Index 
Texte adoptate
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg
Cadrul financiar multianual
 Sistemul european de conturi naționale și regionale ***I
 Responsabilităţile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi cu privire la Convenţia privind munca în domeniul maritim ***I
 Orientări pentru bugetul 2014 - secţiunea III
 Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014
 Definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase
 Plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)
 Regulamentul privind OCP unică (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)
 Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)
 Finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)

Cadrul financiar multianual
PDF 206kWORD 24k
Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2013 referitoare la concluziile Consiliului European din 7-8 februarie 2013 privind cadrul financiar multianual (2012/2803(RSP))
P7_TA(2013)0078B7-0129/2013

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 310, 311, 312 și 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 iunie 2011 privind un buget pentru Europa 2020 (COM(2011)0500),

–  având în vedere propunerea Comisiei din 29 iunie 2011 referitoare la un acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2011)0403),

–  având în vedere propunerea Comisiei din 29 iunie 2011 și propunerea modificată a Comisiei din 6 iulie 2012 de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (COM(2011)0398 și COM(2012)0388),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 intitulată „Investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii”(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2012 referitoare la cadrul financiar multianual și la resursele proprii(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2012 susținând atingerea unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual 2014-2020(3),

–  având în vedere concluziile Consiliului European adoptate la 8 februarie 2013,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

1.  ia act de concluziile Consiliului European referitoare la CFM, care nu reprezintă decât un acord politic încheiat la nivel de șefi de stat și de guvern; respinge acest acord în forma sa actuală, deoarece acesta nu reflectă prioritățile și preocupările exprimate de Parlamentul European, îndeosebi în textul Rezoluției sale din 23 octombrie 2012, și refuză să recunoască rolul și competențele Parlamentului care sunt consacrate prin Tratatul de la Lisabona; consideră că acest acord, care va avea caracter obligatoriu pentru Uniune în următorii șapte ani, nu poate fi acceptat, dacă nu îndeplinește anumite condiții esențiale;

2.  își exprimă în mod insistent disponibilitatea de a iniția veritabile negocieri cu Consiliul pe marginea tuturor dispozițiilor Regulamentului CFM și a Acordului interinstituțional, astfel încât Uniunea să dispună, în viitor, de un buget modern, orientat spre viitor, flexibil și transparent, capabil să genereze creștere economică, să creeze locuri de muncă și să elimine decalajul dintre angajamentele politice și mijloacele bugetare ale Uniunii Europene; își subliniază intenția de a nu supune la vot Regulamentul CFM și Acordul interinstituțional înainte de reușita unor negocieri de substanță cu Consiliul;

3.  își exprimă hotărârea de a-și exercita pe deplin prerogativele legislative prevăzute în Tratatul de la Lisabona; își reiterează poziția exprimată cu privire la negocierile privind elementele care intră sub incidența procedurii legislative ordinare, afirmând că acestea nu pot fi prestabilite de concluziile Consiliului European referitoare la CFM, concluzii care nu trebuie considerate decât niște simple recomandări politice adresate Consiliului;

4.  își reiterează opinia că cadrul financiar multianual aferent perioadei 2014-2020 ar trebui să asigure implementarea cu succes a strategiei Europa 2020 și să doteze UE cu mijloacele necesare care să-i permită să se redreseze în urma crizei și, depășind-o, să devină mai puternică; subliniază, prin urmare, importanța creșterii substanțiale a investițiilor sale destinate inovării, cercetării și dezvoltării, infrastructurii și tineretului, a îndeplinirii obiectivelor asumate de UE în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și energia, a îmbunătățirii nivelurilor de educație și a promovării incluziunii sociale, în paralel cu respectarea angajamentelor asumate pe plan internațional;

5.  condamnă modul lipsit de transparență în care Consiliul European a ajuns la un acord politic în ceea ce privește atât capitolul cheltuielilor, cât și cel al veniturilor prevăzute pentru CFM; subliniază în mod insistent că trebuie să dispună de toate informațiile relevante deținute de Comisie cu privire la nivelul convenit al alocărilor naționale acordate în cadrul politicii de coeziune și al celei agricole, inclusiv cu privire la derogările și alocările specifice acordate fiecărui stat membru; solicită, de asemenea, toate informațiile relevante cu privire la impactul asupra fiecărui stat membru al deciziilor luate cu privire la capitolul „Venituri” din CFM;

6.  se opune cu fermitate actualei acumulări și reportări a solicitărilor de plată a sumelor restante din cadrul bugetului Uniunii Europene și își exprimă opoziția energică față de un cadru financiar care ar putea conduce bugetul Uniunii Europene spre un deficit structural, ceea ce ar contraveni dispozițiilor tratatului (articolele 310 și 323 din TFUE);

7.  își exprimă, în consecință, hotărârea de a evita, în 2013, noi transferuri de plăți către viitorul CFM; readuce în atenție declarația anexată la bugetul Uniunii Europene pentru 2013 prin care a adresat Comisiei solicitarea de a prezenta, în primele etape ale exercițiului financiar 2013, un proiect de buget rectificativ având drept unic scop plata tuturor solicitărilor de plăți cărora nu li s-a dat curs în 2012; își subliniază intenția de a nu iniția negocieri pe marginea cadrului financiar multianual până când Comisia nu va prezenta un buget rectificativ care să corespundă acestui angajament politic și de a nu finaliza aceste negocieri înainte de adoptarea definitivă a acestui buget rectificativ de către Consiliu și Parlament; solicită, de asemenea, Consiliului să-și asume angajamentul politic de a proceda, până la sfârșitul exercițiului financiar în curs, la plata tuturor obligațiilor juridice scadente în 2013;

8.  acordă un mandat ferm echipei sale de negociatori, cerându-i să poarte negocieri pe marginea unui pachet global care să includă, pe lângă CFM, o revizuire obligatorie și completă, o flexibilitate generală maximă și un acord privind resursele proprii și care să asigure unitatea bugetului Uniunii Europene; confirmă faptul că, la baza negocierilor, vor sta toate elementele expuse în Rezoluția sa din 23 octombrie 2012, inclusiv responsabilitatea statelor membre, care trebuie asumată la nivelul politic adecvat, cu privire la gestionarea fondurilor Uniunii Europene;

9.  își exprimă convingerea fermă că, pentru a asigura deplina legitimitate democratică, viitorul Parlament European și viitoarea Comisie care își vor prelua mandatele în urma alegerilor europene din 2014 ar trebui să fie în măsură să reconfirme prioritățile bugetare ale Uniunii și să efectueze o revizuire a cadrului financiar multianual aferent perioadei 2014-2020; subliniază, prin urmare, că este favorabil unei revizuiri obligatorii și globale a CFM sau, eventual, unei clauze de caducitate; consideră că revizuirea ar trebui să aibă forță de lege, să fie consacrată în Regulamentul privind CFM și să facă obiectul unei decizii adoptate cu majoritate calificată în cadrul Consiliului, valorificând pe deplin clauza pasarelă de la articolul 312 alineatul (2) din TFUE;

10.  solicită ca plafoanele prevăzute de CFM cu privire la creditele de angajament și de plată să fie utilizate la limitele lor maxime cu ocazia stabilirii bugetelor anuale ale Uniunii Europene; consideră, prin urmare, că este necesar să se asigure, în viitorul CFM, flexibilitatea generală maximă dintre rubrici și din cadrul acestora, precum și dintre exercițiile financiare anuale, printr-o decizie adoptată cu majoritate calificată în cadrul Consiliului; consideră, în special, că o astfel de flexibilitate ar trebui să includă posibilitatea utilizării pe deplin, în cursul aceluiași exercițiu financiar, a marjelor disponibile de la fiecare rubrică (pentru creditele de angajament), precum și o reportare automată a marjelor disponibile spre viitoarele exerciții financiare (atât în ceea ce privește creditele de angajament, cât și cele de plată); face trimitere, de asemenea, la poziția sa cu privire la flexibilitate, expusă în detaliu în Rezoluția sa din 23 octombrie 2012, în ceea ce privește marja pentru situații neprevăzute, reciclarea surplusurilor bugetului Uniunii Europene, flexibilitatea legislativă și mecanismele individuale de flexibilitate peste plafoanele prevăzute de CFM;

11.  subliniază importanța ajungerii la un acord cu privire la o reformă aprofundată a sistemului de resurse proprii; pune accentul pe necesitatea ca finanțarea bugetului Uniunii Europene să se bazeze pe veritabile resurse proprii, potrivit dispozițiilor tratatului; își afirmă, prin urmare, angajamentul în favoarea unei reforme prin care cota contribuțiilor la bugetul UE bazate pe VNB să fie redusă la maximum 40%, iar toate rabaturile și mecanismele de corecție existente să fie eliminate treptat;

12.  își reiterează sprijinul față de propunerile legislative ale Comisiei referitoare la pachetul de măsuri privind resursele proprii, inclusiv față de o foaie de parcurs cu caracter obligatoriu; consideră, în plus, că, în cazul în care Consiliul diluează conținutul acestor propuneri, astfel încât să nu ducă la o scădere semnificativă a contribuțiilor statelor membre la bugetul Uniunii Europene bazate pe VNB, Comisia ar trebui să prezinte propuneri suplimentare cu privire la introducerea unor noi resurse proprii autentice; insistă asupra necesității ca veniturile obținute prin aplicarea taxei pe tranzacțiile financiare să fie destinate, măcar parțial, bugetului Uniunii Europene, cu titlu de resursă proprie autentică;

13.  insistă asupra necesității de a readuce în atenție și de a defini în termeni clari, în cadrul acordului interinstituțional, principiul unității bugetului Uniunii Europene; consideră că toate cheltuielile și veniturile care decurg din deciziile adoptate de instituțiile Uniunii Europene sau luate în numele acestora, inclusiv operațiunile de împrumut și de credit și cele de garantare a împrumuturilor, trebuie să fie rezumate în cadrul unui document anexat anual la proiectul de buget, care să ofere o imagine de ansamblu asupra consecințelor financiare și bugetare ale activităților Uniunii; speră că un astfel de document va asigura o informare completă a cetățenilor și un control parlamentar adecvat;

14.  subliniază că, în paralel cu negocierile referitoare la CFM, Parlamentul și Consiliul ar trebui să-și intensifice negocierile purtate pe marginea temeiurilor juridice specifice ale programelor și politicilor Uniunii Europene din perioada 2014-2020; reliefează faptul că negocierile referitoare la CFM/AII și la programele multianuale ale Uniunii Europene constituie un pachet de măsuri unic și reafirmă principiul în virtutea căruia „nu există niciun acord în absența unui acord asupra fiecărui element în parte”;

15.  reamintește că, dacă până la sfârșitul anului 2013 nu se adoptă niciun CFM, plafoanele și celelalte prevederi corespunzătoare acestui exercițiu anual se prelungesc până la adoptarea unui nou CFM; semnalează că, într-o astfel de eventualitate, ar fi dispus să convină rapid un acord cu Consiliul și Comisia pentru a adapta structura internă a CFM, astfel încât aceasta să oglindească prioritățile politice ale Uniunii, și pentru a asigura instituirea, până în 2014, a temeiurilor juridice corespunzătoare pentru toate politicile și programele Uniunii Europene;

16.  consideră că, dată fiind importanța crucială a oricărui vot asupra CFM și pentru a le permite deputaților să își asume răspunderea în fața alegătorilor lor în cursul alegerilor din 2014 pentru Parlamentul European, votul asupra CFM ar trebui organizat în mod deschis și transparent;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și celorlalte instituții și organisme interesate.

(1) JO C 380 E, 11.12.2012, p. 89.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2012)0245.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2012)0360.


Sistemul european de conturi naționale și regionale ***I
PDF 277kWORD 31k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))
P7_TA(2013)0079A7-0076/2012

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0774),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0010/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 19 mai 2011(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 19 decembrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0076/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană

P7_TC1-COD(2010)0374


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 549/2013.)

(1) JO C 203, 9.7.2011, p. 3.


Responsabilităţile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi cu privire la Convenţia privind munca în domeniul maritim ***I
PDF 424kWORD 47k
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 13 martie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind responsabilitățile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))(1)
P7_TA(2013)0080A7-0037/2013

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)  Deși Directiva 2009/21/CE reglementează responsabilitățile statului de pavilion prin încorporarea sistemului de audit al statelor de pavilion al OMI în legislația Uniunii și prin introducerea certificării calității de către administrațiile maritime naționale, se consideră că o directivă separată privind standardele de muncă în domeniul maritim ar reflecta în mod mai adecvat și cu mai multă claritate diferitele scopuri și proceduri,
(10)  Deși Directiva 2009/21/CE reglementează responsabilitățile statului de pavilion prin încorporarea sistemului de audit al statelor de pavilion al OMI în legislația Uniunii și prin introducerea certificării calității de către administrațiile maritime naționale, se consideră că o directivă separată privind standardele de muncă în domeniul maritim ar reflecta în mod mai adecvat și cu mai multă claritate diferitele scopuri și proceduri. Prin urmare, Directiva 2009/21/CE, ale cărei dispoziții se aplică doar convențiilor OMI, nu ar trebui să fie afectată de prezenta directivă. În orice caz, statele membre ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a dezvolta, implementa și menține un sistem de gestiune a calității pentru activitățile operaționale ce țin de statul de pavilion ale administrației sale maritime ce intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 11
(11)  Directiva 2009/13/CE se aplică navigatorilor de la bordul navelor care arborează pavilionul unui stat membru. În consecință, statele membre trebuie să monitorizeze respectarea tuturor dispozițiilor directivei menționate de către navele aflate sub pavilionul lor.
(11)  Directiva 2009/13/CE se aplică navigatorilor de la bordul navelor care arborează pavilionul unui stat membru. Statele membre ar trebui să garanteze respectarea efectivă a obligațiilor lor în calitate de state de pavilion în ceea ce privește punerea în aplicare a părților relevante din MLC 2006 care corespund elementelor menționate în anexa la directiva respectivă privind navele care arborează pavilionul lor. La înființarea unor mecanisme de monitorizare eficace, prevăzând inclusiv inspecții, statele membre pot autoriza instituții publice sau alte organizații în sensul MLC 2006.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  Aplicarea și/sau interpretarea prezentei directive nu ar trebui să conducă, în niciun caz, la reducerea nivelului de protecție de care se bucură în prezent lucrătorii în temeiul legislației Uniunii.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 1
Prezenta directivă stabilește norme vizând garantarea respectării efective de către statele membre a obligațiilor ce le revin în calitate de state de pavilion legate de monitorizarea respectării dispozițiilor Directivei 2009/13/CE de către navele care navighează sub pavilionul lor. Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei 2009/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Prezenta directivă stabilește norme vizând garantarea respectării efective de către statele membre a obligațiilor ce le revin în calitate de state de pavilion legate de monitorizarea respectării de către navele care navighează sub pavilionul lor a dispozițiilor Directivei 2009/13/CE și ale acordului între partenerii sociali anexat la aceasta. Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei 2009/21/CE1.

1 JO L131, 28.5.2009, p. 132.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b a (nouă)
Definiții

Definiții

(ba) „Directiva 2009/13/CE” înseamnă directiva și acordul între partenerii sociali anexat la aceasta;
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 2 – litera b b (nouă)
(bb) „certificat de muncă în domeniul maritim”, „certificat intermediar de muncă în domeniul maritim” și „declarație de conformitate a muncii în domeniul maritim” înseamnă documentele menționate în standardul A5.1.3 alineatul (9) din Convenția privind munca în domeniul maritim din 2006, elaborate conform modelelor prezentate în anexa A5-II la respectiva convenție;
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu
Monitorizarea conformității

Monitorizarea și certificarea conformității

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul -1 (nou)
(-1)  Fiecare stat membru garantează aplicarea obligațiilor stabilite în Directiva 2009/13/CE privind navele care navighează sub pavilionul său.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  În vederea înființării unui sistem eficace de inspecție și certificare a condițiilor de muncă în domeniul maritim, statele membre pot, atunci când este cazul, să autorizeze instituțiile publice sau alte organizații (inclusiv cele dintr-un alt stat membru, dacă acesta din urmă este de acord), a căror competență și independență o recunosc, să realizeze inspecții sau să emită certificate sau ambele. În toate cazurile, statele membre rămân pe deplin responsabile de inspecția și certificarea condițiilor de muncă și de viață ale navigatorilor de pe vasele care navighează sub pavilionul lor.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 b (nou)
(1b)  Fiecare stat membru instituie un sistem eficace de inspecție și certificare a condițiilor de muncă din domeniul maritim, în conformitate cu normele 5.1.3 și 5.1.4, precum și cu standardele A5.1.3 și A5.1.4 din Convenția privind munca în domeniul maritim în scopul de a garanta că condițiile de muncă și de viață la bordul navelor ce navighează sub pavilionul său respectă în permanență standardele prevăzute în convenție.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 c (nou)
(1c)  Un certificat de muncă în domeniul maritim, completat de o declarație de conformitate a muncii în domeniul maritim, constituie prima dovadă că vasul a fost inspectat corespunzător de către statul sub pavilionul căruia navighează și că au fost îndeplinite cerințele din Directiva 2009/13/CE privind condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor în măsura certificată.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 d (nou)
(1d)  Informațiile privind sistemul menționat la alineatul (1b) din prezentul articol, inclusiv metoda folosită pentru evaluarea eficacității, sunt incluse în rapoartele prezentate de statul membru Biroului Internațional al Muncii în conformitate cu articolul 22 din Constituția Biroului.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 e (nou)
(1e)  Fiecare stat membru stabilește obiective și standarde clare privind administrarea sistemelor sale de inspecție și de certificare, precum și proceduri generale adecvate pentru evaluarea acestora, în măsura în care respectivele obiective și standarde sunt atinse.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 f (nou)
(1f)  Fiecare stat membru solicită tuturor navelor care navighează sub pavilionul său să aibă disponibilă la bord o copie a Directivei 2009/13/CE și a acordului între partenerii sociali anexat la aceasta.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 g (nou)
(1g)  Intervalul dintre inspecții nu poate depăși trei ani.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu
Personalul însărcinat cu monitorizarea conformității

Organizații recunoscute și personalul acestora însărcinat cu monitorizarea conformității

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1
Statele membre se asigură că personalul responsabil cu verificarea punerii corecte în aplicare a Directivei 2009/13/CE are pregătirea, competența, termenii de referință, autoritatea legală, statutul și independența necesare sau corespunzătoare care să le permită să efectueze verificarea respectivă și să asigure respectarea acestei directive.

(1)  Statele membre se asigură că instituțiile sau alte organizații („organizațiile recunoscute”) menționate la articolul 3 alineatul (1a) și membrii personalului acestora responsabil cu verificarea punerii corecte în aplicare a Directivei 2009/13/CE au pregătirea, competența, termenii de referință, autoritatea legală, statutul și independența necesare sau corespunzătoare care să le permită să efectueze verificarea respectivă și să asigure respectarea acestei directive. Funcțiile de inspecție sau de certificare pe care organizațiile recunoscute sunt autorizate să le realizeze se înscriu în domeniul activităților menționate expres la alineatele (1b) - (1d) ca fiind desfășurate de statul membru sau de o organizație recunoscută.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) poate acorda sprijin statelor membre în monitorizarea organizațiilor recunoscute care îndeplinesc activități de certificare în numele statelor membre, în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2009/15/CE, fără ca acest lucru să aducă atingere drepturilor și obligațiilor statelor de pavilion.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)
(1b)  Orice autorizații acordate pentru realizarea de inspecții conferă organizației recunoscute cel puțin dreptul de a solicita ca neregulile identificate în ceea ce privește condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor să fie corectate și să desfășoare inspecții în acest sens la cererea statului portului.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 c (nou)
(1c)  Fiecare stat membru se obligă să stabilească:
(a) un sistem care să asigure caracterul adecvat al muncii desfășurate de organizațiile recunoscute; respectivul sistem include informații privind toate legile și reglementările naționale aplicabile și toate actele internaționale în domeniu, precum și
(b) proceduri de comunicare cu respectivele organizații și de supraveghere a acestora.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 d (nou)
(1d)  Fiecare stat membru pune la dispoziția Biroului Internațional al Muncii o listă la zi a tuturor organizațiilor recunoscute care sunt autorizate să acționeze în numele său și actualizează respectiva listă. Lista specifică funcțiile pe care organizațiile recunoscute au fost autorizate să le desfășoare.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 4 a (nou)
Articolul 4a

Certificatul de muncă în domeniul maritim

(4a)  Fiecare stat membru solicită navelor care navighează sub pavilionul său să obțină și să dispună în permanență de un certificat de muncă în domeniul maritim, care să ateste faptul că au fost inspectate condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor de la bord, inclusiv măsurile de conformitate permanentă care să fie incluse în declarația de conformitate a muncii în domeniul maritim, și că acestea îndeplinesc cerințele prevăzute în legile și reglementările naționale sau alte măsuri de punere în aplicare a Directivei 2009/13/CE și a acordului partenerilor sociali anexat la aceasta.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 1 (nou)
Articolul 4b

Inspecția și punerea în aplicare

(1)  Fiecare stat membru verifică, prin intermediul unui sistem eficace și coordonat de inspecții regulate, de monitorizare și de alte măsuri de control, că navele care navighează sub pavilionul său îndeplinesc cerințele prevăzute în Directiva 2009/13/CE transpusă prin legile și reglementările naționale.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 2 (nou)
(2)  Cerințele detaliate privind sistemul de inspecție și de punere în aplicare menționat la alineatul (1) sunt precizate la alineatele (3) – (18) de mai jos.
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 3 (nou)
(3)  Fiecare stat membru deține un sistem de inspecție a condițiilor navigatorilor de la bordul navelor care navighează sub pavilionul său, sistem care verifică inclusiv dacă sunt respectate măsurile legate de condițiile de muncă și de viață care reies din declarația de conformitate a muncii în domeniul maritim, dacă este cazul, și dacă sunt respectate cerințele Directivei 2009/13/CE.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 4 (nou)
(4)  Statul membru numește un număr suficient de inspectori calificați care să îndeplinească responsabilitățile care îi revin în temeiul alineatului (3). În cazul în care organizațiile recunoscute au fost autorizate să desfășoare inspecții, statul membru cere ca personalul care realizează inspecția să fie calificat pentru realizarea acestor îndatoriri și îi conferă autoritatea legală necesară pentru a-și îndeplini îndatoririle.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 5 (nou)
(5)  Se iau toate măsurile adecvate pentru a se garanta că inspectorii dispun de instruirea, competența, referințele, puterea, statutul și independența necesare sau dezirabile care să le permită să realizeze verificarea și să garanteze conformitatea menționată la alineatul (3).
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 6 (nou)
(6)  Dacă un stat membru primește o plângere pe care nu o consideră în mod vădit nefondată ori dacă obține probe conform cărora o navă care navighează sub pavilionul său nu respectă dispozițiile Directivei 2009/13/CE sau din care rezultă că există deficiențe grave legate de punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în declarația de conformitate a muncii din domeniul maritim, statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru a investiga chestiunea și pentru a se asigura că se acționează pentru remedierea oricăror deficiențe constatate.
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 7 (nou)
(7)  Fiecare stat membru prevede și aplică în mod eficace norme adecvate pentru a garanta că inspectorii dispun de statutul și de condițiile de desfășurare a activității care să le garanteze independența față de schimbările de guvern și față de influențele externe neadecvate.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 8 (nou)
(8)  Inspectorii, care dispun de orientări clare cu privire la sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească și de competențe adecvate, sunt împuterniciți:
(a) să urce la bordul unei nave care navighează sub pavilionul unui stat membru;
(b) să desfășoare orice examinare, test sau anchetă pe care le consideră necesare pentru a se asigura că standardele sunt respectate în mod strict; precum și
(c) să solicite remedierea oricărei deficiențe și, în cazul în care au motive să creadă că deficiențele constituie o încălcare gravă a cerințelor Directivei 2009/13/CE, inclusiv a drepturilor navigatorilor sau că reprezintă un pericol semnificativ pentru siguranța, sănătatea sau securitatea navigatorilor, să interzică unei nave să părăsească portul până la realizarea acțiunilor necesare.
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 9 (nou)
(9)  Orice acțiune realizată în conformitate cu alineatul 8 litera (c) poate face obiectul unei căi de atac în fața autorităților judiciare sau administrative.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 10 (nou)
(10)  Inspectorii au libertatea de a acorda consiliere în loc de a institui sau recomanda proceduri atunci când nu există o încălcare clară a cerințelor prevăzute în Directiva 2009/13/CE care să pună în pericol siguranța, sănătatea sau securitatea navigatorilor în cauză și atunci când nu există antecedente similare.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 11 (nou)
(11)  Inspectorii tratează drept confidențială sursa oricărei reclamații sau plângeri privind existența unui pericol sau a unei deficiențe legate de condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor sau a unei încălcări a legilor și a normelor și nu sesizează armatorul, reprezentantul armatorului sau operatorul navei în legătură cu efectuarea unei inspecții ca urmare a unei astfel de reclamații sau plângeri.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 12 (nou)
(12)  Inspectorii nu au îndatoriri care ar putea, din cauza numărului sau naturii lor, să împiedice realizarea unei inspecții eficace sau care ar putea prejudicia în orice fel autoritatea sau imparțialitatea lor în cadrul relațiilor cu armatorii, navigatorii sau alte părți interesate.
În principal, inspectorilor:

(a) le este interzis să aibă interese directe sau indirecte în cadrul unei operațiuni pe care trebuie să o inspecteze; și
(b) fără a aduce atingere sancțiunilor adecvate sau măsurilor disciplinare care se pot aplica, le este interzis să dezvăluie, chiar și după părăsirea funcției, secrete comerciale, procese confidențiale de lucru sau informații de natură personală pe care le pot afla în cursul exercitării îndatoririlor care le revin.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 13 (nou)
(13)  Inspectorii prezintă autorității competente din statul membru un raport cu privire la fiecare inspecție realizată. O copie a raportului în limba engleză sau în limba de lucru a navei este prezentată comandantului navei, iar o altă copie este afișată la avizierul navei pentru ca raportul să fie adus la cunoștința navigatorilor și, la cerere, este trimisă reprezentanților acestora.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 14 (nou)
(14)  Autoritatea competentă din fiecare stat membru ține evidența inspecțiilor legate de condițiile navigatorilor de la bordul navelor care navighează sub pavilionul statului respectiv. Aceasta publică un raport anual cu privire la activitățile de inspecție, într-un interval de timp rezonabil, care nu depășește șase luni, de la sfârșitul anului.
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 15 (nou)
(15)  În cazul unei anchete realizate în urma unui incident major, raportul este depus la autoritatea competentă din statul membru în cauză imediat ce acest lucru este posibil, dar cel mai târziu la o lună de la încheierea anchetei.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 16 (nou)
(16)  Atunci când se realizează o inspecție sau când sunt luate măsuri în temeiul prezentului articol, se depun toate eforturile rezonabile pentru a se evita ca o navă să fie reținută sau întârziată în mod nejustificat.
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 17 (nou)
(17)  Despăgubirile se plătesc în conformitate cu legile și reglementările naționale pentru orice pierdere sau daună suferită ca urmare a exercitării necorespunzătoare a competențelor inspectorilor. Sarcina probei revine în fiecare caz reclamantului.
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 4 b – alineatul 18 (nou)
(18)  Statul membru prevede și aplică în mod eficace penalități și alte măsuri corective adecvate pentru încălcările dispozițiilor Directivei 2009/13/CE, inclusiv ale drepturilor navigatorilor și pentru obstrucționarea inspectorilor în îndeplinirea îndatoririlor care le revin.
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1
(1)  Dacă un stat membru primește o plângere pe care nu o consideră în mod vădit nefondată, ori dacă obține probe conform cărora o navă care navighează sub pavilionul său nu respectă dispozițiile Directivei 2009/13/CE sau din care rezultă că există deficiențe grave legate de măsurile de punere în aplicare a acesteia, statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru a investiga chestiunea și a se asigura că se acționează pentru remedierea oricăror deficiențe constatate.
(1)  Dacă un stat membru primește o plângere pe care nu o consideră în mod vădit nefondată în temeiul dreptului internațional al muncii, cum ar fi Convenția privind munca în domeniul maritim, sau în temeiul Directivei 2009/13/CE, acesta ia măsurile necesare pentru a investiga chestiunea și a se asigura că se acționează pentru remedierea oricăror deficiențe constatate.
Dacă un stat membru obține probe prin intermediul unei inspecții conform cărora o navă care navighează sub pavilionul său nu respectă dispozițiile Directivei 2009/13/CE sau din care rezultă că există deficiențe grave legate de măsurile de punere în aplicare a acesteia, statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru a investiga chestiunea și a se asigura că se acționează pentru remedierea oricăror deficiențe constatate.

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2
(2)  Personalul însărcinat cu soluționarea plângerilor trebuie să trateze drept confidențială sursa oricărei reclamații sau plângeri privind existența unui pericol sau a unei deficiențe legate de condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor sau a unei încălcări a legilor și a normelor și nu trebuie să sesizeze armatorul, reprezentantul armatorului sau operatorul navei în legătură cu efectuarea unei inspecții ca urmare a unei astfel de reclamații sau plângeri.
(2)  Personalul trebuie să trateze drept confidențială sursa oricărei reclamații sau plângeri privind existența unui pericol sau a unei deficiențe legate de condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor sau a unei încălcări a legilor și a normelor și nu trebuie să sesizeze armatorul, reprezentantul armatorului sau operatorul navei în legătură cu efectuarea unei inspecții ca urmare a unei astfel de reclamații sau plângeri.
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 1 (nou)
Articolul 5a

Proceduri privind reclamațiile la bord

(1)  Statele membre solicită ca navele care navighează sub pavilionul lor să dispună de proceduri la bord pentru administrarea corectă, eficace și rapidă a reclamațiilor depuse de navigatori cu privire la încălcarea cerințelor Directivei 2009/13/CE,inclusiv a drepturilor navigatorilor.
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 2 (nou)
(2)  Statele membre interzic și pedepsesc orice tip de persecutare a unui navigator pentru depunerea unei reclamații.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 3 (nou)
(3)  Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului navigatorului de a solicita despăgubiri prin orice mijloace juridice pe care acesta le consideră adecvate.
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 4 (nou)
(4)  Fără a aduce atingere vreunui domeniu de aplicare mai larg care ar putea fi prevăzut prin legile sau reglementările naționale sau prin contractele colective, procedurile la bord pot fi utilizate de către navigatori pentru a depune plângeri referitoare la orice aspect ce este considerat ca fiind o încălcare a cerințelor din Directiva 2009/13/CE, inclusiv a drepturilor navigatorilor.
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 5 (nou)
(5)  Pentru a îndeplini cerințele de la alineatele (1) - (3), fiecare stat membru garantează că, în cadrul legilor și reglementărilor sale, există proceduri adecvate de depunere a plângerilor la bord. Astfel de proceduri urmăresc să soluționeze plângerile la nivelul cel mai de jos posibil. Cu toate acestea, în toate cazurile, navigatorii au dreptul de a se plânge direct comandantului și, în cazul în care consideră necesar, autorităților externe corespunzătoare.
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 6 (nou)
(6)  Procedurile de depunere a plângerilor la bord includ dreptul navigatorului de a fi însoțit sau reprezentat în timpul procedurii de depunere a plângerii, precum și măsuri de protecție împotriva posibilității persecutării navigatorilor pentru depunerea plângerilor. Termenul „persecutare” înseamnă orice acțiune ostilă inițiată de o persoană cu privire la un navigator pentru depunerea unei plângeri care nu este făcută în mod evident ofensator sau cu rea credință.
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 5 a – alineatul 7 (nou)
(7)  Pe lângă o copie a contractului lor de muncă, toți navigatorii primesc o copie a procedurilor de depunere a plângerilor aplicabile la bordul navei. Aceasta include informații de contact ale autorității competente din statul membru sub al cărui pavilion navighează nava și, în cazul în care statul diferă, din țara de reședință a navigatorilor, precum și numele persoanei sau persoanelor de la bordul navei care pot, în condiții de confidențialitate, să ofere navigatorilor consiliere imparțială privind plângerea lor și altfel să-i asiste în urmarea procedurilor de reclamații disponibile pentru aceștia la bordul navei.
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 1 (nou)
Articolul 5b

Responsabilități privind furnizarea forței de muncă

(1)  Fără a aduce atingere principiului răspunderii fiecărui stat membru pentru condițiile de muncă și de viață ale navigatorilor de la bordul navelor care navighează sub pavilionul său, statul membru are, de asemenea, răspunderea de a asigura aplicarea cerințelor prezentului articol în ceea ce privește recrutarea și plasarea navigatorilor, precum și asigurarea socială a navigatorilor care sunt cetățeni sau rezidenți sau care sunt sub altă formă domiciliați pe teritoriul său, în măsura în care această răspundere este prevăzută în prezentul articol.
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 2 (nou)
(2)  Fiecare stat membru pune în aplicare cerințele prezentului articol aplicabile funcționării și practicării serviciilor de recrutare și plasare a navigatorilor cu sediul pe teritoriul său, prin intermediul unui sistem de inspecție și monitorizare și prin proceduri judiciare privind încălcarea autorizațiilor și a altor cerințe operaționale prevăzute la alineatele (4) și (6).
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 3 (nou)
(3)  Cerințele detaliate privind punerea în aplicare a alineatului (1) sunt stabilite la alineatele (7) – (18) de mai jos.
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 4 (nou)
(4)  Fiecare stat membru în care există un serviciu public de recrutare și plasare a navigatorilor se asigură că serviciul funcționează într-un mod corespunzător, care protejează și promovează drepturile de muncă ale navigatorilor prevăzute în Directiva 2009/13/CE.
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 5 (nou)
(5)  Fiecare stat membru instituie un sistem eficace de inspecție și monitorizare în vederea realizării responsabilităților de furnizare a forței de muncă, care îi revin în temeiul prezentului articol.
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 6 (nou)
(6)  Autoritatea competentă a statului membru competent supraveghează și controlează îndeaproape toate serviciile de recrutare și plasare a navigatorilor care funcționează pe teritoriul statului membru în cauză. Orice autorizații sau certificate sau autorizații similare pentru funcționarea serviciilor private pe teritoriu sunt acordate sau reînnoite doar după ce se verifică faptul că serviciile de recrutare și plasare în cauză îndeplinesc cerințele din legile și reglementările naționale.
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 7 (nou)
(7)  Informațiile privind sistemul menționat la alineatul (4), inclusiv metoda folosită pentru evaluarea eficacității, sunt incluse în rapoartele prezentate de statul membru Biroului Internațional al Muncii în conformitate cu articolul 22 din Constituția Biroului.
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 8 (nou)
(8)  Toți navigatorii au acces gratuit la un sistem eficient, adecvat și responsabil pentru a-și găsi un loc de muncă la bordul unei nave.
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 9 (nou)
(9)  Serviciile de recrutare și de plasare a navigatorilor care funcționează pe teritoriul unui stat membru respectă standardele menționate la alineatele (7) – (18).
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 10 (nou)
(10)  Fiecare stat membru solicită, în ceea ce îi privește pe navigatorii care lucrează pe nave care navighează sub pavilionul său, ca armatorii care folosesc servicii de recrutare și plasare a navigatorilor cu sediul în țări sau teritorii în care nu se aplică Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim să se asigure că serviciile respective respectă cerințele de la alineatele (7) – (18).
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 11 (nou)
(11)  Atunci când într-un stat membru există servicii private de recrutare și plasare care funcționează pe teritoriul său, servicii al căror obiectiv principal este recrutarea și plasarea navigatorilor sau prin care sunt recrutați și plasați un număr semnificativ de navigatori, acestea își desfășoară activitatea doar în conformitate cu un sistem standardizat de autorizare sau certificare sau cu altă formă de reglementare. Acest sistem este instituit, modificat sau schimbat doar după consultarea cu organizațiile de armatori și navigatori implicate. În cazul unor dubii cu privire la posibilitatea aplicării prezentului articol unui serviciu privat de recrutare și plasare, problema este soluționată de către autoritatea competentă din fiecare stat membru, după consultarea cu organizațiile de armatori și de navigatori implicate. Nu este încurajată proliferarea nejustificată a serviciilor de recrutare și plasare din sectorul privat.
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 12 (nou)
(12)  Dispozițiile alineatului (11) se aplică, de asemenea – în măsura în care sunt considerate adecvate de către autoritatea competentă a statului membru, în consultare cu organizațiile de armatori și navigatori implicate – în contextul serviciilor de recrutare și plasare operate de o organizație de navigatori pe teritoriul statului membru pentru furnizarea de navigatori care sunt cetățeni ai respectivului stat membru navelor care navighează sub pavilionul respectivului stat. Serviciile vizate la prezentul alineat sunt cele care îndeplinesc următoarele condiții:
(a) serviciul de recrutare și plasare este operat în temeiul unui contract colectiv de muncă încheiat între respectiva organizație și un armator;
(b) atât organizația de navigatori, cât și cea de armatori își au sediul pe teritoriul statului membru;
(c) statul membru dispune de acte cu putere de lege și norme administrative sau de o procedură pentru a autoriza sau a înregistra contractele colective de muncă care permit operarea serviciului de recrutare și plasare; precum și
(d) serviciul de recrutare și plasare funcționează în mod corespunzător și există măsuri pentru a proteja și a promova drepturile de muncă ale navigatorilor, comparabile cu cele prevăzute la alineatul (14).
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 13 (nou)
(13)  Nicio dispoziție de la alineatele (1) – (18) nu este considerată:
(a) a împiedica un stat membru să dețină un serviciu public gratuit de recrutare și plasare pentru navigatori în cadrul unei politici care să vizeze îndeplinirea nevoilor navigatorilor și ale armatorilor, indiferent dacă serviciul face parte dintr-un serviciu public de ocupare a forței de muncă pentru toți lucrătorii și angajatorii sau este coordonat de acesta din urmă; sau
(b) a impune unui stat membru obligația de a institui un sistem pentru operarea pe teritoriul său a serviciilor private de recrutare sau plasare de navigatori.
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 14 (nou)
(14)  Un stat membru care adoptă un sistem menționat la alineatul (11) litera (a) de la prezentul articol, în cadrul actelor sale cu putere de lege și al normelor administrative sau al altor măsuri, cel puțin:
(a) interzice utilizarea de către serviciile de recrutare și plasare a navigatorilor de mijloace, mecanisme sau liste destinate să împiedice sau să descurajeze navigatorii de la a ocupa un loc de muncă pentru care sunt calificați;
(b) prevede că navigatorul nu suportă, direct sau indirect, integral sau parțial, taxe sau alte comisioane pentru recrutarea sau plasarea de navigatori sau pentru furnizarea de locuri de muncă pentru navigatori, altele decât costul obținerii de către navigator a unui certificat medical standard, a unui registru național pentru navigatori și a unui pașaport sau a altor documente similare de călătorie, fără a include costul vizelor, care este suportat de către armator; precum și
(c) se asigură că serviciile de recrutare și plasare de navigatori care funcționează pe teritoriul său:
(i) mențin un registru actualizat cu toți navigatorii recrutați sau plasați prin intermediul acestor servicii, registru care să fie disponibil pentru a fi inspectat de către autoritatea competentă a statului membru;
(ii) se asigură că navigatorii sunt informați despre drepturile și obligațiile care le revin conform contractelor lor de muncă, înainte sau în cursul procesului de angajare, și că sunt făcute demersurile adecvate pentru ca navigatorii să își poată analiza contractele de muncă înainte și după semnare și să primească o copie a contractelor;
(iii) verifică faptul că navigatorii recrutați sau plasați prin intermediul lor sunt calificați și dețin documentele necesare pentru a ocupa locul de muncă în cauză și că contractele de muncă ale navigatorilor sunt în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile și cu orice contract colectiv de muncă care face parte din contractul de angajare;
(iv) se asigură, în măsura posibilului, că armatorul are mijloacele de a proteja navigatorul împotriva sechestrării într-un port străin;
(v) analizează și răspunde oricărei reclamații privind activitățile desfășurate și consiliază autoritatea competentă a statului membru cu privire la orice plângere nesoluționată;
(vi) instituie un sistem de protecție, prin intermediul asigurării sau al unei măsuri echivalente adecvate, pentru a despăgubi navigatorii pentru pierderile bănești pe care aceștia le pot suporta ca rezultat al nerespectării de către serviciul de recrutare și plasare sau de către armatorul aferent a obligațiilor conform contractului de muncă.
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 15 (nou)
(15)  Autoritatea competentă a statului membru în cauză se asigură de existența unui mecanism și a unor proceduri adecvate privind investigarea, dacă este cazul, a plângerilor privind activitățile serviciilor de recrutare și plasare a navigatorilor, care implică, după caz, reprezentați ai armatorilor și a navigatorilor.
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 16 (nou)
(16)  În cazul în care un stat membru a ratificat Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și după trecerea unei perioade de 12 luni începând cu ziua ulterioară înregistrării ratificării acesteia la directorul general al Biroului Internațional al Muncii, statul respectiv își informează cetățenii, în măsura posibilului, cu privire la posibilele probleme care pot apărea la angajarea pe o navă care navighează sub pavilionul unui stat care nu a ratificat Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim până când există certitudinea că sunt aplicate standarde echivalente cu cele stabilite prin prezentul articol. Măsurile luate de statele membre în acest scop nu contravin principiului liberei circulații a lucrătorilor prevăzut de tratatele la care statul membru și cealaltă țară implicată pot fi parte.
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 17 (nou)
(17)  Fiecare stat membru căruia i se aplică alineatul (16) solicită ca armatorii navelor ce navighează sub pavilionul său care folosesc servicii de recrutare și plasare de navigatori cu sediul în țările și teritoriile cărora nu li se aplică Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim să garanteze, în măsura posibilului, că respectivele servicii îndeplinesc cerințele prevăzute la alineatele (7) – (18).
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 5 b – alineatul 18 (nou)
(18)  Nicio dispoziție de la alineatele (5) – (18) nu este înțeleasă ca diminuând obligațiile și responsabilitățile armatorilor sau ale unui stat membru în ceea ce privește navele care navighează sub pavilionul său.
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 5 c (nou)
Articolul 5c

Clauza de rendez-vous

Începând cu data de intrare în vigoare a convenției, Comisia se asigură că aceasta este integrată în dreptul Uniunii și este aplicată de statele membre. Comisia ia măsurile necesare în acest scop.

Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 5 d (nou)
Articolul 5d

Raportare

La fiecare cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentei directive.

Acest raport conține o evaluare a performanțelor statelor membre ca state de pavilion și propune, după caz, măsuri complementare de garantare a aplicării și respectării convenției.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0037/2013).


Orientări pentru bugetul 2014 - secţiunea III
PDF 298kWORD 31k
Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2013 referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2014, secțiunea III – Comisia (2013/2010(BUD))
P7_TA(2013)0081A7-0043/2013

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 312, 313 și 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII)(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2012 referitoare la noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013(3),

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013(4) și cele trei declarații comune aferente convenite de Parlament, Consiliu și Comisie,

–  având în vedere titlul II capitolul 7 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 29 iunie 2012 și din 19 octombrie privind Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă;

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0043/2013),

A.  întrucât Tratatul de la Lisabona conferă Uniunii Europene prerogative noi semnificative în domenii precum acțiunea externă, sportul, spațiul, schimbările climatice, energia, turismul și protecția civilă;

B.  întrucât, în temeiul articolului 312 din Tratatul de la Lisabona, cadrul financiar multianual este acum înscris în tratat și trebuie convenit sub forma unui regulament al Consiliului, adoptat de Consiliu în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun;

C.  întrucât actualul cadru financiar multianual se încheie la sfârșitul lui 2013 și întrucât 2014 ar trebui să fie primul an de punere în aplicare a următorului cadru financiar multianual;

D.  întrucât 2013 va fi primul an de punere în aplicare a noului regulament privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii,

Contextul general

1.  ia act de concluziile Consiliului European di n8 februarie 2013 privind viitorul cadru financiar multianual (CFM); insistă asupra faptului că, în cazul în care Parlamentul European nu aprobă noul regulamentul privind CFM, Comisia Europeană ar trebui să elaboreze proiectul de buget 2014 pe baza propriilor propuneri privind CFM 2014-2020 și, în cazul în care nu se va ajunge la un acord privind viitorul CFM, Comisia își va adapta propunerea conform articolului 312 alineatul (4) din Tratat și articolul 30 din actualul Acord interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară;

2.  reamintește că, în absența unui acord privind viitorul regulament CFM până la sfârșitul anului, se vor aplica articolul 312 alineatul (2), potrivit căruia regulamentul privind CFM este adoptat de către Consiliu numai după ce Parlamentul European și-a dat aprobarea, articolul 312 alineatul (4), care prevede aplicarea plafoanelor corespunzătoare ultimului an al actualului CFM în cazul în care nu se ajunge la niciun acord privind următorul CFM în timp util, și articolul 30 din actualul acord interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară, respectiv prelungirea plafoanelor aferente exercițiului 2013, ajustate pe baza unui deflator fix de 2% pe an, până la adoptarea unui nou regulament privind CFM; reamintește, în această eventualitate, disponibilitatea sa de a conveni rapid un acord cu Consiliul și cu Comisia care să asigure temeiurile juridice necesare pentru realizarea programelor și politicilor UE în 2014;

3.  ia act de dificultățile în definirea orientărilor generale ale bugetului 2014, întrucât persistă mari incertitudini privind nivelul plafonului angajamentelor pentru 2014; subliniază că acesta ar putea varia între 142,540 miliarde EUR în prețuri 2014 (dacă CFM 2014-2020 ar fi adoptat conform concluziilor Consiliului European din 7-8 februarie 2013) și 155,5 miliarde EUR în prețuri 2014 în cazul prelungirii plafonului 2013;

4.  constată că criza economică și financiară a permis un consens între liderii politici europeni privind o mai bună integrare economică, fiscală, financiară și bancară, precum și o mai bună legislație și a demonstrat necesitatea de stimulare a creșterii pentru consolidarea finanțelor publice; subliniază că un buget european mai mic ar contraveni acestor obiective politice;

Un nivel suficient și realist al plăților

5.  este de părere că înscrierea în buget a unui nivel suficient și realist al plăților la începutul ciclului bugetar ar evita complicații inutile pe parcursul execuției bugetului, astfel cum s-a întâmplat în special cu bugetul 2012;

6.  reamintește că, din cauza poziției intransigente a Consiliului din cadrul negocierilor, nivelul general al plăților înscris în bugetul 2013 este cu 5 miliarde EUR mai scăzut decât estimările Comisiei din proiectul de buget privind necesarul de plăți; subliniază că propunerea Comisiei s-a bazat pe o revizuire în jos a previziunilor pe 2013 prezentate de înseși statele membre și pe premisa că toate cererile de plată primite în 2012 vor fi plătite de la bugetul 2012; este prin urmare extrem de îngrijorat de nivelul plăților din bugetul 2013 și este conștient că acest nivel al creditelor nu va fi suficient pentru a acoperi necesarul efectiv de plăți în 2013 întrucât marja pentru plăți, rămasă sub plafonul plăților din CFM în bugetul 2013, este de 11,2 miliarde EUR, în timp ce doar reportările din 2012 ale necesarului de plăți suplimentare este de peste 16 miliarde; avertizează că amânarea continuă și excesivă a plăților în fiecare exercițiu va crea probleme majore pentru exercițiile viitoare;

7.  acordă o importanță politică majoră declarațiilor comune semnate de Parlament, Consiliu și Comisie la cel mai înalt nivel politic, în decembrie 2012, declarații ce reprezintă o parte integrantă a acordului dintre cele două componente ale autorității bugetare cu privire la bugetul 2013 și conform cărora creditele de plată suplimentare necesare vor fi furnizate la bugetul UE 2013 pentru ca Uniunea să își poată onora plățile și păstra credibilitatea politică și solvabilitatea;

8.  reamintește că, în conformitate cu dispozițiile declarației comune privind plățile 2012, Comisia trebuie să prezinte, în prima parte a anului 2013, un proiect de buget rectificativ care să aibă drept unic scop acoperirea cererilor de plată suspendate în 2012, în valoare de 2,9 miliarde EUR, și îndeplinirea celorlalte obligații juridice restante, fără a aduce atingere execuției corespunzătoare a bugetului 2013; reamintește că, în noiembrie și decembrie 2012, au fost transmise Comisiei cereri de plată suplimentare în cadrul gestiunii partajate privind o sumă totală de aproximativ 16 miliarde EUR, care va trebui plătită în 2013; prin urmare, îndeamnă Comisia să prezinte acest proiect de buget rectificativ fără întârziere și până la sfârșitul lui martie 2013, cu scopul de a evita orice interferență cu procedura bugetară 2014;

9.  invită, de asemenea, Comisia și Consiliul să coopereze în mod constructiv pentru ca, împreună cu Parlamentul, să evite repetarea acestei situații în ciclurile bugetare viitoare prin creșterea preciziei previziunilor și prin convenirea unor estimări bugetare realiste și suficiente care să includă informații clare și detaliate privind natura tuturor plăților estimate;

10.  în acest sens, solicită din nou Comisiei să prezinte Parlamentului și Consiliului rapoarte lunare privind evoluția cererilor de plată ale statelor membre din fondurile structurale, Fondul de coeziune, Fondul pentru dezvoltare rurală și Fondul pentru pescuit (defalcare pe state membre și pe fonduri); informațiile cuprinse în aceste rapoarte lunar ar trebui să constituie baza pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor convenit între instituții;

11.  îndeamnă, de asemenea, să se constituie cât mai curând posibil un grup interinstituțional de lucru privind plățile, care să recurgă la experiența acumulată în reuniunile interinstituționale privind plățile, organizate în cadrul procedurii bugetare 2013; consideră ferm că astfel de reuniuni la nivel politic sunt esențiale pentru evitarea eventualelor neînțelegeri referitor la sumele și estimările pentru necesarul de plăți; consideră că acest grup de lucru ar trebui să trateze cu prioritate problema clivajului dintre previziunile furnizate de autoritățile din statele membre privind cheltuielile de gestiune partajată și nivelul creditelor de plată pe care Consiliul îl impune colectiv în cursul negocierilor bugetare; solicită ca prima reuniune interinstituțională privind plățile să aibă loc în primul semestru din 2013;

12.  este preocupat de faptul că, în ciuda ratei de execuție de 99% la sfârșitul lui 2012, angajamentele restante (RAL - restes à liquider) au crescut cu 10 miliarde EUR în ultimul an și au atins în prezent un nivel fără precedent, de 217,3 miliarde EUR; se așteaptă ca angajamentele restante să fie și mai mari la sfârșitul lui 2013; avertizează împotriva aplicării automate și prea stricte a regulii de dezangajare ca soluție la problema angajamentelor restante, întrucât acest lucru ar contraveni Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă, încheiat de Consiliul European în 2012; consideră că în reuniunile interinstituționale din acest an ar trebui examinată îndeaproape diferența dintre creditele de angajament și cele de plată, cu scopul de a demara un dialog cu Comisia pentru a clarifica pe deplin componența RAL și a evalua dacă actualul nivel înalt al RAL este cauzat în principal de criza economică sau de probleme structurale mai ample; în cel din urmă caz, solicită instituțiilor să coopereze și să adopte un plan de acțiune adecvat pentru rezolvarea în următorul CFM a problemei angajamentelor restante fără precedent; insistă asupra faptului că Consiliul nu ar trebui să decidă a priori nivelul plăților, fără să țină seama de nevoile reale și de obligațiile legale; remarcă, de asemenea, că acumularea RAL subminează de fapt elaborarea unui buget transparent al UE, în care legătura dintre angajamentele și plățile dintr-un anumit exercițiu bugetar să fie evidentă;

13.  reamintește că 2014 este un an de tranziție între două cadre financiare multianuale și așteaptă ca Comisia să își însoțească programarea financiară pentru 2014 cu o evaluare detaliată și realistă a nivelului creditelor, luând în considerare faptul că programul financiar multianual înregistrează un ritm de execuție mai scăzut în primul an decât la final și că, prin urmare, nivelul necesarului de plăți este de obicei mai mic la începutul unei perioade financiare multianuale decât la sfârșitul acesteia iar problema angajamentelor restante la sfârșitul lui 2013 va trebui tratată ca prioritate absolută;

14.  îndeamnă Comisia ca, la adoptarea proiectului de buget 2014, să prezinte dovezi clare și concludente privind legătura dintre nivelul creditelor propuse și punerea în aplicare a Pactului privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă adoptat de Consiliul European în iunie 2012; solicită instituțiilor să îmbunătățească dispozițiile în vigoare cu privire la anumite state membre extrem de afectate de criza financiară, pentru a ameliora capacitatea acestora de a absorbi fonduri structurale și de coeziune și pentru a preveni astfel dezangajarea masivă de credite;

15.  subliniază că negocierile privind bugetul 2013 au demonstrat încă o dată că sistemul de finanțare a bugetului UE – cu contribuții naționale de peste 75 % din veniturile UE – este în contradicție cu dispozițiile și spiritul Tratatului, punând bugetul UE într-o poziție de completă dependență de contribuțiile naționale, situație potențial periculoasă într-un timp în care bugetele naționale sunt sub presiune; îndeamnă ca structura veniturilor Uniunii să fie reformată și prin introducerea unor noi resurse proprii veritabile, cum ar fi taxa pe tranzacțiile financiare și noul TVA la nivel UE; reiterează sprijinul său pentru propunerea Comisiei de reformare a sistemului de resurse proprii;

Rolul bugetului UE în punerea în aplicare a Strategiei UE 2020 și în generarea de creștere economică și locuri de muncă

16.  reamintește că 2014 este prevăzut a fi primul an de punere în aplicare a noului CFM și, prin urmare, este important pentru a asigura un debut reușit noii perioade de programare; consideră că prioritatea bugetului european în 2014 ar trebui să fie susținerea creșterii economice, a competitivității, a creării de locuri de muncă și combaterea șomajului în rândul tinerilor;

17.  reamintește natura specifică a bugetului UE, ce reprezintă doar 1% din PIB-ul UE și este un buget de investiții cu puternic efect de stimulare a creșterii; subliniază că 94 % din acesta se întoarce la statele membre și la cetățenii europeni prin politicile și programele europene și că, prin urmare, nu ar trebui să fie văzut ca o povară suplimentară, ci ca un instrument de stimulare a investițiilor, a creșterii economice și a creării de locuri de muncă în Europa; evidențiază faptul că, pentru regiuni și statele membre, fără contribuțiile de la bugetul UE investițiile publice ar fi minime sau imposibile; consideră că orice scădere a bugetului UE ar spori inevitabil dezechilibrele și ar afecta creșterea economică și forța competitivă ale întregii economii a Uniunii, precum și coeziunea acesteia, și ar submina principiul solidarității ca valoare fundamentală a UE; consideră că solicitările privind o intervenție mai accentuată a UE sunt lipsite de conținut în contextul propunerilor de reducere drastică a fondurilor UE;

18.  ia act de constrângerile economice și bugetare persistente de la nivel național, precum și de eforturile de consolidare fiscală depuse de statele membre; subliniază, cu toate acestea, faptul că bugetul UE reprezintă un instrument eficace pentru investiții și solidaritate, cu o valoare adăugată dovedită atât la nivel european, cât și la nivel național; este convins că capacitatea bugetului de a genera creștere economică, competitivitate și locuri de muncă este și mai importantă pe timp de criză economică, întrucât va crea premisele pentru succesul acestor eforturi de consolidare și că bugetul UE ar trebui să fie văzut ca un instrument pentru ieșirea din criză;

19.  subliniază necesitatea intensificării sprijinului financiar și a activităților îndreptate spre instituirea de sisteme de educație care combină formarea practică cu cea profesională; solicită acordarea unui sprijin mai intens cooperării dintre statele membre în domeniul formării profesionale pentru contracararea cu succes a șomajului în rândul tinerilor; reamintește, în acest sens, propunerea pentru Recomandarea Consiliului privind înființarea unei garanții pentru tineret(5);

20.  reamintește că toate măsurile de stabilizare financiară la nivel macroeconomic luate cu începere din 2008 nu s-au dovedit încă suficiente pentru a pune capăt crizei economice și financiare; consideră, în consecință, că, pentru revenirea la creșterea economică și pentru asigurarea de locuri de muncă în Europa, statele membre ar trebui să își continue eforturile de deblocare a potențialului lor de creștere sustenabilă și cu caracter incluziv, de exemplu prin promovarea educației, a învățării continue de-a lungul vieții și a mobilității; un buget european cu obiective clare, solid și eficient trebuie să facă parte din soluție și este necesar pentru a coordona și sprijini în continuare eforturile naționale;

21.  solicită, în consecință, statelor membre să ia în considerare anumite sinergii între eforturile naționale de consolidare și valoarea adăugată a unui buget UE corect prioritizat, permițând implementarea angajamentelor politice deja asumate la cel mai înalt nivel; reamintește că punerea în aplicare a angajamentelor și a priorităților politice este mult mai eficientă atunci când există o sinergie între bugetele naționale și bugetul UE și subliniază importanța dezbaterilor interparlamentare cu privire la orientările economice și bugetare comune ale statelor membre și ale Uniunii, în cadrul Săptămânii parlamentare europene privind semestrul european pentru coordonarea politicilor economice;

22.  invită Comisia ca, la prezentarea Proiectului de buget 2014, să acorde atenția necesară rolului bugetului UE în cadrul procesului Semestrului european; solicită Comisiei să furnizeze îndeosebi date concludente și concrete privind modul în care Proiectul de buget UE pe care l-a propus poate juca un rol declanșator, catalitic, sinergic și complementar pentru investiții la nivel local, regional și național, necesare pentru realizarea priorităților convenite în cadrul Semestrului european;

23. consideră că, în cea mai mare parte a timpului, cheltuielile UE au potențialul de a crea economii de scară și ar trebui să conducă în mod automat la evaluarea posibilelor economii la nivel național ce ar putea ușura în mod considerabil situația finanțelor publice ale statelor membre;

24.  subliniază nevoia de a profita de toate instrumentele și acțiunile la dispoziția Uniunii Europene pentru a ajuta statele membre să iasă din criză și pentru a preveni crizele viitoare; subliniază rolul esențial jucat de cele trei autorități europene de supraveghere în punerea în aplicare cuprinzătoare a măsurilor de reglementare financiară și a structurilor de supraveghere; invită Comisia să propună fonduri suficiente pentru aceste trei agenții în proiectul său de buget pentru 2014 și să prevadă, atunci când va pregăti evaluarea și revizuirea reglementărilor din ianuarie 2014, un model revizuit de finanțare a acestor agenții care să le sporească independența, garantând în același timp unitatea bugetului UE;

25.  subliniază efectul strategic al alegerii priorităților pentru 2014, ca prim an al următorului CFM; subliniază nevoia urgentă ca UE să promoveze creșterea economică și competitivitatea, cu scopul de a crea locuri de muncă și oportunități, mai ales pentru tineri;

26.  reamintește, în această privință, faptul că Strategia UE 2020 ar trebui să fie în centrul următorului CFM (2014 - 2020) și îndeamnă Comisia să stabilească priorități și să indice clar toate investițiile conexe în bugetul 2014, cu accent pe investițiile în domeniul triunghiului cunoașterii (educație, cercetare, inovare), al infrastructurii, al IMM-urilor, al energiei din surse regenerabile, al dezvoltării durabile, al spiritului de antreprenoriat - în special locuri de muncă pentru tineri, și al competențelor, precum și pe consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale;

27.  deplânge reducerile orizontale realizate ca de obicei de Consiliu și îl avertizează cu privire la tentația de a recurge din nou la astfel de reduceri artificiale; va acorda o atenție deosebită asigurării unui nivel suficient al plăților pentru politicile și programele care promovează creșterea economică și competitivitatea;

28.  intenționează să continue analizarea în detaliu a intenției Comisiei de a reduce efectivul de personal din instituțiile UE și reamintește că acesta este un obiectiv general; ia act de impactul negativ pe care astfel de măsuri îl pot avea asupra implementării rapide, regulate și eficace a măsurilor și a programelor UE; consideră trebuie asigurată și chiar consolidată eficiența aparatului administrativ; consideră că orice revizuire pe termen scurt sau lung a efectivului de personal ar trebui să se bazeze pe o analiză prealabilă de impact și să ia în considerare în mod corespunzător, printre alte aspecte, obligațiile juridice ale Uniunii și noile competențe și sarcini suplimentare conferite instituțiilor prin tratate; reamintește Declarația comună privind agențiile descentralizate, îndeosebi abordarea comună anexată și dispozițiile acesteia privind alocarea de noi sarcini agențiilor;

o
o   o

29.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2012)0486.
(4) JO L 66, 8.3.2013.
(5) COM(2012)0729.


Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014
PDF 341kWORD 28k
Rezoluţie
Anexă
Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2013 referitoare la componența Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 (2012/2309(INL))
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 14 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii,

–  având în vedere Tratatul privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolele 41, 48 și 74f din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 octombrie 2007 privind componența Parlamentului European(1),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0041/2013),

A.  întrucât articolul 2 alineatele (1) și (2) din Protocolul nr. 36 expiră la sfârșitul legislaturii 2009-2014;

B.  întrucât se așteaptă ca Republica Croația să adere la Uniune înaintea alegerilor pentru Parlamentul European, care urmează să se desfășoare în primăvara anului 2014, și întrucât la sfârșitul legislaturii 2009-2014 vor expira dispozițiile articolului 19 alineatul (1) din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice;

C.  întrucât ar trebui luate în considerație schimbările demografice care au avut loc de la ultimele alegeri pentru Parlamentul European,

D.  întrucât instituirea unui sistem durabil de repartizare a locurilor în Parlamentul European ar trebui luată în considerare numai împreună cu o revizuire a sistemului de votare în Consiliu, ca parte a unei reforme generale a instituțiilor Uniunii, care ar trebui definită în cadrul unei convenții, convocate în temeiul articolului 48 alineatul (3) din TUE și întrucât o astfel de reformă ar trebui să recunoască, în baza tratatelor, că fundamentul democratic al Uniunii constă în reprezentarea atât a cetățenilor, cât și a statelor membre,

E.  întrucât repartizarea locurilor în viitoarea legislatură nu ar trebui să se facă în mod arbitrar ci, dimpotrivă, ar trebui să aibă la bază criterii obiective, aplicate în mod pragmatic și întrucât o astfel de repartizare ar trebui să compenseze câștigul în termeni de număr de locuri cu pierderile, astfel încât pierderile să nu fie mai mari de un singur loc pe stat membru,

1.  transmite Consiliului European propunerea anexată de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European pentru legislatura 2014-2019, în temeiul dreptului său de inițiativă prevăzut la articolul 14 alineatul (2) din TUE;

2.  subliniază necesitatea urgentă de a adopta această decizie, care impune aprobarea sa, de îndată ce Tratatul privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană va intra în vigoare, astfel încât statele membre să poată adopta, în timp util, dispozițiile interne necesare în vederea organizării alegerilor pentru Parlamentul European pentru legislatura 2014-2019;

3.  se angajează să înainteze foarte curând o propunere vizând îmbunătățirea aranjamentelor practice pentru organizarea alegerilor din 2014;

4.  se angajează să prezinte până la sfârșitul anului 2015 o nouă propunere de decizie a Consiliului European în vederea instituirii, cu suficient timp înainte de începutul legislaturii 2019-2024, a unui sistem durabil și transparent care să permită, în viitor, înainte de fiecare noi alegeri pentru Parlamentul European, o distribuire obiectivă a locurilor între statele membre, pe baza principiului proporționalității descrescătoare prevăzut la articolul 1 din propunerea anexată de decizie, ținând seama de orice modificare a numărului acestora și de evoluțiile demografice, constatate în mod corespunzător, și fără a exclude posibilitatea rezervării unui număr de locuri pentru deputații aleși pe liste transnaționale;

5.  observă că instituirea unui nou sistem de repartizare a locurilor în Parlamentul European ar trebui făcută împreună cu o revizuire a sistemului de votare în Consiliu, ca parte a unei revizuiri necesare a tratatelor; hotărăște să prezinte propuneri în acest sens în cadrul următoarei convenții ce va fi convocată în temeiul articolului 48 alineatul (3) din TUE;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, precum și propunerea anexată de decizie a Consiliului European, împreună cu raportul susmenționat al Comisiei sale pentru afaceri constituționale, Consiliului European și guvernului și parlamentului Republicii Croația, precum și, spre informare, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

ANEXĂ LA REZOLUȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Propunere de decizie a Consiliului European de stabilire a componenței Parlamentului European

CONSILIUL EUROPEAN,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 14 alineatul (2),

având în vedere articolul 2 alineatul (3) din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii,

având în vedere inițiativa Parlamentului European,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)  Articolul 2 alineatele (1) și (2) din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii expiră la sfârșitul legislaturii 2009-2014.

(2)  Articolul 19 alineatul (1) din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, vor expira la sfârșitul legislaturii 2009-2014.

(3)  Este necesar să se respecte, fără întârziere, dispozițiile articolului 2 alineatul (3) din Protocolul nr. 36 și, prin urmare, să se adopte decizia prevăzută la articolul 14 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, pentru a permite statelor membre să adopte, în timp util, dispozițiile interne necesare în vederea organizării alegerilor pentru Parlamentul European pentru legislatura 2014-2019.

(4)  Prezenta decizie respectă criteriile prevăzute la articolul 14 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, și anume: numărul reprezentanților cetățenilor Uniunii să nu depășească 750 de deputați, plus Președintele, această reprezentare să fie asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim de șase deputați pentru fiecare stat membru, fără ca vreunui stat membru să i se atribuie mai mult de 96 de locuri,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În aplicarea principiului proporționalității descrescătoare prevăzut la articolul 14 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, se respectă următoarele principii:

   la repartizarea locurilor în Parlamentul European se folosește integral numărul minim și cel maxim stabilit în Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel încât să se reflecte cât mai fidel cu putință mărimea populațiilor respective ale statelor membre;
   raportul dintre populație și numărul de locuri pentru fiecare stat membru, înainte de a fi rotunjit la un număr întreg, variază în funcție de populația statului respectiv, astfel încât fiecare deputat în Parlamentul European dintr-un stat membru mai populat să reprezinte mai mulți cetățeni decât fiecare deputat dintr-un stat membru mai puțin populat, precum și invers, cu cât populația unui stat membru este mai mare, cu atât statul membru respectiv are dreptul la un număr mai mare de locuri.

Articolul 2

Populația totală a statelor membre se calculează de către Comisie (Eurostat) pe baza datelor furnizate de către statele membre, în conformitate cu metoda instituită printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului.

Articolul 3

În temeiul articolului 1, numărul de reprezentanți în Parlamentul European aleși în fiecare stat membru se stabilește după cum urmează, cu efect de la începutul legislaturii 2014-2019:

Belgia

21

Bulgaria

17

Republica Cehă

21

Danemarca

13

Germania

96

Estonia

6

Irlanda

11

Grecia

21

Spania

54

Franța

74

Croația

11

Italia

73

Cipru

6

Letonia

8

Lituania

11

Luxemburg

6

Ungaria

21

Malta

6

Țările de Jos

26

Austria

18

Polonia

51

Portugalia

21

România

32

Slovenia

8

Slovacia

13

Finlanda

13

Suedia

20

Regatul Unit

73

Articolul 4

Prezenta decizie se revizuiește cu suficient timp înainte de începutul legislaturii 2019-2024, pentru a institui un sistem care să permită în viitor, înainte de fiecare noi alegeri pentru Parlamentul European, o redistribuire echitabilă, durabilă și transparentă a locurilor între statele membre, pe baza principiului proporționalității descrescătoare prevăzut la articolul 1, ținând seama de orice modificare a numărului acestora și de evoluțiile lor demografice, constatate în mod corespunzător, precum și de sistemul de votare din Consiliu.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la ….

Pentru Consiliul European

Președintele

(1) JO C 227 E, 4.9.2008, p. 132 (Raportul Lamassoure-Severin).


Definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase
PDF 209kWORD 23k
Rezoluţia Parlamentului European din 13 martie 2013 referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (2013/2524(RPS))
P7_TA(2013)0083B7-0091/2013

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89(1) al Consiliului și în special articolul 26,

–  având în vedere proiectul de Regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (D 024615/02) (proiectul de regulament al Comisiei),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE(2),

–  având în vedere compendiul de produse vegetale al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) despre care s-a scris că include substanțe de origine naturală care ar putea reprezenta o problemă pentru sănătatea umană în cazul în care sunt utilizate în alimente și în suplimente alimentare(3),

–  având în vedere avizul Comitetului științific pentru alimentație al Comisiei Europene din 2 februarie 2002 privind tuiona(4),

–  având în vedere articolul 5a alineatul(3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(5),

–  având în vedere articolul 88 alineatele (2) și (3) și alineatul (4)(c) din Regulamentul de procedură,

A.  întrucât băuturile spirtoase sunt clasificate în categorii conform definiților prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE )nr. 110/2008;

B.  întrucât anexele la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 pot fi modificate prin intermediul unor măsuri adoptate de către Comisie în cadrul procedurii de reglementare cu control, în conformitate cu articolul 26 din acest Regulament;

C.  întrucât, în conformitate cu considerentul 2 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, măsurile aplicabile sectorului băuturilor spirtoase ar trebui să protejeze reputația pe care acestea au dobândit-o în Uniunea Europeană și pe piața mondială, ținându-se seama în continuare de practicile tradiționale utilizate în producerea de băuturi spirtoase;

D.  întrucât, în conformitate cu considerentul 6 din Regulamentul (CE) nr. 110/2008, chiar dacă definițiile băuturilor spirtoase pot fi completate sau actualizate, printre altele, în cazul în care nu existau definiții anterioare sau acestea erau insuficiente, ele ar trebui să continue să respecte practicile de calitate tradiționale;

E.  întrucât absintul, o băutură spirtoasă produsă tradițional în mai multe state membre, nu a fost, până în prezent, definit ca o categorie de produs în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008;

F.  întrucât Comisia propune, la articolul 1, litera (c), din propunerea sa de regulament, inserarea unei definiții a absintului în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, care ar prevede un nivel minim de anetol de 0,5 grame la litru;

G.  întrucât absintul este cunoscut în general ca o băutură spirtoasă produsă prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă sau a unui distilat de origine agricolă cu pelin de absint (Artemisia absinthium L.), pelin roman (Artemisia pontica L.), anason (Pimpinella anisum L.), fenicul (Foeniculum vulgare Mill.) și alte ierburi, în funcție de disponibilitatea regională a acestora;

H.  întrucât, în funcție de disponibilitatea regională a anumitor ierburi și de diferitele preferințe ale consumatorilor, în multe state membre, practicile tradiționale de producție a absintului au ajuns să difere într-o anumită măsură, astfel încât nu toate rețetele tradiționale prevăd un nivel minim de anetol, iar nivelul de anetol din multe produse disponibile în prezent pe piață rămâne sub nivelul de 0,5 grame la litru propus de Comisie;

I.  întrucât la data intrării în vigoare a propunerii de regulament al Comisiei, ca urmare a acestei nou-introduse definiții a absintului, producătorii acestor variații de absint ar trebui, fie să se abțină de la utilizarea termenului „absint” ca denumire de vânzare, fie să-și modifice rețetele de lungă durată, fără a aduce atingere metodelor tradiționale de producție;

J.  întrucât o astfel de modificare a caracteristicilor intrinseci ale produsului poate irita consumatorii și, prin urmare, poate submina încrederea acestora;

K.  întrucât absintul ca o categorie de produse ar putea fi definit într-un mod care să asigure respectarea varietăților regionale în loc să se ceară producătorilor să schimbe metodele tradiționale de producție;

L.  întrucât producătorii de absint ar putea fi, de asemenea, obligați să includă cantitatea de anetol în lista de ingrediente;

M.  întrucât, în plus, conform considerentului 2 din Regulamentul (CE) nr 110/2008, măsurile aplicabile sectorului băuturilor spirtoase ar trebui să contribuie la atingerea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor;

N.  întrucât, în plus, Comisia propune, la articolul 1, litera (c), din proiectul său de regulament ca definiția absintului să includă o cerință privind o cantitate de tuionă (alfa și beta) între 5 și 35 de miligrame la litru;

O.  întrucât compendiul de produse vegetale al EFSA despre care s-a scris că include substanțe de origine naturală care ar putea reprezenta o problemă pentru sănătatea umană în cazul în care sunt utilizate în alimente și în suplimente alimentar include tuiona conținută în Artemisia absinthium L.;

P.  întrucât, în conformitate cu avizul său din 2 februarie 2002, Comitetul științific pentru alimentație al Comisiei nu a considerat oportun să definească tuiona ca substanță aromatizantă identificată chimic și a sprijinit aplicarea, în alimente și băuturi, a limitelor superioare care erau în vigoare la momentul adoptării avizului și care rămân în vigoare în conformitate cu anexa III la Regulamentul (CE) nr 1334/2008;

Q.  întrucât anumiți producători de absint au început să utilizeze ierburi din familia Artemisia care nu conțin tuionă sau doar niveluri foarte scăzute din această substanță;

R.  întrucât prevederea unui nivel minim de tuionă, ca parte a unei definiții a absintului, este, prin urmare, în contradicție cu actuala paradigmă de abordare a acestei substanțe potențial dăunătoare;

S.  întrucât precizarea nivelurilor minime de tuionă pentru absint nu adaugă o caracteristică indispensabilă definiției acestei băuturi spirtoase;

1.  consideră că acest proiect de regulament al Comisiei nu este compatibil cu scopul și conținutul Regulamentului (CE) nr. 110/2008;

2.  se opune adoptării proiectului de Regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 39, 13.2.2008, p. 16.
(2) JO L 354, 31.12.2008, p. 34.
(3) Jurnalul EFSA 2012; 10(5): 2663.
(4) Comitetul științific pentru alimentație al Comisiei Europene a funcționat până în 2003, la înființarea oficială a EFSA. La 2 decembrie 2002, Comitetul a adoptat un aviz cu privire la tuiona, care a fost publicat la 6 februarie 2003 cu referirea SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 final.
(5) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


Plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)
PDF 793kWORD 103k
Decizia Parlamentului European din 13 martie 2013 privind deschiderea negocierilor şi mandatul pentru negocierile interinstituţionale referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)2013/2528(RSP))
P7_TA(2013)0084B7-0079/2013

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere articolul 70 alineatul (2) și articolul 70a din Regulamentul său de procedură,

  având în vedere că pachetul financiar specificat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit până când nu se ajunge la un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

decide să deschidă negocieri interinstituționale pe baza următorului mandat:

MANDATE

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” prezintă potențialele provocări, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună (PAC) după 2013. În lumina dezbaterii pe marginea respectivei comunicări, PAC trebuie reformată cu începere de la 1 ianuarie 2014. Reforma respectivă trebuie să cuprindă toate instrumentele principale ale PAC, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. Ținând seama de amploarea acestei reforme, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 73/2009 să fie abrogat și înlocuit cu un text nou. De asemenea, în măsura posibilităților, reforma trebuie să raționalizeze și să simplifice dispozițiile.
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” prezintă potențialele provocări, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună (PAC) după 2013. În lumina dezbaterii pe marginea respectivei comunicări, PAC ar trebui reformată cu începere de la 1 ianuarie 2014. Reforma respectivă ar trebui să cuprindă toate instrumentele principale ale PAC, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. Ținând seama de amploarea acestei reforme, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 73/2009 să fie abrogat și înlocuit cu un text nou. De asemenea, reforma ar trebui să raționalizeze și să simplifice dispozițiile.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Este nevoie de o politică agricolă comună puternică, susținută de un buget suficient, cu o creștere reală pentru perioada 2007-2013, pentru a permite Uniunii Europene să producă în orice moment cantitatea și varietatea necesară de produse alimentare de înaltă calitate și să contribuie la promovarea ocupării forței de muncă, menținerea și producerea de bunuri de mediu, combaterea schimbărilor climatice și gestionarea teritoriului. În plus, PAC ar trebui să se bazeze pe dispoziții ușor de înțeles de către fermieri, de către alte părți interesate și de către cetățeni în general, pentru a asigura transparența punerii în aplicare, a permite supravegherea și a reduce costurile suportate de operatori și administratori.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)
(1b)  Unul dintre obiectivele principale și una dintre cerințele-cheie ale reformei PAC este reducerea sarcinii administrative. Acest obiectiv ar trebui luat în mod ferm în considerare atunci când se stabilesc dispozițiile relevante privind schemele de sprijin direct. Numărul schemelor de sprijin nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar, iar fermierii și statele membre ar trebui să poată îndeplini respectivele cerințe și obligații fără o birocrație excesivă. Ar trebui folosite niveluri de toleranță stabilite în funcție de practică, limite rezonabile de minimis și un echilibru adecvat între încredere și control pentru a reduce viitoarea povară administrativă a statelor membre și a beneficiarilor.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Pentru a ține seama de noua legislație privind schemele de sprijin care poate fi adoptată după intrarea în vigoare a prezentului regulament, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290, în scopul modificării listei schemelor de sprijin reglementate de prezentul regulament.
(8)  Pentru a ține seama de noua legislație privind schemele de sprijin care poate fi adoptată după intrarea în vigoare a prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei, în scopul modificării listei schemelor de sprijin prevăzute în anexa I la prezentul regulament.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Pentru a se ține seama de anumite elemente noi și pentru a se garanta protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat, în scopul stabilirii mai multor definiții privind accesul la sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament, al stabilirii cadrului în care statele membre trebuie să definească activitățile minime care trebuie efectuate pe suprafețele păstrate în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau cultivare, precum și criteriile care trebuie îndeplinite de către fermieri a se considera că aceștia au respectat obligația de menținere a suprafeței agricole într-o stare adecvată pentru cultivare și criteriile pentru determinarea predominanței ierbii și a altor plante furajere erbacee în ceea ce privește pajiștile permanente.
(9)  Pentru a se ține seama de anumite elemente noi și pentru a se garanta protecția drepturilor beneficiarilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea criteriilor cu care statele membre definesc activitățile minime care trebuie efectuate pe suprafețele păstrate în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau cultivare, precum și cadrul în care statele membre ar trebui să definească criteriile care trebuie îndeplinite de către fermieri pentru a se considera că aceștia au respectat obligația de menținere a suprafeței agricole într-o stare adecvată pentru cultivare.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Pentru a se garanta protecția drepturilor beneficiarilor, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat, în scopul adoptării de norme privind baza de calculare a reducerilor pe care statele membre urmează să le aplice fermierilor în temeiul aplicării disciplinei financiare.
eliminat
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Experiența dobândită prin aplicarea diverselor scheme de sprijin pentru fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în unele cazuri, acordat unor beneficiari al căror scop comercial nu era deloc, sau era doar marginal, orientat către realizarea unei activități agricole, precum aeroporturi, companii de căi ferate, societăți imobiliare și societăți care administrează terenuri sportive. Pentru a asigura o mai bună orientare a sprijinului, statele membre trebuie să se abțină de la a acorda plăți directe unor asemenea persoane fizice și juridice. Fermierii mai mici cu jumătate de normă contribuie în mod direct la vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care aceștia nu trebuie împiedicați să primească ajutoare directe.
(13)  Experiența dobândită prin aplicarea diverselor scheme de sprijin pentru fermieri demonstrează că sprijinul a fost, în unele cazuri, acordat unor persoane fizice și juridice al căror scop comercial nu era deloc, sau era doar marginal orientat către realizarea unei activități agricole. Pentru a asigura o mai bună orientare a sprijinului și pentru a-l adapta cât mai bine situațiilor naționale, este important ca responsabilitatea definirii noțiunii de „fermier activ” să fie încredințată fiecărui stat membru. Astfel, statele membre ar trebui să se abțină de la a acorda plăți directe unor entități precum societăți de transport, aeroporturi, societăți imobiliare, societăți care administrează terenuri sportive, campinguri și întreprinderi miniere, cu excepția cazului în care acestea pot dovedi că îndeplinesc criteriile pentru fi considerate fermieri activi. Fermierii mai mici cu jumătate de normă contribuie în mod direct la vitalitatea zonelor rurale, motiv pentru care aceștia nu ar trebui împiedicați să primească ajutoare directe.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Repartizarea sprijinului direct pentru venit între fermieri se caracterizează prin faptul că se alocă sume disproporționate unui număr destul de redus de mari beneficiari. Datorită economiilor de mari proporții, beneficiarii mai mari nu necesită același nivel de sprijin unitar pentru ca obiectivul sprijinului pentru venit să fie atins în mod eficient. În plus, datorită potențialului lor de adaptare, marilor beneficiari le este mai ușor să funcționeze cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. Prin urmare, pentru a îmbunătăți repartizarea plăților între fermieri, este corect să se introducă un sistem pentru marii beneficiari, în care nivelul sprijinului să fie redus progresiv și, în cele din urmă, plafonat. Acest sistem trebuie să țină însă seama de intensitatea muncii remunerate pentru a se evita efectele disproporționate asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți angajați. Respectivele niveluri maxime nu trebuie să se aplice plăților acordate pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea determina reducerea efectelor benefice pe care acestea urmăresc să le realizeze. Pentru ca plafonarea să devină eficace, statele membre trebuie să stabilească anumite criterii pentru a evita tranzacțiile abuzive ale unor fermieri care doresc să evite efectele acesteia. Veniturile obținute prin reducerea și de plafonarea plăților destinate marilor beneficiari trebuie să rămână în statele membre în care au fost generate și trebuie să fie utilizate pentru finanțarea de proiecte care aduc o contribuție semnificativă în domeniul inovării, în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului din … privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [RDR].
(15)  Repartizarea sprijinului direct pentru venit între fermieri se caracterizează prin faptul că se alocă sume disproporționate unui număr destul de redus de mari beneficiari. Datorită economiilor de mari proporții, beneficiarii mai mari nu necesită același nivel de sprijin unitar pentru ca obiectivul sprijinului pentru venit să fie atins în mod eficient. În plus, datorită potențialului lor de adaptare, marilor beneficiari le este mai ușor să funcționeze cu niveluri mai reduse de sprijin unitar. Prin urmare, pentru a îmbunătăți repartizarea plăților între fermieri, este corect să se introducă un sistem pentru marii beneficiari, în care nivelul sprijinului să fie redus progresiv și, în cele din urmă, plafonat. Acest sistem ar trebui să țină însă seama de munca remunerată, inclusiv de salariile și costurile cu contractorii, pentru a se evita efectele disproporționate asupra exploatațiilor mari cu foarte mulți angajați. Respectivele niveluri maxime nu ar trebui să se aplice plăților acordate pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, întrucât acest lucru ar putea determina reducerea efectelor benefice pe care acestea urmăresc să le realizeze. Pentru ca plafonarea să devină eficace, statele membre ar trebui să stabilească anumite criterii pentru a evita tranzacțiile abuzive ale unor fermieri care doresc să evite efectele acesteia. Veniturile obținute prin reducerea și plafonarea plăților destinate marilor beneficiari ar trebui să rămână în statele membre în care au fost generate și ar trebui să fie utilizate pentru finanțarea de proiecte care aduc o contribuție semnificativă în domeniul inovării și al dezvoltării rurale, în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] al Parlamentului European și al Consiliului din … privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [RDR]. Ulterior va fi posibil ca statele membre să aloce sumele generate de plafonare beneficiarilor mai mari, care au făcut obiectul unui exercițiu de plafonare, în scopuri de investiții în inovare.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  În vederea asigurării unei mai bune distribuții a sprijinului între terenurile agricole din Uniune, inclusiv în statele membre care au aplicat schema de plată unică pe suprafață prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 73/2009, o nouă schemă de plată de bază trebuie să înlocuiască schema de plată unică prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și menținută în Regulamentul (CE) nr. 73/2009, care a combinat mecanismele de sprijin existente anterior într-o schemă unică de plăți directe decuplate. Această măsură trebuie să determine expirarea drepturilor la plată obținute în temeiul regulamentelor respective și alocarea de drepturi la plată noi, deși tot pe baza numărului de hectare eligibile aflate la dispoziția fermierilor în primul an de implementare a schemei.
(20)  În vederea asigurării unei mai bune distribuții a sprijinului între terenurile agricole din Uniune, inclusiv în statele membre care au aplicat schema de plată unică pe suprafață prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 73/2009, o nouă schemă de plată de bază ar trebui să înlocuiască schema de plată unică prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și menținută în Regulamentul (CE) nr. 73/2009, care a combinat mecanismele de sprijin existente anterior într-o schemă unică de plăți directe decuplate. Statele membre ar trebui să își modifice sistemele actuale de sprijin pentru a le armoniza cu prezentul regulament, fără a elimina în mod obligatoriu modelele lor actuale de plăți directe.
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)   Datorită integrării succesive a mai multor sectoare în schema de plată unică și perioadei următoare de ajustare acordate fermierilor, a devenit tot mai dificil să se justifice prezența unor diferențe individuale semnificative în ceea ce privește nivelul sprijinului pe hectar, rezultate din utilizarea referințelor istorice. Prin urmare, sprijinul direct pentru venit trebuie să fie distribuit mai echitabil între statele membre, prin reducerea legăturii cu referințele istorice și având în vedere contextul general al bugetului Uniunii. Pentru a se asigura o repartizare mai egală a sprijinului direct, ținându-se totodată seama de diferențele care persistă în ceea ce privește nivelul salariilor și costurile de producție, nivelurile sprijinului direct pe hectar trebuie să fie ajustate progresiv. În perioada în cauză, toate statele membre care acordă plăți directe sub nivelul de 90% din media UE trebuie să elimine o treime din decalajul dintre nivelul lor actual și acest nivel. Această convergență trebuie să fie finanțată proporțional de către toate statele membre care acordă plăți directe peste media Uniunii. În plus, toate drepturile la plată activate în 2019 într-un stat membru sau într-o regiune trebuie să aibă o valoare unitară uniformă, ca urmare a convergenței către această valoare care trebuie obținută prin măsuri lineare în cursul perioadei de tranziție. Cu toate acestea, pentru a se evita consecințele financiare perturbatoare pentru fermieri, statele membre care au utilizat schema de plată unică și în special modelul istoric, trebuie autorizate ca, la calcularea valorii drepturilor la plată în primul an de aplicare a noii scheme, să țină seama, parțial, de factori istorici. Dezbaterea privind următorul cadru financiar multianual pentru perioada care începe în 2021 trebuie să axeze, de asemenea, asupra obiectivului de convergență totală prin distribuirea în mod egal a sprijinului direct în întreaga Uniune Europeană pe durata perioadei respective.
(21)   Pe lângă convergența sprijinului la nivel național și regional, ar trebui să se adapteze și pachetele naționale de plăți directe pentru ca statele membre în cazul cărora plățile directe pe hectar se situează sub nivelul de 70 % din media Uniunii să reducă cu 30 % propriul decalaj în raport cu media UE. Pentru statele membre în cazul cărora plățile directe sunt cuprinse între 70 %-80 % din media UE, decalajul ar trebui să fie redus cu 25 % și pentru statele membre în cazul cărora plățile directe sunt de peste 80 % din media respectivă, decalajul ar trebui să fie redus cu 10 %. După aplicarea acestor mecanisme, niciun stat membru nu ar trebui să primească sprijin sub nivelul de 55 % din media Uniunii în 2014, respectiv 75 % din media Uniunii în 2019. Pentru statele membre în cazul cărora nivelul sprijinului este peste media Uniunii, efortul acestora de convergență nu ar trebui să conducă la o scădere sub media respectivă. Această convergență ar trebui să fie finanțată proporțional de către toate statele membre în cazul cărora plățile directe se situează peste media Uniunii.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)
(21a)  Pe lângă convergența sprijinului prin plăți la nivel național și regional, ar trebui adaptate și pachetele naționale de plăți directe pentru ca statele membre în cazul cărora nivelul plăților directe pe hectar se situează sub 70 % din media Uniunii să reducă cu 30 % propriul decalaj în raport cu media UE. În statele membre în care nivelul plăților directe este cuprins între 70 %-80 % din medie, decalajul ar trebui să fie redus cu 25 % și în statele membre în care nivelul plăților directe este de peste 80 % din medie, decalajul ar trebui să fie redus cu 10 %. După realizarea acestor ajustări, în niciun stat membru nivelul sprijinului primit nu ar trebui să fie sub de 65 % din media Uniunii. În cazul statelor membre în care nivelul plăților este peste media Uniunii, efortul de convergență nu ar trebui să conducă la o scădere a respectivelor niveluri sub medie. Convergența ar trebui să fie finanțată proporțional de către toate statele membre în care plățile directe sunt peste media Uniunii.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Experiența dobândită prin aplicarea schemei de plată unică arată că unele dintre principalele elemente ale acesteia trebuie păstrate, inclusiv stabilirea plafoanelor naționale pentru a se garanta că nivelul total al sprijinului nu depășește actualele constrângeri bugetare. Statele membre trebuie, de asemenea, să creeze în continuare o rezervă națională care trebuie să fie folosită pentru a facilita participarea a noi tineri fermieri la schemă sau care poate fi utilizată pentru a lua în considerare necesitățile specifice din anumite regiuni. Normele privind transferul și utilizarea drepturilor la plată trebuie menținute dar, dacă este posibil, simplificate.
(22)  Experiența dobândită prin aplicarea schemei de plată unică arată că unele dintre principalele elemente ale acesteia ar trebui păstrate, inclusiv stabilirea plafoanelor naționale pentru a se garanta că nivelul total al sprijinului nu depășește actualele constrângeri bugetare. Statele membre ar trebui, de asemenea, să creeze în continuare, cel puțin în primul an al noii scheme de plată de bază, o rezervă națională care să poată fi gestionată la nivel regional și care ar trebui să fie folosită pentru a facilita participarea tinerilor fermieri și a noilor fermieri la schemă sau care poate fi utilizată pentru a lua în considerare necesitățile specifice din anumite regiuni. Normele privind transferul și utilizarea drepturilor la plată ar trebui menținute dar, dacă este posibil, simplificate.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)
(22a)  Ar trebui să li se permită statelor membre să stabilească un coeficient de reducere, care ar putea lua valoarea zero pentru a da posibilitatea de a reduce suprafețele eligibile cu potențial de producție mai mic sau pentru producții specifice.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  Pentru a se garanta protecția drepturilor beneficiarilor și pentru a se clarifica situațiile specifice care pot apărea în cursul aplicării schemei de plată de bază, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat, în scopul adoptării de norme privind eligibilitatea și accesul fermierilor la schema de plată de bază în caz de moștenire și de moștenire anticipată, în caz de moștenire prin contract de arendare, de schimbare a formei sau a denumirii juridice, precum și în caz de fuziune sau de scindare a exploatației; în scopul adoptării de norme privind calcularea valorii și a numărului de drepturi la plată sau a creșterii valorii acestora în ceea ce privește alocarea de drepturi la plată, inclusiv norme privind posibilitatea de a stabili o valoare și un număr provizoriu de drepturi la plată sau o creștere provizorie a valorii drepturilor la plată alocate pe baza cererii fermierului, norme privind condițiile de stabilire a valorii și a numărului provizoriu și definitiv de drepturi la plată, precum și norme referitoare la cazurile în care un contract de vânzare sau de arendare ar putea afecta alocarea unor drepturi la plată; în scopul adoptării de norme privind modificarea valorii unitare a drepturilor la plată în cazul părților de drepturi la plată și criterii pentru alocarea drepturilor la plată în conformitate cu utilizarea rezervei naționale și fermierilor care nu au solicitat sprijin în 2011.
(23)  Pentru a se garanta protecția drepturilor beneficiarilor și pentru a se clarifica situațiile specifice care pot apărea în cursul aplicării schemei de plată de bază, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei, în scopul adoptării de norme privind eligibilitatea și accesul fermierilor la schema de plată de bază în caz de moștenire și de moștenire anticipată, în caz de moștenire prin contract de arendare, de schimbare a formei sau a denumirii juridice, precum și în caz de fuziune sau de scindare a exploatației; în scopul adoptării de norme privind calcularea valorii și a numărului de drepturi la plată sau a creșterii valorii acestora în ceea ce privește alocarea de drepturi la plată, inclusiv norme privind posibilitatea de a stabili o valoare și un număr provizoriu de drepturi la plată sau o creștere provizorie a valorii drepturilor la plată alocate pe baza cererii fermierului, norme privind condițiile de stabilire a valorii și a numărului provizoriu și definitiv de drepturi la plată, precum și norme referitoare la cazurile în care un contract de vânzare sau de arendare ar putea afecta alocarea unor drepturi la plată; în scopul adoptării de norme privind modificarea valorii unitare a drepturilor la plată în cazul părților de drepturi la plată și criterii pentru alocarea drepturilor la plată în conformitate cu utilizarea rezervei naționale și fermierilor care nu au solicitat sprijin în perioada 2009-2011.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)
(24a)  Ar trebui să li se permită statelor membre să utilizeze o parte din plafoanele lor naționale pentru a acorda fermierilor o plată anuală complementară pentru primele hectare, în scopul de a lua mai bine în considerare diversitatea fermelor din punctul de vedere al dimensiunii lor economice, al tipului de producție ales și al forței de muncă.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Unul dintre obiectivele noii PAC este sporirea performanței de mediu prin introducerea, în cadrul plăților directe, a unei componente obligatorii de „ecologizare”, care va sprijini practicile agricole benefice pentru climă și mediu aplicabile în întreaga Uniune. În acest scop, statele membre trebuie să utilizeze o parte din plafoanele lor naționale pentru plăți directe pentru a acorda o plată anuală, pe lângă plata de bază, pentru practicile obligatorii care trebuie aplicate de către fermierii care abordează în mod prioritar obiectivele strategice în domeniul climei și al mediului. Practicile respective trebuie să ia forma unor acțiuni simple, generalizate, necontractuale și anuale care depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt legate de agricultură, precum diversificarea culturilor, întreținerea pajiștilor permanente și zonele de interes ecologic. Caracterul obligatoriu al practicilor respective trebuie să se aplice și fermierilor ale căror exploatații sunt integral sau parțial situate în zonele „Natura 2000”, care fac obiectul Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, și al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, câtă vreme aceste practici sunt compatibile cu obiectivele directivelor respective. Fermierii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 trebuie să beneficieze de componenta „ecologizare” fără a îndeplini nicio altă obligație, având în vedere beneficiile de mediu recunoscute ale sistemelor agricole ecologice. Nerespectarea componentei „ecologizare” ar trebui să conducă la aplicarea de penalități pe baza articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR].
(26)  Unul dintre obiectivele noii PAC este sporirea performanței de mediu. În acest scop, statele membre ar trebui să utilizeze o parte din plafoanele lor naționale pentru plăți directe pentru a acorda o plată anuală pentru practicile obligatorii care trebuie aplicate de către fermierii care abordează în mod prioritar obiectivele strategice în domeniul climei și al mediului. Practicile respective ar trebui să ia forma unor acțiuni simple, generalizate, necontractuale și anuale care depășesc cadrul ecocondiționalității și sunt legate de agricultură, precum diversificarea culturilor, întreținerea pajiștilor și a pășunilor permanente și zonele de interes ecologic. Fermierii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, beneficiarii plăților pentru agromediu și climă, stabilite în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR], și fermierii ale căror exploatații sunt situate în zonele „Natura 2000” ar trebui să beneficieze de componenta „ecologizare” fără a îndeplini nicio altă obligație. În anumite condiții, fermierii ale căror exploatații sunt certificate în conformitate cu sistemele naționale de certificare ecologică ar trebui să poată beneficia, de asemenea, de componenta „ecologizare”. Fermierii ar trebui să fie scutiți de obligația diversificării culturilor și de obligațiile legate de zonele de interes ecologic, în cazul în care cel puțin 75 % din exploatația lor este acoperită de pajiști și pășuni permanente sau de culturi aflate sub apă. Această excepție ar trebui aplicată numai în cazul în care terenul arabil din terenul agricol eligibil rămas nu depășește 50 de hectare.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Pentru a se garanta că terenurile cu pajiști permanente sunt menținute ca atare de către fermieri, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat, în scopul adoptării de norme privind aplicarea măsurii respective.
(28)  Pentru a se garanta că terenurile cu pajiști permanente și pășuni permanente sunt menținute ca atare de către statele membre, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei, în scopul adoptării de norme privind aplicarea măsurii respective.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Pentru a se asigura implementarea în mod eficient și coerent a măsurii privind zonele de interes ecologic, ținându-se totodată seama de particularitățile statelor membre, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat, în scopul definirii mai amănunțite a tipurilor de zone de interes ecologic menționate în cadrul măsurii respective și în scopul adăugării și al definirii altor tipuri de zone de interes ecologic care pot fi luate în considerare în vederea respectării procentajului menționat în cadrul măsurii respective.
(29)  Pentru a se asigura implementarea în mod eficient și coerent a măsurii privind zonele de interes ecologic, ținându-se totodată seama de particularitățile statelor membre, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisieiîn ceea ce privește definirea mai amănunțită a tipurilor de zone de interes ecologic menționate în cadrul măsurii respective, adăugirea și definirea altor tipuri de zone de interes ecologic care pot fi luate în considerare în vederea respectării procentajului menționat în cadrul măsurii respective și instituirea unui cadru de coeficienți de ponderare la nivelul Uniunii pentru calcularea hectarelor reprezentate de diferite tipuri de zone de interes ecologic.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)
(29a)  Pentru a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a combate schimbările climatice și pentru a îmbunătăți condițiile agronomice Comisia ar trebui să prezinte fără întârziere un plan strategic pentru asigurarea ofertei de proteine vegetale, ceea ce, de asemenea, va permite Uniunii să își reducă dependența foarte ridicată de sursele externe de aprovizionare. Planul ar trebui să prevadă cultivarea mai multor culturi oleoproteaginoase și leguminoase în temeiul politicii agricole comune și să încurajeze activitățile de cercetare agronomică în domeniul soiurilor adecvate și productive.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)  Statele membre trebuie autorizate să utilizeze o parte din plafoanele lor naționale pentru plățile directe pentru acordarea de sprijin cuplat în anumite sectoare, în cazuri bine definite. Resursele care pot fi utilizate pentru orice sprijin cuplat trebuie limitate la un nivel corespunzător, permițându-se totodată acordarea acestui sprijin în statele membre sau în regiunile lor specifice care se confruntă cu situații speciale, acolo unde anumite tipuri de activități agricole sau anumite sectoare agricole sunt deosebit de importante din motive economice, de mediu și/sau sociale. Statele membre trebuie autorizate să folosească până la 5 % din plafoanele lor naționale pentru acordarea acestui sprijin sau 10 % dacă, în aceste state membre, nivelul sprijinului cuplat a depășit 5 % cel puțin într-unul dintre anii din perioada 2010-2013. Cu toate acestea, în cazuri justificate corespunzător în care se demonstrează că o regiune are anumite necesități sensibile și sub rezerva aprobării de către Comisie, statele membre trebuie autorizate să utilizeze peste 10 % din plafonul lor național. Sprijinul cuplat trebuie acordat numai în măsura în care este necesar pentru crearea unui stimulent în vederea menținerii nivelurilor actuale de producție în regiunile respective. Acest sprijin trebuie să fie disponibil, de asemenea, pentru fermierii care, la 31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale de plată alocate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care nu dispun de hectare eligibile pentru activarea drepturilor la plată. În ceea ce privește aprobarea sprijinului cuplat facultativ care depășește 10 % din plafonul național anual stabilit pentru fiecare stat membru, trebuie să se delege Comisiei și competența de a adopta acte de punere în aplicare, fără a se aplica Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(33)  Statele membre ar trebui autorizate să utilizeze o parte din plafoanele lor naționale pentru plățile directe pentru acordarea de sprijin cuplat în anumite sectoare, în cazuri bine definite. Resursele care pot fi utilizate pentru orice sprijin cuplat ar trebui limitate la un nivel corespunzător, permițându-se totodată acordarea acestui sprijin în statele membre sau în regiunile lor specifice care se confruntă cu situații speciale, acolo unde anumite tipuri de activități agricole sau anumite sectoare agricole sunt deosebit de importante din motive economice, de mediu și/sau sociale. Statele membre ar trebui autorizate să folosească până la 15 % din plafoanele lor naționale pentru acordarea acestui sprijin. Acest procent poate fi majorat cu trei puncte procentuale în cazul statelor membre care decid să utilizeze cel puțin 3% din plafonul lor național cu scopul de a sprijini producția de culturi proteice. Sprijinul cuplat ar trebui acordat numai în măsura în care este necesar pentru crearea unui stimulent în vederea menținerii nivelurilor actuale de producție în regiunile respective, cu excepția cazului în care scopul sprijinului este unul ecologic. Acest sprijin ar trebui să fie disponibil, de asemenea, pentru fermierii care, la 31 decembrie 2013, dețin drepturi speciale de plată alocate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 și care nu dispun de hectare eligibile pentru activarea drepturilor la plată. Competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește aprobarea sprijinului cuplat facultativ.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)   Trebuie instituită o schemă simplă și specifică destinată micilor fermieri pentru a reduce costurile administrative aferente gestionării și controlării sprijinului direct. În acest scop, trebuie instituită o plată forfetară care să înlocuiască toate plățile directe. Trebuie introduse norme care să prevadă simplificarea formalităților, printre altele prin reducerea obligațiilor impuse micilor fermieri, cum sunt cele legate de depunerea cererilor pentru sprijin, de practicile agricole benefice pentru climă și mediu, de ecocondiționalitate și de controale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a periclita atingerea obiectivelor generale ale reformei, înțelegându-se că legislația Uniunii, astfel cum este menționată în anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], se aplică micilor fermieri. Obiectivul schemei respective trebuie să fie sprijinirea structurii agricole existente a fermelor mici din Uniune, fără a împiedica dezvoltarea spre structuri mai competitive. Din acest motiv, accesul la schemă trebuie limitat la exploatațiile existente.
(38)   Ar trebui să li se permită statelor membre să instituie o schemă simplă și specifică destinată micilor fermieri pentru a reduce costurile administrative aferente gestionării și controlării sprijinului direct. În acest scop, ar trebui să li se permită statelor membre să stabilească o plată forfetară sau o plată anuală fixă pentru fiecare beneficiar, care să înlocuiască toate plățile directe. Fermierii care primesc plăți anuale de cel mult 1 500 EUR ar trebui incluși în mod automat în această schemă. Ar trebui să fie posibilă introducerea de norme care să prevadă simplificarea formalităților, printre altele prin reducerea obligațiilor impuse micilor fermieri, cum sunt cele legate de depunerea cererilor pentru sprijin, de practicile agricole benefice pentru climă și mediu, de ecocondiționalitate și de controale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], fără a periclita atingerea obiectivelor generale ale reformei, înțelegându-se că legislația Uniunii, astfel cum este menționată în anexa II la Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], se aplică micilor fermieri. Obiectivul schemei respective ar trebui să fie sprijinirea structurii agricole existente a fermelor mici din Uniune, fără a împiedica dezvoltarea spre structuri mai competitive. Din acest motiv, accesul la schemă ar trebui limitat la exploatațiile existente.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  În vederea simplificării și pentru a ține seama de situația specifică a regiunilor ultraperiferice, plățile directe din aceste regiuni trebuie gestionate în cadrul programelor de sprijin instituite prin Regulamentul (CE) nr. 247/2006. În consecință, dispozițiile prezentului regulament referitoare la schema de plată de bază și la plățile conexe, precum și la sprijinul cuplat nu trebuie să se aplice în regiunile respective.
(40)  În vederea simplificării și pentru a ține seama de situația specifică a regiunilor ultraperiferice, plățile directe din aceste regiuni ar trebui gestionate în cadrul programelor de sprijin instituite prin Regulamentul (CE) nr. 247/2006. În consecință, dispozițiile prezentului regulament referitoare la schema de plată de bază și la plățile conexe, precum și la sprijinul cuplat nu ar trebui să se aplice în regiunile respective. Totuși, ar trebui să se efectueze o evaluare a impactului pe care orice modificare adusă prezentului regulament l-ar putea avea asupra regiunilor respective.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)
(40a)  În anumite zone izolate, diversitatea sectorului agricol combinată cu existența unor sisteme de producție ineficiente justifică utilizarea unor instrumente specifice de politică agricolă, în privința cărora Uniunea are suficientă experiență, în scopul orientării acestui sector către piață într-o mai mare măsură, al reducerii impactului asupra mediului prin abandonarea activităților agricole și al conservării comunităților rurale în conformitate cu obiectivul sustenabilității. Ar trebui analizate în profunzime măsurile specifice pentru a verifica aplicabilitatea lor în teritoriile insulare ale Uniunii care au caracteristici similare teritoriilor în care astfel de instrumente de politică agricolă au înregistrat rezultate pozitive.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 43
(43)  În vederea consolidării politicii lor de dezvoltare rurală, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a transfera fonduri din plafonul lor pentru plăți directe către sprijinul destinat dezvoltării rurale. În același timp, statele membre în care nivelul sprijinului direct rămâne sub 90% din nivelul mediu al Uniunii trebuie să aibă posibilitatea de a transfera fonduri din sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea rurală către plafonul lor pentru plăți directe. Aceste alegeri trebuie făcute, în anumite limite, o singură dată pentru întreaga perioadă de aplicare a prezentului regulament.
(43)  În vederea consolidării politicii lor de dezvoltare rurală, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera fonduri din plafonul lor pentru plăți directe către sprijinul destinat dezvoltării rurale. Toate statele membre ar trebui să fie în măsură să majoreze cuantumul transferat cu o sumă proporțională cu fondurile neutilizate în cadrul componentei „ecologizare” pentru oferi sprijin suplimentar măsurilor de agromediu și climatice. În același timp, statele membre în care nivelul sprijinului direct rămâne sub 90% din nivelul mediu al Uniunii ar trebui să aibă posibilitatea de a transfera fonduri din sprijinul pe care îl alocă pentru dezvoltarea rurală către plafonul lor pentru plăți directe. Aceste alegeri ar trebui făcute în anumite limite și ar trebui revizuite fie până la 1 august 2015, fie până la 1 august 2017.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – litera b – punctul iiia (nou)
(iiia) o nouă schemă de plăți finanțată de Uniune pentru coloniile de albine în sectorul apicol;
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2
Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 în scopul modificării listei schemelor de sprijin prevăzute în anexa I.

În vederea asigurării securității juridice, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta, în conformitate cu articolul 55, acte delegate de modificare a listei schemelor de sprijin prevăzute în anexa I, în măsura în care sunt necesare pentru a ține seama de modificările introduse de noile acte legislative cu privire la schemele de sprijin adoptate după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 1
- creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor și întreținerea acestora în scopuri agricole;
- producția agricolă care include creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor și întreținerea acestora în scopuri agricole;
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 2
- menținerea suprafeței agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără nicio acțiune pregătitoare specială care depășește cadrul metodelor și al utilajelor agricole tradiționale, sau
- menținerea suprafeței agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, această menținere presupunând, în cazul suprafețelor agricole menținute în mod natural în această stare, o activitate minimă stabilită de statele membre;
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – liniuța 3
– efectuarea unei activități minime, care urmează să fie stabilită de către statele membre, pe suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare;
– efectuarea unei activități minime, care se bazează, dacă este cazul, pe densitatea minimă a șeptelului, care urmează să fie stabilită de către statele membre, pe suprafețele agricole menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare;
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e
(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice suprafață de teren arabil, de pajiște permanentă sau cultivată cu culturi permanente;
(e) „suprafață agricolă” înseamnă orice suprafață de teren arabil, de pășune permanentă și pajiște permanentă sau cultivată cu culturi permanente;
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera g
(g) „culturi permanente” înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pajiștile permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mult și care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de producție scurt;
(g) „culturi permanente” înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de rotație, altele decât pășunile permanente și pajiștile permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mult și care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele, livezile tradiționale și speciile forestiere cu ciclu de producție scurt;
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera h
(h) „pajiști permanente” înseamnă terenuri consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee (cultivate sau spontane) care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cel puțin cinci ani; această noțiune poate include și alte specii adecvate pentru pășunat, cu condiția să rămână predominante iarba și alte plante furajere erbacee;
(h) „pajiști permanente și pășuni permanente” înseamnă terenuri consacrate producției de plante furajere erbacee, arbuști și / sau arbori sau orice alte specii adecvate pentru pășunat (cultivate sau spontane) care nu fac parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație și care nu sunt arate timp de cel puțin șapte ani; această noțiune poate include și alte particularități importante pentru definirea terenurilor drept pășuni permanente;
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera i
(i) „iarbă sau alte plante furajere erbacee” înseamnă toate plantele erbacee care se găsesc în mod tradițional pe pășunile naturale sau care, în statul membru în cauză, sunt incluse în mod normal în amestecurile de semințe pentru pășuni sau pajiști (indiferent dacă sunt sau nu utilizate pentru pășunatul animalelor);
eliminat
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ja (nouă)
(ja) „livezi tradiționale” înseamnă terenuri cultivate cu pomi fructiferi care au o importanță culturală și pentru mediu;
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a
(a) stabilirii mai multor definiții privind accesul la sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament;
eliminat
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b
(b) stabilirii cadrului în care statele membre definesc activitățile minime care trebuie efectuate în zone menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare;
(b) stabilirii criteriilor potrivit cărora statele membre urmează să definească activitățile minime care trebuie efectuate în zone menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare;
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c
(c) stabilirii unor criterii care trebuie îndeplinite de fermieri pentru a se considera că aceștia au respectat obligația de a menține suprafața agricolă într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, în conformitate cu alineatul (1) litera (c);
(c) stabilirii cadrului în care statele membre urmează să definească criteriile care trebuie îndeplinite de fermieri pentru a se considera că aceștia au respectat obligația de a menține suprafața agricolă într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, în conformitate cu alineatul (1) litera (c);
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera d
(d) stabilirii unor criterii pentru determinarea predominanței ierbii și a altor plante furajere erbacee, în scopul aplicării alineatului (1) litera (h).
eliminat
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
(2)  Pentru fiecare stat membru și pentru fiecare an, produsul estimat al plafonării, astfel cum este menționat la articolul 11, care este reflectat de diferența dintre plafoanele naționale prevăzute în anexa II, la care se adaugă cuantumul disponibil în conformitate cu articolului 44, și plafoanele nete prevăzute în anexa III, este pus la dispoziție ca sprijin din partea Uniunii pentru măsurile din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].
(2)  Pentru fiecare stat membru și pentru fiecare an, produsul estimat al plafonării, astfel cum este menționat la articolul 11, care este reflectat de diferența dintre plafoanele naționale prevăzute în anexa II, la care se adaugă cuantumul disponibil în conformitate cu articolul 44, și plafoanele nete prevăzute în anexa III, este pus la dispoziție ca sprijin din partea Uniunii pentru măsurile din cadrul programelor de dezvoltare rurală care trebuie selectate de statul membru și care sunt finanțate din FEADR, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […] [RDR].
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
(1)  Rata de ajustare determinată în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] se aplică numai plăților directe care depășesc 5 000 EUR și care urmează să fie acordate fermierilor în anul calendaristic corespunzător.
(1)  Rata de ajustare determinată în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] se aplică tuturor plăților directe care urmează să fie acordate fermierilor în anul calendaristic corespunzător.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55, cu privire la normele privind baza de calculare a reducerilor pe care statele membre urmează să le aplice fermierilor în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol.
eliminat
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 9
Articolul 9

Articolul 9

Fermierul activ

Fermierul activ

(1)  Nu se acordă plăți directe persoanelor fizice sau juridice sau grupurilor de persoane fizice sau juridice, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele elemente:
(1)  Statele membre elaborează, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, un cadru juridic și definiții pentru a garanta, dacă este necesar, acordarea de plăți directe numai fermierilor ale căror suprafețe agricole sunt în principal suprafețe menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, cu condiția ca acești fermieri să desfășoare pe suprafețele în cauză activitatea minimă stabilită de statele membre în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c).
(a) cuantumul anual al plăților directe este mai mic de 5 % din veniturile totale obținute de acestea din activități neagricole, în cel mai recent an fiscal; sau
(b) suprafețele lor agricole sunt în principal suprafețe menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, iar persoanele respective nu desfășoară pe suprafețele în cauză activitatea minimă stabilită de statele membre în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (c).
Entități precum întreprinderile de transport, aeroporturile, societățile imobiliare, societățile care administrează terenuri sportive, campingurile sau întreprinderile miniere sau alte întreprinderi neagricole, care urmează să fie definite în mod corespunzător de statele membre pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, nu sunt considerate, a priori, fermieri activi și nu beneficiază de plăți directe. Statele membre pot decide ca entitățile respective să poată solicita să fie eligibile, dacă pot furniza dovezi verificabile conform cărora activitățile lor agricole reprezintă o parte importantă din activitățile lor economice totale sau conform cărora activitatea lor principală ori obiectul principal de activitate constă în desfășurarea unei activități agricole.

După notificarea Comisiei, statele membre pot decide să adauge pe lista lor de entități eligibile și să retragă de pe această listă alte entități decât cele enumerate la al doilea paragraf, oferind motive obiective și nediscriminatorii care le justifică decizia.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică fermierilor care au primit plăți directe în valoare de sub 5 000 EUR pentru anul precedent.
(2)   Statele membre pot decide să nu aplice prezentul articol fermierilor care au primit plăți directe în valoare de sub 5 000 EUR pentru anul precedent.
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 cu scopul de a prevedea:
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 cu scopul de a prevedea criterii pentru stabilirea condițiilor în care suprafața agricolă a unui fermier trebuie considerată ca fiind în principal o suprafață menținută în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare.
(a) criterii pentru stabilirea cuantumului plăților directe relevante în scopul aplicării alineatelor (1) și (2), în special în primul an de alocare a drepturilor la plată, dacă valoarea drepturilor la plată nu este încă stabilită definitiv, precum și în cazul noilor fermieri;
(b) excepții de la regula potrivit căreia, dacă cifrele respective nu sunt disponibile, trebuie luate în calcul veniturile din cel mai recent an fiscal și
(c) criterii pentru stabilirea condițiilor în care suprafața agricolă a unui fermieri trebuie considerată ca fiind în principal o suprafață menținută în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 3 a (nouă)
- cuantumul obținut după aplicarea acestor reduceri este plafonat la 300 000 EUR.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – liniuța 4
- cu 100% în cazul tranșei de peste 300 000 EUR.
eliminat
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Alineatul (1) nu se aplică cooperativelor sau altor entități juridice care grupează mai mulți beneficiari de plăți directe și care primesc și direcționează plățile înainte de a le distribui în întregime membrilor lor care, în mod individual, intră sub incidența alineatului (1).
Amendamentele 44 și 105
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
(2)  Cuantumul menționat la alineatul (1) se calculează scăzând salariile plătite și declarate efectiv de fermier în anul precedent, inclusiv impozite și contribuții sociale aferente ocupării forței de muncă, din cuantumul total al plăților directe datorate inițial agricultorului, fără a lua în calcul de plățile care urmează să fie acordate în temeiul titlului III capitolul 2 din prezentul regulament.
(2)  Cuantumul menționat la alineatul (1) se calculează scăzând salariile plătite și declarate efectiv de fermier în anul precedent, inclusiv impozite și contribuții sociale aferente ocupării forței de muncă, precum și costuri suportate în urma utilizării de contractanți pentru operațiuni agricole specifice, din cuantumul total al plăților directe datorate inițial fermierului, fără a lua în calcul plățile care urmează să fie acordate în temeiul titlului III capitolul 2 din prezentul regulament.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Fondurile obținute din reducerea progresivă sau plafonare rămân în regiunea sau în statul membru în care au fost obținute și se utilizează pentru măsuri din cadrul celui de-al doilea pilon.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 14
Articolul 14

Articolul 14

Flexibilitatea între piloni

Flexibilitatea între piloni

(1)  Înainte de 1 august 2013, statele membre pot decide să pună la dispoziție, sub formă de sprijin suplimentar pentru măsurile din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] [RDR], până la 10 % din plafoanele lor naționale anuale pentru anii calendaristici 2014-2019, prevăzute în anexa II la prezentul regulament. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru acordarea plăților directe.
(1)  Înainte de 1 august 2013, statele membre pot decide să pună la dispoziție, sub formă de sprijin suplimentar pentru măsurile din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] [RDR], până la 15% din plafoanele lor naționale anuale pentru anii calendaristici 2014-2019, prevăzute în anexa II la prezentul regulament. Ca urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru acordarea plăților directe.
Decizia la care se face referire la primul paragraf trebuie notificată Comisiei până la data menționată la paragraful respectiv.

Procentul notificat în conformitate cu al doilea paragraf este același pentru anii menționați la primul paragraf.

(1a)  Statele membre pot adăuga fondurile nealocate rezultate din aplicarea articolului 33 la transferurile realizate în favoarea măsurilor de dezvoltare rurală menționate la primul paragraf sub formă de sprijin din partea Uniunii pentru măsurile de agromediu și climatice din cadrul programului de dezvoltare rurală finanțate din FEADR, în temeiul Regulamentului (UE) nr. [...] [RDR].
(2)  Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide să pună la dispoziție, sub formă de plăți directe în temeiul prezentului regulament, până la 5% din cuantumul alocat pentru sprijinirea măsurilor din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR în perioada 2015-2020, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]. Prin urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru măsuri de sprijin în cadrul programelor de dezvoltare rurală.
(2)  Înainte de 1 august 2013, Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Suedia și Regatul Unit pot decide să pună la dispoziție, sub formă de plăți directe în temeiul prezentului regulament, până la 10% din cuantumul alocat pentru sprijinirea măsurilor din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR în perioada 2015-2020, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. […] [RDR]. Prin urmare, cuantumul corespunzător nu mai este disponibil pentru măsuri de sprijin în cadrul programelor de dezvoltare rurală.
Decizia la care se face referire la primul paragraf trebuie notificată Comisiei până la data menționată la paragraful respectiv.

Decizia la care se face referire la primul paragraf trebuie notificată Comisiei până la data menționată la paragraful respectiv.

Procentul notificat în conformitate cu al doilea paragraf este același pentru anii menționați la alineatul (1) primul paragraf.

(2a)  În cazul punerii în aplicare la nivel regional, se pot aplica rate procentuale diferite pentru fiecare regiune.
(2b)  Statele membre pot decide, fie până la 1 august 2015, fie până la 1 august 2017, să își reexamineze deciziile menționate la prezentul articol, acestea intrând în vigoare în anul următor.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul -1 (nou)
(- 1) În vederea evaluării noii PAC, Comisia ar trebui să realizeze o reexaminare a punerii în aplicare a reformelor și a impactului acestora asupra mediului și a producției agricole până la sfârșitul anului 2017.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 15
Schemele de sprijin enumerate în anexa I sunt puse în aplicare fără a aduce atingere reexaminărilor care pot fi realizate în orice moment, în funcție de evoluția economică și de situația bugetară.

Schemele de sprijin enumerate în anexa I sunt puse în aplicare fără a aduce atingere reexaminărilor care pot fi realizate în orice moment, printr-un act legislativ, în funcție de evoluția economică și de situația bugetară.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 18
Articolul 18

Articolul 18

Drepturi la plată

Drepturi la plată

(1)  Sprijinul acordat în cadrul schemei de plată de bază se pune la dispoziția fermierilor dacă aceștia obțin drepturi la plată în temeiul prezentului regulament prin intermediul alocării în temeiul articolului 17b alineatul (4), al primei alocări în temeiul articolului 21, din rezerva națională în temeiul articolului 23, sau prin transfer în temeiul articolului 27.
(1)  Sprijinul acordat în cadrul schemei de plată de bază se pune la dispoziția fermierilor dacă aceștia obțin drepturi la plată în temeiul prezentului regulament prin intermediul alocării în temeiul articolului 17b alineatul (4), al primei alocări în temeiul articolului 21, din rezerva națională în temeiul articolului 23, sau prin transfer în temeiul articolului 27.
(2)   Drepturile la plată obținute în cadrul schemei de plată unică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009 expiră la 31 decembrie 2013.
(2)  Prin derogare de la alineatul (1):
(a) statele membre care, la 31 decembrie 2013, aplică schema de plată unică pe baza modelului regional, prevăzut la articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, pot decide, până la 1 august 2013, să mențină drepturile la plată alocate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și / sau cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009;
(b) statele membre care, la 31 decembrie 2013, aplică schema de plată unică pot decide, până la 1 august 2013, să mențină schema existentă ca sistem tranzitoriu până la 31 decembrie 2020.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 19
Articolul 19

Articolul 19

Plafonul schemei de plată de bază

Plafonul schemei de plată de bază

(1)  Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, plafonul național anual pentru schema de plată de bază prin deducerea cuantumurilor anuale care urmează să fie stabilite în conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 din plafonul național anual stabilit în anexa II. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(1)  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc pentru fiecare stat membru plafonul național anual pentru schema de plată de bază prin deducerea cuantumurilor anuale care urmează să fie stabilite în conformitate cu articolele 33, 35, 37 și 39 din plafonul național anual stabilit în anexa II. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(2)  Pentru fiecare stat membru și pentru fiecare an, valoarea totală a tuturor drepturilor la plată alocate și a rezervei naționale trebuie să fie egală cu plafonul național corespunzător adoptat de către Comisie în temeiul alineatului (1).
(2)  Pentru fiecare stat membru și pentru fiecare an, valoarea totală a tuturor drepturilor la plată alocate și a rezervei naționale este egală cu plafonul național corespunzător adoptat de către Comisie în temeiul alineatului (1).
(3)  În cazul modificării față de anul anterior a plafonului adoptat de Comisie în temeiul alineatului (1), statul membru în cauză reduce sau majorează linear valoarea tuturor drepturilor la plată, pentru a asigura conformitatea cu alineatul (2).
(3)  În cazul modificării față de anul anterior a plafonului adoptat de Comisie în temeiul alineatului (1), statul membru în cauză reduce sau majorează linear valoarea tuturor drepturilor la plată, pentru a asigura conformitatea cu alineatul (2).
Primul paragraf nu se aplică în cazul în care o astfel de modificare se datorează aplicării articolului 17b alineatul (2).

Primul paragraf nu se aplică în cazul în care o astfel de modificare se datorează aplicării articolului 17b alineatul (2).

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 20
Articolul 20

Articolul 20

Alocarea regională a plafoanelor naționale

Alocarea regională a plafoanelor naționale

(1)  Statele membre pot decide, înaintea datei de 1 august 2013, să aplice schema de plată de bază la nivel regional. În acest caz, statele membre delimitează regiunile în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii, precum caracteristicile agronomice și economice și potențialul agricol regional sau structura instituțională sau administrativă a acestora.
(1)  Statele membre pot decide, înaintea datei de 1 august 2013, să aplice schema de plată de bază la nivel regional. În acest caz, statele membre delimitează regiunile în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii, precum caracteristicile agronomice, socio-economice și de mediu și potențialul agricol regional sau structura instituțională sau administrativă a acestora.
(2)  Statele membre împart între regiuni plafonul național menționat la articolul 19 alineatul (1), în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii.
(2)  Statele membre împart între regiuni plafonul național menționat la articolul 19 alineatul (1), în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii.
(3)  Statele membre pot decide ca plafoanele regionale să facă obiectul unor modificări anuale progresive, în conformitate cu etape anuale prestabilite și cu criterii obiective și nediscriminatorii, precum potențialul agricol și criterii legate de mediu.
(3)  Statele membre pot decide ca plafoanele regionale să facă obiectul unor modificări anuale progresive, în conformitate cu etape anuale prestabilite și cu criterii obiective și nediscriminatorii, precum potențialul agricol și criterii legate de mediu.
(4)  În măsura în care este necesar pentru respectarea plafoanelor regionale aplicabile, stabilite în conformitate cu alineatul (2) sau (3), statele membre operează o reducere sau o majorare lineară a valorii drepturilor la plată în fiecare dintre regiunile lor.
(4)  În măsura în care este necesar pentru respectarea plafoanelor regionale aplicabile, stabilite în conformitate cu alineatul (2) sau (3), statele membre operează o reducere sau o majorare lineară a valorii drepturilor la plată în fiecare dintre regiunile lor.
(5)  Până la 1 august 2013, statele membre informează Comisia cu privire la decizia menționată la alineatul (1), precum și la măsurile luate pentru aplicarea alineatelor (2) și (3).
(5)  Până la 1 august 2013, statele membre informează Comisia cu privire la decizia menționată la alineatul (1), precum și la măsurile luate pentru aplicarea alineatelor (2) și (3).
Amendamentele 52 şi 161
Propunere de regulament
Articolul 21
Articolul 21

Articolul 21

Prima alocare a drepturilor la plată

Prima alocare a drepturilor la plată

(1)  Sub rezerva alineatului (2), drepturile la plată se alocă fermierilor dacă aceștia solicită alocarea drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază până la 15 mai 2014, cu excepția cazurilor de forță majoră și a unor circumstanțe excepționale.
(1)  Sub rezerva alineatului (2) din prezentul articol și fără a aduce atingere articolului 18 alineatul (2), drepturile la plată se alocă fermierilor dacă aceștia solicită alocarea drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază până la 15 mai 2014, cu excepția cazurilor de forță majoră și a unor circumstanțe excepționale.
(2)  Fermierii care în 2011 sau, în cazul Croației, în 2013 au activat cel puțin un drept la plată în cadrul schemei de plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, ambele în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, primesc drepturi la plată în primul an de aplicare a schemei de plată de bază dacă au dreptul să primească plăți directe în conformitate cu articolul 9.
(2)  Fermierii:
- care în unul din anii 2009, 2010 sau 2011, la alegerea statelor membre, sau, în cazul Croației, în 2013 au activat cel puțin un drept la plată în cadrul schemei de plată unică sau au solicitat sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, ambele în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau
- care în anul 2012 au primit drepturi la plată în conformitate cu articolele 41 și 63 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau
- care au depus dovezi ale unei producții agricole active și care, în 2011, s-au ocupat de creșterea și de cultivarea de produse agricole, inclusiv de recoltare, de mulgerea, reproducerea de animale și de creșterea de animale în scopuri agricole, primesc drepturi la plată în primul an de aplicare a schemei de plată de bază dacă au dreptul să primească plăți directe în conformitate cu articolul 9.
Prin derogare de la primul paragraf, fermierii primesc drepturi la plată în primul an de aplicare a schemei de plată de bază dacă au dreptul să primească plăți directe în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 2011:

Prin derogare de la primul paragraf, fermierii primesc drepturi la plată în primul an de aplicare a schemei de plată de bază dacă au dreptul să primească plăți directe în conformitate cu articolul 9 și dacă, în 2011:

(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au activat niciun drept la plată, dar au produs în exclusivitate fructe, legume și/sau au cultivat exclusiv viță de vie;
(a) în cadrul schemei de plată unică, nu au activat niciun drept la plată, dar au produs în exclusivitate fructe, legume, boabe sau cartofi pentru consum, culturi ornamentale și/sau au cultivat exclusiv viță de vie;
(b) în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, nu au solicitat niciun sprijin și au dispus numai de teren agricol care nu era în bune condiții agricole la 30 iunie 2003, în conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
(b) în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, nu au solicitat niciun sprijin și au dispus numai de teren agricol care nu era în bune condiții agricole la 30 iunie 2003, în conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, numărul drepturilor la plată alocate fiecărui fermier trebuie să fie egal cu numărul de hectare eligibile, în sensul articolului 25 alineatul (2), pe care fermierul le declară în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) pentru 2014.

Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, numărul drepturilor la plată alocate fiecărui fermier trebuie să fie egal cu numărul de hectare eligibile, în sensul articolului 25 alineatul (2), pe care fermierul le declară în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) pentru 2014.

Prin derogare de la paragraful anterior, atunci când numărul total de hectare declarat într-un stat membru în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) pentru 2014 indică o creștere cu peste 45% a numărului total de hectare eligibile declarat în 2009 în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, statele membre pot limita numărul de drepturi la plată care urmează a fi alocate în 2014 la 145% din numărul total de hectare declarat în 2009, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Atunci când utilizează această opțiune, statele membre alocă agricultorilor un număr redus de drepturi la plată, care se calculează prin aplicarea unei reduceri proporționale a numărului suplimentar de hectare eligibile declarat de fiecare agricultor în 2014 în comparație cu numărul de hectare eligibile în conformitate cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, pe care agricultorul l-a indicat în cererea sa de ajutor din 2011 în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(3)  În caz de vânzare sau de arendare a întregii exploatații sau a unei părți a acesteia, persoanele fizice sau juridice care se conformează dispozițiilor alineatului (2), prin contract semnat înainte de 15 mai 2014, pot transfera dreptul de a primi drepturi la plată în conformitate cu alineatul (1) unui singur fermier, cu condiția ca acesta din urmă să se respecte condițiile prevăzute la articolul 9.
(3)  În caz de vânzare, de fuziune, de scindare sau de arendare a întregii exploatații sau a unei părți a acesteia, fermierii care se conformează dispozițiilor alineatului (2), prin contract semnat înainte de 15 mai 2014, pot transfera dreptul de a primi drepturi la plată în conformitate cu alineatul (1) fermierilor care primesc exploatația sau o parte din acestea, cu condiția ca aceștia din urmă să respecte condițiile prevăzute la articolul 9.
(4)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme privind cererile de alocare a drepturilor la plată depuse în anul alocării drepturilor la plată, dacă respectivele drepturi la plată nu pot fi încă stabilite definitiv și dacă alocarea respectivă este afectată de circumstanțe specifice. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(4)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, norme privind cererile de alocare a drepturilor la plată depuse în anul alocării drepturilor la plată, dacă respectivele drepturi la plată nu pot fi încă stabilite definitiv și dacă alocarea respectivă este afectată de circumstanțe specifice. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 22
Articolul 22

Articolul 22

Valoarea drepturilor la plată și convergență

Valoarea drepturilor la plată și convergență

(1)  Pentru fiecare an relevant, valoarea unitară a drepturilor la plată se calculează împărțind plafonul național sau regional stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, după aplicarea reducerii lineare prevăzute la articolul 23 alineatul (1), la numărul drepturilor la plată alocate la nivel național sau regional în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) pentru 2014.
(1)  Pentru fiecare an relevant, valoarea unitară a drepturilor la plată se calculează împărțind plafonul național sau regional stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, după aplicarea reducerii lineare prevăzute la articolul 23 alineatul (1), la numărul drepturilor la plată alocate la nivel național sau regional în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) pentru 2014.
(2)  Statele membre care au aplicat schema de plată unică prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea valorii unitare a drepturilor la plată prevăzute la alineatul (1) la o sumă echivalentă cu cel puțin 40 % din plafonul național sau regional stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, după aplicarea reducerii lineare prevăzute la articolul 23 alineatul (1).
(2)  Statele membre care au aplicat schema de plată unică prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pot limita calcularea valorii unitare a drepturilor la plată prevăzute la alineatul (1) la o sumă echivalentă cu cel puțin 10 % din plafonul național sau regional stabilit în temeiul articolului 19 sau 20, după aplicarea reducerii lineare prevăzute la articolul 23 alineatul (1).
(3)  Statele membre care recurg la posibilitatea prevăzută la alineatul (2) utilizează partea din plafon care rămâne după aplicarea alineatului respectiv pentru a majora valoarea drepturilor la plată în cazul în care valoarea totală a drepturilor la plată deținute de un fermier în cadrul schemei de plată de bază, calculată în conformitate cu alineatul (2), este mai mică decât valoarea totală a drepturilor la plată, inclusiv a drepturilor speciale, pe care acesta le deținea la 31 decembrie 2013 în cadrul schemei de plată unică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În acest scop, valoarea unitară națională sau regională a fiecărui drept la plată deținut de fermierul în cauză trebuie majorată cu un procent din diferența dintre valoarea totală a drepturilor la plată din cadrul schemei de plată de bază, calculată în conformitate cu alineatul (2), și valoarea totală a drepturilor la plată, inclusiv a drepturilor speciale, pe care fermierul în cauză le deținea la 31 decembrie 2013 în cadrul schemei de plată unică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
(3)  Statele membre care recurg la posibilitatea prevăzută la alineatul (2) utilizează partea din plafon care rămâne după aplicarea alineatului respectiv pentru a majora valoarea drepturilor la plată în cazul în care valoarea totală a drepturilor la plată deținute de un fermier în cadrul schemei de plată de bază, calculată în conformitate cu alineatul (2), este mai mică decât valoarea totală a drepturilor la plată, inclusiv a drepturilor speciale, pe care acesta le deținea la 31 decembrie 2013 în cadrul schemei de plată unică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009. În acest scop, valoarea unitară națională sau regională a fiecărui drept la plată deținut de fermierul în cauză trebuie majorată cu un procent din diferența dintre valoarea totală a drepturilor la plată din cadrul schemei de plată de bază, calculată în conformitate cu alineatul (2), și valoarea totală a drepturilor la plată, inclusiv a drepturilor speciale, pe care fermierul în cauză le deținea la 31 decembrie 2013 în cadrul schemei de plată unică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
Pentru calcularea majorării, statul membru poate lua în considerare și sprijinul acordat în anul calendaristic 2013 în temeiul articolului 52, al articolului 53 alineatul (1) și al articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu condiția ca statul membru respectiv să fi decis să nu aplice, în sectoarele relevante, sprijinul cuplat facultativ acordat în temeiul titlului IV din prezentul regulament.

Pentru calcularea majorării, statul membru poate lua în considerare și sprijinul acordat în anul calendaristic 2013 în temeiul articolului 52, al articolului 53 alineatul (1) și al articolului 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu condiția ca statul membru respectiv să fi decis să nu aplice, în sectoarele relevante, sprijinul cuplat facultativ acordat în temeiul titlului IV din prezentul regulament.

În scopul aplicării primului paragraf, se consideră că un fermier deține drepturi la plată la 31 decembrie 2013 dacă drepturile la plată i-au fost alocate sau transferate definitiv până la acea dată.

În scopul aplicării primului paragraf, se consideră că un fermier deține drepturi la plată la 31 decembrie 2013 dacă drepturile la plată i-au fost alocate sau transferate definitiv până la acea dată.

(4)  În scopul aplicării alineatului (3), un stat membru poate să prevadă, pe baza unor criterii obiective, că în caz de vânzare, de acordare sau de expirare, în întregime sau parțial, a unui contract de arendare a unor suprafețe agricole după data stabilită în temeiul articolului 35 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și înaintea datei stabilite în temeiul articolului 26 din prezentul regulament, majorarea sau o parte din majorarea valorii drepturilor la plată care ar urma să fie alocate fermierului în cauză este retransferată în rezerva națională, dacă majorarea ar duce la obținerea unui profit neașteptat pentru fermierul în cauză.
(4)  În scopul aplicării alineatului (3), un stat membru poate să prevadă, pe baza unor criterii obiective, că în caz de vânzare, de acordare sau de expirare, în întregime sau parțial, a unui contract de arendare a unor suprafețe agricole după data stabilită în temeiul articolului 35 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și înaintea datei stabilite în temeiul articolului 26 din prezentul regulament, majorarea sau o parte din majorarea valorii drepturilor la plată care ar urma să fie alocate fermierului în cauză este retransferată în rezerva națională, dacă majorarea ar duce la obținerea unui profit neașteptat pentru fermierul în cauză.
Respectivele criterii obiective sunt stabilite astfel încât să se asigure un tratament egal al fermierilor și să se evite distorsionarea pieței și a concurenței și includ cel puțin următoarele:

Respectivele criterii obiective sunt stabilite astfel încât să se asigure un tratament egal al fermierilor și să se evite distorsionarea pieței și a concurenței și includ cel puțin următoarele:

(a) o durată minimă a arendei;
(a) o durată minimă a arendei;
(b) proporția din plata primită care este retransferată în rezerva națională.
(b) proporția din plata primită care este retransferată în rezerva națională.
(5)  Începând cel târziu cu anul de cerere 2019, toate drepturile la plată dintr-un stat membru sau, în cazul aplicării articolului 20, dintr-o regiune trebuie să aibă o valoare unitară uniformă.
(5)  Începând cel târziu cu anul de cerere 2019, toate drepturile la plată dintr-un stat membru sau, în cazul aplicării articolului 20, dintr-o regiune:
(a) au o valoare unitară uniformă;
(b) se pot abate cu cel mult 20 % de la valoarea unitară medie.
La momentul aplicării alineatelor (2), (3) și a prezentului alineat, statele membre pot lua măsuri astfel încât, în caz de reducere a drepturilor la plată la nivel de exploatație, nivelul drepturilor în cauză activate în 2019 să nu fie cu peste 30 % mai mic decât nivelul drepturilor activate în 2014.

(6)  Atunci când aplică alineatele (2) și (3), statele membre, acționând în concordanță cu principiile generale ale dreptului Uniunii, tind spre aproximarea valorii drepturilor la plată la nivel național sau regional. În acest scop, statele membre stabilesc măsurile care trebuie luate până la 1 august 2013. Aceste măsuri includ modificările progresive anuale ale drepturilor la plată în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii.
(6)  Atunci când aplică alineatele (2) și (3), statele membre, acționând în concordanță cu principiile generale ale dreptului Uniunii, tind spre aproximarea valorii drepturilor la plată la nivel național sau regional. În acest scop, statele membre stabilesc măsurile care trebuie luate până la 1 august 2013. Aceste măsuri includ modificările progresive anuale ale drepturilor la plată în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii.
Măsurile la care se face referire la primul paragraf trebuie notificate Comisiei până la data menționată la paragraful respectiv.

Măsurile la care se face referire la primul paragraf trebuie notificate Comisiei până la data menționată la paragraful respectiv.

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)
Articolul 22a

Convergența internă

(1)  Prin derogare de la articolul 22, statele membre pot aproxima valoarea drepturilor la plată la nivel național sau regional, astfel încât valoarea unitară a drepturilor să se apropie parțial, dar nu total, de valori naționale sau regionale uniforme începând cu anul de cerere 2021. Atunci când folosesc această opțiune, statele membre pot utiliza formula pentru convergența externă între statele membre. Această convergență este finanțată prin reducerea valorilor drepturilor pentru 2013 peste pragul stabilit de statele membre sau peste media națională.
(2)  Statele membre care utilizează derogarea menționată la alineatul (1) pot hotărî ca plata acordată pentru practici agricole în beneficiul climei și al mediului, astfel cum se menționează în titlul III capitolul 2, care reprezintă 30 % din pachetul financiar național în conformitate cu articolul 33 alineatul (1), să se acorde fermierilor sub forma unui procent din plata de bază.
(3)  Atunci când utilizează derogarea menționată la alineatul (1), statele membre stabilesc, până la 1 august 2013, măsurile care trebuie luate, acționând în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii. Aceste măsuri includ modificări progresive ale drepturilor la plată în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii.
Măsurile la care se face referire la primul paragraf sunt notificate Comisiei până la 1 august 2013.

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 23
Articolul 23

Articolul 23

Crearea și utilizarea rezervei naționale

Crearea și utilizarea rezervei naționale

(1)  Fiecare stat membru creează o rezervă națională. În acest scop, în primul an de aplicare a schemei de plată de bază, statele membre efectuează o reducere procentuală lineară a plafonului schemei de plată de bază la nivel național pentru a constitui rezerva națională. Reducerea nu trebuie să depășească 3 % decât, dacă este necesar, pentru a acoperi necesitățile în materie de alocare prevăzute la alineatul (4) pentru anul 2014.
(1)  Fiecare stat membru creează o rezervă națională. În acest scop, în primul an de aplicare a schemei de plată de bază, statele membre efectuează o reducere procentuală lineară a plafonului schemei de plată de bază la nivel național pentru a constitui rezerva națională. Pentru anul 2014, reducerea nu depășește 3 % decât, dacă este necesar, pentru a acoperi necesitățile în materie de alocare prevăzute la alineatul (4). Pentru anii următori, statele membre pot stabili anual plafonul de reducere pe baza necesităților în materie de alocare.
(2)  Statele membre pot să administreze rezerva națională la nivel regional.
(2)  Statele membre pot să administreze rezerva națională la nivel regional.
(3)  Statele membre instituie drepturi la plată din rezerva națională în conformitate cu criterii obiective și astfel încât să asigure tratamentul egal al fermierilor și să evite denaturarea pieței și a concurenței.
(3)  Statele membre instituie drepturi la plată din rezerva națională în conformitate cu criterii obiective și astfel încât să asigure tratamentul egal al fermierilor și să evite denaturarea pieței și a concurenței.
(4)  Statele membre utilizează rezerva națională pentru alocarea cu prioritate a drepturilor la plată tinerilor fermieri care își încep activitatea agricolă.
(4)  Statele membre utilizează rezerva națională pentru alocarea cu prioritate a drepturilor la plată tinerilor fermieri și noilor fermieri care își încep activitatea agricolă.
În scopul aplicării primului paragraf, „tineri fermieri care își încep activitatea agricolă” înseamnă fermieri care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 36 alineatul (2) și care nu au desfășurat nicio activitate agricolă în nume propriu și pe risc propriu sau care nu au exercitat controlul asupra unei persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă, în cei cinci ani care precedă începutul noii activități agricole. În cazul unei persoane juridice, persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra persoanei juridice trebuie să nu fi desfășurat nicio activitate agricolă în nume propriu și pe risc propriu, sau trebuie să nu fi exercitat controlul asupra unei persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă, în cei cinci ani care precedă începutul activității agricole de către persoana juridică.

În scopul aplicării primului paragraf, „tineri fermieri care își încep activitatea agricolă” înseamnă fermieri care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 36 alineatul (2) și care nu au desfășurat nicio activitate agricolă în nume propriu și pe risc propriu sau care nu au exercitat controlul asupra unei persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă, în cei cinci ani care precedă începutul noii activități agricole. În cazul unei persoane juridice, persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra persoanei juridice trebuie să nu fi desfășurat nicio activitate agricolă în nume propriu și pe risc propriu, sau trebuie să nu fi exercitat controlul asupra unei persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă, în cei cinci ani care precedă începutul activității agricole de către persoana juridică.

În sensul primului paragraf, „noi fermieri care își încep activitatea agricolă” înseamnă persoane fizice cărora nu le-au fost atribuite niciodată drepturi la plată. Statele membre pot stabili criterii obiective și nediscriminatorii suplimentare, pe care noii fermieri să le îndeplinească în ceea ce privește, în special, competențele adecvate, experiența și/sau cerințele legate de formare.

(5)  Statele membre pot utiliza rezerva națională în scopul:
(5)  Statele membre pot utiliza rezerva națională în scopul:
(a) alocării drepturilor la plată în zone care fac obiectul programelor de restructurare și/sau de dezvoltare legate de o formă de intervenție publică pentru a preveni abandonarea terenurilor și/sau pentru a compensa fermierii pentru dezavantajele specifice din zonele respective;
(a) alocării drepturilor la plată în zone care fac obiectul programelor de restructurare și/sau de dezvoltare legate de o formă de intervenție publică pentru a preveni abandonarea terenurilor și/sau pentru a compensa fermierii pentru dezavantajele specifice din zonele respective;
(aa) alocării drepturilor la plată fermierilor ale căror exploatații se află pe teritoriul unui stat membru care a luat decizia de a utiliza opțiunea prevăzută la articolul 18 alineatul (2) și care nu au obținut un drept la plată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau cu ambele regulamente, la declararea zonelor agricole eligibile pentru anul 2014;
(ab) alocării drepturilor la plată fermierilor care au început activitatea agricolă după 2011 și care desfășoară activități în sectoare agricole specifice care urmează să fie definite de către statele membre pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii;
(ac) majorării valorii drepturilor la plată alocate în cadrul schemei de plată de bază până la valoarea unitară medie națională sau regională a drepturilor la plată pentru fermierii care, în urma trecerii la schema de plată de bază, se află într-o situație specială, din cauza valorii reduse a drepturilor la plată istorice deținute în cadrul schemei de plată unică în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau al majorării valorii drepturilor la plată pentru fermierii care la 31 decembrie 2013 dețin drepturi la plată speciale;
(ad) acordării fermierilor a unei compensații anuale, care poate fi majorată printr-o plată suplimentară pentru micii fermieri, în vederea eliminării alocației de 5 000 EUR, prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
(b) majorării lineare a valorii drepturilor la plată alocate în cadrul schemei de plată de bază la nivel național sau regional, dacă rezerva națională depășește 3% în orice an dat, cu condiția să rămână disponibile sume suficiente pentru alocări în temeiul alineatului (4), al literei (a) de la prezentul alineat și al alineatului (7).
(b) majorării lineare a valorii drepturilor la plată alocate în cadrul schemei de plată de bază la nivel național sau regional, dacă rezerva națională depășește 3% în orice an dat, cu condiția să rămână disponibile sume suficiente pentru alocări în temeiul alineatului (4), al literei (a) de la prezentul alineat și al alineatului (7). Totuși, la majorarea valorii drepturilor la plată în conformitate cu prezenta literă, statele membre pot decide să aplice o metodă alternativă față de metoda lineară.
(6)  Atunci când aplică alineatul (4) și alineatul (5) litera (a), statele membre stabilesc valoarea drepturilor la plată alocate fermierilor pe baza valorii medii naționale sau regionale a drepturilor la plată în anul alocării.
(6)  Atunci când aplică alineatul (4) și alineatul (5) litera (a), statele membre stabilesc valoarea drepturilor la plată alocate fermierilor pe baza valorii medii naționale sau regionale a drepturilor la plată în anul alocării.
(7)  Dacă un fermier are dreptul să primească drepturi la plată sau să majoreze valoarea celor existente în temeiul unei hotărâri definitive a unui tribunal sau în temeiul unui act administrativ definitiv emis de autoritatea competentă a statului membru în cauză, fermierul respectiv primește drepturile la plată în numărul și la valoarea stabilite în hotărârea sau în actul respectiv, la o dată care urmează să fie stabilită de statele membre. Totuși data respectivă nu trebuie să fie ulterioară ultimei zi de depunere a cererilor în cadrul schemei de plată de bază după data la care a fost emisă hotărârea tribunalului sau actul administrativ, luându-se în considerare aplicarea articolelor 25 și 26.
(7)  Dacă un fermier are dreptul să primească drepturi la plată sau să majoreze valoarea celor existente în temeiul unei hotărâri definitive a unui tribunal sau în temeiul unui act administrativ definitiv emis de autoritatea competentă a statului membru în cauză, fermierul respectiv primește drepturile la plată în numărul și la valoarea stabilite în hotărârea sau în actul respectiv, la o dată care urmează să fie stabilită de statele membre. Totuși data respectivă nu trebuie să fie ulterioară ultimei zi de depunere a cererilor în cadrul schemei de plată de bază după data la care a fost emisă hotărârea tribunalului sau actul administrativ, luându-se în considerare aplicarea articolelor 25 și 26.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
(1)  Sprijinul prevăzut în cadrul schemei de plată de bază se acordă fermierilor în momentul activării, printr-o declarație în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), a unui drept la plată per hectar eligibil, în statul membru în care a fost alocat dreptul respectiv. Drepturile la plată activate dau dreptul la plata anuală a cuantumurilor stabilite în drepturile respective, fără a aduce atingere aplicării disciplinei financiare, a reducerii și a plafonării progresive, a reducerilor lineare în conformitate cu articolul 7, cu articolul 37 alineatul (2) și cu articolul 51 alineatul (1), și a oricăror alte reduceri sau excluderi impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] [HZR].
(1)  Sprijinul prevăzut în cadrul schemei de plată de bază se acordă fermierilor în momentul activării, printr-o declarație în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), a unui drept la plată per hectar eligibil, în statul membru în care a fost alocat dreptul respectiv. Drepturile la plată activate dau dreptul la plata anuală a cuantumurilor stabilite în drepturile respective, fără a aduce atingere aplicării disciplinei financiare, a reducerii și a plafonării progresive, a reducerilor lineare în conformitate cu articolul 7, cu articolul 37 alineatul (2) și cu articolul 51 alineatul (1), și a oricăror alte reduceri sau excluderi impuse în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] [HZR]. Prin derogare de la prima teză, statele membre care aplică schema de plată unică pe suprafață în 2013 pot continua să aplice modelul pentru implementarea schemei de plată de bază .
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)
În sensul primului paragraf litera (a), statele membre pot aplica, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, un coeficient de reducere pentru suprafețele cu potențial de producție mai mic sau cu producție specifică, atunci când stabilesc dimensiunea suprafeței agricole eligibile.

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Atunci când drepturile la plată sunt vândute fără teren, statele membre pot, acționând în conformitate cu principiile generale ale legislației Uniunii, să decidă ca o parte din drepturile la plată vândute să se întoarcă în rezerva națională sau ca valoarea unitară a acestora să fie redusă în favoarea rezervei naționale.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 28 – paragraful 1 – litera e
(e) criteriile care trebuie să fie aplicate de statele membre pentru alocarea drepturilor la plată fermierilor care nu au activat niciun drept în 2011 sau care nu au solicitat sprijin în 2011 în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2), precum și pentru alocarea drepturilor la plată în cazul aplicării clauzei contractuale menționate la articolul 21 alineatul (3);
(e) criteriile care trebuie să fie aplicate de statele membre pentru alocarea drepturilor la plată fermierilor care nu au activat niciun drept în oricare dintre anii 2009, 2010 sau 2011 sau care nu au solicitat sprijin în oricare dintre anii 2009, 2010 sau 2011 în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2), precum și pentru alocarea drepturilor la plată în cazul aplicării clauzei contractuale menționate la articolul 21 alineatul (3), cu excepția noilor fermieri și a tinerilor fermieri;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 28 – litera g
(g) norme privind declararea și activarea drepturilor la plată;
(g) norme privind conținutul declarației și cerințele pentru activarea drepturilor la plată;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Capitolul 1 a (nou)
CAPITOLUL 1A

PLĂȚI COMPLEMENTARE PENTRU PRIMELE HECTARE

Articolul 28a

Norme generale

(1)  Statele membre pot decide să acorde o plată anuală complementară fermierilor care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată de bază prevăzute în capitolul 1.
(2)  Statele membre stabilesc numărul primelor hectare eligibile în temeiul acestei dispoziții, care corespunde numărului de drepturi la plată activate de fermier în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) și care nu poate depăși 50 de hectare.
(3)  Pentru a finanța această dispoziție, statele membre utilizează maximum 30 % din plafonul lor național anual stabilit în anexa II.
(4)  Statele membre calculează în fiecare an cuantumul plății complementare pentru primele hectare prin împărțirea cuantumului menționat la alineatul (3) la numărul total de hectare care beneficiază de această plată.
(5)  Statele membre se asigură că nu se acordă nicio plată fermierilor în cazul cărora s-a demonstrat că, după data publicării prezentei propuneri a Comisiei de regulament, au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de plata menționată la prezentul articol.
(6)  Până la 1 august 2013, statele membre informează Comisia cu privire la deciziile menționate la alineatele (1), (2) și (3).
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 30
Articolul 30

Articolul 30

Diversificarea culturilor

Diversificarea culturilor

(1)  Dacă terenul agricol al unui fermier este mai mare de 3 hectare și nu este acoperit în întregime cu pășune (cultivată sau spontană), nu este lăsat integral în pârloagă sau nu este cultivat în întregime cu culturi aflate sub apă o mare parte a anului, suprafața arabilă trebuie cultivată cu cel puțin trei culturi diferite. Niciuna dintre aceste trei culturi nu trebuie să acopere mai puțin de 5% din terenul arabil, iar cultura principală nu trebuie să depășească 70% din terenul arabil.
(1)  Dacă terenul agricol al unui fermier se întinde pe o suprafață cuprinsă între 10 și 30 de hectare, suprafața arabilă este cultivată cu cel puțin două culturi diferite. Niciuna dintre aceste culturi nu acoperă mai mult de 80 % din terenul arabil.
Dacă terenul agricol al unui fermier este mai mare de 30 de hectare, suprafața arabilă este cultivată cu cel puțin trei culturi diferite, cu excepția exploatațiilor situate la nord de paralela 62. Cultura principală nu depășește 75 % din terenul arabil, iar cele două culturi principale cumulate nu depășesc 95 % din terenul arabil.

(2)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 prin care să stabilească definiția termenului „cultură” și normele privind aplicarea calculării precise a ponderii diferitelor culturi.
(2)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 prin care să stabilească definiția termenului „cultură” și normele privind aplicarea calculării precise a ponderii diferitelor culturi.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 31
Articolul 31

Articolul 31

Pajiștile permanente

Pajiștile și pășunile permanente

(1)  Fermierii mențin ca pajiște permanentă suprafețele din exploatațiile lor declarate ca atare în cererea depusă în temeiul articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru anul de cerere 2014, denumite în continuare „suprafețe de referință cu pajiști permanente”.
(1)  Statele membre se asigură că se menține proporția terenurilor cu pajiști și pășuni permanente din suprafața agricolă totală. Statele membre pot aplica această obligație la nivel național, regional sau subregional.
În sensul primului paragraf, se consideră că terenurile cu pajiști și pășuni permanente corespund suprafețelor din exploatații declarate ca atare în cererea depusă în temeiul articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. XXX (HZ) pentru anul de cerere 2014, denumite în continuare „suprafețe de referință cu pajiști și pășuni permanente”.

Suprafețele de referință cu pajiști permanente trebuie mărite în cazul în care fermierul are obligația să reconvertească suprafețele în pajiști permanente în 2014 și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

Suprafețele de referință cu pajiști și pășuni permanente sunt mărite în cazul în care fermierul are obligația să reconvertească suprafețele în pajiști permanente în 2014 și/sau în 2015, în conformitate cu articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. […] HZR.

(2)  Fermierii trebuie autorizați să convertească cel mult 5 % din suprafețele lor de referință cu pajiști permanente. Limita respectivă nu se aplică în caz de forță majoră sau în circumstanțe excepționale.
(2)  Se autorizează convertirea a cel mult 5 % din suprafețele de referință cu pajiști și pășuni permanente, cu excepția solurilor bogate în carbon, a zonelor umede și a pajiștilor și a pășunilor seminaturale. În situații excepționale, acest procent poate fi majorat la 7 %.
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 prin care să prevadă norme privind mărirea suprafețelor de referință cu pajiști permanente, în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf, reînnoirea pajiștilor permanente, reconversia suprafeței agricole în pajiști permanente în cazul în care este depășită reducerea autorizată menționată la alineatul (2) , precum și modificarea suprafețelor de referință cu pajiști permanente în cazul transferării terenurilor.
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 prin care să prevadă norme privind mărirea suprafețelor de referință cu pajiști și pășuni permanente, în conformitate cu alineatul (1) al treilea paragraf, reînnoirea pajiștilor și a pășunilor permanente, reconversia suprafeței agricole în pajiști și pășuni permanente în cazul în care este depășită reducerea autorizată menționată la alineatul (2), precum și circumstanțele excepționale menționate la alineatul (2) și modificarea suprafețelor de referință cu pajiști și pășuni permanente în cazul transferării terenurilor.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 32
Articolul 32

Articolul 32

Zonele de interes ecologic

Zonele de interes ecologic

(1)  Fermierii se asigură că cel puțin 7% din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu excepția suprafețelor cu pajiște permanentă, reprezintă zone de interes ecologic, precum pârloage, terase, elemente de peisaj, zone de protecție și zone împădurite, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul (ii).
(1)  Dacă terenul agricol este mai mare de 10 hectare, fermierii se asigură că, în primul an de punere în aplicare a prezentului regulament, cel puțin 3 % din hectarele lor eligibile, astfel cum sunt definite la articolul 25 alineatul (2), cu excepția suprafețelor cu pajiști, pășuni și culturi permanente, reprezintă zone de interes ecologic, precum pârloage, terase, elemente de peisaj, inclusiv garduri vii, șanțuri, pereți de rocă, arbori situați pe câmp, iazuri, terenuri cultivate cu culturi fixatoare de azot, zone de protecție și zone împădurite, în conformitate cu articolul 25 alineatul (2) litera (b) punctul (ii). Fermierii pot aplica această măsură pe toată suprafața exploatației lor.
Fermierii pot utiliza o zonă de interes ecologic pentru producție, fără să folosească pesticide sau îngrășăminte.

Începând cu 1 ianuarie 2016, procentul indicat la primul paragraf este majorat la 5 %.

(1a)  Până la 31 martie 2017, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a măsurilor prevăzute la alineatul (1), însoțit de propunerile legislative necesare pentru mărirea, dacă este cazul, la 7 % a procentului menționat la alineatul (1) pentru anul 2018, după luarea în considerare a impactului asupra mediului și a producției agricole.
(1b)  Prin derogare de la alineatul (1), de la 1 ianuarie 2016, statele membre pot decide să implementeze până la 3 puncte procentuale din zonele de interes ecologic la nivel regional în scopul de a obține zone de interes ecologic adiacente.
(1c)  Fermierii pot lua în arendă înapoi de la autoritățile locale o suprafață agricolă de mare valoare naturală, care a devenit proprietate publică în urma unei consolidări a terenurilor sau a unor proceduri similare, și o pot desemna ca zonă de interes ecologic, cu condiția ca aceasta să îndeplinească criteriile prevăzute la alineatul (1).
(1d)  Zonele de interes ecologic pot face obiectul unei ponderări în funcție de importanța lor ecologică. Comisia aprobă seria de coeficienți de ponderare prezentată de statele membre, ținând seama de criterii echivalente privind performanțele de protecție a mediului și a climei.
(2)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 în scopul definirii mai amănunțite a tipurilor de zone de interes ecologic menționate la alineatul (1) din prezentul articol și în scopul adăugării și al definirii altor tipuri de zone de interes ecologic care pot fi luate în considerare pentru respectarea procentajului menționat la alineatul respectiv.
(2)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 în scopul definirii mai amănunțite a tipurilor de zone de interes ecologic menționate la alineatul (1) din prezentul articol, în scopul instituirii unui cadru de coeficienți de ponderare la nivelul Uniunii pentru calcularea hectarelor reprezentate de diferite tipuri de zone de interes ecologic menționate la alineatul (1d) din prezentul articol și în scopul adăugării și al definirii altor tipuri de zone de interes ecologic care pot fi luate în considerare atunci când se evaluează procentajul menționat la alineatul (1) din prezentul articol, precum și atunci când se definește nivelul regional menționat la alineatul (1b) din prezentul articol.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4
(4)  Plata pe hectar menționată la alineatul (1) se calculează prin împărțirea cuantumului rezultat din aplicarea articolului 35 la numărul de hectare eligibile declarate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), situate în zonele în care statele membre au hotărât să acorde o plată în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.
(4)  Plata pe hectar menționată la alineatul (1) se calculează prin împărțirea cuantumului rezultat din aplicarea articolului 35 la numărul de hectare eligibile declarate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1), pentru care statele membre au hotărât să acorde o plată în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)
Statele membre pot modifica plata la hectar pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4 – paragraful 1 b (nou)
În cazul în care aplică primul paragraf, statele membre pot stabili numărul maxim de hectare pe exploatație care urmează să fie luat în calcul pentru plată.

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2
(2)  În funcție de procentul din plafonul național care urmează să fie utilizat de statele membre în temeiul alineatului (1), Comisia stabilește anual, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, plafonul corespunzător plății în cauză. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(2)  În funcție de procentul din plafonul național care urmează să fie utilizat de statele membre în temeiul alineatului (1), Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 55, pentru a stabili anual plafonul corespunzător plății în cauză.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 36
Articolul 36

Articolul 36

Norme generale

Norme generale

(1)  Statele membre acordă o plată anuală tinerilor fermieri care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată de bază prevăzute în capitolul 1.
(1)  Statele membre acordă o plată anuală, sub rezerva condițiilor stabilite în prezentul capitol, tinerilor fermieri care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată de bază prevăzute în capitolul 1.
(2)  În scopul aplicării prezentului capitol, „tineri fermieri” înseamnă:
(2)  În scopul aplicării prezentului capitol, „tineri fermieri” înseamnă:
(a) persoane fizice care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă la conducerea exploatației respective sau care s-au instalat deja în cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată de bază, în conformitate cu articolul 73 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] și
(a) persoane fizice care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă la conducerea exploatației respective sau care s-au instalat deja în cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată de bază, în conformitate cu articolul 73 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR] și
(b) care au mai puțin de 40 de ani în momentul depunerii cererii menționate la litera (a).
(b) care au mai puțin de 40 de ani în momentul depunerii cererii menționate la litera (a).
(ba)  Statele membre pot stabili criterii obiective și nediscriminatorii suplimentare, pe care tinerii fermieri trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește, în special, competențele adecvate, experiența și/sau cerințele legate de formare.
(3)  Fără a aduce atingere aplicării disciplinei financiare, a reducerii și plafonării progresive, a reducerii lineare menționate la articolul 7 și a eventualelor reduceri și excluderi impuse în temeiul articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], plata prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol se acordă anual, în momentul activării drepturilor la plată de către fermier.
(3)  Fără a aduce atingere aplicării disciplinei financiare, a reducerii și plafonării progresive, a reducerii lineare menționate la articolul 7 și a eventualelor reduceri și excluderi impuse în temeiul articolului 65 din Regulamentul (UE) nr. […] [HZR], plata prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol se acordă anual, în momentul activării drepturilor la plată de către fermier.
(4)  Plata menționată la alineatul (1) se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de maximum cinci ani. Din perioada respectivă se scade numărul de ani care au trecut între instalare și priam depunere a cererii menționate la alineatul (2) litera (a).
(4)  Plata menționată la alineatul (1) se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de maximum cinci ani. Din perioada respectivă se scade numărul de ani care au trecut între instalare și prima depunere a cererii menționate la alineatul (2) litera (a).
(5)  Statele membre calculează în fiecare an cuantumul plății menționate la alineatul (1), înmulțind o cifră corespunzătoare procentului de 25% din valoarea medie a drepturilor la plată deținute de fermier cu numărul de drepturi pe care acesta le-a activat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1).
(5)  Statele membre calculează în fiecare an cuantumul plății menționate la alineatul (1), înmulțind o cifră corespunzătoare procentului de 25% din valoarea medie a drepturilor la plată din statul membru sau din regiunea în cauză cu numărul de drepturi pe care fermierul le-a activat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1).
Atunci când aplică primul paragraf, statele membre respectă, în ceea ce privește numărul de drepturi la plată activate care trebuie luate în calcul, următoarele limite maxime:

Atunci când aplică primul paragraf, statele membre stabilesc o limită de maximum 100 de hectare.

(a) maximum 25 în statele membre în care suprafața medie a exploatației agricole, astfel cum este prevăzută în anexa VI, este mai mică sau egală cu 25 de hectare;
(b) în statele membre în care suprafața medie a exploatației agricole, astfel cum este prevăzută în anexa VI, este mai mare de 25 de hectare, numărul maxim de drepturi nu poate fi mai mic de 25 și nici mai mare decât suprafața medie respectivă;
(6)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 privind condițiile în care o persoană juridică poate fi considerată eligibilă pentru primirea plății menționate la alineatul (1), în special aplicarea limitei de vârstă stabilite la alineatul (2) litera (b) uneia sau mai multor persoane fizice care fac parte din persoana juridică.
(6)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 privind condițiile în care o persoană juridică poate fi considerată eligibilă pentru primirea plății menționate la alineatul (1), în special aplicarea limitei de vârstă stabilite la alineatul (2) litera (b) uneia sau mai multor persoane fizice care fac parte din persoana juridică.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 37
Articolul 37

Articolul 37

Dispoziții financiare

Dispoziții financiare

(1)  În vederea finanțării plății menționate la articolul 36, statele membre utilizează un procent din plafonul național anual prevăzut în anexa II care nu poate fi mai mare de 2%. Statele membre transmit Comisiei, până la 1 august 2013, procentul estimat necesar pentru finanțarea plății respective.
(1)  În vederea finanțării plății menționate la articolul 36, statele membre utilizează 2 % din plafonul național anual prevăzut în anexa II.
Dacă procentul estimat necesar pentru finanțarea plății menționate la articolul 36 este mai mic de 2 %, statele membre pot aloca restul sumelor respective pentru a majora în mod linear valoarea drepturilor la plată din rezerva națională, acordând prioritate tinerilor și noilor fermieri, în conformitate cu articolul 23 alineatul (4).

Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot decide să majoreze procentajul menționat în respectivul paragraf, cu scopul de a da prioritate unor beneficiari selectați la nivel național, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii. Decizia respectivă este notificată Comisiei înainte de 1 august 2013.

Până la 1 august 2016, statele membre pot revizui procentajul estimat, cu efect de la 1 ianuarie 2017. Până la 1 august 2016, statele membre transmit Comisiei procentajul revizuit.

Până la 1 august 2016, statele membre pot revizui procentajul estimat necesar pentru finanțarea plății menționate la articolul 36, cu efect de la 1 ianuarie 2017. Până la 1 august 2016, statele membre transmit Comisiei procentajul revizuit.

(2)  Fără a aduce atingere procentului maxim de 2% prevăzut la alineatul (1), dacă valoarea totală a plății solicitate într-un stat membru într-un anumit an depășește plafonul stabilit în temeiul alineatului (4) și dacă plafonul respectiv este mai mic decât 2% din plafonul național anual stabilit în anexa II, statele membre aplică o reducere lineară tuturor plăților care urmează să fie acordate tuturor fermierilor în conformitate cu articolul 25.
(2)  Fără a aduce atingere procentului maxim de 2% prevăzut la alineatul (1), dacă valoarea totală a plății solicitate într-un stat membru într-un anumit an depășește plafonul stabilit în temeiul alineatului (4) și dacă plafonul respectiv este mai mic decât 2% din plafonul național anual stabilit în anexa II, statele membre aplică o reducere lineară tuturor plăților care urmează să fie acordate tuturor fermierilor în conformitate cu articolul 25.
(3)  Dacă cuantumul total al plății solicitate într-un stat membru într-un anumit an depășește plafonul stabilit în temeiul alineatului (4) și dacă plafonul respectiv se ridică la 2% din plafonul național anual stabilit în anexa II, statele membre aplică o reducere lineară cuantumurilor care urmează să fie plătite în conformitate cu articolul 36, pentru a se conforma plafonului respectiv.
(3)  Dacă cuantumul total al plății solicitate într-un stat membru într-un anumit an depășește plafonul stabilit în temeiul alineatului (4) și dacă plafonul respectiv se ridică la 2% din plafonul național anual stabilit în anexa II, statele membre aplică o reducere lineară cuantumurilor care urmează să fie plătite în conformitate cu articolul 36, pentru a se conforma plafonului respectiv.
(4)  Pe baza procentului estimat notificat de statele membre în temeiul alineatului (1), Comisia stabilește anual, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, plafonul corespunzător al plății menționate la articolul 36. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(4)  Pe baza procentului estimat notificat de statele membre în temeiul alineatului (1), Comisia stabilește anual, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, plafonul corespunzător al plății menționate la articolul 36. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2
Sprijinul cuplat poate fi acordat în următoarele sectoare și producții: cereale, plante oleaginoase, culturi proteice, leguminoase pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte și produse lactate, semințe, carne de oaie și de capră, carne de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume și specii forestiere cu ciclu scurt de producție.

Sprijinul cuplat poate fi acordat în sectoarele și producțiile menționate în anexa I la tratat, cu excepția produselor pescărești.

Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
Creditele alocate pentru plățile cuplate se alocă în mod prioritar producțiilor pentru care s-au efectuat plăți cuplate în perioada 2010-2013 în temeiul articolelor 68, 101 și 111 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Statele membre pot acorda sprijin cuplat fermierilor cu drepturi speciale în 2010, în conformitate cu articolele 60 și 65 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, independent de plata de bază prevăzută în titlul III capitolul 1 din prezentul regulament.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 b (nou)
(3b)  Statele membre pot acorda sprijin cuplat crescătorilor de animale care nu dețin cea mai mare parte a terenului pe care își desfășoară activitatea.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3 c (nou)
(3c)  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 55 de stabilire a măsurilor tranzitorii care urmează să se aplice acestor fermieri.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)
Prin derogare de la primul paragraf, limita pentru acordarea sprijinului cuplat poate fi extinsă peste cea necesară pentru menținerea nivelurilor actuale de producție, cu condiția ca sprijinul cuplat să fie destinat mediului. Statul membru în cauză stabilește această limită în funcție de anumite obiective sau provocări legate de mediu. Limita astfel stabilită este notificată Comisiei în conformitate cu articolul 40 și este aprobată în conformitate cu articolul 41.

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1
(1)  În vederea finanțării sprijinului cuplat facultativ, statele membre pot decide, până la data de 1 august a anului care precede primul an de implementare a sprijinului respectiv, să utilizeze până la 5% din plafonul lor național anual stabilit în anexa II.
(1)  În vederea finanțării sprijinului cuplat facultativ, statele membre pot decide, până la data de 1 august a anului care precede primul an de implementare a sprijinului respectiv, să utilizeze până la 15% din plafonul lor național anual stabilit în anexa II.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Procentul din plafonul național menționat la alineatul (1) poate fi majorat cu trei puncte procentuale în cazul statelor membre care decid să utilizeze cel puțin 3 % din plafonul lor național definit în anexa II pentru a sprijini producția de culturi proteice în temeiul prezentului capitol.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2
(2)  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot decide să utilizeze până la 10% din plafonul național anual stabilit în anexa II, dacă:
eliminat
(a) au aplicat, până la 31 decembrie 2013, schema de plată unică pe suprafață prevăzută în titlul V din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 sau au finanțat măsuri în temeiul articolului 111 din regulamentul respectiv sau sunt vizate de derogarea prevăzută la articolul 69 alineatul (5) sau, în cazul Maltei, la articolul 69 alineatul (1) din regulamentul respectiv și/sau
(b) au alocat, timp de cel puțin un an în perioada 2010-2013, peste 5 % din cuantumul lor disponibil pentru acordarea plăților directe prevăzute în titlurile III, IV și V din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu excepția titlului IV capitolul 1 secțiunea 6, pentru finanțarea măsurilor prevăzute în titlul III capitolul 2 secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, a sprijinului prevăzut la articolul 68 alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv) și literele (b) și (c) din regulamentul respectiv, sau a măsurilor prevăzute în capitolul 1, cu excepția titlului IV secțiunea 6 din regulamentul respectiv.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – partea introductivă
(4)  Până la 1 august 2016, statele membre pot revizui decizia pe care au luat-o, în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) și să decidă, cu efect din anul 2017:
(4)  Până la 1 august 2016, statele membre pot revizui decizia pe care au luat-o în conformitate cu alineatele (1) și (1a) și să decidă, cu efect din anul 2017:
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – litera a
(a) să mărească procentul stabilit la alineatele (1) și (2), în limitele prevăzute la alineatele respective, dacă este posibil, și, dacă este necesar, să modifice condițiile de acordare a ajutorului;
(a) să mărească procentul stabilit la alineatele (1) și (1a), în limitele prevăzute la alineatele respective, dacă este posibil, și, dacă este necesar, să modifice condițiile de acordare a ajutorului;
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 5
(5)  În funcție de decizia luată de fiecare stat membru în temeiul alineatelor (1) - (4) cu privire la procentul din plafonul național care urmează să fie utilizat, Comisia stabilește anual, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, plafonul corespunzător sprijinului în cauză. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(5)  În funcție de decizia luată de fiecare stat membru în temeiul alineatelor (1), (1a) și (4) cu privire la procentul din plafonul național care urmează să fie utilizat, Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 55, pentru a stabili anual plafonul corespunzător sprijinului în cauză.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 39 a (nou)
Articolul 39a

Sprijinul național suplimentar opțional

(1)  Statele membre care decid să introducă sprijinul cuplat facultativ în sectorul vacilor în lactație în conformitate cu articolul 38 pot acorda fermierilor o primă națională suplimentară care să se adauge la sprijinul cuplat pe care aceștia îl primesc pentru același an calendaristic.
(2)  Statele membre notifică fermierilor condițiile care reglementează acordarea acestui sprijin național suplimentar folosind aceleași modalități ca pentru notificarea referitoare la sprijinul cuplat și în același timp cu aceasta.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  Comisia aprobă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, decizia menționată la articolul 39 alineatul (3) sau, dacă este cazul, la articolul 39 alineatul (4) litera (a), dacă se demonstrează existența, în regiunea sau în sectorul în cauză, a uneia dintre necesitățile de mai jos:
(1)  Comisiei i se conferă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 55, pentru a aproba decizia menționată la articolul 39 alineatul (4) litera (a), dacă se demonstrează existența, în regiunea sau în sectorul în cauză, a uneia dintre necesitățile de mai jos:
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 47
Articolul 47

Articolul 47

Norme generale

Norme generale

(1)  Fermierii care dețin drepturi la plată alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și care îndeplinesc cerințele minime prevăzute la articolul 10 alineatul (1) pot opta pentru participarea la o schemă simplificată, în condițiile prevăzute în prezentul titlu, denumită în continuare „schema pentru micii fermieri”.
(1)  Statele membre pot institui o schemă simplificată pentru micii fermieri în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul titlu. Dacă un stat membru aplică o astfel de schemă, fermierii care dețin drepturi la plată alocate în 2014 în temeiul articolului 21 și care îndeplinesc cerințele minime prevăzute la articolul 10 alineatul (1) participă la schema simplificată, în condițiile prevăzute în prezentul titlu („schema pentru micii fermieri”).
Fermierii care au dreptul, în temeiul titlurilor III și IV, la plăți mai mici de 1 500 EUR sunt incluși în mod automat în această schemă pentru micii fermieri.

(2)  Plățile acordate în cadrul schemei pentru micii fermieri înlocuiesc plățile care trebuie acordate în temeiul titlurilor III și IV.
(2)  Plățile acordate în cadrul schemei pentru micii fermieri înlocuiesc plățile care trebuie acordate în temeiul titlurilor III și IV.
(3)  Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri sunt scutiți de utilizarea practicilor agricole prevăzute în titlul III capitolul 2.
(3)  Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri sunt scutiți de utilizarea practicilor agricole prevăzute în titlul III capitolul 2.
(4)  Statele membre se asigură că nu se acordă nicio plată fermierilor în cazul cărora se dovedește că, începând cu data publicării prezentei propuneri de regulament al Comisiei, își împart exploatația cu unicul scop de a beneficia de schema pentru micii fermieri. Această dispoziție se aplică și fermierilor ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective.
(4)  Statele membre se asigură că nu se acordă nicio plată fermierilor în cazul cărora se dovedește că, începând cu data publicării prezentei propuneri de regulament a Comisiei, își împart exploatația cu unicul scop de a beneficia de schema pentru micii fermieri. Această dispoziție se aplică și fermierilor ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 48
Articolul 48

Articolul 48

Participare

Participare

Fermierii care doresc să participe la schema pentru micii fermieri trebuie să depună o cerere până la 15 octombrie 2014.

Lista fermierilor menționați la articolul 47 alineatul (1) este comunicată Comisiei de către autoritățile naționale până la 15 octombrie 2014.

Fermierii care nu au depus cererea de participare la schema pentru micii fermieri până la 15 octombrie 2014 sau care hotărăsc să se retragă din schemă după acea dată sau care sunt selecționați pentru a primi sprijinul prevăzut la articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] nu mai au dreptul de a participa la schema respectivă.

Fermierii menționați la articolul 47 alineatul (1) care hotărăsc să se retragă din schema pentru micii fermieri după acea dată sau care sunt selecționați pentru a primi sprijinul prevăzut la articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. […] [RDR] nu mai au dreptul de a participa la schema respectivă.

Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 49
Articolul 49

Articolul 49

Cuantumul plății

Cuantumul plății

(1)  Statele membre stabilesc cuantumul plății anuale din cadrul schemei pentru micii fermieri la unul dintre următoarele niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor (2) și (3):
(1)  Statele membre stabilesc cuantumul plății anuale din cadrul schemei pentru micii fermieri la unul dintre următoarele niveluri, sub rezerva aplicării alineatelor (2) și (3):
(a) un cuantum care să nu depășească 15% din plata medie pe beneficiar acordată la nivel național;
(a) un cuantum care să nu depășească 25 % din plata medie pe beneficiar acordată la nivel național;
(b) un cuantum corespunzător plății medii pe hectar acordate la nivel național, înmulțit cu o cifră care corespunde numărului de hectare – maximum trei.
(b) un cuantum corespunzător plății medii pe hectar acordate la nivel național, înmulțit cu o cifră care corespunde numărului de hectare – maximum cinci.
Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pot decide ca plata anuală să fie egală cu cuantumul sumei la care ar avea dreptul fermierul în temeiul articolelor 18, 29, 34, 36 și 38 în anul în care a aderat la schemă, dar nu mai mare de 1 500 EUR.

Media națională menționată la primul paragraf litera (a) se stabilește de către statele membre pe baza plafonului național prevăzut în anexa II pentru anul calendaristic 2019 și a numărului de fermieri care au obținut drepturi la plată în temeiul articolului 21 alineatul (1).

Media națională menționată la primul paragraf litera (a) se stabilește de către statele membre pe baza plafonului național prevăzut în anexa II pentru anul calendaristic 2019 și a numărului de fermieri care au obținut drepturi la plată în temeiul articolului 21 alineatul (1).

Media națională menționată la primul paragraf litera (b) se stabilește de către statele membre pe baza plafonului național prevăzut în anexa II pentru anul calendaristic 2019 și a numărului de hectare eligibile declarate în conformitate cu articolul 26 în 2014.

Media națională menționată la primul paragraf litera (b) se stabilește de către statele membre pe baza plafonului național prevăzut în anexa II pentru anul calendaristic 2019 și a numărului de hectare eligibile declarate în conformitate cu articolul 26 în 2014.

(2)  Cuantumul menționat la alineatul (1) nu trebuie să fie mai mic de 500 EUR și nici mai mare de 1 000 EUR. Fără a aduce atingere articolului 51 alineatul (1), dacă aplicarea alineatului (1) determină stabilirea unui cuantum mai mic de 500 EUR sau mai mare de 1 000 EUR, cuantumul respectiv se rotunjește în sus sau în jos, până la valoarea minimă sau respectiv maximă.
(2)  Cuantumul menționat la alineatul (1) nu trebuie să fie mai mic de 500 EUR și nici mai mare de 1 500 EUR. Fără a aduce atingere articolului 51 alineatul (1), dacă aplicarea alineatului (1) determină stabilirea unui cuantum mai mic de 500 EUR sau mai mare de 1 500 EUR, cuantumul respectiv se rotunjește în sus sau în jos, până la valoarea minimă sau respectiv maximă.
(3)  Prin derogare de la alineatul (2), în Croația, Cipru și Malta cuantumul plății menționat la alineatul (1) poate fi stabilit la o valoare mai mică de 500 EUR, dar nu mai mică de 200 EUR.
(3)  Prin derogare de la alineatul (2), în Croația, Cipru și Malta cuantumul plății menționat la alineatul (1) poate fi stabilit la o valoare mai mică de 500 EUR, dar nu mai mică de 200 EUR.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 51
Articolul 51

Articolul 51

Dispoziții financiare

Dispoziții financiare

(1)  Pentru a finanța plata prevăzută în prezentul titlu, statele membre deduc cuantumurile corespunzătoare cuantumurilor la care urmează să aibă dreptul micii fermieri sub forma plății de bază prevăzute în titlul III capitolul 1, a plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu prevăzute în titlul III capitolul 2 și, dacă este cazul, a plății pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale prevăzute în titlul III capitolul 3, a plății pentru tinerii fermieri prevăzute în titlul III capitolul 4 și a sprijinului cuplat prevăzut în titlul IV, din cuantumurile totale prevăzute pentru plățile respective.
(1)  Pentru a finanța plata prevăzută în prezentul titlu, statele membre deduc cuantumurile corespunzătoare cuantumurilor la care urmează să aibă dreptul micii fermieri sub forma plății de bază prevăzute în titlul III capitolul 1, a plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu prevăzute în titlul III capitolul 2 și, dacă este cazul, a plății pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale prevăzute în titlul III capitolul 3, a plății pentru tinerii fermieri prevăzute în titlul III capitolul 4 și a sprijinului cuplat prevăzut în titlul IV, din cuantumurile totale prevăzute pentru plățile respective.
Diferența dintre suma tuturor plăților care trebuie efectuate în cadrul schemei destinate micilor fermieri și cuantumul total finanțat în conformitate cu primul paragraf este finanțată prin aplicarea unei reduceri lineare tuturor plăților care urmează să fie acordate în conformitate cu articolul 25.

Diferența dintre suma tuturor plăților care trebuie efectuate în cadrul schemei destinate micilor fermieri și cuantumul total finanțat în conformitate cu primul paragraf este finanțată prin aplicarea unei reduceri lineare tuturor plăților care urmează să fie acordate în conformitate cu articolul 25.

Statele membre care utilizează opțiunea prevăzută la articolul 20 alineatul (1) pot aplica rate de reducere diferite la nivel regional.

Elementele pe baza cărora sunt stabilite cuantumurile menționate la primul paragraf rămân aceleași pe toată durata participării fermierului la schemă.

Elementele pe baza cărora sunt stabilite cuantumurile menționate la primul paragraf rămân aceleași pe toată durata participării fermierului la schemă.

(2)  Dacă cuantumul total al plăților care trebuie efectuate în cadrul schemei destinate micilor fermieri depășește 10% din plafonul național anual stabilit în anexa II, statele membre aplică o reducere lineară a cuantumurilor care trebuie plătite în conformitate cu prezentul titlu, pentru a respecta procentul respectiv.
(2)  Dacă cuantumul total al plăților care trebuie efectuate în cadrul schemei destinate micilor fermieri depășește 15 % din plafonul național anual stabilit în anexa II, statele membre aplică o reducere lineară a cuantumurilor care trebuie plătite în conformitate cu prezentul titlu, pentru a respecta procentul respectiv.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – litera da (nouă)
(da) măsurilor privind gestionarea informațiilor care trebuie notificate, precum și normelor privind conținutul, forma, calendarul, frecvența și termenele notificărilor.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
(b) măsuri privind gestionarea informațiilor care trebuie notificate, precum și norme privind conținutul, forma, calendarul, frecvența și termenele notificărilor;
eliminat
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1
(1)  Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile care sunt în același timp necesare și justificabile pentru soluționarea în regim de urgență a unor probleme specifice. Măsurile menționate pot deroga de la dispozițiile prezentului regulament, dar numai în măsura și pentru perioada în care acest lucru este strict necesar. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (2).
(1)  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 55, care sunt în același timp necesare și justificabile pentru soluționarea în regim de urgență a unor probleme specifice. Actele delegate menționate pot deroga de la dispozițiile prezentului regulament, dar numai în măsura și pentru perioada în care acest lucru este strict necesar.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2
(2)  Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător, legate de măsurile la care se face referire la alineatul (1), Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 56 alineatul (3).
(2)  Atunci când, în ceea ce privește măsurile la care se face referire la alineatul (1), acest lucru este necesar din motive imperioase de urgență, procedura prevăzută la articolul 55a se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2
(2)  Delegarea de competențe la care se face referire în prezentul regulament este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2)  Delegarea de competențe către Comisie, la care se face referire în prezentul regulament, se aplică pentru o perioadă de cinci ani, începând de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respectiv cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 55 a (nou)
Articolul 55a

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.
(2)  Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 55 alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, în urma notificării deciziei Parlamentului European sau a Consiliului de a formula obiecțiuni.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 58 a (nou)
Articolul 58a

Raportarea

Până la 1 martie 2017, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, însoțit, după caz, de propuneri legislative corespunzătoare.

Amendamentul 98
Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie

(În mii de EUR)

An calendaristic

2014

2015

2016

2017

2018

2019 și anii următori

Belgia

553 521

544 065

534 632

525 205

525 205

525 205

Bulgaria

655 661

737 164

810 525

812 106

812 106

812 106

Republica Cehă

892 698

891 875

891 059

890 229

890 229

890 229

Danemarca

942 931

931 719

920 534

909 353

909 353

909 353

Germania

5 275 876

5 236 176

5 196 585

5 156 970

5 156 970

5 156 970

Estonia

108 781

117 453

126 110

134 749

134 749

134 749

Irlanda

1 240 652

1 239 027

1 237 413

1 235 779

1 235 779

1 235 779

Grecia

2 099 920

2 071 481

2 043 111

2 014 751

2 014 751

2 014 751

Spania

4 934 910

4 950 726

4 966 546

4 988 380

4 988 380

4 988 380

Franța

7 732 611

7 694 854

7 657 219

7 619 511

7 619 511

7 619 511

Croația

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italia

4 023 865

3 963 007

3 902 289

3 841 609

3 841 609

3 841 609

Cipru

52 273

51 611

50 950

50 290

50 290

50 290

Letonia

163 261

181 594

199 895

218 159

218 159

218 159

Lituania

396 499

417 127

437 720

458 267

458 267

458 267

Luxemburg

34 313

34 250

34 187

34 123

34 123

34 123

Ungaria

1 298 104

1 296 907

1 295 721

1 294 513

1 294 513

1 294 513

Malta

5 316

5 183

5 050

4 917

4 917

4 917

Țările de Jos

806 975

792 131

777 320

762 521

762 521

762 521

Austria

707 503

706 850

706 204

705 546

705 546

705 546

Polonia

3 038 969

3 066 519

3 094 039

3 121 451

3 121 451

3 121 451

Portugalia

573 046

585 655

598 245

610 800

610 800

610 800

România

1 472 005

1 692 450

1 895 075

1 939 357

1 939 357

1 939 357

Slovenia

141 585

140 420

139 258

138 096

138 096

138 096

Slovacia

386 744

391 862

396 973

402 067

402 067

402 067

Finlanda

533 932

534 315

534 700

535 075

535 075

535 075

Suedia

710 853

711 798

712 747

713 681

713 681

713 681

Regatul Unit

3 624 384

3 637 210

3 650 038

3 662 774

3 662 774

3 662 774

Amendamentul

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 și anii următori

Belgia

554 701

548 646

542 261

535 640

535 640

535 640

Bulgaria

657 571

735 055

805 495

814 887

814 887

814 887

Republica Cehă

891 307

892 742

893 686

894 054

894 054

894 054

Danemarca

940 086

929 824

919 002

907 781

907 781

907 781

Germania

5 237 224

5 180 053

5 119 764

5 057 253

5 057 253

5 057 253

Estonia

113 168

125 179

137 189

149 199

149 199

149 199

Irlanda

1 236 214

1 235 165

1 233 425

1 230 939

1 230 939

1 230 939

Grecia

2 098 834

2 075 923

2 051 762

2 026 710

2 026 710

2 026 710

Spania

4 939 152

4 957 834

4 973 833

4 986 451

4 986 451

4 986 451

Franța

7 655 794

7 572 222

7 484 090

7 392 712

7 392 712

7 392 712

Croația

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italia

4 024 567

3 980 634

3 934 305

3 886 268

3 886 268

3 886 268

Cipru

52 155

51 585

50 985

50 362

50 362

50 362

Letonia

176 500

206 565

236 630

266 695

266 695

266 695

Lituania

402 952

426 070

449 189

472 307

472 307

472 307

Luxemburg

33 943

33 652

33 341

33 015

33 015

33 015

Ungaria

1 295 776

1 297 535

1 298 579

1 298 791

1 298 791

1 298 791

Malta

5 365

5 306

5 244

5 180

5 180

5 180

Țările de Jos

809 722

800 883

791 561

781 897

781 897

781 897

Austria

706 071

706 852

707 242

707 183

707 183

707 183

Polonia

3 079 652

3 115 887

3 152 121

3 188 356

3 188 356

3 188 356

Portugalia

582 466

598 550

614 635

630 719

630 719

630 719

România

1 485 801

1 707 131

1 928 460

2 002 237

2 002 237

2 002 237

Slovenia

140 646

139 110

137 491

135 812

135 812

135 812

Slovacia

391 608

397 576

403 543

409 511

409 511

409 511

Finlanda

533 451

535 518

537 295

538 706

538 706

538 706

Suedia

709 922

712 820

715 333

717 357

717 357

717 357

Regatul Unit

3 652 541

3 655 113

3 657 684

3 660 255

3 660 255

3 660 255


Regulamentul privind OCP unică (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale)
PDF 2340kWORD 366k
Decizia Parlamentului European din 13 martie 2013 privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unică”) (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))
P7_TA(2013)0085B7-0080/2013

Parlamentul European,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere articolul 70 alineatul (2) și articolul 70a din Regulamentul său de procedură,

  întrucât pachetul financiar specificat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit în mod definitiv până când nu se ajunge la un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

decide să deschidă negocieri interinstituționale pe baza următorului mandat:

MANDAT

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Referirea 3 a (nouă)
având în vedere avizul Curții de Conturi1,
1 JO C… /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Referirea 4 a (nouă)
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor1,
1 JO C 225, 27.7.2012.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” prezintă potențialele provocări, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună (PAC) după 2013. Din perspectiva dezbaterilor privind comunicarea menționată, PAC ar trebui reformată cu efect de la 1 ianuarie 2014. Reforma respectivă ar trebui să includă toate instrumentele principale ale PAC, inclusiv Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)799] al Consiliului din […] de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unică) . Ținând seama de domeniul de aplicare al acestei reforme, este necesar ca Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)799] să fie abrogat și înlocuit cu un nou regulament privind OCP unică. Reforma ar trebui de asemenea, în măsura posibilului, să armonizeze, să raționalizeze și să simplifice dispozițiile, în special pe cele care privesc mai mult de un sector agricol, inclusiv prin garantarea posibilității adoptării de către Comisie a unor elemente neesențiale ale măsurilor prin intermediul unor acte delegate.
(1)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” prezintă potențialele provocări, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună (PAC) după 2013. Din perspectiva dezbaterilor privind comunicarea menționată, PAC ar trebui reformată cu efect de la 1 ianuarie 2014. Respectiva reformă ar trebui să cuprindă toate instrumentele principale ale PAC, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice). Ținând seama de sfera acestor modificări, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 să fie abrogat și înlocuit cu un nou regulament privind OCP unică. Reforma ar trebui de asemenea, în măsura posibilului, să armonizeze, să raționalizeze și să simplifice dispozițiile, în special pe cele care privesc mai mult de un sector agricol, inclusiv prin garantarea posibilității adoptării de către Comisie a unor elemente neesențiale ale măsurilor prin intermediul unor acte delegate. În plus, reforma trebuie să continue reformele anterioare în direcția creșterii competitivității și a orientării către piață.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie compatibilă cu obiectivele cooperării pentru dezvoltare prevăzute în cadrul de politică al Uniunii privind securitatea alimentară (COM(2010)0127), în mod specific cu acela de a garanta că aplicarea măsurilor PAC nu pune în pericol capacitatea de producție alimentară și securitatea alimentară pe termen lung în țările în curs de dezvoltare și capacitatea populațiilor acestora de a-și procura hrana, respectând în același timp obiectivele politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii, în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)
(1b)  Un obiectiv-cheie al politicii agricole comune ar trebui să fie garantarea securității și a suveranității alimentare în statele membre, ceea ce presupune, la nivelul producției, nevoia de sisteme de reglementare și de distribuție ce permit țărilor și regiunilor să își dezvolte producția într-un mod care să le ajute, pe cât posibil, să răspundă propriilor nevoi. În plus, este esențial să se reechilibreze raportul de putere în favoarea producătorilor în cadrul lanțului producției alimentare.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
(2)  Pentru a asigura buna funcționare a sistemului stabilit de prezentul regulament, competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ar trebui să i se delege Comisiei, pentru a-i permite să adauge sau să modifice anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament. Trebuie definite elementele în cazul cărora se poate exercita această competență, precum și condițiile în care se face această delegare. Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  În temeiul articolului 43 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”), Consiliul adoptă măsuri privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor. În scopul clarității, în cazul în care se aplică articolul 43 alineatul (3) din tratat, prezentul regulament ar trebui să precizeze în mod explicit faptul că măsurile vor fi adoptate de Consiliu în baza respectivului articol.
eliminat
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Prezentul regulament ar trebui să cuprindă toate elementele fundamentale ale organizării comune a piețelor (OCP) unice. În anumite cazuri, stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor este legată în mod indisolubil de aceste elemente fundamentale.
(4)  Prezentul regulament ar trebui să cuprindă toate elementele fundamentale ale organizării comune a piețelor (OCP) unice. În general, stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor este legată în mod indisolubil de aceste elemente fundamentale.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)  Ar trebui să se aibă în vedere obiectivele stabilite de Comisia Europeană pentru viitoarea politică agricolă comună în ceea ce privește gestionarea sustenabilă a resurselor naturale, securitatea alimentară, activitatea agricolă în Europa, dezvoltarea regională echilibrată, competitivitatea agriculturii europene și simplificarea PAC.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)
(5b)  Simplificarea normelor administrative de punere în aplicare a politicii agricole comune este deosebit de importantă pentru fermieri, însă fără ca aceasta să aibă ca rezultat o uniformizare excesivă a criteriilor care trebuie avute în vedere, care ar ignora particularitățile locale și regionale.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Prezentul regulament, precum și alte acte adoptate în temeiul articolului 43 din tratat, vizează descrierea produselor și trimiterile la pozițiile sau subpozițiile din Nomenclatura combinată. Modificările aduse nomenclaturii Tarifului Vamal Comun pot impune necesitatea introducerii de modificări tehnice subsecvente la aceste regulamente. Comisia ar trebui să poată adopta măsuri de punere în aplicare pentru a introduce astfel de modificări. În scopul asigurării clarității și a simplității, Regulamentul (CEE) nr. 234/79 din 5 februarie 1979 al Consiliului privind procedura de adaptare a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun utilizate pentru produsele agricole, care prevede în prezent o astfel de competență, ar trebui abrogat, iar competența ar trebui integrată în prezentul regulament.
(7)  Prezentul regulament vizează descrierea produselor și trimiterile la pozițiile sau subpozițiile din Nomenclatura combinată. Modificările aduse nomenclaturii Tarifului Vamal Comun pot impune necesitatea introducerii de modificări tehnice subsecvente la prezentul regulament. Ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat. În scopul asigurării clarității și a simplității, Regulamentul (CEE) nr. 234/79 din 5 februarie 1979 al Consiliului privind procedura de adaptare a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun utilizate pentru produsele agricole, care prevede în prezent o astfel de competență, ar trebui abrogat, iar o nouă procedură de adaptare ar trebui integrată în prezentul regulament.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Pentru a ține seama de caracteristicile sectorului fructelor și legumelor și ale sectorului fructelor și legumelor prelucrate, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește stabilirea anilor de comercializare pentru produsele respective.
eliminat
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)  Ca măsură de urgență, intervenția publică pe piață ar trebui vizată numai în scopul stabilizării volatilității extreme a prețurilor, cauzată de o cerere excesivă temporară pe piața europeană. Aceasta nu ar trebui să fie utilizată pentru stabilizarea producției structurale excesive.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Din motive de claritate și transparență, ar trebui să se prevadă o structură comună pentru măsurile menționate mai sus, menținându-se în același timp politica urmată în fiecare sector. În acest scop, este necesar să se facă distincție între prețurile de referință și prețurile de intervenție, iar acestea din urmă să fie definite, în special precizându-se că numai prețurile de intervenție pentru intervenția publică corespund prețurilor administrate aplicate menționate la punctul 8 prima teză din anexa 3 la Acordul OMC privind agricultura (și anume sprijinirea prețurilor pe baza diferențelor de preț). În acest context, ar trebui să se înțeleagă faptul că intervenția pe piață poate lua forma unei intervenții publice, precum și alte forme de intervenție care nu utilizează indicații de prețuri stabilite ex ante.
(13)  Din motive de claritate și transparență, ar trebui să se prevadă o structură comună pentru măsurile menționate mai sus, menținându-se în același timp politica urmată în fiecare sector. În acest scop, este necesar să se facă distincție între prețurile de referință și prețurile de intervenție, iar acestea din urmă să fie definite, în special precizându-se că numai prețurile de intervenție pentru intervenția publică corespund prețurilor administrate aplicate menționate la punctul 8 prima teză din anexa 3 la Acordul OMC privind agricultura (și anume sprijinirea prețurilor pe baza diferențelor de preț). De asemenea, ar trebui să se înțeleagă faptul că intervenția pe piață poate lua forma unei intervenții publice și a unui ajutor pentru depozitarea privată, precum și alte forme de intervenție care nu utilizează, în totalitate sau parțial, indicații de prețuri stabilite ex ante.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  După caz, pentru fiecare sector în cauză, având în vedere practica și experiența acumulate în cadrul OCP anterioare, schema de intervenție ar trebui să fie disponibilă în anumite perioade ale anului și ar trebui fie să fie deschisă în perioada respectivă cu titlu permanent, fie să fie deschisă în funcție de prețurile de piață.
(14)  După caz, pentru fiecare sector în cauză, având în vedere practica și experiența acumulate în cadrul OCP anterioare, schema de intervenție publică ar trebui¸ ori de câte ori există nevoia evidentă de a o activa, să fie disponibilă și ori să fie deschisă cu titlu permanent, ori să fie deschisă în funcție de prețurile de piață.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea desfacerii produselor achiziționate în cadrul intervenției publice. Aceste măsuri ar trebui luate astfel încât să se evite perturbarea pieței, garantându-se egalitatea accesului la mărfuri și egalitatea de tratament a cumpărătorilor.
(16)  Prezentul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea desfacerii produselor achiziționate în cadrul intervenției publice. Este necesar ca aceste măsuri să fie luate astfel încât să se evite perturbarea pieței, să se garanteze egalitatea accesului la mărfuri și egalitatea de tratament a cumpărătorilor și să se asigure disponibilitatea produselor pentru programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
(16a)  Grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor în sectorul cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc și al cărnii de oaie și de capră sunt esențiale pentru înregistrarea prețurilor și pentru aplicarea mecanismelor de intervenție în aceste sectoare. Mai mult decât atât, acestea urmăresc obiectivul de a ameliora transparența pieței.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)
(16b)  Ajutorul pentru depozitarea privată ar trebui să atingă obiectivele de stabilizare a piețelor și de asigurare a unui nivel de viață decent pentru comunitatea agricolă. Prin urmare, acesta ar trebui să fie activat nu numai de indicatori legați de prețurile de piață, ci și ca răspuns la situații de piață deosebit de dificile, îndeosebi la cele care au un impact semnificativ asupra marjelor de profit ale producătorilor agricoli.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  În vederea standardizării prezentării diferitelor produse în scopul de a se îmbunătăți transparența pieței, înregistrarea prețurilor și aplicarea măsurilor de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a depozitării private, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în privința grilelor Uniunii de clasificare a carcaselor în sectorul cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc și al cărnii de oaie și de capră.
(22)  În vederea standardizării prezentării diferitelor produse în scopul de a se îmbunătăți transparența pieței, înregistrarea prețurilor și aplicarea măsurilor de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a depozitării private și pentru a ține seama de specificul progresului tehnic și al cerințelor sectoriale, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, și pentru a adapta și actualiza grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor în sectorul cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc și al cărnii de oaie și de capră.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
(23a)  Pentru a consolida și a completa instrumentele existente de gestionare a piețelor și pentru a asigura buna funcționare, ar trebui să se pună în aplicare un instrument bazat pe gestionarea privată a ofertei și pe coordonarea diferiților operatori. Acest instrument ar trebui să le permită asociațiilor recunoscute de organizații ale producătorilor cu o poziție adecvată pe piață să retragă opțional un anumit produs în cursul anului de comercializare.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)
(23b)  Pentru a evita ca acest instrument să aibă efecte contrare obiectivelor PAC sau să afecteze buna funcționare a pieței interne, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește stabilirea normelor de funcționare și de activare a acestuia. În plus, pentru a garanta că acest instrument este compatibil cu legislația Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește normele de finanțare a acestuia, inclusiv în cazurile în care Comisia consideră necesară acordarea de ajutor pentru depozitarea privată.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)   Consumul de fructe, legume și produse lactate în rândul copiilor ar trebui să fie încurajat, inclusiv prin creșterea durabilă a proporției acestor produse în alimentația copiilor, în etapa în care se formează obiceiurile lor alimentare. Ar trebui, prin urmare, promovat ajutorul din partea Uniunii pentru finanțarea sau cofinanțarea furnizării de astfel de produse către copiii din instituțiile de învățământ.
(25)   Pentru a determina formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor, aceștia ar trebui încurajați să consume fructe, legume și produse lactate, inclusiv prin creșterea durabilă a proporției acestor produse în alimentația copiilor, în etapa în care se formează obiceiurile lor alimentare. Ar trebui, prin urmare, promovat ajutorul din partea Uniunii pentru finanțarea sau cofinanțarea furnizării de astfel de produse către copiii din instituțiile de învățământ, din instituțiile preșcolare și din instituțiile care desfășoară activități extracurriculare. Astfel, aceste programe ar trebui să contribuie, de asemenea, la atingerea obiectivelor PAC, inclusiv la creșterea veniturilor agricultorilor, la stabilizarea piețelor și la securitatea aprovizionării, atât în prezent, cât și în viitor.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Pentru a asigura o gestiune bugetară corectă a programelor, ar trebui elaborate dispoziții adecvate pentru fiecare dintre ele. Ajutorul din partea Uniunii nu ar trebui utilizat pentru a înlocui finanțarea eventualelor programe naționale existente de încurajare a consumului de fructe în școli. Ținând seama de constrângerile bugetare, statele membre ar trebui totuși să poată înlocui contribuția lor financiară la programele cu contribuții din partea sectorului privat. Pentru ca programul lor de încurajare a consumului de fructe în școli să fie eficient, statele membre ar trebui să prevadă măsuri de însoțire pentru care statele membre ar trebui să fie autorizate să acorde un ajutor național.
(26)  Pentru a asigura o gestiune bugetară corectă a programelor, ar trebui elaborate dispoziții adecvate pentru fiecare dintre ele. Ajutorul din partea Uniunii nu ar trebui utilizat pentru a înlocui finanțarea eventualelor programe naționale existente de încurajare a consumului de fructe, de legume și de produse lactate în școli. Ținând seama de constrângerile bugetare, statele membre ar trebui totuși să poată înlocui contribuția lor financiară la aceste eventuale programe naționale de încurajare a consumului de fructe și legume în școli cu contribuții din partea sectorului privat. Pentru ca programul lor de încurajare a consumului de fructe și legume în școli să fie eficient, statele membre ar trebui să prevadă măsuri de însoțire pentru care statele membre trebuie să fie autorizate să acorde un ajutor național.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  Pentru a încuraja obiceiurile alimentare sănătoase în rândurile copiilor, a garanta utilizarea eficientă și orientată a fondurilor europene și a spori gradul de sensibilizare cu privire program, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește programul de încurajare a consumului de fructe în școli cu privire la: produsele neeligibile pentru program; grupul-țintă al programului; strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire; aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului; criteriile obiective pentru repartizarea ajutoarelor între statele membre, repartizarea orientativă a ajutoarelor între statele membre și metoda de realocare a ajutoarelor între statele membre pe baza cererilor primite; costurile eligibile pentru ajutor, inclusiv posibilitatea fixării unui plafon global pentru astfel de costuri; și obligația statelor membre participante de a face cunoscut rolul de subvenționare al programului.
(27)  Pentru a asigura implementarea efectivă a programului în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru acesta, a garanta utilizarea eficientă și orientată a fondurilor europene și a spori gradul de sensibilizare cu privire schema de ajutoare, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli cu privire la: produsele neeligibile pentru program; grupul-țintă al programului; strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire; aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului; criteriile suplimentare referitoare la repartizarea orientativă și metoda de realocare a ajutoarelor între statele membre pe baza cererilor primite; costurile eligibile pentru ajutor, inclusiv posibilitatea fixării unui plafon global pentru astfel de costuri; monitorizare și evaluare; și stabilirea condițiilor în care statele membre acționează pentru a face cunoscută participarea lor la programul de sprijin și a atrage atenția asupra rolului de subvenționare al Uniunii.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Pentru a ține seama de evoluția tendințelor în cazul consumului de produse lactate și de inovațiile și evoluțiile de pe piața produselor lactate, pentru a se asigura că beneficiarii și solicitanții corespunzători sunt eligibili pentru ajutoare și a spori gradul de sensibilizare cu privire la schema de ajutoare, ar trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la sistemul de distribuire a laptelui în școli în ceea ce privește: produsele eligibile pentru program; strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor și grupul țintă al schemei; condițiile de acordare a ajutorului; constituirea unei garanții de executare în cazul virării unui avans din ajutor; monitorizare și evaluare; și obligația instituțiilor de învățământ de a face cunoscut rolul de subvenționare al schemei.
(28)  Pentru a asigura implementarea efectivă a programului în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru acesta, pentru a se asigura că beneficiarii și solicitanții corespunzători sunt eligibili pentru ajutoare și a spori gradul de sensibilizare cu privire la schema de ajutoare, ar trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la sistemul de distribuire a laptelui în școli în ceea ce privește: produsele eligibile pentru program; strategiile naționale sau regionale urmează să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor și grupul țintă al schemei; aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului; condițiile de acordare a ajutorului; constituirea unei garanții de executare în cazul virării unui avans din ajutor; monitorizare și evaluare; și stabilirea condițiilor în care statele membre acționează pentru a face cunoscută participarea lor la programul de sprijin și a atrage atenția asupra rolului de subvenționare al Uniunii.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)
(28a)  Comisia ar trebui să ia în considerarea propunerea unor scheme concepute să promoveze consumul în școli al altor produse decât fructele și legumele și produsele lactate.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Schema de ajutoare pentru organizațiile de producători de hamei se utilizează într-un singur stat membru. Pentru a crea flexibilitate și pentru a armoniza abordarea din acest sector cu cea din celelalte sectoare, schema de ajutoare ar trebui eliminată, menținându-se posibilitatea de a sprijini organizațiile de producători în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală.
eliminat
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)  Pentru a se asigura că ajutoarele furnizate organizațiilor de operatori din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă își ating obiectivul de ameliorare a calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă și pentru a se asigura că organizațiile de operatori din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă își respectă obligațiile, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la condițiile de autorizare a organizațiilor de operatori în scopul schemei de ajutoare, de suspendare sau de retragere a acestei autorizări, precum și cu privire la măsurile eligibile pentru finanțare din partea Uniunii, la acordarea de fonduri din partea Uniunii destinate unor măsuri speciale, la activitățile și costurile neeligibile pentru finanțare din partea Uniunii, la selectarea și aprobarea programelor de lucru și la prevederea obligației de a constitui o garanție.
(31)  Pentru a se asigura că ajutoarele furnizate organizațiilor de operatori din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă își ating obiectivul de ameliorare a calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă și pentru a se asigura că organizațiile de producători sau organizațiile interprofesionale își respectă obligațiile, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta anumite acte în conformitate cu articolul 290 din tratat cu privire la condițiile de autorizare a organizațiilor de producători sau a organizațiilor interprofesionale în scopul schemei de ajutoare, de refuzare, de suspendare sau de retragere a acestei autorizări, precum și cu privire la detaliile măsurilor eligibile pentru finanțare din partea Uniunii, la acordarea de fonduri din partea Uniunii destinate unor măsuri speciale, la activitățile și costurile neeligibile pentru finanțare din partea Uniunii, la selectarea și aprobarea programelor de lucru și la prevederea obligației de a constitui o garanție.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  Prezentul regulament face distincție între, pe de o parte, fructe și legume, care cuprind fructele și legumele destinate comercializării și fructele și legumele destinate prelucrării, și, pe de altă parte, fructele și legumele prelucrate. Normele privind organizațiile de producători, programele operaționale și contribuția financiară a Uniunii se aplică numai în cazul fructelor și legumelor și în cazul fructelor și legumelor destinate exclusiv prelucrării.
(32)  Prezentul regulament face distincție între, pe de o parte, fructe și legume, care cuprind fructele și legumele destinate comercializării ca produse proaspete și fructele și legumele destinate prelucrării, și, pe de altă parte, fructele și legumele prelucrate.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)
(33a)  Pentru a asigura o mai mare eficiență a programelor operaționale în sectorul fructelor și al legumelor, în special a măsurilor de prevenire și de gestionare a crizelor, acestea ar trebui să fie puse în aplicare de către structuri având o poziție adecvată pe piață. Prin urmare, este important ca asociațiile organizațiilor de producători să fie încurajate să prezinte și să gestioneze, în totalitate sau parțial, programe operaționale și măsuri de prevenire și de gestionare a crizelor.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)  Ar trebui acordat sprijin pentru constituirea grupurilor de producători pentru toate sectoarele din toate statele membre în cadrul politicii de dezvoltare rurală, așadar sprijinul specific în sectorul fructelor și legumelor ar trebui eliminat.
(35)  Ar trebui acordat sprijin pentru constituirea grupurilor de producători pentru toate sectoarele din toate statele membre în cadrul politicii de dezvoltare rurală, așadar sprijinul specific acordat pentru constituirea acestor grupuri în sectorul fructelor și al legumelor trebuie eliminat. Acest sprijin nu ar trebui să denatureze condițiile de concurență echitabile pentru fermieri și organizațiile lor de producători de pe piața internă.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  Una dintre măsurile-cheie eligibile pentru programele naționale de sprijin ar trebui să fie promovarea și comercializarea vinurilor din Uniune în țările terțe. Date fiind efectele structurale pozitive pe care le au asupra sectorului vitivinicol, activitățile de restructurare și de reconversie ar trebui să fie sprijinite în continuare. Ar trebui să fie disponibil și un sprijin pentru investițiile în sectorul vitivinicol destinate să amelioreze performanța economică a întreprinderilor în sine. Sprijinul pentru distilarea produselor secundare ar trebui să fie o măsură pusă la dispoziția statelor membre care doresc să recurgă la un astfel de instrument pentru a garanta calitatea vinului și pentru a proteja totodată mediul.
(40)  Una dintre măsurile-cheie eligibile pentru programele naționale de sprijin ar trebui să fie promovarea și comercializarea vinurilor din Uniune în Uniune și în țările terțe. Având în vedere importanța acestora pentru competitivitatea sectorului vitivinicol european, un sprijin ar trebui să fie disponibil și pentru activitățile de cercetare și dezvoltare. Date fiind efectele structurale pozitive pe care le au asupra sectorului vitivinicol, activitățile de restructurare și de reconversie ar trebui să fie sprijinite în continuare. Ar trebui să fie disponibil și un sprijin pentru investițiile în sectorul vitivinicol destinate să amelioreze performanța economică a întreprinderilor în sine. Sprijinul pentru distilarea produselor secundare ar trebui să fie o măsură pusă la dispoziția statelor membre care doresc să recurgă la un astfel de instrument pentru a garanta calitatea vinului și pentru a proteja totodată mediul.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 42
(42)  Dispozițiile referitoare la sprijinul pentru viticultori prin repartizarea drepturilor la plată, conform celor hotărâte de statele membre, au dobândit caracter definitiv. Prin urmare, singurul sprijin de acest tip care poate fi acordat este cel hotărât de statele membre până la data de 1 decembrie 2013 în temeiul articolului 137 din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)799] și în condițiile stabilite în dispoziția respectivă.
eliminat
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 43
(43)  Pentru a se asigura că programele de sprijin pentru sectorul vitivinicol își îndeplinesc obiectivele și că există o utilizare orientată a fondurilor europene, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, referitoare la norme: privind responsabilitatea pentru cheltuieli între data primirii programelor de sprijin și a modificării programelor de sprijin și data punerii lor în aplicare; privind criteriile de eligibilitate pentru măsurile de sprijin, tipul de cheltuieli și de operațiuni eligibile pentru sprijin, măsurile neeligibile pentru sprijin și nivelul maxim al sprijinului pentru fiecare măsură; privind modificarea programelor de sprijin după ce au devenit aplicabile; privind cerințele și pragurile aplicabile plăților în avans, inclusiv cerința constituirii unei garanții în cazul efectuării unei plăți în avans; care conțin dispoziții generale și definiții necesare în scopul implementării programelor de sprijin; vizând să evite utilizarea abuzivă a măsurilor de sprijin și dubla finanțare a proiectelor; în temeiul cărora producătorii să retragă produsele secundare de vinificație, precum și excepții de la această obligație pentru a se evita o sarcină administrativă suplimentară și dispoziții pentru certificarea voluntară a distileriilor; care să stabilească cerințe adresate statelor membre pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin, precum și restricții pentru a garanta compatibilitatea cu sfera de aplicare a măsurilor de sprijin; privind plățile către beneficiari, inclusiv plățile prin intermediarii din asigurări.
(43)  Pentru a se asigura că programele de sprijin pentru sectorul vitivinicol își îndeplinesc obiectivele și că există o utilizare orientată a fondurilor europene, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, referitoare la norme: privind responsabilitatea pentru cheltuieli între data primirii programelor de sprijin și a modificării programelor de sprijin și data punerii lor în aplicare; privind criteriile de eligibilitate pentru măsurile de sprijin, tipul de cheltuieli și de operațiuni eligibile pentru sprijin, măsurile neeligibile pentru sprijin și nivelul maxim al sprijinului pentru fiecare măsură; privind modificarea programelor de sprijin după ce au devenit aplicabile; privind cerințele și pragurile aplicabile plăților în avans, inclusiv cerința constituirii unei garanții în cazul efectuării unei plăți în avans; vizând să evite utilizarea abuzivă a măsurilor de sprijin și dubla finanțare a proiectelor; în temeiul cărora producătorii să retragă produsele secundare de vinificație, precum și excepții de la această obligație pentru a se evita o sarcină administrativă suplimentară și dispoziții pentru certificarea voluntară a distileriilor; care să stabilească cerințe adresate statelor membre pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin, precum și restricții pentru a garanta compatibilitatea cu sfera de aplicare a măsurilor de sprijin; privind plățile către beneficiari, inclusiv plățile prin intermediarii din asigurări.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 44
(44)  Apicultura este caracterizată prin diversitatea condițiilor de producție și prin gradele diferite de rentabilitate, precum și prin răspândirea și varietatea operatorilor economici atât la nivelul producției, cât și la cel al comercializării. De asemenea, ținând cont de răspândirea varoozei în cursul ultimilor ani în mai multe state membre și de dificultățile pe care această boală le provoacă pentru producția de miere, este în continuare necesară o acțiune la nivelul Uniunii deoarece varooza este o boală care nu poate fi eradicată complet și care trebuie tratată cu produse autorizate. Date fiind aceste condiții și pentru a îmbunătăți producția și comercializarea produselor apicole în Uniune, ar trebui să se elaboreze, o dată la trei ani, programe naționale pentru acest sector în vederea ameliorării condițiilor generale de producție și de comercializare a produselor apicole. Este necesar ca aceste programe naționale să fie finanțate parțial de Uniune.
(44)  Apicultura este caracterizată prin diversitatea condițiilor de producție și prin gradele diferite de rentabilitate, precum și prin răspândirea și varietatea operatorilor economici atât la nivelul producției, cât și la cel al comercializării. De asemenea, ținând cont de creșterea incidenței anumitor tipuri de invazii ale gândacilor de stup și de extinderea varoozei în cursul ultimilor ani în mai multe state membre și de dificultățile pe care această boală le provoacă pentru producția de miere, este în continuare necesară o acțiune coordonată la nivelul Uniunii, ca parte a politicii veterinare europene, deoarece varooza este o boală care nu poate fi eradicată complet și care trebuie tratată cu produse autorizate. Date fiind aceste condiții, cu scopul de a îmbunătăți sănătatea albinelor și producția și comercializarea produselor apicole în Uniune, ar trebui să se elaboreze, o dată la trei ani, programe naționale pentru acest sector în vederea ameliorării condițiilor generale de producție și de comercializare a produselor apicole. Este necesar ca aceste programe naționale să fie finanțate parțial de Uniune.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 45
(45)  Pentru a se asigura o utilizare orientată a fondurilor Uniunii în sectorul apicol, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la cu privire lamăsurile care ar putea fi incluse în programele apicole, la normele privind obligațiile referitoare la conținutul programelor naționale, la elaborarea acestora și la studiile aferente, precum și la condițiile de acordare a contribuției financiare din partea Uniunii pentru fiecare stat membru participant.
(45)  Pentru a se asigura o utilizare orientată a fondurilor Uniunii în sectorul apicol, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la detaliile măsurilor care ar putea fi incluse în programele apicole, la normele privind obligațiile referitoare la conținutul programelor naționale, la elaborarea acestora și la studiile aferente, precum și la condițiile de acordare a contribuției financiare din partea Uniunii pentru fiecare stat membru participant.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 48 a (nou)
(48a)  Una dintre măsurile-cheie eligibile pentru programele naționale de sprijin ar trebui să fie promovarea și comercializarea produselor agricole ale Uniunii în Uniune și în țările terțe.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 50
(50)  Pentru a garanta că toate produsele sunt de calitate bună, corectă și vandabilă și fără a se aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, un standard de comercializare general de bază, astfel cum este cel prevăzut în comunicarea Comisiei menționată anterior, este considerat adecvat pentru produsele care nu fac obiectul unor standarde de comercializare pe sectoare sau pe produse. Atunci când aceste produse se conformează unui standard internațional aplicabil, după caz, ele ar trebui considerate ca fiind conforme cu standardul general de comercializare.
(50)  Pentru a garanta că toate produsele sunt de calitate bună, corectă și vandabilă și fără a se aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, un standard de comercializare general de bază, astfel cum este cel prevăzut în comunicarea Comisiei menționată anterior, este considerat adecvat pentru produsele care nu fac obiectul unor standarde de comercializare pe sectoare sau pe produse. Atunci când aceste produse se conformează unui standard internațional aplicabil, după caz, ele ar trebui considerate ca fiind conforme cu standardul general de comercializare. Fără a aduce atingere legislației Uniunii și bunei funcționări a pieței, statele membre ar trebui totuși să aibă în continuare competența de a adopta sau de a menține dispoziții naționale privind sectoarele sau produsele cărora li se aplică standardul general de comercializare sau dispoziții naționale privind sectoarele sau produsele cărora li se aplică standarde speciale de comercializare, în cazul elementelor nearmonizate în mod expres de prezentul regulament.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 53 a (nou)
(53a)  Standardele de comercializare ar trebui să fie clar divizate între normele obligatorii și mențiunile rezervate facultative. Mențiunile rezervate facultative ar trebui să sprijine în continuare obiectivele standardelor de comercializare, domeniul lor de aplicare fiind astfel limitat la produsele menționate în anexa I la tratate.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 53 b (nou)
(53b)  Având în vedere obiectivele prezentului regulament și în interesul clarității, mențiunile rezervate facultative existente ar trebui să intre, de acum înainte, sub incidența prezentului regulament.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 54
(54)  Ținând seama de interesul consumatorilor de a obține informații adecvate și transparente referitoare la produse, ar trebui să fie posibil să se stabilească locul de proveniență agricolă, de la caz la caz în funcție de nivelul geografic adecvat, luând totodată în considerare particularitățile anumitor sectoare, îndeosebi în cazul produselor agricole prelucrate.
(54)  Ținând seama de interesul consumatorilor de a obține informații adecvate și transparente referitoare la produse, ar trebui să fie posibil să se stabilească locul de proveniență agricolă, de la caz la caz în funcție de nivelul geografic adecvat, fără a uita că o informare incompletă și incorectă poate afecta rețeaua economică și de producție a teritoriului în cauză și luând totodată în considerare particularitățile regionaleale anumitor sectoare, îndeosebi în cazul produselor agricole prelucrate.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 56
(56)  Este necesar să se prevadă norme speciale referitoare la produsele importate din țări terțe dacă dispozițiile naționale în vigoare în țările terțe justifică derogări de la standardele de comercializare, în cazul în care se garantează echivalența lor cu legislația Uniunii.
(56)  Este necesar să se prevadă norme speciale referitoare la produsele importate din țări terțe, de adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară menționată la articolul 43 alineatul (2) din tratat, care să definească condițiile în conformitate cu care produsele importate sunt considerate ca prezentând un nivel echivalent de conformitate cu cerințele Uniunii privind standardele de comercializare și care să permită măsuri de derogare de la regulile conform cărora produsele trebuie comercializate în Uniune numai în conformitate cu standardele respective. Ester, de asemenea, recomandabil să se stabilească normele privind implementarea standardelor de comercializare aplicabile produselor exportate din Uniune.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 58
(58)  Pentru a reacționa la schimbările survenite în situația pieței, ținând seama de specificitatea fiecărui sector, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește anumite acte prin care să adopte, să modifice și să prevadă derogări de la cerințele referitoare la standardul de comercializare general, precum și norme privind conformitatea cu acesta.
(58)  Pentru a reacționa la schimbările survenite în situația pieței, ținând seama de specificitatea fiecărui sector, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește anumite acte prin care să adopte norme detaliate cu privire la standardele de comercializare generale și să modifice și să prevadă derogări de la cerințele referitoare la standardul de comercializare general, precum și norme privind conformitatea cu acesta.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 61
(61)  Pentru a ține seama de particularitățile schimburilor comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe, de caracterul special al anumitor produse agricole și de specificitatea fiecărui sector, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la o toleranță pentru fiecare standard de comercializare după depășirea căreia întregul lot de produse ar trebui considerat ca nerespectând standardul, cu privire la norme care să definească condițiile în conformitate cu care produsele importate sunt considerate ca prezentând un nivel echivalent de conformitate cu cerințele din Uniune privind standardele de comercializare și care să permită măsuri de derogare de la regulile conform cărora produsele trebuie comercializate în Uniune numai în conformitate cu standardele respective, precum și cu privire la stabilirea normelor referitoare la aplicarea standardelor de comercializare pentru produsele exportate din Uniune.
(61)  Pentru a ține seama de caracterul special al anumitor produse agricole și de specificitatea fiecărui sector, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la o toleranță pentru fiecare standard de comercializare după depășirea căreia întregul lot de produse ar trebui considerat ca nerespectând standardul.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Considerentul 69
(69)  Pentru a ține seama de particularitățile producției în zona geografică delimitată, cu scopul de a garanta calitatea și trasabilitatea produsului și de a garanta drepturile sau interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la: principiile de delimitare a zonei geografice și definițiile, restricțiile și derogările legate de producția din aria geografică delimitată; condițiile în care caietul de sarcini poate include cerințe suplimentare și elementele caietului de sarcini; tipul de solicitant care poate cere protecția unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice; procedurile care trebuie urmate în cazul unei cereri de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, inclusiv procedurile prealabile de la nivel național, examinarea de către Comisie, procedurile de opoziție și procedura referitoare la modificarea, anularea sau conversia denumirilor de origine protejate sau ale indicațiilor geografice protejate; procedurile aplicabile cererilor transfrontaliere; procedurile aplicabile cererilor care vizează arii geografice dintr-o țară terță; data de la care se aplică protecția; procedurile referitoare la modificări ale caietelor de sarcini și data la care intră în vigoare o modificare.
(69)  Pentru a ține seama de particularitățile producției în zona geografică delimitată, cu scopul de a garanta calitatea și trasabilitatea produsului și de a garanta drepturile sau interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la: detaliile suplimentare referitoare la principiile de delimitare a zonei geografice și definițiile, restricțiile și derogările legate de producția din aria geografică delimitată; condițiile în care caietul de sarcini poate include cerințe suplimentare și elementele caietului de sarcini; tipul de solicitant care poate cere protecția unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice; procedurile care trebuie urmate în cazul unei cereri de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, inclusiv procedurile prealabile de la nivel național, examinarea de către Comisie, procedurile de opoziție și procedura referitoare la modificarea, anularea sau conversia denumirilor de origine protejate sau ale indicațiilor geografice protejate; procedurile aplicabile cererilor transfrontaliere; procedurile aplicabile cererilor care vizează arii geografice dintr-o țară terță; data de la care se aplică protecția; procedurile referitoare la modificări ale caietelor de sarcini și data la care intră în vigoare o modificare.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Considerentul 70
(70)  Pentru a garanta o protecție adecvată și a asigura că autoritățile competente și operatorii economici nu sunt afectați de aplicarea prezentului regulament în ceea ce privește denumirile de vinuri cărora li s-a acordat protecție înainte de 1 august 2009, trebuie să se acorde Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește adoptarea unor restricții referitoare la denumirea protejată și dispoziții tranzitorii privind denumirile vinurilor recunoscute de statele membre ca denumiri de origine sau ca indicații geografice până la 1 august 2009, procedura preliminară la nivel național, vinurile introduse pe piață sau etichetate înainte de o anumită dată și modificările caietelor de sarcini.
eliminat
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Considerentul 74
(74)  Din acest motiv, este necesar să se prevadă norme ale Uniunii referitoare la etichetare. precum și pentru a asigura eficiența certificării, a aprobării și a procedurilor de control și pentru a garanta interesele legitime ale operatorilor, precum și faptul că operatorii economici nu sunt afectați, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la unele circumstanțe excepționale care justifică omiterea trimiterii la mențiunile „denumire de origine protejată ” sau „ indicație geografică protejată ”, cu privire la prezentarea și utilizarea altor indicații de etichetare decât cele prevăzute în prezentul regulament, la anumite indicații obligatorii, la indicații facultative și la prezentare, la măsurile necesare în ceea ce privește etichetarea și prezentarea vinurilor care poartă o denumire de origine sau o indicație geografică, a căror denumire de origine sau indicație geografică respectă cerințele necesare, la vinul introdus pe piață și etichetat înainte de 1 august 2009 și la derogările referitoare la etichetare și prezentare.
(74)  Din acest motiv, este necesar să se prevadă norme ale Uniunii referitoare la etichetare. precum și pentru a asigura eficiența certificării, a aprobării și a procedurilor de control și pentru a garanta interesele legitime ale operatorilor, precum și faptul că operatorii economici nu sunt afectați, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la unele circumstanțe excepționale care justifică omiterea trimiterii la mențiunile „denumire de origine protejată ” sau „ indicație geografică protejată ”, cu privire la prezentarea și utilizarea altor indicații de etichetare decât cele prevăzute în prezentul regulament, la anumite indicații obligatorii, la indicații facultative și la prezentare, la măsurile necesare în ceea ce privește etichetarea și prezentarea vinurilor care poartă o denumire de origine sau o indicație geografică, a căror denumire de origine sau indicație geografică respectă cerințele necesare, la vinul introdus pe piață și etichetat înainte de 1 august 2009 și la derogările referitoare la etichetare a exporturilor și prezentare.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Considerentul 77
(77)  Este necesar să se stabilească anumite practici oenologice și restricții asociate producției de vin, în special în ceea ce privește cupajul și utilizarea anumitor tipuri de must de struguri, suc de struguri și struguri proaspeți originari din țări terțe. Pentru a respecta standardele internaționale, pentru practicile oenologice suplimentare, Comisia ar trebui să se bazeze, ca regulă generală, pe practicile oenologice recomandate de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV).
(77)  Este necesar să se stabilească anumite practici oenologice și restricții asociate producției de vin, în special în ceea ce privește cupajul și utilizarea anumitor tipuri de must de struguri, suc de struguri și struguri proaspeți originari din țări terțe. Pentru a respecta standardele internaționale Comisia ar trebui să se bazeze, ca regulă generală, pe practicile oenologice recomandate de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV) atunci când prezintă propuneri referitoare la practici oenologice suplimentare.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Considerentul 82 a (nou)
(82a)  Din motive economice, sociale, de mediu și de amenajare a teritoriului în zonele rurale cu tradiție viticolă și în afară de cerințele de menținere a controlului, a diversității, a prestigiului și a calității produselor vitivinicole europene, sistemul actual al drepturilor de plantare în sectorul viticol ar trebui menținut cel puțin până în 2030.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Considerentul 83
(83)   După încheierea sistemului de contingente, vor fi în continuare necesare instrumente specifice destinate asigurării unui echilibru corect al drepturilor și obligațiilor între întreprinderile producătoare de zahăr și producătorii de sfeclă de zahăr. Prin urmare, trebuie stabilite dispozițiile standard care să reglementeze acordurile dintre aceștia.
(83)   În sectorul zahărului sunt necesare instrumente specifice destinate asigurării unui echilibru corect al drepturilor și obligațiilor între întreprinderile producătoare de zahăr și producătorii de sfeclă de zahăr. Prin urmare, trebuie stabilite dispozițiile standard care să reglementeze acordurile dintre aceștia.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Considerentul 84
(84)  Pentru a ține seama de particularitățile sectorului zahărului și de interesele tuturor părților, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la acordurile menționate, îndeosebi cu privire la condițiile care reglementează achiziționarea, livrarea, preluarea și plata sfeclei de zahăr.
(84)  Pentru a ține seama de particularitățile sectorului zahărului și de interesele tuturor părților, ar trebui să se prevadă o serie de norme cu privire la acordurile menționate, îndeosebi cu privire la condițiile care reglementează achiziționarea, livrarea, preluarea și plata sfeclei de zahăr.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)
(84a)  Pentru a le permite producătorilor de sfeclă să încheie perioada de adaptare la reforma profundă realizată în 2006 în sectorul zahărului și pentru a continua eforturile de creștere a competitivității care au fost depuse de atunci, actualul regim de cote ar trebui să fie prelungit până la sfârșitul anului de comercializare 2019-2020. În acest context, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a atribui cote de producție statelor membre care au renunțat la toate cotele lor în 2006.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Considerentul 84 b (nou)
(84b)  Tensiunile considerabile recurente observate pe piața europeană a zahărului impun instituirea unui mecanism care, atât timp cât este necesar, introduce pe piața internă zahăr peste cotă în aceleași condiții ca în cazul zahărului căruia i se aplică o cotă. În același timp, acest mecanism ar trebui să permită efectuarea unor importuri suplimentare fără taxe pentru a asigura că piața zahărului din Uniune dispune de materie primă suficientă și pentru a menține echilibrul structural al acestei piețe.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Considerentul 84 c (nou)
(84c)  În vederea eliminării definitive a sistemului de contingente după 2020, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului și Consiliului, până la 1 iulie 2018, un raport privind procedurile corespunzătoare de încheiere a sistemului existent de contingente și viitorul sectorului după eliminarea cotelor în 2020, însoțit de propunerile necesare pregătirii întregului sector pentru ceea ce va urma după 2020. De asemenea, Comisia ar trebui să prezinte, înainte de 31 decembrie 2014, un raport privind funcționarea lanțului de aprovizionare în sectorul zahărului din Uniune.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Considerentul 85
(85)  Organizațiile de producători și asociațiile acestora pot juca un rol util în concentrarea ofertei și în promovarea bunelor practici. Organizațiile interprofesionale pot juca un rol important în facilitarea dialogului dintre actorii din lanțul de aprovizionare și în promovarea bunelor practici și a transparenței pieței. Normele existente referitoare la definirea și recunoașterea acestor organizații și a asociațiilor lor, aplicabile în anumite sectoare, ar trebui, așadar, să fie armonizate, raționalizate și extinse pentru a prevedea recunoașterea la cerere în baza statutelor stabilite în dreptul UE în toate sectoarele.
(85)  Organizațiile de producători și asociațiile acestora pot juca un rol util în concentrarea ofertei, ameliorarea comercializării, corectarea dezechilibrelor din lanțul de valori și promovarea bunelor practici și mai ales în atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat, în special a obiectivului de stabilizare a veniturilor producătorilor, inclusiv prin punerea la dispoziția membrilor lor a unor instrumente de gestionare a riscurilor, prin îmbunătățirea comercializării, prin concentrarea ofertei și prin negocierea contractelor, consolidând astfel puterea de negociere a producătorilor.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Considerentul 85 a (nou)
(85a)  Organizațiile interprofesionale pot juca un rol important în facilitarea dialogului dintre actorii din lanțul de aprovizionare și în promovarea bunelor practici și a transparenței pieței.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Considerentul 85 b (nou)
(85b)  Normele existente referitoare la definirea și recunoașterea acestor organizații de producători și a asociațiilor lor, precum și a organizațiilor interprofesionale aplicabile în anumite sectoare, ar trebui, așadar, armonizate, raționalizate și extinse pentru a prevedea recunoașterea la cerere în baza statutelor stabilite în conformitate cu prezentul regulament pentru toate sectoarele. În special, este esențial ca criteriile de recunoaștere și statutele organizațiilor de producători stabilite în conformitate cu normele comunitare ar trebui să asigure că aceste organisme sunt constituite la inițiativa agricultorilor, care stabilesc în mod democratic politica generală a organizației și care decid cu privire la funcționarea sa internă.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Considerentul 87
(87)   În ceea ce privește sectorul plantelor vii, al cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, al ouălor și cărnii de pasăre, ar trebui să se prevadă posibilitatea de a adopta anumite măsuri pentru a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea piețelor și la garantarea unui nivel de viață decent pentru comunitatea agricolă în cauză.
(87)  Ar trebui să se prevadă posibilitatea de a adopta anumite măsuri pentru a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea piețelor și la garantarea unui nivel de viață decent pentru comunitatea agricolă în cauză.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Considerentul 88
(88)  În scopul de a încuraja inițiativele organizațiilor de producători, ale asociațiilor acestora și ale organizațiilor interprofesionale de a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu excepția inițiativei privind retragerea de pe piață, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește măsurile privind sectorul plantelor vii, al cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, al ouălor și al cărnii de pasăre cu scopul de a îmbunătăți calitatea, de a promova o mai bună organizare a producției, a prelucrării și a comercializării, de a facilita înregistrarea tendințelor prețurilor de piață și de a permite elaborarea unor previziuni pe termen scurt și lung pe baza mijloacelor de producție utilizate.
(88)  În scopul de a încuraja inițiativele organizațiilor de producători, ale asociațiilor acestora și ale organizațiilor interprofesionale de a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu excepția inițiativei privind retragerea de pe piață, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în conformitate cu articolul 290 din tratat cu scopul de a îmbunătăți calitatea, de a promova o mai bună organizare a producției, a prelucrării și a comercializării, de a facilita înregistrarea tendințelor prețurilor de piață și de a permite elaborarea unor previziuni pe termen scurt și lung pe baza mijloacelor de producție utilizate.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Considerentul 90
(90)  Întrucât contractele scrise și formale nu sunt reglementate de legislația Uniunii, statele membre, conform propriilor sisteme legislative în materie de contracte, pot prevedea obligativitatea încheierii unor astfel de contracte, asigurând în același timp respectarea dreptului Uniunii și mai ales buna funcționare a pieței interne și a organizării comune a piețelor. Având în vedere diversitatea situațiilor constatate în Uniune, pentru a respecta principiul subsidiarității, o astfel de decizie ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre. Cu toate acestea, în sectorul laptelui și al produselor lactate, pentru a se asigura că respectivele contracte sunt conforme unor standarde minime adecvate și pentru a garanta buna funcționare a pieței interne și a organizării comune a piețelor, ar trebui să se stabilească anumite condiții de bază la nivelul Uniunii pentru utilizarea acestor contracte. Întrucât statutul unora dintre cooperativele de produse lactate poate cuprinde deja reguli cu efect similar, aceste cooperative ar trebui scutite, în scopul simplificării, de obligația de a încheia contracte. Pentru a asigura eficacitatea unei astfel de scheme, aceasta ar trebui să se aplice și în cazul în care intermediarii colectează laptele de la fermieri în vederea livrării către prelucrători.
eliminat
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Considerentul 90 a (nou)
(90a)  Utilizarea unor contracte scrise care respectă anumite condiții de formă, încheiate înainte de livrare, conținând elemente de bază, este puțin răspândită. Totuși, astfel de contracte ar putea contribui la consolidarea responsabilității operatorilor, ca în cazul lanțului produselor lactate și la creșterea sensibilizării în ceea ce privește necesitatea de a lua în considerare, în mai mare măsură, semnalele pieței, la ameliorarea transmiterii prețurilor și la adaptarea ofertei la cerere, precum și la evitarea anumitor practici comerciale inechitabile.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Considerentul 90 b (nou)
(90b)  În absența unei reglementări la nivelul Uniunii referitoare la aceste contracte, statelor membre ar trebui să li se permită ca, în cadrul propriilor lor sisteme de drept al contractelor, să impună obligativitatea utilizării unor astfel de contracte, cu condiția respectării dreptului Uniunii, îndeosebi în ceea ce privește buna funcționare a pieței interne și organizarea comună a pieței. Având în vedere diversitatea situațiilor care există în privința dreptului contractelor în Uniune, este indicat ca, în interesul principiului subsidiarității, o astfel de decizie să rămână la latitudinea statelor membre. Ar trebui să se aplice condiții egale tuturor livrărilor pe un anumit teritoriu. Prin urmare, dacă un stat membru stabilește că orice livrare pe teritoriul său, efectuată de un agricultor către un prelucrător, urmează să se facă în baza unui contract scris între părți, această obligație ar trebui să se aplice și livrărilor provenite din alte state membre, dar nu este necesar să se aplice livrărilor către alte state membre. În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre ar trebui să fie cele care decid dacă să solicite primului cumpărător să îi facă o ofertă scrisă unui agricultor pentru a încheia un astfel de contract.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Considerentul 91
(91)  Pentru a asigura o dezvoltare rațională a producției și a asigura astfel un nivel de viață decent producătorilor de produse lactate, ar trebui consolidată puterea lor de negociere cu prelucrătorii, ceea ce ar duce la o distribuție mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Prin urmare, pentru a îndeplini aceste obiective ale PAC, ar trebui adoptată o dispoziție în temeiul articolului 42 și al articolului 43 alineatul (2) din tratat cu scopul de a permite organizațiilor de producători constituite de fermierii producători de produse lactate sau asociațiilor acestora să negocieze clauzele contractuale, inclusiv prețul, pentru o parte din producția membrilor lor sau pentru toată producția membrilor lor care dețin o fermă producătoare de produse lactate. În vederea menținerii unei concurențe eficiente pe piața produselor lactate, această posibilitate ar trebui să fie supusă unor limite cantitative adecvate.
eliminat
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Considerentul 91 a (nou)
(91a)  Pentru a asigura o dezvoltare viabilă a producției și un nivel de viață decent pentru fermieri, ar trebui consolidată puterea lor de negociere cu potențialii cumpărători, ceea ce ar duce la o distribuție mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Pentru a îndeplini aceste obiective ale politicii agricole comune ar trebui adoptată o dispoziție în temeiul articolului 42 și, în conformitate cu procedura legislativă ordinară stabilită la articolul 43 alineatul (2) din tratat, care să le permită organizațiilor de producători constituite exclusiv din fermieri sau din asociații ale acestora să negocieze cu un cumpărător clauzele oricăror contracte, inclusiv prețul pentru producția tuturor membrilor lor sau pentru o parte a acestora, astfel încât cumpărătorii fie împiedicați să impună prețuri mai scăzute decât costurile de producție. Cu toate acestea, pentru a beneficia de respectiva dispoziție, ar trebui să fie eligibile numai organizațiile de producători care doresc și reușesc să fie recunoscute. În plus, dispoziția în cauză nu ar trebui să se aplice cooperativelor. Mai mult, organizațiile de producători existente, recunoscute în temeiul legislației naționale, ar trebui să devină eligibile pentru recunoașterea de facto în temeiul prezentului regulament.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Considerentul 91 b (nou)
(91b)  Având în vedere importanța denumirilor de origine protejată (DOP) și a indicațiilor geografice protejate (IGP), îndeosebi pentru regiunile rurale vulnerabile, și cu scopul a genera valoare adăugată și de a menține calitatea brânzeturilor, în special a celor care beneficiază de DOP și IGP, și în contextul expirării sistemului cotelor de lapte, ar trebui să li se permită statelor membre să aplice norme pentru a reglementa aprovizionarea cu astfel de brânzeturi produse într-o zonă geografică definită. Normele ar trebui să se aplice întregii producții de brânzeturi vizate și ar trebui solicitate de o organizație interprofesională, de o organizație de producători sau de un grup, astfel cum prevede articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare. O astfel de solicitare ar trebui sprijinită de o largă majoritate a producătorilor de lapte care să reprezinte o largă majoritate a volumului utilizat pentru brânzeturile respective, iar în cazul organizațiilor interprofesionale și al grupurilor, de o largă majoritate a producătorilor de brânzeturi care reprezintă o largă majoritate a producătorilor brânzeturilor respective. În plus, aceste norme ar trebui să fie supuse unor condiții stricte, în special pentru a evita denaturarea comerțului cu produse pe alte piețe și pentru a proteja drepturile minorităților. Statele membre ar trebui să publice fără întârziere normele adoptate și să notifice Comisia în acest sens, să asigure controale regulate și să abroge normele în cazul nerespectării lor.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Considerentul 91 c (nou)
(91c)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cotele de lapte vor expira la un interval relativ scurt de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. După abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1234/2007, dispozițiile relevante ar trebui să se aplice în continuare până la expirarea regimului în cauză.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Considerentul 91 d (nou)
(91d)  Decizia de eliminare a cotelor de lapte este însoțită de un angajament legat de o „aterizare ușoară” în sectorul laptelui și al produselor lactate. Regulamentul (UE) nr. 261/2012 în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate reprezintă un prim pas în această direcție, la care ar trebui totuși să se adauge alte instrumente. În acest context, Comisia ar trebui autorizată, în caz de dezechilibru grav pe piața laptelui și a produselor lactate, să acorde sprijin producătorilor de lapte care își reduc voluntar producția, dar și să impună o taxă producătorilor de lapte care cresc producția în aceeași perioadă și în aceeași proporție.
1 JO L 94, 30.3.2012, p. 38.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Considerentul 93
(93)  Pentru a se asigura că obiectivele și responsabilitățile organizațiilor de producători, ale asociațiilor organizațiilor de producători, ale organizațiilor interprofesionale și ale organizațiilor de operatori sunt definite în mod clar astfel încât să contribuie la eficacitatea inițiativelor acestora, pentru a ține seama de specificul fiecărui sector și a asigura respectarea concurenței și buna funcționare a organizării comune a piețelor, ar trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește norme referitoare la: obiectivele specifice care pot fi urmărite, trebuie sau nu trebuie urmărite de aceste organizații și asociații, inclusiv derogările de la cele enumerate în prezentul regulament; actul constitutiv, recunoașterea, structura, personalitatea juridică, afilierea, dimensiunea, responsabilitatea și activitățile acestor organizații și asociații, efectele care decurg din recunoaștere, din retragerea recunoașterii și din fuziuni; organizațiile și asociațiile transnaționale; externalizarea activităților și punerea la dispoziție, de către organizații sau asociații, a unor mijloace tehnice; volumul minim sau valoarea minimă a producției comercializabile a organizațiilor și a asociațiilor; extinderea aplicării anumitor norme ale organizațiilor la operatori nemembri și plata obligatorie de cotizații de către operatorii nemembri, inclusiv o listă cu norme de producție mai stricte care poate fi completată, cerințe suplimentare privind reprezentativitatea, zonele economice în cauză, inclusiv examinarea definiției lor de către Comisie, perioadele minime în care normele ar trebui să se aplice înainte de extinderea aplicării lor, persoanele sau organizațiile cărora li se pot aplica normele sau contribuțiile, precum și situațiile în care Comisia poate solicita ca extinderea aplicării normelor sau a contribuțiilor obligatorii să fie refuzată sau retrasă.
(93)  Pentru a se asigura că obiectivele și responsabilitățile organizațiilor de producători, ale asociațiilor organizațiilor de producători, ale organizațiilor interprofesionale și ale organizațiilor de operatori sunt definite în mod clar astfel încât să contribuie la eficacitatea inițiativelor acestora, pentru a ține seama de specificul fiecărui sector și a asigura respectarea concurenței și buna funcționare a organizării comune a piețelor, ar trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește norme referitoare la: obiectivele specifice care pot fi urmărite, trebuie sau nu trebuie urmărite de aceste organizații și asociații și, dacă este necesar, pot fi adăugate la cele enumerate în prezentul regulament; actul constitutiv al organizațiilor care nu sunt organizații de producători, condițiile specifice aplicabile actelor constitutive ale organizațiilor de producători din anumite sectoare, structura, personalitatea juridică, afilierea, dimensiunea, responsabilitatea și activitățile acestor organizații și asociații, efectele care decurg din recunoaștere, retragerea recunoașterii și fuziunile; asociațiile și organizațiile interprofesionale, inclusiv norme privind acordarea asistenței administrative acolo unde există cooperare internațională; condițiile de externalizare a activităților și punerea la dispoziție, de către organizații sau asociații, a unor mijloace tehnice; volumul minim sau valoarea minimă a producției comercializabile a organizațiilor și a asociațiilor; extinderea aplicării anumitor norme ale organizațiilor la operatori nemembri și plata obligatorie de cotizații de către operatorii nemembri, inclusiv o listă cu norme de producție mai stricte care poate fi extinsă, cerințe suplimentare privind reprezentativitatea, zonele economice în cauză, inclusiv examinarea definiției lor de către Comisie, perioadele minime în care normele trebuie să se aplice înainte de extinderea aplicării lor, persoanele sau organizațiile cărora li se pot aplica normele sau contribuțiile, precum și situațiile în care Comisia poate solicita ca extinderea aplicării normelor sau a contribuțiilor obligatorii să fie refuzată sau retrasă; condițiile specifice de punere în aplicare sistemelor contractuale și cantitățile specifice care pot face obiectul negocierilor contractuale.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Considerentul 94
(94)  O piață unică implică un regim de schimburi comerciale la frontierele externe ale Uniunii. Acest regim ar trebui să cuprindă taxe la import și restituiri la export și, în principiu, ar trebui să permită stabilizarea pieței Uniunii. Regimul de schimburi comerciale ar trebui să se bazeze pe angajamentele luate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor bilaterale.
(94)  O piață unică implică un regim de schimburi comerciale la frontierele externe ale Uniunii. Acest regim ar trebui să cuprindă taxe la import și restituiri la export și, în principiu, ar trebui să permită stabilizarea pieței Uniunii, fără a afecta negativ piețele din țările în curs de dezvoltare. Regimul de schimburi comerciale ar trebui să se bazeze pe angajamentele luate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor bilaterale.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Considerentul 94 a (nou)
(94a)  Cu toate acestea, punerea în aplicare a acordurilor internaționale nu ar trebui să elimine obligația de aplica principiul reciprocității, în special la nivel tarifar, al sănătății, fitosanitar, de mediu și al bunăstării animale; în plus, ar trebui să fie în deplină conformitate cu mecanismele prețului de intrare, cu taxele specifice suplimentare și cu taxele compensatorii.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Considerentul 96
(96)  Pentru a ține seama de evoluția schimburilor comerciale și de cea a pieței, de nevoile piețelor în cauză și, atunci când este necesar, pentru monitorizarea importurilor sau a exporturilor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește lista produselor din sectoare pentru care există obligația prezentării unei licențe de import sau de export și cazurile și situațiile în care prezentarea unei licențe de import sau de export nu este necesară.
(96)  Pentru a ține seama de evoluția schimburilor comerciale și de cea a pieței, de nevoile piețelor în cauză și, atunci când este necesar, pentru monitorizarea importurilor sau a exporturilor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, pentru a modifica și completa lista produselor din sectoare pentru care există obligația prezentării unei licențe de import sau de export și cazurile și situațiile în care prezentarea unei licențe de import sau de export nu este necesară.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Considerentul 100
(100)  Pentru a asigura eficiența sistemului prețurilor de intrare, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește stabilirea unor dispoziții privind includerea unei verificări a valorii în vamă în raport cu o altă valoare decât prețul unitar.
(100)  Pentru a asigura eficiența sistemului prețurilor de intrare, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește stabilirea unor dispoziții privind efectuarea unei verificări a valorii în vamă în raport cu o altă valoare decât prețul unitar sau, acolo unde este necesar, o verificare a valorii în vamă în raport cu valoarea forfetară la import. Verificarea valorii în vamă nu ar trebui să fie realizată, în niciun caz, printr-o metodă deductivă care ar permite reducerea sau evitarea aplicării taxelor specifice suplimentare.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Considerentul 103 a (nou)
(103a)  Cu scopul de a facilita dezvoltarea și creșterea economiei ecologice, precum și de a preveni posibilele efecte negative asupra pieței produselor industriale ecologice a Uniunii, ar trebui să se adopte măsuri pentru ca producătorii de produse industriale ecologice să aibă acces la o aprovizionare sigură cu materii prime agricole la prețuri competitive la nivel global. În cazul în care materiile prime agricole sunt importante în Uniune fără tarife la import pentru utilizarea în producția de produse industriale ecologice, ar trebui să se adopte măsuri care să garanteze utilizarea materiilor prime în scopul declarat.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Considerentul 105
(105)  Regimul taxelor vamale permite renunțarea la oricare alte măsuri de protecție la frontierele externe ale Uniunii. Piața internă și mecanismul de taxe ar putea, în condiții excepționale, să se dovedească inadecvate. În asemenea cazuri, pentru ca piața Uniunii să nu devină vulnerabilă la perturbările care ar putea apărea, Uniunea ar trebui să fie în măsură să ia de îndată toate măsurile necesare. Aceste măsuri ar trebui să fie conforme cu angajamentele internaționale ale Uniunii.
(105)  Regimul taxelor vamale permite renunțarea la oricare alte măsuri de protecție la frontierele externe ale Uniunii. Piața internă și mecanismul de taxe ar putea, în condiții excepționale, să se dovedească inadecvate. În asemenea cazuri, pentru ca piața Uniunii să nu devină vulnerabilă la perturbările care ar putea apărea, Uniunea ar trebui să fie în măsură să ia de îndată toate măsurile necesare. Aceste măsuri ar trebui să fie conforme cu angajamentele internaționale ale Uniunii și cu politicile sale de cooperare pentru dezvoltare.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Considerentul 107
(107)   Prevederea posibilității de a acorda, la exportul către țări terțe, restituiri calculate pe baza diferenței dintre prețurile practicate în Uniune și cele practicate pe piața mondială și cuprinse în limitele fixate de angajamentele asumate în cadrul OMC trebuie să asigure participarea Uniunii la comerțul internațional cu anumite produse reglementate de prezentul regulament. Exporturile care fac obiectul unor subvenții ar trebui supuse unor limite exprimate în termeni de valoare și cantitate.
(107)  La exportul către țări terțe, restituirile calculate pe baza diferenței dintre prețurile practicate în Uniune și cele practicate pe piața mondială și cuprinse în limitele fixate de angajamentele asumate în cadrul OMC ar trebui să fie menținute ca instrument de gestionare a crizelor pentru anumite produse reglementate de prezentul regulament, până când viitorul acestui instrument va fi decis în cadrul OMC pe baza principiului reciprocității. Prin urmare, rubrica bugetară pentru restituirile la export ar trebui să fie stabilită provizoriu la zero. Atunci când sunt utilizate, restituirile la export ar trebui să fie supuse unor limite exprimate în termeni de valoare și cantitate și nu ar trebui să pună în pericol dezvoltarea sectoarelor agricole și a economiilor țărilor în curs de dezvoltare.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Considerentul 120
(120)  În conformitate cu articolul 42 din tratat, dispozițiile tratatului referitoare la concurență se aplică producției și comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de legislația Uniunii în cadrul dispozițiilor de la articolul 43 alineatele (2) și (3) din tratat și în conformitate cu procedura prevăzută în aceste dispoziții.
(120)  În conformitate cu articolul 42 din tratat, dispozițiile tratatului referitoare la concurență se aplică producției și comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de legislația Uniunii în cadrul dispozițiilor de la articolul 43 alineatul (2) din tratat și în conformitate cu procedura prevăzută în aceste dispoziții.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Considerentul 121 a (nou)
(121a)  Particularitățile sectorului agricol ar trebui luate în considerare în mai mare măsură la punerea în aplicare a normelor Uniunii privind concurența, în special pentru ca organizațiile de producători, asociațiile organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale să își poată îndeplini în mod corect și eficient sarcinile care le-au fost încredințate.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Considerentul 121 b (nou)
(121b)  Pentru a asigura aplicarea uniformă a prevederilor referitoare la legislația din domeniul concurenței din prezentul regulament, contribuind astfel la buna funcționare a pieței interne, Comisia ar trebui să coordoneze acțiunile prin intermediul diferitelor autorități naționale de resort. În acest scop, Comisia ar trebui să publice orientări și ghiduri de bune practici pentru a oferi asistență diferitelor autorități naționale din domeniul concurenței, precum și întreprinderilor din sectorul agricol și agroalimentar.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Considerentul 122
(122)  Trebuie admisă o abordare specială în cazul organizațiilor de fermieri sau de producători ori al asociațiilor acestora care au drept scop producția sau comercializarea comună a produselor agricole sau utilizarea instalațiilor comune, cu excepția cazului în care o asemenea acțiune comună exclude concurența sau pune în pericol îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat.
(122)  Ar trebui admisă o abordare specială în cazul organizațiilor de producători ori al asociațiilor acestora care au drept scop producția sau comercializarea comună a produselor agricole sau utilizarea instalațiilor comune, cu excepția cazului în care o asemenea acțiune comună exclude concurența. În special, acordurile, deciziile și practicile concertate ale acestor organizații ar trebui considerate a fi necesare pentru realizarea obiectivelor PAC menționate la articolul 39 din tratat, iar articolul 101 alineatul (1) din tratat nu ar trebui să se aplice acestor acorduri, cu excepția cazului în care concurența ar trebui exclusă. În acest caz, ar trebui să se aplice procedurile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat1 și, în toate procedurile inițiate pentru excluderea concurenței, sarcina probei ar trebui să revină părții sau autorității care invocă această excludere.
1 JO L 1, 4.1.2003, p. 1. De la 1 decembrie 2009, articolele 81 și 82 din Tratatul CE au devenit articolele 101 și, respectiv, 102 din tratat.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Considerentul 124
(124)  Acordarea de ajutoare naționale ar pune în pericol buna funcționare a pieței unice. De aceea, dispozițiile tratatului care reglementează ajutoarele de stat ar trebui să se aplice, ca regulă generală, produselor agricole. În anumite cazuri, ar trebui să se permită existența unor excepții. În aceste cazuri, Comisia ar trebui să poată stabili un inventar al ajutoarelor naționale existente, noi sau propuse, să formuleze observații adecvate în atenția statelor membre și să propună măsuri adecvate.
(124)  Acordarea de ajutoare naționale ar pune în pericol buna funcționare a pieței interne. De aceea, dispozițiile tratatului care reglementează ajutoarele de stat ar trebui să se aplice, ca regulă generală, produselor agricole. În anumite cazuri, ar trebui să se permită existența unor excepții. În aceste cazuri, Comisia ar trebui să poată stabili un inventar al ajutoarelor naționale existente, noi sau propuse, să formuleze observații adecvate în atenția statelor membre și să propună măsuri adecvate.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Considerentul 129
(129)  Statele membre ar trebui să poată continua să efectueze plăți naționale pentru fructele cu coajă prevăzute în prezent la articolul 120 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru a amortiza efectele decuplării fostei scheme de ajutoare a Uniunii pentru fructele cu coajă. Din motive de claritate, deoarece regulamentul respectiv urmează să fie abrogat, plățile naționale ar trebui prevăzute în prezentul regulament.
(129)  Statele membre ar trebui să poată continua să efectueze plăți naționale pentru fructele cu coajă prevăzute la articolul 120 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru a amortiza efectele decuplării fostei scheme de ajutoare a Uniunii pentru fructele cu coajă. Din motive de claritate, deoarece regulamentul respectiv urmează să fie abrogat, plățile naționale ar trebui prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Considerentul 131 a (nou)
(131a)  Datele colectate de Rețeaua de informații contabile agricole ar trebui luate în considerare la formularea studiilor și a cercetărilor ce vizează prevenirea crizelor în diverse sectoare agricole, dat fiind faptul că acestea reflectă modul în care funcționează exploatațiile. Aceste date ar trebui să servească ca instrument util pentru prevenirea și gestionarea crizelor.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Considerentul 133
(133)  Pentru a reacționa în mod eficient și concret la amenințările de perturbare a pieței cauzate de creșteri sau scăderi semnificative de preț pe piețele interne ori externe sau de orice alți factori care influențează piața, ar trebui să se acorde Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește măsurile necesare pentru sectorul în cauză, inclusiv, dacă este necesar, măsuri care să extindă sau să modifice domeniul de aplicare, durata sau alte aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul prezentului regulament sau să suspende taxele la import, în totalitate sau parțial, inclusiv pentru anumite cantități și/sau perioade.
(133)  Pentru a reacționa în mod eficient și concret la perturbările pieței cauzate de creșteri sau scăderi semnificative de preț pe piețele interne ori externe sau de creșterea substanțială a costurilor de producție ori de orice alți factori care influențează piața, în cazul în care este posibil ca situația respectivă să continue sau să se deterioreze, ar trebui să se acorde Comisiei competența de a adopta anumite acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește măsurile necesare pentru sectorul în cauză, inclusiv, dacă este necesar, măsuri care să extindă sau să modifice domeniul de aplicare, durata sau alte aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul prezentului regulament sau să suspende taxele la import, în totalitate sau parțial, inclusiv pentru anumite cantități și/sau perioade.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Considerentul 135
(135)  Întreprinderile, statele membre și/sau țările terțe pot fi obligate să transmită comunicări, în scopul aplicării prezentului regulament, al monitorizării, al analizei și al gestionării pieței produselor agricole, al asigurării transparenței pieței și a bunei funcționări a măsurilor din cadrul PAC, în scopul verificării, controlării, monitorizării, evaluării și auditării măsurilor din cadrul PAC, precum și al punerii în aplicare a acordurilor internaționale, inclusiv cerințele de notificare în temeiul acordurilor menționate. În vederea asigurării unei abordări armonizate, raționalizate și simplificate, ar trebui să se acorde Comisiei competența de a adopta toate măsurile necesare cu privire la comunicări. În acest sens, Comisia ar trebui să țină seama de necesarul de date și de sinergiile dintre posibilele surse de date.
(135)  Întreprinderile, statele membre și/sau țările terțe pot fi obligate să transmită comunicări, în scopul aplicării prezentului regulament, al monitorizării, al analizei și al gestionării pieței produselor agricole, al asigurării transparenței pieței și a bunei funcționări a măsurilor din cadrul PAC, în scopul verificării, controlării, monitorizării, evaluării și auditării măsurilor din cadrul PAC, precum și al punerii în aplicare a acordurilor internaționale, inclusiv cerințele de notificare în temeiul acordurilor menționate. În vederea asigurării unei abordări armonizate, raționalizate și simplificate, ar trebui să se acorde Comisiei competența de a adopta anumite acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește măsurile necesare cu privire la comunicări. Atunci când face acest lucru, Comisia ar trebui să țină seama de necesarul de date și de sinergiile dintre posibilele surse de date și să asigure respectarea principiului conform căruia datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate ulterior decât în conformitate cu scopul inițial în care aceste date au fost colectate, astfel cum a recomandat Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în avizul său din 14 decembrie 20111.
1 JO C 35, 9.2.2012, p. 1.

Amendamentul 85
Propunere de regulament
Considerentul 137
(137)  Se aplică legislația Uniunii privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.
(137)  Este aplicabilă legislația Uniunii referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date1 și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date2.
1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
2 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Considerentul 139
(139)  Pentru a asigura o tranziție fără probleme de la măsurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799] la cele stabilite în prezentul regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește măsurile necesare, în special cele necesare pentru protejarea drepturilor dobândite și a așteptărilor legitime ale întreprinderilor.
(139)  Pentru a asigura o tranziție fără probleme de la măsurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 la cele stabilite în prezentul regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește măsurile necesare, în special cele necesare pentru protejarea drepturilor dobândite și a așteptărilor legitime ale întreprinderilor.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Considerentul 140
(140)   Utilizarea unei proceduri de urgență ar trebui rezervată pentru cazurile excepționale în care aceasta se dovedește necesară pentru a reacționa în mod eficient și concret în fața riscului de perturbare a pieței sau atunci când au loc perturbări ale pieței. Recurgerea la o procedură de urgență ar trebui justificată, iar cazurile în care se impune utilizarea unei astfel de proceduri ar trebui precizate.
(140)   Procedura de urgență ar trebui să fie utilizată pentru a reacționa în mod eficient și concret la anumite perturbări ale pieței, precum și la dăunători, boli ale animalelor și plantelor, pierderea încrederii consumatorilor ca urmare a unor riscuri pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a plantelor sau pentru a soluționa probleme specifice.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Considerentul 143
(143)  Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în cazuri justificate în mod corespunzător, dacă acest lucru este necesar din motive de maximă urgență, privind adoptarea, modificarea sau revocarea unor măsuri de protecție ale Uniunii, suspendarea utilizării prelucrării sub control vamal sau a regimului de perfecționare activă sau pasivă, dacă se impune o reacție imediată la situația de pe piață, și soluționarea unor probleme specifice în caz de urgență, dacă această acțiune imediată este necesară pentru rezolvarea problemelor.
(143)  Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în cazuri justificate în mod corespunzător, dacă acest lucru este necesar din motive de maximă urgență, privind adoptarea, modificarea sau revocarea unor măsuri de protecție ale Uniunii, suspendarea utilizării prelucrării sub control vamal sau a regimului de perfecționare activă sau pasivă, dacă se impune o reacție imediată la situația de pe piață.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Considerentul 143 a
(143a)  Ar trebui să se adopte măsuri de protecție în special dacă produsele agricole importate din țări terțe nu garantează securitatea sau trasabilitatea alimentară și nu respectă toate condițiile privind sănătatea, mediul și bunăstarea animală prevăzute pentru piața internă, dacă pe piețe apar crize sau dacă sunt identificate deficiențe în legătură cu acele condiții prevăzute de certificatele de import cu privire la prețuri, cantități sau calendar. Monitorizarea respectării condițiilor prevăzute pentru importurile de produse agricole ar trebui să fie realizată cu ajutorul unui sistem integrat de monitorizare în timp real a importurilor în Uniune.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Considerentul 146
(146)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799], mai multe măsuri sectoriale, inclusiv cele referitoare la cotele de lapte și de zahăr și alte măsuri privind sectorul zahărului, restricțiile referitoare la plantarea viței-de-vie, precum și anumite ajutoare de stat vor expira la un interval rezonabil de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. După abrogarea Regulamentului (CE) nr. [COM(2010)799], dispozițiile relevante ar trebui să continue să se aplice până la expirarea schemelor în cauză.
eliminat
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Considerentul 147
(147)  Pentru a asigura o tranziție fără probleme de la dispozițiile Regulamentului (CE) nr. [COM(2010)799] la dispozițiile prezentului regulament, Comisia ar trebui împuternicită să adopte măsuri tranzitorii.
eliminat
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Considerentul 149
(149)  În ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și produselor lactate, măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt justificate de situația economică actuală a pieței produselor lactate și de structura lanțului de aprovizionare. Prin urmare, acestea ar trebui aplicate pe o perioadă suficient de lungă (atât înainte, cât și după eliminarea cotelor de lapte), pentru a le permite să își producă efectele pe deplin. Având în vedere însă sfera largă de aplicare, ele ar trebui să fie totuși temporare și să facă obiectul unei revizuiri. Comisia ar trebui să adopte rapoarte privind evoluțiile de pe piața laptelui și produselor lactate, care trebuie prezentate până la 30 iunie 2014 și, respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în special la posibilele stimulente vizând să încurajeze fermierii să încheie acorduri de producție comune,
(149)  În ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și produselor lactate, măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt justificate de situația economică actuală a pieței produselor lactate și de structura lanțului de aprovizionare. Prin urmare, acestea ar trebui aplicate pe o perioadă suficient de lungă (atât înainte, cât și după eliminarea cotelor de lapte), pentru a le permite să își producă efectele pe deplin. Având în vedere însă sfera largă de aplicare, ele ar trebui să fie totuși temporare și să facă obiectul unei revizuiri în scopul de a evalua modul de funcționare și de a determina dacă acestea ar trebui aplicate în continuare. Comisia ar trebui să adopte rapoarte privind evoluțiile de pe piața laptelui și produselor lactate, care trebuie prezentate până la 30 iunie 2014 și, respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în special la posibilele stimulente vizând să încurajeze fermierii să încheie acorduri de producție comune,
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Considerentul 150 a (nou)
(150a)  Tendințele manifeste pe piețele internaționale, populația în creștere a lumii și abordarea strategică necesară pentru a furniza populației din Uniune alimente la prețuri rezonabile vor avea un impact enorm asupra mediului în care se dezvoltă agricultura europeană. În consecință, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind tendințele pieței și viitoarele instrumente de gestionare a pieței agricole în termen de cel mult patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Acest raport ar trebui să evalueze compatibilitatea instrumentelor existente de gestionare a piețelor cu noul context internațional și, eventual, să examineze posibilitatea de a constitui stocuri strategice. Raportul ar trebui să fie însoțit de propuneri adecvate pentru elaborarea unei strategii pe termen lung pentru Uniune, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
2.  Produsele agricole, astfel cum sunt definite la alineatul (1), se împart în următoarele sectoare enumerate în anexa I:
2.  Produsele agricole, astfel cum sunt definite la alineatul (1), se împart în următoarele sectoare enumerate în anexa I la prezentul regulament:
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera j
(j) fructe și legume prelucrate, anexa I partea X;
(j) fructe și produse leguminoase prelucrate, anexa I partea X;
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera m
(m) plante vii, anexa I partea XIII;
(m) pomi și alte plante vii, bulbi, rădăcini și altele asemănătoare, flori tăiate și frunziș ornamental, anexa I partea XIII;
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul (2) – litera (u)
(u) alcool etilic, anexa I partea XXI;
(u) alcool etilic de origine agricolă, anexa I partea XXI;
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera v
(v) produse apicole, anexa I partea XXII;
(v) produse apicole, anexa I partea XXII;
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 3
3.  Ținând seama de particularitățile din sectorului orezului, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a actualiza definițiile referitoare la sectorul orezului, stabilite în anexa II partea I.
eliminat
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)
4a.  În sensul prezentului regulament, „fenomene climatice cu efecte adverse” înseamnă fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei catastrofe naturale, și anume unor fenomene precum înghețul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care cauzează o distrugere sau o scădere a producției mai mare de 30 % din producția anuală medie a unui anumit agricultor. Producția medie anuală se calculează pe baza celor trei ani precedenți sau în funcție de o medie pe trei ani bazată pe cei cinci ani precedenți, cu excepția celei mai mari și a celei mai mici dintre valori.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4b (nou)
4b.  În sensul prezentului regulament, „sisteme avansate de producție durabilă”, „metode avansate de producție durabilă” și „măsuri avansate de producție durabilă” înseamnă practici agricole care depășesc cerințele privind ecocondiționalitatea prevăzute la titlul VI din Regulamentul (UE) nr. […] (regulament orizontal privind PAC) și care se află în continuă evoluție în vederea îmbunătățirii gestionării substanțelor nutritive naturale, a ciclului apei și a fluxurilor de energie, pentru a reduce daunele aduse mediului și pierderile de resurse neregenerabile și pentru a menține la un nivel ridicat recoltele, șeptelul și diversitatea naturală în sistemele de producție.
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 4
Comisia poate modifica, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, atunci când este necesar în urma modificării Nomenclaturii combinate, descrierea produselor și trimiterile la pozițiile sau subpozițiile din Nomenclatura combinată din prezentul regulament sau din alte acte adoptate în temeiul articolului 43 din tratat. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Ar trebui să se confere Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru modificarea, atunci când este necesar în urma modificării Nomenclaturii combinate, a descrierii produselor și a trimiterilor la pozițiile sau subpozițiile din Nomenclatura combinată din prezentul regulament.

Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 6 – litera a
(a) de la data de 1 ianuarie la data de 31 decembrie a unui an dat pentru sectorul bananelor;
(a) de la data de 1 ianuarie la data de 31 decembrie a unui an dat pentru sectorul fructelor și al legumelor, al fructelor și al legumelor prelucrate;
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 6 - alineatul 2
Ținând seama de particularitățile din sectorul fructelor și legumelor și din sectorul fructelor și legumelor prelucrate, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a stabili anii de comercializare pentru produsele respective.

eliminat
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 7
Articolul 7

Articolul 7

Prețuri de referință

Prețuri de referință

Se fixează următoarele prețuri de referință:

(1)  În sensul aplicării părții II titlul I capitolul I și a părții V capitolul I, se fixează următoarele prețuri de referință:
(a) pentru sectorul cerealelor, 101,31 EUR/tonă pentru stadiul de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;
(a) pentru sectorul cerealelor, 101,31 EUR/tonă pentru stadiul de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;
(b) pentru orezul nedecorticat, 150 EUR/tonă pentru calitatea standard astfel cum este definită la punctul A din anexa III, pentru stadiul de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;
(b) pentru orezul nedecorticat, 150 EUR/tonă pentru calitatea standard astfel cum este definită la punctul A din anexa III, pentru stadiul de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;
(c) pentru zahărul de calitate standard, astfel cum este definit la punctul B din anexa III, în privința zahărului neambalat, franco fabrică:
(c) pentru zahărul de calitate standard, astfel cum este definit la punctul B din anexa III, în privința zahărului neambalat, franco fabrică:
(i) pentru zahărul alb: 404,4 EUR/tonă;
(i) pentru zahărul alb: 404,4 EUR/tonă;
(ii) pentru zahăr brut: 335,2 EUR/tonă;
(ii) pentru zahăr brut: 335,2 EUR/tonă;
(d) pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, 2 224 EUR/tonă pentru carcasele de bovine masculi de grad R3 astfel cum este prevăzut în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de bovine adulte, prevăzută la articolul 18 alineatul (8);
(d) pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, 2 224 EUR/tonă pentru carcasele de bovine masculi de grad R3, astfel cum este prevăzut în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de bovine adulte, prevăzută la articolul 9a;
(e) pentru sectorul laptelui și produselor lactate:
(e) pentru sectorul laptelui și produselor lactate:
(i) 246,39 EUR/100 kg pentru unt;
(i) 246,39 EUR/100 kg pentru unt;
(ii) 169,80 EUR/100 kg pentru lapte praf degresat;
(ii) 169,80 EUR/100 kg pentru lapte praf degresat;
(f) pentru carnea de porc, 1 509,39 EUR/tonă pentru carcasele de porc de calitate standard, definite în termeni de greutate și conținut de carne macră astfel cum este stabilit în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de porc prevăzută la articolul 18 alineatul (8), după cum urmează:
(f) pentru carnea de porc, 1 509,39 EUR/tonă pentru carcasele de porc de calitate standard, definite în termeni de greutate și conținut de carne macră, astfel cum este stabilit în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de porc prevăzută la articolul 9a, după cum urmează:
(i) carcasele care cântăresc între 60 și 120 kg: grad E;
(i) carcasele care cântăresc între 60 și 120 kg: grad E;
(ii) carcasele care cântăresc între 120 și 180 kg: grad R;
(ii) carcasele care cântăresc între 120 și 180 kg: grad R;
(fa) pentru sectorul uleiului de măsline:
(i) 2 388 EUR/tonă pentru ulei de măsline extra virgin;
(ii) 2 295 EUR/tonă pentru ulei de măsline virgin;
(iii) 1 524 EUR/tonă pentru uleiul de măsline lampant cu 2 grade de aciditate liberă, această sumă fiind redusă cu 36,70 EUR/tonă pentru fiecare grad suplimentar de aciditate.
(1a)  Prețurile de referință sunt revizuite, la intervale regulate, pe baza unor criterii obiective, în special în funcție de evoluția producției, a costurilor de producție, îndeosebi a costurilor factorilor de producție, precum și în funcție de tendințele piețelor. Dacă este cazul, prețurile de referință sunt actualizate în conformitate cu procedura legislativă ordinară prevăzută la articolul 43 alineatul (2) din tratat.
Intervalele la care se realizează revizuirea pot fi diferite în funcție de categoriile de produse și țin seama de evoluția volatilității pentru fiecare astfel de categorie.

Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 9
Proveniența produselor eligibile

Proveniența produselor eligibile

Produsele eligibile pentru achiziție în cadrul intervenției publice sau pentru acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată sunt originare din Uniune. De asemenea, dacă produsele provin din recolte, acestea trebuie să fi fost recoltate în Uniune, iar dacă provin din lapte, laptele respectiv trebuie să fi fost produs în Uniune.

Produsele eligibile pentru achiziție în cadrul intervenției publice sau pentru acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată sunt originare din Uniune. De asemenea, dacă produsele provin din recolte, acestea trebuie să fi fost recoltate în Uniune, iar dacă provin din produse animale, întregul proces de producție trebuie să se fi desfășurat în Uniune.

Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)
Articolul 9a

Grilele Uniunii și inspecții

(1)  Grilele Uniunii de clasificare a carcaselor se aplică în conformitate cu normele stabilite în anexa IIIa în următoarele sectoare:
(a) carne de vită și mânzat pentru carcasele de bovine adulte;
(b) carne de porc pentru carcasele de porci, alții decât cei folosiți pentru reproducere.
În sectorul cărnii de oaie și de capră, statele membre pot aplica grila Uniunii de clasificare a carcaselor în privința carcaselor de oaie, în conformitate cu regulile stabilite în anexa IIIa punctul C.

(2)  Un comitet de inspecție al Uniunii format din experți din partea Comisiei și din experți numiți de statele membre desfășoară inspecții la fața locului, în numele Uniunii, în ceea ce privește clasificarea carcaselor de bovine adulte și de oaie. Comitetul trimite Comisiei și statelor membre un raport cu privire la inspecțiile desfășurate.
Uniunea suportă costurile aferente desfășurării inspecțiilor.

Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 10
Articolul 10

Articolul 10

Produse eligibile pentru intervenția publică

Produse eligibile pentru intervenția publică

Intervenția publică se aplică pentru produsele următoare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite în prezenta secțiune, precum și a cerințelor și condițiilor care urmează a fi stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate și/sau al unor acte de punere în aplicare, în temeiul articolelor 18 și 19:

Intervenția publică se aplică pentru produsele următoare, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta secțiune, precum și cu eventualele cerințe și condiții suplimentare care pot fi stabilite de Comisie prin acte delegate și/sau acte de punere în aplicare, în temeiul articolelor 18 și 19:

(a) grâu comun, orz și porumb;
(a) grâu comun, grâu dur, sorg, orz și porumb;
(b) orez nedecorticat;
(b) orez nedecorticat;
(c) carne proaspătă sau refrigerată din sectorul cărnii de vită și mânzat, care intră sub incidența codurilor NC 0201 10 00 și 0201 20 20 – 0201 20 50;
(c) carne proaspătă sau refrigerată din sectorul cărnii de vită și mânzat, care intră sub incidența codurilor NC 0201 10 00 și 0201 20 20 – 0201 20 50;
(d) unt produs direct și exclusiv din smântână pasteurizată obținută direct și exclusiv din lapte de vacă într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de grăsimi butirice de 82 % din greutate și cu un conținut maxim de apă de 16 % din greutate;
(d) unt produs direct și exclusiv din smântână pasteurizată obținută direct și exclusiv din lapte de vacă într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de grăsimi butirice de 82 % din greutate și cu un conținut maxim de apă de 16 % din greutate;
(e) lapte praf degresat de calitate superioară obținut din lapte de vacă prin procedeul pulverizării într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de materie proteică de 34 % din greutatea substanței uscate, fără grăsimi.
(e) lapte praf degresat de calitate superioară obținut din lapte de vacă prin procedeul pulverizării într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de materie proteică de 34 % din greutatea substanței uscate, fără grăsimi.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 11
Articolul 11

Articolul 11

Perioada de intervenție publică

Perioadele de intervenție publică

Intervenția publică este disponibilă:

Pentru produsele enumerate la articolul 10, intervenția publică este disponibilă pe durata întregului an.

(a) pentru grâu comun, orz și porumb, de la 1 noiembrie la 31 mai;
(b) pentru orez nedecorticat, de la 1 aprilie la 31 iulie;
(c) pentru carnea de vită și mânzat, pe durata întregului an de comercializare;
(d) pentru unt și lapte praf degresat, de la 1 martie la 31 august;
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 12
Articolul 12

Articolul 12

Deschiderea și închiderea intervenției publice

Deschiderea și închiderea intervenției publice

1.   În cursul perioadelor menționate la articolul 11, intervenția publică:
(1)  Intervenția publică:
(a) este deschisă pentru grâu comun, unt și lapte praf degresat;
(a) este deschisă pentru grâu comun, unt și lapte praf degresat;
(b) poate fi deschisă de Comisie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pentru orz, porumb și orez nedecorticat (inclusiv soiuri sau tipuri specifice de orez nedecorticat), dacă situația de pe piață impune acest lucru. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2);
(b) este deschisă de Comisie, prin acte de punere în aplicare, pentru grâu dur, sorg, orz, porumb și orez nedecorticat (inclusiv soiuri sau tipuri specifice de orez nedecorticat), dacă situația de pe piață impune acest lucru. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2);
(c) trebuie să fie deschisă de Comisie pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, prin intermediul altor acte de punere în aplicare, în cazul în care prețul mediu de piață în decursul unei perioade reprezentative adoptate în temeiul articolului 19 litera (a) într-un stat membru sau într-o regiune a unui stat membru, înregistrat pe baza grilei Uniunii de clasificare a carcaselor, astfel cum a fost adoptată în temeiul articolului 18 alineatul (8), este mai mic de 1 560 EUR/tonă.
(c) este deschisă de Comisie pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, prin alte acte de punere în aplicare adoptate fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3), în cazul în care prețul mediu de piață în decursul unei perioade reprezentative stabilite în temeiul articolului 19 litera (a) într-un stat membru sau într-o regiune a unui stat membru, înregistrat pe baza grilei Uniunii de clasificare a carcaselor, astfel cum a fost adoptată în temeiul articolului 9a, este mai mic de 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 primul paragraf litera (d).
2.  Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să închidă intervenția publică pentru sectorul cărnii de vită și mânzat în cazul în care, în decursul unei perioade reprezentative adoptate în temeiul articolului 19 litera (a), condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (c) nu mai sunt îndeplinite.
(2)  Comisia închide, prin acte de punere în aplicare adoptate fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3), intervenția publică pentru sectorul cărnii de vită și mânzat în cazul în care, în decursul unei perioade reprezentative adoptate în temeiul articolului 19 litera (a), condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (c) nu mai sunt îndeplinite.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 13
Articolul 13

Articolul 13

Achizițiile la preț fix sau prin procedură de licitație

Achizițiile la preț fix sau prin procedură de licitație

1.  Atunci când intervenția publică este deschisă în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (a), achizițiile se fac la preț fix în limitele precizate în continuare pentru fiecare perioadă menționată la articolul 11:
(1)  Atunci când intervenția publică este deschisă în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (a), achizițiile se fac la prețul fix prevăzut la articolul 14 alineatul (2), în limitele precizate în continuare pentru fiecare perioadă menționată la articolul 11:
(a) pentru grâu comun, 3 milioane de tone;
(a) pentru grâu comun, 3 milioane de tone;
(b) pentru unt, 30.000 de tone;
(b) pentru unt, 70.000 de tone;
(c) pentru lapte praf degresat, 109 000 de tone.
(c) pentru lapte praf degresat, 109 000 de tone.
2.  Atunci când intervenția publică este deschisă în temeiul articolului 12 alineatul (1), achizițiile se fac prin intermediul unei proceduri de licitație pentru a se stabili prețul maxim de achiziție:
(2)  Atunci când intervenția publică este deschisă în temeiul articolului 12 alineatul (1), achizițiile se fac prin intermediul unei proceduri de licitație pentru a se stabili prețul maxim de achiziție:
(a) pentru grâu comun, unt și lapte praf degresat, peste limitele menționate la alineatul (1),
(a) pentru grâu comun, unt și lapte praf degresat, peste limitele menționate la alineatul (1),
(b) pentru orz, porumb, orez nedecorticat și pentru carnea de vită și mânzat.
(b) pentru grâu dur, sorg, orz, porumb, orez nedecorticat și pentru carnea de vită și mânzat.
În condiții speciale și justificate corespunzător, Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, restricții referitoare la procedurile de licitație adresate unui stat membru sau unei regiuni a unui stat membru ori poate stabili prețurile de achiziție pentru intervenția publică pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

În condiții speciale și justificate corespunzător, Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, restricții referitoare la procedurile de licitație adresate unui stat membru sau unei regiuni a unui stat membru ori poate stabili prețurile de achiziție pentru intervenția publică pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 14
Articolul 14

Articolul 14

Prețurile de intervenție publică

Prețurile de intervenție publică

(1)  Prețul de intervenție publică înseamnă:
(1)  Prețul de intervenție publică înseamnă:
(a) prețul la care produsele sunt cumpărate în cadrul intervenției publice dacă acest lucru se face la preț fix sau
(a) prețul la care produsele sunt cumpărate în cadrul intervenției publice dacă acest lucru se face la preț fix sau
(b) prețul maxim la care produsele eligibile pentru intervenția publică pot fi achiziționate, dacă acest lucru se face prin procedură de licitație.
(b) prețul maxim la care produsele eligibile pentru intervenția publică pot fi achiziționate, dacă acest lucru se face prin procedură de licitație.
(2)  Nivelul prețului de intervenție publică:
(2)  Nivelul prețului de intervenție publică:
(a) pentru grâul comun, orz, porumb, orez nedecorticat și lapte praf degresat este egal cu prețurile de referință respective stabilite la articolul 7 în cazul achiziționării la preț fix și nu trebuie să depășească prețurile de referință respective în cazul achiziționării prin procedură de licitație;
(a) pentru grâu comun, grâu dur, sorg, orz, porumb, orez nedecorticat și lapte praf degresat este egal cu prețurile de referință respective stabilite la articolul 7 în cazul achiziționării la preț fix și nu depășește prețurile de referință respective în cazul achiziționării prin procedură de licitație;
(b) pentru unt este egal cu un procent de 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 în cazul achiziționării la preț fix și nu trebuie să depășească 90 % din prețul de referință în cazul achiziționării prin licitație;
(b) pentru unt este egal cu un procent de 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 în cazul achiziționării la preț fix și nu trebuie să depășească 90 % din prețul de referință în cazul achiziționării prin licitație;
(c) pentru carnea de vită și mânzat nu trebuie să depășească prețul menționat la articolul 12 alineatul (1) litera (c).
(c) pentru carnea de vită și mânzat nu depășește 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 primul paragraf litera (d).
(3)  Prețurile de intervenție publică, menționate la alineatele (1) și (2), se aplică fără a aduce atingere creșterilor sau reducerilor de preț din motive de calitate pentru grâul comun, orz, porumb și orez nedecorticat. Mai mult, ținând seama de necesitatea asigurării unei orientări a producției spre anumite soiuri de orez nedecorticat, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a stabili majorări sau reduceri ale prețului de intervenție publică.
(3)  Prețurile de intervenție publică, menționate la alineatele (1) și (2), se aplică fără a aduce atingere creșterilor sau reducerilor de preț din motive de calitate pentru grâu comun, grâu dur, sorg, orz, porumb și orez nedecorticat.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 15
Articolul 15

Articolul 15

Principii generale privind desfacerea produselor din stocul de intervenție publică

Principii generale privind desfacerea produselor din stocul de intervenție publică

Desfacerea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice are loc astfel încât:

(1)  Desfacerea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice are loc astfel încât:
(a) să se evite orice perturbare a pieței,
(a) să se evite orice perturbare a pieței,
(b) să se asigure accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a cumpărătorilor și
(b) să se asigure accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a cumpărătorilor și
(c) să se respecte angajamentele care derivă din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat.
(c) să se respecte angajamentele care derivă din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat.
Produsele pot fi desfăcute prin punerea lor la dispoziție pentru programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune stabilit în Regulamentul (UE) nr. […], dacă programul respectiv prevede acest lucru. În acest caz, valoarea contabilă a acestor produse trebuie să fie la nivelul prețului pertinent de intervenție publică stabilit, menționat la articolul 14 alineatul (2).

(2)  Produsele pot fi desfăcute prin punerea lor la dispoziție pentru programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune stabilit de Regulamentul (UE) nr. […]. În acest caz, valoarea contabilă a acestor produse este la nivelul prețului pertinent de intervenție publică stabilit, menționat la articolul 14 alineatul (2).
(2a)  În fiecare an, Comisia publică detalii privind condițiile în care au fost vândute stocurile de intervenție publică în anul anterior.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1
Ajutorul pentru depozitarea privată se poate acorda pentru produsele enumerate în continuare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite în prezenta secțiune, precum și a cerințelor și a condițiilor care urmează a fi adoptate de Comisie prin intermediul unor acte delegate și/sau al unor acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 17-19:

Ajutorul pentru depozitarea privată se poate acorda pentru produsele enumerate în continuare, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta secțiune, precum și cu orice alte cerințe și condiții care urmează a fi adoptate de Comisie prin acte delegate și/sau acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 17-19:

Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 16 – litera b
(b) ulei de măsline;
(b) ulei de măsline și măsline de masă;
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 16 – litera ea (nouă)
(ea) brânzeturi.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 17
Articolul 17

Articolul 17

Condiții de acordare a ajutorului

Condiții de acordare a ajutorului

(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 160, dacă este necesar pentru a asigura transparenței pieței, pentru a stabili condițiile în care Comisia poate decide să acorde ajutor pentru depozitarea privată a produselor enumerate la articolul 16, ținând seama de prețurile medii de piață înregistrate în Uniune și de prețurile de referință ale produselor respective sau de necesitatea de a reacționa la o situație de pe piață deosebit de dificilă sau la evoluțiile economice în sectorul respectiv, în unul sau mai multe state membre.
(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 160, dacă este necesar pentru a asigura transparența pieței, pentru a stabili condițiile în care Comisia poate decide să acorde ajutor pentru depozitarea privată a produselor enumerate la articolul 16, ținând seama de:
(a) prețurile medii de piață înregistrate în Uniune și de prețurile de referință, precum și de costurile de producție ale produselor respective și/sau
(b) necesitatea de a reacționa în mod oportun la o situație de pe piață deosebit de dificilă sau la evoluțiile economice, fiecare sau ambele cu un impact semnificativ asupra marjelor de profit ale producătorilor din sectorul respectiv, în unul sau mai multe state membre și/sau
(ba) caracterul specific al anumitor sectoare sau de caracterul sezonier al producției în anumite state membre.
(2)  Comisia poate decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să acorde ajutor pentru depozitarea privată pentru produsele enumerate la articolul 16, ținând cont de condițiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(2)  Comisia poate decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să acorde ajutor pentru depozitarea privată pentru produsele enumerate la articolul 16, ținând cont de condițiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(3)  Comisia stabilește în avans, prin intermediul unor acte de punere în aplicare sau prin proceduri de licitație, ajutorul pentru depozitarea privată prevăzut la articolul 16. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(3)  Comisia stabilește în avans, prin intermediul unor acte de punere în aplicare sau prin proceduri de licitație, ajutorul pentru depozitarea privată prevăzut la articolul 16. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(4)  Comisia poate limita, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, acordarea ajutorului pentru depozitarea privată sau poate stabili ajutorul pentru depozitarea privată pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(4)  Comisia poate limita, prin acte de punere în aplicare, acordarea ajutorului pentru depozitarea privată sau poate stabili ajutorul pentru depozitarea privată pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate și a marjelor de profit ale solicitanților. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea 3 a (nouă)
SECȚIUNEA 3a

COORDONAREA OPERAȚIUNILOR CARE IMPLICĂ RETRAGEREA TEMPORARĂ DE PE PIAȚĂ

Articolul 17a

Coordonarea operațiunilor care implică retragerea temporară de pe piață

(1)  Pentru a preveni dezechilibrele grave de pe piețe sau pentru a restaura funcționarea normală a acestora în cazul unor perturbări majore, asociațiile organizațiilor de producători din unul dintre sectoarele vizate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament și considerate ca fiind reprezentative în sensul articolului 110 din prezentul regulament, pot pune în aplicare și activa un sistem ce permite coordonarea retragerilor temporare de pe piață, efectuate de membrii acestora.
Aceste dispoziții se aplică fără a aduce atingere părții IV din prezentul regulament și nu intră în domeniul de aplicare al articolului 101 alineatul (1) din tratat.

(2)  Atunci când o asociație a organizațiilor de producători ia decizia activării acestui sistem, acesta este impus tuturor membrilor săi.
(3)  Acest sistem este finanțat prin:
(a) contribuțiile financiare vărsate de organizațiile membre și/sau de asociația organizațiilor de producători însăși, dacă este cazul;
(b) ajutorul financiar din partea Uniunii, vizat la articolul 8, în conformitate cu condițiile stabilite de Comisie în temeiul articolului 18 alineatul (9a) litera (c), și care nu poate fi, în orice caz, mai mare de 50 % din costul total.
(4)  Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a se asigura că modul în care funcționează sistemul respectă obiectivele PAC și nu afectează buna funcționare a pieței interne.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea 4 – titlu
SECȚIUNEA 4

SECȚIUNEA 4

Dispoziții comune privind i publică și ajutorul pentru depozitarea privată

DISPOZIȚII COMUNE PRIVIND INTERVENȚIA PUBLICĂ, AJUTORUL PENTRU DEPOZITAREA PRIVATĂ ȘI SISTEMUL DE COORDONARE A RETRAGERILOR TEMPORARE DE PE PIAȚĂ

Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 18
Articolul 18

Articolul 18

Competențe delegate

Competențe delegate

(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(9) din prezentul articol.
(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(9) din prezentul articol.
(2)  Ținând seama de particularitățile diferitelor sectoare, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, cerințele și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească produsele achiziționate în cadrul intervenției publice și depozitate în cadrul schemei de acordare a unui ajutor pentru depozitarea privată, în plus față de cerințele stabilite în prezentul regulament. Respectivele cerințe și condiții sunt destinate să garanteze eligibilitatea și calitatea produselor achiziționate și depozitate în ceea ce privește grupurile de calitate, gradele de calitate, categoriile, cantitățile, ambalarea, etichetarea, vârstele maxime, conservarea, precum și stadiul produselor vizate de prețul de intervenție și de ajutorul pentru depozitarea privată.
(2)  Ținând seama de particularitățile diferitelor sectoare, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, cerințele și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească produsele achiziționate în cadrul intervenției publice și depozitate în cadrul schemei de acordare a unui ajutor pentru depozitarea privată, în plus față de cerințele stabilite în prezentul regulament. Respectivele cerințe și condiții sunt destinate să garanteze eligibilitatea și calitatea produselor achiziționate și depozitate în ceea ce privește grupurile de calitate, gradele de calitate, categoriile, cantitățile, ambalarea, etichetarea, vârstele maxime, conservarea, precum și stadiul produselor vizate de prețul de intervenție și de ajutorul pentru depozitarea privată.
(3)  Ținând seama de particularitățile sectorului cerealelor și ale sectorului orezului nedecorticat, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, majorări sau reduceri de preț aplicabile din motive de calitate în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) atât în ceea ce privește achizițiile, cât și vânzările de grâu comun, orz, porumb și orez nedecorticat.
(3)  Ținând seama de particularitățile sectorului cerealelor și ale sectorului orezului nedecorticat, Comisia poate adopta, prin acte delegate, majorări sau reduceri de preț aplicabile din motive de calitate în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) atât în ceea ce privește achizițiile, cât și vânzările de grâu comun, grâu dur, sorg, orz, porumb și orez nedecorticat.
(3a)  Ținând seama de caracterul sezonier specific și/sau de caracterul specific al anumitor ferme în unele state membre sau regiuni, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care să stabilească diferite condiții obiective și diferiți factori determinanți care justifică activarea depozitării private.
(4)  Ținând seama de particularitățile sectorului cărnii de vită și mânzat, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind obligația agențiilor de plăți de a dispune dezosarea tuturor cantităților de carne de vită după preluare și înainte de depozitare.
(4)  Ținând seama de particularitățile sectorului cărnii de vită și mânzat, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind obligația agențiilor de plăți de a dispune dezosarea tuturor cantităților de carne de vită după preluare și înainte de depozitare.
(5)  Ținând seama de diversitatea situațiilor existente în Uniune în ceea ce privește depozitarea stocurilor de intervenție și asigurând un acces adecvat al operatorilor la schema de intervenție publică, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate:
(5)  Ținând seama de diversitatea situațiilor existente în Uniune în ceea ce privește depozitarea stocurilor de intervenție și asigurând un acces adecvat al operatorilor la schema de intervenție publică, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate:
(a) cerințele care trebuie să fie îndeplinite de depozitele pentru intervenție pentru produsele care urmează a fi achiziționate în cadrul schemei, norme privind capacitatea minimă de depozitare pentru depozite și cerințele tehnice în vederea conservării în stare bună a produselor preluate și a desfacerii lor la sfârșitul perioadei de depozitare;
(a) cerințele care trebuie să fie îndeplinite de depozitele pentru intervenție pentru produsele care urmează a fi achiziționate în cadrul schemei, norme privind capacitatea minimă de depozitare pentru depozite și cerințele tehnice în vederea conservării în stare bună a produselor preluate și a desfacerii lor la sfârșitul perioadei de depozitare;
(b) normele referitoare la vânzarea cantităților reduse rămase în depozitare în statele membre, care urmează să se facă sub responsabilitatea acestora, prin aplicarea unor proceduri identice cu cele aplicate de Uniune, precum și normele privind vânzarea directă a cantităților care nu mai pot fi reambalate sau sunt deteriorate;
(b) normele referitoare la vânzarea cantităților reduse rămase în depozitare în statele membre, care urmează să se facă sub responsabilitatea acestora, prin aplicarea unor proceduri identice cu cele aplicate de Uniune, precum și normele privind vânzarea directă a cantităților care nu mai pot fi reambalate sau sunt deteriorate;
(c) normele privind depozitarea produselor în interiorul și în afara statului membru responsabil pentru acestea și pentru tratarea acestor produse în ceea ce privește taxele vamale și toate celelalte sume care trebuie acordate sau percepute în cadrul PAC.
(c) normele privind depozitarea produselor în interiorul și în afara statului membru responsabil pentru acestea și pentru tratarea acestor produse în ceea ce privește taxele vamale și toate celelalte sume care trebuie acordate sau percepute în cadrul PAC.
(ca) condițiile în care se poate decide că produsele care fac obiectul contractelor de depozitare privată pot fi repuse pe piață sau eliminate;
(6)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că ajutorul pentru depozitarea privată are efectul dorit asupra pieței, Comisia, prin intermediul unor acte delegate:
(6)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că ajutorul pentru depozitarea privată are efectul dorit asupra pieței, Comisia, prin intermediul unor acte delegate:
(a) adoptă măsuri de reducere a valorii ajutorului care urmează să fie plătit în cazul în care cantitatea depozitată este mai mică decât cantitatea contractată;
(a) adoptă măsuri de reducere a valorii ajutorului care urmează să fie plătit în cazul în care cantitatea depozitată este mai mică decât cantitatea contractată;
(b) poate stabili condițiile pentru acordarea unui avans.
(b) poate stabili condițiile pentru acordarea unui avans.
(7)  Ținând seama de drepturile și obligațiile ce le revin operatorilor care participă la intervenția publică sau la depozitarea privată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind:
(7)  Ținând seama de drepturile și obligațiile ce le revin operatorilor care participă la intervenția publică sau la depozitarea privată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind:
(a) utilizarea procedurilor de licitație care garantează accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a operatorilor;
(a) utilizarea procedurilor de licitație care garantează accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a operatorilor;
(b) eligibilitatea operatorilor;
(b) eligibilitatea operatorilor;
(c) obligația de a constitui o garanție care să garanteze îndeplinirea obligațiilor operatorilor.
(c) obligația de a constitui o garanție care să garanteze îndeplinirea obligațiilor operatorilor.
(7a)  Ținând seama de progresele tehnice și de nevoile sectoarelor, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, prin care să adapteze și să actualizeze dispozițiile din anexa IIIa referitoare la clasificarea, identificarea și prezentarea carcaselor de bovine adulte, a carcaselor de porc și a carcaselor de oaie.
(7b)  Ținând seama de necesitatea de a standardiza prezentarea diferitelor produse în scopul de a îmbunătăți transparența pieței, înregistrarea prețurilor și aplicarea măsurilor de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a depozitării private în sectorul cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc și al cărnii de oaie, după caz, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care:
(a) se stabilesc dispozițiile privind clasificarea (inclusiv tehnicile de clasificare automată), prezentarea, conținutul de carne slabă, identificarea, greutatea și marcarea carcaselor;
(b) se stabilesc normele privind calcularea prețurilor medii în Uniune și obligațiile operatorilor de a furniza informații despre carcasele de vită, de porc și de oaie, în special în ceea ce privește prețurile pe piață și prețurile reprezentative.
(7c)  Ținând seama de particularitățile din Uniune, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care se stabilesc derogări de la dispoziții, în special:
(a) prin care se prevăd derogări care pot fi acordate de statele membre abatoarelor în care se sacrifică un număr mic de bovine;
(b) prin care se autorizează statele membre să nu aplice grila de clasificare a carcaselor de porc și să folosească și alte criterii de evaluare pe lângă greutate și conținutul estimat de carne slabă.
(7d)  Ținând seama de necesitatea de a asigura atingerea obiectivelor de către comitetul de inspecție al Uniunii, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care să se stabilească responsabilitățile și structura acestui comitet.
(8)  Ținând seama de necesitatea de a standardiza prezentarea diferitelor produse în scopul de a îmbunătăți transparența pieței, înregistrarea prețurilor și aplicarea măsurilor de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a ajutorului pentru depozitarea privată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, la nivelul Uniunii, grile pentru clasificarea carcaselor în următoarele sectoare:
(a) carne de vită și mânzat;
(b) carne de porc;
(c) carne de oaie și de capră.
(9)  Ținând seama de necesitatea de a asigura exactitatea și fiabilitatea clasificării carcaselor, Comisia poate prevedea, prin intermediul unor acte delegate, revizuirea aplicării clasificării carcaselor în statele membre de către un comitet al Uniunii compus din experți din partea Comisiei și experți numiți de statele membre. Aceste dispoziții pot prevedea ca Uniunea să suporte costurile rezultate din activitatea de revizuire.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 9 a (nou)
(9a)  Ținând seama de necesitatea asigurării bunei funcționări a sistemului de coordonare a retragerilor temporare de pe piață, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care să stabilească cerințele care trebuie respectate de acest sistem, și în special:
(a) condițiile generale de activare și de funcționare;
(b) cerințele care trebuie îndeplinite de asociațiile organizațiilor de producători pentru punerea acestuia în aplicare;
(c) normele aplicabile pentru finanțarea sa, în special condițiile în care Comisia decide că o finanțare comunitară sub forma unui ajutor pentru depozitarea privată poate fi sau nu acordată asociațiilor organizațiilor de producători;
(d) normele care permit să se asigure faptul că nu există nicio posibilitate ca un procentaj excesiv de produse în mod normal disponibile să fie blocat prin activarea acestui sistem.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 19
Articolul 19

Articolul 19

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare pentru a se ajunge la o aplicare uniformă a prezentului capitol pe întreg teritoriul Uniunii. Respectivele măsuri pot viza în mod special:

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare pentru a se ajunge la o aplicare uniformă a prezentului capitol pe întreg teritoriul Uniunii. Respectivele măsuri pot viza în mod special:

(a) perioadele, piețele și prețurile de piață reprezentative necesare pentru aplicarea prezentului capitol;
(a) perioadele, piețele, prețurile de piață reprezentative și evoluția marjelor de profit necesare pentru aplicarea prezentului capitol;
(b) procedurile și condițiile referitoare la livrarea produselor care urmează să fie achiziționate în cadrul intervenției publice, la costurile de transport care trebuie suportate de ofertant, la preluarea produselor de către agențiile de plăți și la plată;
(b) procedurile și condițiile referitoare la livrarea produselor care urmează să fie achiziționate în cadrul intervenției publice, la costurile de transport care trebuie suportate de ofertant, la preluarea produselor de către agențiile de plăți și la plată;
(c) diferitele operațiuni aferente procesului de dezosare pentru sectorul cărnii de vită și mânzat;
(c) diferitele operațiuni aferente procesului de dezosare pentru sectorul cărnii de vită și mânzat;
(d) orice autorizație de depozitare în afara teritoriului statului membru în care produsele au fost achiziționate și depozitate;
(d) orice autorizație de depozitare în afara teritoriului statului membru în care produsele au fost achiziționate și depozitate;
(e) condițiile privind vânzarea sau eliminarea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice, în special în ceea ce privește prețurile de vânzare, condițiile referitoare la scoaterea din depozit, utilizarea sau destinația ulterioară a produselor eliberate din stoc, inclusiv procedurile privind produsele puse la dispoziție spre a fi utilizate în cadrul programului de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune, inclusiv transferurile între statele membre;
(e) condițiile privind vânzarea sau eliminarea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice, în special în ceea ce privește prețurile de vânzare, condițiile referitoare la scoaterea din depozit, utilizarea sau destinația ulterioară a produselor eliberate din stoc, inclusiv procedurile privind produsele puse la dispoziție spre a fi utilizate în cadrul programului de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune, inclusiv transferurile între statele membre;
(f) încheierea și conținutul contractelor dintre autoritatea competentă a statului membru și solicitanți;
(f) încheierea și conținutul contractelor dintre autoritatea competentă a statului membru și solicitanți;
(g) plasarea și păstrarea în depozitare privată și scoaterea din depozit;
(g) plasarea și păstrarea în depozitare privată și scoaterea din depozit;
(h) durata depozitării private și condițiile în care această durată, odată specificată în contracte, poate fi scurtată sau prelungită;
(h) durata depozitării private și condițiile în care această durată, odată specificată în contracte, poate fi scurtată sau prelungită;
(i) condițiile în care se poate decide că produsele care fac obiectul contractelor de depozitare privată pot fi repuse pe piață sau eliminate;
(j) normele privind procedurile care trebuie urmate pentru achizițiile la preț fix sau pentru acordarea ajutorului pentru depozitarea privată la preț fix;
(j) normele privind procedurile care trebuie urmate pentru achizițiile la preț fix sau pentru acordarea ajutorului pentru depozitarea privată la preț fix;
(k) recurgerea la proceduri de licitație atât pentru intervenție publică, cât și pentru depozitarea privată, în special în ceea ce privește:
(k) recurgerea la proceduri de licitație atât pentru intervenție publică, cât și pentru depozitarea privată, în special în ceea ce privește:
(i) depunerea ofertelor și cantitatea minimă pentru care se poate depune o ofertă și
(i) depunerea ofertelor și cantitatea minimă pentru care se poate depune o ofertă și
(ii) selectarea ofertelor, asigurându-se că sunt preferate cele mai favorabile pentru Uniune și permițând totodată ca acest fapt să nu ducă neapărat la atribuirea unui contract.
(ii) selectarea ofertelor, asigurându-se că sunt preferate cele mai favorabile pentru Uniune și permițând totodată ca acest fapt să nu ducă neapărat la atribuirea unui contract.
(ka) normele practice pentru marcarea carcaselor clasificate;
(kb) aplicarea grilelor Uniunii de clasificare a carcaselor de vită, de porc și de oaie, în special în ceea ce privește:
(i) comunicarea rezultatelor clasificării;
(ii) controalele, rapoartele de inspecție și măsurile ulterioare;
(kc) inspecțiile la fața locului efectuate de comitetul de inspecție al Uniunii, în numele Uniunii, cu privire la clasificarea și la raportarea prețurilor carcaselor de bovine adulte și de oaie;
(kd) normele practice pentru calcularea de către Comisie a prețului mediu ponderat din Uniune pentru carcasele de vită, porc și oaie;
(ke) procedurile pentru stabilirea de către statele membre a clasificatorilor calificați de carcase de bovine adulte și de oaie.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 124
Propunere de regulament
Partea II – titlul I – capitolul II – secțiunea 1
Secțiunea 1

Secțiunea 1

SCHEME DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACCESULUI LA ALIMENTE

PROGRAME DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACCESULUI LA ALIMENTE ȘI A OBICEIURILOR ALIMENTARE ALE COPIILOR

Articolul 20a

Grupul-țintă

Programele de ajutor destinate îmbunătățirii accesului la alimente și a obiceiurilor alimentare ale copiilor sunt destinate copiilor care frecventează în mod regulat o instituție școlară de nivel primar sau secundar, precum și creșele și alte instituții de învățământ din mediul preșcolar sau care oferă activități extrașcolare, administrate sau recunoscute de autoritățile competente din statele membre.

Amendamentul 125
Propunere de regulament
Partea II – titlul 1 – capitolul II – secțiunea 1 – subsecțiunea 1 – titlu
SUBSECȚIUNEA 1

SUBSECȚIUNEA 1

CONSUMUL DE FRUCTE ÎN ȘCOLI

PROGRAMUL DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ȘI LEGUME ÎN ȘCOLI

Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 21
Articolul 21

Articolul 21

Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse pe bază de banane destinate copiilor

Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse pe bază de banane destinate copiilor

(1)  În condiții care urmează a fi stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate și al unor acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 22 și 23, ajutoarele din partea Uniunii se acordă pentru:
(1)  În condiții care urmează a fi stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate și al unor acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 22 și 23, ajutoarele din partea Uniunii se acordă pentru:
(a) aprovizionarea instituțiilor de învățământ, inclusiv creșe, alte instituții preșcolare, școli primare și gimnazii, cu produse din sectorul fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate și al bananelor destinate copiilor; precum și
(a) aprovizionarea instituțiilor menționate la articolul 20a cu produse din sectorul fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate și al bananelor destinate copiilor; precum și
(b) anumite costuri legate de logistică, precum și de distribuție, echipamente, promovare, monitorizare, evaluare și măsurile de însoțire.
(b) anumite costuri legate de logistică, precum și de distribuție, echipamente, promovare, monitorizare, evaluare și măsurile de însoțire.
(2)  Statele membre care doresc să participe la program elaborează, la nivel național sau regional, o strategie prealabilă pentru punerea în aplicare a programului. Acestea prevăd, de asemenea, măsuri de însoțire necesare pentru a asigura eficacitatea programului.
(2)  Statele membre care doresc să participe la program elaborează, la nivel național sau regional, o strategie prealabilă pentru punerea în aplicare a acestuia. Acestea prevăd, de asemenea, măsuri de însoțire care pot include informații privind măsurile educative legate de obiceiurile alimentare sănătoase, de lanțurile alimentare locale și de lupta împotriva risipei alimentare și care sunt necesare pentru a asigura eficacitatea programului.
(3)  Cu ocazia elaborării strategiilor lor, statele membre întocmesc o listă a produselor din sectorul fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate și al bananelor care vor fi eligibile în cadrul programelor lor. Totuși, respectiva listă nu include produse excluse prin măsurile adoptate de Comisie prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 22 alineatul (2) litera (a). Statele membre își selecționează produsele pe baza unor criterii obiective care pot include caracterul sezonier, disponibilitatea produsului și aspecte legate de mediu. În acest sens, statele membre pot acorda prioritate produselor originare din Uniune.
(3)  Cu ocazia elaborării strategiilor lor, statele membre întocmesc o listă a produselor din sectorul fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate și al bananelor care vor fi eligibile în cadrul programelor lor. Totuși, respectiva listă nu include produse excluse prin măsurile adoptate de Comisie prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 22 alineatul (2) litera (a). Statele membre își selecționează produsele pe baza unor criterii obiective care pot include beneficiile pentru sănătate și mediu, caracterul sezonier, soiul sau disponibilitatea produsului, acordând prioritate lanțurilor alimentare locale. În acest sens, statele membre acordă prioritate produselor originare din Uniune.
(4)  Ajutorul din partea Uniunii menționat la alineatul (1):
(4)  Ajutorul din partea Uniunii menționat la alineatul (1):
(a) nu depășește 150 de milioane EUR pe an școlar, nici
(a) nu depășește 150 de milioane EUR pe an școlar, nici
(b) nu depășește 75 % din costurile de aprovizionare și din costurile conexe menționate la alineatul (1) sau 90 % din aceste costuri în regiunile mai puțin dezvoltate și în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat și nici
(b) nu depășește 75 % din costurile de aprovizionare și din costurile conexe menționate la alineatul (1) sau 90 % din aceste costuri în regiunile mai puțin dezvoltate, în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat și în insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 și nici
(c) nu acoperă alte costuri în afară de costurile de aprovizionare și cele conexe menționate la alineatul (1).
(c) nu acoperă alte costuri în afară de costurile de aprovizionare și cele conexe menționate la alineatul (1).
(4a)  Ajutorul din partea Uniunii prevăzut la alineatul (1) se alocă fiecărui stat membru în funcție de criterii obiective, care au la bază proporția de copii cu vârste cuprinse între șase și zece ani școlarizați în instituțiile menționate la articolul 20a. Cu toate acestea, statele membre care participă la programul de ajutor primesc fiecare un ajutor din partea Uniunii de cel puțin 175 000 EUR. Statele membre solicită anual un ajutor din partea Uniunii pe baza strategiei lor. Ca urmare a solicitărilor statelor membre, Comisia decide asupra alocării definitive, în limita creditelor disponibile în buget.
(5)  Ajutorul din partea Uniunii prevăzut la alineatul (1) nu trebuie utilizat pentru a înlocui finanțarea acordată oricăror programe naționale în derulare de încurajare a consumului de fructe sau altor programe de distribuire la nivelul școlilor care includ distribuirea fructelor. Totuși, dacă un stat membru are deja în derulare un program care ar fi eligibil pentru obținerea de ajutor din partea Uniunii în temeiul prezentului articol și dacă acesta intenționează să extindă aplicarea lui sau să îl facă mai eficient, inclusiv în ceea ce privește grupul-țintă al programului, durata acestuia sau produsele eligibile, ajutorul Uniunii poate fi acordat dacă sunt respectate limitările prevăzute la alineatul (4) litera (b) în ceea ce privește raportul dintre ajutorul Uniunii și cuantumul total al contribuției naționale. În acest caz, statul membru indică în strategia sa de punere în aplicare cum intenționează să își extindă programul sau să îl facă mai eficient.
(5)  Ajutorul din partea Uniunii prevăzut la alineatul (1) nu este utilizat pentru a înlocui finanțarea acordată oricăror programe naționale în derulare de încurajare a consumului de fructe și legume sau altor programe de distribuire la nivelul școlilor care includ distribuirea de fructe și legume. Totuși, dacă un stat membru are deja în derulare un program care ar fi eligibil pentru obținerea de ajutor din partea Uniunii în temeiul prezentului articol și dacă acesta intenționează să extindă aplicarea lui sau să îl facă mai eficient, inclusiv în ceea ce privește grupul-țintă al programului, durata acestuia sau produsele eligibile, ajutorul Uniunii poate fi acordat dacă sunt respectate limitările prevăzute la alineatul (4) litera (b) în ceea ce privește raportul dintre ajutorul Uniunii și cuantumul total al contribuției naționale. În acest caz, statul membru indică în strategia sa de punere în aplicare cum intenționează să își extindă programul sau să îl facă mai eficient.
(6)  Statele membre pot acorda, pe lângă ajutoarele din partea Uniunii, un ajutor național, în conformitate cu articolul 152.
(6)  Statele membre pot acorda, pe lângă ajutoarele din partea Uniunii, un ajutor național, în conformitate cu articolul 152.
(7)  Programul Uniunii de încurajare a consumului de fructe în școli nu aduce atingere niciunui alt program național separat de încurajare a consumului de fructe în școli care este compatibil cu dreptul Uniunii.
(7)  Programul Uniunii de încurajare a consumului de fructe și legume în școli nu aduce atingere niciunui alt program național separat de încurajare a consumului de fructe și legume în școli care este compatibil cu dreptul Uniunii.
(8)  Uniunea poate finanța, de asemenea, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. […] privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, măsuri de informare, monitorizare și evaluare legate de programul de încurajare a consumului de fructe în școli, inclusiv măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la acest program și măsuri de constituire a unei rețele.
(8)  Uniunea poate finanța, de asemenea, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. […] privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, măsuri de informare, monitorizare și evaluare legate de programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli, inclusiv măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la acest program și măsuri de constituire a unei rețele.
(8a)  Statele membre participante la program comunică publicului, în locurile de distribuire, participarea lor la programul de ajutor și faptul că acesta este subvenționat de Uniune.
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 22
Articolul 22

Articolul 22

Competențe delegate

Competențe delegate

(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(4) din prezentul articol.
(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(4) din prezentul articol.
(2)  Ținând seama de necesitatea de a promova formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme cu privire la:
(2)  Ținând seama de necesitatea de a asigura eficiența programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite pentru acesta, Comisia poate adopta, prin acte delegate, norme cu privire la:
(a) produsele neeligibile pentru program, ținând seama de aspectele nutriționale;
(a) produsele neeligibile pentru program, ținând seama de aspectele nutriționale;
(b) grupul țintă al programului;
(b) grupul țintă al programului;
(c) strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire;
(c) strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire;
(d) aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului.
(d) aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului.
(3)  Ținând seama de necesitatea de a asigura o utilizare eficientă și orientată a fondurilor europene, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme cu privire la:
(3)  Ținând seama de necesitatea de a asigura o utilizare eficientă și orientată a fondurilor europene, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme cu privire la:
(a) criteriile obiective pentru repartizarea ajutoarelor între statele membre, repartizarea orientativă a ajutoarelor între statele membre și metoda de realocare a ajutoarelor între statele membre pe baza cererilor primite;
(a) criteriile suplimentare pentru repartizarea orientativă a ajutoarelor între statele membre și metoda de realocare a ajutoarelor între statele membre pe baza cererilor de ajutor primite;
(b) costurile eligibile pentru ajutor, inclusiv posibilitatea fixării unui plafon global pentru astfel de costuri;
(b) costurile eligibile pentru ajutor, inclusiv posibilitatea fixării unui plafon global pentru astfel de costuri;
(c) monitorizare și evaluare
(c) monitorizare și evaluare
(4)  Ținând seama de necesitatea de a spori gradul de sensibilizare cu privire la program, Comisia poate prevedea, prin intermediul unor acte delegate, obligația statelor membre participante de a face cunoscut caracterul subvenționat al schemei.
(4)  Ținând seama de necesitatea de a spori gradul de sensibilizare cu privire la program, Comisia poate stabili, prin acte delegate, condițiile în care statele membre comunică publicului participarea lor la programul de ajutor și faptul că acesta este subvenționat de Uniune.
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 23
Articolul 23

Articolul 23

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, toate măsurile necesare legate de prezenta subsecțiune, în special cu privire la:

Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, măsurile necesare legate de prezenta subsecțiune cu privire la:

(a) repartizarea definitivă a ajutoarelor între statele membre participante în limita creditelor disponibile în buget;
(a) repartizarea definitivă a ajutoarelor între statele membre participante în limita creditelor disponibile în buget;
(b) cererile de ajutor și plăți;
(b) cererile de ajutor și plăți;
(c) metodele de promovare a schemei și măsurile de constituire a unor rețele la nivelul acesteia.
(c) metodele de promovare a schemei și măsurile de constituire a unor rețele la nivelul acesteia.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 24
Articolul 24

Articolul 24

Distribuirea de produse lactate către copii

Ajutor pentru distribuirea de lapte și de produse lactate către copii

(1)  Se acordă ajutoare din partea Uniunii pentru distribuirea către copiii din instituțiile de învățământ a unor produse din sectorul laptelui și produselor lactate.
(1)   În condițiile care urmează a fi stabilite de Comisie prin acte delegate și acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 25 și 26, se acordă ajutoare din partea Uniunii pentru distribuirea, către copiii din instituțiile menționate la articolul 20a, de lapte și produse lactate care intră sub incidența codurilor NC 0401, 0403, 0404 90 și 0406 sau a codului NC 2202 90.
(2)  Statele membre care doresc să participe la program elaborează în prealabil o strategie, la nivel național sau regional, pentru punerea în aplicare a acestuia.
(2)  Statele membre care doresc să participe la program elaborează în prealabil o strategie, la nivel național sau regional, pentru punerea în aplicare a acestuia. Acestea prevăd, de asemenea, măsuri de însoțire care pot include informații privind măsurile educative legate de obiceiurile alimentare sănătoase, lanțurile alimentare locale și lupta împotriva risipei alimentare și care sunt necesare pentru a asigura eficacitatea programului.
(2a)  Cu ocazia elaborării strategiilor lor, statele membre întocmesc o listă cuprinzând laptele și produsele lactate care vor fi eligibile în cadrul programelor lor, în conformitate cu normele adoptate de Comisie în temeiul articolului 25.
(2b)  Ajutorul din partea Uniunii prevăzut la alineatul (1) nu este folosit pentru a înlocui finanțarea acordată oricăror programe naționale în derulare de încurajare a consumului de lapte și produse lactate sau altor programe de distribuție la nivelul școlilor care includ laptele și produsele lactate. Cu toate acestea, se poate acorda ajutor din partea Uniunii dacă un stat membru are deja în derulare un program care ar fi eligibil pentru obținerea de ajutor din partea Uniunii în temeiul prezentului articol și dacă intenționează să extindă aplicarea acestuia sau să îl facă mai eficient, inclusiv în ceea ce privește grupul-țintă al programului, durata acestuia sau produsele eligibile. În acest caz, statul membru indică în strategia sa de punere în aplicare cum intenționează să își extindă programul sau să îl facă mai eficient.
(3)  Statele membre pot acorda, pe lângă ajutoarele din partea Uniunii, un ajutor național, în conformitate cu articolul 152.
(3)  Statele membre pot acorda, pe lângă ajutoarele din partea Uniunii, un ajutor național, în conformitate cu articolul 152.
(3a)  Programul Uniunii de încurajare a consumului de lapte și produse lactate în școli nu aduce atingere niciunui alt program național separat de încurajare a consumului de lapte și produse lactate în școli care este compatibil cu dreptul Uniunii.
(4)  Măsurile cu privire la stabilirea ajutoarelor din partea Uniunii pentru întreaga gamă de lapte și produse lactate sunt luate de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat.
(5)  Ajutorul Uniunii prevăzut la alineatul (1) se acordă pentru o cantitate maximă de 0,25 litri echivalent lapte pe copil și pe zi de școală.
(5)  Ajutorul Uniunii prevăzut la alineatul (1) se acordă pentru o cantitate maximă de 0,25 litri echivalent lapte pe copil și pe zi de școală.
(5a)  Statele membre participante la program comunică publicului, în locurile de distribuție, participarea lor la programul de ajutor și faptul că acesta este subvenționat de Uniune.
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 25
Articolul 25

Articolul 25

Competențe delegate

Competențe delegate

(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(4) din prezentul articol.
(1)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(4) din prezentul articol.
(2)  Ținând seama de evoluția tendințelor în cazul consumului de produse lactate și de inovațiile și evoluțiile de pe piața produselor lactate, precum și de aspectele nutriționale, Comisia stabilește, prin intermediul unor acte delegate, produsele eligibile pentru ajutoare în cadrul programului și adoptă norme referitoare la strategiile naționale sau regionale pe care statele membre trebuie să le elaboreze pentru a beneficia de ajutor, precum și la grupul-țintă al programului.
(2)  Ținând seama de necesitatea de a asigura eficiența programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite pentru acesta, Comisia poate adopta, prin acte delegate, norme referitoare la:
(a) produsele eligibile pentru ajutor în cadrul programului, în conformitate cu dispozițiile articolului 24 alineatul (1) și ținând seama de aspectele nutriționale;
(b) grupul-țintă al programului;
(c) strategiile naționale sau regionale pe care statele membre trebuie să le elaboreze pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire;
(d) aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului;
(e) monitorizare și evaluare.
(3)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că beneficiarii și solicitanții corespunzători sunt eligibili pentru ajutoare, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate, condițiile de acordare a ajutorului.
(3)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că beneficiarii și solicitanții corespunzători sunt eligibili pentru ajutoare, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate, condițiile de acordare a ajutorului.
Ținând seama de necesitatea de a se asigura că solicitanții își respectă obligațiile, se deleagă Comisiei competența de a adopta, prin intermediul unor acte delegate, măsuri cu privire la constituirea unei garanții de executare în cazul în care se efectuează o plată în avans din ajutor.

Ținând seama de necesitatea de a se asigura că solicitanții își respectă obligațiile, se deleagă Comisiei competența de a adopta, prin intermediul unor acte delegate, măsuri cu privire la constituirea unei garanții de executare în cazul în care se efectuează o plată în avans din ajutor.

(4)  Ținând seama de necesitatea de a spori gradul de sensibilizare cu privire la schema de ajutoare, Comisia poate impune instituțiilor de învățământ, prin intermediul unor acte delegate, să facă cunoscut caracterul subvenționat al programului.
(4)  Ținând seama de necesitatea de a spori gradul de sensibilizare cu privire la program, Comisia poate indica, prin acte delegate, condițiile în care statele membre comunică publicului participarea lor la programul de ajutor și faptul că acesta este subvenționat de Uniune.
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 26
Articolul 26

Articolul 26

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, toate măsurile necesare în special cu privire la:

Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, măsurile necesare legate de prezenta subsecțiune cu privire la:

(a) proceduri care să garanteze respectarea cantității maxime eligibile pentru ajutoare;
(a) proceduri care să garanteze respectarea cantității maxime eligibile pentru ajutoare;
(b) aprobarea solicitanților, a cererilor de ajutor și a plăților;
(b) cererile de ajutor și plăți;
(c) metodele de promovare a schemei.
(c) metodele de promovare a programului;
(ca) stabilirea ajutorului pentru orice tip de lapte și produse lactate, ținând seama de necesitatea de a încuraja în mod suficient aprovizionarea cu produse lactate a instituțiilor menționate la articolul 20a.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)
Articolul 26a

Programul de încurajare a consumului de ulei de măsline și de măsline de masă în școli

Până la…*, Comisia analizează posibilitatea de a propune un program de încurajare a consumului de ulei de măsline și de măsline de masă în școli similar celui de încurajare a consumului de produse lactate, precum și de fructe și legume în unitățile școlare. Statele membre au posibilitatea de a decide în mod voluntar dacă participă la acest program, beneficiind în acest fel de o finanțare din partea Uniunii de același ordin ca programele actuale.

* Un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 27
Articolul 27

Articolul 27

Ajutoare pentru organizațiile de operatori

Programe de sprijinire a sectorului uleiului de măsline și al măslinelor de masă

(1)  Uniunea finanțează programe de lucru trienale care urmează să fie stabilite de organizațiile de operatori definite la articolul 109 într-unul sau mai multe dintre domeniile următoare:
(1)  Uniunea finanțează programe de lucru trienale care urmează să fie stabilite de organizațiile de producători recunoscute în temeiul articolului 106 sau de organizațiile interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 108 într-unul sau mai multe dintre domeniile următoare:
(-a) monitorizarea și gestionarea pieței în sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă;
(a) ameliorarea impactului cultivării măslinelor asupra mediului;
(a) ameliorarea impactului cultivării măslinelor asupra mediului;
(aa) îmbunătățirea competitivității culturilor de măsline prin modernizare și restructurare;
(b) ameliorarea calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă;
(b) ameliorarea calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă;
(c) sistemul de trasabilitate, certificarea și protejarea calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă, în special controlul calității uleiurilor de măsline vândute consumatorilor finali, sub autoritatea administrațiilor naționale.
(c) sistemul de trasabilitate, certificarea și protejarea calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă, în special controlul calității uleiurilor de măsline vândute consumatorilor finali, sub autoritatea administrațiilor naționale.
(ca) difuzarea informațiilor privind acțiunile desfășurate de organizațiile de producători sau de organizațiile interprofesionale pentru îmbunătățirea calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă.
(2)  Finanțarea de către Uniune a programelor de lucru la menționate la alineatul (1) trebuie să fie:
(2)  Finanțarea de către Uniune a programelor de lucru la menționate la alineatul (1) trebuie să fie:
(a) 11 098 000 EUR pe an pentru Grecia;
(a) 11 098 000 EUR pe an pentru Grecia;
(b) 576 000 EUR pe an pentru Franța și
(b) 576 000 EUR pe an pentru Franța și
(c) 35 991 000 EUR pe an pentru Italia.
(c) 35 991 000 EUR pe an pentru Italia.
(2a)  Statele membre, altele decât cele menționate la alineatul (2), pot utiliza parțial sau integral finanțarea disponibilă în cadrul limitei financiare definite la articolul 14 din Regulamentul [XXXX/XXXX] al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor în scopul finanțării programelor de lucru menționate la alineatul (1).
(3)  Finanțarea maximă de către Uniune a programelor de lucru menționate la alineatul (1) este limitată la sumele rezervate de statele membre. Finanțarea maximă a costurilor eligibile este:
(3)  Finanțarea maximă de către Uniune a programelor de lucru menționate la alineatul (1) este limitată la sumele rezervate de statele membre. Finanțarea maximă a costurilor eligibile este:
(a) 75 % pentru activitățile desfășurate în domeniile menționate la alineatul (1) litera (a);
(a) 75 % pentru activitățile desfășurate în domeniile menționate la alineatul (1) literele (-a), (a) și (aa);
(b) 75 % pentru investițiile în active fixe și 50% pentru alte activități desfășurate în domeniul menționat la alineatul (1) litera (b);
(b) 75 % pentru investițiile în active fixe și 50% pentru alte activități desfășurate în domeniul menționat la alineatul (1) litera (b);
(c) 75 % pentru programele de lucru desfășurate în cel puțin trei țări terțe sau state membre neproducătoare de către organizațiile de operatori agreate din cel puțin două state membre producătoare, în domeniile menționate la alineatul (1) litera (c) și 50 % pentru celelalte activități desfășurate în aceleași domenii.
(c) 75 % pentru programele de lucru desfășurate în cel puțin trei țări terțe sau state membre neproducătoare de către organizațiile de operatori agreate din cel puțin două state membre producătoare, în domeniile menționate la alineatul (1) literele (c) și (ca) și 50 % pentru celelalte activități desfășurate în aceleași domenii.
Statul membru respectiv asigură o finanțare suplimentară reprezentând până la 50 % din costurile neacoperite de finanțarea din partea Uniunii.

Statul membru respectiv asigură o finanțare suplimentară reprezentând până la 50 % din costurile neacoperite de finanțarea din partea Uniunii.

Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 28
Articolul 28

Articolul 28

Competențe delegate

Competențe delegate

(1)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că ajutoarele prevăzute la articolul 27 își îndeplinesc obiectivele de îmbunătățire a calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la:
(1)  Ținând seama de necesitatea de a se asigura că ajutoarele prevăzute la articolul 27 își îndeplinesc obiectivele de îmbunătățire a calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la:
(a) condițiile de agreare a organizațiilor de operatori pentru schema de ajutoare și de suspendare sau de retragere a respectivei aprobări;
(b) măsurile eligibile pentru finanțare din partea Uniunii;
(b) detaliile măsurilor eligibile pentru finanțare din partea Uniunii;
(c) acordarea de fonduri din partea Uniunii destinate unor măsuri speciale;
(c) acordarea de fonduri din partea Uniunii destinate unor măsuri speciale;
(d) activitățile și costurile neeligibile pentru finanțare din partea Uniunii;
(d) activitățile și costurile neeligibile pentru finanțare din partea Uniunii;
(e) selecția și aprobarea programelor de lucru.
(e) selecția și aprobarea programelor de lucru.
(2)  Ținând seama de necesitatea de a garanta că operatorii își respectă obligațiile, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a solicita constituirea unei garanții în cazul în care se efectuează o plată în avans din ajutoare.
(2)  Ținând seama de necesitatea de a garanta că operatorii își respectă obligațiile, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a solicita constituirea unei garanții în cazul în care se efectuează o plată în avans din ajutoare.
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 30
Articolul 30

Articolul 30

Fonduri operaționale

Fonduri operaționale

(1)  Organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor pot crea un fond operațional. Fondul este finanțat prin:
(1)  Organizațiile de producători și/sau asociațiile acestora din sectorul fructelor și legumelor pot crea un fond operațional pentru o perioadă de trei până la cinci ani. Fondul este finanțat prin:
(a) contribuțiile financiare ale membrilor sau ale organizației de producători;
(a) contribuțiile financiare:
(i) ale membrilor organizației de producători și/sau ale organizației de producători; sau
(ii) ale asociațiilor organizațiilor de producători prin intermediul membrilor acestor asociații.
(b) ajutor financiar din partea Uniunii, care poate fi acordat organizațiilor de producători în conformitate cu termenii și condițiile stabilite prin actele delegate și prin actele de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul articolelor 35 și 36.
(b) ajutor financiar din partea Uniunii, care poate fi acordat organizațiilor de producători sau asociațiilor acestora în cazul în care respectivele asociații prezintă, gestionează și pun în aplicare un program operațional sau un program operațional parțial, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite prin actele delegate și prin actele de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul articolelor 35 și 36.
(2)  Fondurile operaționale se utilizează numai pentru finanțarea programelor operaționale care au fost prezentate statelor membre și au fost aprobate de acestea.
(2)  Fondurile operaționale se utilizează numai pentru finanțarea programelor operaționale care au fost prezentate statelor membre și au fost aprobate de acestea.
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 31
Articolul 31

Articolul 31

Programe operaționale

Programe operaționale

(1)  Programele operaționale din sectorul fructelor și legumelor urmăresc cel puțin două dintre obiectivele menționate la articolul 106 litera (c) sau dintre următoarele obiective:
(1)  Programele operaționale din sectorul fructelor și legumelor urmăresc cel puțin două dintre obiectivele menționate la articolul 106 litera (c) sau două dintre următoarele obiective:
(a) planificarea producției;
(a) planificarea producției;
(b) ameliorarea calității produselor;
(b) ameliorarea calității produselor, indiferent dacă acestea sunt proaspete sau prelucrate;
(c) creșterea valorii comerciale a produselor;
(c) creșterea valorii comerciale a produselor;
(d) promovarea produselor proaspete sau prelucrate;
(d) promovarea produselor proaspete sau prelucrate;
(e) măsuri de protecție a mediului și metode de producție care să respecte mediul; inclusiv agricultura ecologică;
(e) măsuri de protecție a mediului, în special în domeniul apei, și metode de producție, de manipulare, de fabricare sau de prelucrare care să respecte mediul, inclusiv agricultura ecologică și producția integrată;
(f) prevenirea și gestionarea crizelor.
(f) prevenirea și gestionarea crizelor.
Programele operaționale se transmit statelor membre spre aprobare.

Programele operaționale se transmit statelor membre spre aprobare.

(1a)  Asociațiile organizațiilor de producători se pot substitui membrilor lor pentru gestionarea, procesarea, punerea în aplicare și prezentarea de programe operaționale.
Aceste asociații pot, de asemenea, să prezinte un program operațional parțial, alcătuit din acțiuni identificate, dar nerealizate de organizațiile membre în cadrul programelor lor operaționale. Aceste programe operaționale parțiale fac obiectul acelorași norme ca și celelalte programe operaționale și sunt examinate concomitent cu programele operaționale ale organizațiilor membre.

În acest scop, statele membre se asigură că:

(a) acțiunile din cadrul programelor operaționale parțiale sunt integral finanțate din contribuții ale organizațiilor membre ale asociației respective și că fondurile sunt prelevate din fondurile operaționale ale acestor organizații membre;
(b) acțiunile și contribuția financiară aferentă sunt identificate în programul operațional al fiecărei organizații membre;
(c) nu există o finanțare dublă.
(2)  Prevenirea și gestionarea crizelor, menționate la alineatul (1) litera (f), se concentrează pe evitarea și soluționarea crizelor de pe piețele fructelor și legumelor, incluzând, în acest context:
(2)  Prevenirea și gestionarea crizelor, menționate la alineatul (1) litera (f), se concentrează pe evitarea și soluționarea crizelor de pe piețele fructelor și legumelor, incluzând, în acest context:
(a) retragerea de pe piață;
(a) estimarea și monitorizarea producției și a consumului;
(b) recoltarea înainte de coacere sau nerecoltarea fructelor și a legumelor;
(b) investiții de eficientizare a gestionării volumelor introduse pe piață;
(c) promovarea și comunicarea;
(c) măsuri referitoare la cursuri de formare, schimburi de bune practici și consolidarea capacităților structurale;
(d) măsuri referitoare la cursuri de formare;
(d) promovarea și comunicarea cu caracter preventiv sau în perioade de criză;
(e) asigurarea recoltelor;
(e) sprijin pentru costurile administrative generate de constituirea unor fonduri mutuale;
(f) sprijin pentru costurile administrative generate de constituirea unor fonduri mutuale.
(f) ajutorul pentru defrișare care vizează reconversia livezilor;
(g) retragerea de pe piață și a produselor prelucrate de organizațiile de producători;
(h) recoltarea înainte de coacere sau nerecoltarea fructelor și a legumelor;
(i) asigurarea recoltei.
Măsurile de prevenire și gestionare a crizelor, inclusiv rambursările de capital și dobânzi menționate la al treilea paragraf, nu includ mai mult de o treime din cheltuielile efectuate în cadrul programului operațional.

Măsurile de prevenire și gestionare a crizelor, inclusiv rambursările de capital și dobânzi menționate la al patrulea paragraf, nu includ mai mult de 40 % din cheltuielile efectuate în cadrul programului operațional.

Acțiunile de asigurare a recoltelor cuprind măsuri care contribuie la protecția veniturilor producătorilor și la acoperirea pierderilor de pe piață suportate de organizațiile de producători și/sau de membrii acestora, în cazul în care aceste venituri sunt afectate de dezastre naturale, fenomene meteorologice nefavorabile, boli sau infestări cu paraziți. Beneficiarii trebuie să dovedească faptul că au luat măsurile necesare de prevenire a riscurilor.

Organizațiile de producători pot lua credite în condiții comerciale pentru finanțarea măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor. În acest caz, rambursarea capitalului și a dobânzilor aferente creditelor poate fi considerată ca parte a programului operațional, putând astfel fi eligibilă pentru ajutor financiar din partea Uniunii în temeiul articolului 32. Orice acțiune specifică de prevenire și gestionare a crizelor se finanțează fie prin astfel de credite, fie direct, fiind permisă doar una dintre aceste variante.

Organizațiile de producători pot lua credite în condiții comerciale pentru finanțarea măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor. În acest caz, rambursarea capitalului și a dobânzilor aferente creditelor poate fi considerată ca parte a programului operațional, putând astfel fi eligibilă pentru ajutor financiar din partea Uniunii în temeiul articolului 32. Orice acțiune specifică de prevenire și gestionare a crizelor poate să fie finanțată prin astfel de credite și/sau în mod direct de către organizațiile de producători.

(2a)  În sensul prezentei secțiuni:
(a) prin „recoltare înainte de coacere” se înțelege recoltarea totală sau parțială a produselor necomercializabile într-o anumită zonă înainte de începerea recoltării normale. Produsele respective nu trebuie să fi suferit nicio alterare înainte de recoltarea înainte de coacere, din cauza fenomenelor meteorologice, a bolilor sau din alte motive.
(b) prin „nerecoltare” se înțelege situația în care producția comercială, totală sau parțială, din zona vizată nu se obține în timpul ciclului normal de producție. Distrugerea produselor ca urmare a unui fenomen meteorologic sau a unei boli nu este considerată nerecoltare.
(3)  Statele membre se asigură că:
(3)  Statele membre se asigură că:
(a) programele operaționale includ două sau mai multe acțiuni de protecție a mediului; sau
(a) programele operaționale includ două sau mai multe acțiuni de protecție a mediului; sau
(b) cel puțin 10% din cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaționale vizează acțiuni de protecție a mediului.
(b) cel puțin 10% din cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaționale vizează acțiuni de protecție a mediului.
Acțiunile de protecție a mediului respectă cerințele privind plățile de agromediu stabilite la articolului 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Acțiunile de protecție a mediului respectă cerințele privind plățile de agromediu stabilite la articolului 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

În cazul în care cel puțin 80 % dintre producători, membri ai unei organizații de producători, trebuie să respecte unul sau mai multe angajamente de agromediu identice prevăzute la articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fiecare dintre respectivele angajamentele se consideră a fi o acțiune de protecție a mediului în sensul primului paragraf litera (a).

În cazul în care cel puțin 80 % dintre producători, membri ai unei organizații de producători, trebuie să respecte unul sau mai multe angajamente de agromediu identice prevăzute la articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fiecare dintre respectivele angajamentele se consideră a fi o acțiune de protecție a mediului în sensul primului paragraf litera (a).

Sprijinul pentru acțiunile de protecție a mediului menționate la primul paragraf acoperă costurile suplimentare și pierderile de venit care rezultă din respectivele acțiuni.

Sprijinul pentru acțiunile de protecție a mediului menționate la primul paragraf acoperă costurile suplimentare și pierderile de venit care rezultă din respectivele acțiuni.

(4)  Statele membre se asigură că investițiile care sporesc presiunea asupra mediului sunt permise doar în situațiile în care sunt puse în practică metode eficace de protecție a mediului împotriva acestor presiuni.
(4)  Statele membre se asigură că investițiile care sporesc presiunea asupra mediului sunt permise doar în situațiile în care sunt puse în practică metode eficace de protecție a mediului împotriva acestor presiuni.
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 32
Articolul 32

Articolul 32

Ajutor financiar din partea Uniunii

Ajutor financiar din partea Uniunii

(1)  Ajutorul financiar din partea Uniunii este egal cu valoarea contribuțiilor financiare menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (a) plătite efectiv și limitate la 50 % din valoarea reală a cheltuielilor suportate.
(1)  Ajutorul financiar din partea Uniunii este egal cu valoarea contribuțiilor financiare menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (a) plătite efectiv și limitate la 50 % din valoarea reală a cheltuielilor suportate sau la 75 % în cazul regiunilor ultraperiferice.
(2)  Ajutorul financiar din partea Uniunii este limitat la 4,1 % din valoarea producției comercializate a fiecărei organizații de producători.
(2)  Ajutorul financiar din partea Uniunii este limitat la 4,1 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate de fiecare organizație de producători și/sau de asociații ale acestora.
Cu toate acestea, respectivul procentaj poate fi majorat la 4,6% din valoarea producției comercializate, cu condiția ca suma ce depășește 4,1% din valoarea producției comercializate să fie utilizată numai pentru măsurile de prevenire și de gestionare a crizelor.

Cu toate acestea, respectivul procentaj poate fi majorat la 4,6 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate de organizația de producători, cu condiția ca suma ce depășește 4,1 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate să fie utilizată numai pentru măsurile de prevenire și de gestionare a crizelor.

În cazul asociațiilor organizațiilor de producători, acest procentaj poate fi majorat la 5 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate de asociație sau de membrii acesteia, cu condiția ca suma ce depășește 4,1 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate să fie utilizată exclusiv pentru măsuri de prevenire și gestionare a crizelor puse în aplicare de către respectiva asociație a organizațiilor de producători în numele membrilor săi.

(3)  La cererea organizației de producători, limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) crește la 60 % pentru un program operațional sau pentru o parte din acesta în cazul în care se întrunește cel puțin una dintre condițiile următoare:
(3)  La cererea organizației de producători, limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) crește la 60 % pentru un program operațional sau pentru o parte din acesta în cazul în care se întrunește cel puțin una dintre condițiile următoare:
(a) este prezentat de mai multe organizații de producători din Uniune care participă, în state membre diferite, la programe transnaționale;
(a) este prezentat de mai multe organizații de producători din Uniune care participă, în state membre diferite, la programe transnaționale;
(b) este prezentat de una sau mai multe organizații de producători implicate în programe care funcționează pe bază interprofesională;
(b) este prezentat de una sau mai multe organizații de producători implicate în programe care funcționează pe bază interprofesională;
(c) acoperă numai ajutorul specific acordat pentru producția de produse ecologice reglementate de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
(c) acoperă numai ajutorul specific acordat pentru producția de produse ecologice reglementate de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
(d) este primul program prezentat de o organizație de producători recunoscută care a fuzionat cu o altă organizație de producători recunoscută;
(d) este primul program prezentat de o organizație de producători recunoscută care a fuzionat cu o altă organizație de producători recunoscută;
(da) programul este prezentat de mai multe organizații de producători recunoscute, grupate în cadrul unei filiale comune de comercializare;
(e) este primul program prezentat de o asociație recunoscută a organizațiilor de producători;
(e) este primul program prezentat de o asociație recunoscută a organizațiilor de producători;
(f) este prezentat de organizații de producători din state membre în care organizațiile de producători comercializează mai puțin de 20 % din producția de fructe și legume;
(f) este prezentat de organizații de producători din state membre în care organizațiile de producători comercializează mai puțin de 20 % din producția de fructe și legume;
(g) este prezentat de o organizație de producători dintr-una dintre regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat;
(g) este prezentat de o organizație de producători dintr-una dintre regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat sau din insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006;
(h) acoperă numai sprijinul specific pentru acțiuni de promovare a consumului de fructe și legume în rândul copiilor din instituțiile de învățământ.
(4)  Limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) crește la 100 % în cazul în care volumul retragerilor de fructe și legume de pe piață nu depășește 5 % din volumul producției comercializate a fiecărei organizații de producători, iar cantitățile retrase sunt eliminate prin:
(4)  Limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) crește la 100 % în cazul în care volumul retragerilor de fructe și legume de pe piață nu depășește 5 % din volumul producției comercializate a fiecărei organizații de producători, iar cantitățile retrase sunt eliminate prin:
(a) distribuție gratuită către organizații și fundații de caritate agreate în acest scop de statele membre, pentru a fi utilizate în cadrul activităților de sprijinire a persoanelor al căror drept la asistență publică este recunoscut de legislația națională, în special din cauza lipsei mijloacelor de subzistență;
(a) distribuție gratuită către organizații și fundații de caritate agreate în acest scop de statele membre, pentru a fi utilizate în cadrul activităților de sprijinire a persoanelor al căror drept la asistență publică este recunoscut de legislația națională, în special din cauza lipsei mijloacelor de subzistență;
(b) distribuție gratuită către unități penitenciare, școli, instituții publice de învățământ și tabere de vacanță pentru copii, precum și către spitale și cămine de bătrâni desemnate de statele membre, care iau toate măsurile pentru ca aceste cantități distribuite să fie în plus față de cantitățile achiziționate în mod obișnuit de astfel de unități.
(b) distribuție gratuită către unități penitenciare, școli și instituțiile menționate la articolul 20a și tabere de vacanță pentru copii, precum și către spitale și cămine de bătrâni desemnate de statele membre, care iau toate măsurile pentru ca aceste cantități distribuite să fie în plus față de cantitățile achiziționate în mod obișnuit de astfel de unități.
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 34
Articolul 34

Articolul 34

Cadrul național și strategia națională pentru programele operaționale

Cadrul național și strategia națională pentru programele operaționale

(1)  Statele membre instituie un cadru național pentru stabilirea condițiilor generale privind acțiunile de protecție a mediului menționate la articolul 31 alineatul (3). Acest cadru prevede, în special, că acțiunile respective trebuie să respecte cerințele corespunzătoare din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în special pe cele de la articolul 6 referitoare la coerență.
(1)  Statele membre instituie un cadru național pentru stabilirea condițiilor generale privind acțiunile de protecție a mediului menționate la articolul 31 alineatul (3). Acest cadru prevede, în special, că acțiunile respective trebuie să respecte cerințele corespunzătoare din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în special pe cele de la articolul 6 referitoare la coerență.
Statele membre prezintă Comisiei cadrul propus, iar Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, poate solicita modificări în termen de trei luni în cazul în care constată că propunerea nu ar contribui la atingerea obiectivelor stabilite la articolul 191 din tratat și în cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu al Uniunii. Investițiile în exploatațiile individuale sprijinite de programele operaționale trebuie să respecte, de asemenea, obiectivele respective.

Statele membre prezintă Comisiei cadrul propus, iar Comisia poate adopta acte de punere în aplicare fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3), prin care să solicite modificări în termen de trei luni în cazul în care constată că propunerea nu ar contribui la atingerea obiectivelor stabilite la articolul 191 din tratat și în cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu al Uniunii. Investițiile în exploatațiile individuale sprijinite de programele operaționale trebuie să respecte, de asemenea, obiectivele respective.

(2)  Fiecare stat membru stabilește o strategie națională destinată programelor operaționale sustenabile pe piața fructelor și legumelor. Această strategie include:
(2)  Fiecare stat membru stabilește o strategie națională destinată programelor operaționale sustenabile pe piața fructelor și legumelor. Această strategie include:
(a) o analiză a situației din perspectiva punctelor tari și a punctelor slabe, precum și a potențialului de dezvoltare;
(a) o analiză a situației din perspectiva punctelor tari și a punctelor slabe, precum și a potențialului de dezvoltare;
(b) justificarea priorităților alese;
(b) justificarea priorităților alese;
(c) obiectivele programelor operaționale și ale instrumentelor, precum și indicatorii de performanță;
(c) obiectivele programelor operaționale și ale instrumentelor, precum și indicatorii de performanță;
(d) evaluarea programelor operaționale;
(d) evaluarea programelor operaționale;
(e) obligațiile de raportare ale organizațiilor de producători.
(e) obligațiile de raportare ale organizațiilor de producători.
De asemenea, strategia națională trebuie să includă cadrul național menționat la alineatul (1).

De asemenea, strategia națională trebuie să includă cadrul național menționat la alineatul (1).

(3)  Alineatele (1) și (2) nu se aplică statelor membre care nu au organizații de producători recunoscute.
(3)  Alineatele (1) și (2) nu se aplică statelor membre care nu au organizații de producători recunoscute.
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 34 a (nou)
Articolul 34a

Rețeaua națională

(1)  Statele membre pot crea o rețea națională pentru fructe și legume care să reunească organizațiile de producători, asociațiile organizațiilor de producători și autoritățile implicate în aplicarea strategiei naționale.
(2)  Rețeaua este finanțată de o prelevare de maximum 0,5 % din cota Uniunii destinată finanțării fondurilor operaționale.
(3)  Rețeaua are drept scop gestionarea rețelei, analizarea bunelor practici transferabile și colectarea de informații relevante, organizarea de conferințe și seminarii pentru cei implicați în gestionarea strategiei naționale, derularea de programe de monitorizare și de evaluare a strategiei naționale și desfășurarea altor activități identificate de strategia națională.
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 35
Articolul 35

Articolul 35

Competențe delegate

Competențe delegate

Ținând seama de necesitatea de a asigura un sprijin eficient, orientat și sustenabil al organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, prin care să stabilească reguli privind:

Ținând seama de necesitatea de a asigura un sprijin eficient, orientat și sustenabil al organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, prin care să stabilească reguli privind:

(a) fondurile operaționale și programele operaționale, cu privire la:
(a) fondurile operaționale și programele operaționale, cu privire la:
(i) sumele estimate, finanțarea și utilizarea fondurilor operaționale;
(i) sumele estimate, finanțarea și utilizarea fondurilor operaționale;
(ii) conținutul, durata, aprobarea și modificarea programelor operaționale;
(ii) conținutul, durata, aprobarea și modificarea programelor operaționale;
(iii) eligibilitatea măsurilor, a acțiunilor sau a cheltuielilor din cadrul unui program operațional și normele naționale complementare în acest sens;
(iii) eligibilitatea măsurilor, a acțiunilor sau a cheltuielilor din cadrul unui program operațional, normele privind investițiile în exploatațiile individuale și normele naționale complementare în acest sens;
(iv) raportul dintre programele operaționale și programele de dezvoltare rurală;
(iv) raportul dintre programele operaționale și programele de dezvoltare rurală;
(v) programele operaționale ale asociațiilor organizațiilor de producători;
(v) programele operaționale ale asociațiilor organizațiilor de producători;
(va) normele specifice aplicabile în cazurile în care asociațiile organizațiilor de producători se substituie, parțial sau total, membrilor lor pentru gestionarea, procesarea, punerea în aplicare și prezentarea de programe operaționale;
(b) structura și conținutul unui cadru național și ale unei strategii naționale;
(b) structura și conținutul unui cadru național și ale unei strategii naționale;
(c) ajutorul financiar din partea Uniunii, cu privire la:
(c) ajutorul financiar din partea Uniunii, cu privire la:
(i) baza de calcul a ajutorului financiar al Uniunii, în special valoarea producției comercializate a unei organizații de producători;
(i) baza de calcul a ajutorului financiar al Uniunii, în special valoarea producției comercializate a unei organizații de producători;
(ii) perioadele de referință aplicabile pentru calcularea ajutorului;
(ii) perioadele de referință aplicabile pentru calcularea ajutorului;
(iii) reducerea drepturilor la ajutor financiar în caz de depunere cu întârziere a cererilor de ajutor;
(iii) reducerea drepturilor la ajutor financiar în caz de depunere cu întârziere a cererilor de ajutor;
(iv) acordarea de plăți în avans, precum și constituirea și executarea garanțiilor în cazul efectuării de plăți în avans;
(iv) acordarea de plăți în avans, precum și constituirea și executarea garanțiilor în cazul efectuării de plăți în avans;
(iva) normele specifice aplicabile finanțării programelor operaționale ale asociațiilor organizațiilor de producători și, în special, cele privind plafoanele menționate la articolul 32 alineatul (2);
(d) măsuri de prevenire și gestionare a situațiilor de criză, cu privire la:
(d) măsuri de prevenire și gestionare a situațiilor de criză, cu privire la:
(i) selectarea măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor;
(i) selectarea măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor;
(ii) definiția retragerii de pe piață;
(ii) condițiile în care retragerea de pe piață este declanșată;
(iii) destinația produselor retrase;
(iii) destinația produselor retrase;
(iv) ajutorul maxim pentru retragerile de pe piață;
(iv) ajutorul maxim pentru retragerile de pe piață;
(v) notificarea în prealabil în cazul retragerilor de pe piață;
(v) notificarea în prealabil în cazul retragerilor de pe piață;
(vi) calcularea volumului producției comercializate în cazul retragerilor;
(vi) calcularea volumului producției comercializate în cazul retragerilor;
(vii) afișarea emblemei europene pe ambalajul produselor destinate distribuirii gratuite;
(vii) afișarea emblemei europene pe ambalajul produselor destinate distribuirii gratuite;
(viii) condițiile referitoare la destinatarii produselor retrase;
(viii) condițiile referitoare la destinatarii produselor retrase;
(ix) definirea recoltării înainte de coacere și a nerecoltării;
(x) condițiile de aplicare a măsurilor de recoltare înainte de coacere și de nerecoltare;
(x) condițiile de aplicare a măsurilor de recoltare înainte de coacere și de nerecoltare;
(xi) obiectivele asigurării recoltelor;
(xi) condițiile punerii în aplicare, aplicabile asigurării recoltelor;
(xii) definirea noțiunii de fenomen climatic cu efecte adverse;
(xiii) condițiile privind acordarea de sprijin pentru costurile administrative legate de constituirea unor fonduri mutuale;
(xiii) condițiile privind acordarea de sprijin pentru costurile administrative legate de constituirea unor fonduri mutuale;
(e) ajutorul financiar din partea Uniunii, cu privire la:
(e) ajutorul financiar din partea Uniunii, cu privire la:
(i) gradul de organizare a producătorilor;
(i) gradul de organizare a producătorilor;
(ii) modificarea programelor operaționale;
(ii) modificarea programelor operaționale;
(iii) reducerea drepturilor la ajutor financiar în caz de depunere cu întârziere a cererilor de ajutor financiar;
(iii) reducerea drepturilor la ajutor financiar în caz de depunere cu întârziere a cererilor de ajutor financiar;
(iv) constituirea, eliberarea și executarea garanțiilor în cazul efectuării de plăți în avans;
(iv) constituirea, eliberarea și executarea garanțiilor în cazul efectuării de plăți în avans;
(v) nivelul maxim al rambursării ajutorului financiar național de către Uniune.
(v) nivelul maxim al rambursării ajutorului financiar național de către Uniune.
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 38
Articolul 38

Articolul 38

Compatibilitate și coerență

Compatibilitate și coerență

(1)  Programele de sprijin trebuie să fie compatibile cu dreptul Uniunii și cu activitățile, politicile și prioritățile Uniunii.
(1)  Programele de sprijin trebuie să fie compatibile cu dreptul Uniunii și cu activitățile, politicile și prioritățile Uniunii.
(2)  Statele membre dețin responsabilitatea pentru programele de sprijin și asigură compatibilitatea acestora cu ordinea juridică internă și elaborarea și punerea lor în aplicare în mod obiectiv, ținând cont de situația economică a producătorilor vizați și de necesitatea de a evita tratamentul inegal nejustificat între producători.
(2)  Statele membre dețin responsabilitatea pentru programele de sprijin și asigură compatibilitatea acestora cu ordinea juridică internă și elaborarea și punerea lor în aplicare în mod obiectiv, ținând cont de situația economică a producătorilor vizați și de necesitatea de a evita tratamentul inegal nejustificat între producători.
(3)  Nu se acordă sprijin:
(3)  Nu se acordă sprijin:
(a) pentru proiecte de cercetare și măsuri destinate să susțină astfel de proiecte, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 43 alineatul (3) literele (d) și (e);
(b) pentru măsurile cuprinse în programele de dezvoltare rurală ale statelor membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
(b) pentru măsurile cuprinse în programele de dezvoltare rurală ale statelor membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 39
Articolul 39

Articolul 39

Prezentarea programelor de sprijin

Prezentarea programelor de sprijin

(1)  Fiecare stat membru producător enumerat în anexa IV înaintează Comisiei un proiect de program de sprijin pe cinci ani care cuprinde cel puțin una dintre măsurile eligibile prevăzute la articolul 40.
(1)  Fiecare stat membru producător enumerat în anexa IV înaintează Comisiei un proiect de program de sprijin pe cinci ani care cuprinde cel puțin una dintre măsurile eligibile prevăzute la articolul 40.
(1a)  Măsurile de ajutor din programele de sprijin se elaborează la nivelul geografic pe care statul membru îl consideră cel mai adecvat. Statul membru consultă autoritățile și organizațiile competente la nivelul teritorial corespunzător cu privire la programul de sprijin înainte de a-l prezenta Comisiei.
(1b)  Fiecare stat membru prezintă un singur proiect de program, care poate ține seama de particularitățile regionale.
(2)  Programele de sprijin devin aplicabile la trei luni după ce au fost prezentate Comisiei.
(2)  Programele de sprijin devin aplicabile la trei luni după ce au fost prezentate Comisiei.
Cu toate acestea, în cazul în care Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare, constată că programul de sprijin prezentat nu respectă normele prevăzute în prezenta secțiune, informează statul membru în consecință. În acest caz, statul membru înaintează Comisiei un program de sprijin revizuit. Programul de sprijin revizuit devine aplicabil la două luni după prezentarea sa, cu excepția cazului în care persistă o incompatibilitate, situație în care se aplică prezentul paragraf.

Cu toate acestea, în cazul în care Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare, constată că programul de sprijin prezentat nu respectă normele prevăzute în prezenta secțiune, informează statul membru în consecință. În acest caz, statul membru înaintează Comisiei un program de sprijin revizuit. Programul de sprijin revizuit devine aplicabil la două luni după prezentarea sa, cu excepția cazului în care persistă o incompatibilitate, situație în care se aplică prezentul paragraf.

(3)  Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis modificărilor privind programele de sprijin prezentate de statele membre.
(3)  Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis modificărilor privind programele de sprijin prezentate de statele membre.
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 39 a (nou)
Articolul 39a

Conținutul programelor de sprijin

Programele de sprijin sunt alcătuite din următoarele elemente:

(a) o descriere detaliată a măsurilor propuse, precum și obiectivele cuantificate ale acestora;
(b) rezultatele consultărilor organizate;
(c) o evaluare a efectelor de ordin tehnic, economic, social și asupra mediului preconizate;
(d) un calendar de punere în aplicare a măsurilor;
(e) un tabel general de finanțare, care să indice resursele care urmează să fie utilizate și un proiect orientativ de alocare a acestor resurse pentru măsurile respective, în conformitate cu plafoanele stabilite în anexa IV;
(f) criteriile și indicatorii cantitativi care urmează să fie utilizați pentru monitorizare și evaluare, precum și măsurile adoptate pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare și eficientă a programelor de sprijin; precum și
(g) desemnarea autorităților competente și a organismelor responsabile de punerea în aplicare a programului de sprijin.
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 40
Articolul 40

Articolul 40

Măsuri eligibile

Măsuri eligibile

Programele de sprijin pot cuprinde una singură sau mai multe dintre măsurile următoare:

Programele de sprijin pot cuprinde una singură sau mai multe dintre măsurile următoare:

(a) sprijinul prin schema de plată unică în conformitate cu articolul 42;
(b) promovarea în conformitate cu articolul 43;
(b) promovarea în conformitate cu articolul 43;
(c) restructurarea și reconversia plantațiilor viticole în conformitate cu articolul 44;
(c) restructurarea și reconversia plantațiilor viticole în conformitate cu articolul 44;
(d) recoltarea înainte de coacere în conformitate cu articolul 45;
(d) recoltarea înainte de coacere în conformitate cu articolul 45;
(e) fondurile mutuale în conformitate cu articolul 46;
(e) fondurile mutuale în conformitate cu articolul 46;
(f) asigurarea recoltei în conformitate cu articolul 47;
(f) asigurarea recoltei în conformitate cu articolul 47;
(g) investițiile în conformitate cu articolul 48;
(g) investițiile în conformitate cu articolul 48;
(h) distilarea produselor secundare în conformitate cu articolul 49.
(h) distilarea produselor secundare în conformitate cu articolul 49;
(ha) cercetarea și dezvoltarea, în conformitate cu articolul 43a;
(hb) programul de sprijin pentru producția vitivinicolă în zone abrupte, în conformitate cu articolul 44a.
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 42
Articolul 42

eliminat
Schema de plată unică și sprijinul pentru viticultori

Programele de sprijin pot include sprijin pentru viticultori numai sub forma alocării de drepturi la plată, decisă de statele membre până la 1 decembrie 2012 în temeiul articolului 137 din Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)799] și în condițiile prevăzute la articolul respectiv.

Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 43
Articolul 43

Articolul 43

Promovare în țările terțe

Promovare

(1)  Sprijinul în temeiul prezentului articol se acordă pentru măsuri de informare sau de promovare în țările terțe a vinurilor produse în Uniune, în vederea îmbunătățirii competitivității acestora în țările respective.
(1)  Sprijinul în temeiul prezentului articol se acordă pentru măsuri de informare sau de promovare în primul rând în țările terțe, precum și pe piața internă a vinurilor produse în Uniune, în vederea îmbunătățirii competitivității acestora.
(2)  Măsurile menționate la alineatul (1) se aplică vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată ori vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie.
(2)  Măsurile menționate la alineatul (1) se aplică vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată ori vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie.
(3)  Măsurile menționate la alineatul (1) pot să constea numai în:
(3)  Măsurile menționate la alineatul (1) pot să constea numai în:
(a) relații publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care subliniază în mod special avantajele produselor din Uniune, în principal în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentară sau respectarea mediului;
(a) relații publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care subliniază în mod special avantajele produselor din Uniune, în principal în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentară sau standardele de mediu;
(b) participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională;
(b) participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională;
(c) campanii de informare, în special privind sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică;
(c) campanii de informare, în special privind sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică;
(d) studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;
(d) studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;
(e) studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de informare și promovare.
(e) studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de informare și promovare.
(4)  Contribuția Uniunii la finanțarea activităților de promovare menționate la alineatul (1) nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile.
(4)  Contribuția Uniunii la finanțarea activităților de promovare menționate la alineatul (1) nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile.
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 43 a (nou)
Articolul 43a

Cercetare și dezvoltare

Sprijinul destinat activității de cercetare și dezvoltare permite finanțarea proiectelor de cercetare vizând în special îmbunătățirea calității produselor, a impactului producției asupra mediului, precum și a siguranței pentru sănătate în sectorul vitivinicol.

Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 43 b (nou)
Articolul 43b

Schimbul de bune practici în ceea ce privește sistemele avansate de producție durabilă

(1)  Sprijinul în temeiul prezentului articol se acordă pentru măsuri care sprijină schimbul de bune practici în ceea ce privește sistemele avansate de producție durabilă și care, prin urmare, le oferă fermierilor posibilitatea de a dobândi noi competențe.
(2)  Măsurile menționate la alineatul (1) se aplică sistemelor avansate de viticultură și de producție a vinului care sporesc gradul de acoperire a solului, reduc în mod semnificativ utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor chimice sau sporesc diversitatea soiurilor și care depășesc cerințele de ecocondiționalitate prevăzute la titlul VI din Regulamentul (UE) nr. […] [regulament orizontal privind PAC].
(3)  Măsurile menționate la alineatul (1) pot include:
(a) selectarea, descrierea și comunicarea celor mai bune practici viticole durabile și avansate;
(b) furnizarea de formare agricolă și îmbunătățirea competențelor în ceea ce privește sistemele agricole durabile și avansate.
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 44
Articolul 44

Articolul 44

Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

(1)  Obiectivul măsurilor referitoare la restructurarea și reconversia plantațiilor viticole este creșterea competitivității producătorilor de vin.
(1)  Obiectivul măsurilor referitoare la restructurarea și reconversia plantațiilor viticole este creșterea competitivității producătorilor de vin.
(2)  Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole sunt sprijinite cu condiția ca statele membre să trimită inventarul potențialului lor de producție, în conformitate cu articolul 102 alineatul (3).
(2)  Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole sunt sprijinite cu condiția ca statele membre să trimită inventarul potențialului lor de producție, în conformitate cu articolul 102 alineatul (3).
(3)  Sprijinul pentru restructurarea și reconversia plantațiilor viticole poate acoperi numai una sau mai multe dintre următoarele activități:
(3)  Sprijinul pentru restructurarea și reconversia plantațiilor viticole poate acoperi numai una sau mai multe dintre următoarele activități:
(a) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire;
(a) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire;
(b) replantarea plantațiilor viticole;
(b) replantarea plantațiilor viticole;
(c) ameliorarea tehnicilor de gestionare a plantațiilor viticole.
(c) ameliorarea tehnicilor de gestionare a plantațiilor viticole.
(ca) reducerea utilizării pesticidelor;
(cb) replantarea din motive legate de sănătate, în cazul în care nicio soluție tehnică nu este disponibilă pentru a salva producția existentă.
Reînnoirea normală a plantațiilor viticole ajunse la finalul ciclului lor natural de viață este exclusă de la acordarea sprijinului.

Reînnoirea normală a plantațiilor viticole ajunse la finalul ciclului lor natural de viață, adică replantarea aceluiași soi pe aceeași parcelă și conform aceluiași mod de viticultură, este exclusă de la acordarea sprijinului.

Statele membre pot stabili specificații suplimentare, în special în ceea ce privește vârsta podgoriilor înlocuite.

(4)  Sprijinul pentru restructurarea și reconversia plantațiilor viticole poate lua numai următoarele forme:
(4)  Sprijinul pentru îmbunătățirea sistemelor de producție a vinului și pentru restructurarea și reconversia plantațiilor viticole poate lua numai următoarele forme:
(a) acordarea unor despăgubiri producătorilor pentru pierderea veniturilor lor ca urmare a punerii în aplicare a măsurii;
(a) acordarea unor despăgubiri producătorilor pentru pierderea veniturilor lor ca urmare a punerii în aplicare a măsurii;
(b) o contribuție la costurile de restructurare și reconversie.
(b) o contribuție la costurile de restructurare și reconversie.
(5)  Despăgubirea producătorilor pentru pierderea veniturilor, menționată la alineatul (4) litera (a), poate acoperi până la 100 % din pierderile relevante și poate lua una dintre formele următoare:
(5)  Despăgubirea producătorilor pentru pierderea veniturilor, menționată la alineatul (4) litera (a), poate acoperi până la 100 % din pierderile relevante și poate lua una dintre formele următoare:
(a) sub rezerva dispozițiilor din partea II titlul I capitolul III secțiunea V subsecțiunea II din Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799], care stabilește regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare, autorizarea coexistenței plantațiilor viticole vechi și noi până la încheierea regimului tranzitoriu pentru o perioadă maximă de trei ani;
(a) sub rezerva dispozițiilor din partea II titlul I capitolul III secțiunea V subsecțiunea II din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, care stabilește regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare, autorizarea coexistenței plantațiilor viticole vechi și noi până la încheierea regimului tranzitoriu pentru o perioadă maximă de trei ani;
(b) o compensație financiară.
(b) o compensație financiară.
(6)  Contribuția Uniunii la finanțarea costurilor efective de restructurare și reconversie a plantațiilor viticole nu depășește 50 % din acestea. În regiunile mai puțin dezvoltate, contribuția Uniunii la costurile de restructurare și reconversie nu depășește 75 %.
(6)  Contribuția Uniunii la finanțarea costurilor efective de restructurare și reconversie a plantațiilor viticole nu depășește 50 % din acestea. În regiunile mai puțin dezvoltate, contribuția Uniunii la costurile de restructurare și reconversie nu depășește 75 %.
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 44 a (nou)
Articolul 44a

Programul de sprijin pentru viticultură în zone abrupte

Măsurile luate în cadrul programului de sprijin pentru viticultura în zone abrupte sunt menite să protejeze pe termen lung viticultura din zonele în pantă, zonele abrupte și zonele în terase în care cultura este dificilă prin îmbunătățirea competitivității acesteia.

Sprijinul poate lua forma unei plăți forfetare pe hectar, stabilite de către statul membru în cauză, sau a unei plăți modulate, determinate de înclinarea zonei.

Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 45
Articolul 45

Articolul 45

Recoltarea înainte de coacere

Recoltarea înainte de coacere

(1)  În sensul prezentului articol, recoltarea înainte de coacere înseamnă distrugerea totală sau înlăturarea ciorchinilor neajunși încă la maturitate, reducând astfel la zero producția pe suprafața respectivă.
(1)  În sensul prezentului articol, recoltarea înainte de coacere înseamnă distrugerea totală sau înlăturarea ciorchinilor neajunși încă la maturitate, reducând astfel la zero producția pe suprafața respectivă.
Faptul de a lăsa struguri de calitate comercială pe plante la sfârșitul ciclului normal de producție (nerecoltare) nu se consideră recoltare înainte de coacere.

(2)  Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere contribuie la restabilirea echilibrului între cerere și ofertă pe piața vitivinicolă a Uniunii, pentru a preveni crizele pe piață.
(2)  Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere contribuie la îmbunătățirea calității strugurilor și la restabilirea echilibrului între cerere și ofertă pe piața vitivinicolă a Uniunii, pentru a preveni crizele pe piață.
(3)  Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere poate fi acordat ca despăgubire sub forma unei sume forfetare pe hectar, al cărei cuantum urmează să fie stabilit de statul membru în cauză.
(3)  Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere poate fi acordat ca despăgubire sub forma unei sume forfetare pe hectar, al cărei cuantum urmează să fie stabilit de statul membru în cauză.
Această plată nu depășește 50 % din suma costurilor directe ale distrugerii sau înlăturării ciorchinilor și a pierderilor de venit aferente unei astfel de distrugeri sau înlăturări.

Această plată nu depășește 50 % din suma costurilor directe ale distrugerii sau înlăturării ciorchinilor și a pierderilor de venit aferente unei astfel de distrugeri sau înlăturări.

(4)  Statele membre vizate introduc un sistem bazat pe criterii obiective pentru a se asigura că măsura recoltării înainte de coacere nu duce la o despăgubire a producătorilor de vin individuali care să depășească plafoanele menționate la alineatul (3) al doilea paragraf.
(4)  Statele membre vizate introduc un sistem bazat pe criterii obiective pentru a se asigura că măsura recoltării înainte de coacere nu duce la o despăgubire a producătorilor de vin individuali care să depășească plafoanele menționate la alineatul (3) al doilea paragraf.
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 47
Articolul 47

Articolul 47

Asigurarea recoltelor

Asigurarea recoltelor

(1)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei contribuie la protejarea veniturilor producătorilor atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunători.
(1)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei contribuie la protejarea veniturilor producătorilor și la acoperirea pierderilor de pe piață suportate de organizațiile de producători și/sau de membrii acestora atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunători.
Beneficiarii trebuie să dovedească faptul că au luat măsurile necesare de prevenire a riscurilor.

(2)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat sub forma unei contribuții financiare a Uniunii, care nu depășește:
(2)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat sub forma unei contribuții financiare a Uniunii, care nu depășește:
(a) 80 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru a se asigura împotriva pierderilor produse de fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale;
(a) 80 % din costul primelor de asigurare plătite de producători, de organizațiile de producători și/sau de cooperative pentru a se asigura împotriva pierderilor produse de fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale;
(b) 50 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru asigurări împotriva:
(b) 50 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru asigurări împotriva:
(i) pierderilor menționate la litera (a) și împotriva altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile
(i) pierderilor menționate la litera (a) și împotriva altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile
(ii) pierderilor cauzate de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători.
(ii) pierderilor cauzate de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători.
(3)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat dacă plățile din asigurarea în cauză nu îi despăgubesc pe producători în proporție de peste 100 % din pierderile de venit suferite, luând în calcul oricare alte eventuale despăgubiri pe care aceștia le-au obținut în cadrul altor scheme de sprijin în legătură cu riscul asigurat.
(3)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat dacă plățile din asigurarea în cauză nu îi despăgubesc pe producători în proporție de peste 100 % din pierderile de venit suferite, luând în calcul oricare alte eventuale despăgubiri pe care aceștia le-au obținut în cadrul altor scheme de sprijin în legătură cu riscul asigurat.
(4)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei nu trebuie să denatureze concurența pe piața asigurărilor.
(4)  Sprijinul pentru asigurarea recoltei nu trebuie să denatureze concurența pe piața asigurărilor.
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 48
Articolul 48

Articolul 48

Investiții

Investiții

(1)  Sprijinul poate fi acordat pentru investiții corporale sau necorporale în instalații de prelucrare, în infrastructura unității de vinificație sau în comercializarea vinului, care îmbunătățesc performanța globală a întreprinderii și se referă la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:
(1)  Sprijinul poate fi acordat pentru investiții corporale sau necorporale în instalații de prelucrare, în infrastructura unității de vinificație și în distilerii, precum și în structuri și instrumente de comercializare, inclusiv în înregistrarea mărcilor colective. Aceste investiții vizează îmbunătățirea performanței globale a întreprinderii și adaptarea acesteia la cererile pieței, precum și sporirea competitivității acesteia pe piața internă și pe piețele țărilor terțe și se referă la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:
(a) producerea sau comercializarea produselor vitivinicole menționate în anexa VI partea II;
(a) producerea sau comercializarea produselor vitivinicole menționate în anexa VI partea II;
(b) dezvoltarea unor produse, procese și tehnologii noi referitoare la produsele menționate în anexa VI partea II.
(b) dezvoltarea unor produse, procese și tehnologii noi referitoare la produsele menționate în anexa VI partea II.
(ba) dezvoltarea unor măsuri de producție agronomice avansate și durabile;
(bb) prelucrarea produselor secundare ale distileriilor sau investiții care contribuie la reducerea consumului de energie și la îmbunătățirea eficienței energetice globale a acestora.
(2)  Atunci când este acordat la nivelul maxim, ajutorul prevăzut la alineatul (1) se aplică numai microîntreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.
(2)  Atunci când este acordat la nivelul maxim, ajutorul prevăzut la alineatul (1) se aplică numai organizațiilor de producători și microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.
Prin derogare de la primul paragraf, rata maximă se poate aplica tuturor întreprinderilor în cazul regiunilor ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat și al insulelor mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006. În cazul întreprinderilor care nu intră sub incidența articolului 2 alineatul (1) din titlul I al anexei la Recomandarea 2003/361/CE și care au mai puțin de 750 de angajați sau o cifră de afaceri mai mică de 200 de milioane EUR, intensitatea maximă a ajutorului se reduce la jumătate.

Prin derogare de la primul paragraf, rata maximă se poate aplica tuturor întreprinderilor în cazul regiunilor ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat și al insulelor mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006. În cazul întreprinderilor care nu intră sub incidența articolului 2 alineatul (1) din titlul I al anexei la Recomandarea 2003/361/CE și care au mai puțin de 750 de angajați sau o cifră de afaceri mai mică de 200 de milioane EUR, intensitatea maximă a ajutorului se reduce la jumătate.

Sprijinul nu se acordă întreprinderilor în dificultate în sensul Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

Sprijinul nu se acordă întreprinderilor în dificultate în sensul Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

(3)  Costurile eligibile exclud costurile neeligibile menționate la articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)615].
(3)  Costurile eligibile exclud costurile neeligibile menționate la articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)615].
(4)  Plafoanele maxime ale ajutoarelor în ceea ce privește costurile de investiții eligibile care se aplică contribuției Uniunii sunt următoarele:
(4)  Plafoanele maxime ale ajutoarelor în ceea ce privește costurile de investiții eligibile care se aplică contribuției Uniunii sunt următoarele:
(a) 50 % în regiunile mai puțin dezvoltate;
(a) 50 % în regiunile mai puțin dezvoltate;
(b) 40 % în alte regiuni decât regiunile mai puțin dezvoltate;
(b) 40 % în alte regiuni decât regiunile mai puțin dezvoltate;
(c) 75 % în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat;
(c) 75 % în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat;
(d) 65 % în insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006.
(d) 65 % în insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006.
(5)  Articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)615] se aplică mutatis mutandis sprijinului menționat la alineatul (1) din prezentul articol.
(5)  Articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)615] se aplică mutatis mutandis sprijinului menționat la alineatul (1) din prezentul articol.
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 49
Articolul 49

Articolul 49

Distilarea produselor secundare

Distilarea produselor secundare

(1)  Se poate acorda sprijin pentru distilarea voluntară sau obligatorie a produselor secundare ale vinificației care a fost efectuată în conformitate cu condițiile stabilite în anexa VII partea II secțiunea D.
(1)  Se poate acorda sprijin pentru distilarea voluntară sau obligatorie a produselor secundare ale vinificației care a fost efectuată în conformitate cu condițiile stabilite în anexa VII partea II secțiunea D.
Valoarea ajutorului se stabilește pe % vol. și pe hectolitru de alcool produs. Nu se acordă niciun ajutor pentru volumul de alcool pe care îl conțin produsele secundare ce urmează a fi distilate și care depășește 10 % din volumul de alcool conținut de vinul produs.

Valoarea ajutorului se stabilește pe % vol. și pe hectolitru de alcool produs. Nu se acordă niciun ajutor pentru volumul de alcool pe care îl conțin produsele secundare ce urmează a fi distilate și care depășește 10 % din volumul de alcool conținut de vinul produs.

(1a)  Ajutorul se plătește distileriilor care procesează produsele livrate pentru distilare în alcool brut cu un o tărie alcoolică de minimum 92%.
Statele membre pot condiționa acordarea ajutorului de depunerea de către beneficiar a unei garanții.

(2)  Nivelurile maxime aplicabile ale ajutoarelor se bazează pe costurile de colectare și prelucrare și sunt stabilite de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în temeiul articolului 51.
(2)  Nivelurile maxime aplicabile ale ajutoarelor se bazează pe costurile de colectare și prelucrare și sunt stabilite de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în temeiul articolului 51.
(2a)  Ajutorul include o sumă forfetară menită să compenseze costurile de colectare a produselor care trebuie transferate de la distilerie la producător, cu condiția ca acesta din urmă să suporte costurile aferente.
(3)  Alcoolul rezultat din distilarea pentru care s-a acordat sprijin menționată la alineatul (1) este folosit exclusiv în scopuri industriale sau energetice, pentru a se evita denaturarea concurenței.
(3)  Alcoolul rezultat din distilarea pentru care s-a acordat sprijin menționată la alineatul (1) este folosit exclusiv în scopuri industriale sau energetice, pentru a se evita denaturarea concurenței.
(3a)  Pentru a evita acordarea unui dublu ajutor pentru distilare, alcoolul menționat la alineatul (3) nu face obiectul preferinței menționate la articolul 21 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE privind biocarburanții produși din deșeuri și contribuția acestora, considerată a fi dublă față de cea adusă de alți biocarburanți, la atingerea ratei finale de consum de energie din surse regenerabile în domeniul transporturilor.
Amendamentul 509
Propunere de regulament
Articolul 49 a (nou)
Articolul 49a

Ajutor pentru mustul concentrat

(1)  Se poate acorda sprijin producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat, inclusiv must de struguri concentrat rectificat, pentru a spori titrul alcoolic natural al produselor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa XVa.
(2)  Valoarea ajutorului se stabilește per titru alcoolic volumic în potențial și per hectolitru de must utilizat pentru îmbogățire.
(3)  Nivelurile maxime aplicabile ale ajutoarelor pentru această măsură în diferite zone viticole se stabilesc de către Comisie.
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 50
Articolul 50

Articolul 50

Competențe delegate

Competențe delegate

Ținând seama de necesitatea de a se asigura că programele de sprijin îndeplinesc obiectivele vizate și că utilizarea fondurilor europene este bine direcționată, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, prin care să stabilească norme:

Ținând seama de necesitatea de a se asigura că programele de sprijin îndeplinesc obiectivele vizate și că utilizarea fondurilor europene este bine direcționată, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, prin care să stabilească norme:

(a) privind responsabilitatea pentru cheltuieli între data primirii programelor de sprijin și a modificării programelor de sprijin și data punerii lor în aplicare;
(a) privind responsabilitatea pentru cheltuieli între data primirii programelor de sprijin și a modificării programelor de sprijin și data punerii lor în aplicare;
(b) privind criteriile de eligibilitate pentru măsurile de sprijin, tipul de cheltuieli și de operațiuni eligibile pentru sprijin, măsurile neeligibile pentru sprijin și nivelul maxim al sprijinului pentru fiecare măsură;
(b) privind criteriile de eligibilitate pentru măsurile de sprijin, tipul de cheltuieli și de operațiuni eligibile pentru sprijin, măsurile neeligibile pentru sprijin și nivelul maxim al sprijinului pentru fiecare măsură;
(c) privind modificarea programelor de sprijin după ce au devenit aplicabile;
(c) privind modificarea programelor de sprijin după ce au devenit aplicabile;
(d) privind cerințele și pragurile aplicabile plăților în avans, inclusiv cerința constituirii unei garanții în cazul efectuării unei plăți în avans;
(d) privind cerințele și pragurile aplicabile plăților în avans, inclusiv cerința constituirii unei garanții în cazul efectuării unei plăți în avans;
(e) care să conțină dispozițiile generale și definițiile necesare în scopul punerii în aplicare a prezentei secțiuni;
(f) vizând să evite utilizarea abuzivă a măsurilor de sprijin și dubla finanțare a proiectelor;
(f) vizând să evite utilizarea abuzivă a măsurilor de sprijin și dubla finanțare a proiectelor;
(g) în temeiul cărora producătorii să retragă produsele secundare de vinificație, precum și excepții de la această obligație prin care să se evite sarcina administrativă suplimentară și reguli pentru certificarea voluntară a distileriilor;
(g) în temeiul cărora producătorii să retragă produsele secundare de vinificație, precum și excepții de la această obligație prin care să se evite sarcina administrativă suplimentară și reguli pentru certificarea voluntară a distileriilor;
(h) de stabilire a unor cerințe pentru statele membre pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin, precum și a unor restricții pentru a garanta compatibilitatea cu sfera de aplicare a măsurilor de sprijin;
(h) de stabilire a unor cerințe pentru statele membre pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin, precum și a unor restricții pentru a garanta compatibilitatea cu sfera de aplicare a măsurilor de sprijin;
(i) referitoare la plățile către beneficiari și la plățile prin intermediarii în asigurări în cazul sprijinului pentru asigurarea recoltei prevăzut la articolul 47.
(i) referitoare la plățile către beneficiari și la plățile prin intermediarii în asigurări în cazul sprijinului pentru asigurarea recoltei prevăzut la articolul 47.
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 52
Articolul 52

Articolul 52

Programe naționale și finanțare

Programe naționale și finanțare

(1)  Statele membre pot elabora, pentru sectorul apicol, programe naționale pentru o perioadă de trei ani.
(1)  Statele membre pot elabora, pentru sectorul apicol, programe naționale pentru o perioadă de trei ani. Aceste programe sunt elaborate în cooperare cu organizații și cooperative reprezentative din domeniul apiculturii.
(2)  Contribuția Uniunii la programele apicole nu depășește 50 % din cheltuielile suportate de statele membre.
(2)  Contribuția Uniunii la programele apicole nu depășește 60 % din cheltuielile suportate de statele membre.
(3)  Pentru a beneficia de contribuția Uniunii prevăzută la alineatul (2), statele membre realizează un studiu despre structura producției și a comercializării în sectorul apicol de pe teritoriul lor.
(3)  Pentru a beneficia de contribuția Uniunii prevăzută la alineatul (2), statele membre stabilesc un sistem fiabil de identificare a stupilor care să facă posibil un recensământ periodic al șeptelului apicol și realizează un studiu despre structura producției și a comercializării în sectorul apicol de pe teritoriul lor.
(3a)  În programele apicole pot fi incluse următoarele măsuri:
(a) asistența tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori;
(b) combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei;
(c) raționalizarea transhumanței;
(d) măsuri de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole pentru a-i ajuta pe apicultori să își comercializeze și să își valorifice produsele;
(e) monitorizarea șeptelului apicol al Uniunii și susținerea repopulării;
(f) colaborarea cu organisme specializate în realizarea de programe de cercetare aplicată în domeniul apiculturii și al produselor apicole;
(g) monitorizarea pieței;
(h) îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a acestora pe piață;
(i) menționarea obligatorie pe etichetă a țării de origine pentru produsele apicole importate sau produse în Uniune și, în cazul amestecurilor sau al produselor de origini diferite, etichetarea obligatorie indicând proporția fiecărei țări de origine.
(3b)  În cazul fermierilor care se ocupă și de apicultură, în programele de apicultură pot fi incluse și următoarele măsuri:
(a) măsuri de precauție, inclusiv măsuri de îmbunătățire a sănătății albinelor și de reducere a efectelor negative asupra lor, prin utilizarea unor alternative la pesticide, prin metode de control biologic și prin combaterea integrată a dăunătorilor;
(b) acțiuni specifice pentru sporirea diversității vegetale în cadrul exploatației, în special a speciilor de plante melifere pentru apicultură.
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 53
Articolul 53

Articolul 53

Competențe delegate

Competențe delegate

Ținând seama de necesitatea de a asigura o utilizare bine direcționată a fondurilor Uniunii pentru apicultură, se deleagă Comisiei competența de adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, referitoare la:

Ținând seama de necesitatea de a asigura o utilizare bine direcționată a fondurilor Uniunii pentru apicultură, se deleagă Comisiei competența de adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, referitoare la:

(a) măsurile care ar putea fi incluse în programele apicole,
(a) cerințele suplimentare pentru măsurile care ar putea fi incluse în programele apicole;
(b) normele pentru întocmirea programelor naționale și la conținutul acestora, precum și la studiile menționate la articolul 52 alineatul (3) și
(b) normele pentru întocmirea programelor naționale și la conținutul acestora, precum și la studiile menționate la articolul 52 alineatul (3) și
(c) condițiile de alocare a contribuției financiare a Uniunii fiecărui stat membru participant, printre altele, pe baza numărul total de familii de albine din Uniune.
(c) condițiile de alocare a contribuției financiare a Uniunii fiecărui stat membru participant, printre altele, pe baza numărul total de familii de albine din Uniune.
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Partea II – titlul I – capitolul II – secțiunea 5 a (nouă)
Secțiunea 5a

Ajutor financiar pentru sectorul hameiului

Articolul 54a

Ajutoare pentru organizațiile de producători

(1)  Uniunea finanțează o plată către organizațiile de producători din sectorul hameiului recunoscute în conformitate cu articolul 106, în vederea finanțării obiectivelor menționate la punctele (i), (ii) sau (iii) din articolul 106 litera (c).
(2)  În ceea ce privește Germania, fondurile Uniunii alocate pentru plata organizațiilor de producători menționate la alineatul (1) se ridică la 2 277 000 EUR pe an.
Articolul 54b

Competențe delegate

Pentru a asigura că ajutoarele finanțează obiectivele menționate la articolul 106, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 106 în ceea ce privește:

(a) cererile de ajutor, inclusiv norme privind termenele și documentele aferente;
(b) dreptul la ajutor, inclusiv norme privind suprafețele cultivate cu hamei eligibile și calcularea sumelor plătibile fiecărei organizații de producători;
(c) sancțiunile aplicabile în cazul plăților necuvenite.
Articolul 54c

Competențe de executare

Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, care stabilesc măsurile necesare referitor la prezenta secțiune cu privire la:

(a) plata ajutorului;
(b) controale și inspecții.
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 55
Articolul 55

Articolul 55

Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare

Fără a aduce atingere oricăror alte dispoziții aplicabile produselor agricole, precum și dispozițiilor adoptate în sectoarele veterinar, fitosanitar și alimentar, pentru a se asigura că produsele respectă standardele de igienă și sănătate și pentru a proteja sănătatea animalelor și a plantelor și pe cea umană, prezenta secțiune stabilește normele privind standardul general de comercializare și standardele de comercializare pe sectoare și/sau pe produse, pentru produsele agricole.

Fără a aduce atingere niciunei alte dispoziții aplicabile produselor agricole și nici dispozițiilor adoptate în sectoarele veterinar, fitosanitar și alimentar, pentru a se asigura că produsele respectă standardele de igienă și sănătate și pentru a proteja sănătatea animalelor și a plantelor și pe cea umană, prezenta secțiune stabilește normele privind standardul general de comercializare și standardele de comercializare pe sectoare și/sau pe produse, pentru produsele agricole. Normele respective se împart în norme obligatorii și mențiuni rezervate facultative.

Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 56
Articolul 56

Articolul 56

Conformitatea cu standardul general de comercializare

Conformitatea cu standardul general de comercializare

(1)  În sensul prezentului Regulament, un produs respectă „standardul general de comercializare” atunci când este de calitate bună, corectă și vandabilă.
(1)  În sensul prezentului Regulament, un produs respectă „standardul general de comercializare” atunci când este de calitate bună, corectă și vandabilă.
(2)  În cazul în care nu au fost stabilite standarde de comercializare în conformitate cu subsecțiunea 3 și cu Directivele 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE, 2001/111/CE ale Consiliului, produsele agricole pregătite pentru vânzarea sau livrarea cu amănuntul către consumatorul final, conform definiției de la articolul 3 punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, pot fi comercializate numai dacă respectă standardul general de comercializare.
(2)  În cazul în care nu au fost stabilite standarde de comercializare în conformitate cu subsecțiunea 3 și cu Directivele 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE, 2001/111/CE ale Consiliului, produsele agricole pregătite pentru vânzarea sau livrarea cu amănuntul către consumatorul final, conform definiției de la articolul 3 punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, pot fi comercializate numai dacă respectă standardul general de comercializare.
(3)  Se consideră că un produs respectă standardul general de comercializare dacă produsul care urmează să fie comercializat este în conformitate cu un standard aplicabil adoptat de oricare dintre organizațiile internaționale enumerate în anexa V.
(3)  Fără a se aduce atingere cerințelor suplimentare ale Uniunii în domeniul sanitar, comercial, etic sau din orice alt domeniu, se consideră că un produs respectă standardul general de comercializare dacă produsul care urmează să fie comercializat este în conformitate cu un standard aplicabil adoptat de oricare dintre organizațiile internaționale enumerate în anexa V.
(3a)  Prezentul regulament nu împiedică statele membre să adopte sau să mențină dispoziții naționale privind aspectele referitoare la comercializare care nu sunt armonizate în mod expres de prezentul regulament. În plus, statele membre pot adopta sau pot menține norme naționale privind standardele de comercializare pentru sectoare sau produse cărora li se aplică standardul general de comercializare, cu condiția ca aceste norme să respecte legislația Uniunii și normele referitoare la funcționarea pieței interne.
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 57
Articolul 57

Articolul 57

Competențe delegate

Competențe delegate

Întrucât este nevoie să se ia în considerare schimbările intervenite în situația pieței și specificitatea fiecărui sector, se deleagă Comisiei, în conformitate cu articolul 160, competența de a adopta acte delegate, pentru a adopta, modifica și prevedea derogări de la cerințele privind standardul general de comercializare menționat la articolul 56 alineatul (1), precum și de la normele referitoare la conformitate menționate la articolul 56 alineatul (3).

(1)  Ținând seama de necesitatea de a lua în considerare schimbările intervenite în situația pieței și specificitatea fiecărui sector, se deleagă Comisiei, în conformitate cu articolul 160, competența de a adopta acte delegate, pentru a adopta norme detaliate privind standardul general de comercializare și pentru a modifica și prevedea derogări de la cerințele privind standardul general de comercializare menționat la articolul 56 alineatul (1).
(2)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 160 care să stabilească condițiile de punere în aplicare și de monitorizare a conformității menționate la articolul 56 alineatul (3), ținând seama de necesitatea evitării relaxării standardului general de comercializare până în punctul în care calitatea produselor europene ar începe să scadă.
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 59
Articolul 59

Articolul 59

Stabilire și conținut

Stabilire și conținut

(1)  Ținând seama de așteptările consumatorilor și de necesitatea ameliorării condițiilor economice de producție și de comercializare a produselor agricole, precum și a calității lor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, privind standardele de comercializare menționate la articolul 55 în toate etapele comercializării și de a adopta derogări și scutiri de la aceste standarde pentru a se adapta la condițiile în continuă schimbare de pe piață, la evoluția cererii consumatorilor, la evoluțiile standardelor internaționale în domeniu, precum și pentru a evita crearea de obstacole pentru inovarea în materie de produse.
(1)  Ținând seama de așteptările consumatorilor și de necesitatea ameliorării condițiilor economice de producție și de comercializare a produselor agricole, precum și a calității lor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, privind standardele de comercializare menționate la articolul 55 în toate etapele comercializării și de a adopta derogări și scutiri de la aceste standarde, numai pe o durată limitată și în cazuri excepționale, pentru a se adapta la condițiile în continuă schimbare de pe piață, la evoluția cererii consumatorilor, la evoluțiile standardelor internaționale în domeniu, precum și în scopul de a evita crearea de obstacole pentru inovarea în materie de produse.
Nicio derogare sau scutire astfel întreprinsă nu trebuie să implice costuri suplimentare care să fie suportate numai de producătorii agricoli.

(1a)  Cu toate acestea, competența Comisiei de a modifica derogările și scutirile de la standardele de comercializare existente nu se aplică anexei VII.
(2)  Standardele de comercializate menționate la alineatul (1) pot viza:
(2)  Standardele de comercializate menționate la alineatul (1) pot include unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
(a) definițiile, denumirile și/sau denumirile comerciale, altele decât cele prevăzute de prezentul regulament și de listele de carcase și părți ale acestora care fac obiectul anexei VI;
(a) definițiile, denumirile și/sau denumirile comerciale, altele decât cele prevăzute de prezentul regulament și de listele de carcase și părți ale acestora care fac obiectul anexei VI, cu excepția celor privind produsele din sectorul vitivinicol;
(b) criteriile de clasificare, precum clasificarea în categorii, greutatea, dimensiunile, vârsta și categoria;
(b) criteriile de clasificare, precum clasificarea în categorii, greutatea, dimensiunile, vârsta și categoria;
(c) soiul de plante sau rasa de animale ori tipul comercial;
(c) speciile, soiul de plante sau rasa de animale sau tipul comercial;
(d) prezentarea, denumirile comerciale, etichetarea legată de standardele de comercializare obligatorii, ambalarea, normele care trebuie aplicate în privința centrelor de ambalare, marcarea, împachetarea, anul recoltării și utilizarea unor termeni specifici;
(d) prezentarea, denumirile comerciale, etichetarea legată de standardele de comercializare obligatorii, ambalarea, normele care trebuie aplicate în privința centrelor de ambalare, marcarea, împachetarea, anul recoltării și utilizarea unor termeni specifici, cu excepția celor privind produsele din sectorul vitivinicol;
(e) criterii precum aspectul, consistența, conformația, caracteristicile produsului;
(e) criterii precum aspectul, consistența, conformația, caracteristicile produsului;
(f) substanțe specifice utilizate în procesul de producție sau componente ori constituenți, inclusiv conținutul cantitativ, puritatea și identitatea acestora;
(f) substanțe specifice utilizate în procesul de producție sau componente ori constituenți, inclusiv conținutul cantitativ, puritatea și identitatea acestora;
(g) tipul de activitate agricolă și metoda de producție, inclusiv practicile oenologice și normele administrative conexe, precum și ciclul de producție;
(g) tipul de activitate agricolă și metoda de producție, inclusiv sistemele agronomice și cele avansate de producție durabilă și normele administrative conexe, precum și ciclul de producție;
(h) cupajul mustului și al vinului, inclusiv definițiile lor, amestecul și restricțiile corespunzătoare;
(i) metoda de conservare și temperatura;
(i) metoda de conservare și temperatura;
(j) locul de proveniență agricolă și/sau originea;
(j) locul de proveniență agricolă și/sau originea;
(k) frecvența colectării, livrării, conservării și tratării;
(k) frecvența colectării, livrării, conservării și tratării;
(l) identificarea sau înregistrarea producătorului și/sau a instalațiilor industriale în care a fost pregătit sau prelucrat produsul;
(l) identificarea sau înregistrarea producătorului și/sau a instalațiilor industriale în care a fost pregătit sau prelucrat produsul;
(m) ponderea conținutului de apă;
(m) ponderea conținutului de apă;
(n) restricțiile cu privire la utilizarea anumitor substanțe și/sau practici;
(n) restricțiile cu privire la utilizarea anumitor substanțe și/sau practici;
(o) utilizarea specifică;
(o) utilizarea specifică;
(p) documentele comerciale, documentele de însoțire și registrele care trebuie ținute;
(p) documentele comerciale, documentele de însoțire și registrele care trebuie ținute;
(q) depozitarea, transportul;
(q) depozitarea, transportul;
(r) procedura de certificare;
(r) procedura de certificare;
(s) condițiile care guvernează eliminarea, deținerea, circulația și utilizarea produselor care nu respectă standardele de comercializare adoptate în temeiul alineatului (1) și/sau definițiile, denumirile și denumirile comerciale menționate la articolul 60, precum și eliminarea produselor secundare;
(s) condițiile care guvernează eliminarea, deținerea, circulația și utilizarea produselor care nu respectă standardele de comercializare adoptate în temeiul alineatului (1) și/sau definițiile, denumirile și denumirile comerciale menționate la articolul 60, precum și eliminarea produselor secundare;
(t) termenele limită.
(t) termenele limită.
(3)  Standardele de comercializare pe sectoare sau pe produse adoptate în temeiul alineatului (1) se stabilesc fără a aduce atingere titlului IV din Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)733] privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și iau în considerare:
(3)  Standardele de comercializare pe sectoare sau pe produse adoptate în temeiul alineatului (1) se stabilesc fără a aduce atingere dispozițiilor privind mențiunile rezervate facultative de la articolul 65a și din anexa VIIa și iau în considerare:
(a) particularitățile produsului în cauză;
(a) particularitățile produsului în cauză;
(b) necesitatea de a asigura condiții care să faciliteze introducerea produselor pe piață;
(b) necesitatea de a asigura condiții care să faciliteze introducerea produselor pe piață;
(c) interesul consumatorilor de a obține informații adecvate și transparente referitoare la produse, inclusiv la locul de proveniență agricolă, care trebuie determinat de la caz la caz, în funcție de nivelul geografic corespunzător;
(c) interesul producătorilor de a comunica caracteristicile produselor lor și interesul consumatorilor de a obține informații adecvate și transparente referitoare la produse, la locul de proveniență agricolă, care trebuie determinat de la caz la caz, în funcție de nivelul geografic corespunzător, după realizarea unei evaluări a impactului care să ia în considerare îndeosebi costurile și sarcinile administrative pentru operatori, precum și beneficiile oferite producătorilor și consumatorilor finali;
(d) metodele utilizate pentru determinarea caracteristicilor fizice, chimice și organoleptice ale produselor;
(d) metodele utilizate pentru determinarea caracteristicilor fizice, chimice și organoleptice ale produselor;
(e) recomandările standard adoptate de organismele internaționale.
(e) recomandările standard adoptate de organismele internaționale.
(ea) necesitatea conservării caracteristicilor naturale și esențiale ale produselor și necesitatea de a nu se aduce modificări substanțiale în ceea ce privește compoziția produsului în cauză;
(eb) riscul potențial pentru consumatori de a fi induși în eroare din cauza percepției lor deja formate și a așteptărilor corespunzătoare cu privire la produs, având în vedere disponibilitatea și viabilitatea mijloacelor de informare care permit excluderea unor astfel de riscuri.
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 59 a (nou)
Articolul 59a

Cerințe suplimentare pentru comercializarea produselor din sectorul fructelor și legumelor

(1)  Produsele din sectorul fructelor și legumelor destinate a fi vândute în stare proaspătă consumatorilor pot fi comercializate numai dacă este indicată țara de origine.
(2)  Standardele de comercializare menționate la articolul 59 alineatul (1), precum și orice standard de comercializare aplicabil sectorului fructelor și legumelor și sectorului fructelor și legumelor prelucrate, se aplică în toate etapele comercializării, inclusiv la import și export, cu excepția cazului în care se prevede altfel de către Comisie, și se referă la calitate, categorie, greutate, dimensiune, ambalare, depozitare, transport, prezentare și comercializare.
(3)  Deținătorul produselor provenind din sectoarele fructelor și legumelor și din cel al fructelor și legumelor prelucrate care intră sub incidența standardelor de comercializare poate să expună aceste produse sau să le ofere spre vânzare, să le livreze sau să le comercializeze în cadrul Uniunii numai în conformitate cu respectivele standarde și este responsabil de asigurarea acestei conformități.
(4)  Fără a aduce atingere niciunei dispoziții specifice care poate fi adoptată de Comisie în conformitate cu articolul 160, în special în ceea ce privește aplicarea coerentă în statele membre a controalelor de conformitate, statele membre verifică, în sectorul fructelor și al legumelor și în sectorul fructelor și al legumelor prelucrate, în mod selectiv, pe baza unei analize a riscului, dacă produsele în cauză se conformează standardelor de comercializare respective. Aceste controale se concentrează pe etapa anterioară expedierii de la locul de producție, atunci când produsele sunt ambalate sau încărcate. În cazul produselor provenind din țări terțe, controalele se efectuează înainte de punerea în circulație.
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 59 b (nou)
Articolul 59b

Certificarea hameiului

(1)  Produsele din sectorul hameiului, recoltate sau preparate în cadrul Uniunii, fac obiectul unei proceduri de certificare.
(2)  Certificatul nu poate fi eliberat decât pentru produsele care prezintă caracteristicile calitative minime corespunzătoare unui stadiu determinat de comercializare. În cazul pulberii de hamei, al pulberii de hamei îmbogățită cu lupulină, al extractului de hamei și al produselor amestecate cu hamei, certificatul nu poate fi eliberat decât dacă conținutul de acid alfa al acestor produse nu este inferior conținutului prezent în hameiul din care au fost preparate.
(3)  Certificatul indică cel puțin:
(a) locul (locurile) de producție a hameiului;
(b) anul (anii) de recoltare precum și
(c) soiul (soiurile).
(4)  Produsele din sectorul hameiului pot fi comercializate sau exportate doar dacă a fost eliberat certificatul menționat la alineatele (1), (2) și (3).
În cazul produselor importate din sectorul hameiului, atestarea prevăzută la articolul 129a este considerată a fi echivalentă cu respectivul certificat.

(5)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 160, care stabilesc măsuri de derogare de la alineatul (4):
(a) în vederea îndeplinirii cerințelor comerciale ale unor țări terțe; sau
(b) pentru produsele destinate unor utilizări speciale.
Măsurile menționate la primul paragraf:

(a) nu afectează comercializarea normală a produselor pentru care certificatul a fost eliberat;
(b) sunt însoțite de garanții pentru evitarea confuziilor cu aceste produse.
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 60
Articolul 60

Articolul 60

Definiții, denumiri și denumiri comerciale pentru anumite sectoare și produse

Definiții, denumiri și denumiri comerciale pentru anumite sectoare și produse

(1)  Definițiile, denumirile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VI se aplică următoarelor sectoare sau produse:
(1)  Definițiile, denumirile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VI se aplică următoarelor sectoare sau produse:
(a) ulei de măsline și măsline de masă;
(a) ulei de măsline și măsline de masă;
(b) produse vinicole;
(b) produse vinicole;
(c) carne de vită și mânzat;
(c) carne de vită și mânzat;
(d) lapte și produse lactate destinate consumului uman;
(d) lapte și produse lactate destinate consumului uman;
(e) carne de pasăre;
(e) carne de pasăre și ouă;
(f) materii grase tartinabile destinate consumului uman.
(f) materii grase tartinabile destinate consumului uman.
(2)  Definițiile, denumirile sau denumirile comerciale prevăzute în anexa VI pot fi utilizate în Uniune numai pentru comercializarea unui produs care respectă cerințele corespunzătoare stabilite în anexa respectivă.
(2)  Definițiile, denumirile sau denumirile comerciale prevăzute în anexa VI pot fi utilizate în Uniune numai pentru comercializarea unui produs care respectă cerințele corespunzătoare stabilite în anexa respectivă.
(3)  Ținând seama de necesitatea de a se adapta la evoluția cererii consumatorilor și la progresul tehnic și pentru a evita crearea de obstacole pentru inovarea în materie de produse, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la modificări, derogări sau scutiri de la definițiile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VI.
(3)  Ținând seama de necesitatea de a se adapta la evoluția cererii consumatorilor și la progresul tehnic și pentru a evita crearea de obstacole pentru inovarea în materie de produse, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la modificări, derogări sau scutiri de la definițiile și denumirile comerciale prevăzute în anexa VI.
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 61
Articolul 61

Articolul 61

Toleranța

Toleranța

Ținând seama de specificitatea fiecărui sector, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la toleranța pentru fiecare standard dincolo de care se consideră că întregul lot de produse nu respectă standardul respectiv.

(1)  Ținând seama de specificitatea fiecărui sector, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la toleranța pentru fiecare standard specific dincolo de care se consideră că întregul lot de produse nu respectă standardul respectiv.
Această toleranță, definită pe bază de praguri, nu schimbă caracteristicile intrinsece ale produsului și se aplică numai greutății, dimensiunii și altor criterii nesemnificative.

(2)  Statele membre pot adopta sau menține dispoziții legislative naționale suplimentare cu privire la produsele reglementate de un standard de comercializare al Uniunii, cu condiția ca aceste dispoziții să fie conforme cu legislația Uniunii, în special în ceea ce privește respectarea principiului liberei circulații a mărfurilor.
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 62
Articolul 62

Articolul 62

Practici oenologice și metode de analiză

Practici oenologice și metode de analiză

(1)  Numai practicile oenologice autorizate în conformitate cu anexa VII și prevăzute la articolul 59 alineatul (2) litera (g) și la articolul 65 alineatele (2) și (3) sunt utilizate pentru producerea și conservarea în Uniune a produselor enumerate în anexa VI partea II.
(1)  Numai practicile oenologice autorizate în conformitate cu anexa VII și prevăzute la articolul 65 alineatele (2) și (3) sunt utilizate pentru producerea și conservarea în Uniune a produselor enumerate în anexa VI partea II.
Primul paragraf nu se aplică în cazul:

Primul paragraf nu se aplică în cazul:

(a) sucului de struguri și al sucului de struguri concentrat;
(a) sucului de struguri și al sucului de struguri concentrat;
(b) mustului de struguri și al mustului de struguri concentrat destinat producerii sucului de struguri.
(b) mustului de struguri și al mustului de struguri concentrat destinat producerii sucului de struguri.
Practicile oenologice autorizate se utilizează numai în scopul asigurării unei bune vinificări, a unei bune conservări sau a unei valorificări superioare a produsului.

Practicile oenologice autorizate se utilizează numai în scopul asigurării unei bune vinificări, a unei bune conservări sau a unei valorificări superioare a produsului.

Produsele enumerate în anexa VI partea II trebuie produse în Uniune în conformitate cu normele stabilite în anexa VII.

Produsele enumerate în anexa VI partea II trebuie produse în Uniune în conformitate cu normele stabilite în anexa VII.

Produsele enumerate în anexa VI partea II nu pot fi comercializate în Uniune în cazul în care:

Produsele enumerate în anexa VI partea II nu pot fi comercializate în Uniune în cazul în care:

(a) au făcut obiectul unor practici oenologice neautorizate în Uniune sau
(a) au făcut obiectul unor practici oenologice neautorizate în Uniune sau
(b) au făcut obiectul unor practici oenologice neautorizate la nivel național sau
(b) au făcut obiectul unor practici oenologice neautorizate la nivel național sau
(c) nu respectă normele stabilite în anexa VII.
(c) nu respectă normele stabilite în anexa VII.
Produsele care sunt necomercializabile în conformitate cu cel de al cincilea paragraf sunt distruse. Prin derogare de la această normă, statele membre pot autoriza utilizarea anumitor produse, ale căror caracteristici le stabilesc, în distilerii sau în fabrici de oțet sau în scopuri industriale, cu condiția ca această autorizare să nu stimuleze producția bazată pe practici oenologice neautorizate.

(2)  Atunci când autorizează practicile oenologice menționate la articolul 59 alineatul (2) litera (g), Comisia:
(2)  Atunci când propune practici oenologice menționate la alineatul (1), Comisia:
(a) se bazează pe practicile oenologice și pe metodele de analiză recomandate și publicate de OIV, precum și pe rezultatele utilizării experimentale a unor practici oenologice încă neautorizate;
(a) ia în considerare practicile oenologice și metodele de analiză recomandate și publicate de OIV, precum și rezultatele utilizării experimentale a unor practici oenologice încă neautorizate;
(b) ia în calcul protejarea sănătății umane;
(b) ia în calcul protejarea sănătății umane;
(c) ia în calcul riscul potențial pentru consumatori de a fi induși în eroare din cauza așteptărilor și a percepțiilor lor, având în vedere disponibilitatea și viabilitatea mijloacelor de informare care permit excluderea unor astfel de riscuri;
(c) ia în calcul riscul potențial pentru consumatori de a fi induși în eroare din cauza percepției lor deja formate și a așteptărilor corespunzătoare cu privire la produs, având în vedere disponibilitatea și viabilitatea mijloacelor de informare care permit excluderea unor astfel de riscuri;
(d) face posibilă conservarea caracteristicilor naturale și esențiale ale vinului și nu aduce modificări substanțiale compoziției produsului în cauză;
(d) face posibilă conservarea caracteristicilor naturale și esențiale ale vinului și nu aduce modificări substanțiale compoziției produsului în cauză;
(e) asigură un nivel minim acceptabil de protecție a mediului;
(e) asigură un nivel minim acceptabil de protecție a mediului;
(f) respectă normele generale în materie de practici oenologice și normele stabilite în anexa VII.
(f) respectă normele generale în materie de practici oenologice și normele stabilite în anexa VII.
(3)  Atunci când este necesar, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, metodele menționate la articolul 59 alineatul (3) litera (d) pentru produsele enumerate în anexa VI partea II. Metodele respective trebuie să se bazeze pe toate metodele relevante recomandate și publicate de OIV, cu excepția cazului în care acestea ar fi ineficace sau neadecvate pentru obiectivul legitim urmărit. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).
(3)  Metodele menționate la articolul 59 alineatul (3) litera (d) pentru produsele enumerate în anexa VI partea II sunt adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară, prevăzută la articolul 43 alineatul (2) din tratat. Metodele respective se bazează pe toate metodele relevante recomandate și publicate de OIV, cu excepția cazului în care acestea ar fi ineficace sau neadecvate pentru obiectivul urmărit de Uniune.
Până la adoptarea normelor respective, metodele care trebuie utilizate sunt cele autorizate de statul membru în cauză.

Până la adoptarea unor astfel de dispoziții, metodele și normele care trebuie utilizate sunt cele autorizate de statul membru în cauză.

Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 65
Articolul 65

Articolul 65

Norme naționale pentru anumite produse și sectoare

Norme naționale pentru anumite produse și sectoare

(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 59 alineatul (1), statele membre pot adopta sau pot menține norme naționale de stabilire a diferitelor niveluri de calitate a materiilor grase tartinabile. Aceste dispoziții trebuie să permită evaluarea nivelurilor respective de calitate pe baza unor criterii care se referă în special la materiile prime utilizate, la caracteristicile organoleptice ale produselor și la stabilitatea lor fizică și microbiologică.
(1)  Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 59 alineatul (1), statele membre pot adopta sau pot menține norme naționale de stabilire a diferitelor niveluri de calitate a materiilor grase tartinabile. Aceste dispoziții trebuie să permită evaluarea nivelurilor respective de calitate pe baza unor criterii care se referă în special la materiile prime utilizate, la caracteristicile organoleptice ale produselor și la stabilitatea lor fizică și microbiologică.
Statele membre care folosesc posibilitatea prevăzută la primul paragraf se asigură că produsele altor state membre, care respectă criteriile stabilite prin respectivele norme naționale, pot utiliza în mod nediscriminatoriu termeni care stabilesc că sunt respectate criteriile respective.

Statele membre care folosesc posibilitatea prevăzută la primul paragraf se asigură că produsele altor state membre, care respectă criteriile stabilite prin respectivele norme naționale, pot utiliza în mod nediscriminatoriu termeni care stabilesc că sunt respectate criteriile respective.

(2)  Statele membre pot limita sau interzice utilizarea anumitor practici oenologice și pot impune norme mai stricte pentru vinurile autorizate conform dreptului Uniunii și produse pe teritoriile lor, în scopul de a sprijini menținerea caracteristicilor esențiale ale vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată, precum și ale vinurilor spumante și ale vinurilor licoroase.
(2)  Statele membre pot limita sau interzice utilizarea anumitor practici oenologice și pot impune norme mai stricte pentru vinurile autorizate conform dreptului Uniunii și produse pe teritoriile lor, în scopul de a sprijini menținerea caracteristicilor esențiale ale vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată, precum și ale vinurilor spumante și ale vinurilor licoroase.
(3)  Statele membre pot autoriza utilizarea experimentală a unor practici oenologice neautorizate în condițiile stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate adoptate în temeiul alineatului (4).
(3)  Statele membre pot autoriza utilizarea experimentală a unor practici oenologice neautorizate în condițiile stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate adoptate în temeiul alineatului (4).
(4)  Ținând seama de necesitatea de a asigura aplicarea transparentă și corectă, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, care să prevadă condițiile de aplicare a alineatelor (1), (2) și (3) din prezentul articol, precum și condițiile de deținere, circulație și utilizare a produselor obținute prin practicile experimentale menționate la alineatul (3) din prezentul articol.
(4)  Ținând seama de necesitatea de a asigura aplicarea transparentă și corectă, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, care să prevadă condițiile de aplicare a alineatelor (1), (2) și (3) din prezentul articol, precum și condițiile de deținere, circulație și utilizare a produselor obținute prin practicile experimentale menționate la alineatul (3) din prezentul articol.
(4a)  Statele membre pot adopta sau menține standarde de comercializare pentru sectoare sau produse, cu condiția ca măsurile respective să fie conforme cu legislația Uniunii.
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Partea II – titlul II – capitolul I – secțiunea 1 – subsecțiunea 3 a (nouă)
SUBSECȚIUNEA 3a

MENȚIUNI REZERVATE FACULTATIVE

Articolul 65a

Domeniul de aplicare

Se instituie un sistem referitor la mențiunile rezervate facultative în scopul de a le permite producătorilor de produse agricole cu caracteristici sau proprietăți care oferă valoare adăugată să comunice astfel de caracteristici sau proprietăți pe piața internă și mai ales în scopul de a sprijini și de a completa standardele specifice de comercializare.

Articolul 65b

Mențiunile rezervate facultative existente

(1)  Mențiunile rezervate facultative cuprinse în acest sistem la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt enumerate în anexa VIIa la prezentul regulament, alături de actele care stabilesc mențiunile în cauză și condițiile de utilizare a acestora.
(2)  Mențiunile rezervate facultative menționate la alineatul (1) rămân în vigoare și pot fi modificate în orice fel, dacă nu sunt anulate în temeiul articolului 65c.
Articolul 65c

Rezervarea, modificarea și anularea mențiunilor rezervate facultative

Pentru a ține seama de așteptările consumatorilor, de progresele științifice și tehnice, de situația de pe piață și de evoluțiile referitoare la standardele de comercializare și la standardele internaționale, se deleagă Comisiei competența de a adopta, în conformitate cu articolul 160, acte delegate:

(a) pentru a reține o mențiune rezervată facultativă suplimentară, stabilind condițiile de utilizare a acesteia,
(b) pentru a modifica condițiile de utilizare a unei mențiuni rezervate facultative sau
(c) pentru a anula o mențiune rezervată facultativă.
Articolul 65d

Mențiuni rezervate facultative suplimentare

(1)  O mențiune este eligibilă pentru rezervare, ca mențiune rezervată facultativă suplimentară doar dacă îndeplinește următoarele criterii:
(a) mențiunea face referire la o caracteristică a unui produs sau la o proprietate de producție agricolă sau de prelucrare și se referă la un standard de comercializare considerat din perspectiva fiecărui sector în parte;
(b) utilizarea mențiunii adaugă valoare produsului în comparație cu produse de tip similar și
(c) produsul a fost introdus pe piață, iar caracteristica sau proprietatea menționată la litera (a) a fost comunicată consumatorilor din mai multe state membre.
Comisia ține seama de toate standardele internaționale relevante și de mențiunile rezervate actuale care există pentru produsele sau sectoarele în cauză.

(2)  Nu se rezervă în temeiul acestui sistem mențiunile facultative care descriu calități tehnice ale produsului în scopul aplicării standardelor de comercializare obligatorii și care nu au rolul de a informa consumatorii în privința respectivelor calități ale produsului.
(3)  Pentru a ține seama de caracteristicile speciale ale anumitor sectoare și de așteptările consumatorilor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, de stabilire a normelor detaliate referitoare la cerințele pentru crearea mențiunilor rezervate facultative suplimentare menționate la alineatul (1).
Articolul 65e

Restricții privind utilizarea mențiunilor rezervate facultative

(1)  O mențiune rezervată facultativă poate fi utilizată pentru a descrie exclusiv produse care sunt conforme cu condițiile de utilizare corespunzătoare.
(2)  Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că eticheta produsului nu produce confuzie în ceea ce privește mențiunile rezervate facultative.
(3)  Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, de stabilire a normelor de utilizare a mențiunilor rezervate facultative.
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 66
Articolul 66

Articolul 66

Dispoziții generale

Dispoziții generale

Ținând seama de particularitățile schimburilor comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe și de caracterul special al anumitor produse agricole, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a defini condițiile în care produsele importate sunt considerate a avea un nivel echivalent de conformitate cu standardele de comercializare ale Uniunii și condițiile de derogare de la articolul 58 și pentru a stabili normele de aplicare a standardelor de comercializare produselor exportate din Uniune.

Ținând seama de particularitățile schimburilor comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe, de caracterul special al anumitor produse agricole, de necesitatea de a garanta faptul că, din cauza percepției lor deja formate și a așteptărilor corespunzătoare cu privire la produs, consumatorii nu vor fi induși în eroare, se pot adopta măsuri în temeiul articolului 43 alineatul (2) din tratat pentru a defini condițiile în care produsele importate sunt considerate a avea un nivel echivalent de conformitate cu standardele de comercializare ale Uniunii și pentru a stabili normele de aplicare a standardelor de comercializare a produselor exportate din Uniune.

Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 67
Articolul 67

Articolul 67

Dispoziții speciale pentru importurile de vin

Dispoziții speciale pentru importurile de vin

(1)  Cu excepția cazului în care acordurile încheiate în temeiul articolului 218 din tratat conțin dispoziții contrare, dispozițiile privind denumirile de origine, indicațiile geografice și etichetarea vinului, stabilite în prezentul capitol secțiunea 2 și în definițiile, denumirile și denumirile comerciale menționate la articolul 60 din prezentul regulament se aplică produselor care intră sub incidența codurilor NC 2009 61, 2009 69 și 2204 care sunt importate în Uniune.
(1)  Cu excepția cazului în care acordurile încheiate în temeiul articolului 218 din tratat conțin dispoziții contrare, dispozițiile privind denumirile de origine, indicațiile geografice și etichetarea vinului, stabilite în prezentul capitol secțiunea 2 și în definițiile, denumirile și denumirile comerciale menționate la articolul 60 din prezentul regulament se aplică produselor care intră sub incidența codurilor NC 2009 61, 2009 69 și 2204 care sunt importate în Uniune.
(2)  Sub rezerva unor dispoziții contrare din acordurile încheiate în temeiul articolului 218 din tratat, produsele menționate la alineatul (1) din prezentul articol se obțin în conformitate cu practicile oenologice recomandate și publicate de OIV sau autorizate de Uniune în temeiul prezentului regulament.
(2)  Sub rezerva unor dispoziții contrare din acordurile încheiate în temeiul articolului 218 din tratat, produsele menționate la alineatul (1) din prezentul articol se obțin în conformitate cu practicile oenologice autorizate de Uniune în temeiul prezentului regulament.
Măsurile care derogă de la acest alineat sunt actualizate în conformitate cu procedura legislativă ordinară prevăzută la articolul 43 alineatul (2) din tratat.

(3)  Importul produselor menționate la alineatul (1) este condiționat de prezentarea:
(3)  Importul produselor menționate la alineatul (1) este condiționat de prezentarea:
(a) unui certificat care să ateste conformitatea cu dispozițiile menționate la alineatele (1) și (2), întocmit de un organism competent, inclus pe o listă care urmează să fie făcută publică de Comisie, în țara de origine a produsului;
(a) unui certificat care să ateste conformitatea cu dispozițiile menționate la alineatele (1) și (2), întocmit de un organism competent, inclus pe o listă care urmează să fie făcută publică de Comisie, în țara de origine a produsului;
(b) unui raport de analiză întocmit de un organism sau de o direcție desemnată de țara de origine a produsului, dacă produsul este destinat consumului uman direct.
(b) unui raport de analiză întocmit de un organism sau de o direcție desemnată de țara de origine a produsului, dacă produsul este destinat consumului uman direct.
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 67 a (nou)
Articolul 67a

Competențe delegate

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru a stabili:

(a) normele de interpretare și de aplicare a definițiilor și a denumirilor comerciale prevăzute în anexa VI;
(b) normele privind procedurile naționale referitoare la retragerea și distrugerea produselor vitivinicole care nu respectă cerințele prezentului regulament.
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 68
Articolul 68

Articolul 68

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate să adopte toate măsurile necesare referitoare la prezenta secțiune și în special:

Prin acte de punere în aplicare, Comisia poate să adopte toate măsurile necesare referitoare la prezenta secțiune:

(a) pentru punerea în aplicare a standardelor generale de comercializare;
(b) pentru aplicarea definițiilor și a denumirilor comerciale prevăzute în anexa VI;
(c) pentru întocmirea listei cuprinzând laptele și produsele lactate, menționate în anexa VI partea III punctul 5 al doilea paragraf, precum și materiile grase tartinabile, menționate în anexa VI partea VI al șaselea paragraf litera (a), pe baza listelor orientative de produse pe care statele membre le consideră ca fiind corespunzătoare, pe teritoriul lor, dispozițiilor respective și pe care statele membre le transmit Comisiei;
(c) pentru întocmirea listei cuprinzând laptele și produsele lactate, menționate în anexa VI partea III punctul 5 al doilea paragraf, precum și materiile grase tartinabile, menționate în anexa VI partea VI al șaselea paragraf litera (a), pe baza listelor orientative de produse pe care statele membre le consideră ca fiind corespunzătoare, pe teritoriul lor, dispozițiilor respective și pe care statele membre le transmit Comisiei;
(d) pentru punerea în aplicare a standardelor de comercializare pe sector sau pe produs, inclusiv a normelor detaliate privind eșantionarea și metodele de analiză pentru determinarea compoziției produselor;
(d) pentru punerea în aplicare a standardelor de comercializare pe sector sau pe produs, inclusiv a normelor detaliate privind eșantionarea și metodele de analiză pentru determinarea compoziției produselor;
(e) pentru a stabili dacă produsele au fost supuse unor procese care contravin practicilor oenologice autorizate;
(e) pentru a stabili dacă produsele au fost supuse unor procese care contravin practicilor oenologice autorizate;
(f) pentru fixarea nivelului de toleranță;
(f) pentru fixarea nivelului de toleranță;
(g) pentru punerea în aplicare a articolului 66
(g) pentru punerea în aplicare a articolului 66
Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 69
Articolul 69

Articolul 69

Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare

(1)  Normele referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și mențiunile tradiționale prevăzute în prezenta secțiune se aplică produselor menționate în anexa VI partea II punctele 1, 3 - 6, 8, 9, 11, 15 și 16.
(1)  Normele referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și mențiunile tradiționale prevăzute în prezenta secțiune se aplică produselor menționate în anexa VI partea II punctele 1, 3 - 6, 8, 9, 11, 15 și 16.
(2)  Normele menționate la alineatul (1) se bazează pe:
(2)  Normele menționate la alineatul (1) se bazează pe:
(a) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor și ale producătorilor;
(a) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor și ale producătorilor;
(b) asigurarea bunei funcționări a pieței interne pentru produsele vizate și
(b) asigurarea bunei funcționări a pieței interne pentru produsele vizate și
(c) promovarea producerii unor produse de calitate, permițând, în același timp, adoptarea unor măsuri naționale în materie de politică de calitate.
(c) promovarea producerii unor produse în conformitate cu sistemele de calitate, permițând, în același timp, adoptarea unor măsuri naționale în materie de politică de calitate.
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 70
Articolul 70

Articolul 70

Definiții

Definiții

(1)  În sensul prezentei secțiuni, se aplică următoarele definiții:
(1)  În sensul prezentei secțiuni, se aplică următoarele definiții:
(a) „denumire de origine” înseamnă denumirea unei regiuni, a unui loc specific sau, în cazuri excepționale și justificate corespunzător, a unei țări, utilizată pentru a descrie un produs menționat la articolul 69 alineatul (1) care respectă următoarele cerințe:
(a) „denumire de origine” înseamnă denumirea unei regiuni, a unui loc specific sau, în cazuri excepționale și justificate corespunzător, a unei țări, utilizată pentru a descrie un produs menționat la articolul 69 alineatul (1) care respectă următoarele cerințe:
(i) calitatea și caracteristicile produsului se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factori naturali și umani proprii;
(i) calitatea și caracteristicile produsului se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factori naturali și umani proprii;
(ii) strugurii din care se obține produsul provin exclusiv din aria geografică respectivă;
(ii) strugurii din care se obține produsul provin exclusiv din aria geografică respectivă;
(iii) producția are loc în aria geografică respectivă și
(iii) producția are loc în aria geografică respectivă și
(iv) produsul este obținut din soiuri de viță-de-vie aparținând speciei Vitis vinifera.
(iv) produsul este obținut din soiuri de viță-de-vie aparținând speciei Vitis vinifera.
(b) „indicație geografică” înseamnă o indicație referitoare la o regiune, la un loc specific sau, în cazuri excepționale și justificate corespunzător, la o țară, utilizată pentru a descrie un produs menționat la articolul 69 alineatul (1) care respectă următoarele cerințe:
(b) „indicație geografică” înseamnă o indicație referitoare la o regiune, la un loc specific sau, în cazuri excepționale și justificate corespunzător, la o țară, utilizată pentru a descrie un produs menționat la articolul 69 alineatul (1) care respectă următoarele cerințe:
(i) deține o calitate, o reputație sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite zonei geografice respective;
(i) deține o calitate, o reputație sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite zonei geografice respective;
(ii) strugurii din care se obține produsul provin, în proporție de cel puțin 85 %, exclusiv din aria geografică respectivă;
(ii) strugurii din care se obține produsul provin, în proporție de cel puțin 85 %, exclusiv din aria geografică respectivă;
(iii) este produs în aria geografică respectivă și
(iii) este produs în aria geografică respectivă și
(iv) este obținut din soiuri de viță-de-vie aparținând speciei Vitis vinifera sau unei încrucișări între Vitis vinifera și alte specii din genul Vitis.
(iv) este obținut din soiuri de viță-de-vie aparținând speciei Vitis vinifera sau unei încrucișări între Vitis vinifera și alte specii din genul Vitis.
(1a)  În sensul aplicării alineatului (1) litera (a) punctul (iii) și litera (b) punctul (iii), prin „producție” se înțeleg toate operațiunile realizate, de la recoltarea strugurilor până la încheierea procesului de vinificare, cu excepția oricăror procese ulterioare producției.
În sensul aplicării alineatului (1) litera (b) punctul (ii), cel mult 15 % din cantitatea de struguri care poate proveni din afara ariei geografice delimitate provine din statul membru sau din țara terță în care se află aria delimitată.

Prin derogare de la alineatul (1) litera (a) punctul (iii) și litera (b) punctul (iii) și cu condiția ca în caietul de sarcini al produsului prevăzut la articolul 71 alineatul (2) să se prevadă acest lucru, un produs cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată poate fi transformat în vin fie:

(a) într-o arie aflată în imediata apropiere a ariei delimitate în cauză;
(b) într-o arie situată în aceeași unitate administrativă sau într-o unitate administrativă învecinată, astfel cum este definită în dreptul intern;
(c) în cazul unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice transfrontaliere sau în cazul în care s-a încheiat un acord privind măsurile de control între două sau mai multe state membre sau între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe, într-o arie situată în imediata vecinătate a ariei delimitate în cauză.
Prin derogare de la alineatul (1) litera (a) punctul (iii) și de la al treilea paragraf al prezentului alineat și cu condiția ca în caietul de sarcini al produsului menționat la articolul 71 alineatul (2) să se prevadă acest lucru, un produs poate fi transformat în vin spumant sau în vin petiant cu denumire de origine protejată dincolo de imediata vecinătate a ariei delimitate în cauză în cazul în care această practică era utilizată înainte de 1 martie 1986.

(2)  Anumite denumiri utilizate în mod tradițional constituie o denumire de origine dacă:
(2)  Anu