Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο
 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
 Σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών ***I
 Aρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) ***I
 Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 - Τμήμα ΙΙΙ
 Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει των εκλογών του 2014
 Ορισμός, περιγραφή, παρουσίαση, επισήμανση και προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών
 Άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ (Απόφαση σχετικά με την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων)
 Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων)
 Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων)
 Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων)
Κείμενα (2886 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου