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις πρόσφατες και τρέχουσες μεταρρυθμίσεις, όπως η εφαρμογή του διπτύχου, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) και κάθε άλλο σχετικό μέσο.

Στην ανάλυσή της, η ομάδα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, στην αποφυγή του ηθικού κινδύνου, καθώς και στα άλλα κεντρικά ζητήματα, όπως η δημοσιονομική σταθερότητα, η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Τα μέλη της ομάδας θα είναι εμπειρογνώμονες στον τομέα του δικαίου και των οικονομικών, των δημόσιων οικονομικών, των χρηματοπιστωτικών αγορών και της διαχείρισης του δημόσιου χρέους. Η ομάδα θα κληθεί να υποβάλει την τελική έκθεσή της στην Επιτροπή το αργότερο τον Μάρτιο του 2014. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την έκθεση και, εάν το κρίνει σκόπιμο, θα υποβάλει προτάσεις πριν από το τέλος της εντολής της.

   - Διερεύνηση στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης νέων τρόπων ένταξης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, των μη επαναλαμβανόμενων προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων με αποδεδειγμένο αντίκτυπο στη διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών που καθόρισαν τα κράτη μέλη κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων τους σταθερότητας και σύγκλισης. Τούτο θα γίνει την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2013 στο πλαίσιο της δημοσίευσης της ανακοίνωσής της Επιτροπής σχετικά με το χρονοδιάγραμμα σύγκλισης με τον μεσοπρόθεσμο στόχο.
   - Μετά την απόφαση σχετικά με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την ΕΕ και πριν από το τέλος του 2013, η Επιτροπή θα υποβάλει τις ακόλουθες προτάσεις για να συμπληρώσει το υπάρχον πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης: i) μέτρα για να διασφαλιστεί μεγαλύτερος εκ των προτέρων συντονισμός των σημαντικότερων προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και ii) δημιουργία ενός «μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας» που θα παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση για την έγκαιρη εφαρμογή της διατηρήσιμης ανάπτυξης που ευνοεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό το νέο σύστημα, που είναι πλήρως σύμφωνο με την κοινοτική μέθοδο, θα στηρίζεται στις υπάρχουσες διαδικασίες εποπτείας της ΕΕ. Θα συνδυάζει τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση της οικονομικής πολιτικής με τη χρηματοδοτική στήριξη, και με τον τρόπο αυτό θα τηρείται η αρχή σύμφωνα με την οποία τα βήματα προς την ανάληψη περισσότερων ευθυνών και την οικονομική πειθαρχία προβλέπουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Θα αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να απορροφούν ασύμμετρες κρίσεις. Το μέσο αυτό θα αποτελέσει την αρχική φάση για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης δημοσιονομικής ικανότητας.
   - Επιπλέον, η Επιτροπή δεσμεύεται να δώσει συνέχεια, με ταχύ και ολοκληρωμένο τρόπο, στα εξής: i) το σχέδιο δράσης της για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, ιδίως με στόχο την επανεξέταση των οδηγιών που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης, καθώς και ii) τα μέτρα και τις προτάσεις που έχει αναγγείλει η Επιτροπή στη δέσμη μέτρων του 2012 σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική.
   - Μετά τη σύσταση του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, υποβολή πρότασης για έναν ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης, ο οποίος θα αναλάβει την αναδιάρθρωση και την εξυγίανση των τραπεζών των κρατών μελών που συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση.
   - Πριν από το τέλος του 2013, η υποβολή πρότασης δυνάμει του άρθρου 138 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ για την καθιέρωση ενιαίας θέσης για την απόκτηση από τη ζώνη του ευρώ καθεστώτος παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, και στη συνέχεια ενιαίας έδρας.

Με βάση τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που αναγγέλθηκαν στο σχέδιο στρατηγικής της τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν χάρη στο παράγωγο δίκαιο, η Επιτροπή δεσμεύεται να παρουσιάσει συγκεκριμένες ιδέες για τροποποίηση της Συνθήκης σε εύθετο χρόνο ενόψει συζήτησης που θα διοργανωθεί πριν από τις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 2014, με στόχο τον καθορισμό της νομοθετικής βάσης για τα προβλεπόμενα μεσοπρόθεσμα μέτρα, δηλ. τη δημιουργία ενισχυμένου πλαισίου οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας και ελέγχου, περισσότερο αναπτυγμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ικανότητα για τη στήριξη της αλληλεγγύης και την εφαρμογή της διατηρήσιμης ανάπτυξης που ευνοεί τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και τη βαθύτερη ολοκλήρωση της λήψης αποφάσεων σε τομείς πολιτικής όπως η φορολογία και η αγορά εργασίας ως ένα σημαντικό μέσο αλληλεγγύης.

(1) ΕΕ C 141 της 17.5.2012, σ. 7.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 13 Ιουνίου 2012 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0243).


Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου ***I
PDF 268kWORD 23k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))
P7_TA(2013)0071A7-0193/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0860),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0490/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 12ης Δεκεμβρίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0193/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου

P7_TC1-COD(2011)0417


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013.)

(1) ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 72.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0346).


Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I
PDF 270kWORD 22k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))
P7_TA(2013)0072A7-0194/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0862),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0489/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2012(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 12ης Δεκεμβρίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0194/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Μαρτίου 2013 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας

P7_TC1-COD(2011)0418


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013.)

(1) ΕΕ C 229 της 31.7.2012, σ. 55.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0345).


Αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών
PDF 361kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών 2012/2301(INI)
P7_TA(2013)0073A7-0048/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς επίσης το άρθρο 8, το άρθρο 153 παράγραφος 1 σημείο i) και το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)0173) και το συνοδευτικό της έγγραφο σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων απασχόλησης που προσφέρει ο κλάδος των προσωπικών και των οικιακών υπηρεσιών (SWD(2012)0095),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2011, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία (CΟΜ(2011)0609),

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων, που καλύπτει την περίοδο 2011-2020, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2011,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, του 2011, για την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2010 (SEC(2011)0193),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών – 2010-2015» (CΟΜ(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου «σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών – Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020» (COM(2010)0193),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή τους(3),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με το ρόλο των γυναικών σε μια γηράσκουσα κοινωνία(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2010(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασίας ίσης αξίας(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην πράσινη οικονομία(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική για την ενσωμάτωση των Ρομά(17),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0048/2013),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την πιο μεγάλη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση μετά τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του ’30, και ότι η κρίση αυτή έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση του δείκτη ανεργίας στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε επισφαλή θέση, ιδιαίτερα δε για τις γυναίκες, οι οποίες πλήττονται άμεσα – λόγω της απώλειας της θέσης εργασίας τους, περικοπών των αποδοχών τους, ή απώλειας της εργασιακής ασφάλειας – και έμμεσα, λόγω των περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες και την κοινωνική πρόνοια, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε επισφαλή θέση, ιδιαίτερα δε για τις γυναίκες, οι οποίες πλήττονται άμεσα – λόγω της απώλειας της θέσης εργασίας τους, περικοπών των αποδοχών τους, ή απώλειας της εργασιακής ασφάλειας – και έμμεσα, λόγω των περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες και την κοινωνική πρόνοια,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην απασχόληση αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση προκειμένου οι γυναίκες να μπορούν πραγματικά να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα, οικονομική ανεξαρτησία και επαγγελματική ολοκλήρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κρίση δεν είναι μόνο χρηματοπιστωτική και οικονομική, αλλά και κρίση της δημοκρατίας, της ισότητας, της κοινωνικής πρόνοιας και της ισότητας των δύο φύλων, ενώ χρησιμοποιείται επίσης ως δικαιολογία για την επιβράδυνση ή ακόμη και τη διακοπή πολύ σημαντικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των μελλοντικών περιβαλλοντικών προκλήσεων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες μόνο το 5% των στελεχών που λαμβάνουν τις αποφάσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι γυναίκες, οι δε 27 διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών είναι άνδρες, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες σχετικά με τη διάσταση του φύλου, οι γυναίκες διοικούν με διαφορετικό τρόπο, αποφεύγοντας τον κίνδυνο και εστιαζόμενες περισσότερο σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν άρχισε η οικονομική κρίση, ο αντίκτυπος ήταν εντονότερος για τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία αυξάνεται έκτοτε με διαφορετικό ρυθμό για τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αρχικά δεν πλήγηκαν από την κρίση, αλλά σήμερα αισθάνονται διαρκώς εντονότερα τα αποτελέσματά της (περισσότερες και αυξανόμενες επισφαλείς θέσεις εργασίας και θέσεις μερικής απασχόλησης, αυξημένος κίνδυνος απόλυσης, χαμηλότεροι μισθοί, μικρότερη κάλυψη από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, κ.λπ.), τα οποία θα έχουν μονιμότερη επίδραση γι' αυτές, λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη φάση αυτή υπάρχει πολύ πιο περιορισμένη τεκμηρίωση, λόγω της έλλειψης αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων και ότι, ως εκ τούτου, τείνουν να υποτιμώνται οι συνέπειες της κρίσης στις γυναίκες,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν καίριο ρόλο ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω χειραφέτηση των γυναικών μπορεί να απεγκλωβίσει κοινωνίες και οικογένειες από τη φτώχεια,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε καταστάσεις κρίσεις η πολιτική για την αγορά εργασίας τείνει να επικεντρώνεται περισσότερο στον αντίκτυπο για το γενικό επίπεδο απασχόλησης παρά για τις οικονομικώς μη ενεργές γυναίκες,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνεργες γυναίκες συχνά δεν υπολογίζονται στις επίσημες στατιστικές, και ότι οι ανισότητες λόγω φύλου όσον αφορά τα ποσοστά δραστηριότητας συχνά υποτιμώνται, δεδομένου ότι οι γυναίκες αποσύρονται συχνότερα από την αγορά εργασίας για διάφορους λόγους (εγκυμοσύνη, οικογενειακές ευθύνες, χρονικοί περιορισμοί) και απασχολούνται συχνότερα σε μη αμειβόμενη ή άτυπη εργασία, συχνά στο νοικοκυριό ή για τη μέριμνα εξαρτωμενων προσώπων ή στην παραοικονομία, ενώ δεν υπάρχουν σήμερα πολλές μελέτες σχετικά με την επίπτωση που έχουν οι περικοπές των δημόσιων δαπανών στην ανισότητα των φύλων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές στις οποίες προχώρησαν οι κυβερνήσεις με την εφαρμογή των προγραμμάτων λιτότητας πλήττουν ως επί το πλείστον τον δημόσιο τομέα και τις υπηρεσίες πρόνοιας του τομέα αυτού, τον οποίο στελεχώνουν και από τον οποίο επωφελούνται κυρίως γυναίκες –που αναλογούν στο 70% των απασχολούμενων στον δημόσιο τομέα– αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, όπου οι γυναίκες καθίστανται τώρα τα κατεξοχήν θύματα των μέτρων λιτότητας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, καμία χώρα δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων περικοπών στις δημόσιες δαπάνες και των επιπτώσεων της δημοσιονομικής εξυγίανσης από την οπτική του φύλου, ούτε για τα επιμέρους μέτρα ούτε για τον σωρευτικό αντίκτυπό τους,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξαρτώνται περισσότερο από τις κοινωνικές παροχές οι οποίες επίσης περικόπτονται στο πλαίσιο των μέτρων λιτότητας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα, απαιτούνται βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αγορά εργασίας,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά για τις γυναίκες η μείωση του αριθμού θέσεων εργασίας συνοδεύεται κυρίως από αναπροσαρμογή του ωραρίου εργασίας, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων ωρών εργασίας συχνά σε διαφορετικές βάρδιες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτέλεσμα της ανάκαμψης αναμένεται ότι θα είναι ταχύτερο στον βιομηχανικό τομέα, με αποτέλεσμα να είναι ταχύτερη η ανάκαμψη της ανδρικής απασχόλησης έναντι της γυναικείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται στις δημόσιες υπηρεσίες θα έχουν πιο μόνιμη επίπτωση στην απασχόληση των γυναικών, υπονομεύοντας έτσι μακροπρόθεσμα την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της ισότητας των φύλων,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση οδηγεί σε αυξανόμενη εκμετάλλευση των γυναικών τόσο στην επίσημη οικονομία όσο και στην παραοικονομία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της θα είναι πιο μακροπρόθεσμες στις γυναίκες που η σταδιοδρομία τους είναι μη γραμμικού χαρακτήρα (μεταξύ άλλων σε εκείνες που έχουν κακοπληρωμένες θέσεις μερικής, προσωρινής, ιδιότυπης ή ακόμα και άτυπης απασχόλησης), συχνά με την επιβολή καθεστώτος μερικής απασχόλησης, με αποτέλεσμα οι γυναίκες αυτές να μην συμπληρώνουν επαρκείς ασφαλιστικές εισφορές και να απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες μπορεί έτσι να καταλήξουν να έχουν πολύ χαμηλά συνταξιοδοτικά δικαιώματα και να βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος να «χαθεί» μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, που δεν τους προσφέρονται ευκαιρίες απασχόλησης, εργασιακή ασφάλεια και, συχνά ευκαιρίες για εκπαίδευση λόγω οικονομικών δυσχερειών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει έρθει να προστεθεί στις δυσχέρειες όσον αφορά τον συμβιβασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση παιδιών επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο την απασχόληση των ανδρών και των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των μητέρων στην αγορά εργασίας είναι 12% χαμηλότερη από τη συμμετοχή των άτεκνων γυναικών, ενώ το ποσοστό απασχόλησης των πατέρων είναι κατά 8,7% υψηλότερο σε σχέση με το ποσοστό των άτεκνων ανδρών,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του φύλου δεν έχει ληφθεί υπόψη στις τρέχουσες και τις σχεδιαζόμενες πρωτοβουλίες και πολιτικές που αποσκοπούν στην έξοδο από την κρίση,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση των γυναικών επηρεάζεται από στερεότυπα φύλου όπως η αντίληψη ότι η ανεργία των ανδρών είναι «σοβαρότερη» από την ανεργία των γυναικών, επιπλέον του σημαντικού αριθμού των ήδη καθιερωμένων στερεοτύπων φύλου που επηρεάζουν αρνητικά τις ευκαιρίες απασχόλησης των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση της ανεργίας των ανδρών είναι διαφορετική από εκείνη της ανεργίας των γυναικών, δεδομένου ότι παραμένει η αντίληψη πως οι άνδρες είναι κατεξοχήν εκείνοι που δημιουργούν το οικογενειακό εισόδημα και οι γυναίκες εκείνες που αναλαμβάνουν τη φροντίδα της οικογένειας,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010(18) περί το 23% των πολιτών της ΕΕ διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και ότι η εξαθλίωση του πληθυσμού πλήττει κυρίως τις γυναίκες, που συχνά αντιμετωπίζουν συνδυασμένες δυσκολίες, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ηλικιωμένων γυναικών που ζουν μόνες, και μονογονεϊκών οικογενειών (που ως επί το πλείστον έχουν για πρόσωπο αναφοράς γυναίκα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτές περιλαμβάνονται επίσης οι δυσκολίες στη διατήρηση μιας θέσης εργασίας ή στην εύρεση άλλης μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, οι δυσκολίες στην εύρεση κατάλληλης στέγης, η μέριμνα εξαρτώμενων προσώπων (παιδιών, γονέων, ασθενών και αναπήρων), και οι δυσκολίες στον συμβιβασμό εργασιακής και οικογενειακής ζωής λόγω έλλειψης κατάλληλων δομών υποστήριξης και διαφορών στις εθνικές πολιτικές των 27 κρατών μελών,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει επιδεινώσει περαιτέρω την κοινωνική και οικονομική κατάσταση πολλών μειονεκτουσών κοινοτήτων και έχει συντελέσει στην αύξηση του ποσοστού πρόωρης αποχώρησης των κοριτσιών από το σχολείο, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα στην εμπορία ανθρώπων,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περικοπές στις υπηρεσίες και τις παροχές έχουν υπονομεύσει την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, δεδομένου ότι οι παροχές αποτελούν συχνά σημαντική πηγή του εισοδήματός τους και δεδομένου ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες περισσότερο από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μόνες μητέρες και οι ανύπαντρες γυναίκες συνταξιούχοι υφίστανται τις μεγαλύτερες σωρευτικές απώλειες·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι διαρκώς περισσότερες γυναίκες δέχονται να εργαστούν σε άτυπη και μη αμειβόμενη εργασία (εθελοντική ή μη), με μικρότερη κοινωνική προστασία, προκειμένου να ξεφύγουν από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ(19), η οικιακή εργασία αντιπροσωπεύει το 33% του ΑΕΠ των κρατών μελών του ΟΟΣΑ,

Κ.   επισημαίνει ότι η μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των ποσοστών ανδρικής και γυναικείας απασχόλησης αντικατοπτρίζει περισσότερο μια γενικότερη υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και απασχόλησης παρά ένα θετικό βήμα προς την επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας μεταξύ των δύο φύλων,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που εισέρχονται στον ενεργό βίο διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στην επάνοδο στην ανάκαμψη· συμβάλλουν στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, που συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης και δίνει ώθηση στην οικονομία· λαμβάνοντας, ως εκ τούτου, υπόψη ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την πρόσφατη δευτερογενή ανάλυση της 5ης EWCS (ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας) με τίτλο «Women, men and working conditions in Europe: Secondary analysis of the 5th European Working conditions survey» («Γυναίκες, άνδρες και συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη: δευτερογενής ανάλυση της 5ης ευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας»), Eurofound 2012, που πρόκειται να δημοσιευθεί το 2013, προκύπτει ότι ο διαχωρισμός με βάση το φύλο είναι επιζήμιος για τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι και τα δύο φύλα δηλώνουν πως έχουν καλύτερη διάθεση στον χώρο εργασίας και λαμβάνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από την απασχόλησή τους όταν εργάζονται με συναδέλφους και των δύο φύλων, λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένει η ανάγκη για καταπολέμηση του διαχωρισμού της αγοράς εργασίας με βάση το φύλο, της επαγγελματικής πόλωσης με βάση το φύλο και της ύπαρξης χώρων εργασίας αποκλειστικά για το ένα φύλο (δεδομένου ότι τα τρία πέμπτα των εργαζομένων στην Ευρώπη απασχολούνται σε χώρους εργασίας με άτομα του ίδιου φύλου),

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ματαιωθεί ή αναβληθεί η λήψη μέτρων για την ισότητα των δύο φύλων, και ότι ενδεχόμενες μελλοντικές περικοπές στους δημόσιους προϋπολογισμούς θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση των γυναικών και στην προώθηση της ισότητας,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ύφεση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να επιβραδυνθεί η πρόοδος στις πολιτικές για τον συμβιβασμό της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή και για να περικοπούν οι πιστώσεις που διατίθενται για τη μέριμνα εξαρτώμενων ατόμων και τις ρυθμίσεις σχετικά με την άδεια, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών είναι φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις χώρες και όλες τις κοινωνικές τάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άγχος για τα οικονομικά οδηγεί πολλές φορές σε συχνότερα, εντονότερα και πιο επικίνδυνα κρούσματα βίας, και ότι σύμφωνα με μελέτες η βία κατά των γυναικών εντείνεται όταν οι άνδρες υποχρεώνονται σε μετακινήσεις και απώλεια περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης,

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επωφελήθηκαν περισσότερο από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μεταξύ 1998 και 2008 (τα ποσοστά απασχόλησης γυναικών στην ΕΕ ήταν 55,6% και 62,8%, αντίστοιχα)(20)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 12,7% για τις γυναίκες αλλά μόνο κατά 3,18% για τους άνδρες, ενώ το ποσοστό ανεργίας των γυναικών παρέμεινε λίγο μεγαλύτερο το 2012(21) (10,7% των γυναικών ήταν άνεργες έναντι 10,6% των ανδρών),

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2011, ποσοστό 31,6% των γυναικών εργάζονταν σε θέσεις μερικής απασχόλησης έναντι ποσοστού 8,1% για τους άνδρες,

1.  υπενθυμίζει ότι η ισότητα των φύλων συνιστά έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να λαμβάνεται καθοριστικά υπόψη στη διαμόρφωση της απόκρισης στην τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στον δημόσιο τομέα, στον τομέα της πρόνοιας, και σε περιβαλλοντικά βιώσιμες στέγαση, μεταφορές, κ.λπ., και στη δημιουργία κρατικών εσόδων μέσω αποτελεσματικότερων φορολογικών πολιτικών· εκφράζει τη λύπη του διότι οι πολιτικές απαντήσεις στην κρίση, περιλαμβανομένων των δεσμών μέτρων για την ανάκαμψη της οικονομίας, δεν αναγνώρισαν, δεν ανέλυσαν και δεν εξάλειψαν τις επιπτώσεις της κρίσης στα δύο φύλα· επισημαίνει με δυσαρέσκεια το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη στρατηγική μετά τη Λισαβόνα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και, ως εκ τούτου, καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν με ειδικούς στόχους την ισότητα των φύλων στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και τη μακροοικονομική πολιτική·

2.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές, ιδίως όσες αφορούν τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας και την ανάκαμψη από την κρίση· την οικονομική διακυβέρνηση τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις «πράσινες» θέσεις εργασίας· την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση· τη μετανάστευση, τη συνεργασία και την ανάπτυξη· την υγεία και την ασφάλεια, καθώς επίσης τον σχεδιασμό ή τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση ή τον μετριασμό των αποτελεσμάτων της κρίσης·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και να επισημάνουν τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις γυναίκες, και ιδίως κατά πόσον και με ποιον τρόπο επιδεινώνει τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, και τις σχετικές συνέπειες, όπως ο αυξημένος κίνδυνος βίας λόγω φύλου, η υπονόμευση της υγείας μητέρας και παιδιού και η φτώχεια των ηλικιωμένων γυναικών·

4.  υπενθυμίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην ΕΕ, αφού ανήλθε στο 62,8% το 2008, μετά από σταθερή πρόοδο για διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας, σημείωσε ελαφρά μείωση μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, περνώντας στο 62,3% για το 2011· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι απαιτείται να προταθούν βιώσιμες απαντήσεις που θα συνεκτιμούν τη διάσταση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις πολιτικές τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών, για την προστασία της απασχόλησης και την επανεκκίνηση της ανάπτυξης·

5.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω προσαρμογής των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, να διασφαλίσει την πρόσθετη στήριξη σε τομείς της γυναικείας απασχόλησης που ενδέχεται να θιγούν από την κρίση, και να προσφέρει στήριξη όσον αφορά τη μέριμνα των παιδιών, την κατάρτιση και την πρόσβαση στην απασχόληση·

6.  τονίζει τη σημασία της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού»· ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες και το επικείμενο πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της ισότητας των φύλων· τονίζει τη σημασία του προγράμματος «Δάφνη ΙΙΙ», ιδίως όσον αφορά την προστασία των γυναικών από όλες τις μορφές βίας και την ανάγκη να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής·

7.  εμμένει στην άποψη ότι, παρά τα συγκρίσιμα ποσοστά όσον αφορά την ανεργία ανδρών και γυναικών, η κρίση είχε διαφορετικές συνέπειες για τα δύο φύλα· επισημαίνει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σημαντικά επισφαλέστερες συνθήκες απασχόλησης κυρίως λόγω της ανάπτυξης άτυπων μορφών συμβάσεων, υφίστανται σημαντική μείωση των εισοδημάτων τους οφειλόμενη σε παράγοντες όπως η διατήρηση μισθολογικών ανισοτήτων (της τάξης του 17%) μεταξύ ανδρών και γυναικών και η συνακόλουθη ανισότητα στα αντίστοιχα επιδόματα ανεργίας, η ανάπτυξη της επιβαλλόμενης εργασίας μερικής απασχόλησης ή ο πολλαπλασιασμός των θέσεων απασχόλησης προσωρινής ή ορισμένης διάρκειας εις βάρος των σταθερών θέσεων απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη συνεχιζόμενη ύπαρξη αποκλίσεων στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων και τη συνακόλουθη ανισότητα στα επιδόματα ανεργίας, η κρίση έχει επιδεινώσει την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι η πείρα από παλαιότερες κρίσεις δείχνει πως η κατάσταση της απασχόλησης αποκαθίσταται, κατά κανόνα, ταχύτερα στην περίπτωση των ανδρών από ό,τι για τις γυναίκες·

8.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το ταχύτερο δυνατόν, πρόταση οδηγίας που θα περιλαμβάνει μέτρα για να ξεπεραστεί το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων για ίση ή αντίστοιχη εργασία·

9.  υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών κυμαίνεται μεταξύ 48,6% και 77,2%, και ότι οι αποκλίσεις αυτές επιβάλλουν συγκεκριμένες απαντήσεις ανάλογα με την κάθε κατάσταση χωριστά, στο πλαίσιο μια σφαιρικής ευρωπαϊκής προσέγγισης· υπογραμμίζει, επιπλέον, την ανάγκη να υπάρχουν αξιόπιστοι κοινοί δείκτες και, κατά συνέπεια, αξιόπιστα συγκρίσιμα στατιστικά δεδομένα, ώστε να μπορούν να αξιολογούνται οι διάφορες ανάγκες και να δίνονται οι κατάλληλες απαντήσεις·

10.  υπενθυμίζει ότι, πριν ακόμα από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των γυναικών που απασχολούνταν σε προσωρινές θέσεις εργασίας ή σε θέσεις μερικής απασχόλησης και ότι η τάση αυτή εντάθηκε με την κρίση, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να αντιμετωπίζουν σήμερα αυξανόμενο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού· επισημαίνει ότι το φαινόμενο αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο στα νότια κράτη μέλη·

11.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η ανεργία των νέων γυναικών αυξήθηκε από 18,8% το 2009 σε 20,8% το 2011, και ότι η κρίση θα πλήξει ιδιαίτερα έντονα τις ευπαθείς ομάδες γυναικών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των γυναικών με αναπηρίες, των μεταναστριών, των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, των γυναικών με χαμηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων, των μόνων μητέρων, των γυναικών που δεν διαθέτουν μέσα διαβίωσης, και των γυναικών που φροντίζουν εξαρτώμενα άτομα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των απαράδεκτων επιπέδων στα οποία έχει φτάσει η ανεργία των νέων και την καταπολέμηση του οικονομικού αποκλεισμού, καθώς και για την προσφορά θέσεων εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης στους νέους·

12.  θεωρεί ότι το δικαίωμα στην απασχόληση αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση προκειμένου οι γυναίκες να μπορούν πραγματικά να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα, οικονομική ανεξαρτησία και επαγγελματική ολοκλήρωση και, ως εκ τούτου, επιμένει στην εξάλειψη της επισφαλούς απασχόλησης μέσω της αναγνώρισης και της ενίσχυσης του δικαιώματος της απασχόλησης που συνοδεύεται από δικαιώματα·

13.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διαμορφώσουν εκ νέου τις τρέχουσες απαντήσεις στην οικονομική κρίση, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι μακροπρόθεσμα ως προς το πεδίο εφαρμογής τους και δεν υπονομεύουν τις πολιτικές πρόνοιας και τις δομές του δημόσιου τομέα που αποτελούν προϋπόθεση για μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις μέριμνας, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και τα δικαιώματα των εργαζομένων·

14.  υπενθυμίζει ότι η μετάβαση των γυναικών από την εκπαίδευση στην εργασία καθίσταται ολοένα δυσκολότερη, και ότι το γεγονός αυτό θα οδηγήσει εντέλει σε αποκλίσεις μεταξύ των γυναικών και των ανδρών όσον αφορά την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους·

15.  θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα προκύψουν από την αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης αποτελούν ευκαιρία να διορθωθούν ορισμένοι τύποι διακρίσεων με βάση το φύλο, που εξακολουθούν να παρατηρούνται σε μεγάλο βαθμό στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας·

16.  υπογραμμίζει ότι, όσον αφορά την παραοικονομία, το ποσοστό των γυναικών είναι υψηλότερο από εκείνο των ανδρών, εν μέρει επειδή οι τομείς στους οποίους παραδοσιακά εργάζονται οι γυναίκες, όπως οι οικιακές υπηρεσίες, η φροντίδα ατόμων κ.λπ., χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη απορρύθμιση· επισημαίνει, από την άλλη πλευρά, ότι, ως αποτέλεσμα της κρίσης, έχει διαπιστωθεί αύξηση της παραοικονομίας, παρότι εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθεί σαφής εικόνα της, ελλείψει αξιόπιστων δεδομένων για τη συχνότητα και τον αντίκτυπό της·

17.  υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην αντίσταση στην κρίση· είναι πεπεισμένο ότι οι γυναίκες αποτελούν σημαντικό δυναμικό για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της απόδοσης των επιχειρήσεων, ιδίως όταν κατέχουν διευθυντικές θέσεις στις επιχειρήσεις αυτές· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, προέχει κυρίως να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην εκπόνηση προγραμμάτων ανάκαμψης·

18.  εμμένει στην άποψη ότι η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και οι συνακόλουθες δημοσιονομικές περικοπές δεν πρέπει να υπονομεύσουν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί με τις πολιτικές για την προώθηση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων ούτε να χρησιμεύουν ως πρόσχημα για να περιοριστούν οι προσπάθειες στο πεδίο αυτό· πιστεύει ότι θα πρέπει αντίθετα να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στις πολιτικές τους για την απασχόληση πολιτικές ισότητας των φύλων, αναγνωρίζοντάς τις ως απάντηση στην κρίση με την προώθηση και την πλήρη αξιοποίηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων όλων των ευρωπαίων· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ενσωμάτωση της πτυχής του φύλου σε όλες τις σχεδιαζόμενες δημοσιονομικές πολιτικές·

19.  τονίζει ότι τα δικαιώματα των γυναικών δεν θα πρέπει να θεωρούνται, να νοούνται και να επιδιώκονται κατά τρόπο ανταγωνιστικό έναντι των δικαιωμάτων των ανδρών, δεδομένου ότι η βελτίωση των υπηρεσιών πρόνοιας και των δημόσιων υπηρεσιών για οικογένειες συνιστά προϋπόθεση για τη συμμετοχή τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών στην αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να προωθηθεί ο καταμερισμός των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα ή να αναπτύξουν τα ήδη υφιστάμενα, προκειμένου να ξεπεραστούν οι διακρίσεις λόγω φύλου και η άνιση ανάθεση ρόλων, όπως λ.χ. με την ενθάρρυνση των γυναικών να ασκούν το δικαίωμά τους για την φροντίδα των παιδιών και ασθενών συγγενών ή ατόμων με αναπηρία·

20.  τονίζει ότι η μείωση του ποσοστού γεννήσεων στην EE επιδεινώθηκε εξαιτίας της κρίσης, δεδομένου ότι λόγω της ανεργίας, των καταστάσεων επισφάλειας και αβεβαιότητας όσον αφορά το μέλλον και την οικονομία, τα ζευγάρια, και ιδίως οι νέες γυναίκες, καθυστερούν την τεκνοποίηση, συμβάλλοντας ως εκ τούτου περαιτέρω στη δημογραφική γήρανση της Ευρώπης·

21.  τονίζει τη σημασία της μεταρρύθμισης των μακροοικονομικών και κοινωνικών πολιτικών καθώς και των πολιτικών που αφορούν την αγορά εργασίας, για την εξασφάλιση οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης για τις γυναίκες, την ανάπτυξη στρατηγικών για την προώθηση της δίκαιης κατανομής του πλούτου, την εξασφάλιση ελάχιστου εισοδήματος και αξιοπρεπών μισθών και συντάξεων, τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, τη δημιουργία περισσότερων ποιοτικών θέσεων απασχόλησης με δικαιώματα για τις γυναίκες, την εξασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, και τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και των υπηρεσιών που παρέχονται σε επίπεδο γειτονιάς, συμπεριλαμβανομένων βρεφονηπιακών σταθμών, παιδικών σταθμών και άλλων μορφών προσχολικής εκπαίδευσης, κέντρων φύλαξης παιδιών, κοινοτικών κέντρων ελεύθερου χρόνου και παροχής στήριξης σε οικογένειες και διαγενεακών κέντρων·

22.  υπενθυμίζει ότι οι περικοπές στους δημόσιους προϋπολογισμούς δεν είναι ουδέτερες ως προς το φύλο αλλά αποτελούν αποτέλεσμα των μακροδιαρθρωτικών οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως αποτέλεσμα της εφαρμογής των μέτρων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα «οικονομικής διακυβέρνησης» και δημοσιονομικής προσαρμογής, που επιτείνουν και θα συνεχίσουν να επιτείνουν τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων, την ανεργία των γυναικών και τον «εκθηλυσμό» της φτώχειας· πιστεύει ότι απαιτείται επομένως αλλαγή πολιτικής, δεδομένου ότι οι γυναίκες υπερτερούν σε ποσοστό στον δημόσιο τομέα και είναι κύριες αποδέκτριες των κοινωνικών πολιτικών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθούν τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού·

23.  καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να διεξάγουν αξιολόγηση αντικτύπου ως προς το κατά τον σχεδιασμό των μέτρων λιτότητας, προκειμένου οι συνέπειες των μέτρων αυτών να είναι όσο το δυνατόν πιο ουδέτερες ως προς το φύλο·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, προκειμένου να αναλυθούν κυβερνητικά προγράμματα και πολιτικές, οι επιπτώσεις τους στην κατανομή των πόρων και η συμβολή τους στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

25.  τονίζει ότι, σε σχέση με τους άνδρες, οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν πιο αργή επαγγελματική εξέλιξη, δεδομένου ότι αποδέχονται αρχικές θέσεις εργασίας κατώτερου επιπέδου ή θέσεις μερικής απασχόλησης και, ως εκ τούτου, είναι πιο ευάλωτες, δεν λαμβάνουν ικανοποιητικές αποδοχές και υποφέρουν περισσότερο από τη φτώχεια·

26.  ζητεί από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίσουν επαρκή παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και άλλων εξαρτώμενων προσώπων, οι οποίες θα είναι οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες, ποιοτικές και συμβατές με τα ωράρια εργασίας πλήρους απασχόλησης γυναικών και ανδρών·

27.  επιμένει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εφαρμογή των πολιτικών «επιστροφής στην αγορά εργασίας» και για να ενταχθούν στον επιχειρηματικό κλάδο οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα, που είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες, των οποίων η απασχόληση απειλείται λόγω των δημοσιονομικών περικοπών στον δημόσιο τομέα·

28.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη σφαιρική διάσταση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις πολιτικές τους υπέρ της απασχόλησης, να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για να στηρίξουν την επιστροφή των γυναικών στην εργασία, όχι μόνο σε χαμηλόβαθμες θέσεις αλλά και σε διευθυντικές, και να εγγράψουν την προσέγγιση αυτή στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση· εμμένει στην ανάγκη για κατάρτιση κατάλληλου προϋπολογισμού με συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, ιδίως στο πλαίσιο του προσεχούς Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο σύμφωνο για την ισότητα των φύλων, καθώς και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

29.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν περιλαμβάνεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης του 2013, παρά το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020· καλεί το Συμβούλιο να προσθέσει την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας ως προτεραιότητα κατά την έγκριση των φετινών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν και να αναφέρονται συστηματικά στο ζήτημα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα μελλοντικά εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, ισχυρό κοινωνικό διάλογο, πρότυπα εργασίας και κοινωνική προστασία για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών, και να καταπολεμούν την αναγκαστική και την αδήλωτη εργασία·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μητέρων στον κόσμο της εργασίας, όπως για παράδειγμα η τηλεργασία, ή πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης για την ομαλή επιστροφή στην εργασία μετά από απουσία λόγω μητρότητας·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση οδηγίας σχετικά με την πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στις χαμηλότερες διευθυντικές θέσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων, προκειμένου οι γυναίκες να μπορούν να παίρνουν θέσεις υψηλότερης ειδίκευσης, με υψηλότερες αποδοχές, και καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να προετοιμάσουν την εφαρμογή της· ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων δεσμευτικών νομοθετικών μέτρων και από άλλους εργοδότες, όπως τα θεσμικά όργανα, οι αρχές και οι δημόσιοι οργανισμοί σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία θα πρέπει να χρησιμεύουν ως παράδειγμα της ισότητας των δύο φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εκπονήσουν στρατηγική για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων για μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από την ανωτέρω οδηγία· καταδικάζει το γεγονός ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα όργανα λήψης αποφάσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ότι, ως εκ τούτου, ουσιαστικά αποκλείονται από τη λήψη αποφάσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της κατάρτισης των κρατικών προϋπολογισμών και της διοίκησης των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη να προωθηθούν οι χρηματοοικονομικές γνώσεις των κοριτσιών και των γυναικών·

35.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πολιτικές εκτενούς κατάρτισης των εργαζομένων στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης ή της παγκοσμιοποίησης, για να τους προετοιμάσουν για αλλαγή θέσης εργασίας ή για νέα θέση εργασίας, δεδομένων της ιδιαίτερης θέσης των γυναικών και του γεγονότος ότι οι γυναίκες υποχρεώνονται συχνότερα από τους άνδρες να διακόπτουν τη σταδιοδρομία τους για να φροντίσουν παιδιά, ή ηλικιωμένα ή ασθενή μέλη της οικογένειας, το οποίο έχει επίπτωση στη σταδιοδρομία τους· ζητεί τη συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης στις επιχειρήσεις για να προετοιμαστεί ο επαγγελματικός αναπροσανατολισμός των εργαζομένων, να προταθούν μετατάξεις κατά περίπτωση, και να προβλεφθεί η κατάλληλη εκπαίδευση για όσους αναζητούν εργασία και για τους εργαζομένους χαμηλότερης ειδίκευσης· ζητεί επίσης τη δημιουργία πλήρους μητρώου των ελλείψεων ανά κλάδο εργασίας, ώστε να είναι εφικτή η στοχευμένη προετοιμασία και αναζήτηση εργασίας από μέρους των γυναικών·

36.  καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας τους, με στόχο την εξατομίκευση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων που προβλέπουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας προκειμένου να εξαλειφθεί το «πλεονέκτημα του οικογενειάρχη» και να διασφαλίζονται με τον τρόπο αυτό ισότιμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα·

37.  υπογραμμίζει ότι οι περικοπές δαπανών στον τομέα της φροντίδας εκ των πραγμάτων ανακατανέμουν τον φόρτο εργασίας σε βάρος των γυναικών και υπονομεύουν την ισότητα των φύλων· και καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναπτύξουν σχέδια για την παροχή υπηρεσιών υγείας που μπορούν να δημιουργήσουν κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα των φύλων·

38.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν τις πολιτικές και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που προορίζονται για τις γυναίκες κάθε ηλικίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην επείγουσα ανάγκη για προγράμματα διά βίου μάθησης, καθώς και στην ανάγκη για απόκτηση νέων δεξιοτήτων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της τεχνολογίας της πληροφορίας, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή των γυναικών στους διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων του οικονομικού και του χρηματοπιστωτικού, όπου απασχολούνται λίγες γυναίκες, και προβλέποντας επίσης ειδικά συνοδευτικά μέτρα προκειμένου να μπορούν οι γυναίκες να συμβιβάζουν εργασία, κατάρτιση και οικογενειακή ζωή· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην επαγγελματική ένταξη μέσω των πολιτικών κατάρτισης, και καλεί τα κράτη μέλη και την τοπική αυτοδιοίκηση να κάνουν μεγαλύτερη χρήση του Ταμείου αυτού προς όφελος ιδιαίτερα των γυναικών που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση·

39.  υπογραμμίζει τη σημασία της επένδυσης στις γυναίκες και στην ισότητα των φύλων·

40.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή ή την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και να ενθαρρύνουν την απασχόλησή τους σε στρατηγικούς τομείς της ανάπτυξης, θεσπίζοντας συγκεκριμένα μέτρα για ευέλικτα ωράρια εργασίας, ίση αμοιβή, και μεταρρύθμιση των καθεστώτων φορολογίας και συνταξιοδότησης, καθώς επίσης μέτρα για τη διά βίου μάθηση προκειμένου να εξασφαλίζονται οι δεξιότητες και τα προσόντα που χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 2020· υπογραμμίζει τη σημασία της υψηλού επιπέδου κατάρτισης ως κινήτρου για την πρόσβαση των γυναικών σε τομείς στους οποίους υποεκπροσωπούνται, όπως για παράδειγμα η επιστημονική έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, σε μια περίοδο που η Ευρώπη έχει ανάγκη από περισσότερους ερευνητές προκειμένου να προωθήσει την καινοτομία και να ενισχύσει την οικονομία της· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω προσαρμογής των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, να διασφαλίσει την πρόσθετη στήριξη σε τομείς της γυναικείας απασχόλησης που ενδέχεται να θιγούν από την κρίση, και να προσφέρει στήριξη όσον αφορά την παιδική μέριμνα, την κατάρτιση και την πρόσβαση στην απασχόληση·

41.  υπενθυμίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη η πρόσβαση των γυναικών (ηλικίας 15-24 ετών) στην πρώτη απασχόληση με πλήρες ωράριο σημειώνει καθοδική πορεία μετά την έναρξη της κρίσης και ότι, για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή, πολλές γυναίκες παρατείνουν τις σπουδές τους· παρατηρεί ότι, παρά την τάση αυτή και το γεγονός ότι η καλύτερη κατάρτιση κατά κανόνα προστάτευε περισσότερο τις γυναίκες, η αξιοποίηση των τίτλων σπουδών τους εξακολουθεί να υστερεί έναντι των ανδρών· καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν σε στρατηγικές που συνδυάζουν πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης με πολιτικές απασχόλησης ειδικά για τις νεαρές γυναίκες·

42.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι στα σχολικά προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα περιλαμβάνεται βασική κατάρτιση στα οικονομικά και την επιχειρηματικότητα·

43.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπολογίσουν τον αντίκτυπο των νέων συνταξιοδοτικών συστημάτων στις διάφορες κατηγορίες γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στη μερική και την άτυπη απασχόληση, και να προσαρμόσουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες γενιές·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών δίνοντας έμφαση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας τις γυναίκες που δημιουργούν επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις νέες γυναίκες και τις μετανάστριες, διευκολύνοντας την πρόσβαση των γυναικών στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω μικροπιστώσεων, τεχνικής βοήθειας και μέτρων υποστήριξης, προάγοντας νέα εργαλεία, χρηματοδοτικά και υποστηρικτικά, και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη γυναικείων δικτύων επιχειρηματικότητας και χορηγίας αλλά και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και οικονομικών φορέων· υπογραμμίζει ότι η επένδυση στις γυναίκες και στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει μεγάλη σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και να αποτραπούν οι οικονομικοί κλυδωνισμοί·

45.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων·

46.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής οικονομικής στήριξης σε γυναίκες επιχειρηματίες·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην πράσινη οικονομία, που αποτελεί πηγή νέων θέσεων απασχόλησης· επισημαίνει ότι οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας μπορούν να δημιουργήσουν προοπτικές απασχόλησης για γυναίκες επιχειρηματίες σε απομακρυσμένες και απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η ανεργία των γυναικών είναι ιδιαίτερα υψηλή και υπάρχουν αυξημένες δυνατότητες εκμετάλλευσης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως η αιολική ή η ηλιακή·

48.  υπογραμμίζει τη σημασία των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, των επιθεωρήσεων εργασίας και του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων με στόχο την προώθηση του οικολογικού προσανατολισμού της οικονομίας·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, όπου κυριαρχεί η μη αμειβόμενη εργασία των γυναικών και, κυρίως, να αναζητήσουν και να υλοποιήσουν νέες λύσεις που θα προσφέρουν τη δυνατότητα για οικονομική αξιοποίηση της άτυπης αλλά δηλωμένης εργασίας·

50.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τον τομέα της φροντίδας και της υγείας με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 σε σχέση με την απασχόληση των γυναικών·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τον αντίκτυπο των περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας και υγείας, που οδηγούν στην επανιδιωτικοποίηση της μέριμνας, ώστε να μην προστεθούν επιπλέον καθήκοντα φροντίδας στις γυναίκες, ο φόρτος των οποίων θα τις υποχρεώσει να επιστρέψουν στον παραδοσιακό τους ρόλο μέσα στην οικογένεια· υπογραμμίζει ότι η εξοικονόμηση χρημάτων στον τομέα της άδειας μητρότητας, της άδειας πατρότητας, της γονικής άδειας, των επιδομάτων τέκνου και λοιπών παροχών φροντίδας και οικογενειακών παροχών έχουν μειώσει σημαντικά το εισόδημα όλων των γυναικών που είναι επιφορτισμένες με ευθύνες μέριμνας·

52.  υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να υφίστανται στερεότυπα όσον αφορά τις αντιλήψεις για τη θέση των γυναικών και των ανδρών στην αγορά εργασίας, ότι οι γυναίκες προσπαθούν να συνδυάζουν τις εργασιακές υποχρεώσεις τους με την οικογενειακή τους ζωή και ότι, ως εκ τούτου, είναι πιο εκτεθειμένες στις αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης απ’ ό,τι οι άνδρες·

53.  επιμένει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί μια πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδίως για την ανάπτυξη και τη βελτίωσή τους, σε βάση συνεκτίμησης της ισότητας γυναικών και ανδρών, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να έχουν ενεργότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και στην αναζήτηση εργασίας, που θα τους παρέχει πραγματική κινητικότητα·

54.  εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές, στις οποίες έχει επιδεινωθεί η πρόσβαση σε φάσμα υπηρεσιών· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την παροχή στις αγροτικές περιοχές λειτουργικών υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών, ιατρικής βοήθειας και άλλων βασικών υπηρεσιών, προκειμένου να περιοριστεί η μετανάστευση προς τις πόλεις και να αποτραπεί η περιθωριοποίηση των περιοχών στην περιφέρεια της Ένωσης·

55.  τονίζει τη σημασία ανάληψης αποτελεσματικής δράσης η οποία θα καταστήσει δυνατή τη συμφιλίωση της επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών από όλα τα τμήματα της κοινωνίας στην κοινωνική και πολιτική ζωή·

56.  τονίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες θα πρέπει να υποστηρίξει συγκεκριμένα τη συμμετοχή των γυναικών, ώστε να αποκτήσουν ίση αυτοπεποίθηση και γνώση στις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά, καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκηση και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης·

57.  τονίζει ότι οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν παιδική μέριμνα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν ένα σχέδιο δράσης που θα επιτρέπει την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στη Βαρκελώνη για καλύτερη παιδική μέριμνα, μέσω της ανάπτυξης βρεφονηπιακών σταθμών σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και μεταξύ επιχειρήσεων· υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, σε τομεακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και της δημιουργίας ελαστικότερων συνθηκών πρόσβασης και παραμονής στα συστήματα παιδικής μέριμνας για τις κατηγορίες απασχόλησης των γυναικών, με τήρηση τουλάχιστον τρίμηνης προθεσμίας προειδοποίησης για την αναζήτηση νέων θέσεων παιδικής μέριμνας, ώστε να μπορούν οι γυναίκες να συμβιβάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή·

58.  ζητεί την προώθηση κατάλληλων ρυθμίσεων για την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια, και τη στήριξη πρωτοβουλιών εταιριών για την εξασφάλιση ευελιξίας στα ωράρια εργασίας και την παροχή εσωτερικών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, καθώς και τη διάθεση αυξημένων πόρων για προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, καθώς και για προγράμματα επαγγελματιής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, και την καθιέρωση της επαρκούς στήριξης για μέλη της οικογένειας που παρέχουν φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών ανάπαυλας από τη φροντίδα·

59.  υπογραμμίζει την ανάγκη για επενδύσεις σε οικονομικά προσιτές ποιοτικές υπηρεσίες – όπως στην ολοήμερη παιδική μέριμνα, στα ολοήμερα σχολεία και στη φροντίδα για τους ηλικιωμένους – που συμβάλουν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων, ενισχύουν την καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και δημιουργούν ένα πλαίσιο που διευκολύνει την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας·

60.  υπογραμμίζει ότι καθίσταται αναγκαίο να δημιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις για τη φροντίδα των παιδιών, αλλά και να δοθεί επαγγελματικός χαρακτήρας σε άτυπα συστήματα φροντίδας, με τη θέσπιση ποιοτικών προτύπων, τη βελτίωση των όρων αμοιβής, και την παροχή κατάρτισης στο προσωπικό· πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των γονέων με ασυνήθη ωράρια εργασίας και των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών·

61.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της ευθύνης των κυβερνήσεων και των εργοδοτών όσον αφορά τα ζητήματα της ανανέωσης των γενεών και των δικαιωμάτων μητρότητας και πατρότητας, που συνεπάγεται ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να είναι ταυτόχρονα μητέρες και εργαζόμενες χωρίς να τους αφαιρούνται εργασιακά δικαιώματα·

62.  υπογραμμίζει την ανάγκη να περιοριστούν οι επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης για τις οικογένειες, (ιδίως στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή μόνων μητέρων, και στις περιπτώσεις όπου τη φροντίδα των παιδιών έχουν αναλάβει συγγενείς ή οι αρχές), δεδομένου ότι οι γυναίκες καλούνται συχνά να επωμιστούν τα οικιακά καθήκοντα· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες εκτίθενται συνεπώς σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας·

63.  εμμένει στην άποψη ότι οι αποφάσεις που έλαβαν ορισμένα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε περικοπές στους προϋπολογισμούς τους στους τομείς της παιδικής μέριμνας, της σχολικής και εξωσχολικής εκπαίδευσης, στις επιδοτήσεις σε κυλικεία σχολείων και σχολικές μεταφορές, καθώς και στις ενισχύσεις για την παροχή φροντίδας σε εξαρτώμενα άτομα έχουν άμεσες συνέπειες για τις γυναίκες, οι οποίες καλούνται να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος των πρόσθετων καθηκόντων που προκαλεί η απόφαση αυτή· υπογραμμίζει ότι αυτό σημαίνει πως οι γυναίκες πρέπει συχνά να καταφεύγουν σε μερική απασχόληση (με τα συνακόλουθα κοινωνικά μειονεκτήματα όσον αφορά τη μείωση του εισοδήματος και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων)· πιστεύει ότι το δημόσιο δίκτυο παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και υπηρεσιών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά πρέπει να διευρυνθεί, όπως και το δημόσιο δίκτυο υποστήριξης των ηλικιωμένων και το δημόσιο δίκτυο των δημοτικών νοσοκομείων·

64.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών Ρομά, συμπεριλαμβάνοντας τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές για την ενσωμάτωση των Ρομά, και να παράσχουν προστασία στις ιδιαίτερα ευάλωτες υποομάδες·

65.  τονίζει ότι οι περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν παιδική μέριμνα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών· επισημαίνει ότι το 2010 η μη απασχόληση και η μερική απασχόληση των γυναικών αποδίδονταν κατά 28,3% στην έλλειψη υπηρεσιών μέριμνας, έναντι 27,9% το 2009, και ότι το 2010 το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με μικρά παιδιά στην ΕΕ ήταν κατά 12,7% χαμηλότερο από εκείνο των άτεκνων γυναικών, διαφορά μεγαλύτερη από το 11,5% που είχε καταγραφεί το 2008·

66.  καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στον τομέα της μέριμνας ως πιθανό τομέα ανάπτυξης τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, ώστε να καταργηθεί η παραδοσιακή ανάθεση του ρόλου του παρόχου φροντίδας στις γυναίκες, κάτι το οποίο δημιουργεί διαχωρισμό με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει ότι οι περικοπές στον τομέα της φροντίδας οδηγούν στη μετάβαση από τη δημόσια παροχή μέριμνας στη μη αμειβόμενη μέριμνα μέσα στα νοικοκυριά· τονίζει την ανάγκη για κατάλληλες συμβάσεις και κοινωνική προστασία για τους κατ’ οίκον εργαζομένους που παρέχουν προσωπική φροντίδα·

67.  εν αναμονή της ευρωπαϊκής εναρμόνισης, ζητεί από τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τα σχετικά επιδόματα, όπως και τα άλλα οικογενειακά επιδόματα στα τρέχοντα επίπεδά τους, ώστε να μην μειωθεί το εισόδημα των γυναικών, και να μεριμνήσουν επίσης για την αποφυγή της παραβίασης των δικαιωμάτων των γυναικών όσον αφορά την άδεια μητρότητας·

68.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν προσεκτικά την αυξανόμενη συχνότητα διακρίσεων κατά των εγκύων στην αγορά εργασίας, καθώς έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες σε διάφορες χώρες·

69.  θεωρεί ότι η φτώχεια των γυναικών δεν προκαλείται μόνο από την τρέχουσα οικονομική κρίση αλλά και από διάφορους άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των στερεοτύπων, των διαφορών στις αποδοχές και τις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, της ανεπάρκειας των μηχανισμών αναδιανομής στο σύστημα πρόνοιας, στη μη ικανοποιητική εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, στο μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής των γυναικών και, γενικά, στις κάθε μορφής διακρίσεις με βάση το φύλο, που πλήττουν κατά κύριο λόγο τις γυναίκες· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η κρίση επιδεινώνει την κατάσταση της διαρκούς ανισότητας· εμμένει στην ανάγκη για καταπολέμηση των στερεοτύπων σε όλες τις σφαίρες και σε όλα τα στάδια της ζωής, δεδομένου ότι αυτά συνιστούν ένα από τα πιο επίμονα αίτια της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς επιδρούν στις επιλογές τους όσον αφορά την εκπαίδευση και την απασχόληση, τον καταμερισμό οικιακών και οικογενειακών ευθυνών, τις μισθολογικές ανισότητες, τη συμμετοχή στο δημόσιο βίο, την εκπροσώπηση σε θέσεις λήψης αποφάσεων, κ.λπ.·

70.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 2006/54/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά το θέμα των αποκλίσεων στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας·

71.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προτείνουν λύσεις που θα διευκολύνουν τη συνέχιση της σταδιοδρομίας των γυναικών, και να καταπολεμήσουν κυρίως τις μισθολογικές ανισότητες που συνδέονται με τις άδειες μητρότητας·

72.  εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στην ανάγκη για μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προγραμμάτων ελάχιστου εισοδήματος και κοινωνικής βοήθειας για άτομα που δυσκολεύονται να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους, και ιδίως για άτομα που έχουν παιδιά ή ευθύνες περίθαλψης και για μονογονεϊκές οικογένειες·

73.  επισημαίνει ότι η οικονομική κρίση ενισχύει την παρενόχληση, την κακοποίηση και τη βία κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της, και συμβάλλει ιδιαίτερα στην αύξηση της πορνείας· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν θύματα της πιο διαδεδομένης παράβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, σε όλα τα μορφωτικά, κοινωνικά και οικονομικά στρώματα· τονίζει την ανάγκη για αύξηση των δημόσιων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που είναι διαθέσιμοι για την παρέμβαση σε ομάδες που εκτίθενται στον κίνδυνο της φτώχειας και σε καταστάσεις στις οποίες κινδυνεύουν παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες και άστεγοι·

74.  καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και να επισημάνουν τις άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις γυναίκες, με ιδιαίτερη έμφαση στο κατά πόσον και με ποιον τρόπο οι επιπτώσεις επιδεινώνουν τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων, καθώς και στις συναφείς συνέπειες, όπως ο αυξημένος κίνδυνος άσκησης βίας λόγω φύλου, η υπονόμευση της υγείας μητέρας και παιδιού και η φτώχεια των ηλικιωμένων γυναικών·

75.  τονίζει ότι στην τρέχουσα κατάσταση οικονομικής κρίσης και δημοσιονομικής λιτότητας, οι γυναίκες διαθέτουν ακόμα λιγότερους πόρους για να προστατευθούν και να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τη βία, και ότι συνεπώς είναι ακόμη σημαντικότερη η αποφυγή των άμεσων οικονομικών επιπτώσεων της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών στο δικαστικό σύστημα και στις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες·

76.  υπογραμμίζει ότι το θεσμικό πλαίσιο για τις πολιτικές ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων ισότητας και των γυναικείων οργανώσεων, πλήττεται από τις περικοπές στη χρηματοδότηση· καλεί τα κράτη μέλη να διατηρήσουν το επίπεδο της κρατικής χρηματοδότησης για τους φορείς ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, των κέντρων περίθαλψης γυναικών και των γυναικείων οργανώσεων, δεδομένου ότι αποτελούν αποτελεσματικά μέσα για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για την έξοδο από την κρίση και εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή στην προετοιμασία των μελλοντικών μέτρων ανάκαμψης· επισημαίνει ότι οι περικοπές στη χρηματοδότηση για τις οργανώσεις γυναικών υπονομεύουν τη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία των πολιτών και στην πολιτική, με αποτέλεσμα η φωνή τους να ακούγεται ακόμη λιγότερο στην κοινωνία·

77.  καλεί το ευρωπαϊκό ίδρυμα για την ισότητα των φύλων να αναλάβει τη διαρκή και συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις συνθήκες εργασίας των γυναικών, όσον αφορά τις διακρίσεις στις προσλήψεις, τον αυξημένο φόρτο εργασίας, την πίεση και το άγχος στην εργασία, τον εκφοβισμό και την ψυχολογική παρενόχληση· υπογραμμίζει ότι τα υπάρχοντα στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως τη σκληρότητα του αντικτύπου της κρίσης στις γυναίκες· καλεί, επίσης, την Επιτροπή να διεξαγάγει εκτίμηση των επιπτώσεων όσον αφορά την ισότητα των φύλων των μέτρων οικονομικής πολιτικής και των απαντήσεών της στην τρέχουσα κρίση·

78.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν σθεναρά την κατάρτιση προϋπολογισμού με γνώμονα το φύλο, προκειμένου να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων με την διόρθωση των δυσμενών συνεπειών στα έσοδα και τις δαπάνες, και τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τους εθνικούς προϋπολογισμούς·

79.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν δημοσιονομικά μέσα που αντικατοπτρίζουν την ανάγκη για ισότητα των δύο φύλων·

80.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση της ΔΟΕ για τις οικιακές βοηθούς (Σύμβαση 189)·

81.  υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στην ασφάλεια και την ευελιξία στην αγορά εργασίας, μέσω της πλήρους εφαρμογής των αρχών της ευελιξίας με ασφάλεια, και της αντιμετώπισης του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, παρέχοντας τόσο επαρκή κοινωνική προστασία για τα άτομα σε περιόδους μετάβασης ή με εποχιακές συμβάσεις ή συμβάσεις μερικής απασχόλησης όσο και πρόσβαση σε δυνατότητες κατάρτισης, επαγγελματικής εξέλιξης και πλήρους απασχόλησης·

82.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
(2) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(3) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(4) ΕΕ C 212 Ε της 5.8.2010, σ. 23.
(5) ΕΕ C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 49.
(6) ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 79.
(7) ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 1.
(8) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 65.
(9) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 77.
(10) ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 134.
(11) ΕΕ C 51 Ε της 22.2.2013, σ. 56.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0458.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0069.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0225.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0321.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0322.
(17) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 112.
(18) Eurostat, το 2010 το 23% των πολιτών της ΕΕ διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού –Τεύχος 9/2012.
(19) OECD, Society at a Glance 2011, OECD Social Indicators, @OECD2011.
(20) Eurostat: ποσοστά ανεργίας των γυναικών, ΕΕ-27.
(21) Eurostat: εναρμονισμένο ποσοστό ανεργίας για άνδρες και γυναίκες –Σεπτέμβριος 2012, Ευρωπαϊκή Ένωση.


Εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ
PDF 397kWORD 47k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Mαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ (2012/2116(INI))
P7_TA(2013)0074A7-0401/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν κατά την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις γυναίκες, στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, καθώς και τα ψηφίσματά του της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου(1), της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πλατφόρμα Δράσης υπέρ των Γυναικών (Πεκίνο+10)(2) και της 25ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου («Πεκίνο, 15 χρόνια μετά»)(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επισημαίνει αξίες που είναι κοινές στα κράτη μέλη, όπως ο πλουραλισμός, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο αναφέρεται στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(4), και την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 1998, που όρισαν ότι η ετήσια αξιολόγηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου θα περιλαμβάνει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και κριτήρια,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των αρμόδιων για την ισότητα των φύλων υπουργών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2005 στο πλαίσιο της δεκαετούς επανεξέτασης της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, στην οποία, μεταξύ άλλων, οι εν λόγω υπουργοί επιβεβαιώνουν την ένθερμη υποστήριξή τους για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, καθώς και τη δέσμευσή τους έναντι αυτής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 2ας και 3ης Ιουνίου 2005, στα οποία τα κράτη μέλη και η Επιτροπή καλούνται να ενισχύσουν τους θεσμικούς μηχανισμούς για την προώθηση της ισότητας των φύλων και να θεσπίσουν πλαίσιο για την αξιολόγηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, ώστε να εξασφαλισθεί η συνεκτικότερη και συστηματικότερη παρακολούθηση της προόδου,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2011(7),

–  έχοντας υπόψη τη «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» της Επιτροπής, η οποία υποβλήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της σχετικά με δράσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής (COM(2010)0491, SEC(2010)1080),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0401/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την κάποια πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλά κράτη, μέλη, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να φέρουν δυσανάλογο μερίδιο του φορτίου όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών και τη φροντίδα άλλων συντηρούμενων ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίμονη παρουσία στερεότυπων λειτουργεί ως φραγμός στον επιμερισμό των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών και εμποδίζει την επίτευξη ισότητας στην αγορά εργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στερεότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε ο ένας τον άλλο μέσω υπεραπλουστευμένων υποθέσεων που βασίζονται σε πρότυπα, πρακτικές και πεποιθήσεις που αποτελούν προϊόν κοινωνικής κατασκευής και συχνά έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα, θρησκευτική προέλευση και προτροπή, και αντικατοπτρίζουν και διαιωνίζουν τις λανθάνουσες σχέσεις εξουσίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι άμεσες και έμμεσες μορφές διάκρισης λόγω φύλου θα πρέπει να εξαλειφθούν προκειμένου να διασφαλισθεί το δικαίωμα των γυναικών σε ίση μεταχείριση και να αλλάξει η πολιτισμική νοοτροπία που θέλει τις γυναίκες να είναι από πολλές απόψεις παθητικές ή κατώτερες από τους άνδρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα εξακολουθούν να έχουν μεγάλη επιρροή στην κατανομή των ρόλων μεταξύ γυναικών και ανδρών στην οικιακή εστία, στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα, με τις γυναίκες να απεικονίζονται να φροντίζουν το σπίτι και τα παιδιά και οι άνδρες ως εργαζόμενοι και προστάτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα φύλου τείνουν να διαιωνίζουν την υφιστάμενη κατάσταση των εμποδίων του παρελθόντος ως προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων και να περιορίζουν το φάσμα των επιλογών απασχόλησης και ατομικής ανάπτυξης των γυναικών, εμποδίζοντάς τες να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους ως άτομα και ως οικονομικοί φορείς, και, κατά συνέπεια, αποτελούν ισχυρά εμπόδια στην επίτευξη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρόλοι των φύλων διαμορφώνονται και επιβάλλονται μέσω πολλών κοινωνικών επιρροών, κυρίως μέσω των μέσων ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, και σχηματίζονται κατά τη διάρκεια των σταδίων κοινωνικοποίησης της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας, επηρεάζοντας επομένως τα άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές πλήττονται από ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις και στερεότυπα που αφορούν το φύλο σε σύγκριση με τις γυναίκες που κατοικούν σε αστικές περιοχές, και ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών στις πόλεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο συνδυάζονται συχνά με άλλα στερεότυπα, όπως στερεότυπα που εισάγουν διακρίσεις με βάση την ηλικία, το καθεστώς μετανάστευσης, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την αναπηρία κ.λπ. και επηρεάζουν συνεπώς γυναίκες σε μεγαλύτερο βαθμό όταν έχουν πολλαπλές ιδιότητες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επηρεάζει όλα τα κοινωνικά, πολιτισμικά και οικονομικά στρώματα·

Μέσα ενημέρωσης και πολιτισμός

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου στα μέσα ενημέρωσης, στην επικοινωνία και τη διαφήμιση παραμένουν συχνές και διευκολύνουν την αναπαραγωγή των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο, ιδίως παρουσιάζοντας τις γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα με στόχο την προώθηση των πωλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, στη διαφήμιση οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 27% των εργαζομένων ή επαγγελματιών που προβάλλονται και το 60% εκείνων που απεικονίζονται να κάνουν οικιακές εργασίες ή να φροντίζουν παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφήμιση και τα μέσα ενημέρωσης μπορούν, ωστόσο, να ενεργήσουν και ως ισχυρός καταλύτης στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων με βάση το φύλο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με στερεότυπα που αφορούν το φύλο από πολύ μικρή ηλικία μέσω μοντέλων ρόλων που προωθούνται από τηλεοπτικές σειρές και προγράμματα, συζητήσεις, παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια και διαφημίσεις, εκπαιδευτική ύλη και εκπαιδευτικά προγράμματα, συμπεριφορές στα σχολεία, την οικογένεια και την κοινωνία, κάτι που επηρεάζει την αντίληψή τους σχετικά με το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι άνδρες και οι γυναίκες και που έχει επιπτώσεις για το υπόλοιπο της ζωής τους και για τις μελλοντικές προσδοκίες τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζονται τα κορίτσια στον δημόσιο χώρο μειώνει την εκτίμηση που τους τρέφει η κοινωνία και προωθεί τη βία εναντίον των κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν θετικό εκπαιδευτικό ρόλο, τα στερεότυπα σχετικά με το κορίτσι είναι ευρέως διαδεδομένα στα μέσα ενημέρωσης και συχνά τείνουν να ενισχύουν παραδοσιακές στάσεις και συμπεριφορές, μεταξύ άλλων στις διαφημίσεις και τα παιδικά προγράμματα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τηλεοπτικά προγράμματα, στα παιχνίδια υπολογιστή και στα μουσικά βιντεοκλίπ παρατηρείται όλο και εντονότερα η τάση απεικόνισης, εν μέρει για εμπορικούς λόγους, γυναικών ντυμένων προκλητικά, σε αισθησιακές στάσεις, συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στο να επιτείνονται τα στερεότυπα με βάση το φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στίχοι των νεανικών τραγουδιών περιλαμβάνουν περιεχόμενο με σεξουαλικά υπονοούμενα, πράγμα που συχνά προάγει τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεαρές γυναίκες και άνδρες επηρεάζονται περισσότερο από το νέο πολιτισμικό καθεστώς της πορνογραφίας: λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ενσωμάτωση της διάστασης της πορνογραφίας», η οποία συνιστά την τρέχουσα πολιτισμική διαδικασία όπου η πορνογραφία μπαίνει στην καθημερινή ζωή μας ως ένα εσαεί παγκοσμίως αποδεκτό, συχνά εξιδανικευμένο πολιτισμικό στοιχείο, φανερώνεται με πολύ ξεκάθαρο τρόπο στην κουλτούρα των νέων: από τη νεανική τηλεόραση και τα περιοδικά lifestyle μέχρι τα μουσικά βίντεο και διαφημιστικά που στοχεύουν στους νέους·

Εκπαίδευση και κατάρτιση

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε επίσημη πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και το περιεχόμενο του διδακτέας ύλης, όπως διδάσκεται σε κορίτσια και αγόρια, αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιρροής στις διαφορές μεταξύ των φύλων και, αντίστοιχα, τις επιλογές και την πρόσβαση σε δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η πρόσβαση τόσο των κοριτσιών όσο και των αγοριών στην εκπαίδευση γενικότερα μπορεί να μοιάζει λιγότερο προβληματική στην ΕΕ απ' ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου, θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι τα κορίτσια και τα αγόρια δεν είναι ίσα όσον αφορά την πρόσβαση και την πλήρη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών συστημάτων και ευκαιριών· λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι η πρόσβαση κοριτσιών από μειονοτικές ομάδες, όπως τα κορίτσια από την κοινότητα των Ρομά, νεαρών μεταναστριών, αιτουσών άσυλο, προσφύγων και κοριτσιών με αναπηρίες, παραμένει εξαιρετικά προβληματική σε ορισμένες χώρες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά μπορούν να ενημερωθούν για την ισότητα και να μάθουν να καταπολεμούν τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο μέσω μιας εκπαίδευσης βασισμένης στην αναγνώριση της ισότητας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν σε σχέση με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες για τις γυναίκες, συντελούν στη διατήρηση των ανισοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση εξακολουθούν να προωθούν στερεότυπα που αφορούν το φύλο, καθώς οι γυναίκες και οι άνδρες συχνά ακολουθούν παραδοσιακές οδούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, κάτι που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, περιορίζοντας τη διαφοροποίηση των σταδιοδρομιών και τοποθετώντας συχνά τις γυναίκες σε επαγγέλματα που χαίρουν μικρότερης εκτίμησης και αμείβονται λιγότερο·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία τα αγόρια και τα κορίτσια εξακολουθούν να μην ενθαρρύνονται να επιδεικνύουν ίδιο ενδιαφέρον για όλα τα μαθήματα και ιδίως για τα μαθήματα επιστημονικής και τεχνικής φύσεως·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν επαγγελματικό προσανατολισμό με ενσωματωμένη τη διάσταση του φύλου, αυτός συνήθως απευθύνεται σε κορίτσια με στόχο να ενθαρρυνθούν στην επιλογή τεχνολογικής και επιστημονικής σταδιοδρομίας, και δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε αγόρια προκειμένου να τους κατευθύνουν σε επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας ή των ανθρωπιστικών επιστημών·

Αγορά εργασίας

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος των στερεότυπων που αφορούν το φύλο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τόσο οριζόντιο όσο και κατακόρυφο διαχωρισμό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο συμβάλλει στη διατήρηση κλάδων που θεωρούνται «ανδρικοί» (όπου το ποσοστό των ανδρών ξεπερνά το 85%) και στους οποίους οι αμοιβές είναι, κατά συνέπεια, υψηλότερες απ’ ό,τι σε τομείς που θεωρούνται «γυναικείοι» (όπου το ποσοστό των γυναικών ξεπερνά το 70%)· λαμβάνοντας, επίσης υπόψη ότι συνήθως είναι περισσότερες οι γυναίκες που απασχολούνται σε εργασίες με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό καθεστώς, και ότι τούτο υπονομεύει επίσης την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο εξακολουθούν να υφίστανται στην αγορά εργασίας και συνεχίζουν να περιορίζουν την πρόσβαση των γυναικών σε ορισμένους κλάδους όπως η μηχανολογία, η πυροσβεστική, η βιομηχανική δραστηριότητα, οι κατασκευές, η ξυλουργική, η μηχανική, οι κλάδοι της τεχνολογίας και της επιστήμης και οι νέες τεχνολογίες, αλλά περιορίζουν και την πρόσβαση των ανδρών σε τομείς σχετικούς με την παιδική ηλικία (μαιευτική, παιδοκομία, κ.α.)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη γνώση των θέσεων που προσφέρονται στην αγορά εργασίας μπορεί να εξασφαλίσει βελτιωμένη πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία στερεότυπων που αφορούν το φύλο είναι αντιπαραγωγική και στην αγορά εργασίας συμβάλλει σε διαιρέσεις στα επαγγέλματα με βάση το φύλο, οδηγώντας έτσι σε μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι γυναίκες εξακολουθούσαν να αμείβονται κατά μέσο όρο περίπου 16,4% λιγότερο από τους άνδρες για τις ίδιες θέσεις εργασίας στην ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό κενό ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών, υπερβαίνοντας κατά μέσο όρο το 22% σε ορισμένα εξ αυτών το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτίες αυτού του μισθολογικού χάσματος είναι μεν εξαιρετικά σύνθετες, αλλά συχνά αυτό είναι το αποτέλεσμα των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και του γεγονότος ότι η γυναίκα γίνεται αντιληπτή μόνο στο πλαίσιο της παραδοσιακής κατανομής των ρόλων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τον συνδυασμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, υπάρχει σε γενικές γραμμές δυσανάλογη εκπροσώπηση των γυναικών στις «ευέλικτες θέσεις εργασίας» και στις θέσεις μερικής απασχόλησης, κάτι που υποδεικνύει ότι η παραδοσιακή πεποίθηση ότι οι γυναίκες φέρουν την κύρια ευθύνη για τη φροντίδα της οικογένειας εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, υποχρεώνοντάς τις να απασχολούνται σε θέσεις μερικής απασχόλησης με ωράριο ευέλικτο ή περιορισμένης διάρκειας, και περιορίζοντας τις δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας και σε ό,τι αφορά την προαγωγή·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακοπές της σταδιοδρομίας των γυναικών, λόγω άδειας μητρότητας ή γονικής άδειας, αυξάνουν το μισθολογικό και το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Λήψη οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτη της Επιτροπής του 2011 δείχνει ότι το 2012, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε ποσοστό 14% μεταξύ των μελών των διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών, πράγμα που υποδεικνύει την ύπαρξη της επονομαζόμενης «γυάλινης οροφής» που δυσχεραίνει την ανάδειξη των γυναικών σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών προαγωγής·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και έχει υπάρξει μια κάποια βελτίωση τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους φορείς λήψης των πολιτικών αποφάσεων, τόσο σε τοπικό και εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στις εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια αυξήθηκε από 21% το 2004 σε 23% το 2009, ενώ η εκπροσώπηση των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξήθηκε από 30% το 2004 σε 35% το 2009·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο και ο σεξισμός εξακολουθούν να επικρατούν τόσο σε πολιτικούς όσο και σε οικονομικούς φορείς λήψης αποφάσεων, με τακτικά παραδείγματα σεξιστικών σχολίων και παρενοχλήσεων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μορφών σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο πρέπει να εξαλειφθούν, ιδίως σε επίπεδο επιχειρήσεων όπου οι περισσότερες ηγετικές θέσεις κατέχονται από άνδρες, διότι συμβάλλουν στον περιορισμό των επιδιώξεων των νεαρών γυναικών και τις κάνουν να διστάζουν να υποβάλουν αιτήσεις για ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε φορείς λήψης χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

Δράση της ΕΕ

1.  διαπιστώνει ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη προόδου όσον αφορά την τήρηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν τόσο από την ΕΕ όσο και από διάφορες κυβερνήσεις στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, και τονίζει την ανάγκη για νέους δείκτες στον τομέα των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και για αναλυτικές εκθέσεις σε επίπεδο ΕΕ, και καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να επιληφθεί του θέματος·

2.  διαπιστώνει ότι, παρά τη δέσμευση της ΕΕ έναντι της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, εξακολουθεί να υπάρχει νομοθετικό κενό όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των γυναικών και την ισότητα των φύλων στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης, της απασχόλησης και της αμοιβής· επισημαίνει την ανάγκη για ενισχυμένη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και για νέα νομοθεσία σε αυτούς τους τομείς· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει το ζήτημα της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής, καθώς θα συνεισφέρει στις αναπτυξιακές δυνατότητες του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για μακροπρόθεσμες στρατηγικές, ώστε τομείς της αγοράς εργασίας, στους οποίους οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται λόγω στερεοτύπων που αφορούν το φύλο, να καταστούν περισσότερο οικείοι και ελκυστικοί για αυτές· θεωρεί ότι οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη θετική δράση, τη διά βίου μάθησης και την ενεργό ενθάρρυνση των κοριτσιών να σπουδάσουν αντικείμενα που δεν θεωρούνται παραδοσιακά «γυναικεία», όπως η τεχνολογία της πληροφορίας ή η μηχανική, καθώς και να στηρίζουν μέτρα με σκοπό το συνδυασμό της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τα μέτρα των κρατών μελών τα οποία αποσκοπούν στην εξάλειψη των στερεοτύπων και στην προώθηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην απασχόληση για όλους, χωρίς να εμποδίζονται από τους περιορισμούς που δημιουργούν τα στερεότυπα·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν με ουσιαστικό και διαρκή τρόπο το τρέχον πρόγραμμα Δάφνη και το προσεχές πρόγραμμα «Δικαιώματα και ιθαγένεια», ως μέσα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές με τις οποίες θα αντιμετωπίσουν τα βασικά αίτια των διακρίσεων και των πράξεων βίας κατά των γυναικών, που εδράζονται σε στερεότυπα και ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, αρχής γενομένης με την αποδόμηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο·

Μέσα ενημέρωσης και πολιτισμός

7.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η εισαγωγή στερεοτύπων που αφορούν το φύλο τόσο στις διαφημίσεις που προβάλλονται κατά τη διάρκεια παιδικών τηλεοπτικών προγραμμάτων όσο και στα ίδια τα προγράμματα, αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα, λόγω των δυνητικών επιπτώσεών της στην κοινωνικοποίηση των φύλων και, κατά συνέπεια, στην εικόνα των παιδιών για τον εαυτό τους, τα μέλη της οικογένειάς τους και τον έξω κόσμο· τονίζει τη σημασία που έχει η μείωση της έκθεσης των παιδιών στα στερεότυπα που αφορούν το φύλο, ενδεχομένως μέσω της παροχής κρίσιμης εκπαίδευσης για τα μέσα ενημέρωσης στα σχολεία·

8.  τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης των αγοριών στη διαδικασία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και, επομένως, ζητεί την εκτέλεση ειδικά σχεδιασμένων ασκήσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με στερεότυπα·

9.  υπογραμμίζει ότι συχνά η διαφήμιση μεταδίδει μεροληπτικά και/ή απαξιωτικά μηνύματα που βασίζονται σε κάθε είδους στερεότυπα σχετικά με το φύλο, αποτελώντας εμπόδιο στις στρατηγικές για την ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την κοινωνία των πολιτών και τους φορείς αυτορρύθμισης στον τομέα της διαφήμισης να συνεργαστούν στενά για την καταπολέμηση των πρακτικών αυτού του είδους, συγκεκριμένα με τη χρήση αποτελεσματικών εργαλείων που θα διασφαλίζουν το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την εντιμότητα στο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση·

10.  επισημαίνει επίσης ότι η διαφήμιση μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την αμφισβήτηση και την αντιμετώπιση στερεοτύπων καθώς και μοχλό κατά του ρατσισμού, του σεξισμού και των διακρίσεων, γεγονός που έχει ζωτική σημασία στις σημερινές πολυπολιτισμικές κοινωνίες· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους επαγγελματίες της διαφήμισης να αυξήσουν τις δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης, με στόχο την υπέρβαση των στερεοτύπων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, ιδίως από τη νεαρή ηλικία· παροτρύνει, ειδικότερα, τα κράτη μέλη να καθιερώσουν και να αναπτύξουν στενή συνεργασία με τις υφιστάμενες σχολές μάρκετινγκ, επικοινωνίας και διαφήμισης, προκειμένου αυτές να συμβάλουν στην παροχή υγιούς εκπαίδευσης στο μελλοντικό εργασιακό δυναμικό του τομέα·

11.  τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής ειδικών μαθημάτων σχετικά με τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο στα μέσα ενημέρωσης, με αποδέκτες τις εθνικές αρχές διαφημιστικών προτύπων και τους εθνικούς φορείς αυτορρύθμισης και ρύθμισης, ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με την αρνητική επιρροή των εικόνων που εισάγουν διακρίσεις λόγω φύλου στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο και σε εμπορικές και διαφημιστικές εκστρατείες·

12.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μηδενική ανοχή σε όλη την ΕΕ σεξιστικών προσβολών ή υποτιμητικών εικόνων γυναικών και κοριτσιών στα μέσα ενημέρωσης·

13.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διεξάγουν δράσεις κατάρτισης και ενέργειες κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση με επαγγελματίες από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και ορθές πρακτικές στον εν λόγω τομέα·

14.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθείται η προβολή της εικόνας των γυναικών κατά τρόπο που σέβεται τη γυναικεία αξιοπρέπεια, και να καταπολεμούνται τα εμμένοντα στερεότυπα που αφορούν το φύλο, ιδίως η διάδοση υποτιμητικών εικόνων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα πλήρη σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου·

15.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση με βάση το ψήφισμά του της 16ης Σεπτεμβρίου 1997 σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στον τομέα της διαφήμισης(10)·

16.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της αναπαράστασης των κοριτσιών ως σεξουαλικών αντικειμένων, όχι μόνο με τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, την προώθηση ορθών πρακτικών και τη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών, αλλά και με την παροχή οικονομικής στήριξης για μέτρα που λαμβάνονται στα κράτη μέλη, ιδίως σε οργανώσεις γυναικών που αγωνίζονται κατά της αναπαράστασης γυναικών και κοριτσιών ως σεξουαλικών αντικειμένων και κατά της βίας εις βάρος αυτών·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα θετικής δράσης για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση περισσότερων γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων ανώτατων διευθυντικών θέσεων·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν έρευνα και να συλλέξουν συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις γυναίκες και τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της απεικόνισης των γυναικών που προέρχονται από συγκεκριμένες ομάδες, όπως οι γυναίκες με αναπηρίες ή οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες·

Εκπαίδευση και κατάρτιση

19.  τονίζει την ανάγκη για ειδικά μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να ενημερώνονται οι νέοι σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και να ενθαρρύνονται να σπουδάζουν και να σταδιοδρομούν σε τομείς που θεωρούνταν στο παρελθόν τυπικά «ανδρικοί» ή «γυναικείοι»· ζητεί να υποστηριχθεί οποιαδήποτε δράση στοχεύει στη μείωση της διάδοσης των στερεοτύπων φύλου στα παιδιά·

20.  επιμένει στη σημασία της προώθησης της ισότητας μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, από πολύ μικρή ηλικία, με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση των στερεοτύπων, των διακρίσεων και των πράξεων βίας λόγω φύλου, μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνοντας στη σχολική εκπαίδευση την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

21.  υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να εστιάζουν στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, στον σεβασμό των άλλων και στην απόρριψη κάθε μορφής βίας, και τονίζει τη σημασία κατάρτισης των εκπαιδευτικών στον εν λόγω τομέα·

22.  επισημαίνει την ανάγκη να εφαρμοστεί διαδικασία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε σχολεία και, επομένως, ενθαρρύνει τα σχολεία να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ασκήσεις κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση και πρακτικές ασκήσεις που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ακαδημαϊκή διδακτέα ύλη·

23.  υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας και εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους καθηγητές, τους επόπτες, τους διευθυντές και για όλα τα άτομα που συμμετέχουν στην εκπαίδευση των παιδιών, ούτως ώστε να διαθέτουν όλα τα παιδαγωγικά μέσα που απαιτούνται για την καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου και για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

24.  επισημαίνει ότι, ενώ η πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ διαθέτει πολιτικές ισότητας μεταξύ των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όλες σχεδόν οι πολιτικές και τα σχέδια εστιάζουν στα κορίτσια· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές και πρωτοβουλίες κατά των στερεότυπων που αφορούν το φύλο, οι οποίες θα απευθύνονται στα αγόρια·

25.  ζητεί την κατάλληλη προετοιμασία διδασκόντων και εκπαιδευτικών τόσο στην επίσημη όσο και στην ανεπίσημη εκπαίδευση μέσω ουσιαστικής κατάρτισης όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών/κοριτσιών και ανδρών/αγοριών και την ανίχνευση και την αντίδραση απέναντι σε διάφορους τύπους κατάχρησης που συνδέονται με αυτή και τη σεξουαλική βία·

26.  επιμένει στην ανάγκη θέσπισης πολιτικών που να εστιάζουν στην αποδόμηση των στερεοτύπων φύλου από πολύ μικρή ηλικία καθώς και σε προγράμματα κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, οι οποίες θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίζουν τη διαφοροποίηση των σταδιοδρομιών τόσο για τα κορίτσια όσο και για τα αγόρια·

27.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ασκήσουν ενεργητικές πολιτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα κορίτσια που προέρχονται από ομάδες μειονοτήτων και τα κορίτσια που προέρχονται από κοινότητες μεταναστών έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά συστήματα·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων αποβλέποντας σε μια μεταρρύθμιση που να οδηγεί στην ενσωμάτωση θεμάτων που αφορούν το φύλο σε κάθε εκπαιδευτικό υλικό ως οριζόντιο θέμα, τόσο σε σχέση με την εξάλειψη στερεότυπων που αφορούν το φύλο όσο και σε σχέση με την αύξηση της προβολής της συνεισφοράς και του ρόλου των γυναικών στην ιστορία, τη λογοτεχνία, τις τέχνες κ.λπ., ακόμη και από τις πρώτες σχολικές τάξεις·

29.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει μια ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, π.χ. μέσω της εξασφάλισης της προώθησης ορθών πρακτικών σχετικά με την ισότητα των φύλων ως εκπαιδευτικού εργαλείου, και αναπτύσσοντας και συγκεντρώνοντας ευαίσθητα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το φύλο που αφορούν όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ·

30.  καλεί την ΕΕ να συμπεριλάβει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες σχετικά με την ισότητα των φύλων σε όλα τα προγράμματα αξιολόγησης που στοχεύουν στην αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα ευρωπαϊκά σχολεία·

Αγορά εργασίας

31.  εφιστά την προσοχή στις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την αρνητική επιρροή των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων που ανέρχεται σε 16,4% και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνυπολογίσουν αυτές τις ανησυχίες κατά την εκπόνηση νέων πολιτικών·

32.  υπογραμμίζει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα προσόντα και η εμπειρία που έχουν αποκτηθεί από τις γυναίκες επιβραβεύονται λιγότερο σε οικονομικό επίπεδο από εκείνα που έχουν αποκτηθεί από τους άνδρες, εν μέρει επειδή η απασχόληση των γυναικών παραδοσιακά θεωρείται συμπληρωματική στο οικογενειακό εισόδημα, γεγονός που έχει συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία και τη διατήρηση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών·

33.  τονίζει την ανάγκη για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης προκειμένου να ενημερωθούν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι σχετικά με τη σχέση μεταξύ των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο αφενός και του μισθολογικού και εργασιακού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων αφετέρου, να ενημερωθούν τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στην κοινωνία για το γεγονός ότι τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο μειώνουν τις δυνατότητες των γυναικών τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην ιδιωτική τους ζωή, να ενθαρρυνθεί η διαφάνεια σε εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να εξασφαλιστεί ίση αμοιβή για ίδια εργασία και εργασία ίσης αξίας·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις μισθολογικές δομές σε επαγγέλματα και τύπους απασχόλησης όπου κυριαρχούν οι γυναίκες για να εξαλειφθούν τα στερεότυπα περί φύλων, τα οποία συνδέονται αναπόσπαστα με το πρόβλημα του μισθολογικού χάσματος· καλεί τα κράτη μέλη, τους εργοδότες και τα συνδικαλιστικά κινήματα να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν χρήσιμα και συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης της εργασίας, τα οποία θα συμβάλουν στον προσδιορισμό τού τι αποτελεί εργασία ίσης αξίας, ώστε να εξασφαλισθεί έτσι ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών·

35.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να χαράξουν πολιτικές με σκοπό την αύξηση του αριθμού των φθηνών και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας παιδιών που προσφέρονται στους εργαζόμενους γονείς και να συμβάλουν στη δημιουργία δομών που θα επιτρέπουν στους γονείς που εργάζονται σε εταιρείες να συνδυάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή, στηρίζοντας ειδικότερα τη συγκρότηση και συνέχιση της λειτουργίας υπηρεσιών φροντίδας παιδιών εντός των εταιρειών· ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών φροντίδας για άλλες κατηγορίες εξαρτώμενων ατόμων (ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρίες, άτομα που χρειάζονται βοήθεια), ενθαρρύνοντας έτσι την ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, συνδυάζοντας την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή·

36.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν ευκαιρίες ευέλικτης εργασίας και κατάλληλες μορφές γονικής άδειας τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες·

37.  επιμένει στο γεγονός ότι τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο έχουν την τάση να είναι αυτοεκπληρούμενα και ότι, εφόσον δεν προσφέρονται στις γυναίκες οι ευκαιρίες να αποδείξουν την αξία τους, δεν θα μπορέσουν ποτέ να εξαλείψουν τους φραγμούς που εμποδίζουν την εξέλιξή τους·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και συστήματα αυτοαπασχόλησης των γυναικών, παρέχοντας κατάλληλη κατάρτιση, χρηματοδότηση και στήριξη·

39.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι ηλικιωμένες γυναίκες επηρεάζονται ιδιαίτερα από το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, το οποίο έχει επιπτώσεις και στις συντάξεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ακραίας και μόνιμης φτώχειας όταν οι γυναίκες φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης·

40.  διαπιστώνει ότι το ενδεχόμενο να καταλήγουν ηλικιωμένες γυναίκες σε συνθήκες φτώχειας όταν φτάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξηθεί ως αποτέλεσμα των νέων συνταξιοδοτικών κανόνων της ΕΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, πόσο σημαντικό είναι να μην λάβει στήριξη καμία τροπολογία στη Λευκή Βίβλο που αυξάνει το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

41.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία και να καταρτίσει έκθεση σχετικά με τα κενά και τις προκλήσεις, προκειμένου να ενισχυθούν η νομοθεσία και τα μέτρα των κρατών μελών·

Λήψη οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων

42.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στις εθνικές κυβερνήσεις βρισκόταν στο 23% το 2009 και υποστηρίζει την εισαγωγή δεσμευτικών ποσοστώσεων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στις εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια, στα επίπεδα της περιφέρειας και του δήμου, καθώς και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· ζητεί επίσης την εισαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης και παροχής κινήτρων που να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να είναι πιο δραστήριες πολιτικά και να υποβάλλουν υποψηφιότητα για συμμετοχή σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή εθνικές κυβερνήσεις·

43.  υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, οι οποίες θα οδηγήσουν στο διορισμό της νέας Επιτροπής και την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα ύπατα αξιώματα της ΕΕ, είναι μια ευκαιρία για μετάβαση προς μια δημοκρατία ισότητας σε επίπεδο ΕΕ και μια ευκαιρία η ΕΕ να αποτελέσει υπόδειγμα στον τομέα αυτό·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την ισότητα προτείνοντας μία γυναίκα και έναν άντρα ως υποψηφίους για το αξίωμα του ευρωπαίου επίτροπου· καλεί τον υποψήφιο Πρόεδρο της Επιτροπής να έχει ως στόχο την ίση εκπροσώπηση κατά το σχηματισμό της Επιτροπής· καλεί τη σημερινή Επιτροπή να υποστηρίξει δημοσίως αυτήν τη διαδικασία·

45.  υπενθυμίζει ότι, το 2010, οι γυναίκες εκπροσωπήθηκαν μόνο σε ποσοστό 12% μεταξύ των μελών των διοικητικών συμβουλίων στην Ευρώπη· υποστηρίζει την επιθυμία της Επιτροπής να καθιερώσει δεσμευτικές ποσοστώσεις όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις μεγάλων επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο·

Άλλες δράσεις

46.  καλεί τα κράτη μέλη να επαναξιολογήσουν την προσέγγισή τους έναντι των ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασίας και των μηχανισμών που επιτρέπουν στους εργαζομένους να συνδυάζουν την επαγγελματική με την οικογενειακή τους ζωή, καθώς τα στερεότυπα μπορούν να αυξήσουν τον επαγγελματικό διαχωρισμό και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα στην ποινική τους πολιτική την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, προς τον σκοπό αυτό, τη συνεργασία μεταξύ των οικείων δικαστικών αρχών και των εθνικών αστυνομικών υπηρεσιών τους, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών·

48.  υπογραμμίζει την ανάγκη για καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν συντονισμένη δράση, που θα περιλαμβάνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη βία με βάση το φύλο, καθώς και στρατηγικές για την αλλαγή των κοινωνικών στερεοτύπων σχετικά με τις γυναίκες μέσω της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης, και να προωθήσουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών· επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητο να αναπτύσσεται δραστηριότητα όχι μόνον ως προς τα θύματα, αλλά και ως προς τους δράστες, με σκοπό να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των τελευταίων και να αλλάξουν τα στερεότυπα και οι κοινωνικά εδραιωμένες πεποιθήσεις που συντελούν στη διαιώνιση των συνθηκών που γεννούν τη βία αυτού του τύπου και την αποδοχή της·

49.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, μεταξύ άλλων μέσω της διοργάνωσης ενημερωτικών εκστρατειών που θα αναδεικνύουν τον ρόλο και τη συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, αθλητικό, υγειονομικό, καλλιτεχνικό και επιστημονικό τομέα, καθώς και σε κάθε άλλο επίπεδο της κοινωνίας·

50.  είναι της άποψης ότι απαιτούνται νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο για να εξαλειφθούν τα στερεότυπα και το μισθολογικό χάσμα, να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών σε τομείς όπου κυριαρχούν οι άνδρες και να αυξηθεί η αναγνώριση των δεξιοτήτων και των οικονομικών επιδόσεων των γυναικών στον χώρο εργασίας, εις τρόπον ώστε να εξαλειφθεί ο οριζόντιος και κάθετος διαχωρισμός και να αυξηθεί η εκπροσώπηση των γυναικών στους φορείς λήψης πολιτικών και επιχειρηματικών αποφάσεων·

51.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν σημαντικά πολιτικά μέτρα για την καταπολέμηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και την ενθάρρυνση των ανδρών να μοιράζονται εξίσου με τις γυναίκες τις οικιακές ευθύνες και τη φροντίδα των παιδιών, ιδίως μέσω κινήτρων όπως η γονική άδεια για άνδρες και η άδεια πατρότητας, γεγονός που θα ενισχύσει τα δικαιώματά τους ως γονέων, θα εξασφαλίσει μεγαλύτερο βαθμό ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μια πιο ενδεδειγμένη κατανομή των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών και θα αυξήσει τις ευκαιρίες των γυναικών για πλήρη συμμετοχή στην αγορά εργασίας· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να πείσουν τους εργοδότες να υιοθετήσουν μέτρα φιλικά προς τις οικογένειες·

52.  καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών να ενθαρρύνουν τη διεξαγωγή περισσότερων ερευνών σχετικά με τη δημιουργία των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και να συλλέξουν περαιτέρω στατιστικά στοιχεία σχετικά με αυτά αναπτύσσοντας κατάλληλους σχετικούς δείκτες·

53.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται στο άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

54.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις δυνατότητες απασχόλησης ανδρών και γυναικών σε διάφορα επαγγέλματα, με σκοπό να διασφαλισθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ότι και τα δύο φύλα απολαύουν ίσων ευκαιριών·

55.  καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει κάθε μορφή βίας, διακρίσεων και στερεοτύπων κατά των γυναικών, έτσι ώστε να μπορούν να επωφελούνται πλήρως από όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους·

56.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει επιτακτικά από τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Ισότητα των Φύλων·

57.  ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και τα διάφορα εθνικά ιδρύματα για την ισότητα των φύλων να προωθήσουν την περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα βασικά αίτια των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο και τον αντίκτυπό τους στην ισότητα των φύλων, και τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής νέων ιδεών και της έρευνας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές με σκοπό την εξάλειψη των εν λόγω στερεοτύπων στα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

58.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, και την καλεί να εφαρμόσει τις συστάσεις που υποβλήθηκαν στο εν λόγω ψήφισμα·

59.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διεξαγάγουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης για την καταπολέμηση πολιτιστικών προτύπων που εισάγουν διακρίσεις, και να αντιμετωπίσουν τα επικρατούντα σεξιστικά στερεότυπα και τον κοινωνικό στιγματισμό που νομιμοποιούν και διαιωνίζουν τη βία κατά των γυναικών, και να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία άσκησης βίας λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με έθιμα, παραδόσεις ή θρησκεία·

60.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν τη διάδοση ορθών προτύπων, να διευκολύνουν την ομαδική μάθηση μεταξύ κρατών μελών και να θεσπίσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης για εθνικές εκστρατείες και εκστρατείες σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να εξαλειφθούν στερεότυπα που αφορούν το φύλο·

61.  καλεί την ΕΕ να καλύψει το κενό που υπάρχει στο πεδίο εφαρμογής μεταξύ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις φυλετικές διακρίσεις και για τις διακρίσεις λόγω φύλου και να προτείνει νέα νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης·

62.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν δικλείδες ασφαλείας (υπό μορφή διαμεσολαβητών ή αρχών επιτήρησης των μέσων ενημέρωσης όπου ενσωματώνονται εμπειρογνώμονες στον τομέα της ισότητας των φύλων) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι βιομηχανικοί κώδικες δεοντολογίας περιλαμβάνουν μια οπτική ισότητας των φύλων και τη σέβονται, και να διασφαλιστεί ότι το κοινό μπορεί να υποβάλει παράπονα αν κρίνεται απαραίτητο·

o
o   o

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σ. 258.
(2) ΕΕ C 320 E της 15.12.2005, σ. 247.
(3) ΕΕ C 348 E της 21.12.2010, σ. 11.
(4) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(5) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(6) ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 15.
(7) Παράρτημα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011.
(8) ΕΕ C 295 E της 4.12.2009, σ. 43.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0069.
(10) ΕΕ C 304 της 6.10.1997, σ. 60.


Η κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική
PDF 411kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στη Βόρεια Αφρική (2012/2102(INI))
P7_TA(2013)0075A7-0047/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 5 εδάφιο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ – Κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (CΟΜ(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» (COM(2011)0200), «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303) και «Αποτελέσματα της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» (JOIN(2012)0014),

–  έχοντας υπόψη τα χρηματοδοτικά μέσα της Επιτροπής που λειτουργούν σε θεματική και γεωγραφική βάση και αφορούν τον τομέα του εκδημοκρατισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όπως είναι το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) και ο ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI)),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012–2016 (COM(2012)0286),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο: «Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών: προϋπόθεση για την επιτυχία της Αραβικής Άνοιξης»(1),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1979 για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Νοεμβρίου 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση αυτή για την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία της 25ης Μαΐου 2000,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 67/167 της 20ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τον ακρωτηριασμό των εξωτερικών γυναικείων σεξουαλικών οργάνων,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα έγγραφα που προέκυψαν κατά τις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο + 5, +10 και +15 σχετικά με περαιτέρω ενέργειες και πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005 και στις 2 Μαρτίου 2010, αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Αφρικανικού Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών σχετικά με τα Δικαιώματα των Γυναικών στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τις δραστηριότητες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο,

–  έχοντας υπόψη τη Διαδικασία Κωνσταντινούπολης - Μαρακές και τα υπουργικά συμπεράσματα της πρώτης και της δεύτερης Ευρωμεσογειακής Υπουργικής Διάσκεψης σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία, που έλαβαν χώρα στην Κωνσταντινούπολη στις 14-15 Νοεμβρίου 2006 και στο Μαρακές στις 11-12 Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των περιφερειακών διαλόγων στην Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική (MΕΝA)μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, κρατικών φορέων και πολιτικών ηγετών, οι οποίοι διεξήχθησαν τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο του 2012 στη Βηρυτό και το Αμμάν, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ περιφερειακού έργου «Προώθηση κοινής ατζέντας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσω της Διαδικασίας της Κωνσταντινούπολης»,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα «Spring Forward for Women» (Άλμα προόδου για τις γυναίκες), το κοινό περιφερειακό πρόγραμμα για την περιοχή της νότιας Μεσογείου υπό την αιγίδα της Επιτροπής και του οργανισμού UN Women,

–  έχοντας υπόψη τη 10η έκθεση της UNICEF για την πρόοδο για τα παιδιά με τίτλο «Μια έκθεση για τους εφήβους»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) του 2005 σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον αραβικό κόσμο με τίτλο «Προς την αφύπνιση των γυναικών στον αραβικό κόσμο» και την έκθεση του 2009 με τίτλο «Προκλήσεις για την ανθρώπινη ασφάλεια στις αραβικές περιοχές», ιδίως το κεφάλαιό του που αφορά την ατομική ανασφάλεια των ευπαθών ομάδων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη Νότια Γειτονία, και ιδίως τη Λιβύη(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση – 2011(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 29ης Μαρτίου 2012 προς το Συμβούλιο σχετικά με τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0047/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες, ιδίως νέες, συμμετείχαν ιδιαίτερα ενεργά στην «Αραβική Άνοιξη» στη Βόρεια Αφρική, λαμβάνοντας εξαρχής μέρος σε διαδηλώσεις, σε δημόσιες και πολιτικές συζητήσεις και εκλογές, συμμετέχοντας ενεργά στην κοινωνία των πολιτών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστολόγια, μεταξύ άλλων, και ότι, ως εκ τούτου, αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες της δημοκρατικής αλλαγής στις χώρες τους και στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της συνοχής·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω χώρες διέρχονται μια διαδικασία πολιτικής και δημοκρατικής μετάβασης και αλλαγής ή προσαρμογής των συνταγμάτων τους, στην οποία οι γυναίκες είτε ως βουλευτές, εκλεγμένες ή προερχόμενες από την κοινωνία των πολιτών, συμμετέχουν ενεργά και με συνέπεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα διαμορφώσει τη δημοκρατική λειτουργία και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των χωρών αυτών και θα έχει αντίκτυπο στην κατάσταση των γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των γυναικών σε εποχές επαναστάσεων δεν διαφέρει από εκείνον που καλούνται να διαδραματίσουν στις διαδικασίες δημοκρατικής μετάβασης και αναδόμησης του κράτους· ότι η επιτυχία των εν λόγω διαδικασιών εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την πλήρη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στις εν λόγω χώρες έχουν αποκτήσει τις τελευταίες δεκαετίες μεγαλύτερη, αν και άνιση, παρουσία στην ανώτατη εκπαίδευση, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στις επιχειρήσεις και τα θεσμικά όργανα, μολονότι, στο πλαίσιο δικτατορικών και πατερναλιστικών καθεστώτων, η αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων ήταν περιορισμένη και η συμμετοχή των γυναικών εξηρτάτο από διάφορες περιοριστικές προϋποθέσεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα στην τρέχουσα πολιτική διαδικασία και βασικό μέλημα των γυναικών, καθώς αντιμετωπίζουν κίνδυνο αντίποινων και εκφοβισμού που ενδέχεται να μειώσει τις ευκαιρίες επίτευξης του στόχου μιας κοινής δημοκρατίας και ισότιμων δικαιωμάτων του πολίτη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα κοινά ζητήματα που άπτονται της διάστασης του φύλου, όπως τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών ως αναπόσπαστο τμήμα των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα ίσα δικαιώματα και η συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το σύνταγμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική καθώς και σε θέσεις λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς ποικίλλει μεταξύ χωρών, αλλά είναι απογοητευτική ως προς τα ποσοστά συγκρινόμενη με τη μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στις διάφορες εξεγέρσεις και στις εκλογές που ακολούθησαν καθώς και στα αυξανόμενα ποσοστά γυναικών με υψηλό επίπεδο μόρφωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας θα πρέπει να δίδει μεγαλύτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων, τη χειραφέτηση των γυναικών και την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, η ειδική στήριξη της ΕΕ για ζητήματα που άπτονται της διάστασης του φύλου για την περιοχή ανέρχεται σε 92 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 77 εκατομμύρια υλοποιούνται σε διμερές επίπεδο και τα 15 σε περιφερειακό επίπεδο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα διμερή προγράμματα της ΕΕ το πλέον σημαντικό πρόκειται να υλοποιηθεί στο Μαρόκο, με προϋπολογισμό 45 εκατομμυρίων ευρώ, για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και ότι στην Αίγυπτο πρόκειται να υλοποιηθεί έργο 4 εκατομμυρίων ευρώ από τον οργανισμό του ΟΗΕ UN Women, ενώ στην Τυνησία και τη Λιβύη ο εν λόγω οργανισμός υλοποιεί διμερή προγράμματα για τις γυναίκες εν όψει των εκλογών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ιδίως το υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων και των γυναικών, και η φτώχεια, που συχνά οδηγούν τις γυναίκες στην περιθωριοποίηση και τις καθιστούν όλο και πιο ευάλωτες, αποτέλεσε ένα από τα βασικά αίτια των εξεγέρσεων στην περιοχή, μαζί με την προσδοκία για δικαιώματα, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν πολλά περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος κοριτσιών και γυναικών κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εξεγέρσεων σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων βιασμών και ελέγχων παρθενίας που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης σε βάρος των γυναικών, μεταξύ άλλων από τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και σεξουαλικής παρενόχλησης σε δημόσιο χώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκφοβισμός με βάση το φύλο χρησιμοποιείται ολοένα περισσότερο από εξτρεμιστικά κινήματα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των μεταναστριών και των παιδιών-μεταναστών είναι ακόμα πιο κρίσιμη εξαιτίας της ανασφάλειας που υπάρχει σε ορισμένα μέρη της περιοχής και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος εμπορίας ανθρώπων αυξάνεται σε χώρες σε μεταβατικό στάδιο και σε περιοχές όπου άμαχοι επηρεάζονται από συγκρούσεις ή όπου συγκεντρώνονται πολλοί πρόσφυγες ή εκτοπισμένοι εντός της χώρας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα θεμελιώδες ζήτημα των συζητήσεων σχετικά με το σύνταγμα είναι κατά πόσον το Ισλάμ θα πρέπει να ορίζεται στο σύνταγμα ως η θρησκεία του λαού ή ως η θρησκεία του κράτους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου του 2012 σχετικά με το σύνταγμα της Αιγύπτου η συμμετοχή του λαού ήταν ανεπαρκής και δεν εξασφαλίστηκε η συναίνεση όλων των μερών, αφήνοντας ανοικτά ορισμένα ερωτήματα και επιτρέποντας τις διαφορετικές ερμηνείες όσον αφορά σημαντικά συνταγματικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τα δικαιώματα των γυναικών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική διάσταση της Ένωσης για τη Μεσόγειο και η διαδικασία Κωνσταντινούπολη- Μαρακές συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων μέσων για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των νομοθετών σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα και ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο περιλαμβάνει Επιτροπή των δικαιωμάτων των Γυναικών, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά·

Δικαιώματα των γυναικών

1.  καλεί τις αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών να συμπεριλάβουν κατά τρόπο μη αναστρέψιμο στο σύνταγμά τους την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών προκειμένου να δηλώσουν ρητά την απαγόρευση κάθε μορφής διακρίσεων και άσκησης βίας σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών, τη δυνατότητα θετικών δράσεων και την κατοχύρωση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών· καλεί τους νομοθέτες των εν λόγω χωρών να προβούν σε μεταρρύθμιση όλων των ισχυόντων νόμων και να ενσωματώσουν την αρχή της ισότητας σε κάθε νομοθετικό σχέδιο ή πρόταση, που θα μπορούσε να επιφέρει διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, μεταξύ άλλων στον τομέα του γάμου, του διαζυγίου, της γονικής μέριμνας, των γονικών δικαιωμάτων, της ιθαγένειας, της κληρονομιάς, της δικαιοπρακτικής ικανότητας, κτλ., σύμφωνα με τα διεθνή και τα περιφερειακά μέσα, και επίσης, να διασφαλίσουν την ύπαρξη εγχώριων μηχανισμών για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών·

2.  καλεί τις εθνικές αρχές να εγγυηθούν την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στους ποινικούς κώδικες και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης·

3.  επισημαίνει το γεγονός ότι η ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της ζωής συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της δημοκρατίας και ότι η συμμετοχή των γυναικών στη διακυβέρνηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κοινωνικοοικονομική πρόοδο, κοινωνική συνοχή και δίκαιη δημοκρατική διακυβέρνηση· προτρέπει, ως εκ τούτου, σθεναρά όλες τις χώρες να καταστήσουν την ισότητα των φύλων προτεραιότητα στην ατζέντα τους για την προαγωγή της δημοκρατίας·

4.  τονίζει ότι τα εν εξελίξει μεταβατικά στάδια στη Βόρεια Αφρική θα οδηγήσουν σε δημοκρατικά πολιτικά συστήματα και κοινωνίες μόνο εφόσον επιτευχθεί η ισότητα των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας επιλογής του τρόπου ζωής·

5.  καλεί τις εθνικές αρχές στη Βόρεια Αφρική να εφαρμόσουν στο ακέραιο τη CEDAW, τα πρωτόκολλά της και όλες τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να παραμερίσουν, ως εκ τούτου, κάθε επιφύλαξη σχετικά με τη CEDAW· ζητεί επίσης από αυτές να συνεργαστούν με τους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών·

6.  υπενθυμίζει τον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ λόγιων γυναικών από το Ισλάμ με σκοπό την ερμηνεία των θρησκευτικών κειμένων από τη σκοπιά των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας·

7.  υπενθυμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας της θρησκείας και του πλουραλισμού και μέσω της προαγωγής του αμοιβαίου σεβασμού και του διαθρησκευτικού διαλόγου, ιδίως μεταξύ των γυναικών·

8.  ενθαρρύνει τα κράτη να δρομολογήσουν μια περιεκτική, συνολική συζήτηση σε εθελοντική βάση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, που θα περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους, τις τοπικές οργανώσεις γυναικών, τις τοπικές αρχές, τους θρησκευτικούς ηγέτες, και να επαγρυπνούν ώστε τα δικαιώματα των γυναικών και η αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών να προστατεύονται και να διασφαλίζονται·

9.  υπενθυμίζει ότι καμία μονοθεϊστική θρησκεία δεν συνηγορεί υπέρ της βίας μεταξύ των ανθρώπων ούτε μπορεί να χρησιμοποιείται για να δικαιολογείται η βία·

10.  καλεί τις χώρες της Βόρειας Αφρικής να εγκρίνουν νόμους και συγκεκριμένα μέτρα που θα απαγορεύουν και θα θεσπίζουν κυρώσεις για κάθε μορφή βίας σε βάρος των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και των επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών και οι αναγκαστικοί γάμοι, ιδίως στην περίπτωση ανηλίκων κοριτσιών· τονίζει τη σημασία της προστασίας των θυμάτων και της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών· χαιρετίζει την πρόσφατη εκστρατεία κατά της ενδοοικογενειακής βίας που δρομολογήθηκε από την τυνήσια υπουργό Γυναικείων Υποθέσεων και Οικογένειας, καθώς και τη συνεχή δέσμευση του Μαρόκου για τη στήριξη του εν λόγω σκοπού, το οποίο διοργάνωσε το 2012 τη δέκατη εθνική εκστρατεία καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών·

11.  υπενθυμίζει τη διπλή διάκριση που υφίστανται οι λεσβίες και καλεί τις εθνικές αρχές στη Βόρεια Αφρική να αποποινικοποιήσουν την ομοφυλοφιλία και να διασφαλίσουν ότι δεν γίνονται διακρίσεις σε βάρος των γυναικών λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους·

12.  τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης της ατιμωρησίας σε σχέση με κάθε μορφή βίας σε βάρος των γυναικών, ιδίως της σεξουαλικής βίας, διασφαλίζοντας ότι τέτοιου είδους εγκλήματα θα διερευνώνται αποτελεσματικά, θα διώκονται και θα τιμωρούνται αυστηρά, ότι οι ανήλικοι θα προστατεύονται επαρκώς από το δικαστικό σύστημα και ότι όλες οι γυναίκες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στη δικαιοσύνη χωρίς να υφίστανται διακρίσεις λόγω θρησκείας και/ή εθνικότητας·

13.  καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να παράσχουν επαρκή κατάρτιση ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της δικαιοσύνης και στα σώματα ασφαλείας διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις για να διαχειρίζονται εγκλήματα σεξουαλικής βίας και τα θύματα των εγκλημάτων αυτών· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία ενός ευαίσθητου σε θέματα φύλου μεταβατικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης·

14.  καταδικάζει τη χρήση κάθε μορφής βίας, ιδίως της σεξουαλικής βίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εξεγέρσεων και τη συνεχιζόμενη χρήση της ως μορφής άσκησης πολιτικής πίεσης, και ως μέσο καταπίεσης, εκφοβισμού και ταπείνωσης των γυναικών· καλεί τα εθνικά συστήματα απονομής δικαιοσύνης να ασκήσουν διώξεις για τα εν λόγω εγκλήματα με την λήψη κατάλληλων μέτρων και τονίζει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα μπορούσε να παρεμβαίνει, αν δεν είναι δυνατή η ανάληψη δικαστικής δράσης σε εθνικό επίπεδο·

15.  επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εξεγέρσεων οι γυναίκες στη Βόρεια Αφρική βρέθηκαν σε ακόμη πιο ευάλωτη θέση και θυματοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό·

16.  καλεί τις χώρες της Βόρειας Αφρικής να αναπτύξουν μια στρατηγική για τα θύματα σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εξεγέρσεων, η οποία παρέχει στα θύματα επαρκή αποκατάσταση, και οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη· καλεί τις αρχές των χωρών της Βόρειας Αφρικής να δώσουν προτεραιότητα στην παραπομπή των δραστών στη δικαιοσύνη·

17.  καταδικάζει την πρακτική του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών που εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε ορισμένες περιοχές της Αιγύπτου, και καλεί τις εθνικές αρχές να ενισχύσουν την εφαρμογή της απαγόρευσης και την Επιτροπή να θεσπίσει προγράμματα που θα αποσκοπούν στην εξάλειψη της πρακτικής, και μέσω της συμμετοχής ΜΚΟ και της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της ευαισθητοποίησης, της κινητοποίησης των τοπικών κοινοτήτων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και την ανάγκη της συμμετοχής των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών καθώς και των θρησκευτικών και κοινοτικών ηγετών για την καταπολέμηση της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών·

18.  χαιρετίζει το γεγονός ότι όλο και περισσότερα κράτη της περιοχής αποφάσισαν να αυξήσουν τη νόμιμη ηλικία γάμου για τα κορίτσια τις τελευταίες δεκαετίες (φτάνοντας τα 16 έτη στην Αίγυπτο, τα 18 στο Μαρόκο και τα 20 στην Τυνησία και τη Λιβύη) και καταδικάζει κάθε απόπειρα να μειωθεί εκ νέου ή να περιορισθεί η επίπτωση τέτοιων μεταρρυθμίσεων εφόσον οι πρώιμοι, και συχνά αναγκαστικοί, γάμοι όχι μόνο έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τα δικαιώματα, την υγεία, την ψυχολογία και την εκπαίδευση των κοριτσιών, αλλά διαιωνίζουν επίσης τη φτώχεια, επηρεάζοντας αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη·

19.  τονίζει το γεγονός ότι καμία διάκριση ή βία σε βάρος των γυναικών ή των κοριτσιών δεν μπορεί να δικαιολογηθεί για λόγους πολιτισμού, παράδοσης ή θρησκείας·

20.  υπογραμμίζει την ανάγκη, ειδικά όταν θεσπίζονται νέες πολιτικές στον τομέα της υγείας, να ενισχυθεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας και σε υπηρεσίες για γυναίκες και κορίτσια, ιδίως όσον αφορά τη μητρική, τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· καλεί τις εθνικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD), το Πρόγραμμα Δράσης και το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη και τον πληθυσμό, και εφιστά την προσοχή των εθνικών αρχών και των εθνικών εταίρων στα συμπεράσματα της έκθεσης του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) με τίτλο «By Choice, Not By chance: Family Planning, Human Rights and Development» (Κατόπιν επιλογής και όχι τυχαία: : οικογενειακός προγραμματισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη)·

21.  τονίζει τη σημασία ανάληψης ειδικών δράσεων υπέρ της ενημέρωσης των γυναικών για τα δικαιώματά τους, τη σημασία της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και τους κρατικούς φορείς για την προετοιμασία των μεταρρυθμίσεων και την εφαρμογή των νόμων κατά των διακρίσεων·

Συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων

22.  επισημαίνει ότι η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο και τον πολιτικό βίο ως διαδηλωτριών, ψηφοφόρων, υποψηφίων και εκλεγμένων αντιπροσώπων, καταδεικνύει την προθυμία τους να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως πολιτών στο ακέραιο και να αγωνισθούν για την οικοδόμηση της δημοκρατίας· επισημαίνει ότι τα πρόσφατα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» κατέδειξαν ότι οι γυναίκες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε επαναστατικές εξελίξεις· ζητεί, ως εκ τούτου, την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων θετικών μέτρων και ποσοστώσεων, που θα διασφαλίσουν την πρόοδο προς την ίση συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (από την τοπική έως την εθνική, από την εκτελεστική έως τη νομοθετική εξουσία)·

23.  θεωρεί καίριας σημασίας την αύξηση του αριθμού των γυναικών που συμμετέχουν στην κατάρτιση των νόμων στα εθνικά κοινοβούλια με σκοπό τη διασφάλιση περισσότερο ισότιμων νομοθετικών πρακτικών και μιας γνήσια δημοκρατικής διαδικασίας·

24.  στηρίζει την ιδέα πολλών γυναικών βουλευτών στις χώρες αυτές ότι τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων καθώς και η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή με την ενίσχυση των ικανοτήτων τους και την καταπολέμηση των διακρίσεων, θα μπορούσαν να προωθηθούν και να εφαρμοσθούν με καλύτερο τρόπο στη νομοθεσία μέσω της σύστασης μιας ομάδας γυναικών ή μιας ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την ισότητα των φύλων, όπου δεν υπάρχει ακόμη, η οποία θα ασχολείται με το ζήτημα αυτό και θα διασφαλίζει τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στο κοινοβουλευτικό έργο·

25.  επιμένει ότι η εκπροσώπηση των γυναικών θα πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, ιδίως στα θεσμικά όργανα, τα πολιτικά κόμματα, τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τον δημόσιο τομέα (συμπεριλαμβανομένης της δικαιοσύνης), και τονίζει ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται συχνά επαρκώς σε ορισμένους τομείς αλλά έχουν μικρότερη παρουσία σε υψηλόβαθμες θέσεις, εν μέρει εξαιτίας της επικρατούσας διάκρισης λόγω φύλου, των στερεοτύπων και του φαινομένου του «μη ορατού τοίχου»·

26.  εκτιμά ότι η δημοκρατική μετάβαση προϋποθέτει την εφαρμογή πολιτικών και μηχανισμών που επιδεικνύουν ευαισθησία ως προς τη διάσταση του φύλου και που διασφαλίζουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων στον δημόσιο βίο, στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνίας ή του περιβάλλοντος·

27.  επισημαίνει το σημαντικό ρόλο της παιδείας και των μέσων ενημέρωσης για την προώθηση των αλλαγών στη νοοτροπία ολόκληρης της κοινωνίας και στην υιοθέτηση δημοκρατικών αρχών για τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του πνεύματος συντροφικότητας για τα δύο φύλα·

28.  τονίζει τη σημασία της συμμετοχής περισσότερων γυναικών σε διαδικασίες ειρηνικών διαπραγματεύσεων, διαμεσολάβησης, εσωτερικής συμφιλίωσης και οικοδόμησης της ειρήνης·

29.  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας και της χρηματοδότησης προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται στις γυναίκες με σκοπό την προετοιμασία τους για την ανάληψη ηγετικών πολιτικών ρόλων, καθώς και κάθε άλλου μέτρου που συμβάλλει στη χειραφέτηση των γυναικών και στην πλήρη συμμετοχή τους στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα·

Χειραφέτηση των γυναικών

30.  συγχαίρει εκείνες τις χώρες στις οποίες επισπεύστηκαν οι προσπάθειες για την προώθηση της εκπαίδευσης των κοριτσιών· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θα πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ενισχυτική εκπαίδευση για την αναπλήρωση των κενών και, ιδίως, στην ανώτατη εκπαίδευση· επισημαίνει ότι μένει να καταβληθούν ακόμα προσπάθειες για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού των γυναικών, και ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων κύκλων μαθημάτων για την προώθηση της ψηφιακής μόρφωσης των γυναικών· συνιστά την ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων στα εκπαιδευτικά προγράμματα·

31.  υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια και την ανώτατη εκπαίδευση καθώς και η ποιότητα της εκπαίδευσης αυτής πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων των κρατών της Βόρειας Αφρικής δεδομένου ότι πρόκειται για μέσο τόνωσης της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης καθώς και διασφάλισης της σταθερότητας της δημοκρατίας·

32.  ζητεί τη διαμόρφωση πολιτικών που λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των πλέον ευάλωτων κατηγοριών γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών, και των γυναικών με αναπηρίες, των μεταναστριών καθώς και των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, των ομοφυλοφίλων και των τρανσεξουαλικών·

33.  επισημαίνει το γεγονός ότι θα πρέπει να καταβληθούν πολύ περισσότερες προσπάθειες ώστε να διασφαλισθεί η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή τους σε οικονομικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και στον γεωργικό τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών· επισημαίνει ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών ενδυναμώνει την αντίστασή τους στη βία και την ταπείνωση· εκτιμά ότι πρέπει να προωθηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε περιφερειακό επίπεδο μεταξύ επιχειρηματιών, συνδικαλιστικών ενώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως για την υποστήριξη των γυναικών που βρίσκονται σε πλέον μειονεκτική θέση στις αγροτικές και τις φτωχές αστικές περιοχές·

34.  καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών της Βόρειας Αφρικής να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν περισσότερο τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτραπεί η διάκριση λόγω φύλου στον χώρο εργασίας· τονίζει την ανάγκη για εργαλεία τα οποία θα διευκολύνουν την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας σε τομείς που είναι παραδοσιακά κλειστοί για αυτές·

35.  αναγνωρίζει τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης όσον αφορά την προαγωγή των ζητημάτων που αφορούν την κατάσταση των γυναικών και τον ρόλο τους στην κοινωνία καθώς και την επιρροή τους στη στάση των πολιτών στις χώρες τους· συνιστά την κατάρτιση σχεδίου δράσης με στόχο τη στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης τόσο ως επιλογής επαγγελματικής σταδιοδρομίας όσο και στο πλαίσιο μιας ευκαιρίας για παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο εκπροσωπούνται οι γυναίκες στην τηλεόραση, μέσω της παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων και της χρήσης των νέων μέσων (του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων) προκειμένου να ενθαρρυνθεί η πολιτική συμμετοχή των γυναικών και να διαδοθεί η ιδέα ότι η παράδοση και οι ίσες ευκαιρίες μπορούν να λειτουργούν από κοινού με αρμονικό τρόπο·

36.  συνιστά να ληφθούν μέτρα για την παρακολούθηση της πορείας της χειραφέτησης των γυναικών, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους ως εργαζομένων, ιδίως στον βιομηχανικό τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών, σε αγροτικές και βιομηχανικές αστικές περιοχές, και για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ίσης αμοιβής·

37.  επισημαίνει ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στο μέγεθος του τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μιας χώρας και τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης· πιστεύει ότι η μικροχρηματοδότηση αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη χειραφέτηση των γυναικών και υπενθυμίζει ότι η επένδυση στις γυναίκες σημαίνει επίσης επένδυση σε οικογένειες και σε κοινότητες και βοηθά στην εξάλειψη της φτώχειας, των κοινωνικών και οικονομικών αναταραχών και ενισχύει την κοινωνική συνοχή ενώ παράλληλα προσφέρει στις γυναίκες μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία· υπενθυμίζει ότι η μικροχρηματοδότηση υπερβαίνει την παροχή πίστωσης και συνεπάγεται επίσης παροχή συμβουλών διαχειριστικού, οικονομικού και εμπορικού χαρακτήρα και αποταμιευτικά προγράμματα·

38.  ζητεί από τις εθνικές δημόσιες αρχές να αναπτύξουν πολιτικές πλαισίωσης των μικροπιστώσεων προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συνέπειες, όπως η υπερχρέωση, τις οποίες ενδέχεται να υποστούν οι γυναίκες λόγω έλλειψης πληροφοριών ή σχετικών νομικών διατάξεων·

39.  ενθαρρύνει τις χώρες της Βόρειας Αφρικής να θεσπίσουν υποστηρικτικούς μηχανισμούς για την επιχειρηματικότητα των γυναικών, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής σχετικών πληροφοριών, νομικής προστασίας και δυνατοτήτων κατάρτισης σχετικά με την επαγγελματική προώθηση και διαχείριση·

40.  ενθαρρύνει την χειραφέτηση των γυναικών μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής που θα επιτρέπουν σε γυναικείες οργανώσεις και μεμονωμένες ερευνήτριες από διαφορετικές χώρες να συναντώνται και να μοιράζονται τις εμπειρίες και τα διδάγματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καταλήξουν σε στρατηγικές και δράσεις που θα μπορούν να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τις ανάγκες και τους τόπους προέλευσης·

41.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να διασφαλισθεί ότι τα προγράμματα και οι δράσεις για τη χειραφέτηση των γυναικών στην εν λόγω περιοχή βασίζονται σε τρία επίπεδα παρεμβάσεων: πρώτον, σε θεσμικό επίπεδο, με την άσκηση πίεσης για ισότητα των φύλων μέσω μεταρρυθμίσεων του νομικού πλαισίου και νέας νομοθεσίας, παρέχοντας επίσης τεχνική υποστήριξη, δεύτερον, με τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες μπορούν να συνηγορούν υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και να αυξήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· και τρίτον, με την καταβολή προσπαθειών, απευθείας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, με στόχο την αλλαγή κοινωνικών συμπεριφορών και παραδόσεων και δημιουργώντας χώρο για τις γυναίκες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή των κοινοτήτων τους·

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας / Δράση σε επίπεδο ΕΕ

42.  τονίζει ότι ο ENPI θα πρέπει να θέτει τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο επίκεντρο των προγραμμάτων του, καθώς συγκαταλέγονται στους βασικούς δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκτιμά ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει να λάβει προτεραιότητα σε κάθε έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα και εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα·

43.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και να ενισχύσει την ενσωμάτωση ζητημάτων που άπτονται της διάστασης του φύλου στις διάφορες παρεμβάσεις της ΕΕ ανεξαρτήτως του κυρίως θέματός τους, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις ως φορείς υλοποίησης, όπως με τον οργανισμό του ΟΗΕ UN Women·

44.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου κατά την κατάρτιση χαρτών πορείας ανά χώρα, με στόχο τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες της Βόρειας Αφρικής, προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των φύλων και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και των ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

45.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να εμβαθύνει τον διάλογο με τα αραβικά περιφερειακά θεσμικά όργανα ώστε να διασφαλιστεί ότι διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στη συνεκτίμηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των συναφών πολιτικών σε ολόκληρη την περιοχή·

46.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την Επιτροπή να εφαρμόσουν το κοινό πρόγραμμα εργασίας για τη συνεργασία που υπεγράφη με τον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών, κυρίως όσον αφορά τη χειραφέτηση των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

47.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το χρηματοδοτικό κονδύλιο που προορίζεται για την παροχή στήριξης στις γυναίκες της περιοχής· πιστεύει ότι η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας όσο και τα κοινά προβλήματα που τις επηρεάζουν σε περιφερειακό επίπεδο, και συγκεκριμένα σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, επιδιώκοντας τη συμπληρωματικότητα μεταξύ περιφερειακών και διμερών προγραμμάτων·

48.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την προώθηση προγραμμάτων ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων για γυναίκες που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και για ανώτερα στελέχη στον επιχειρηματικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και την παροχή περαιτέρω στήριξης στα ήδη υφιστάμενα προγράμματα στον εν λόγω τομέα·

49.  εκτιμά ότι τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων θα πρέπει να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι εταίροι σύμφωνα με την αρχή των «αναλογικών κερδών» της αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας· καλεί, ως εκ τούτου, την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την Επιτροπή να διατυπώσουν σαφή κριτήρια για τη διασφάλιση και την παρακολούθηση της προόδου, μέσω μιας διαφανούς και ολοκληρωμένης διαδικασίας, μεταξύ άλλων και με διαβούλευση με τις οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

50.  καλεί τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των γυναικών στη Βόρεια Αφρική, σύμφωνα με την αναθεωρημένη στρατηγική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

51.  επισημαίνει τη σημασία της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των γυναικών στην εκλογική διαδικασία και ζητεί, ως εκ τούτου, από τις αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών να εγκρίνουν συνταγματικές διατάξεις που θα παρέχουν στις γυναίκες το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία και θα άρουν τους φραγμούς που παρεμποδίζουν την ουσιαστική συμμετοχή τους στη διαδικασία αυτή· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές κυβερνήσεις προκειμένου να τους παρέχει τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την κατάρτιση των γυναικών σχετικά με τα πολιτικά και εκλογικά δικαιώματά τους· υπενθυμίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης και θα πρέπει, εφόσον χρειαστεί, να παρακολουθείται στενά από την αποστολή παρατήρησης εκλογών της ΕΕ·

52.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να διασφαλίζει την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων των αποστολών παρακολούθησης εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη της Βόρειας Αφρικής όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

53.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την Επιτροπή να θίξουν θέματα διακρίσεων όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών στο εργατικό δίκαιο κατά τη διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου και διαλόγου όσον αφορά τις εφαρμοστέες πολιτικές με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, σύμφωνα με την αρχή των «αναλογικών κερδών», και να προωθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις·

54.  καλεί την Επιτροπή και άλλους χορηγούς να προωθήσουν προγράμματα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης στις αγορές εργασίας και της κατάρτισης για όλες τις γυναίκες, και να αυξήσουν τους οικονομικούς πόρους που διατίθενται για την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων των γυναικείων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των δικτύων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

55.  προτρέπει την Επιτροπή να τονίσει θετικά παραδείγματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας προβάλλοντας γυναίκες από χώρες της Βόρειας Αφρικής ή από κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν γυναίκες επιχειρηματίες από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, μεταξύ άλλων στους τομείς της τεχνολογίας και της βιομηχανίας· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να θεσπίσει μέσα διάδοσης των σχετικών πληροφοριών, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή χρήση των εμπειριών που αποκτήθηκαν για την προώθηση και αύξηση της συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης τέτοιων δραστηριοτήτων σε κοινότητες που έχουν οικονομίες με μειωμένη δυναμική·

56.  καλεί την Επιτροπή, όταν διενεργεί εκτιμήσεις αντικτύπου για χώρες με τις οποίες διεξάγει διαπραγματεύσεις για μια «σε βάθος και ολοκληρωμένη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών», να λαμβάνει υπόψη τον πιθανό κοινωνικό αντίκτυπο και τις δυνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα της συμφωνίας αυτής, ιδιαίτερα στα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του άτυπου τομέα·

57.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει μέτρα για την εξασφάλιση άμεσης και επαρκούς κάλυψης των ειδικών αναγκών των γυναικών σε καταστάσεις κρίσης και συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσής τους σε πράξεις βίας λόγω φύλου·

58.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και την Επιτροπή να εγγυηθούν ένα περιβάλλον που να ευνοεί την ελεύθερη λειτουργία και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις δημοκρατικές αλλαγές κατά τη διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου και διαλόγου όσον αφορά τις εφαρμοστέες πολιτικές με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής·

59.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με ζητήματα που άπτονται του φύλου στις αντιπροσωπείες της ΕΕ στην εν λόγω περιοχή και να εγγυηθεί ότι γυναίκες και ΜΚΟ θα συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με τον προγραμματισμό·

60.  χαιρετίζει το άνοιγμα γραφείων του οργανισμού «UN Women» στη Βόρεια Αφρική και ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις εν λόγω χώρες να συνεργαστούν περαιτέρω με τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών για τον προσδιορισμό μέτρων που θα εξασφαλίσουν την ισότητα των φύλων και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών μετά την «Αραβική Άνοιξη»·

61.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας γυναικών, όπου οι γυναίκες θα μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα, από τα πολιτικά τους δικαιώματα έως συμβουλές νομικού χαρακτήρα, αλλά και συμβουλές σχετικά με την υγεία και την προστασία από ενδοοικογενειακή βία, καθώς μια ολιστική προσέγγιση βοηθά τις γυναίκες, ενώ εξασφαλίζει ταυτόχρονα μεγαλύτερη διακριτικότητα σε σχέση με ζητήματα που συνδέονται με τη βία·

62.  ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές στη Βόρεια Αφρική να δημιουργήσουν προγράμματα ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη κέντρων υποδοχής γυναικών, οι οποίες έχουν υποστεί ή υφίστανται επί του παρόντος ενδοοικογενειακή βία·

63.  καλεί τις αρχές σε χώρες της Βόρειας Αφρικής να διασφαλίσουν κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, δωρεάν νομικές υπηρεσίες και πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στους μηχανισμούς καταγγελίας για τις γυναίκες θύματα και μάρτυρες πράξεων βίας.

64.  υπενθυμίζει ότι στήριξη για την κοινωνία των πολιτών, τις ΜΚΟ και τις οργανώσεις γυναικών θα πρέπει να παρέχουν και οι μηχανισμοί της Ένωσης για τη Μεσόγειο· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων γυναικών στην ΕΕ και των αντίστοιχων οργανώσεων στη Βόρεια Αφρική·

65.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες στις χώρες της Βόρειας Αφρικής για την οικοδόμηση ισχυρής και βιώσιμης δημοκρατίας, η οποία θα βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, των δικαιωμάτων των γυναικών, των αρχών της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, της απαγόρευσης των διακρίσεων και του κράτους δικαίου· τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί η ανάπτυξη της ενεργού συμμετοχής στα κοινά στην περιοχή μέσω τεχνικής και οικονομικής στήριξης της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να προαχθεί η διαμόρφωση δημοκρατικής πολιτικής νοοτροπίας·

66.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη διαφάνεια στις εμπορικές διαπραγματεύσεις καθώς και σε όλες τις βασικές πληροφορίες, βάσει των οποίων υποβάλλονται προτάσεις για εμπορικές συμφωνίες· τονίζει ότι οι ομάδες γυναικών και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

67.  καλεί την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο να αφιερώνει μία συνέλευση κάθε χρόνο τον Μάρτιο στην κατάσταση των γυναικών στην περιοχή·

68.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ενίσχυση της Διαδικασίας Κωνσταντινούπολης-Μαρακές και να στηρίξει προγράμματα που προάγουν τον διάλογο ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και τις κυβερνήσεις στην ευρωμεσογειακή περιοχή·

69.  εκτιμά ότι το νεοϊδρυθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες δημοκρατικής μεταρρύθμισης στη Βόρεια Αφρική, στηρίζοντας οργανώσεις γυναικών και έργα σε τομείς ευαίσθητους από άποψη φύλου, όπως η ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, η καταπολέμηση της βίας, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η προώθηση της συμμετοχής στην πολιτιστική και πολιτική ζωή, η επέκταση της ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στις υπηρεσίες υγείας και στην εκπαίδευση για γυναίκες και κορίτσια και η αποφυγή ή η κατάργηση των υφιστάμενων διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους·

70.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, και ιδίως τη συντονίστρια δράσης της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων, να λάβουν υπόψη και να αναπτύξουν ένα κοινό μέτωπο όσον αφορά τον συντονισμό των δράσεων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012–2016· θεωρεί ότι οι εθνικές αρχές της Βόρειας Αφρικής θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν σχέσεις με άλλα κράτη της περιοχής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

71.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει έργα γυναικών και να ενισχύσει τα δίκτυα γυναικών στα πανεπιστήμια, τα μέσα ενημέρωσης, τους πολιτιστικούς φορείς, την κινηματογραφική βιομηχανία και άλλους δημιουργικούς κλάδους, και επιμένει σχετικά με τη σημασία της ενίσχυσης των πολιτιστικών σχέσεων των δύο ακτών της Μεσογείου, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις δορυφορικές μεταδόσεις·

72.  καλεί τις κυβερνήσεις και τις αρχές των κρατών μελών να θέσουν τα δικαιώματα των γυναικών στο επίκεντρο των διμερών διπλωματικών και εμπορικών τους σχέσεων με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής·

73.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα προγράμματα ανταλλαγών στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως το Erasmus Mundus, και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή νεαρών γυναικών· ζητεί επίσης την ανάπτυξη διαπεριφερειακής συνεργασίας (είτε μέσω αδελφοποιήσεων είτε μέσω ανταλλαγών μεταξύ ομοτίμων) μεταξύ περιφερειών από τη βόρεια και τη νότια Μεσόγειο·

74.  επικροτεί τις εταιρικές σχέσεις κινητικότητας, εφόσον διευκολύνουν τις ανταλλαγές και βοηθούν στη διαχείριση της μετανάστευσης με ανθρώπινο και αξιοπρεπή τρόπο·

o
o   o

75.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Ψήφισμα 1873 (2012), που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση στις 24 Απριλίου 2012 (13η Συνεδρίαση).
(2) ΕΕ C 188 Ε της 28.6.2012, σ. 26.
(3) EE C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 158.
(4) ΕΕ C 296 Ε της 2.10.2012, σ. 114.
(5) ΕΕ C 296 Ε της 2.10.2012, σ. 126.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0069.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0113.


Χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020
PDF 382kWORD 42k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εκπόνηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) (2012/2222(INI))
P7_TA(2013)0076A7-0049/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού μεταξύ της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2000(1),

–  έχοντας υπόψη το μέρος IV της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και την Απόφαση Υπερπόντιας Σύνδεσης (ΑΥΣ) της 27ης Νοεμβρίου 2001(2) για τη σύνδεση της ΕΕ (πρώην ΕΚ) με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (COM(2012)0362) που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 16 Ιουλίου 2012 και βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης στο Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Εκπόνηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών για την περίοδο 2014-2020 (11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης)» (COM(2011)0837),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2001 με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης για την ενσωμάτωση των θεμάτων που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων στην κοινοτική συνεργασία για την ανάπτυξη» (COM(2001)0295),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τις ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων (COM(2012)0492),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Προϋπολογισμός για την »Ευρώπη 2020«» (COM(2011)0500),

–  έχοντας υπόψη την «Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη», της 20ής Δεκεμβρίου 2005, καθώς και τον ευρωπαϊκό χάρτη πορείας σε θέματα ανάπτυξης και τις απορρέουσες κατευθυντήριες γραμμές,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 18ης Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο «Η Πανευρωπαϊκή συναίνεση για την ανθρωπιστική βοήθεια»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2012 και της 15ης Οκτωβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 32 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία, που κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στις αναπτυσσόμενες χώρες (AΚΕ-EΕ/100.954/11),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα ανδρών και γυναικών και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της ανάπτυξης (2010-2015),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την άσκηση βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων σε βάρος τους,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0049/2013),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική συμφωνία για το 10ο ΕΤΑ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, με την ανακοίνωσή της (COM(2011)0837), υποβάλλει σχέδιο εσωτερικής συμφωνίας που πρόκειται να αντικαταστήσει την ισχύουσα εσωτερική συμφωνία από την 1η Ιανουαρίου 2014·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εσωτερικής συμφωνίας για την περίοδο 2014–2020 βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης στο Συμβούλιο, διαδικασία στην οποία δεν λαμβάνει μέρος το Κοινοβούλιο· εντούτοις, τίποτα δεν εμποδίζει το Κοινοβούλιο να καταρτίσει έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με το 11ο ΕΤΑ βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής που περιλαμβάνει το υπό διαπραγμάτευση σχέδιο εσωτερικής συμφωνίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν προβλέπει δυστυχώς «ένταξη του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό» το 2014 αλλά από το 2021, και ότι η ένταξη πρέπει να προετοιμαστεί από τώρα ούτως ώστε να μην οδηγήσει σε μείωση των πόρων που χορηγούνται για την εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ και την αναπτυξιακή βοήθεια γενικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διάθεσης επαρκούς χρηματοδότησης στο 11ο ΕΤΑ ούτως ώστε να είναι σε θέση η Ένωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων για την ανάπτυξη και να χορηγήσει 0,7% του ΑΕγχΠ της στην αναπτυξιακή βοήθεια συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος που παρατηρείται στους ΑΣΧ είναι άνιση και, συγκεκριμένα, οι ΑΣΧ σε σχέση με την υγεία των μητέρων και των παιδιών δεν θα έχουν επιτευχθεί έως το 2015 στις χώρες ΑΚΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιονομικές προτάσεις για την περίοδο 2014–2020 που συζητούνται επί του παρόντος στο Συμβούλιο είναι ανησυχητικές για το μέλλον της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής αλλά επίσης για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που απαιτείται ακόμη στο μέλλον, η ευρωπαϊκή βοήθεια καθίσταται ολοένα αποτελεσματικότερη και η κοινοτική δράση στο πλαίσιο της διεθνούς αλληλεγγύης τυγχάνει υποστήριξης από τα τρία τέταρτα και άνω των ευρωπαίων πολιτών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καινοτόμες χρηματοδοτήσεις είναι απαραίτητες για να αυξηθεί η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια απαιτώντας από τους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κύκλους να συμβάλουν με πιο δίκαιο τρόπο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δωρητές πρέπει να πάψουν να απαιτούν την αρχή της υπευθυνότητας από τις χώρες εταίρους και ταυτόχρονα να τους στερούν τα αναγκαία οικονομικά μέσα για τη εδραίωση των θεσμών τους και των υπηρεσιών τους προς το λαό·

Ι.  εκτιμώντας ότι επείγει να αποκτήσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες ένα φορολογικό σύστημα που να βασίζεται στην ικανότητα εισφοράς των πολιτών τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της σχετικά με το πρόγραμμα δράσης για αλλαγή, η Επιτροπή ζητεί να εφαρμοστεί η αρχή της διαφοροποίησης στη διάθεση των πόρων της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, στην οποία ανήκει το 11ο ΕΤΑ, και εισάγει τις αρχές της θεματικής εστίασης, καθώς και την προσφυγή σε συνδυασμό επιχορηγήσεων και δανείων και στη στήριξη του ιδιωτικού τομέα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη» και η συμφωνία του Κοτονού αναγνωρίζουν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στο πλαίσιο της δράσης ενάντια στη φτώχεια και στις προσπάθειες υπέρ της χρηστής διακυβέρνησης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση ΑΥΣ αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των ΥΧΕ, που αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα από αυτά των κρατών ΑΚΕ· λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι τα ΥΧΕ δεν πρέπει πλέον να υπάγονται στο ΕΚΤ αλλά σε ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο ενταγμένο στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης 2000/483/ΕΚ μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στην Κοτονού την 23η Ιουνίου 2000, ορίζει ότι πρέπει να ληφθούν συστηματικά υπόψη η κατάσταση των γυναικών και τα ζητήματα ισότητας μεταξύ των φύλων, σε όλους τους τομείς - πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η σύμπραξη των γυναικών και η προοπτική της ισότητας των φύλων για την ανάπτυξη των χωρών εταίρων και την επίτευξη των ΑΣΧ, καθώς και ότι στο «πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή», η ισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών συνιστά μια από τις προτεραιότητες για ανάληψη δράσης της ΕΕ·

Στόχοι του 11ου ΕΤΑ

1.  επισημαίνει ότι οι κύριοι στόχοι τόσο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής (σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ) όσο και της συμφωνίας του Κοτονού και της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας· εμμένει, λοιπόν, το 90% τουλάχιστον των πόρων που χορηγούνται στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ για τις χώρες ΑΚΕ να πληρούν τα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ), όπως καθορίζονται από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ·

2.  εκτιμά ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, επιβάλλεται να ενταθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη εκείνων των ΑΣΧ στους οποίους έχει σημειωθεί η μικρότερη πρόοδος, συγκεκριμένα δε στους στόχους σε σχέση με τους βασικούς κοινωνικούς τομείς και την ισότητα των δύο φύλων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 22, 25 και 31 της συμφωνίας του Κοτονού· επιβεβαιώνει τη στήριξή του υπέρ της πρωτοβουλίας και των συμβάσεων των ΑΣΧ και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα κράτη ΑΚΕ να διαθέσουν μερίδιο 20% του 11ου ΕΤΑ στην παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς της υγείας και της βασικής εκπαίδευσης, για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των ΑΣΧ 2, 3, 4, 5 και 6, καθώς και άλλων υποχρεώσεων σε θέματα ανάπτυξης που προβλέπονται σε διεθνές επίπεδο· προς τούτο, ζητεί να εφαρμοστούν στο 11ο ΕΤΑ και στον προγραμματισμό του οι δείκτες απόδοσης που προτείνονται στο Πρόγραμμα δράσης για την ενσωμάτωση των θεμάτων που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων στη συνεργασία της Ένωσης για την ανάπτυξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή και παρακολούθηση των ενεργειών περιορισμένης έκτασης και της προώθησης της διάστασης του φύλου σε όλα τα προγράμματα·

3.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τις χώρες εταίρους να δώσουν προτεραιότητα στη στήριξη για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις βασικές φροντίδες για την υγεία των μητέρων, την αναπαραγωγική υγεία και την υγεία των παιδιών, δίδοντας κυρίως έμφαση στους ενδεέστερους πληθυσμούς και στην καταπολέμηση του VIH/AΙDS και υπενθυμίζοντας ότι οι στόχοι αυτοί συνιστούν τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας και ότι έχουν σημειώσει απογοητευτική πρόοδο σε πάρα πολλές χώρες ΑΚΕ·

4.  θεωρεί ότι για την επίτευξη του ως άνω στόχου είναι ουσιώδης η κοινωνική ένταξη των πλέον ευάλωτων ομάδων όπως των γυναικών, των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα σχέδια που αποσκοπούν στην εκρίζωση της φτώχειας, τόσο κατά τη φάση του προγραμματισμού και της υλοποίησης όσο και κατά τη φάση της αξιολόγησης·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να ενεργήσει κατά τρόπο πιο στρατηγικό και συντονισμένο για τα ζητήματα κοινωνικής προστασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και ζητεί να αναπτυχθούν, σε συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ, ολοκληρωμένες πολιτικές κοινωνικής προστασίας που να λαμβάνουν επίσης υπόψη τη στήριξη σε βασικούς μηχανισμούς όπως την καθιέρωση, στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ, κατώτατων επιπέδων κοινωνικής ασφάλισης·

Προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ΥΧΕ

6.  υπενθυμίζει ότι από το ΕΤΑ χρηματοδοτείται όχι μόνο η εταιρική σχέση ΑΚΕ/ΕΕ αλλά και η σύνδεση ΥΧΕ/ΕΕ, όπου συμμετέχουν ειδικότερα 26 ΥΧΕ·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του που στην πρόταση ΑΥΣ αναγνωρίζεται η ανάγκη εφαρμογής μιας νέας διαρκούς εταιρικής σχέσης με τις ΥΧΕ, που θα διαρθρώνεται γύρω από τέσσερεις νέους στόχους :

   την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΥΧΕ,
   την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους,
   τον μετριασμό του ευάλωτου χαρακτήρα τους,
   την προώθηση της συνεργασίας τους με άλλους εταίρους·

8.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη δημοσιονομικού μέσου ειδικού για τις ΥΧΕ ενσωματωμένου στον προϋπολογισμό της Ένωσης που θα καθιστούσε δυνατό τον δημοκρατικό και διαφανή έλεγχο των διατιθέμενων με τον τρόπο αυτό κονδυλίων·

9.  ζητεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών, των κρατών ΑΚΕ και των τρίτων χωρών που γειτνιάζουν με τις ΥΧΕ, με σκοπό τη συνδυασμένη χρήση των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιοχές, κράτη και χώρες καθώς και καλύτερη πρόσβαση των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών στις συνόδους της ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, υπό την ιδιότητα του παρατηρητή, με την επιφύλαξη του εσωτερικού κανονισμού της Συνέλευσης·

Ένταξη στον προϋπολογισμό και δημοσιονομικά κονδύλια

10.  ζητεί, για μία ακόμη φορά, την εγγραφή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στον προϋπολογισμό κατά την προσεχή προγραμματική περίοδο και εξ ορισμού από το 2021, με πλήρη μεταφορά στο Τμήμα 4 της ΕΠΑ («Ευρώπη στον κόσμο»), καθώς αυτό θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη προαγωγή των προτεραιοτήτων της Ένωσης και της θεματικής υποστήριξης και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη προβολή και συνεκτικότητα στις δράσεις της ΕΕ ως του μεγαλύτερου χορηγού αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να ετοιμάσει την εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό υπό τους καλύτερους όρους και ενημερώνοντας τακτικά το Ευρωπαϊκό και σε στενή συνεργασία με τα κράτη ΑΚΕ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μελλοντική συμμετοχή τους στην εφαρμογή του ΕΤΑ·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι κλίμακες συνεισφορών των κρατών μελών στο 11ο ΕΤΑ προσεγγίζουν τις κλίμακες που χρησιμοποιούνται για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και χαίρεται για την εναρμόνιση της διάρκειας προγραμματισμού του 11ου ΕΤΑ με την περίοδο υλοποίησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης·

13.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να χορηγηθεί ποσό συνολικού ύψους 30 319 000 000 ευρώ (τιμές 2011) στο 11ο ΕΤΑ και ζητεί τα ποσά που αποφασίστηκαν για το 11ο ΕΤΑ και τα λοιπά μέσα συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού για την Αναπτυξιακή Συνεργασία, να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπον ώστε να διατηρηθεί η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια της Ένωσης (ΕΑΒ) στα τρέχοντα επίπεδα, ή να αυξηθεί συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του κοινού στόχου των κρατών μελών της Ένωσης να διαθέτουν 0,7% του ΑΕγχΠ τους στην ΕΑΒ·

14.  τονίζει την ανάγκη, λαμβανομένου υπόψη του λίαν ευάλωτου ορισμένων χωρών ΑΚΕ έναντι των κινδύνων φυσικών καταστροφών, μεγάλων επενδύσεων στα αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ για τον περιορισμό των κινδύνων καταστροφών· υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις αυτές είναι ουσιώδεις για τον περιορισμό των αναγκών κατόπιν μιας κατάστασης κρίσης και για την αύξηση της ικανότητας αντιμετώπισής τους και της ανθεκτικότητας των χωρών ΑΚΕ·

15.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη συμφωνία που συνήψαν τα κράτη μέλη στις 8 Φεβρουαρίου 2013, η οποία προβλέπει μια κατά 11 % μείωση του 11ου ΕΤΑ που προτάθηκε τον Ιούλιο 2012 από την Επιτροπή· εφιστά την προσοχή στη μεγάλη αντίφαση που παρατηρείται μεταξύ, αφενός, των επανειλημμένων δεσμεύσεων του Συμβουλίου για την επίτευξη, έως το 2015, των στόχων που έχουν τεθεί για την αναπτυξιακή βοήθεια και, αφετέρου, των σημαντικών μειώσεων των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της Ένωσης υπέρ της διεθνούς ανάπτυξης·

16.  είναι της άποψης ότι, προβαίνοντας στις εν λόγω δημοσιονομικές περικοπές, η Ένωση και τα κράτη μέλη της, ως πρωταρχικοί χορηγοί της ΕΑΒ, θα φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης αν ως το 2015 δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της παγκόσμιας φτώχειας κατά 50%·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης ενός προϋπολογισμού της Ένωσης στο ύψος των προκλήσεων στις οποίες έχει να ανταποκριθεί, ιδίως εν καιρώ κρίσης, διότι καθιστά δυνατές χρηματοδοτήσεις που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο, και ειδικότερα τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης· προς τούτο. και προκειμένου να μην παγιδεύεται πλέον ο προϋπολογισμός της Ένωσης αποκλειστικά στο ζήτημα του επιπέδου των πληρωμών, απαιτεί με εμμονή τη δημιουργία ιδίων πόρων, όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

18.  ζητεί, όποια και να είναι τα ποσά και οι κλίμακες συνεισφοράς που θα επιλεγούν τελικά για το 11ο ΕΤΑ, η αναλογία που θα διατεθεί στις ΥΧΕ κατά την κατανομή του συνολικού κονδυλίου του ΕΤΑ να είναι αυτή που προτείνεται από την Επιτροπή·

19.  επιθυμεί όπως, στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ, η αναλογία μεταξύ των πόρων που διατίθενται στο πρόγραμμα εντός των χωρών ΑΚΕ και αυτών που διατίθενται στα περιφερειακά προγράμματα παραμείνει αυτή που ισχύει στο πλαίσιο του 10ου ΕΤΑ, προβλέποντας ταυτόχρονα ένα ευέλικτο κονδύλι μη αναληφθέντων κεφαλαίων και διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα με το μελλοντικό παναφρικανικό πρόγραμμα που προβλέπεται στο πλαίσιο του μελλοντικού ΜΑΣ (Μέσο χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας), διότι το κονδύλιο αυτό θα χρησιμεύσει εν μέρει για τη χρηματοδότηση του νέου μηχανισμού απορρόφησης των εξωτερικών κραδασμών με διεθνείς διαστάσεις (συγκεκριμένα χρηματοπιστωτική, επισιτιστική ή ανθρωπιστική κρίση) που μπορούν να πλήξουν μια χώρα ΑΚΕ, καθώς και της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας· υπογραμμίζει τη σημασία των προγραμμάτων αυτών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ικανότητας προετοιμασίας των χωρών ΑΚΕ, σε περίπτωση κλονισμού, της ανθεκτικότητάς τους και του συντονισμού μεταξύ βοήθειας έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και ανάπτυξης·

20.  θεωρεί ότι περίπου το 5% των πιστώσεων του 11ου ΕΤΑ πρέπει να χορηγηθεί για τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση του μέσου αυτού·

Μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής και 11ο ΕΤΑ

21.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία του Κοτονού πρέπει να παραμείνει το βασικό πλαίσιο αναφοράς για το 11ο ΕΤΑ·

22.  εκτιμά ότι η εφαρμογή της αρχής της διαφοροποίησης για την πρόσβαση στους πόρους του 11ου ΕΤΑ μπορεί να αποβεί θετική μόνον εφόσον αντισταθμίζεται από έναν δείκτη ευαλωσιμότητας, ο οποίος θα συμπληρώνει το κριτήριο του ΑΕγχΠ, θα συγκεντρώνει στοιχεία λειτουργώντας ως εθνικός δείκτης του μέτρου φτώχειας και ανισότητας και θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των αναπτυσσόμενων μικρών νησιωτικών χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 2, τελευταίο εδάφιο της συμφωνίας του Κοτονού· υπενθυμίζει ότι μόνο η διατήρηση ενός πολιτικού διαλόγου εκ του σύνεγγυς θα θέσει τις προϋποθέσεις για την αποδοχή αυτής της αρχής από τους εταίρους μας των κρατών ΑΚΕ·

23.  αναγνωρίζει ωστόσο ότι η εφαρμογή της αρχής της διαφοροποίησης είναι απαραίτητο πολιτικό μέσο ώθησης ώστε να προχωρήσουν τα κράτη ΑΚΕ με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα στη θέσπιση «κράτους πρόνοιας» και τη χάραξη εθνικών πολιτικών ανακατανομής του πλούτου και καταπολέμησης της φτώχειας και των ανισοτήτων·

24.  εμμένει, ωστόσο, στη σημασία της διατήρησης όλων των εθνικών κονδυλίων του 11ου ΕΤΑ στα σημερινά τους επίπεδα, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε ορισμένα κράτη ΑΚΕ με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, προκειμένου να στηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων·

25.  είναι της άποψης ότι η διαφοροποίηση πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των ευάλωτων κρατών, ξεκινώντας από την αρχή ότι οι συνέπειες για τους πληθυσμούς ενός χρεοκοπημένου κράτους είναι πολύ αρνητικές και καταργούν τη σημειωθείσα αναπτυξιακή πρόοδο· υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου σε ένα χρεοκοπημένο κράτος αποδεικνύεται πολύ πιο επίπονη και χρονοβόρα από την ενισχυμένη στήριξη των κρατών που έχουν αναγνωριστεί ως ευάλωτα, και εμμένει ως προς αυτό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη ζώνη του Σαχέλ και στο Κέρας της Αφρικής στο πλαίσιο του προγραμματισμού του 11ου ΕΤΑ·

26.  παρατηρεί ότι το πρόγραμμα για την αλλαγή περιέχει νέες προτάσεις, και ειδικότερα τον συνδυασμό επιχορηγήσεων και δανείων και τη στήριξη στον ιδιωτικό τομέα· επιβεβαιώνει ότι η προσφυγή στους μηχανισμούς αυτούς πρέπει να έχει ως πρωταρχικό στόχο την έξοδο των πολιτών των αναπτυσσόμενων χωρών από τη φτώχεια και την απεξάρτηση από τη βοήθεια και να συμβάλλει στην ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα στις χώρες ΑΚΕ, ειδάλλως κινδυνεύει να οδηγήσει σε ανάπτυξη και μεγέθυνση που δεν θα είναι ισορροπημένες· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της μελέτης που ανέθεσε προσφάτως σχετικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη και την επέκταση των δραστηριοτήτων σ’ ό, τι αφορά το συνδυασμό επιδοτήσεων και δανείων εκ μέρους της ΕΕ·

27.  αναγνωρίζει ότι οι νέοι μηχανισμοί χρηματοδότησης, όπως ο συνδυασμός επιδοτήσεων και δανείων παρουσιάζουν σίγουρα πλεονεκτήματα σε μια συγκυρία ελάττωσης των δημόσιων πόρων· ζητεί ωστόσο από την Επιτροπή και την ΕΤΕ να διεξαγάγουν εμπεριστατωμένες και ανεξάρτητες μελέτες του αντίκτυπου προκειμένου να υπολογισθεί ο αντίκτυπος αυτών των νέων τρόπων χρηματοδότησης στη μείωση της φτώχειας, στο περιβάλλον κλπ.· για το λόγο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση προσφάτως του «Νέου πλαισίου μέτρησης των αποτελεσμάτων» (ΠΜΑ), δείκτη που επιτρέπει στην ΕΤΕ να αξιολογεί τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων της εκτός Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές και συγκεκριμένα κριτήρια που θα διευκρινίζουν τις αρχές που πρέπει να κατευθύνουν την επιλογή των σχεδίων στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτών των νέου τύπου εργαλείων· ζητεί τέλος την ενίσχυση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των δραστηριοτήτων της Επιτροπής, της ΕΤΕ και των άλλων ευρωπαϊκών διμερών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως οι αναπτυξιακές τράπεζες·

28.  αναγνωρίζει εξάλλου την σπουδαιότητα της στήριξης του ιδιωτικού τομέα, ιδίως των μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ στις χώρες ΑΚΕ, για να προωθηθεί η δημιουργία πλούτου στις αναπτυσσόμενες χώρες και περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις, ώστε να καταστεί δυνατή μία πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που θα έχει αποτέλεσμα στη μείωση της φτώχειας·

29.  επισημαίνει τη δημιουργία της «Πλατφόρμας της ΕΕ για την εξωτερική συνεργασία και ανάπτυξη» στην οποία το Κοινοβούλιο είναι παρατηρητής και η οποία έχει ως σκοπό να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνδυασμένης χρηματοδότησης· πιστεύει ότι ούτε η κοινωνία των πολιτών ούτε η ΕΤΕ συμμετέχουν όπως θα έπρεπε στη νέα αυτή δομή· καλεί λοιπόν την Επιτροπή να φροντίσει να συμμετέχει άμεσα η κοινωνία των πολιτών στις εργασίες της πλατφόρμας και να αναγνωρίσει το μοναδικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΤΕ, ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ, στη διακυβέρνηση της πλατφόρμας·

30.  λαμβάνει υπό σημείωση τη θεματική εστίαση που προτείνει η Επιτροπή στο πρόγραμμα δράσης της για την αλλαγή· υπογραμμίζει ότι η εστίαση δεν πρέπει να επισκιάζει τις ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων χωρών και υπενθυμίζει ότι ο καθορισμός των τομέων οικονομικής εστίασης που θα επιλεγούν στα ενδεικτικά εθνικά προγράμματα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την ευελιξία καθώς και τον διάλογο με όλους τους αναπτυξιακούς παράγοντες, και δη τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές, δεδομένου ότι η δημοκρατική υπευθυνότητα αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας·

31.  ζητεί να εφαρμοστεί άνευ χρονοτριβής το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα δε τα άρθρα του 19, 20, 21 και 22, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 11ο ΕΤΑ χωρίς αποκλεισμούς και προσιτό σε όλους·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών «Βιώσιμη ενέργεια για όλους» τυγχάνει σημαντικής στήριξης από την ΕΕ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του 10ου EΤΑ και ζητεί η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του που η γεωργία, ιδίως δε η στήριξη των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, αποτελεί μέρος των θεματικών προτεραιοτήτων της μελλοντικής ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής· υπενθυμίζει την δέσμευση που ανέλαβαντα κράτη ΑΚΕ στη δήλωση του Μαπούτο – η οποία τηρήθηκε ελάχιστα– να διαθέτουν το 10% των εσόδων του εθνικού τους προϋπολογισμού στη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου·

34.  επιμένει ότι η θεματική συγκέντρωση δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την στήριξη από τον γενικό προϋπολογισμό, χάρη στην οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί η χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών των δικαιούχων· επιθυμεί το εργαλείο αυτό να διατηρήσει σημαντική θέση στο 11ο ΕΤΑ, ενισχύοντας παράλληλα τον διεξαγόμενο μεταξύ της Επιτροπής και των χωρών ΑΚΕ διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Δημοκρατικός έλεγχος

35.  σημειώνει τη δέσμευση που ανέλαβε αυτοβούλως η Επιτροπή να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα έγγραφα στρατηγικής του 11ου ΕΤΑ, λυπάται όμως για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει συγκεκριμένη εξουσία στα μέτρα που λαμβάνει με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή· υπενθυμίζει επίσης τον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ στο δημοκρατικό έλεγχο όλων των στρατηγικών εγγράφων του ΕΤΑ, και τούτο σύμφωνα με το άρθρο 17 της συμφωνίας του Κοτονού, και συγκεκριμένα την παράγραφο 2 αυτού, τρίτο εδάφιο·

36.  υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η τήρηση της αρχής της «δημοκρατικής υπευθυνότητας», όπως ορίζεται στο πρόγραμμα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας· ζητεί προς τούτο από την Επιτροπή να συνεχίσει τη στήριξή της προς την ενίσχυση των δυνατοτήτων των εθνικών κοινοβουλίων και των ελεγκτικών συνεδρίων των κρατών ΑΚΕ καθώς και την ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών, και καλεί τις χώρες ΑΚΕ να φροντίσουν για την πιο ενεργό συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων τους, ούτως ώστε να υποβάλλεται εκ των υστέρων σε κοινοβουλευτικό έλεγχο η καταβολή των πόρων που προβλέπονται στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα· χαιρετίζει, εν προκειμένω, το ανεκτίμητο έργο του Γραφείου Προώθησης της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας· επίσης, προκειμένου να παρέχουν τα εν λόγω έγγραφα μια ολοκληρωμένη διάγνωση των αναπτυξιακών αναγκών σε εθνικό επίπεδο, προτείνει σε όλα τα υπουργεία να συμμετέχουν στις συζητήσεις μεταξύ του εθνικού διατάκτη και της σχετικής αντιπροσωπείας της ΕΕ·

37.  εκτιμά ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία έχουν καίρια σημασία όσον αφορά τη διάθεση των πόρων του ΕΤΑ και την παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων έργων, περιλαμβανομένων και των άμεσων ενισχύσεων προς τους εθνικούς προϋπολογισμούς·

38.  επιμένει ότι είναι απαραίτητη η συνεισφορά των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών και περιφερειακών ενώσεων στην παροχή βασικών υπηρεσιών, στον δημοκρατικό έλεγχο, στη στήριξη των περιθωριοποιημένων ομάδων και στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των δύο φύλων, και καλεί την Επιτροπή και τις χώρες ΑΚΕ να συνεργαστούν στενά με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση του 11ου ΕΤΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 6 και 70 της συμφωνίας του Κοτονού· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις εκθέσεις προόδου που προβλέπονται για την παρακολούθηση του 11ου ΕΤΑ μια λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης των διαβουλεύσεων που διεξάγονται από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές·

Αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης

39.  επιβεβαιώνει τα πλεονεκτήματα του κοινού προγραμματισμού της βοήθειας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, χάρη στον οποίο επιτυγχάνεται αύξηση της ορατότητας, του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, αποφεύγοντας τις επικαλύψεις και τις σπατάλες· υπογραμμίζει ωστόσο την ανάγκη εμβάθυνσης και διευκρίνισης των κανόνων που περιέχονται στο πλαίσιο για τον κοινό πολυετή προγραμματισμό· επιμένει ως προς τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ οι οποίες πρέπει να προσδώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία αυτή, ιδίως με το να φροντίσουν για τη συμμετοχή όχι μόνο των διοικήσεων αλλά και των μη κρατικών φορέων των δικαιούχων χωρών·

40.  καλεί την Επιτροπή να τηρεί αυστηρά το άρθρο 19 Γ πρώτη παράγραφος του παραρτήματος IV της συμφωνίας του Κοτουνού που θέτει ως προϋπόθεση για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το 11ο ΕΤΑ στα κράτη ΑΚΕ, την τήρηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κανόνων, προκειμένου να προάγει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων·

41.  υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης εξαρτώνται κυρίως από την ικανότητα ενεργοποίησης των εθνικών εισοδημάτων, πράγμα που συνεπάγεται ότι η εφαρμογή αποτελεσματικών και δίκαιων μέσων φορολόγησης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, με σκοπό τη βελτίωση της συγκέντρωσης φορολογικών εσόδων και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και την προσφυγή σε φορολογικούς παράδεισους·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η μελλοντική προσέγγιση για τη δημοσιονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες»· υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού, το οποίο προβλέπει ότι η βοήθεια μπορεί να διακοπεί όταν ένα κράτος παραβιάζει τις αρχές της συμφωνίας·

43.  υπενθυμίζει ότι η στήριξη του προϋπολογισμού παρουσιάζει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, όπως η υπευθυνότητα, η ακριβέστερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων, μια μεγαλύτερη συνάφεια των ασκούμενων πολιτικών, μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και βέλτιστη χρήση των μέσων απευθείας προς όφελος των λαών·

44.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μην θεωρούνται οι γυναίκες μόνο ευάλωτη κατηγορία του πληθυσμού αλλά και μοχλός ενεργοποίησης των αναπτυξιακών πολιτικών· τονίζει εν προκειμένω ότι ο ρόλος των γυναικών είναι καίριος σε θέματα διατροφής και επισιτιστικής ασφάλειας– αναγνωρίζοντας ιδίως το γεγονός ότι έχουν στα χέρια τους το 80% της γεωργίας στην Αφρική–, έστω κι αν εξακολουθούν να έχουν ελάχιστη πρόσβαση στην ιδιοκτησία των γαιών που καλλιεργούν· υπογραμμίζει επίσης τις ικανότητες που έχουν επιδείξει οι γυναίκες στην επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων και, για τον λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή και τις χώρες ΑΚΕ να ενισχύσουν το ρόλο των γυναικών στις ομάδες δράσης και τις ομάδες εργασίας·

45.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τους δείκτες επιδόσεων που θεσπίζονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της ανάπτυξης·

o
o   o

   46. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της ανάπτυξης·
   47. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΔ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και, ανάλογα με την περίπτωση, στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ.

(1) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3. Συμφωνία που αναθεωρήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (ΕΕ L 287 της 28.10.2005, σ. 4) και στην Ουαγκαντούγκου στις 22 Ιουνίου 2010 (ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3).
(2) ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1. Απόφαση που τροποποιήθηκε από την απόφαση 2007/249/ΕΚ (ΕΕ L 109 της 26.4.2007, σ. 33).


Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ
PDF 368kWORD 38k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης (2012/2104(INI))
P7_TA(2013)0077A7-0028/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 191 και 192 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(2008)0773),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής 2008» (COM(2009)0304) και το συνημμένο έγγραφό της,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τη βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης (COM(2012)0095),

–  έχοντας υπόψη την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (COM(2012)0714),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με την αναθεώρηση του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον – Ένα καλύτερο περιβάλλον για μια καλύτερη ζωή(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το θέμα «Βελτίωση των μέσων περιβαλλοντικής πολιτικής» της 20ής Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της προεδρίας του Συμβουλίου σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της 19ης Απριλίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας(2),

–  έχοντας υπόψη τη διερευνητική γνωμοδότηση της ΕτΠ με τίτλο «Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη μελλοντική περιβαλλοντική πολιτική»(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Προς ένα 7° πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον: καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας»(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (COM(2003)0624) και το κείμενο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0028/2013),

Γενικές παρατηρήσεις

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο τμήμα του δικαίου της ΕΕ αποτελείται από οδηγίες, στις οποίες ορίζονται γενικοί κανόνες και στόχοι, ενώ αρμόδια για την επιλογή των μέσων επίτευξης των εν λόγω στόχων είναι τα κράτη μέλη καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές οντότητες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τη βασική ευθύνη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ φέρουν οι εθνικές αρχές, πολύ συχνά δε οι περιφερειακές και τοπικές οντότητες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναποτελεσματική εφαρμογή δεν βλάπτει μόνον το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία αλλά, επιπλέον, δημιουργεί αβεβαιότητα στη βιομηχανία, θέτει εμπόδια στην ενιαία αγορά και συνεπάγεται περισσότερη γραφειοκρατία και ως εκ τούτου υψηλότερο κόστος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες, η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των αποβλήτων και μόνο θα δημιουργούσε 400 000 θέσεις εργασίας και θα εξοικονομούσε 72 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως(6)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μη ικανοποιητικό επίπεδο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αντικατοπτρίζεται από τον υψηλό αριθμό παραβάσεων και καταγγελιών στον εν λόγω τομέα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ακριβών πληροφοριών και γνώσεων όσον αφορά την κατάσταση εφαρμογής καθώς και η έλλειψη ποσοτικών δεδομένων για αρκετούς περιβαλλοντικούς τομείς παρεμποδίζουν την ορθή εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, το κόστος της μη εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ ανέρχεται επί του παρόντος σε 50 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις δαπάνες υγείας και στο άμεσο κόστος για το περιβάλλον, μη συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση του περιβάλλοντος στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2020, το εν λόγω ποσό θα αυξηθεί στα 90 δισ. ευρώ ετησίως(7)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ μπορεί να έχουν διττό χαρακτήρα: αφενός, την καθυστερημένη ή ανεπαρκή εφαρμογή, αφετέρου, τις κανονιστικές υπερβολές («κανονιστικός υπερθεματισμός»), ενώ και οι δύο περιπτώσεις αντίκεινται στις αρχικές πολιτικές ιδέες στις οποίες στηρίζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές όσον αφορά την εφαρμογή, τόσο μεταξύ όσο και εντός των κρατών μελών, οι οποίες έχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και ως εκ τούτου καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση μιας περισσότερο συστηματικής και ολιστικής προσέγγισης ώστε να καλυφθεί αυτό το «κενό εφαρμογής»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι περισσότερες παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου στην ΕΕ (299) σημειώθηκαν στον τομέα του περιβάλλοντος, αντιστοιχώντας στο 17% του συνόλου των παραβάσεων, και ότι κινήθηκαν 114 νέες διαδικασίες επί παραβάσει στον τομέα αυτόν το 2011(8)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ αποτελεί υποχρέωση προβλεπόμενη στη Συνθήκη καθώς και κριτήριο για τη χρήση των πόρων της ΕΕ από τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν την περιβαλλοντική νομοθεσία έγκαιρα και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση του περιβάλλοντος στην ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 6ο σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης υπονομεύθηκε από συστηματικά σφάλματα εφαρμογής σε ώριμους τομείς πολιτικής όπως ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η διαχείριση των αποβλήτων, η επεξεργασία πόσιμου νερού και λυμάτων καθώς και η διατήρηση της φύσης·

Η εφαρμογή ως κοινό καθήκον και ευκαιρία

1.  εκφράζει επιδοκιμασία για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης (COM(2012)0095

2.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για υγιή και ανταγωνιστική οικονομία· δίνει έμφαση στην ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των τοπικών κοινοτήτων όσον αφορά την εξεύρεση της καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες των ανθρώπων και τις ανάγκες του περιβάλλοντός τους·

3.  θεωρεί ότι οι περιφερειακές και τοπικές οντότητες μπορούν να ενισχύσουν, στο πλαίσιο του καθορισμού των πολιτικών της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος, το πνεύμα της συνεργασίας και να διασφαλίσουν την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας·

4.  θεωρεί ότι ο διοικητικός φόρτος δεν οφείλεται πάντοτε στην υπερβολική εφαρμογή ή την έλλειψη εφαρμογής· σημειώνει ότι ενώ το διοικητικό κόστος είναι αναπόφευκτο πρέπει να διατηρείται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα λόγω των αρνητικών επιπτώσεών του στους πολίτες και τη βιομηχανία·

5.  σημειώνει ότι μεγάλο μέρος του περιττού διοικητικού κόστους που συνδέεται με την περιβαλλοντική νομοθεσία οφείλεται στις ανεπαρκείς ή αναποτελεσματικές δημόσιες και ιδιωτικές διοικητικές πρακτικές σε διάφορα κράτη μέλη και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές τους·

6.  τονίζει ότι μόνον η έγκαιρη και ορθή εφαρμογή (μεταφορά) της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές οντότητες θα διασφαλίσει την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων της πολιτικής της ΕΕ·

7.  τονίζει ότι στο επίκεντρο της νομοθεσίας της ΕΕ βρίσκεται η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, η υλοποίηση μιας ενιαίας αγοράς και η διαμόρφωση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης·

8.  θεωρεί ότι η αποτελεσματική εφαρμογή μπορεί να αποφέρει οφέλη στη βιομηχανία μέσω, παραδείγματος χάριν, της μείωσης του διοικητικού φόρτου, της παροχής ασφάλειας στις επενδύσεις και κατά συνέπεια της δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας·

9.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι πολίτες λαμβάνουν γνώση της νομοθεσίας της ΕΕ μόνον αφού αυτή τεθεί σε ισχύ· θεωρεί ότι απαιτείται να προηγείται ένα μέσο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των νομοθετών και των πολιτών προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο αποδοχής και κατανόησης των στόχων της νομοθεσίας της ΕΕ·

10.  διευκρινίζει ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, θα πρέπει να αναλάβει εγκαίρως δράση, ώστε να διευκολύνει μια ορθότερη και αμεσότερη εφαρμογή· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

11.  σημειώνει ότι η τρέχουσα κατάσταση κατακερματισμού που παρατηρείται όσον αφορά την εφαρμογή στα κράτη μέλη στρεβλώνει τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τη βιομηχανία και ενισχύει την αβεβαιότητα όσον αφορά τις ακριβείς απαιτήσεις, αποθαρρύνοντας ως εκ τούτου τις επενδύσεις σε περιβαλλοντικούς τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας·

12.  τονίζει ότι, όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ, η ευθύνη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν περιορίζεται στη θέσπιση νόμων από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προθυμοποιείται να συνδράμει τα κράτη μέλη ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας·

13.  ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις ενδιαφερόμενες περιφέρειες να βελτιώσουν τη ροή των πληροφοριών και να αυξήσουν τη διαφάνεια μέσω ενεργότερων και συχνότερων ανταλλαγών·

Λύσεις για την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης εφαρμογής

14.  θεωρεί ότι η πλήρης εφαρμογή και επιβολή σε όλα τα επίπεδα είναι ζωτικής σημασίας, ενώ ενδέχεται να απαιτηθεί, κατά περίπτωση, περαιτέρω ενίσχυση· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη ύπαρξης σαφούς, συνεκτικής και μη αλληλεπικαλυπτόμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας· τονίζει την ανάγκη συντονισμού, συμπληρωματικότητας και απουσίας νομοθετικών κενών μεταξύ των διαφόρων κανονιστικών μέσων που ρυθμίζουν το ενωσιακό περιβαλλοντικό δίκαιο·

15.  θεωρεί ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία μπορεί να εφαρμοστεί με αποτελεσματικότερο τρόπο μέσω της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών οντοτήτων που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και μέσω της εντατικότερης συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

16.  αποδοκιμάζει την έλλειψη δεδομένων σχετικά με το έργο που έχει επιτελεστεί όσον αφορά τη συμμόρφωση και την επιβολή σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την κατάσταση αυτή, με τη βοήθεια των δικτύων και των οργανισμών της, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)·

17.  σημειώνει τη σημασία της ενίσχυσης και της παρακολούθησης των σχετικών με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δεικτών και ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός εύχρηστου δικτυακού τόπου μέσω του οποίου θα διατίθενται οι πιο πρόσφατες μετρήσεις δεικτών και θα καθίσταται δυνατή η άτυπη σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών·

18.  θεωρεί ότι η ίδια η Επιτροπή θα πρέπει να ηγηθεί των προσπαθειών για τη διασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής και αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, επί του παρόντος, η ευθύνη για τις προσπάθειες αυτές μετατίθεται ολοένα και περισσότερο σε άλλους οργανισμούς οι οποίοι συνήθως δεν διαθέτουν τις αρμοδιότητες και τους ανθρώπινους ή οικονομικούς πόρους της Επιτροπής·

19.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμβάλουν στη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των ατόμων που συμμετέχουν στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η βελτίωση των οφελών από την εν λόγω νομοθεσία· θεωρεί, επιπλέον, ότι η έναρξη διαλόγου με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς θα βελτίωνε επίσης την εφαρμογή·

20.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνιών εταιρικής σχέσης με θέμα την εφαρμογή μεταξύ της Επιτροπής και μεμονωμένων κρατών μελών, ή μεταξύ των κρατών μελών, με σκοπό την προώθηση της καλύτερης εφαρμογής καθώς και τον προσδιορισμό και την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή·

21.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών οντοτήτων σε όλη τη διαδικασία χάραξης περιβαλλοντικής πολιτικής θα χρησίμευε για τη βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας σύστασης ομάδων για τη μεταφορά του περιβαλλοντικού δικαίου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

22.  συνιστά τη δημιουργία ενός συστηματικού και προσιτού διαδικτυακού μέσου πληροφόρησης σχετικά με την εφαρμογή· καλεί όλους τους παράγοντες, και ιδίως τη βιομηχανία και τους πολίτες, να ενημερώνουν τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτήν· θεωρεί ότι η διαθεσιμότητα αξιόπιστων, συγκρίσιμων και εύκολα προσπελάσιμων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας της εφαρμογής·

23.  προτρέπει την Επιτροπή να επανεξετάσει τα αιτήματα για δημιουργία βάσης δεδομένων σχετικά με βέλτιστες πρακτικές, μέσω της οποίας θα διευκολύνεται η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλες τις περιφερειακές και τοπικές οντότητες· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών με σκοπό την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων χρήσιμων διαδικτυακών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται το περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ·

24.  επιμένει όσον αφορά τη σημασία της ενίσχυσης του ελέγχου της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· ζητεί, κατά συνέπεια, την ενίσχυση των υφιστάμενων δυναμικών και τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων φορέων που είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους στα κράτη μέλη βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη οριστικοποίησης της ενωσιακής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των αιτίων των περιβαλλοντικών καταστροφών, μέσω του πλαισίου νομικών ευθυνών για περιβαλλοντικές καταστροφές και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· για τον σκοπό αυτόν, θεωρεί ουσιώδους σημασίας την υλοποίηση όλων των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην προαγωγή και διάδοση μεγαλύτερης κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον περιβαλλοντικό τομέα, πράγμα που επιβάλλει στις εταιρείες την απαίτηση να είναι δεκτικές όσον αφορά τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης·

26.  υπενθυμίζει ότι η ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη: τρία παραδείγματα για τα οφέλη αυτά αποτελούν η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους οικονομικούς παράγοντες της ενιαίας αγοράς, η δημιουργία κινήτρων καινοτομίας καθώς και πλεονεκτημάτων πρωτοπόρου για τις επιχειρήσεις της Ένωσης·

27.  υπογραμμίζει ότι ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, το οποίο συνεπάγεται άμεσα οφέλη για τους πολίτες, όπως καλύτερες συνθήκες διαβίωσης μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, της μείωσης του θορύβου καθώς και της μείωσης των προβλημάτων υγείας·

28.  τονίζει ότι η ΕΕ έχει η ίδια καταρτίσει μια φιλόδοξη ατζέντα με στόχο τη μετάβαση, έως το 2050, σε μια ανθεκτική οικονομία με αποδοτικότερη χρήση των πόρων και με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ότι για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού απαιτούνται δεσμεύσεις σε όλα τα επίπεδα· υπενθυμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να καταβληθούν κοινές προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ενωσιακή οικονομία αναπτύσσεται σεβόμενη τους περιορισμούς από πλευράς πόρων καθώς και τα πλανητικά όρια·

29.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η διαδικασία όσον αφορά την πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα(9) ανεστάλη σε πρώτη ανάγνωση· καλεί, ωστόσο, τους συννομοθέτες να επανεξετάσουν τις θέσεις τους, ούτως ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο·

30.  συστήνει, για τον σκοπό αυτόν, τον επιμερισμό των γνώσεων μεταξύ των δικαστικών συστημάτων κάθε κράτους μέλους, οι οποίες αφορούν τις παραβιάσεις και τη μη τήρηση των κανονισμών της ΕΕ στον περιβαλλοντικό τομέα·

31.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων εφαρμογής και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει την αξία του έργου του ΕΟΠ στον εν λόγω τομέα – βάσει του νόμιμου πεδίου αρμοδιοτήτων του·

32.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του ΕΟΠ ως προς την παροχή μιας στέρεης βάσης γνώσεων στην οποία βασίζεται η πολιτική και η εφαρμογή και αναγνωρίζει το έργο που επιτελείται από τον ΕΟΠ στον εν λόγω τομέα· παροτρύνει τον ΕΟΠ να αναπτύξει περαιτέρω τις ικανότητές του ώστε να συνδράμει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη διασφάλιση της ποιότητας της παρακολούθησης και της δυνατότητας σύγκρισης των περιβαλλοντικών πληροφοριών που συλλέγονται σε διαφορετικά μέρη της ΕΕ· ενθαρρύνει επίσης τον ΕΟΠ να επικεντρωθεί επιπλέον στην οικοδόμηση ικανοτήτων και στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη· αναμένει ότι η νέα στρατηγική του ΕΟΠ θα εξετάζει λεπτομερέστερα το θέμα της εφαρμογής·

33.  στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ζητήσει από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, με την υποστήριξη της Επιτροπής, δομημένα πλαίσια εφαρμογής και πληροφοριών (SIIF) για όλους τους βασικούς περιβαλλοντικούς νόμους της ΕΕ, να αποσαφηνίσουν τις κύριες διατάξεις μιας οδηγίας καθώς και να προσδιορίσουν τους τύπους των πληροφοριών που απαιτούνται για να καταδειχθεί με ποιον τρόπο τίθεται σε εφαρμογή το δίκαιο της ΕΕ·

34.  επισημαίνει τη συχνή ανησυχία των αναφερόντων όσον αφορά διάφορους τομείς περιβαλλοντικής πολιτικής όπως είναι η υγειονομική ταφή και διάθεση αποβλήτων, οι οικότοποι της άγριας πανίδας και η ποιότητα του αέρα και του νερού· επικροτεί τις προσπάθειές τους να φέρουν τις αρχές προ των ευθυνών τους και ζητεί από τα κράτη μέλη να είναι ανοιχτά και συνεργάσιμα μαζί τους·

35.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και, ανάλογα με την περίπτωση, με τη συμμετοχή του ΕΟΠ, μια υπηρεσία καταγγελιών στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να γνωστοποιούν προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

36.  υπογραμμίζει ότι οι αποτελεσματικές επιθεωρήσεις είναι κρίσιμης σημασίας και παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το δυναμικό τους στον τομέα αυτόν σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές· ζητεί να καθοριστούν ελάχιστα κοινά κριτήρια για τις επιθεωρήσεις ώστε να διασφαλισθεί η δίκαιη εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλη την ΕΕ·

37.  παροτρύνει όλους τους παράγοντες να βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητες επιθεώρησης και εποπτείας με σκοπό την αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων· ως προς αυτό, τονίζει επίσης την αξία της συστηματικότερης χρήσης της αξιολόγησης από ομοτίμους των επιθεωρήσεων, όπως επισημαίνει και η Επιτροπή· τονίζει την ανάγκη να συμπληρωθούν οι υπάρχουσες επιθεωρήσεις με ενίσχυση της συνεργασίας και αξιολογήσεις ομοτίμων μεταξύ των αρχών επιθεώρησης· ενθαρρύνει το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εφαρμογή και Επιβολή του Περιβαλλοντικού Δικαίου (IMPEL) να αναλάβει δράση προς αυτήν την κατεύθυνση· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει την οικοδόμηση γνώσεων και δυναμικού μέσω της στήριξης των δικτύων δικαστών και εισαγγελέων και σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειών, ώστε να μειωθεί το περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος της μη συμμόρφωσης και να διασφαλισθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού·

38.  παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει μια μονάδα επιθεώρησης της εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου, ρόλος της οποίας θα είναι να εποπτεύει και να συνεπικουρεί κατά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· ζητεί η εν λόγω μονάδα να χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες και να συνεργάζεται με τους τοπικούς οργανισμούς ώστε οι δαπάνες που σχετίζονται με την επιθεώρηση να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα· θεωρεί ότι η εν λόγω μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα το κόστος και ότι τα έσοδά της θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να διατίθενται αποκλειστικά για υπηρεσίες που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας·

39.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν πίνακες αντιστοιχίας στους οποίους θα περιγράφεται η μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και ο ανοικτός χαρακτήρας της νομοθετικής διαδικασίας και να διευκολυνθεί η εποπτεία της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα εθνικά κοινοβούλια·

40.  υπογραμμίζει ότι οι δικαστές και οι εισαγγελείς διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ότι, ως εκ τούτου, η κατάλληλη κατάρτιση και ενημέρωσή τους σχετικά με τις εν λόγω πολιτικές είναι καίριας σημασίας·

41.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των πολιτών στη διαδικασία εφαρμογής και παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία με δομημένο τρόπο· σημειώνει επίσης, ως προς αυτό, πόσο σημαντική είναι η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη·

42.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν με σαφήνεια ένα ειδικό χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα επιλύονται οι δικαστικές υποθέσεις που αφορούν την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου, ώστε να μη χρησιμοποιούνται οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στην επίλυση των δικαστικών υποθέσεων ως δικαιολογία για μη συμμόρφωση και για παρεμπόδιση επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να υπολογίσει τον αριθμό των επενδύσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας καθυστερήσεων σε νομικές διαδικασίες που σχετίζονταν με παρατυπίες στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

43.  υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία της έγκαιρης και ενεργής ενημέρωσης των πολιτών και των ΜΚΟ σχετικά με τις περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ με σκοπό τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση και την υλοποίηση των εν λόγω πολιτικών· προτρέπει, συνεπώς –με βάση επίσης τα συμπεράσματα της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών για τον διοικητικό φόρτο– να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ως προς αυτό, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ, λαμβανομένου υπόψη ότι ένα καλύτερο περιβάλλον για μια καλύτερη ζωή δεν μπορεί να επιτευχθεί μονομερώς από τα θεσμικά όργανα χωρίς τη στήριξη της ίδιας της κοινωνίας·

44.  ζητεί από τα κράτη μέλη, όσον αφορά τα έργα με πιθανές διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να ενημερώνουν πλήρως και το συντομότερο δυνατόν τους ενδιαφερόμενους πολίτες και τις δημόσιες αρχές στα οικεία κράτη μέλη και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη διαβούλευση·

45.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ με τον πιο σαφή, απλό και προσιτό τρόπο διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητά της.

46.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν περισσότερο την πλήρη και ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και των πολιτικών και στρατηγικών που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης, και να εξασφαλίσουν επαρκές δυναμικό και κεφάλαια για την πλήρη εφαρμογή τους, ακόμα και σε καιρούς λιτότητας, καθώς η μη εφαρμογή ή η ελλιπής εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ δεν είναι μόνο παράνομη, αλλά και πολύ πιο δαπανηρή για την κοινωνία μακροπρόθεσμα·

47.  επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι η νομοθεσία είναι κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται και ότι αντικατοπτρίζει τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές έρευνες· για τον λόγο αυτό, καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αξιολογούν σε τακτική βάση κατά πόσον το ενωσιακό περιβαλλοντικό δίκαιο πληροί τις εν λόγω απαιτήσεις και, κατά περίπτωση, να το προσαρμόζουν αναλόγως·

48.  αναγνωρίζει ότι οι συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανεπαρκή εφαρμογή της νομοθεσίας, εάν αποφασιστεί ότι συγκεκριμένο περιεχόμενο θα καθοριστεί σε μετέπειτα στάδιο από τις εφαρμοστικές διατάξεις· ως εκ τούτου, ζητεί από όλους τους παράγοντες να διασφαλίσουν ότι η λήψη αποφάσεων στηρίζεται σε σαφή δήλωση πολιτικής βούλησης· επιμένει στην ανάγκη ύπαρξης σαφούς και συνεκτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση της κρατικής πολιτικής και τη σχετική αναπληροφόρηση·

49.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις οδηγίες που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ, ώστε να διευκολύνει τα κράτη μέλη καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές οντότητες να εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία ανάλογα με την αντίστοιχη κατάστασή τους· ζητεί ωστόσο από την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την υποστήριξη που ήδη προβλέπεται στην πρότασή της μέσω περαιτέρω μελετών ή μέσω των δράσεων για τις οποίες γίνεται αναφορά στην εκτίμηση επιπτώσεων·

50.  επικροτεί την καθιέρωση της διενέργειας εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των κατοίκων καθώς και της πανίδας και χλωρίδας· εκφράζει την ανησυχία του που τα κράτη μέλη συχνά καθυστερούν να διενεργήσουν τις αξιολογήσεις και ζητεί να εισαχθούν στη μελλοντική αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας εγγυήσεις όσον αφορά την αμεροληψία και αντικειμενικότητα τους·

o
o   o

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στην Επιτροπή των Περιφερειών και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0147.
(2) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(3) ΕΕ C 15 της 18.1.2011, σ. 4.
(4) ΕΕ C 17 της 19.1.2013, σ. 30.
(5) ΕΕ C 103 Ε της 29.4.2004, σ. 626.
(6) Έκθεση BIOS, COM(2012)0095.
(7) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, «Το κόστος της μη εφαρμογής του περιβαλλοντικού κεκτημένου» Τελική έκθεση, ENV.G.1/FRA/2006/0073, Σεπτέμβριος 2011.
(8) 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) (COM(2012)0714).
(9) COM(2003)0624.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου