Zoznam 
Prijaté texty
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg
Viacročný finančný rámec
 Systém národných a regionálnych účtov ***I
 Zodpovednosti vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 ***I
 Usmerneniapre pre rozpočet na rok 2014 – Oddiel III
 Zloženie Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014
 Definovanie, popis, prezentácia, označovanie a ochrana zemepisných označení liehovín
 Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o priamych platbách pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP a o mandáte na tieto rokovania
 Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) a o mandáte na tieto rokovania
 Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o mandáte na tieto rokovania
 Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o financovaní, riadení a monitorovaní SPP a o mandáte na tieto rokovania

Viacročný finančný rámec
PDF 216kWORD 24k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013 o viacročnom finančnom rámci (2012/2803(RSP))
P7_TA(2013)0078B7-0129/2013

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 310, 311 a 312 a 323 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. júna 2011 nazvané Rozpočet stratégie Európa 2020 (COM(2011)0500),

–  so zreteľom na návrh Medziinštitucionálnej dohody medze Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení, ktorý Komisia predložila 29. júna 2011 (COM(2011)0403,

–  so zreteľom na návrh Komisie z 29. júna 2011 a zmenený a doplnený návrh Komisie zo 6. júla 2012 týkajúci sa nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (COM(2011)0398 a COM(2012)0388),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku postupu schvaľovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 8. februára 2013,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  berie na vedomie závery Európskej rady o VFR, ktoré sú len politickou dohodou medzi hlavami štátov a vlád; odmieta túto dohodu v jej súčasnej podobe, pretože neodráža priority a obavy Parlamentu, najmä tie, ktoré vyjadril vo svojom uznesení z 23. októbra 2012, a neberie do úvahy úlohu a právomoci Parlamentu stanovené v Lisabonskej zmluve; domnieva sa, že táto dohoda, ktorá bude pre Úniu záväzná najbližších sedem rokov, nemôže byť prijatá bez toho, aby boli splnené určité základné podmienky;

2.  zdôrazňuje svoju vôľu začať plnohodnotné rokovania s Radou o všetkých ustanoveniach nariadenia o VFR a medziinštitucionálnej dohody, aby sa zaručilo, že Únia bude mať k dispozícii moderný, pokrokový, flexibilný a transparentný rozpočet EÚ, ktorý zabezpečí rast a pracovné miesta a preklenie rozdiely medzi politickými záväzkami EÚ a jej rozpočtovými prostriedkami; zdôrazňuje, že o nariadení o VFR a medziinštitucionálnej dohode bude hlasovať len po úspešnom ukončení zásadných rokovaní s Radou;

3.  vyjadruje svoje odhodlanie v plnej miere vykonávať svoje legislatívne právomoci stanovené v Lisabonskej zmluve; znovu opakuje, že na rokovania o prvkoch, na ktoré sa vzťahuje riadny legislatívny postup, nemôžu mať vopred vplyv závery Európskej rady o VFR, ktoré treba považovať len za politické odporúčania adresované Rade;

4.  pripomína svoje stanovisko, že VFR na roky 2014 – 2020 by mal zaistiť úspešné vykonávanie stratégie Európa 2020 a poskytnúť Európskej únii potrebné prostriedky, aby prekonala krízu a upevnila svoje postavenie; zdôrazňuje preto, že je dôležité zvýšiť v podstatnej miere jej investície do inovácií, výskumu a vývoja, infraštruktúry a mládeže, dosiahnuť ciele EÚ v oblasti zmeny klímy a energií, zlepšiť úroveň vzdelávania a podporovať sociálne začlenenie a zároveň splniť jej medzinárodné záväzky;

5.  vyjadruje kritiku nad nedostatkom transparentnosti, pokiaľ ide o spôsob, akým Európska rada dosiahla politickú dohodu o výdavkoch a príjmoch vo VFR; trvá na tom, že musí mať k dispozícii všetky príslušné informácie, ako má Komisia, o úrovni dohodnutých národných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti a poľnohospodárstva vrátane výnimiek a osobitných rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé členské štáty; taktiež požaduje všetky príslušné informácie o vplyve rozhodnutí týkajúcich sa príjmov vo VFR na jednotlivé členské štáty;

6.  dôrazne nesúhlasí so súčasným akumulovaním a predlžovaním splatnosti nevyplatených platobných nárokov v rozpočte EÚ a vyjadruje svoj výrazný nesúhlas s finančným rámcom, ktorý môže spôsobiť, že rozpočet EÚ sa dostane do štrukturálneho deficitu v rozpore s ustanoveniami zmluvy (články 310 a 323 ZFEÚ);

7.  je preto odhodlaný zabrániť akýmkoľvek ďalším presunom platieb z roku 2013 do ďalšieho VFR; pripomína vyhlásenie pripojené k rozpočtu EÚ na rok 2013, ktoré obsahuje výzvu adresovanú Komisii, aby začiatkom roku 2013 predložila návrh opravného rozpočtu, ktorého jediným cieľom bude pokrytie všetkých nevyplatených nárokov za rok 2012; zdôrazňuje, že rokovania o VFR nezačne dovtedy, kým Komisia nepredloží návrh opravného rozpočtu zohľadňujúci tento politický záväzok, a že tieto rokovania neuzavrie, pokiaľ Rada a Parlament tento opravný rozpočet neschvália s konečnou platnosťou; taktiež žiada politickú účasť Rady, aby všetky právne záväzky, ktoré majú byť splnené v roku 2013, boli vyplatené na konci tohto roka;

8.  udeľuje svojej rokovacej skupine riadny mandát na vedenie rokovaní o celkovom balíku, ktorý okrem VFR zahŕňa povinnú a komplexnú revíziu, čo najväčšiu všeobecnú flexibilitu a dohodu o vlastných zdrojoch a zabezpečuje jednotnosť rozpočtu EÚ; potvrdzuje, že rokovania budú vychádzať zo všetkých prvkov uvedených v jeho uznesení z 23. októbra 2012 vrátane zodpovednosti členských štátov za spravovanie finančných prostriedkov EÚ, ktorá sa má plniť na príslušnej politickej úrovni;

9.  je jednoznačne presvedčený o tom, že v záujme zaručenia úplnej demokratickej legitimity by budúci Európsky parlament a budúca Komisia – ktorá sa ujme funkcie po európskych voľbách v roku 2014 – mali získať také postavenie, ktoré im umožní znovu potvrdiť rozpočtové priority Únie a uskutočniť revíziu VFR 2014 – 2020; zdôrazňuje preto, že podporuje povinnú a komplexnú revíziu VFR alebo eventuálne doložku o skončení platnosti; domnieva sa, že revízia by mala byť právne záväzná, ustanovená v nariadení o VFR a že by o nej mala rozhodnúť kvalifikovaná väčšina v Rade, pričom by sa uplatnilo preklenujúce ustanovenie článku 312 ods. 2 ZFEÚ;

10.  žiada, aby stropy dohodnuté vo VFR v prípade viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov boli v najvyššej možnej miere použité pri stanovovaní ročných rozpočtov EÚ; domnieva sa preto, že v budúcom VFR je potrebné zaručiť čo najväčšiu celkovú flexibilitu medzi okruhmi a v rámci nich, ako aj medzi finančnými rokmi a že o nich musí rozhodovať Rada kvalifikovanou väčšinou; domnieva sa najmä, že táto flexibilita by mala zahŕňať možnosť plného využitia dostupných rezerv jednotlivých okruhov v rámci jedného rozpočtového roka (v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov), ako aj automatického prenosu dostupných rezerv do ďalších rozpočtových rokov (v prípade viazaných aj platobných prostriedkov); okrem toho odkazuje na svoje konkrétne stanovisko k flexibilite vyjadrené v uznesení z 23. októbra 2012, pokiaľ ide o mimoriadnu rezervu, opätovné využitie prebytkov v rozpočte EÚ, legislatívnu flexibilitu a jednotlivé mechanizmy flexibility nad stropy VFR;

11.  zdôrazňuje, že je dôležité dosiahnuť dohodu o hĺbkovej reforme systému vlastných zdrojov; zdôrazňuje, že rozpočet EÚ by mal byť financovaný z skutočných vlastných zdrojov, ako je ustanovené v zmluve; vyjadruje preto svoje odhodlanie uskutočniť reformu, ktorou sa zníži podiel príspevkov do rozpočtu EÚ založených na HND na maximálne 40 % a prestanú sa uplatňovať súčasné zľavy a opravné mechanizmy;

12.  opakuje, že podporuje legislatívny návrh Komisie týkajúci sa balíka vlastných zdrojov vrátane záväzného plánu; domnieva sa okrem toho, že ak by Rada oslabila tieto návrhy tak, že nebudú viesť k výraznému zníženiu príspevkov členských štátov do rozpočtu EÚ založených na HND, Komisia by mala predložiť ďalšie návrh o zavedení nového systému skutočných vlastných zdrojov; trvá na tom, že príjmy z dane z finančných transakcií by sa mali aspoň čiastočne pripisovať k rozpočtu EÚ ako skutočný vlastný zdroj;

13.  trvá na tom, že je potrebné vyzdvihnúť v medziinštitucionálnej dohode zásadu jednotnosti rozpočtu EÚ a jasne ju vymedziť; domnieva sa, že všetky výdavky a príjmy vyplývajúce z rozhodnutí, ktoré prijímajú inštitúcie EÚ alebo ktoré sú prijímané v ich mene, vrátane operácií vo forme prijímania a poskytovania pôžičiek a poskytovania záruk za úvery musia byť zhrnuté v dokumente, ktorý sa každý rok pripojí k návrhu rozpočtu a ktorý poskytne celkový prehľad o finančných a rozpočtových dôsledkoch činností Únie; očakáva, že sa tým zabezpečí plné informovanie občanov a náležitá parlamentná kontrola;

14.  zdôrazňuje, že paralelne s rokovaniami o VFR by Parlament a Rada mali urýchliť svoje rokovania o konkrétnych právnych základoch programov a politík EÚ na obdobie 2014 – 2020; vyzdvihuje skutočnosť, že rokovania o VFR / medziinštitucionálnej dohode a viacročných programoch EÚ predstavujú jednotný balík, a potvrdzuje zásadu, že nič nie je dohodnuté, pokiaľ nie je dohodnuté všetko;

15.  pripomína, že ak VFR nebude schválený do konca roka 2013, stropy a iné ustanovenia týkajúce sa roku 2013 sa predĺžia až do prijatia nového VFR; poukazuje na to, že v takom prípade by bol pripravený dohodnúť sa na rýchlej dohode s Radou a Komisiou o prijatí internej štruktúry VFR s cieľom zohľadniť politické priority Únie a zabezpečiť, aby sa do roku 2014 zaviedli príslušné právne základy pre všetky politiky a programy EÚ;

16.  nazdáva sa, že vzhľadom na rozhodujúci význam každého hlasovania o VFR a s cieľom umožniť, aby sa poslanci Parlamentu zodpovedali svojim voličom vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014, akékoľvek hlasovanie o VFR by sa malo konať otvoreným a transparentným spôsobom;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a iným príslušným inštitúciám a orgánom.

(1) Ú. v. EÚ C 380 E, 11.12.2012, s. 89.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0245.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0360.


Systém národných a regionálnych účtov ***I
PDF 278kWORD 35k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (COM(2010)0774 – C7-0010/2011 – 2010/0374(COD))
P7_TA(2013)0079A7-0076/2012

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0774),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0010/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. mája 2011(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 19. decembra 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0076/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii

P7_TC1-COD(2010)0374


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 549/2013.)

(1) Ú. v. EÚ C 203, 9.7.2011, s. 3.


Zodpovednosti vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 ***I
PDF 513kWORD 50k
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. marca 2013 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednostiach vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES (COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))(1)
P7_TA(2013)0080A7-0037/2013

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Hoci sa povinnosti vlajkového štátu riadia smernicou 2009/21/ES zahrnutím systému auditu vlajkových štátov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) do právnych predpisov Únie a zavedením osvedčovania kvality vnútroštátnych námorných úradov, z hľadiska zohľadnenia rôznych účelov a postupov sa považuje za vhodnejšiu a jasnejšiu samostatná smernica vzťahujúca sa na pracovné normy v námornej doprave.
(10)  Hoci sa povinnosti vlajkového štátu riadia smernicou 2009/21/ES zahrnutím systému auditu vlajkových štátov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) do právnych predpisov Únie a zavedením osvedčovania kvality vnútroštátnych námorných úradov, z hľadiska zohľadnenia rôznych účelov a postupov sa považuje za vhodnejšiu a jasnejšiu samostatná smernica vzťahujúca sa na pracovné normy v námornej doprave. Preto by smernica 2009/21/ES, ktorej ustanovenia sa vzťahujú len na dohovory IMO, nemala byť touto smernicou dotknutá. Členské štáty by v každom prípade mali byť naďalej schopné vyvíjať, vykonávať a udržiavať systém riadenia kvality pre operačné časti činností námornej správy týkajúce sa vlajkového štátu, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Smernica 2009/13/ES sa vzťahuje na námorníkov na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu. Členské štáty by preto mali monitorovať plnenie všetkých ustanovení tejto smernice loďami plaviacimi sa pod ich vlajkou.
(11)  Smernica 2009/13/ES sa vzťahuje na námorníkov na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby si účinne plnili svoje povinnosti vlajkových štátov, pokiaľ ide o vykonávanie príslušných častí Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave (MLC) z roku 2006, ktoré zodpovedajú prvkom stanoveným v prílohe k tejto smernici v súvislosti s loďami plaviacimi sa pod ich vlajkou. Pri zriaďovaní účinného systému monitorovacích mechanizmov vrátane inšpekcií by členský štát mohol udeliť verejným inštitúciám alebo iným organizáciám oprávnenie v zmysle MLC z roku 2006.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)
13a.Uplatňovanie a/alebo výklad tejto smernice by za žiadnych okolností nemali viesť k zníženiu súčasnej úrovne ochrany pracovníkov podľa právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Článok 1
Touto smernicou sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie účinného plnenia povinností členských štátov ako vlajkových štátov spočívajúcich v monitorovaní súladu lodí plaviacich sa pod ich vlajkami so smernicou 2009/13/ES. Touto smernicou nie je dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/21/ES.

Touto smernicou sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie účinného plnenia povinností členských štátov ako vlajkových štátov spočívajúcich v monitorovaní súladu lodí plaviacich sa pod ich vlajkami so smernicou 2009/13/ES a dohodou so sociálnymi partnermi, ktorá je k nej pripojená. Touto smernicou nie je dotknutá smernica 2009/21/ES1.

1 Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 132.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Článok 2 – písmeno b a (nové)
Vymedzenie pojmov

Vymedzenie pojmov

ba) „smernica 2009/13/ES“ znamená túto smernicu a dohodu so sociálnymi partnermi, ktorá je k nej pripojená;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 2 – bod b b (nový)
bb) „námorné pracovné osvedčenie“, „dočasné námorné pracovné osvedčenie“ a „vyhlásenie o plnení požiadaviek na námornú prácu“ znamenajú doklady uvedené v norme A5.1.3 ods. 9 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006, vypracované v podobe zodpovedajúcej vzorom uvedeným v dodatku A5-II tohto dohovoru;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 3 – názov
Monitorovanie plnenia požiadaviek

Monitorovanie plnenia požiadaviek a osvedčovanie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 3 – odsek -1 (nový)
-1.  Každý členský štát zabezpečí plnenie povinností stanovených v smernici 2009/13/ES na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 a (nový)
1a.  Pri vytváraní účinného systému inšpekcií a osvedčovania námorných pracovných podmienok môžu členské štáty prípadne povoliť verejným inštitúciám alebo iným organizáciám (aj z iného členského štátu, ak tento súhlasí), ktoré považujú za kompetentné a nezávislé, aby vykonávali inšpekcie alebo vydávali osvedčenia alebo oboje. V každom prípade zostáva členský štát plne zodpovedný za inšpekciu a osvedčovanie pracovných a životných podmienok dotknutých námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 b (nový)
1b.  Každý členský štát zavedie účinný systém inšpekcií a osvedčovania pracovných podmienok na mori v súlade s predpismi 5.1.3 a 5.1.4 a normami A5.1.3 a A5.1.4 Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave s cieľom zabezpečiť, aby pracovné a životné podmienky námorníkov na lodiach plaviacich sa pod jeho vlajkou trvale spĺňali normy stanovené v tomto dohovore.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 c (nový)
1c.  Námorné pracovné osvedčenie spolu s vyhlásením o plnení požiadaviek na námornú prácu predstavujú jasné dôkazy o tom, že loď bola riadne skontrolovaná členským štátom, pod ktorého vlajkou sa plaví, a že požiadavky smernice 2009/13/ES v oblasti pracovných a životných podmienok námorníkov boli splnené v osvedčenom rozsahu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 d (nový)
1d.  Informácie o systéme uvedenom v odseku 1b tohto článku vrátane metódy použitej na posúdenie jeho účinnosti sa zahrnú do správ členských štátov pre Medzinárodný úrad práce podľa článku 22 štatútu tohto úradu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 e (nový)
1e.  Každý členský štát stanoví jasné ciele a normy týkajúce sa správy systémov inšpekcie a osvedčovania, ako aj primerané všeobecné postupy na posúdenie toho, do akej miery sa tieto ciele a normy plnia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 f (nový)
1f.  Každý členský štát požaduje, aby všetky lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, mali na palube kópiu smernice 2009/13/ES a dohovoru so sociálnymi partnermi, ktorý je k nej pripojený.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 g (nový)
1g.  Časové obdobie medzi inšpekciami nepresahuje tri roky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 4 – názov
Zamestnanci poverení monitorovaním plnenia požiadaviek

Uznané organizácie a ich zamestnanci poverení monitorovaním plnenia požiadaviek

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1
Členské štáty zabezpečujú, aby bola zamestnancom povereným overovaním riadneho vykonávania smernice 2009/13/ES poskytnutá potrebná alebo vhodná odborná príprava, aby mali potrebnú alebo vhodnú kvalifikáciu, referenčný rámec, právomoc, štatút a nezávislosť, čím sa im umožní vykonávať overovanie a zabezpečovať plnenie požiadaviek tejto smernice.

1.  Členské štáty zabezpečujú, aby bola inštitúciám alebo iným organizáciám („uznané organizácie“) uvedeným v článku 3 ods. 1a a ich zamestnancom povereným overovaním riadneho vykonávania smernice 2009/13/ES poskytnutá potrebná alebo vhodná odborná príprava, aby mali potrebnú alebo vhodnú kvalifikáciu, referenčný rámec, právomoci, štatút a nezávislosť, čím sa im umožní vykonávať overovanie a zabezpečovať plnenie požiadaviek tejto smernice. Funkcie inšpekcie alebo osvedčovania, ktorých vykonávanie možno povoliť uznaným organizáciám, spadajú do rámca činností, v prípade ktorých je v odsekoch 1b až 1d výslovne uvedené, že ich vykonáva členský štát alebo uznaná organizácia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
1a.  Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) môže podporovať členské štáty pri dohľade nad uznanými organizáciami, ktoré v súlade s článkom 9 smernice 2009/15/ES plnia v mene členských štátov úlohy osvedčovania bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vlajkových štátov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 b (nový)
1b.  Každým oprávnením udeleným v súvislosti s inšpekciami sa uznanej organizácii umožňuje prinajmenšom požadovať, aby sa nedostatky, ktoré identifikuje v oblasti pracovných a životných podmienok námorníkov, napravili, a vykonávať na žiadosť prístavného štátu súvisiace inšpekcie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 c (nový)
1c.  Každý členský štát vytvorí:
a) systém na zabezpečenie primeranej činnosti vykonávanej uznanými organizáciami; tento systém zahŕňa informácie o všetkých platných vnútroštátnych zákonoch a predpisoch a príslušných medzinárodných nástrojoch; a
b) postupy na komunikáciu s takýmito organizáciami a dohľad nad nimi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 d (nový)
1d.  Každý členský štát poskytne Medzinárodnému úradu práce platný zoznam všetkých uznaných organizácií, ktoré sú oprávnené konať v jeho mene, a tento zoznam pravidelne aktualizuje. V zozname sa bližšie uvedú funkcie, ktoré sú uznané organizácie oprávnené vykonávať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 4 a (nový)
Článok 4a

Námorné pracovné osvedčenie

4a.  Každý členský štát požaduje, aby lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, vlastnili a aktualizovali námorné pracovné osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že pracovné a životné podmienky námorníkov na lodi vrátane opatrení na zabezpečenie stáleho dodržiavania predpisov, ktoré majú byť zahrnuté do vyhlásenia o plnení požiadaviek na námornú prácu, boli podrobené inšpekcii a spĺňali požiadavky vyplývajúce z vnútroštátnych zákonov alebo predpisov alebo iných opatrení na vykonávanie smernice 2009/13/ES a dohody so sociálnymi partnermi, ktorá je k nej pripojená.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 1 (nový)
Článok 4b

Inšpekcie a presadzovanie pravidiel

1.  Každý členský štát prostredníctvom účinného a koordinovaného systému pravidelných inšpekcií, monitorovania a iných kontrolných opatrení overí, či lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, spĺňajú požiadavky smernice 2009/13/ES, ako sa vykonáva vo vnútroštátnych zákonoch a predpisoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 2 (nový)
2.  Podrobné požiadavky týkajúce sa inšpekcie a systému presadzovania, ako je uvedené v odseku 1, sú stanovené v odsekoch 3 až 18.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 3 (nový)
3.  Každý členský štát zabezpečuje údržbu systému na inšpekciu podmienok námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, ktorého súčasťou je prípadne i overovanie dodržiavania opatrení týkajúcich sa pracovných a životných podmienok, ako sú uvedené vo vyhlásení o plnení požiadaviek na námornú prácu, a overovanie plnenia požiadaviek smernice 2009/13/ES.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 4 (nový)
4.  Členský štát vymenuje dostatočný počet kvalifikovaných inšpektorov na plnenie svojich povinností podľa odseku 3. V prípade, že uznané organizácie sú oprávnené vykonávať inšpekcie, členský štát požaduje, aby zamestnanci, ktorí vykonávajú inšpekcie, boli kvalifikovaní na plnenie týchto úloh, a udelí im právomoc potrebnú na plnenie ich úloh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 5 (nový)
5.  Prijmú sa primerané opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby inšpektori mali potrebný alebo požadovaný výcvik, spôsobilosť, referenčný rámec, právomoci, postavenie a nezávislosť, ktoré im umožnia vykonávať kontrolu a zaistiť súlad uvedený v odseku 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 6 (nový)
6.  Ak sa členskému štátu doručí sťažnosť, ktorú nepokladá za evidentne nepodloženú, alebo ak členský štát získa dôkazy o tom, že loď, ktorá sa plaví pod jeho vlajkou, nevyhovuje požiadavkám smernice 2009/13/ES alebo že má vážne nedostatky vo vykonávaní opatrení stanovených vo vyhlásení o plnení požiadaviek na námornú prácu, tento členský štát podnikne kroky potrebné na vyšetrenie danej veci a na zabezpečenie toho, aby sa prijali opatrenia na odstránenie všetkých zistených nedostatkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 7 (nový)
7.  Každý členský štát prijme primerané pravidlá a účinne ich presadzuje s cieľom zabezpečiť, aby inšpektori mali v službe také postavenie a podmienky, ktoré zaručia ich nezávislosť od zmien vlády a škodlivých vonkajších vplyvov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 8 (nový)
8.  Inšpektori, ktorí majú jasné pokyny, pokiaľ ide o úlohy, ktoré majú byť vykonané, a majú riadne poverenie, sú oprávnení:
a) vstúpiť na palubu lode, ktorá sa plaví pod vlajkou členského štátu;
b) uskutočniť akúkoľvek kontrolu, test alebo vyšetrovanie, ktoré môžu považovať za potrebné na to, aby sa uistili, že normy sa prísne dodržiavajú; a
c) požadovať, aby bol napravený akýkoľvek nedostatok, a ak majú dôvod domnievať sa, že nedostatky predstavujú závažné porušenie podmienok smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov) alebo sú výraznou hrozbou pre bezpečnosť, zdravie alebo ochranu námorníkov, zakázať, aby loď opustila prístav, až kým nebudú prijaté potrebné opatrenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 9 (nový)
9.  Všetky opatrenia prijaté podľa odseku 8 písm. c) sú predmetom práva na odvolanie, ktoré možno predložiť súdnemu alebo správnemu orgánu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 10 (nový)
10.  Inšpektori majú diskrečnú právomoc poskytnúť odporúčanie namiesto toho, aby začali alebo odporučili trestné konanie, ak nedošlo k jasnému porušeniu požiadaviek smernice 2009/13/ES, ktoré ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo ochranu dotknutých námorníkov, a ak nebolo zaznamenané žiadne podobné predchádzajúce porušenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 11 (nový)
11.  Inšpektori zaobchádzajú so zdrojom akejkoľvek sťažnosti, v ktorej sa tvrdí, že sú ohrozené pracovné a životné podmienky námorníkov alebo že dochádza k porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov, dôverným spôsobom a vlastníkovi lode, jeho zástupcovi alebo prevádzkovateľovi lode nijako nenaznačia, že inšpekcia bola vykonaná v dôsledku takejto sťažnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 12 (nový)
12.  Inšpektorom sa nezverujú povinnosti, ktoré by mohli v dôsledku ich rozsahu alebo povahy zasahovať do účinnej inšpekcie alebo nejakým spôsobom poškodzovať ich autoritu alebo nestrannosť vo vzťahu k vlastníkom lodí, námorníkom alebo ďalším zainteresovaným stranám.
Inšpektori predovšetkým:

a) nesmú mať žiadny priamy alebo nepriamy záujem na činnostiach, ktoré majú kontrolovať; a
b) bez toho, aby boli dotknuté príslušné sankcie alebo disciplinárne opatrenia, neprezradia, a to ani po skončení svojho funkčného obdobia, žiadne obchodné tajomstvo ani dôverné pracovné postupy, ani osobné informácie, ktoré by sa mohli dozvedieť v rámci svojich služobných povinností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 13 (nový)
13.  Inšpektori predkladajú správu o každej inšpekcii príslušnému orgánu členského štátu. Jedna kópia správy v angličtine alebo v pracovnom jazyku lode sa poskytne kapitánovi a ďalšia kópia sa umiestni na nástenku na lodi pre informáciu námorníkom, a na požiadanie sa zašle ich zástupcom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 14 (nový)
14.  Príslušný orgán každého členského štátu vedie záznamy o inšpekciách podmienok námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou. V primeranej lehote, ktorá nepresahuje šesť mesiacov po skončení roka, zverejní výročnú správu o inšpekčných činnostiach.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 15 (nový)
15.  V prípade vyšetrovania závažnej nehody sa správa predloží príslušnému orgánu daného členského štátu čo najskôr, ale nie neskôr ako jeden mesiac po ukončení vyšetrovania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 16 (nový)
16.  Pri vykonávaní inšpekcie alebo opatrení prijatých na základe tohto článku sa vyvinie primerané úsilie, aby sa zabránilo bezdôvodnému zadržaniu alebo oneskoreniu lode.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 17 (nový)
17.  V prípade akýchkoľvek strát alebo škôd vzniknutých v dôsledku protiprávneho výkonu právomocí inšpektorov sa vyplatí kompenzácia v súlade s vnútroštátnymi zákonmi alebo predpismi. Dôkazné bremeno v každom prípade spočíva na sťažovateľovi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 4 b – odsek 18 (nový)
18.  Každý členský štát stanoví a účinne presadzuje primerané sankcie a iné nápravné opatrenia v prípade, že dôjde k porušeniu požiadaviek smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov) a inšpektorom sa bráni vo výkone ich povinností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1
1.  Ak je členskému štátu doručená sťažnosť, ktorú nepokladá za evidentne nepodloženú, alebo ak členský štát získa dôkazy o tom, že loď, ktorá sa plaví pod jeho vlajkou, nevyhovuje požiadavkám smernice 2009/13/ES, alebo že má vážne nedostatky vo svojich vykonávacích opatreniach, tento členský štát podnikne kroky potrebné na vyšetrenie danej veci a na zabezpečenie toho, aby sa prijali opatrenia na odstránenie všetkých zistených nedostatkov.
1.  Ak je členskému štátu doručená sťažnosť, ktorú nepokladá za evidentne nepodloženú podľa medzinárodného pracovného práva, ako je Dohovor o pracovných normách v námornej doprave, alebo podľa ustanovení smernice 2009/13/ES, tento členský štát podnikne kroky potrebné na vyšetrenie danej veci a na zabezpečenie toho, aby sa prijali opatrenia na odstránenie všetkých zistených nedostatkov.
Ak členský štát na základe inšpekcie získa dôkazy o tom, že loď, ktorá sa plaví pod jeho vlajkou, nevyhovuje požiadavkám smernice 2009/13/ES, alebo že má vážne nedostatky vo svojich vykonávacích opatreniach, tento členský štát podnikne kroky potrebné na vyšetrenie danej veci a na zabezpečenie toho, aby sa prijali opatrenia na odstránenie všetkých zistených nedostatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2
2.  Zamestnanci poverení vybavovaním sťažností zaobchádzajú so zdrojom akejkoľvek sťažnosti, v ktorej sa tvrdí, že sú ohrozené pracovné a životné podmienky námorníkov, alebo že majú nedostatky, alebo že dochádza k porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov, dôverným spôsobom a vlastníkovi lode, jeho zástupcovi alebo prevádzkovateľovi lode nesmú nijako naznačiť, že inšpekcia bola vykonaná v dôsledku takejto sťažnosti.
2.  Zamestnanci zaobchádzajú so zdrojom akejkoľvek sťažnosti, v ktorej sa tvrdí, že sú ohrozené pracovné a životné podmienky námorníkov alebo že majú nedostatky, alebo že dochádza k porušovaniu zákonov a iných právnych predpisov, dôverným spôsobom a vlastníkovi lode, jeho zástupcovi alebo prevádzkovateľovi lode nesmú nijako naznačiť, že inšpekcia bola vykonaná v dôsledku takejto sťažnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 1 (nový)
Článok 5a

Postupy vybavovania sťažností na palube

1.  Členské štáty požadujú, aby lode, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, mali na palube zavedené postupy na spravodlivé, účinné a rýchle riešenie sťažností námorníkov v súvislosti s porušením požiadaviek smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 2 (nový)
2.  Členské štáty zakážu akúkoľvek viktimizáciu námorníka za podanie sťažnosti a stanovia za ňu sankcie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 3 (nový)
3.  Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo námorníka žiadať o nápravu akýmikoľvek zákonnými prostriedkami, ktoré námorník považuje za vhodné.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 4 (nový)
4.  Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek širší rozsah pôsobnosti, ktorý môže byť stanovený vo vnútroštátnych zákonoch, iných právnych predpisoch alebo v kolektívnych dohodách, môžu námorníci využívať postupy na palube na podávanie sťažností týkajúcich sa akejkoľvek záležitosti, ktorú možno považovať za porušenie požiadaviek smernice 2009/13/ES (vrátane práv námorníkov).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 5 (nový)
5.  Každý členský štát zabezpečí, aby sa v záujme splnenia požiadaviek v odsekoch 1 až 3 zaviedli v jeho zákonoch alebo iných právnych predpisoch primerané postupy vybavovania sťažností na palube. Takéto postupy sú snahou o riešenie sťažností na najnižšej možnej úrovni. V každom prípade však námorníci majú právo na podávanie sťažností priamo kapitánovi, a ak to považujú za potrebné, príslušnému externému orgánu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 6 (nový)
6.  Postupy vybavovania sťažností na palube zahŕňajú právo námorníka byť sprevádzaný alebo zastupovaný počas konania vo veci sťažnosti, ako aj právo na ochranu pred prípadnou viktimizáciou námorníka v dôsledku podania sťažnosti. Pojem „viktimizácia“ sa vzťahuje na akékoľvek nepriaznivé opatrenie prijaté akoukoľvek osobou proti námorníkovi za podanie sťažnosti, ktoré nie je výslovne šikanujúce alebo zlomyseľné.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 5 a – odsek 7 (nový)
7.  Okrem kópie pracovnej zmluvy námorníka sa všetkým námorníkom poskytne kópia postupov vybavovania sťažností na palube, ktoré sa uplatňujú na lodi. Tieto informácie zahŕňajú kontaktné údaje o príslušnom orgáne v štáte, pod vlajkou ktorého sa loď plaví, a ak sa líši, v krajine pobytu námorníka a meno osoby alebo osôb na palube lode, ktoré môžu námorníkom dôverne poskytnúť nestranné poradenstvo týkajúce sa ich sťažnosti a inak im pomáhať pri dodržiavaní postupov vybavovania sťažností, ktoré majú k dispozícii na palube lode.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 1 (nový)
Článok 5b

Povinnosti poskytovateľa pracovnej sily

1.  Bez toho, aby bola dotknutá zásada zodpovednosti každého členského štátu za pracovné a životné podmienky námorníkov na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, členský štát má tiež povinnosť zabezpečiť uplatňovanie požiadaviek tohto článku, pokiaľ ide o nábor a zamestnávanie, ako aj sociálne zabezpečenie námorníkov, ktorí sú jeho štátnymi príslušníkmi alebo majú bydlisko alebo iný spôsob pobytu na jeho území, a to v rozsahu, ktorým sa takáto zodpovednosť stanovuje v tomto článku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 2 (nový)
2.  Každý členský štát presadzuje požiadavky tohto článku, ktoré sa uplatňujú na činnosť a postupy náborových a zamestnaneckých služieb pre námorníkov, ktorých poskytovatelia sú usadení na jeho území, a to prostredníctvom systému inšpekcií, monitorovania a právneho postihu v prípade porušenia licenčných a iných prevádzkových požiadaviek stanovených v odsekoch 4 a 6.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 3 (nový)
3.  Podrobné požiadavky na uplatňovanie odseku 1 sa stanovujú v odsekoch 7 až 18.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 4 (nový)
4.  Každý členský štát, ktorý poskytuje verejnú náborovú a zamestnaneckú službu pre námorníkov, zabezpečí, aby sa služba poskytovala riadnym spôsobom, ktorý chráni a podporuje zamestnanecké práva námorníkov stanovené v smernici 2009/13/ES.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 5 (nový)
5.  Každý členský štát zriadi účinný systém inšpekcií a monitorovací systém na vykonávanie úloh v rámci svojej zodpovednosti pri poskytovaní pracovnej sily podľa tohto článku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 6 (nový)
6.  Príslušný orgán dotknutého členského štátu úzko dohliada na všetky náborové a zamestnanecké služby pre námorníkov, ktoré sa poskytujú na území tohto členského štátu, a kontroluje ich. Všetky licencie alebo osvedčenia alebo podobné oprávnenia na poskytovanie súkromných služieb na príslušnom území sa udeľujú alebo obnovujú až po overení toho, či príslušná náborová a zamestnanecká služba pre námorníkov spĺňa požiadavky vnútroštátnych zákonov a predpisov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 7 (nový)
7.  Informácie o systéme uvedenom v odseku 4 vrátane metódy použitej na hodnotenie jeho účinnosti sa začlenia do správ členských štátov pre Medzinárodný úrad práce podľa článku 22 štatútu tohto úradu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 8 (nový)
8 Všetci námorníci majú prístup k efektívnemu, primeranému a zodpovednému systému na hľadanie zamestnania na palube lode bez poplatku pre námorníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 9 (nový)
9.  Služby náboru a umiestňovania námorníkov, ktoré sa poskytujú na území členského štátu, sú v súlade s normami stanovenými v odsekoch 7 až 18.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 10 (nový)
10.  Každý členský štát vyžaduje, pokiaľ ide o námorníkov, ktorí pracujú na lodiach, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou, aby majitelia, ktorí využívajú služby náboru a umiestňovania námorníkov, ktoré sídlia v krajinách alebo na územiach, v ktorých sa Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 neuplatňuje, zabezpečili, aby tieto služby boli v súlade s požiadavkami stanovenými v odsekoch 7 až 18.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 11 (nový)
11.  Ak má členský štát súkromné služby náboru a umiestňovania námorníkov pôsobiace na jeho území, ktorých primárnym cieľom je nábor a umiestňovanie námorníkov alebo ktoré vykonávajú nábor a umiestňujú značný počet námorníkov, tieto služby sa poskytujú len v súlade so štandardizovaným systémom licencií alebo osvedčení alebo iných foriem regulácie. Tento systém sa stanovuje, upravuje alebo mení iba po konzultácii s majiteľmi lodí a príslušných organizácií námorníkov. V prípade pochybností, či sa tento článok uplatňuje na súkromnú službu náboru a umiestňovania námorníkov, o tejto otázke rozhodne príslušný orgán v každom členskom štáte po porade s príslušnými organizáciami vlastníkov lodí a námorníkov. Neopodstatnený rast počtu súkromných služieb náboru a umiestňovania námorníkov sa nepodporuje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 12 (nový)
12.  Ustanovenia odseku 11 sa uplatňujú tiež – v rozsahu, v akom ich príslušný orgán členského štátu po konzultácii s príslušnými organizáciami vlastníkov lodí a organizácií námorníkov považuje za vhodné – v kontexte služieb náboru a umiestňovania poskytovaných organizáciami námorníkov na území členského štátu na zabezpečenie námorníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu, pre lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou. Služby, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, spĺňajú tieto podmienky:
a) služby náboru a umiestňovania sa poskytujú na základe zmluvy o kolektívnom vyjednávaní medzi danou organizáciou a vlastníkom lode;
b) organizácia námorníkov a vlastník lode sídlia na území členského štátu;
c) členský štát má vnútroštátne zákony alebo predpisy alebo postup na povolenie zmluvy o kolektívnom vyjednávaní alebo jej registráciu, pričom táto zmluva umožňuje poskytovanie služby náboru a umiestňovania; a
d) služba náboru a umiestňovania sa poskytuje riadnym spôsobom a sú prijaté opatrenia na ochranu a podporu zamestnaneckých práv námorníkov porovnateľných s právami podľa odseku 14.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 13 (nový)
13.  Žiadne ustanovenie v odsekoch 1 až 18 nemôže:
a) zabrániť členskému štátu, aby zachoval bezplatnú verejnú službu náboru a umiestňovania námorníkov v rámci politiky uspokojovania potrieb námorníkov a vlastníkov lodí, či je služba súčasťou verejnej služby zamestnanosti pre všetkých pracovníkov a zamestnávateľov alebo je s ňou koordinovaná ; alebo
b) uložiť členskému štátu povinnosť zaviesť systém na poskytovanie súkromných služieb náboru alebo umiestňovania pre námorníkov na svojom území.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 14 (nový)
14.  Členský štát, ktorý prijme systém uvedený v odseku 11 písm. a) tohto článku, vo svojich zákonoch a právnych predpisoch alebo iných opatreniach prinajmenšom
a) zakáže službám náboru a umiestňovania námorníkov , aby používali prostriedky, mechanizmy alebo zoznamy, ktoré majú zabrániť námorníkom získať zamestnanie, pre ktoré sú kvalifikovaní, alebo ich od toho odradiť;
b) požaduje, aby námorníci neplatili žiadne poplatky ani iné výdavky za nábor, umiestnenie alebo zaistenie zamestnania námorníkom, hradené priamo či nepriamo, úplne alebo čiastočne, okrem poplatkov za získanie národného osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti, národnej námorníckej knižky a pasu alebo iného podobného osobného cestovného dokladu s výnimkou poplatku za vízum, ktorý hradí vlastník lode; a
c) zabezpečia, aby služby náboru a umiestňovania námorníkov poskytované na jeho území:
i) viedli aktualizovaný register všetkých námorníkov, v prípade ktorých uskutočnili nábor alebo ich umiestnili, a aby bol k dispozícii počas inšpekcie vykonávanej príslušným orgánom členského štátu;
ii) sa uistili, že námorníci sú informovaní o svojich právach a povinnostiach v rámci svojich pracovných zmlúv pred procesom prijímania do zamestnania alebo po tomto procese a že sa prijali opatrenia, aby námorníci mohli preskúmať svoju pracovnú zmluvu pred jej podpisom a po ňom a aby získali kópiu zmluvy;
iii) overili, že námorníci, ktorých prijali alebo umiestnili, sú kvalifikovaní a majú dokumenty potrebné pre danú prácu, a že pracovné zmluvy námorníkov sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi a akoukoľvek kolektívnou zmluvou, ktorá je súčasťou pracovnej zmluvy;
iv) sa uistili, pokiaľ je to možné, že vlastník lode má prostriedky, aby sa predišlo tomu, že námorníci budú zanechaní v zahraničnom prístave;
v) preskúmali a reagovali na každú sťažnosť týkajúcu sa ich činností a oznámili príslušnému orgánu členského štátu akékoľvek nevyriešené sťažnosti;
vi) vytvorili systém ochrany prostredníctvom poistenia alebo rovnocenného vhodného opatrenia, aby námorníkom boli uhradené peňažné straty, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zlyhania služby náboru alebo umiestňovania alebo ak príslušný vlastník lode nesplnil svoje záväzky vyplývajúce z pracovnej zmluvy námorníkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 15 (nový)
15.  V prípade potreby príslušný orgán dotknutého členského štátu zabezpečí zodpovedajúce mechanizmy a postupy na vyšetrovanie sťažností týkajúcich sa činnosti služieb náboru a umiestňovania námorníkov, ktoré podľa potreby zahŕňajú zástupcov vlastníkov lodí a námorníkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 16 (nový)
16.  Ak členský štát ratifikoval Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a uplynulo 12 mesiacov odo dňa nasledujúceho po registrácii ratifikácie generálnym riaditeľom Medzinárodného úradu práce, v čo najširšom rozsahu informuje svojich štátnych príslušníkov o možných problémoch v prípade zamestnania na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou štátu, ktorý neratifikoval Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006, a to až dovtedy, kým sa daný členský štát nepresvedčí, že sa uplatňujú normy rovnocenné s tými, ktoré stanovuje tento článok. Opatrenia prijaté na tento účel členským štátom nesmú byť v rozpore so zásadou voľného pohybu pracovníkov stanovenou v zmluvách, v ktorých členský štát a ostatné dotknuté krajiny môžu byť zmluvnými stranami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 17 (nový)
17.  Každý členský štát, na ktorý sa vzťahuje odsek 16, požaduje, aby vlastníci lodí plaviacich sa pod jeho vlajkou, ktorí využívajú služby náboru a umiestňovania námorníkov so sídlom v krajinách alebo na územiach, na ktorých sa neuplatňuje Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006, v čo najširšom rozsahu zabezpečili, aby tieto služby spĺňali požiadavky odsekov 7 až 18.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh smernice
Článok 5 b – odsek 18 (nový)
18.  Žiadne ustanovenia v odsekoch 7 až 18 sa nemôžu chápať tak, aby viedli k zníženiu povinností a zodpovednosti vlastníkov lodí alebo členského štátu, pokiaľ ide o lode, ktoré sa plavia pod jeho vlajkou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 5 c (nový)
Článok 5c

Revízna doložka

Odo dňa nadobudnutia platnosti dohody Komisia dbá na jej začlenenie do práva Únie a na jej uplatňovanie členskými štátmi. Na tento účel Komisia prijme potrebné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 5 d (nový)
Článok 5d

Správy

Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade každých päť rokov správu o uplatňovaní tejto smernice.

Táto správa zahŕňa hodnotenie výkonnosti členských štátov ako vlajkových štátov a obsahuje návrhy doplnkových opatrení potrebných na transpozíciu a zabezpečenie dodržiavania dohovoru.

(1) Vec bola následne vrátená výboru v súlade s článkom 57 ods. 2 druhým pododsekom rokovacieho poriadku (A7-0037/2013).


Usmerneniapre pre rozpočet na rok 2014 – Oddiel III
PDF 372kWORD 31k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2014, oddiel III – Komisia (2013/2010(BUD))
P7_TA(2013)0081A7-0043/2013

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 312, 313 a 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (MID)(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2012 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013(3),

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013(4) a na tri súvisiace spoločné vyhlásenia Parlamentu, Rady a Komisie,

–  so zreteľom na hlavu II kapitolu 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na závery Rady z 29. júna a 19. októbra 2012 o Pakte pre rast a zamestnanosť;

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0043/2013),

A.  keďže na základe Lisabonskej zmluvy sa Európskej únii udeľujú významné nové výsadné právomoci v oblastiach, ako je vonkajšia činnosť, šport, kozmický priestor, zmena klímy, energetika, cestovný ruch a civilná ochrana;

B.  keďže podľa článku 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je viacročný finančný rámec zakotvený v zmluve a schvaľuje sa vo forme nariadenia Rady, ktoré prijíma Rada jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, ktorý sa uznáša väčšinou svojich poslancov;

C.  keďže platnosť súčasného viacročného finančného rámca končí na konci roka 2013 a keďže rok 2014 by mal byť prvým rokom uplatňovania budúceho viacročného finančného rámca;

D.  keďže rok 2013 bude prvým rokom uplatňovania nového nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie;

Všeobecný kontext

1.  berie na vedomie závery Európskej rady z 8. februára 2013 o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR); trvá na tom, že ak Európsky parlament ešte nedal súhlas s novým nariadením o VFR, Európska komisia by najprv mala vypracovať návrh rozpočtu na rok 2014 na základe jej vlastných návrhov týkajúcich sa VFR na roky 2014 – 2020 a ak sa následne nedosiahne dohoda o novom VFR, mala by upraviť svoj návrh podľa článku 312 ods. 4 Zmluvy a článku 30 súčasnej Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení;

2.  pripomína, že pokiaľ sa do konca tohto roka nedosiahne dohoda o nariadení o budúcom VFR, uplatní sa článok 312 ods. 2, podľa ktorého Rada prijíma nariadenie o VFR až po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, článok 312 ods. 4, v ktorom sa stanovuje, že ak sa včas nedosiahne dohoda o novom VFR, uplatnia sa stropy posledného roka súčasného VFR, a článok 30 súčasnej medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, čo znamená predĺženie platnosti stropov na rok 2013 upravených na základe fixného deflátora vo výške 2 % ročne až do prijatia nového nariadenia o VFR; opätovne zdôrazňuje, že ak nastane taká situácia, je pripravený dosiahnuť rýchlu dohodu s Radou a Komisiou o zabezpečení platnosti právnych základov pre plnenie programov a politík EÚ v roku 2014;

3.  berie na vedomie ťažkosti pri vymedzení všeobecných usmernení pre rozpočet na rok 2014, keďže čo sa týka výšky stropu viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2014, situácia je veľmi neistá; zdôrazňuje, že výška stropu by sa mohla pohybovať medzi 142,540 miliardy EUR v cenách roku 2014 v prípade, že sa dohoda o VFR na roky 2014 – 2020 dosiahne na základe záverov Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013, a 155,5 miliardy EUR v cenách roku 2014 v prípade predĺženia platnosti stropu z roku 2013;

4.  poznamenáva, že v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy vznikol medzi európskymi politickými predstaviteľmi konsenzus v prospech zvýšenej hospodárskej, fiškálnej, finančnej a bankovej integrácie, ako aj zlepšenia správy vecí verejných, pričom sa prejavila potreba posilniť rast s cieľom ozdraviť verejné financie; zdôrazňuje, že znížený európsky rozpočet by bol v rozpore s týmito politickými cieľmi;

Dostatočná a realistická úroveň platieb

5.  zastáva názor, že pokiaľ by sa na začiatku rozpočtového cyklu naplánovala dostatočná a realistická úroveň platieb v rámci rozpočtu, nenastali by komplikácie pri plnení rozpočtu, ktorých sme boli svedkami najmä v prípade rozpočtu na rok 2012;

6.  pripomína, že z dôvodu nekompromisnej pozície Rady v rokovaniach je celková úroveň platieb stanovená v rozpočte na rok 2013 o 5 miliárd EUR nižšia, než sú odhady Komisie týkajúce sa potrieb v oblasti platobných rozpočtových prostriedkov uvedené v návrhu rozpočtu; zdôrazňuje, že návrh Komisie vychádzal zo zníženia odhadov na rok 2013, ktoré poskytli samotné členské štáty, a z predpokladu, že všetky žiadosti o platby, ktoré sa majú doručiť v roku 2012, budú uhradené z rozpočtu na rok 2012; je preto mimoriadne znepokojený úrovňou platieb v roku 2013 a upozorňuje, že táto úroveň rozpočtových prostriedkov nebude dostatočná na pokrytie skutočných platobných potrieb v roku 2013, keďže rezerva platobných rozpočtových prostriedkov ponechaná pod stropom platieb VFR v rozpočte na rok 2013 predstavuje 11,2 miliardy EUR, pričom iba prenosy dodatočných platobných potrieb z roku 2012 predstavujú viac ako 16 miliárd EUR; upozorňuje, že pokračujúce a nadmerné odklady platieb z roka na rok povedú v budúcich rokoch k závažným problémom;

7.  prikladá najvyššiu politickú dôležitosť spoločným vyhláseniam, ktoré podpísali Parlament, Rada a Komisia na najvyššej politickej úrovni v decembri 2012, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dohody o rozpočte na rok 2013 medzi dvoma zložkami rozpočtového orgánu a podľa ktorých sa v rozpočte EÚ na rok 2013 zabezpečia dodatočné prostriedky, aby Únia bola schopná platiť svoje účty a aby si dokázala zachovať politickú dôveryhodnosť a platobnú schopnosť;

8.  pripomína, že v súlade s ustanoveniami spoločného vyhlásenia o platbách na rok 2012 predloží Komisia začiatkom roka 2013 návrh opravného rozpočtu, ktorý bude slúžiť jedinému účelu, a to na pokrytie žiadostí pozastavených v roku 2012 vo výške 2,9 miliardy EUR, ako aj na pokrytie ostatných nesplnených právnych záväzkov, bez toho, aby bolo dotknuté riadne plnenie rozpočtu na rok 2013; pripomína, že v novembri a decembri 2012 sa Komisii predložili ďalšie žiadosti o platby v rámci zdieľaného hospodárenia v celkovej výške 16 miliárd EUR, ktoré bude treba uhradiť v roku 2013; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby bezodkladne a najneskôr do konca marca 2013 predložila uvedený návrh opravného rozpočtu s cieľom predísť akémukoľvek zásahu do procesu prípravy rozpočtu na rok 2014;

9.  ďalej vyzýva Komisiu a Radu, aby konštruktívne spolupracovali s Parlamentom s cieľom zabrániť opakovaniu tejto situácie v budúcich rozpočtových cykloch tým, že zlepšia presnosť predpovedí a dohodnú sa na realistických a dostatočných odhadoch rozpočtu, ktoré by mali zahŕňať jasné a podrobné informácie o povahe všetkých odhadov platieb;

10.  v tejto súvislosti znovu žiada Komisiu, aby Parlamentu a Rade predkladala mesačné správy o vývoji žiadostí členských štátov o platby zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a fondov v oblasti rozvoja vidieka a rybného hospodárstva (samostatne za každý členský štát a fond). Informácie poskytnuté v týchto mesačných správach by mali byť základom pre monitorovanie plnenia záväzkov dohodnutých medzi inštitúciami;

11.  naliehavo tiež žiada, aby sa čo najskôr zriadila medziinštitucionálna skupina pre platby, ktorá bude vychádzať zo skúseností z medziinštitucionálnych rokovaní o platbách, ktoré sa usporiadali v kontexte rozpočtového postupu na rok 2013; je pevne presvedčený, že takéto stretnutia na politickej úrovni pomáhajú predísť akýmkoľvek prípadným nedorozumeniam v súvislosti s presnosťou údajov a odhadov týkajúcich sa potrieb v oblasti platieb; predovšetkým sa domnieva, že táto pracovná skupina by sa mala prioritne zaoberať otázkou rozdielu medzi odhadmi výdavkov v rámci zdieľaného hospodárenia poskytnutými orgánmi členských štátov a úrovňou platobných rozpočtových prostriedkov, ktorú Rada kolektívne presadzuje v priebehu rokovaní o rozpočte; žiada, aby sa prvá medziinštitucionálna schôdza o platbách uskutočnila v prvom polroku 2013;

12.  je hlboko znepokojený tým, že napriek 99 % miere plnenia platobných rozpočtových prostriedkov na konci roka 2012 sa počas posledného roka neuhradené záväzky (RAL) zvýšili o 10 miliárd a dosiahli celkovo nevídanú hodnotu 217,3 miliardy EUR; očakáva, že úroveň RAL môže byť na konci roka 2013 dokonca vyššia; varuje pred prílišným uplatňovaním pravidla automatického rušenia viazanosti ako spôsobu riešenia problému RAL, keďže je to v rozpore s Paktom pre rast a zamestnanosť odsúhlaseným Európskou radou v roku 2012; domnieva sa, že na tohtoročných medziinštitucionálnych schôdzach o platbách by sa mal podrobne preskúmať rozdiel medzi viazanými a platobnými rozpočtovými prostriedkami, nadviazať dialóg s Komisiou s cieľom úplne objasniť zloženie RAL a posúdiť, či je súčasná maximálna výška RAL predovšetkým dôsledkom hospodárskej krízy alebo či poukazuje na rozsiahlejšie štrukturálne problémy; ak sa zistí, že príčinou sú štrukturálne problémy, vyzýva inštitúcie, aby spolupracovali a prijali vhodný akčný plán s cieľom riešiť otázku mimoriadnej výšky RAL v rámci budúceho VFR; trvá na tom, aby sa Rada zdržala prijatia rozhodnutia o úrovni platieb a priori, bez zohľadnenia skutočných potrieb a právnych záväzkov; ďalej konštatuje, že zvyšujúca sa suma RAL v skutočnosti podkopáva transparentnosť rozpočtu EÚ, v ktorom je jasne viditeľný pomer záväzkov a platieb v ktoromkoľvek konkrétnom rozpočtovom roku;

13.  pripomína, že rok 2014 je rokom prechodu medzi dvoma viacročnými finančnými rámcami, a očakáva od Komisie, že k svojmu finančnému plánu na rok 2014 pripojí dôkladný a realistický odhad výšky rozpočtových prostriedkov, pričom zohľadní skutočnosť, že aj keď viacročný program financovania sa v počiatočnom roku uplatňuje pomalšie než na svojom konci a že v dôsledku toho je úroveň potrieb v oblasti platieb zvyčajne nižšia na začiatku viacročného finančného obdobia než na jeho konci, treba naliehavo riešiť otázku RAL na konci roku 2013;

14.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri prijímaní návrhu rozpočtu na rok 2014 poskytla jasný a vecný dôkaz o súvislosti medzi úrovňou rozpočtových prostriedkov, ktorú navrhuje, a vykonávaním Paktu pre rast a zamestnanosť, ktorý bol prijatý na zasadnutí Európskej rady v júni 2012; žiada inštitúcie, aby zlepšili existujúce podmienky pre niektoré členské štáty, ktoré sú mimoriadne postihnuté finančnou krízou, s cieľom ďalej posilňovať ich kapacitu využívať štrukturálne a kohézne fondy a zabrániť tak vysokej miere rušenia viazanosti prostriedkov;

15.  trvá na tom, že rokovania o rozpočte na rok 2013 znovu poukázali na skutočnosť, že systém financovania rozpočtu EÚ, v ktorom predstavujú príspevky členských štátov viac než 75 % príjmov EÚ, je v rozpore s duchom a literou Zmluvy a spôsobuje, že rozpočet EÚ je úplne závislý od pokladníc členských štátov, čo môže byť obzvlášť škodlivé v čase, keď sú ich rozpočty obmedzené; naliehavo žiada, aby sa štruktúra príjmov Únie reformovala, a to aj zavedením nových a skutočných vlastných zdrojov, ako je daň z finančných transakcií a nová DPH na úrovni EÚ; pripomína svoju podporu návrhu Komisie na reformu systému vlastných zdrojov;

Úloha rozpočtu EÚ pri uplatňovaní stratégie Európa 2020 a pri vytváraní hospodárskeho rastu a pracovných miest

16.  pripomína, že rok 2014 má byť prvým rokom uplatňovania nového VFR, a preto je dôležitý pre úspešný začiatok nového programového obdobia; zastáva názor, že prioritou európskeho rozpočtu v roku 2014 by malo byť udržanie hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti, posilnenie zamestnanosti a boj proti nezamestnanosti mladých;

17.  pripomína osobitnú povahu rozpočtu EÚ, ktorý predstavuje len 1 % HDP EÚ a je investičným rozpočtom so silným pákovým efektom; zdôrazňuje, že 94 % jeho prostriedkov sa vracia členským štátom a európskym občanom prostredníctvom politík a programov EÚ, a preto by sa nemal vnímať ako dodatočná záťaž, ale ako nástroj na posilnenie investícií, rastu a pracovných miest v Európe; zdôrazňuje, že bez príspevku z rozpočtu EÚ by verejné investície v regiónoch a členských štátoch boli na minimálnej úrovni alebo úplne nemožné; domnieva sa, že každé zníženie rozpočtu EÚ by nevyhnutne viedlo k zvýšeniu nerovnováh a k brzdeniu rastu a konkurenčnej sily celého hospodárstva Únie, ako aj jeho súdržnosti, a ohrozilo by zásadu solidarity ako hlavnú hodnotu EÚ; zastáva názor, že požiadavka „viac Európy“ nemá zmysel, keď ju sprevádzajú návrhy na drastické obmedzovanie finančných prostriedkov EÚ;

18.  uznáva pretrvávajúce hospodárske a rozpočtové obmedzenia na vnútroštátnej úrovni, ako aj úsilie členských štátov o fiškálnu konsolidáciu; zdôrazňuje však, že rozpočet EÚ je účinným nástrojom investovania a solidarity s preukázanou pridanou hodnotou na európskej i vnútroštátnej úrovni; je presvedčený, že schopnosť rozpočtu podporiť hospodársky rast, konkurencieschopnosť a vytváranie pracovných miest je ešte dôležitejšia v čase hospodárskych problémov, keďže vytvorí podmienky pre úspech týchto konsolidačných snáh, a že rozpočet EÚ by sa mal považovať za nástroj na prekonanie krízy;

19.  zdôrazňuje potrebu rozšírenia finančnej podpory a činností v súvislosti so zavedením kvalitných systémov vzdelávania spájajúcich praktickú prípravu s odborným vzdelávaním; požaduje rozhodnejšiu podporu spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti odborného vzdelávania s cieľom účinne bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí; pripomína v tejto súvislosti návrh na odporúčanie Rady o vytvorení záruky pre mladých(5);

20.  pripomína, že ani všetkými makroekonomickými opatreniami na stabilizáciu finančného sektora prijatými od roku 2008 sa doteraz nepodarilo ukončiť hospodársku a finančnú krízu; domnieva sa preto, že s cieľom vrátiť sa k rastu a vytvárať pracovné miesta v Európe by členské štáty mali pokračovať v úsilí o uvoľnenie potenciálu na udržateľný a inkluzívny rast, napríklad prostredníctvom podpory vzdelávania, celoživotného vzdelávania a mobility; súčasťou riešenia musí byť dobre cielený, silný a dostatočný rozpočet EÚ, ktorý je potrebný na zlepšenie koordinácie a posilnenia úsilia členských štátov;

21.  vyzýva preto členské štáty, aby zvážili synergický účinok konsolidačného úsilia na vnútroštátnej úrovni a pridanej hodnoty rozpočtu EÚ s vhodne určenými prioritami, ktorý umožní plnenie už prijatých politických záväzkov na najvyššej úrovni; pripomína, že plnenie politických záväzkov a priorít je účinnejšie, ak existuje synergia medzi rozpočtami členských štátov a rozpočtom EÚ, a zdôrazňuje význam medziparlamentných diskusií o spoločných hospodárskych a rozpočtových orientáciách členských štátov a Únie v rámci Európskeho parlamentného týždňa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík;

22.  vyzýva Komisiu, aby pri predkladaní návrhu rozpočtu na rok 2014 riadne vysvetlila úlohu rozpočtu EÚ v procese európskeho semestra; vyzýva Komisiu najmä, aby poskytla vecné a konkrétne údaje o tom, ako môže ňou predložený návrh rozpočtu EÚ mať naozaj spúšťaciu, urýchľovaciu, synergickú a doplnkovú úlohu k investíciám na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni pri realizácii priorít dohodnutých v rámci európskeho semestra;

23. domnieva sa, že výdavky EÚ majú často potenciál na vytváranie úspor z rozsahu a automaticky by mali viesť k hodnoteniu možných úspor na vnútroštátnej úrovni, čo by výrazne odbremenilo verejné financie členských štátov;

24.  zdôrazňuje, že treba využiť všetky nástroje a opatrenia, ktoré má Európska únia k dispozícii, s cieľom pomôcť členským štátom prekonať krízu a vyhnúť sa budúcim krízam; zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú tri európske orgány dohľadu tým, že umožňujú komplexné vykonávanie programu regulácie finančného sektora a vytváranie štruktúr dohľadu; vyzýva Komisiu, aby vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2014 navrhla dostatočné finančné prostriedky pre tieto agentúry a aby pri príprave hodnotenia a revízii nariadení v januári 2014 vypracovala revidovaný model financovania týchto agentúr, ktorý zvýši ich nezávislosť a zároveň zachová jednotnosť rozpočtu EÚ;

25.  zdôrazňuje strategický účinok výberu priorít na rok 2014, ktorý je prvým rokom nadchádzajúceho VFR; zdôrazňuje, že EÚ musí naliehavo posilniť rast a konkurencieschopnosť s cieľom vytvárať pracovné miesta a príležitosti, najmä pre mladých ľudí;

26.  v tejto súvislosti pripomína, že stratégia Európa 2020 by mala byť stredobodom budúceho VFR (2014 – 2020), a naliehavo vyzýva Komisiu, aby túto stratégiu stanovila za prioritu a jasne preukázala všetky súvisiace investície v rozpočte na rok 2014, pričom by mala klásť dôraz na investície do oblastí vedomostného trojuholníka (vzdelávania, výskum, inovácie), infraštruktúr a malých a stredných podnikov, energie z obnoviteľných zdrojov, trvalo udržateľný rozvoj, podnikanie, zamestnanosť – najmä zamestnanosť mladých – a zručnosti, ako aj posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

27.  vyjadruje poľutovanie nad zvyčajnými horizontálnymi škrtmi Rady a varuje ju pred pokusom o opätovné využitie takýchto umelých škrtov; bude venovať osobitnú pozornosť zabezpečeniu dostatočnej úrovne platieb pre politiky a programy, ktoré posilňujú rast a konkurencieschopnosť;

28.  má v úmysle pokračovať v podrobnom skúmaní plánu Komisie, ktorý sa týka zníženia počtu pracovných miest v inštitúciách, a pripomína, že by sa to malo považovať za celkový cieľ; berie na vedomie nepriaznivý vplyv, ktorý tieto opatrenia mať môžu na rýchlu, pravidelnú a efektívnu realizáciou opatrení a programov EÚ; domnieva sa, že sa musí zabezpečiť a dokonca posilniť efektívnosť administratívy; domnieva sa, že každá krátkodobá alebo dlhodobá revízia počtu pracovných miest by mala vychádzať z predchádzajúceho hodnotenia vplyvu a mala by, okrem iného, v plnej miere zohľadňovať právne povinnosti Únie a nové právomoci a rozšírené úlohy inštitúcií vyplývajúce zo zmlúv; pripomína spoločné vyhlásenie o decentralizovaných agentúrach, najmä priložený spoločný prístup a jeho ustanovenia o poverovaní agentúr novými úlohami;

o
o   o

29.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov.

(1) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2012)0486.
(4) Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.
(5) COM(2012)0729.


Zloženie Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014
PDF 349kWORD 28k
Uznesenie
Príloha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o zložení Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 (2012/2309(INL))
P7_TA(2013)0082A7-0041/2013

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na Protokol č. 36 o prechodných ustanoveniach,

–  so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii,

–  so zreteľom na články 41, 48 a 74f rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o zložení Európskeho parlamentu(1),

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0041/2013),

A.  keďže účinnosť článku 2 ods. 1 a 2 Protokolu č. 36 skončí na konci volebného obdobia 2009 – 2014,

B.  keďže sa očakáva, že Chorvátska republika pristúpi k Únie pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa majú konať na jar v roku 2014, a keďže na konci volebného obdobia 2009 – 2014 sa skončí účinnosť článku 19 ods. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

C.  keďže by sa mali zohľadniť demografické zmeny, ktoré sa uskutočnili od posledných volieb do Európskeho parlamentu,

D.  keďže by sa malo zvážiť ustanovenie trvalého systému rozdelenia kresiel v Európskom parlamente súbežne s revíziou hlasovacieho systému v Rade, a to v rámci celkovej reformy inštitúcií Únie, ktorá sa má určiť na konvente zvolanom na základe článku 48 ods. 3 ZEÚ, a keďže v tejto reforme by sa malo uznať, že v súlade so zmluvami je základom demokracie Únie zastúpenie občanov i členských štátov;

E.  keďže rozdelenie kresiel na ďalšie volebné obdobie by nemalo byť ľubovoľné, ale malo by vychádzať z objektívnych kritérií, ktoré treba uplatňovať pragmaticky, a keďže toto rozdelenie by malo kompenzovať počet získaných a stratených kresiel tak, aby bola strata kresiel obmedzená na maximálne jedno kreslo na členský štát;

1.  predkladá Európskej rade priložený návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu na volebné obdobie 2014 – 2019, na základe práva na iniciatívu ustanoveného v článku 14 ods. 2 ZEÚ;

2.  zdôrazňuje naliehavú potrebu prijať toto rozhodnutie, ktoré si vyžaduje jeho súhlas, hneď ako zmluva týkajúca sa pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii nadobudne účinnosť, aby mohli členské štáty vo vhodnom čase schváliť potrebné vnútroštátne opatrenia na zorganizovanie volieb do Európskeho parlamentu na volebné obdobie 2009 – 2014;

3.  zaväzuje sa k tomu, že v krátkom čase predloží návrh zameraný na zlepšenie praktických ustanovení usporiadania volieb v roku 2014;

4.  zaväzuje sa, že do konca roku 2015 predloží nový návrh rozhodnutia Európskej rady s cieľom vytvoriť v dostatočnom predstihu pred začiatkom volebného obdobia 2019 – 2024 trvalý a transparentný systém, ktorý v budúcnosti pred každými novými voľbami do Európskeho parlamentu umožní objektívnym spôsobom, založeným na zásade zostupnej proporcionality vymedzenej v článku 1 priloženého návrhu, prideliť kreslá jednotlivým členským štátom objektívnym spôsobom, pričom sa zohľadní každá zmena ich počtu a riadne zistený demografický vývoj ich obyvateľstva, a bez toho, aby sa vylúčila možnosť vyhradiť niekoľko kresiel pre poslancov zvoleným na nadnárodných volebných zoznamoch;

5.  konštatuje, že nový systém prideľovania kresiel v Európskom parlamente by sa mal ustanoviť súbežne s revíziou hlasovacieho systému v Rade v rámci potrebnej revízie zmlúv; je rozhodnutý predložiť v tomto smere návrhy na ďalšom konvente zvolanom na základe článku 48 ods. 3 ZEÚ;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a priložený návrh rozhodnutia Európskej Rady spolu s uvedenou správou svojho Výboru pre ústavné veci Európskej rade a vláde a parlamentu Chorvátskej republiky a pre informáciu Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

PRÍLOHA K UZNESENIU EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Návrh rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa ustanovuje zloženie Európskeho parlamentu

EURÓPSKA RADA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14 ods. 2,

so zreteľom na článok 2 ods. 3 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach,

so zreteľom na iniciatívu Európskeho parlamentu,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)  účinnosť článku 2 ods. 1 a 2 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach skončí na konci volebného obdobia 2009 – 2014,

(2)  účinnosť článku 19 ods. 1 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu skončí na konci volebného obdobia 2009 – 2014,

(3)  je nevyhnutné bezodkladné zosúladenie s ustanoveniami článku 2 ods. 3 Protokolu č. 36, a teda prijatie rozhodnutia uvedené v druhom pododseku článku 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, aby mohli členské štáty vo vhodnom čase schváliť potrebné vnútroštátne opatrenia na zorganizovanie volieb do Európskeho parlamentu na volebné obdobie 2009 – 2014;

(4)  v tomto rozhodnutí sa dodržiavajú kritéria vymedzené v článku 14 v druhom odseku prvom pododseku Zmluvy o Európskej únii, konkrétne to, že počet zástupcov občanov Únie nepresiahne sedemstopäťdesiat poslancov plus predseda, že toto zastúpenie je zostupne proporčné, pričom každý členský štát má najmenej šesť poslancov a žiadny členský štát nemá pridelených viac ako deväťdesiatšesť kresiel,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pri uplatňovaní zásady zostupnej proporcionality uvedenej v článku 14 v prvom pododseku druhom odseku Zmluvy o Európskej únii sa uplatňujú tieto zásady:

   pridelenie kresiel v Európskom parlamente naplno využíva minimálny a maximálny počet stanovený v Zmluve o Európskej únii, aby čo najviac zohľadňovalo počet obyvateľstva v príslušných členských štátoch;
   pomer medzi počtom obyvateľov a počtom kresiel každého členského štátu pred zaokrúhlením na celé čísla sa so zreteľom na počet obyvateľov jednotlivých členských štátov líši tak, že každý poslanec Európskeho parlamentu z členského štátu s väčším počtom obyvateľov zastupuje viac občanov než každý poslanec z členského štátu s menším počtom obyvateľov, a naopak, čím je členský štát ľudnatejší, tým má nárok na väčší počet kresiel.

Článok 2

Celkový počet obyvateľov členského štátu vypočíta Komisia (Eurostat) na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty, v súlade so spôsobom stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady.

Článok 3

V súlade s článkom 1 je počet zástupcov v Európskom parlamente zvolených v každom členskom štáte stanovený nasledovne, s účinnosťou od začiatku volebného obdobia 2014 – 2019:

Belgicko

21

Bulharsko

17

Česká republika

21

Dánsko

13

Nemecko

96

Estónsko

6

Írsko

11

Grécko

21

Španielsko

54

Francúzsko

74

Chorvátsko

11

Taliansko

73

Cyprus

6

Lotyšsko

8

Litva

11

Luxembursko

6

Maďarsko

21

Malta

6

Holandsko

26

Rakúsko

18

Poľsko

51

Portugalsko

21

Rumunsko

32

Slovinsko

8

Slovensko

13

Fínsko

13

Švédsko

20

Spojené kráľovstvo

73

Článok 4

Toto rozhodnutie sa reviduje v dostatočnom predstihu pred začiatkom volebného obdobia 2019 – 2024 s cieľom vytvoriť systém, ktorý v budúcnosti pred každými novými voľbami do Európskeho parlamentu umožní objektívnym, spravodlivým, trvalým a transparentným spôsobom, založeným na zásade zostupnej proporcionality vymedzenej v článku 1, prideliť kreslá jednotlivým členským štátom, pričom sa zohľadní každá zmena ich počtu a riadne zistený demografický vývoj ich obyvateľstva, ako aj so zreteľom na systém hlasovania v Rade.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsku radu

predseda

(1) Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 132 (Lamassourova-Severinova správa).


Definovanie, popis, prezentácia, označovanie a ochrana zemepisných označení liehovín
PDF 214kWORD 23k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (2013/2524(RPS))
P7_TA(2013)0083B7-0091/2013

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89(1) a najmä na jeho článok 26,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (D 024615/02) (návrh nariadenia Komisie),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadeniach (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES(2),

–  so zreteľom na zoznam Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), na ktorom sú uvedené rastlinné látky obsahujúce prirodzene sa vyskytujúce látky, ktoré by mohli mať pri použití v potravinách a potravinových doplnkoch škodlivý vplyv na ľudské zdravie(3);

–  so zreteľom na stanovisko Vedeckého výboru Komisie pre potraviny k thujónu z 2. februára 2002(4),

–  so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(5),

–  so zreteľom na článok 88 ods. 2 a 3 a odsek 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

A.  keďže liehoviny sa klasifikujú v rámci kategórií podľa definícií stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 110/2008;

B.  keďže prílohy k nariadeniu (ES) č. 110/2008 možno meniť a dopĺňať prostredníctvom opatrení prijatých Komisiou v rámci regulačného postupu s kontrolou v súlade s článkom 26 tohto nariadenia;

C.  keďže podľa odôvodnenia 2 nariadenia (ES) č. 110/2008 by opatrenia, ktoré sa vzťahujú na odvetvie liehovarníctva, mali chrániť povesť, ktorú liehoviny získali na trhu Európskej únie a na svetovom trhu, a to tým, že budú naďalej zohľadňovať tradičné postupy používané pri výrobe liehovín;

D.  keďže definície liehovín možno dopĺňať alebo aktualizovať, okrem iného vtedy, ak predošlé definície neexistovali alebo boli nedostatočné, zároveň by však tieto definície mali podľa odôvodnenia 6 nariadenia (ES) č. 110/2008 naďalej zohľadňovať tradičné postupy kvality;

E.  keďže absint, liehovina tradične vyrábaná vo viacerých členských štátoch, nebola doposiaľ definovaná v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 110/2008 ako kategória výrobku;

F.  keďže Komisia navrhuje v článku 1 písm. c) svojho návrhu nariadenia začlenenie definície absintu do prílohy II k nariadeniu (ES) č. 110/2008, ktorou by sa stanovil minimálny obsah anetolu 0,5 g/l;

G.  keďže absint je bežne známy ako liehovina vyrábaná dochucovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu poľnohospodárskeho pôvodu palinou pravou (Artemisia absinthium L.), palinou pontickou (Artemisia pontica L.), bedrovníkom anízovým (Pimpinella anisum L.), feniklom obyčajným (Foeniculum vulgare Mill.) a inými bylinkami v závislosti od ich regionálneho výskytu;

H.  keďže v závislosti od regionálneho výskytu určitých byliniek a meniacich sa spotrebiteľských preferencií sa tradičné postupy výroby absintu v mnohých členských štátoch začali do určitej miery líšiť tak, že nie všetky tradičné recepty stanovujú minimálny obsah anetolu a obsah anetolu v prípade mnohých výrobkov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu, zostáva pod úrovňou 0,5 g/l, ako navrhuje Komisia;

I.  keďže po nadobudnutí účinnosti návrhu nariadenia vypracovaného Komisiou by výrobcovia týchto variantov absintu boli vzhľadom na túto novo zavedenú definíciu absintu povinní prestať používať označenie „absint“ ako predajný názov alebo zmeniť svoje dlhodobé recepty, a to i napriek svojim tradičným výrobným metódam;

J.  keďže takáto zmena základných vlastností výrobku môže vyvolať negatívnu reakciu spotrebiteľov, a teda i oslabiť ich dôveru;

K.  keďže absint ako kategóriu výrobku možno definovať spôsobom, ktorým sa zabezpečí rešpektovanie regionálnych odlišností, namiesto toho, aby sa od výrobcov požadovala zmena tradičných metód výroby;

L.  keďže výrobcovia absintu by okrem toho mohli mať povinnosť uvádzať na zozname zložiek i obsah anetolu;

M.  keďže navyše podľa odôvodnenia 2 nariadenia (ES) č. 110/2008 by opatrenia, ktoré sa vzťahujú na odvetvie liehovarníctva, mohli prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa;

N.  keďže Komisia ďalej v článku 1 písm. c) svojho návrhu nariadenia navrhuje, aby definícia absintu zahŕňala požiadavku na stanovenie množstva thujónu (alfa a beta) v rozmedzí od 5 do 35 mg/l;

O.  keďže na zozname úradu EFSA, na ktorom sú uvedené rastlinné látky obsahujúce prirodzene sa vyskytujúce látky, ktoré by mohli mať pri použití v potravinách a potravinových doplnkoch škodlivý vplyv na ľudské zdravie, sa nachádza thujón obsiahnutý v paline pravej (Artemisia absinthium L.);

P.  keďže Vedecký výbor Komisie pre potraviny na základe svojho stanoviska z 2. februára 2002 nepovažuje za vhodné používať thujón ako chemicky identifikovanú dochucovaciu látku a podporuje uplatňovanie horných hraničných hodnôt v súvislosti s potravinami a nápojmi, ktoré boli zavedené v čase prijatia stanoviska a ktoré sú naďalej v platnosti podľa prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1334/2008;

Q.  keďže niektorí výrobcovia absintu začali používať rastliny rodu Artemisia, ktoré neobsahujú thujón alebo ho obsahujú len vo veľmi malých množstvách;

R.  keďže stanovenie minimálnej úrovne thujónu v definícii absintu je preto v rozpore s tým, ako sa v súčasnosti pristupuje k tejto potenciálne škodlivej látke;

S.  keďže stanovením minimálnych úrovní thujónu v prípade absintu sa definícia tejto liehoviny nedopĺňa o žiadny nevyhnutný prvok;

1.  domnieva sa, že návrh nariadenia Komisie nie je zlučiteľný s cieľom a obsahom nariadenia (ES) č. 110/2008;

2.  vyjadruje nesúhlas s prijatím návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.
(2) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34.
(3) Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(5): 2663.
(4) Vedecký výbor Komisie pre potraviny existoval do roku 2003, kým bol oficiálne zriadený úrad EFSA. Dňa 2. decembra 2002 výbor prijal stanovisko k thujónu, ktoré bolo uverejnené 6. februára 2003 pod týmto odkazom: SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 Final.
(5) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o priamych platbách pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP a o mandáte na tieto rokovania
PDF 824kWORD 100k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne rokovania o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)2013/2528(RSP))
P7_TA(2013)0084B7-0079/2013

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na článok 70 ods. 2 a článok 70a rokovacieho poriadku,

  keďže finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačným údajom pre zákonodarný orgán a nemožno ho presne stanoviť, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu nariadenia, ktorým sa ustanoví viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

rozhodol začať medziinštitucionálne rokovania na základe tohto mandátu:

MANDÁT

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1) v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“ sa stanovujú možné úlohy, ciele a zamerania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. Z diskusií o tomto oznámení vyplýva, že SPP by sa s platnosťou od 1. januára 2014 mala zreformovať. Táto reforma by sa mala týkať všetkých hlavných nástrojov SPP vrátane nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003. Vzhľadom na rozsah pôsobnosti reformy je vhodné zrušiť nariadenie (ES) č. 73/2009 a nahradiť ho novým znením. Cieľom reformy by malo byť aj čo najväčšie zefektívnenie a zjednodušenie ustanovení.
(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“ sa stanovujú možné úlohy, ciele a zamerania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. Z diskusií o tomto oznámení vyplýva, že SPP by sa s platnosťou od 1. januára 2014 mala zreformovať. Táto reforma by sa mala týkať všetkých hlavných nástrojov SPP vrátane nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003. Vzhľadom na rozsah pôsobnosti reformy je vhodné zrušiť nariadenie (ES) č. 73/2009 a nahradiť ho novým znením. Cieľom reformy by malo byť aj zefektívnenie a zjednodušenie ustanovení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Je nevyhnutné, aby existovala silná SPP podporená rozpočtom, ktorý je v období od roku 2007 do roku 2013 potrebný na to, aby bol vytváraný reálny rast s cieľom umožniť Európskej únii, aby neustále vyrábala potrebné množstvo rôznych potravín vysokej kvality, a napomáhať presadzovanie zamestnanosti, zachovať a produkovať environmentálny tovar, bojovať proti zmene klímy a obhospodarovať pôdu. SPP by sa okrem toho mala zakladať na ustanoveniach, ktoré sú pre poľnohospodárov, ostatné zainteresované strany a občanov vo všeobecnosti ľahko pochopiteľné tak, aby sa zabezpečila transparentnosť vykonávania, umožnil dohľad a aby sa znížili náklady hospodárskych subjektov a správcov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)
(1b)  Jedným z hlavných cieľov a kľúčových požiadaviek reformy SPP je zníženie administratívnej záťaže. Tento cieľ by sa mal riadne zohľadniť pri tvorbe príslušných ustanovení režimu priamej podpory. Počet režimov podpory by nemal presiahnuť potrebný rozsah a poľnohospodári a členské štáty by mali byť schopní splniť príslušné požiadavky a povinnosti bez prílišnej byrokracie. Na zníženie budúcej administratívnej záťaže členských štátov a príjemcov by sa mali využiť úrovne tolerancie orientované na prax, rozumné limity pre pomoc de minimis a primeraná rovnováha medzi dôverou a kontrolou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  S cieľom zohľadniť nové právne predpisy týkajúce sa režimov podpory, ktoré môžu byť prijaté po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu na účely zmeny a doplnenia zoznamu režimov podpory, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.
(8)  S cieľom zohľadniť nové právne predpisy týkajúce sa režimov podpory, ktoré môžu byť prijaté po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy na účely zmeny a doplnenia zoznamu režimov podpory stanovených v prílohe I k tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  S cieľom zohľadniť osobitné nové prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu na účely ustanovenia ďalších vymedzení týkajúcich sa prístupu k podpore podľa tohto nariadenia, stanovenia rámca, v ktorom členské štáty vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba uskutočniť na plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, ako aj kritériá, ktoré poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo považovať, že splnili povinnosť zachovania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na výrobu, a kritériá, prostredníctvom ktorých sa určí prevaha tráv a iných rastlinných krmív, pokiaľ ide o trvalú trávnatú plochu.
(9)  S cieľom zohľadniť osobitné nové prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o stanovenie kritérií, ktorými členské štáty vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba uskutočniť na plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, ako aj rámca, v ktorom členské štáty vymedzia kritériá, ktoré poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo považovať, že splnili povinnosť zachovania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na výrobu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  S cieľom zaručiť ochranu práv príjemcov by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu na účel prijímania pravidiel týkajúcich sa základu na výpočet znížení, ktoré členské štáty uplatňujú na poľnohospodárov na základe uplatňovania finančnej disciplíny.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Skúsenosti z uplatňovania rôznych režimov podpory poľnohospodárom ukazujú, že v mnohých prípadoch sa podpora poskytla príjemcom, ktorých podnikanie sa len okrajovo zameriavalo na poľnohospodárske činnosti alebo sa na ne nezameriavalo vôbec, ako letiská, železničné spoločnosti, realitné spoločnosti spoločnosti spravujúce športoviská. S cieľom zabezpečiť lepšie zacielenie podpory by členské štáty mali upustiť od poskytovania priamych platieb takýmto fyzickým alebo právnickým osobám. Menší poľnohospodári na čiastočný úväzok priamo prispievajú k životaschopnosti vidieckych oblastí a z tohto dôvodu by sa im priame platby mali poskytovať.
(13)  Skúsenosti z uplatňovania rôznych režimov podpory poľnohospodárom ukazujú, že v mnohých prípadoch sa podpora poskytla fyzickým a právnickým osobám, ktorých podnikanie sa len okrajovo zameriavalo na poľnohospodárske činnosti alebo sa na ne nezameriavalo vôbec. S cieľom zabezpečiť lepšie zacielenie podpory a čo možno najviac zohľadniť situáciu v jednotlivých štátoch je dôležité, aby bola zodpovednosť za vymedzenie pojmu „aktívny poľnohospodár“ ponechaná na členských štátoch. Nemali by preto poskytovať priame platby subjektom, ako sú dopravné spoločnosti, letiská, realitné spoločnosti, spoločnosti spravujúce športoviská, prevádzkovatelia kempov a ťažobné spoločnosti, pokiaľ tieto subjekty nemôžu preukázať, že spĺňajú kritériá vymedzenia pojmu aktívny poľnohospodár. Menší poľnohospodári na čiastočný úväzok priamo prispievajú k životaschopnosti vidieckych oblastí a z tohto dôvodu by sa im priame platby mali poskytovať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Rozdeľovanie priamej podpory príjmov medzi poľnohospodárov sa vyznačuje prideľovaním nerovnomerného množstva platieb značne malému počtu veľkých príjemcov. V dôsledku úspor vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej podpory na efektívne dosiahnutie cieľa podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom fungovanie s nižšou mierou jednotkovej podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre veľkých príjemcov taký systém, v ktorom sa úroveň podpory postupne znižuje, kým sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. Takýto systém by však mal zohľadniť intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa zabránilo nerovnomerným účinkom na veľké poľnohospodárske podniky s vysokým počtom zamestnancov. Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať na platby poskytnuté za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť pozitívne výsledky týchto prospešných cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb účinné, členské štáty by mali zaviesť určité kritériá s cieľom zabrániť poľnohospodárom v zneužívaní a marení jeho účinkov. Výnosy zo znižovania a obmedzovania platieb veľkým príjemcom by mali zostať v členských štátoch, v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť na financovanie projektov s významným prínosom k inovácii na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […] z … o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [RDR].
(15)  Rozdeľovanie priamej podpory príjmov medzi poľnohospodárov sa vyznačuje prideľovaním nerovnomerného množstva platieb značne malému počtu veľkých príjemcov. V dôsledku úspor vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej podpory na efektívne dosiahnutie cieľa podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom fungovanie s nižšou mierou jednotkovej podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre veľkých príjemcov taký systém, v ktorom sa úroveň podpory postupne znižuje, kým sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. Takýto systém by však mal zohľadniť zamestnané pracovné sily vrátane nákladov na platy a zmluvných dodávateľov, aby sa zabránilo nerovnomerným účinkom na veľké poľnohospodárske podniky s vysokým počtom zamestnancov. Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať na platby poskytnuté za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť pozitívne výsledky týchto prospešných cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb účinné, členské štáty by mali zaviesť určité kritériá s cieľom zabrániť poľnohospodárom v zneužívaní a marení jeho účinkov. Výnosy zo znižovania a obmedzovania platieb veľkým príjemcom by mali zostať v členských štátoch, v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť na financovanie projektov s významným prínosom k inovácii a rozvoju vidieka na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […] z … o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [RDR]. Členské štáty potom budú môcť prideliť sumy vytvorené obmedzovaním platieb väčším príjemcom, ktorí podliehali vykonávaniu obmedzovania platieb, na účely investovania do inovácií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  S cieľom zabezpečiť lepšie rozdelenie podpory medzi poľnohospodársku pôdu v Únii vrátane v tých členských štátoch, ktoré uplatňovali režim jednotnej platby na plochu zavedený v nariadení (ES) č. 73/2009, by mal nový režim základných platieb nahradiť režim jednotnej platby, ktorý sa zaviedol v nariadení (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorý pokračuje podľa nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorý zlučuje predchádzajúce mechanizmy podpory do jediného režimu oddelených priamych platieb. Takáto zmena by znamenala aj uplynutie platnosti platobných nárokov získaných na základe uvedených nariadení a pridelenie nových nárokov vychádzajúcich tiež z množstva hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré majú poľnohospodári počas prvého roka realizácie tohto režimu k dispozícii.
(20)  S cieľom zabezpečiť lepšie rozdelenie podpory medzi poľnohospodársku pôdu v Únii vrátane v tých členských štátoch, ktoré uplatňovali režim jednotnej platby na plochu zavedený v nariadení (ES) č. 73/2009, by mal nový režim základných platieb nahradiť režim jednotnej platby, ktorý sa zaviedol v nariadení (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorý pokračuje podľa nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorý zlučuje predchádzajúce mechanizmy podpory do jediného režimu oddelených priamych platieb. Členské štáty by mali upraviť svoje existujúce systémy podpory, aby ich uviedli do súladu s týmto nariadením bez toho, aby museli nutne rušiť svoje súčasné modely priamych platieb.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  V dôsledku postupného začlenenia rôznych sektorov do režimu jednotnej platby a následného obdobia na prispôsobenie poskytnutého poľnohospodárom je čoraz zložitejšie odôvodniť existenciu výrazných individuálnych rozdielov vo výške podpory na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia historických údajov. Priama podpora príjmov by sa preto mala medzi členské štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to obmedzením viazanosti na historické údaje a so zreteľom na celkové súvislosti v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy a náklady vstupov, by sa úrovne priamej podpory na hektár mali postupne upravovať. Všetky členské štáty s priamymi platbami pod úrovňou 90 % priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich súčasnou úrovňou a touto úrovňou o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným dielom financovať všetky členské štáty s priamymi platbami nad priemer Únie. Všetky platobné nároky aktivované v roku 2019 v členskom štáte alebo v regióne by okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas prechodného obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým finančným dôsledkom pre poľnohospodárov by však členské štáty, ktoré využívali režim jednotnej platby, a najmä historický model, mali mať možnosť pri výpočte hodnoty platobných nárokov v prvom roku uplatňovania nového režimu čiastočne zohľadniť historické faktory. Diskusia o budúcom viacročnom finančnom rámci na obdobie, ktoré začína v roku 2021, by sa mala zamrať aj na ciele úplnej konvergencie prostredníctvom rovnakého rozdelenia priamej podpory v celej Európskej únii počas uvedeného obdobia.
(21)   Okrem zbližovania podporných platieb na vnútroštátnej a regionálnej úrovni je potrebné tiež prispôsobiť vnútroštátne prostriedky na priame platby tak, aby sa v členských štátoch, v ktorých je výška priamych platieb na hektár nižšia ako 70 % priemeru Únie, tento rozdiel oproti priemeru zmenšil o 30 %. V členských štátoch, v ktorých sa výška priamych platieb pohybuje od 70 % do 80 % priemeru, by sa mal rozdiel znížiť o 25 %, a v členských štátoch, v ktorých je táto výška vyššia ako 80 % priemeru, by sa mal tento rozdiel znížiť o 10 %. Po uplatnení týchto mechanizmov by žiadny členský štát nemal dostávať menej ako 55 % priemeru Únie v roku 2014 a 75 % priemeru Únie v roku 2019. V prípade členských štátov, v ktorých je výška pomoci vyššia ako priemer Únie, by snaha o zblíženie výšky pomoci nemala viesť k jej zníženiu pod priemer. Toto zbližovanie by mali pomerným dielom financovať všetky členské štáty s priamymi platbami nad priemer Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)  Okrem konvergencie podporných platieb na vnútroštátnej a regionálnej úrovni je potrebné tiež prispôsobiť vnútroštátne prostriedky na priame platby tak, aby sa v členských štátoch, v ktorých je výška priamych platieb na hektár nižšia ako 70 % priemeru Únie, tento rozdiel oproti priemeru znížil o 30 %. V členských štátoch, v ktorých sa výška priamych platieb pohybuje od 70 % do 80 % priemeru, by sa mal rozdiel znížiť o 25 %, a v členských štátoch, v ktorých je táto výška vyššia ako 80 % priemeru, by sa mal tento rozdiel znížiť o 10 %. Po vykonaní týchto úprav by výška prijatých priamych platieb v žiadnom členskom štáte nemala byť nižšia ako 65 % priemeru Únie. V prípade členských štátov, v ktorých sú úrovne platieb vyššie ako priemer Únie, by snaha o zblíženie výšky pomoci nemala viesť k jej zníženiu pod priemer. Toto zbližovanie by mali pomerným dielom financovať všetky členské štáty s priamymi platbami nad priemer Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Skúsenosti získané uplatňovaním režimu jednotnej platby ukazujú, že niektoré jeho hlavné prvky by sa mali zachovať vrátane určovania vnútroštátnych stropov, aby sa zabezpečilo, že celková úroveň podpory neprekročí súčasné rozpočtové obmedzenia. Členské štáty by tiež mali naďalej prevádzkovať národnú rezervu, ktorá by sa mala použiť na uľahčenie účasti nových mladých poľnohospodárov v režime alebo sa môže použiť na zohľadnenie osobitných potrieb v niektorých regiónoch. Pravidlá prechodu a využívania platobných nárokov by sa mali zachovať, ale tam, kde je to možné, zjednodušiť.
(22)  Zo skúseností získaných uplatňovaním režimu jednotnej platby vyplýva, že niektoré jeho hlavné prvky by sa mali zachovať vrátane určovania vnútroštátnych stropov, aby sa zabezpečilo, že celková úroveň podpory neprekročí súčasné rozpočtové obmedzenia. Členské štáty by tiež mali aspoň v prvom roku uplatňovania nového režimu základných platieb naďalej prevádzkovať národnú rezervu, ktorú možno spravovať regionálne a ktorá by sa mala použiť na uľahčenie účasti mladých poľnohospodárov a nových poľnohospodárov v režime alebo sa môže použiť na zohľadnenie osobitných potrieb v niektorých regiónoch. Pravidlá prechodu a využívania platobných nárokov by sa mali zachovať, ale tam, kde je to možné, zjednodušiť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Členským štátom by sa malo umožniť stanoviť koeficient zníženia, ktorý by bolo možné nastaviť na nulovú hodnotu, aby mali možnosť zmenšiť plochy s nižším výnosovým potenciálom alebo plochy používané na špecifickú výrobu, na ktoré možno poskytnúť podporu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  S cieľom zaručiť ochranu práv príjemcov a s cieľom objasniť osobitné situácie, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní režimu základných platieb, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu na účelu prijímania pravidiel týkajúcich sa oprávnenosti a prístupu poľnohospodárov k režimu základných platieb v prípadoch dedičstva a predpokladaného dedičstva, dedičstva, ktoré je v prenájme, zmeny právneho postavenia alebo názvu a zlúčenia alebo rozdelenia podniku; prijímania pravidiel výpočtu hodnoty a počtu alebo zvýšenia hodnoty platobných nárokov v súvislosti s prideľovaním platobných nárokov vrátane pravidiel týkajúcich sa možnosti predbežnej hodnoty a predbežného počtu alebo zvýšenia platobných nárokov na základe žiadosti poľnohospodára, podmienok stanovenia predbežnej a konečnej hodnoty a predbežného a konečného počtu platobných nárokov a prípadov, keď by predajná alebo nájomná zmluva mohla ovplyvniť pridelenie nárokov; prijímania pravidiel stanovenia a výpočtu hodnoty a počtu platobných nárokov získaných z národnej rezervy; prijímania pravidiel v oblasti úpravy jednotkovej hodnoty platobných nárokov pre prípad častí platobných nárokov a kritériá prideľovania platobných nárokov podľa využívania národnej rezervy a poľnohospodárom, ktorí nepožiadali o podporu v roku 2011.
(23)  S cieľom zaručiť ochranu práv príjemcov a s cieľom objasniť osobitné situácie, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní režimu základných platieb, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy na účely prijímania pravidiel týkajúcich sa oprávnenosti a prístupu poľnohospodárov k režimu základných platieb v prípadoch dedičstva a predpokladaného dedičstva, dedičstva, ktoré je v prenájme, zmeny právneho postavenia alebo názvu a zlúčenia alebo rozdelenia podniku; na účely prijímania pravidiel výpočtu hodnoty a počtu alebo zvýšenia hodnoty platobných nárokov v súvislosti s prideľovaním platobných nárokov vrátane pravidiel týkajúcich sa možnosti predbežnej hodnoty a predbežného počtu alebo predbežného zvýšenia platobných nárokov pridelených na základe žiadosti poľnohospodára, ďalej vrátane pravidiel týkajúcich sa podmienok stanovenia predbežnej a konečnej hodnoty a predbežného a konečného počtu platobných nárokov a pravidiel týkajúcich sa prípadov, keď by predajná alebo nájomná zmluva mohla ovplyvniť pridelenie platobných nárokov; na účely prijímania pravidiel stanovenia a výpočtu hodnoty a počtu platobných nárokov získaných z národnej rezervy; prijímania pravidiel v oblasti úpravy jednotkovej hodnoty platobných nárokov pre prípad častí platobných nárokov a kritériá prideľovania platobných nárokov podľa využívania národnej rezervy a poľnohospodárom, ktorí nepožiadali o podporu v období rokov 2009 až 2011.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)
(24a)  Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť, že použijú časť svojich vnútroštátnych stropov na pridelenie doplnkovej každoročnej platby na prvé hektáre pre poľnohospodárov s cieľom lepšie zohľadniť rôznorodosť poľnohospodárskych podnikov vzhľadom na ich hospodársku veľkosť, výber spôsobov výroby a zamestnanosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  Jedným z cieľov novej SPP je zlepšenie ekologickej stránky prostredníctvom povinnej „ekologickej“ zložky priamych platieb, čím sa podporia poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie uplatniteľné v celej Únii. Na tento účel by členské štáty mali použiť časť svojho vnútroštátneho stropu na priame platby, aby k základným platbám poskytli ročné platby na povinné postupy poľnohospodárov, ktorých prioritou je plnenie cieľov environmentálnej politiky a politiky v oblasti klímy. Uvedené postupy by mali mať podobu jednoduchých, všeobecných, nezmluvných a ročných aktivít, ktoré presahujú krížové plnenie a súvisia s poľnohospodárstvom, ako napríklad diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých trávnatých plôch a oblasti ekologického záujmu. Povinná povaha uvedených postupov by sa mala týkať aj poľnohospodárov, ktorých podniky sa čiastočne alebo celkom nachádzajú v oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva, pokiaľ sú uvedené postupy v súlade s cieľmi uvedených smerníc. Poľnohospodári spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali využívať výhody vyplývajúce z „ekologickej“ zložky bez toho, aby museli spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom na uznaný environmentálny prínos systémov ekologického poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k sankciám na základe článku 65 nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR].
(26)  Jedným z cieľov novej SPP je zlepšenie ekologickej stránky. Na tento účel by členské štáty mali použiť časť svojho vnútroštátneho stropu na priame platby, aby poskytli ročné platby na povinné postupy poľnohospodárov, ktorých prioritou je plnenie cieľov politiky v oblasti zmeny klímy a politiky v oblasti životného prostredia. Uvedené postupy by mali mať podobu jednoduchých, všeobecných, nezmluvných a ročných aktivít, ktoré presahujú krížové plnenie a súvisia s poľnohospodárstvom, ako napríklad diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých trávnatých plôch a trvalých pasienkov a oblasti ekologického záujmu. Poľnohospodári spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91, príjemcovia agro-environmentálnych platieb súvisiacich s klímou stanovených v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. [...] [RDR] a poľnohospodári, ktorých podniky sa nachádzajú v oblastiach siete Natura 2000, by mali využívať výhody vyplývajúce z „ekologickej“ zložky bez toho, aby museli spĺňať akékoľvek iné povinnosti. Za určitých okolností by „ekologickú“ zložku mali byť schopní využívať aj poľnohospodári, ktorých podnik je certifikovaný podľa vnútroštátnych environmentálnych certifikačných systémov. Poľnohospodári by mali byť oslobodení od povinnosti diverzifikácie plodín a od povinností súvisiacich s oblasťami ekologického záujmu, ak aspoň 75 % ich poľnohospodárskeho podniku pokrývajú trvalé trávnaté plochy, trvalé pasienky alebo plochy s plodinami pod vodou. Táto výnimka by sa mala uplatňovať len v prípade, že orná pôda na zvyšnej časti poľnohospodárskej pôdy, na ktorú možno poskytnúť podporu, nepresahuje 50 hektárov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú trvalým trávnym porastom v tomto stave poľnohospodári udržiavali, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu na účely prijatia pravidiel týkajúcich sa uplatňovania uvedeného opatrenia.
(28)  S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami v tomto stave členské štáty udržiavali, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy na účely prijatia pravidiel týkajúcich sa uplatňovania uvedeného opatrenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  S cieľom zabezpečiť účinné a jednotné vykonávanie opatrenia týkajúceho sa oblasti ekologického záujmu a zároveň jeho prispôsobenie osobitostiam členských štátov, súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiuna účely podrobnejšieho vymedzenia druhov oblastí ekologického záujmu uvedených v danom opatrení a vymedzenia ďalších druhov oblastí ekologického záujmu, ktoré sa môžu zohľadniť pri percentuálnom podiele vzťahujúcom sa na dané opatrenie
(29)  S cieľom zabezpečiť účinné a jednotné vykonávanie opatrenia týkajúceho sa oblasti ekologického záujmu a zároveň jeho prispôsobenie osobitostiam členských štátov, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, čo sa týka podrobnejšieho vymedzenia druhov oblastí ekologického záujmu uvedených v danom opatrení, doplnenia a vymedzenia ďalších druhov oblastí ekologického záujmu, ktoré sa môžu zohľadniť pri percentuálnom podiele vzťahujúcom sa na dané opatrenie, a stanoviť rámec koeficientov rovnováhy pre celú EÚ na účely výpočtu výmer pozostávajúcich z rôznych druhov oblastí ekologického záujmu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29a (nové)
(29a)  V záujme zlepšenia životného prostredia, boja proti zmene klímy a zlepšenia agronomických podmienok by Komisia mala bezodkladne predložiť strategický plán dodávok rastlinných bielkovín, čo Únii tiež umožní znížiť svoju obrovskú závislosť od dodávok z vonkajších zdrojov. V pláne by sa malo zabezpečiť viac olejnatých bielkovinových plodín a strukovín, ktoré by sa mali pestovať v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, mal by sa zároveň podporiť agronomický výskum vhodných a produktívnych odrôd.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  V jasne stanovených prípadoch by mali mať členské štáty možnosť použiť časť svojich vnútroštátnych stropov na priame platby v prípade viazanej podpory v určitých sektoroch. Prostriedky, ktoré možno použiť na akúkoľvek viazanú podporu, je potrebné obmedziť na príslušnú úroveň, pričom by sa poskytnutie tejto podpory malo umožniť v členských štátoch alebo v ich konkrétnych regiónoch s osobitnou situáciou, v ktorých sú osobitné druhy poľnohospodárstva alebo osobitné poľnohospodárske sektory obzvlášť dôležité z hospodárskych, environmentálnych a/alebo sociálnych dôvodov. Členské štáty by mali mať možnosť využiť na túto podporu až 5 % svojho vnútroštátneho stropu alebo 10 % v prípade, ak úroveň viazanej podpory aspoň v jednom roku za obdobie 2010-2013 prekročila 5 %. V riadne odôvodnených prípadoch, v ktorých sa preukázali určité citlivé potreby regiónu, a po schválení Komisiou by členské štáty mali byť oprávnené použiť viac ako 10 % svojho vnútroštátneho stropu. Viazaná podpora by sa mala poskytovať len do tej miery, ktorá je nevyhnutná na vytvorenie stimulu na udržanie súčasnej úrovne výroby v týchto regiónoch. Táto podpora by mala byť dostupná aj pre poľnohospodárov, ktorí majú 31. decembra 2013 osobitné platobné nároky pridelené na základe nariadenia (ES) č. 1782/2003 a nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorí nemajú hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, potrebné na aktivovanie platobných nárokov. Pokiaľ ide o schvaľovanie dobrovoľnej viazanej podpory prekračujúcej 10 % ročného vnútroštátneho stropu stanoveného pre jednotlivé členské štáty, Komisia by ďalej mala byť oprávnená prijímať vykonávacie akty bez toho, aby uplatnila nariadenie (EÚ) č. 182/2011.
(33)  V jasne stanovených prípadoch by mali mať členské štáty možnosť použiť časť svojich vnútroštátnych stropov na priame platby na účely viazanej podpory v určitých sektoroch. Zdroje, ktoré možno použiť na akúkoľvek viazanú podporu, by sa mali obmedziť na primeranú úroveň, pričom by sa poskytnutie tejto podpory malo umožniť v členských štátoch alebo v ich konkrétnych regiónoch, ktoré čelia osobitnej situácii a v ktorých sú osobitné druhy poľnohospodárskej činnosti alebo osobitné poľnohospodárske sektory obzvlášť dôležité z hospodárskych, environmentálnych a/alebo sociálnych dôvodov. Členské štáty by mali mať možnosť využiť na túto podporu až 15 % svojho vnútroštátneho stropu. Tento percentuálny podiel môže byť zvýšený o tri percentuálne body pre tie členské štáty, ktoré sa rozhodnú použiť aspoň 3 % svojho vnútroštátneho stropu na účely podpory pestovania bielkovinových plodín. Viazaná podpora by sa mala poskytovať len do tej miery, ktorá je nevyhnutná na vytvorenie stimulu na udržanie súčasnej úrovne výroby v týchto regiónoch, s výnimkou prípadov, keď je účel podpory environmentálnej povahy. Táto podpora by mala byť dostupná aj pre poľnohospodárov, ktorí sú k 31. decembru 2013 držiteľmi osobitných platobných nárokov pridelených na základe nariadenia (ES) č. 1782/2003 a nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorí nemajú hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, potrebné na aktivovanie platobných nárokov. Pokiaľ ide o schvaľovanie dobrovoľnej viazanej podpory, Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Mal by sa zaviesť jednoduchý a špecifický režim pre malých poľnohospodárov s cieľom znížiť administratívne náklady spojené s riadením a kontrolovaním priamej podpory. Na tento účel je potrebné zaviesťpaušálne platby, ktoré nahradia všetky priame platby. Mali by sa zaviesť pravidlá na zjednodušenie formálnych náležitostí, a to, okrem iného, znížením povinností uložených malým poľnohospodárom, napríklad v oblasti podávania žiadostí o podporu, poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie, krížového plneniakontrol ustanovených v nariadení (EÚ) č. [...] [HRZ] bez toho, aby sa ohrozilo splnenie celkových cieľov reformy, pričom sa rozumie, že sa na malých poľnohospodárov uplatňujú právne predpisy Únie uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. [...] [HZR]. Cieľom uvedeného režimu by malo byť podporovať existujúcu poľnohospodársku štruktúru malých poľnohospodárskych podnikov v Únii bez toho, aby sa tým bránilo vývoju smerom k iným konkurencieschopnejším štruktúram. Z tohto dôvodu by sa prístup k tomuto režimu mal obmedziť na existujúce podniky.
(38)  Členské štáty by mali mať možnosť zaviesť jednoduchý a špecifický režim pre malých poľnohospodárov s cieľom znížiť administratívne náklady spojené s riadením a kontrolovaním priamej podpory. Na tento účel by sa členským štátom malo umožniť stanoviť paušálnu platbualebo pevnú ročnú platbu na príjemcu, ktoré nahradia všetky priame platby. Poľnohospodári s ročnými platbami nepresahujúcimi 1 500 EUR by mali byť automaticky zaradení do tohto režimu. Malo by byť možné zaviesť pravidlá na zjednodušenie formálnych náležitostí, a to, okrem iného, znížením povinností uložených malým poľnohospodárom, napríklad pokiaľ ide o podávanie žiadostí o podporu, poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, krížové plneniekontrolu, ktoré sa ustanovujú v nariadení (EÚ) č. [...] [HRZ], bez toho, aby sa ohrozilo splnenie celkových cieľov reformy, pričom je zrejmé, že na malých poľnohospodárov sa uplatňujú právne predpisy Únie uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. [...] [HZR]. Cieľom uvedeného režimu by malo byť podporovať existujúcu poľnohospodársku štruktúru malých poľnohospodárskych podnikov v Únii bez toho, aby sa tým bránilo vývoju smerom k iným konkurencieschopnejším štruktúram. Z tohto dôvodu by sa prístup k tomuto režimu mal obmedziť na existujúce podniky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  V záujme zjednodušenia a s cieľom zohľadniť osobitné podmienky veľmi vzdialených regiónov by sa priame platby v týchto regiónoch mali riadiť v rámci podporných programov stanovených nariadením (ES) č. 247/2006. V dôsledku toho by sa ustanovenia v tomto nariadení týkajúce sa režimu základných platieb a súvisiacich platieb, ako aj viazanej podpory nemali uplatňovať na tieto regióny.
(40)  V záujme zjednodušenia a s cieľom zohľadniť osobitné podmienky najvzdialenejších regiónov by sa priame platby v týchto regiónoch mali riadiť v rámci podporných programov stanovených nariadením (ES) č. 247/2006. V dôsledku toho by sa ustanovenia v tomto nariadení týkajúce sa režimu základných platieb a súvisiacich platieb, ako aj viazanej podpory nemali uplatňovať na tieto regióny. Je však potrebné posúdiť vplyv, ktorý by akákoľvek zmena tohto nariadenia mohla mať na príslušné regióny.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 a (nové)
(40a)  V niektorých izolovaných oblastiach vyžaduje rozmanitosť poľnohospodárskeho odvetvia spoločne s neúčinnými výrobnými systémami používanie osobitných nástrojov poľnohospodárskej politiky, s ktorými má Únia dostatočné skúsenosti, aby bolo odvetvie viac orientované na trh, znížil sa vplyv upúšťania od poľnohospodárskych činností na životné prostredie a zachovali sa vidiecke spoločenstvá v súlade s cieľom udržateľnosti. Mali by sa do hĺbky preskúmať osobitné opatrenia pre tie ostrovné oblasti Únie, ktoré sa vyznačujú podobnými znakmi ako oblasti, v ktorých sa už takéto nástroje poľnohospodárskej politiky úspešne osvedčili.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
(43)  V záujme posilnenia ich politiky rozvoja vidiek aby sa členským štátom mala dať možnosť presunúť finančné prostriedky z ich stropu pre priame platby do ich podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka. Zároveň by sa členským štátom, v ktorých úroveň priamej platby zostáva nižšia ako 90 % priemernej úrovne podpory v Únii, mala dať možnosť presunúť finančné prostriedky z ich podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka do ich stropu pre priame platby. Takáto voľba by sa mala v rámci určitých obmedzení vykonať jedenkrát na celé obdobie uplatňovania tohto nariadenia.
(43)  Členským štátom by sa v záujme posilnenia ich politiky rozvoja vidieka mala dať možnosť presunúť finančné prostriedky z ich stropu pre priame platby do ich podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka. Všetky členské štáty by mali mať možnosť tento presun zvýšiť o sumu úmernú sumám, ktoré neboli vyčerpané na ekologizáciu, s cieľom poskytnúť ďalšiu podporu na agro-environmentálne opatrenia súvisiace s klímou. Zároveň by sa členským štátom, v ktorých úroveň priamej platby zostáva nižšia ako 90 % priemernej úrovne podpory v Únii, mala dať možnosť presunúť finančné prostriedky z ich podpory vyčlenenej na rozvoj vidieka do ich stropu pre priame platby. Takáto voľba by sa mala v rámci určitých obmedzení vykonať a prehodnotiť do 1. augusta 2015 alebo 1. augusta 2017.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b – bod iii a (nový)
iiia) nového režimu platieb financovaného Úniou pre včelstvá vo včelárskom odvetví,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2
Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 55 na účely zmeny doplnenia zoznamu režimov podpory uvedeného v prílohe I.

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty, ktorými sa mení a dopĺňa zoznam režimov podpory uvedený v prílohe I, a to v takom rozsahu, ktorý je potrebný na zohľadnenie nových legislatívnych aktov o režimoch podpory prijatých po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – zarážka 1
- pestovanie poľnohospodárskych produktov vrátane zberu alebo chov vrátane dojenia a šľachtenia zvierat a chovu zvierat na poľnohospodárske účely,
poľnohospodárska výroba, ktorá zahŕňa pestovanie poľnohospodárskych produktov vrátane zberu alebo chov vrátane dojenia a šľachtenia zvierat a chovu zvierat na poľnohospodárske účely,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – zarážka 2
– udržiavanie poľnohospodárskej plochy v stave, v ktorom je vhodná na pastvu alebo pestovanie bez ďalších prípravných činností presahujúcich tradičné poľnohospodárske postupy a stroje, alebo
– udržiavanie poľnohospodárskej plochy v stave, v ktorom je vhodná na pastvu alebo pestovanie, pričom takéto udržiavanie znamená v prípade poľnohospodárskych plôch prirodzene ponechaných v takomto stave minimálnu činnosť, ktorú stanovia členské štáty,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – zarážka 3
– vykonávanie minimálnej činnosti na poľnohospodárskych plochách prirodzenie ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, pričom túto činnosť musia členské štáty stanoviť,
vykonávanie minimálnej činnosti, ktorá v náležitých prípadoch vychádza z minimálnej hustoty chovu, na poľnohospodárskych plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, pričom túto činnosť musia členské štáty stanoviť,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e
e) „poľnohospodárska plocha“ je akákoľvek plocha, ktorú zaberá orná pôda, trvalé trávnaté plochy alebo trvalé plodiny,
e) „poľnohospodárska plocha“ je akákoľvek plocha, ktorú zaberá orná pôda, trvalé trávnaté plochy a trvalé pasienky alebo trvalé plodiny,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g
g) „trvalé plodiny“ sú plodiny pestované mimo osevného postupu okrem trvalých trávnatých plôch, ktoré zaberajú pôdu počas piatich rokov alebo dlhšie a opakovane produkujú úrodu vrátane škôlok a mladiny s krátkodobým striedaním,
g) „trvalé plodiny“ sú plodiny pestované mimo osevného postupu okrem trvalých trávnatých plôch a trvalých pasienkov, ktoré zaberajú pôdu počas piatich rokov alebo dlhšie a opakovane produkujú úrodu vrátane škôlok, tradičných sadov a mladiny s krátkodobým striedaním,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno h
h) „trvalé trávnaté plochy“ predstavujú pôdu využívanú na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), ktorá nebola zahrnutá do systému striedania plodín v podniku päť rokov alebo dlhšie, môžu sem patriť aj iné druhy vhodné na pastvu pod podmienkou, že trávy a iné rastlinné krmivá zostávajú v prevahe,
h) „trvalé trávnaté plochy a trvalé pasienky“ predstavujú pôdu využívanú na pestovanie rastlinných krmív, kríkov a/alebo stromov či iných druhov vhodných na pastvu (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), ktorá nie je zahrnutá do systému striedania plodín v podniku a nie je oraná sedem rokov alebo dlhšie, môžu sem patriť aj iné prvky, ktoré majú význam z hľadiska charakterizácie pôdy ako tradičnej pastviny,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno i
i) „trávy alebo iné rastlinné krmivá“ sú všetky bylinné rastliny, ktoré zvyčajne rastú na prirodzených pasienkoch alebo sú zahrnuté v zmesiach osiva pre pasienky alebo lúky v členskom štáte (aj nevyužívané na spásanie zvieratami).
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno j a (nové)
ja) „tradičné ovocné sady“ sú plochy, na ktorých rastú ovocné stromy a ktoré majú environmentálny a kultúrny význam,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a
a) ustanovenia podrobnejšieho vymedzenia v súvislosti s prístupom k podpore podľa tohto nariadenia,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno b
b) stanovenia rámca, v ktorom členské štáty vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba uskutočniť na plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie,
b) stanovenia kritérií, v rámci ktorých členské štáty majú vymedziť minimálne činnosti, ktoré sa majú vykonávať na plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c
c) stanovenia kritérií, ktoré poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo považovať, že dodržali povinnosť zachovania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, ako sa uvádza v odseku 1 písm. c),
c) stanovenia rámca, v ktorom majú členské štáty vymedziť kritériá, ktoré poľnohospodári musia splniť, aby sa povinnosť zachovania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, ako sa uvádza v odseku 1 písm. c), považovala za splnenú,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d
d) stanovenia kritérií s cieľom určiť prevahu tráv a iných rastlinných krmív na účely odseku 1 písm. h).
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
2.  Pre každý členský štát a za každý rok sa ako podpora Únie na opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka financovaných z EPFRV podľa ustanovení nariadenia (EÚ) č. [...] [RDR] sprístupní odhadovaný produkt obmedzenia uvedený v článku 11, ktorý predstavuje rozdiel medzi vnútroštátnymi stropmi uvedenými v prílohe II, ku ktorým sa pridáva suma dostupná v súlade s článkom 44, a čistými stropmi uvedenými v prílohe III.
2.  Pre každý členský štát a za každý rok sa ako podpora Únie na opatrenia, ktoré zvolí členský štát v rámci programov rozvoja vidieka financovaných z EPFRV podľa ustanovení nariadenia (EÚ) č. [...] [RDR], sprístupní odhadovaný produkt obmedzenia uvedený v článku 11, ktorý predstavuje rozdiel medzi vnútroštátnymi stropmi uvedenými v prílohe II, ku ktorým sa pridáva suma dostupná v súlade s článkom 44, a čistými stropmi uvedenými v prílohe III.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Miera úprav určená v súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR] sa uplatňuje len na priame platby nad 5 000 EUR, ktoré sa poľnohospodárom majú prideliť v príslušnom kalendárnom roku.
1.  Miera úprav určená v súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR] sa uplatňuje na všetky priame platby, ktoré sa poľnohospodárom majú prideliť v príslušnom kalendárnom roku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  Komisia je oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 55 v oblasti pravidiel základu na výpočet znížení, ktorý členské štáty uplatňujú na poľnohospodárov podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 9
Článok 9

Článok 9

Aktívny poľnohospodár

Aktívny poľnohospodár

1.  Fyzickým ani právnickým osobám, ani skupinám fyzických alebo právnických osôb sa neposkytnú priame platby, ak sa uplatňuje jedna z týchto situácií:
1.  Členské štáty vypracujú právny rámec a vymedzenia pojmov na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií na zabezpečenie toho, aby sa v prípade potreby priame platby poskytovali len poľnohospodárom, ktorých poľnohospodárske plochy sú prevažne plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie pod podmienkou, že na týchto plochách vykonávajú minimálnu činnosť, ktorú členské štáty stanovili v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c).
a) ročná výška priamych platieb je menej ako 5 % súčtu príjmov, ktoré získali z nepoľnohospodárskych činností za posledné účtovné obdobie, alebo
b) ich poľnohospodárske plochy sú prevažne plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie a uvedené osoby na uvedených plochách nevykonávajú minimálnu činnosť, ktorú členské štáty stanovili v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c).
Subjekty, ako sú dopravné spoločnosti, letiská, realitné spoločnosti, spoločnosti spravujúce športoviská, prevádzkovatelia kempov a ťažobné spoločnosti či ďalšie nepoľnohospodárske podniky, ktoré na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií náležite vymedzia členské štáty, nemôžu byť a priori považované za aktívnych poľnohospodárov, ani byť príjemcami akýchkoľvek priamych platieb. Členské štáty môžu rozhodnúť, že tieto subjekty si môžu uplatniť nárok na platby, ak predložia overiteľný dôkaz, že ich poľnohospodárska činnosť tvorí podstatnú časť ich celkovej hospodárskej činnosti alebo že hlavný predmet podnikania alebo predmet činnosti ich spoločnosti spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej činnosti.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť doplniť do svojho zoznamu subjektov, ktoré si môžu uplatniť nárok, iné subjekty, ako sú subjekty uvedené v druhom pododseku, alebo ich z tohto zoznamu vyňať, ak o tom náležite informujú Komisiu a poskytnú objektívne a nediskriminačné odôvodnenie svojho rozhodnutia.

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje na poľnohospodárov, ktorí získali menej než 5 000 EUR formou priamych platieb za predchádzajúci rok.
2.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať tento článok na poľnohospodárov, ktorí získali menej než 5 000 EUR formou priamych platieb za predchádzajúci rok.
3.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 55 na účely ustanovenia:
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty na účely ustanovenia kritérií na stanovenie toho, kedy sa má poľnohospodárska plocha poľnohospodára považovať prevažne za plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie.
a) kritérií na stanovenie výšky priamych platieb relevantných na účel odsekov 1 a 2, najmä v prvok roku pridelenia platobných nárokov v prípade, že hodnota platobných nárokov ešte nie je definitívne stanovená, ako aj pre nových poľnohospodárov,
b) výnimiek z pravidla, že príjmy za posledné účtovné obdobie sa majú zohľadniť v prípade, ak uvedené čísla nie sú k dispozícii, a
c) kritérií na stanovenie toho, kedy sa poľnohospodárska plocha poľnohospodára má považovať hlavne za plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – zarážka 3 a (nová)
– suma získaná po uplatnení uvedeného zníženia sa ohraničí stropom 300 000 EUR.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – zarážka 4
- o 100 % pri tranži vyššej ako 300 000 EUR.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 a (nový)
1a.  Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade družstiev ani iných právnických subjektov, ktoré združujú príjemcov priamych platieb a prijímajú a riadia platby predtým, než ich v plnej miere prerozdelia svojim členom, ktorí ako jednotlivci podliehajú odseku 1.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 44 a 105
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
2.  Suma uvedená v odseku 1 sa vypočíta odpočítaním miezd, ktoré v predchádzajúcom roku poľnohospodár skutočne vyplatil a nahlásil vrátane daní a sociálnych príspevkov súvisiacich so zamestnaním, od celkovej sumy priamych platieb, ktorá sa mala pôvodne vyplatiť poľnohospodárovi bez zohľadnenia platieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa kapitoly 2 hlavy III tohto nariadenia.
2.  Suma uvedená v odseku 1 sa vypočíta odpočítaním miezd, ktoré v predchádzajúcom roku poľnohospodár skutočne vyplatil a nahlásil vrátane daní a sociálnych príspevkov súvisiacich so zamestnaním, a tiež nákladov vzniknutých využívaním služieb dodávateľov na určité poľnohospodárske činnosti, od celkovej sumy priamych platieb, ktorá sa mala pôvodne vyplatiť poľnohospodárovi bez zohľadnenia platieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa kapitoly 2 hlavy III tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 a (nový)
3a.  Všetky finančné prostriedky získané postupným znižovaním alebo obmedzením platieb zostanú v regióne alebo členskom štáte, z ktorého boli získané, a použijú sa na opatrenia v rámci druhého piliera.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 14
Článok 14

Článok 14

Pružnosť medzi piliermi

Pružnosť medzi piliermi

1.  Členské štáty môžu pred 1. augustom 2013 rozhodnúť, že sprístupnia dodatočnú podporu až do výšky 10 % svojich vnútroštátnych ročných stropov na kalendárne roky 2014 až 2019 uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu na opatrenia v rámci programov na rozvoj vidieka financovaných z EPFRV, ako je uvedené v nariadení (EÚ) č. [...] [RDR]. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude viac k dispozícii na poskytnutie priamych platieb.
1.  Členské štáty môžu pred 1. augustom 2013 rozhodnúť, že sprístupnia dodatočnú podporu až do výšky 15 % svojich vnútroštátnych ročných stropov na kalendárne roky 2014 až 2019 uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu na opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka financovaných z EPFRV, ako je uvedené v nariadení (EÚ) č. [...] [RDR]. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude viac k dispozícii na poskytnutie priamych platieb.
Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v uvedenom pododseku.

Percento oznámené v súlade s druhým pododsekom je rovnaké pre roky uvedené v prvom pododseku.

1a.  Členské štáty môžu prostriedky, ktoré neboli pridelené na základe uplatnenia článku 33, pridať k prevodom na financovanie opatrení na rozvoj vidieka uvedených v prvom odseku vo forme podpory, ktorú Únia poskytuje na opatrenia v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy v rámci programov rozvoja vidieka, ktoré sú financované z EPFRV v súlade s nariadením (EÚ) č. [...] [RDR].
2.  Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo môžu pred 1. augustom 2013 rozhodnúť, že ako priame platby podľa tohto nariadenia sprístupnia až 5 % sumy vyčlenenej na podporu opatrení v rámci programov na rozvoj vidieka financovaných z EPFRV v období 2015-2020, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. [...] [RDR]. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude viac k dispozícii na podporné opatrenia v rámci programov na rozvoj vidieka.
2.  Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo môžu pred 1. augustom 2013 rozhodnúť, že ako priame platby podľa tohto nariadenia sprístupnia až 10 % sumy vyčlenenej na podporu opatrení v rámci programov rozvoja vidieka financovaných z EPFRV v období 2015 – 2020, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. [...] [RDR]. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude viac k dispozícii na podporné opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka.
Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v uvedenom pododseku.

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného v uvedenom pododseku.

Percento oznámené v súlade s druhým pododsekom je rovnaké pre roky uvedené v odseku 1 prvom pododseku.

2a.  V prípade regionálneho vykonávania sa môžu v každom regióne uplatňovať odlišné percentuálne podiely.
2b.  Členské štáty sa môžu buď do 1. augusta 2015, alebo do 1. augusta 2017 rozhodnúť, že prehodnotia svoje rozhodnutia uvedené v tomto článku s účinnosťou od nasledujúceho roka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek -1 (nový)
- 1.  S cieľom posúdiť novú SPP Komisia do konca roka 2017 preskúma realizáciu reforiem a ich vplyv na životné prostredie a poľnohospodársku výrobu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 15
Režimy podpory uvedené v prílohe I sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté prípadné preskúmanie na základe hospodárskeho vývoja a rozpočtovej situácie realizované kedykoľvek.

Režimy podpory uvedené v prílohe I sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté prípadné preskúmanie na základe hospodárskeho vývoja a rozpočtovej situácie realizované kedykoľvek prostredníctvom legislatívneho aktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 18
Článok 18

Článok 18

Platobné nároky

Platobné nároky

1.  Podpora v rámci režimu základných platieb je dostupná pre poľnohospodárov, ak získajú platobné nároky podľa tohto nariadenia prostredníctvom pridelenia podľa článku 17b ods. 4, prvého pridelenia podľa článku 21, z národnej rezervy podľa článku 23 alebo prevodom podľa článku 27.
1.  Podpora v rámci režimu základných platieb je dostupná pre poľnohospodárov, ak získajú platobné nároky podľa tohto nariadenia prostredníctvom pridelenia podľa článku 17b ods. 4, prvého pridelenia podľa článku 21, z národnej rezervy podľa článku 23 alebo prevodom podľa článku 27.
2.   Platnosť platobných nárokov získaných v rámci režimu jednotnej platby v súlade s nariadením (ES) č.1782/2003 a nariadením (ES) č. 73/2009 uplynie 31. decembra 2013.
2.  Odchylne od odseku 1:
a) členské štáty, ktoré k 31. decembru 2013 uplatňujú režim jednotnej platby na základe regionálneho modelu ustanoveného v článku 59 nariadenia (ES) č. 1782/2003, môžu do 1. augusta 2013 rozhodnúť, že zachovajú platobné nároky, ktoré boli pridelené v súlade s nariadením (ES) č. 1782/2003 a/alebo nariadením (ES) č. 73/2009,
b) členské štáty, ktoré k 31. decembru 2013 uplatňujú režim jednotnej platby na plochu, môžu do 1. augusta 2013 rozhodnúť, že ponechajú v platnosti svoj súčasný režim ako prechodný systém do 31. decembra 2020.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 19
Článok 19

Článok 19

Strop režimu základných platieb

Strop režimu základných platieb

1.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví ročný vnútroštátny strop pre režim základných platieb odpočítaním ročných súm, ktoré sa stanovia v súlade s článkami 33, 35, 37 a 39, z ročného vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
1.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví pre každý členský štát ročný vnútroštátny strop pre režim základných platieb odpočítaním ročných súm, ktoré sa stanovia v súlade s článkami 33, 35, 37 a 39, z ročného vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
2.  Pre každý členský štát a za každý rok sa celková hodnota všetkých pridelených platobných nárokov a národnej rezervy rovná príslušnému vnútroštátnemu stropu, ktorý Komisia schválila podľa odseku 1.
2.  Pre každý členský štát a za každý rok sa celková hodnota všetkých pridelených platobných nárokov a národnej rezervy rovná príslušnému vnútroštátnemu stropu, ktorý Komisia schválila podľa odseku 1.
3.  V prípade úpravy stropu schváleného Komisiou podľa odseku 1 v porovnaní s predchádzajúcim rokom členský štát lineárne zníži alebo zvýši hodnotu všetkých platobných nárokov, aby sa zabezpečil súlad s odsekom 2.
3.  V prípade úpravy stropu schváleného Komisiou podľa odseku 1 v porovnaní s predchádzajúcim rokom členský štát lineárne zníži alebo zvýši hodnotu všetkých platobných nárokov, aby sa zabezpečil súlad s odsekom 2.
Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak je takáto úprava výsledkom uplatňovania článku 17b ods. 2.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak je takáto úprava výsledkom uplatňovania článku 17b ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 20
Článok 20

Článok 20

Regionálne prideľovanie vnútroštátnych stropov

Regionálne prideľovanie vnútroštátnych stropov

1.  Členské štáty môžu pred 1. augustom 2013 rozhodnúť, že budú uplatňovať režim základných platieb na regionálnej úrovni. V takom prípade vymedzia regióny v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, k akým patria napríklad ich poľnohospodárske a hospodárske vlastnosti, regionálny poľnohospodársky potenciál alebo inštitucionálna či administratívna štruktúra.
1.  Členské štáty môžu pred 1. augustom 2013 rozhodnúť, že budú uplatňovať režim základných platieb na regionálnej úrovni. V takom prípade vymedzia regióny v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, ako sú napríklad ich poľnohospodárske a sociálno-ekonomické vlastnosti, regionálny poľnohospodársky potenciál alebo inštitucionálna či administratívna štruktúra.
2.  Členské štáty rozdelia vnútroštátne stropy uvedené v článku 19 ods. 1 medzi regióny v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami.
2.  Členské štáty rozdelia vnútroštátne stropy uvedené v článku 19 ods. 1 medzi regióny v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami.
3.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že podrobia tieto regionálne stropy postupným ročným úpravám podľa vopred určených ročných krokov a v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, k akým patria napríklad poľnohospodársky potenciál alebo environmentálne kritériá.
3.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že podrobia tieto regionálne stropy postupným ročným úpravám podľa vopred určených ročných krokov a v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, k akým patria napríklad poľnohospodársky potenciál alebo environmentálne kritériá.
4.  V rozsahu nevyhnutnom na dodržanie platných regionálnych stropov určených v súlade s odsekom 2 alebo 3 členské štáty lineárne znížia alebo zvýšia hodnotu platobných nárokov vo všetkých svojich regiónoch.
4.  V rozsahu nevyhnutnom na dodržanie platných regionálnych stropov určených v súlade s odsekom 2 alebo 3 členské štáty lineárne znížia alebo zvýšia hodnotu platobných nárokov vo všetkých svojich regiónoch.
5.  Členské štáty oznámia Komisii do 1. augusta 2013 rozhodnutie uvedené v odseku 1 spolu s opatreniami prijatými na účel uplatňovania odsekov 2 a 3.
5.  Členské štáty oznámia Komisii do 1. augusta 2013 rozhodnutie uvedené v odseku 1 spolu s opatreniami prijatými na účel uplatňovania odsekov 2 a 3.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 52 a 161
Návrh nariadenia
Článok 21
Článok 21

Článok 21

Prvé pridelenie platobných nárokov

Prvé pridelenie platobných nárokov

1.  S výhradou odseku 2 sa platobné nároky prideľujú poľnohospodárom, ak požiadajú o pridelenie platobných nárokov v rámci režimu základných platieb do 15. mája 2014, s výnimkou prípadu vyššej moci a výnimočných okolností.
1.  S výhradou odseku 2 tohto článku a bez toho, aby bol dotknutý článok 18 ods. 2, sa platobné nároky prideľujú poľnohospodárom, ak požiadajú o pridelenie platobných nárokov v rámci režimu základných platieb do 15. mája 2014, s výnimkou prípadu vyššej moci a výnimočných okolností.
2.  Poľnohospodári, ktorí v roku 2011, alebo v prípade Chorvátska v roku 2013, aktivovali aspoň jeden platobný nárok v rámci režimu jednotnej platby alebo požiadali o podporu v rámci režimu jednotnej platby na plochu, oboje v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009, dostanú platobné nároky prvý rok uplatňovania režimu základnej platby pod podmienkou, že sú oprávnení získať priame platby v súlade s článkom 9.
2.  Poľnohospodári, ktorí:
– v niektorom z troch rokov 2009, 2010 alebo 2011, podľa rozhodnutia členského štátu, alebo v prípade Chorvátska v roku 2013, aktivovali aspoň jeden platobný nárok v rámci režimu jednotnej platby alebo požiadali o podporu v rámci režimu jednotnej platby na plochu, oboje v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009, alebo
– v roku 2012 dostali platobné nároky v zmysle článku 41 a 63 nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo
predložili dôkazy o aktívnej poľnohospodárskej výrobe a ktorí v roku 2011 vykonávali pestovanie poľnohospodárskych produktov vrátane zberu alebo chov vrátane dojenia a šľachtenia zvierat alebo chovali zvieratá na poľnohospodárske účely, dostanú platobné nároky prvý rok uplatňovania režimu základnej platby pod podmienkou, že sú oprávnení získať priame platby v súlade s článkom 9.
Odchylne od prvého pododseku poľnohospodári získanú platobné nároky prvý rok uplatňovania režimu základných platieb pod podmienku, že sú oprávnení získať priame platby v súlade s článkom 9 a že v roku 2011:

Odchylne od prvého pododseku poľnohospodári získanú platobné nároky prvý rok uplatňovania režimu základných platieb pod podmienku, že sú oprávnení získať priame platby v súlade s článkom 9 a že v roku 2011:

a) v rámci režimu jednotnej platby neaktivovali žiaden nárok, ale vyrábali výlučne ovocie, zeleninu a/alebo pestovali výlučne vinič,
a) v rámci režimu jednotnej platby neaktivovali žiaden nárok, ale produkovali výlučne ovocie, zeleninu, semená a konzumné zemiaky, okrasné plodiny a/alebo pestovali výlučne vinič,
b) v rámci režimu jednotnej platby na plochu nepožiadali o žiadnu podporu a mali len poľnohospodársku pôdu, ktorá nebola v dobrom poľnohospodárskom stave k 30. júnu 2003, ako je ustanovené v článku 124 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009,
b) v rámci režimu jednotnej platby na plochu nepožiadali o žiadnu podporu a mali len poľnohospodársku pôdu, ktorá nebola v dobrom poľnohospodárskom stave k 30. júnu 2003, ako je ustanovené v článku 124 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009,
Okrem prípadov vyššej moci alebo výnimočných okolností sa počet platobných nárokov pridelených poľnohospodárovi rovná počtu hektárov, na ktoré je možné poskytnúť podporu v zmysle článku 25 ods. 2 a ktoré poľnohospodár nahlási v súlade s článkom 26 ods. 1 na rok 2014.

Okrem prípadov vyššej moci alebo výnimočných okolností sa počet platobných nárokov pridelených poľnohospodárovi rovná počtu hektárov, na ktoré je možné poskytnúť podporu v zmysle článku 25 ods. 2 a ktoré poľnohospodár nahlási v súlade s článkom 26 ods. 1 na rok 2014.

Odchylne od predchádzajúceho pododseku, ak celkový počet hektárov nahlásených v členskom štáte v súlade s článkom 26 ods. 1 na rok 2014 znamená zvýšenie celkového počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených v roku 2009 v súlade s článkom 35 nariadenia (ES) č. 73/2009 o viac ako 45 %, členské štáty môžu obmedziť počet platobných nárokov, ktoré sa majú vyčleniť v roku 2014, na 145 % celkového počtu hektárov nahlásených v roku 2009 v súlade s článkom 35 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Ak sa využije táto možnosť, členské štáty vyčlenia znížený počet platobných nárokov poľnohospodárom, ktorý sa vypočíta uplatnením proporčného zníženia na dodatočný počet hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených každým poľnohospodárom v roku 2014 v porovnaní s počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, v súlade s článkom 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, ktorý uviedol v žiadosti o pomoc v roku 2011 v súlade s článkom 19. nariadenia (ES) č. 73/2009.

3.  V prípade predaja alebo prenájmu svojho podniku alebo jeho časti fyzické alebo právnické osoby spĺňajúce ustanovenia odseku 2 môžu prostredníctvom zmluvy podpísanej pred 15. májom 2014 previesť právo na získanie platobných nárokov podľa odseku 1 len na jedného poľnohospodára pod podmienkou, že tento poľnohospodár spĺňa podmienky ustanovené v článku 9.
3.  V prípade predaja, zlúčenia, rozdelenia alebo prenájmu svojho podniku, alebo jeho časti poľnohospodári spĺňajúci ustanovenia odseku 2 môžu prostredníctvom zmluvy podpísanej pred 15. májom 2014 previesť právo na získanie platobných nárokov podľa odseku 1 len na poľnohospodárov, ktorí získajú podnik alebo jeho časť, pod podmienkou, že títo poľnohospodári spĺňajú podmienky ustanovené v článku 9.
4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme pravidlá týkajúce sa žiadostí o pridelenie platobných nárokov, ktoré sa podávajú v roku pridelenia platobných nárokov, v prípade že uvedené platobné nároky ešte nie sú definitívne stanovené a že uvedené prideľovanie ovplyvňujú osobitné okolnosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme pravidlá týkajúce sa žiadostí o pridelenie platobných nárokov, ktoré sa podávajú v roku pridelenia platobných nárokov, v prípade že uvedené platobné nároky ešte nie sú definitívne stanovené a že uvedené prideľovanie ovplyvňujú osobitné okolnosti. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 22
Článok 22

Článok 22

Hodnota platobných nárokov a konvergencia

Hodnota platobných nárokov a konvergencia

1.  Za každý príslušný rok sa vypočíta jednotková hodnota platobných nárokov vydelením vnútroštátneho alebo regionálneho stropu stanoveného v článkoch 19 alebo 20 po uplatnení lineárneho zníženia ustanoveného v článku 23 ods. 1 počtom platobných nárokov pridelených na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni podľa článku 21 ods. 2 na rok 2014.
1.  Za každý príslušný rok sa vypočíta jednotková hodnota platobných nárokov vydelením vnútroštátneho alebo regionálneho stropu stanoveného v článkoch 19 alebo 20 po uplatnení lineárneho zníženia ustanoveného v článku 23 ods. 1 počtom platobných nárokov pridelených na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni podľa článku 21 ods. 2 na rok 2014.
2.  Členské štáty, ktoré uplatňovali režim jednotnej platby ustanovený v nariadení (ES) č. 73/2009, môžu obmedziť výpočet jednotkovej hodnoty platobných nárokov stanovenej v odseku 1 na sumu zodpovedajúcu minimálne 40 % vnútroštátneho alebo regionálneho stropu stanoveného v článkoch 19 alebo 20 po uplatnení lineárneho zníženia ustanoveného v článku 23 ods. 1.
2.  Členské štáty, ktoré uplatňovali režim jednotnej platby ustanovený v nariadení (ES) č. 73/2009, môžu obmedziť výpočet jednotkovej hodnoty platobných nárokov stanovenej v odseku 1 na sumu zodpovedajúcu minimálne 10 % vnútroštátneho alebo regionálneho stropu stanoveného v článkoch 19 alebo 20 po uplatnení lineárneho zníženia ustanoveného v článku 23 ods. 1.
3.  Členské štáty využívajúce možnosť ustanovenú v odseku 2 použijú časť stropu zostávajúcu po uplatnení uvedeného odseku na zvýšenie hodnoty platobných nárokov v prípadoch, keď je celková hodnota platobných nárokov v držbe poľnohospodára v rámci režimu základných platieb vypočítaná v súlade s odsekom 2 nižšia ako celková hodnota platobných nárokov vrátane osobitných nárokov, ktoré má poľnohospodár 31. decembra 2013 v rámci režimu jednotnej platby v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009. Na tento účel sa vnútroštátna alebo regionálna jednotková hodnota každého platobného nároku príslušného poľnohospodára zvýši o podiel rozdielu medzi celkovou hodnotou platobných nárokov v rámci režimu základných platieb vypočítanou podľa odseku 2 a celkovou hodnotou platobných nárokov vrátane osobitných nárokov, ktoré má poľnohospodár 31. decembra 2013 v rámci režimu jednotnej platby v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009.
3.  Členské štáty využívajúce možnosť ustanovenú v odseku 2 použijú časť stropu zostávajúcu po uplatnení uvedeného odseku na zvýšenie hodnoty platobných nárokov v prípadoch, keď je celková hodnota platobných nárokov v držbe poľnohospodára v rámci režimu základných platieb vypočítaná v súlade s odsekom 2 nižšia ako celková hodnota platobných nárokov vrátane osobitných nárokov, ktoré má poľnohospodár 31. decembra 2013 v rámci režimu jednotnej platby v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009. Na tento účel sa vnútroštátna alebo regionálna jednotková hodnota každého platobného nároku príslušného poľnohospodára zvýši o podiel rozdielu medzi celkovou hodnotou platobných nárokov v rámci režimu základných platieb vypočítanou podľa odseku 2 a celkovou hodnotou platobných nárokov vrátane osobitných nárokov, ktoré má poľnohospodár 31. decembra 2013 v rámci režimu jednotnej platby v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009.
Pri výpočte zvýšenia môže členský štát zohľadniť aj podporu poskytnutú v kalendárnom roku 2013 podľa článkov 52, 53 ods. 1 a článku 68 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009, za predpokladu, že členský štát sa rozhodol, že na príslušné sektory neuplatní dobrovoľnú viazanú podporu podľa hlavy IV tohto nariadenia.

Pri výpočte zvýšenia môže členský štát zohľadniť aj podporu poskytnutú v kalendárnom roku 2013 podľa článkov 52, 53 ods. 1 a článku 68 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 73/2009, za predpokladu, že členský štát sa rozhodol, že na príslušné sektory neuplatní dobrovoľnú viazanú podporu podľa hlavy IV tohto nariadenia.

Na účely prvého pododseku sa poľnohospodár považuje za majúceho platobné nároky 31. decembra 2013 vtedy, keď mu boli k tomuto dátumu platobné nároky pridelené alebo definitívne prevedené.

Na účely prvého pododseku sa rozumie, že poľnohospodár je držiteľom platobných nárokov k 31. decembru 2013 vtedy, keď mu boli k tomuto dátumu platobné nároky pridelené alebo definitívne prevedené.

4.  Na účely odseku 3 môže členský štát na základe objektívnych kritérií stanoviť, aby sa v prípade predaja alebo postúpenia poľnohospodárskej plochy alebo uplynutia platnosti celkového alebo čiastočného prenájmu poľnohospodárskej plochy po dátume stanovenom podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 73/2009 a pred dátumom stanoveným podľa článku 26 tohto nariadenia zvýšenie alebo čiastočné zvýšenie hodnoty platobných nárokov, ktoré by sa pridelili príslušnému poľnohospodárovi, vrátilo do národnej rezervy, ak by toto zvýšenie predstavovalo neočakávaný zisk pre príslušného poľnohospodára.
4.  Na účely odseku 3 môže členský štát na základe objektívnych kritérií stanoviť, aby sa v prípade predaja alebo postúpenia poľnohospodárskej plochy alebo uplynutia platnosti celkového alebo čiastočného prenájmu poľnohospodárskej plochy po dátume stanovenom podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 73/2009 a pred dátumom stanoveným podľa článku 26 tohto nariadenia zvýšenie alebo čiastočné zvýšenie hodnoty platobných nárokov, ktoré by sa pridelili príslušnému poľnohospodárovi, vrátilo do národnej rezervy, ak by toto zvýšenie predstavovalo neočakávaný zisk pre príslušného poľnohospodára.
Tieto objektívne kritériá sa stanovujú tak, aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, pričom obsahujú minimálne:

Tieto objektívne kritériá sa stanovujú tak, aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi a aby sa zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, pričom obsahujú minimálne:

a) minimálne trvanie prenájmu,
a) minimálne trvanie prenájmu,
b) časť prijatej platby, ktorá sa vráti do národnej rezervy.
b) časť prijatej platby, ktorá sa vráti do národnej rezervy.
5.  Všetky platobné nároky v členskom štáte alebo, v prípade uplatňovania článku 20, v regióne majú najneskôr od roku podania žiadosti 2019 rovnakú jednotkovú hodnotu.
5.  Všetky platobné nároky v členskom štáte alebo, v prípade uplatňovania článku 20, v regióne najneskôr od roku podania žiadosti 2019:
a) majú rovnakú jednotkovú hodnotu;
b) sa môžu líšiť od priemernej jednotkovej hodnoty až o 20 %.
Pri uplatňovaní odsekov 2, 3 a tohto odseku môžu členské štáty prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade, že sa platobné nároky na úrovni poľnohospodárskeho podniku znižujú, nebola úroveň nárokov aktivovaných v roku 2019 nižšia o viac ako 30 % oproti úrovni v roku 2014.

6.  Pri uplatňovaní odsekov 2 a 3 členské štáty konajú v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie a usilujú sa o priblíženie hodnoty platobných nárokov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Členské štáty na tento účel stanovia kroky, ktoré treba prijať do 1. augusta 2013. K týmto krokom patria ročné postupné úpravy platobných nárokov v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami.
6.  Pri uplatňovaní odsekov 2 a 3 členské štáty konajú v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie a usilujú sa o priblíženie hodnoty platobných nárokov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Členské štáty na tento účel stanovia kroky, ktoré treba prijať do 1. augusta 2013. K týmto krokom patria ročné postupné úpravy platobných nárokov v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami.
Kroky uvedené v prvom pododseku sa oznámia Komisii do dátumu uvedeného v uvedenom pododseku.

Kroky uvedené v prvom pododseku sa oznámia Komisii do dátumu uvedeného v uvedenom pododseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 22 a (nový)
Článok 22a

Vnútorné zbližovanie

1.  Odchylne od článku 22 môžu členské štáty približne určiť hodnotu platobných nárokov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni tak, aby sa jednotková hodnota nárokov priblížila sčasti, ale nie úplne, jednotným vnútroštátnym alebo regionálnym hodnotám v roku podania žiadosti 2021. Členské štáty môžu pri využití tejto možnosti použiť vzorec na vonkajšie zbližovanie medzi členskými štátmi. Toto zbližovanie sa bude financovať zo zníženia hodnôt nároku za rok 2013 nad prahovou hodnotou stanovenou členským štátom alebo nad vnútroštátnym priemerom.
2.  Členské štáty, ktoré uplatnia výnimku uvedenú v odseku 1, môžu stanoviť, že platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie uvedená v kapitole 2 hlavy III, ktorá v súlade s článkom 33 ods. 1 predstavuje 30 % vnútroštátneho rámca, je splatná poľnohospodárom ako percentuálny podiel z ich základnej platby.
3.  Pri uplatňovaní výnimky uvedenej v odseku 1 členské štáty konajúce v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie určia kroky, ktoré sa majú prijať do 1. augusta 2013. Tieto kroky zahŕňajú postupné úpravy platobných nárokov v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami.
Kroky uvedené v prvom pododseku sa oznámia Komisii do 1. augusta 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 23
Článok 23

Článok 23

Zriadenie a využívanie národnej rezervy

Zriadenie a využívanie národnej rezervy

1.  Každý členský štát zriadi národnú rezervu. Na tento účel a s cieľom vytvoriť národnú rezervu pristúpia členské štáty v prvom roku uplatňovania režimu základných platieb k lineárnemu percentnému znižovaniu stropu režimu základných platieb na vnútroštátnej úrovni. Toto zníženie neprekročí 3 % okrem prípadov, keď je potrebné pokryť potreby týkajúce sa prideľovania ustanovené v odseku 4 na rok 2014.
1.  Každý členský štát zriadi národnú rezervu. Na tento účel a s cieľom vytvoriť národnú rezervu pristúpia členské štáty v prvom roku uplatňovania režimu základných platieb k lineárnemu percentnému znižovaniu stropu režimu základných platieb na vnútroštátnej úrovni. V roku 2014 toto zníženie neprekročí 3 % okrem prípadov, keď je potrebné pokryť potreby týkajúce sa prideľovania ustanovené v odseku 4. V nadchádzajúcich rokoch môžu členské štáty každý rok stanoviť prahovú hodnotu zníženia na základe potrieb prideľovania.
2.  Členské štáty môžu národnú rezervu spravovať na regionálnej úrovni.
2.  Členské štáty môžu národnú rezervu spravovať na regionálnej úrovni.
3.  Členské štáty zavedú platobné nároky z národnej rezervy v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, aby k nim zabezpečili rovnaký prístup pre všetkých poľnohospodárov a aby sa zabránilo narušeniam trhu a hospodárskej súťaže.
3.  Členské štáty zavedú platobné nároky z národnej rezervy v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, aby k nim zabezpečili rovnaký prístup pre všetkých poľnohospodárov a aby sa zabránilo narušeniam trhu a hospodárskej súťaže.
4.  Členské štáty používajú národnú rezervu na prioritné prideľovanie platobných nárokov mladým poľnohospodárom, ktorí začínajú s poľnohospodárskou činnosťou.
4.  Členské štáty používajú národnú rezervu na prioritné prideľovanie platobných nárokov mladým poľnohospodárom a novým poľnohospodárom, ktorí začínajú s poľnohospodárskou činnosťou.
Na účely prvého pododseku sú „mladí poľnohospodári, ktorí začínajú poľnohospodársku činnosť“ poľnohospodári, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v článku 36 ods. 2 a počas obdobia 5 rokov predchádzajúcich začatiu novej poľnohospodárskej činnosti nevykonávali nijakú poľnohospodársku činnosť vo svojom mene a na vlastné riziko ani nemali kontrolu nad právnickou osobou vykonávajúcou poľnohospodársku činnosť. V prípade právnickej osoby fyzická osoba (-y), ktorá má kontrolu nad právnickou osobou, nesmela vo vlastnom mene a na vlastné riziko vykonávať nijakú poľnohospodársku činnosť alebo nesmela mať kontrolu nad právnickou osobou vykonávajúcou poľnohospodársku činnosť počas obdobia 5 rokov predchádzajúcich začatiu poľnohospodárskej činnosti touto právnickou osobou.

Na účely prvého pododseku sú „mladí poľnohospodári, ktorí začínajú vykonávať poľnohospodársku činnosť“ poľnohospodári, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené v článku 36 ods. 2 a počas obdobia 5 rokov predchádzajúcich začatiu novej poľnohospodárskej činnosti nevykonávali nijakú poľnohospodársku činnosť vo svojom mene a na vlastné riziko ani nemali kontrolu nad právnickou osobou vykonávajúcou poľnohospodársku činnosť. V prípade právnickej osoby fyzická osoba (-y), ktorá má kontrolu nad právnickou osobou, nesmela vo vlastnom mene a na vlastné riziko vykonávať nijakú poľnohospodársku činnosť alebo nesmela mať kontrolu nad právnickou osobou vykonávajúcou poľnohospodársku činnosť počas obdobia 5 rokov predchádzajúcich začatiu poľnohospodárskej činnosti touto právnickou osobou.

Na účely prvého pododseku pojem „noví poľnohospodári, ktorí začínajú vykonávať poľnohospodársku činnosť“ označuje fyzické osoby, ktorým nikdy neboli prisúdené platobné nároky. Členské štáty môžu stanoviť ďalšie objektívne a nediskriminačné kritériá, ktoré musia noví poľnohospodári splniť, najmä pokiaľ ide o primerané zručnosti, skúsenosti a/alebo požiadavky na odbornú prípravu.

5.  Členské štáty môžu národnú rezervu využívať na:
5.  Členské štáty môžu národnú rezervu využívať na:
a) prideľovanie platobných nárokov poľnohospodárom v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú programy reštrukturalizácie a/alebo rozvoja súvisiace s určitou formou verejnej intervencie, s cieľom zabrániť opusteniu pôdy a/alebo vyplácať kompenzácie poľnohospodárom s osobitnými nevýhodami v týchto oblastiach,
a) prideľovanie platobných nárokov poľnohospodárom v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú programy reštrukturalizácie a/alebo rozvoja súvisiace s určitou formou verejnej intervencie, s cieľom zabrániť opusteniu pôdy a/alebo vyplácať kompenzácie poľnohospodárom s osobitnými nevýhodami v týchto oblastiach,
aa) prideľovanie platobných nárokov poľnohospodárom, ktorých poľnohospodársky podnik sa nachádza v členskom štáte, ktorý sa rozhodol využiť možnosť ustanovenú v článku 18 ods. 2, a ktorí nezískali platobný nárok v súlade s nariadením (ES) č. 1782/2003 alebo nariadením (ES) č. 73/2009, alebo v súlade s obidvomi nariadeniami, ak za rok 2014 nahlásili poľnohospodárske plochy, na ktoré je možné poskytnúť podporu;
ab) prideľovanie platobných nárokov poľnohospodárom, ktorí začali poľnohospodársku činnosť vykonávať po roku 2011 a ktorí pôsobia v špecifických poľnohospodárskych odvetviach, ktoré musia členské štáty vymedziť na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií;
ac) zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na vnútroštátnu alebo regionálnu priemernú jednotkovú hodnotu platobných nárokov pre poľnohospodárov, ktorí sa v dôsledku prechodu na režim základnej platby nachádzajú v osobitnej situácii na základe nízkej hodnoty svojich historických platobných nárokov v rámci režimu jednotnej platby v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009, alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov poľnohospodárom, ktorí boli k 31. decembru 2013 držiteľmi osobitných nárokov;
ad) každoročné poskytovanie kompenzácii poľnohospodárom – ktoré sa môžu v prípade malých poľnohospodárov zvýšiť o dodatočnú platbu – za vylúčenie príspevku vo výške 5 000 EUR stanoveného v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009.
(b) lineárne zvyšovanie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, ak národná rezerva prekročí 3 % v ktoromkoľvek z daných rokov, za predpokladu, že zostane dostatočná suma na prideľovanie podľa odseku 4, podľa písmena a) tohto odseku a podľa odseku 7.
b) lineárne zvyšovanie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, ak národná rezerva prekročí 3 % v ktoromkoľvek z daných rokov, za predpokladu, že zostane dostatočná suma na prideľovanie podľa odseku 4, podľa písmena a) tohto odseku a podľa odseku 7. Pri zvyšovaní hodnoty platobných nárokov v zmysle tohto písmena sa však členské štáty môžu rozhodnúť uplatniť miesto lineárnej metódy alternatívnu metódu.
6.  Pri uplatňovaní odseku 4 a odseku 4 písm. a) členské štáty stanovia hodnotu platobných nárokov prideľovaných poľnohospodárom na základe vnútroštátnej alebo regionálnej priemernej hodnoty platobných nárokov v roku pridelenia.
6.  Pri uplatňovaní odseku 4 a odseku 4 písm. a) členské štáty stanovia hodnotu platobných nárokov prideľovaných poľnohospodárom na základe vnútroštátnej alebo regionálnej priemernej hodnoty platobných nárokov v roku pridelenia.
7.  Keď je poľnohospodár oprávnený získať platobné nároky alebo zvýšiť hodnotu existujúcich nárokov na základe definitívneho rozhodnutia súdu alebo na základe definitívneho administratívneho aktu príslušného orgánu členského štátu, získa množstvo a hodnotu platobných nárokov stanovených v uvedenom rozhodnutí alebo akte k dátumu, ktorý stanoví členský štát. Tento dátum však nesmie byť neskorší ako posledný dátum na podanie žiadosti v rámci režimu základných platieb, ktorý nasleduje po dátume rozhodnutia súdu alebo administratívneho aktu, pričom sa zohľadňuje uplatňovanie článku 25 a článku 26.
7.  Keď je poľnohospodár oprávnený získať platobné nároky alebo zvýšiť hodnotu existujúcich nárokov na základe definitívneho rozhodnutia súdu alebo na základe definitívneho administratívneho aktu príslušného orgánu členského štátu, získa množstvo a hodnotu platobných nárokov stanovených v uvedenom rozhodnutí alebo akte k dátumu, ktorý stanoví členský štát. Tento dátum však nesmie byť neskorší ako posledný dátum na podanie žiadosti v rámci režimu základných platieb, ktorý nasleduje po dátume rozhodnutia súdu alebo administratívneho aktu, pričom sa zohľadňuje uplatňovanie článku 25 a článku 26.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1
1.  Podpora v rámci režimu základných platieb sa prideľuje poľnohospodárom po aktivovaní prostredníctvom nahlásenia v súlade s článkom 26 ods. 1 týkajúceho sa platobného nároku na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, v členskom štáte, v ktorom bol pridelený. Aktivované platobné nároky poskytujú právo na ročnú platbu súm, ktoré sú v ňom stanovené, a to bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie finančnej disciplíny, postupné znižovanie a obmedzovanie, lineárne znižovanie v súlade s článkom 7, článkom 37 ods. 2 a článkom 51 ods. 1 a akékoľvek zníženia a vylúčenia uložené podľa nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR].
1.  Podpora v rámci režimu základných platieb sa prideľuje poľnohospodárom po aktivovaní prostredníctvom nahlásenia v súlade s článkom 26 ods. 1 týkajúceho sa platobného nároku na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, v členskom štáte, v ktorom bol pridelený. Aktivované platobné nároky poskytujú právo na ročnú platbu súm, ktoré sú v ňom stanovené, a to bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie finančnej disciplíny, postupné znižovanie a obmedzovanie, lineárne znižovanie v súlade s článkom 7, článkom 37 ods. 2 a článkom 51 ods. 1 a akékoľvek zníženia a vylúčenia uložené podľa nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR]. Odchylne od prvej vety členské štáty uplatňujúce režim jednotnej platby na plochu v roku 2013 môžu aj naďalej uplatňovať model pre realizáciu režimu základných platieb.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – pododsek 3 a (nový)
Na účely písmena a) prvého pododseku môžu členské štáty podľa objektívnych a nediskriminačných kritérií pri určovaní veľkosti plochy, na ktorú je možné získať podporu, uplatniť zníženie koeficientu v prípade plôch s nižším výnosovým potenciálom alebo v prípade špecifickej produkcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2 a (nový)
2a.  Ak sa platobné nároky predajú bez pôdy, členské štáty môžu v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie rozhodnúť, že časť predaných platobných nárokov sa prevedie späť do národnej rezervy alebo že sa ich jednotková hodnota zníži v prospech národnej rezervy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno e
e) kritérií, ktoré členské štáty majú uplatňovať pri prideľovaní platobných nárokov poľnohospodárom, ktorí v roku 2011 neaktivovali žiaden nárok ani v roku 2011 nežiadali o podporu v rámci režimu jednotnej platby na plochu, ako je ustanovené v článku 21 ods. 2, a pri prideľovaní platobných nárokov v prípade uplatňovania ustanovenia o zmluve uvedeného v článku 21 ods. 3,
e) kritérií, ktoré členské štáty majú uplatňovať pri prideľovaní platobných nárokov poľnohospodárom, ktorí v žiadnom z rokov 2009, 2010 alebo 2011 neaktivovali žiaden nárok, ani v žiadnom z rokov 2009, 2010 alebo 2011 nežiadali o podporu v rámci režimu jednotnej platby na plochu, ako je ustanovené v článku 21 ods. 2, a pri prideľovaní platobných nárokov v prípade uplatňovania ustanovenia o zmluve uvedeného v článku 21 ods. 3, okrem nových poľnohospodárov a mladých poľnohospodárov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 28 – písmeno g
g) pravidiel nahlasovania aktivovania platobných nárokov,
g) pravidiel pre obsah nahláseniapre požiadavky na aktiváciu platobných nárokov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Kapitola 1 a (nová)
KAPITOLA 1A

DOPLNKOVÁ PLATBA NA PRVÉ HEKTÁRE

Článok 28a

Všeobecné pravidlá

1.  Členské štáty môžu rozhodnúť, že poskytnú doplnkovú ročnú platbu poľnohospodárom, ktorí majú nárok na platbu v rámci režimu základných platieb uvedeného v kapitole 1.
2.  Členské štáty určia počet prvých hektárov, na ktoré možno uplatniť toto opatrenie, pričom tento počet zodpovedá počtu nárokov aktivovaných poľnohospodárom v súlade s článkom 26 ods. 1, a to až do 50 ha.
3.  S cieľom financovať toto opatrenie využijú členské štáty sumu maximálne do 30 % svojho ročného vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II.
4.  Členské štáty každý rok vypočítajú výšku doplnkovej platby na prvé hektáre vydelením sumy uvedenej v odseku 3 celkovým počtom hektárov, na ktoré sa využíva táto platba.
5.  Členské štáty zabezpečia, aby poľnohospodárom, u ktorých sa zistí, že po uverejnení tohto návrhu nariadenia Komisie umelo vytvorili podmienky, aby získali platbu podľa tohto článku, neboli vyplatené žiadne platby.
6.  Členské štáty oznámia Komisii do 1. augusta 2013 svoje rozhodnutia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 30
Článok 30

Článok 30

Diverzifikácia plodín

Diverzifikácia plodín

1.  Ak orná pôda poľnohospodára pokrýva viac než 3 hektáre, pričom nie je celá využívaná na produkciu trávy (zasiatej alebo prirodzene rastúcej), celá ponechaná úhorom alebo sa na nej celej nepestujú plodiny pod vodou väčšinu roka, kultivovanie ornej pôdy pozostáva minimálne z troch rôznych plodín. Žiadna z týchto troch plodín nesmie pokrývať menej než 5 % ornej pôdy a hlavná plodina nesmie prevýšiť 70 % ornej pôdy.
1.  Ak orná pôda poľnohospodára pokrýva 10 až 30 hektárov, kultivovanie ornej pôdy pozostáva minimálne z dvoch rôznych plodín. Žiadna z týchto plodín nesmie pokrývať viac než 80 % ornej pôdy.
Ak orná pôda poľnohospodára pokrýva viac než 30 hektárov, kultivovanie ornej pôdy pozostáva minimálne z troch rôznych plodín s výnimkou podnikov situovaných severne od 62. rovnobežky. Hlavná plodina nesmie pokrývať viac než 75 % ornej pôdy a dve hlavné plodiny spoločne nesmú pokrývať viac než 95 % ornej pôdy.

2.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 55, ktorými ustanoví vymedzenie pojmu „plodina“ a pravidlá týkajúce sa uplatňovania presného výpočtu podielov rôznych plodín.
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty, ktorými ustanoví vymedzenie pojmu „plodina“ a pravidlá týkajúce sa uplatňovania presného výpočtu podielov rôznych plodín.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 31
Článok 31

Článok 31

Trvalé trávnaté plochy

Trvalé trávnaté plochy a trvalé pasienky

1.  Poľnohospodári udržiavajú ako trvalé trávnaté plochy tie plochy v rámci svojho podniku, ktoré sú v tomto zmysle nahlásené v žiadosti podľa článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. XXX (HZ) na rok podania žiadosti 2014, ďalej uvedené ako „referenčné plochy pokryté trvalým trávnym porastom“.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa zachoval pomer pôdy s trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami k celkovej poľnohospodárskej ploche. Členské štáty môžu uplatniť túto povinnosť na vnútroštátnej, regionálnej alebo subregionálnej úrovni.
Na účely prvého pododseku sa za trvalé trávnaté plochy a trvalé pasienky považujú tie plochy v rámci podniku, ktoré sú v tomto zmysle nahlásené v žiadosti podľa článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. XXX (HZ) na rok podania žiadosti 2014, ďalej uvedené ako „referenčné plochy pokryté trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami“.

Referenčné plochy pokryté trvalým trávnym porastom sa zväčšia v prípade, že má poľnohospodár povinnosť premeniť v roku 2014 a/alebo v roku 2015 plochy na trvalú trávnatú plochu, ako sa uvádza v článku 93 nariadenia (EÚ) č. [...] HZR.

Referenčné plochy pokryté trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami sa zväčšia v prípade, že má poľnohospodár povinnosť premeniť v roku 2014 a/alebo v roku 2015 plochy na trvalú trávnatú plochu, ako sa uvádza v článku 93 nariadenia (EÚ) č. [...] HZR.

2.  Poľnohospodári sú oprávnení zmeniť svoje referenčné plochy pokryté trvalým trávnym porastom v maximálnej miere 5 %. Uvedená hranica sa neuplatňuje v prípade vyššej moci alebo za výnimočných okolností.
2.  Povoľuje sa zmena referenčných plôch pokrytých trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami v maximálnej miere 5 % s výnimkou pôd bohatých na uhlík, mokradí a čiastočne prirodzených trávnatých plôch a pasienkov. Za výnimočných okolností sa toto percento môže zvýšiť na 7 %.
3.  Komisia je oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 55, v ktorých stanoví pravidlá týkajúce sa zväčšenia referenčných plôch pokrytých trvalým trávnym porastom ustanoveného v odseku 1 druhom pododseku, obnovy trvalej trávnatej plochy, premeny poľnohospodárskej plochy na trvalé trávnaté plochy v prípade prekročenia schváleného zníženia uvedeného v odseku 2, ako aj zmeny referenčných plôch pokrytých trvalým trávnym porastom v prípade prevodu pôdy.
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty, v ktorých stanoví pravidlá týkajúce sa zväčšenia referenčných plôch pokrytých trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami ustanoveného v odseku 1 treťom pododseku, obnovy trvalej trávnatej plochy a trvalých pasienkov, premeny poľnohospodárskej plochy na trvalé trávnaté plochy a trvalé pasienky v prípade prekročenia schváleného zníženia uvedeného v odseku 2, ako aj v prípade výnimočných okolností uvedených v odseku 2 a v prípade zmeny referenčných plôch pokrytých trvalým trávnym porastom a trvalými pasienkami v prípade prevodu pôdy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 32
Článok 32

Článok 32

Oblasť ekologického záujmu

Oblasť ekologického záujmu

1.  Poľnohospodári zaistia, aby minimálne 7 % ich hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako sú vymedzené v článku 25 ods. 2, s výnimkou plôch pokrytých trvalým trávnym porastom, bolo oblasťou ekologického záujmu, ako napríklad pôdu ležiacu úhorom, terasy, krajinné prvky, nárazníkové zóny a zalesnené oblasti, ako je uvedené v článku 25 ods. 2 písm. b) bode ii).
1.  Ak orná pôda pokrýva viac než 10 hektárov, poľnohospodári počas prvého roka vykonávania tohto nariadenia zaistia, aby minimálne 3 % ich hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako sú vymedzené v článku 25 ods. 2, s výnimkou plôch pokrytých trvalým trávnym porastom a trvalých pasienkov a trvalých plodín, bolo oblasťou ekologického záujmu, ako napríklad pôda ležiaca úhorom, terasy, krajinné prvky vrátane živých plotov, priekop, kamenných stien, poľných stromov a rybníkov, pôda vysadená plodinami, ktoré viažu dusík, nárazníkové zóny a zalesnené oblasti, ako je uvedené v článku 25 ods. 2 písm. b) bode ii). Poľnohospodári môžu uplatniť toto opatrenie na celý svoj podnik.
Poľnohospodári môžu využívať oblasť ekologického záujmu na výrobu bez používania pesticídov alebo hnojív.

Od 1. januára 2016 sa percento uvedené v prvom pododseku zvýši na 5 %.

1a. Do 31. marca 2017 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o opatreniach v zmysle odseku 1; túto správu budú sprevádzať potrebné legislatívne návrhy s cieľom zvýšiť v prípade potreby percento uvedené v odseku 1 na rok 2018 a ďalšie roky na 7 %, s prihliadnutím na vplyv na životné prostredie a poľnohospodársku výrobu.
1b.  Odchylne od odseku 1 sa môžu členské štáty rozhodnúť, že od 1. januára 2016 uplatnia až do troch percentuálnych bodov oblastí ekologického záujmu na regionálnej úrovni s cieľom získať priľahlé oblasti ekologického záujmu.
1c.  Poľnohospodári si môžu spätne prenajať od miestneho orgánu poľnohospodársku plochu s vysokou prírodnou hodnotou, ktorá sa stala verejným vlastníctvom v dôsledku pozemkových úprav alebo podobných postupov, a označiť ju za oblasť ekologického záujmu za predpokladu, že spĺňa kritériá stanovené v odseku 1.
1d.  Oblasti ekologického záujmu možno hodnotiť podľa ich ekologického významu. Komisia schváli súbor hodnotiacich koeficientov predložených členskými štátmi s prihliadnutím na rovnocenné kritériá environmentálnej a klimatickej výkonnosti.
2.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 55 s cieľom podrobnejšie vymedziť druhy oblastí ekologického záujmu uvedené v odseku 1 tohto článku pridať alebo vymedziť ďalšie druhy oblastí ekologického záujmu, ktoré možno zohľadniť vzhľadom na percento uvedenéuvedenom odseku.
2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty s cieľom podrobnejšie vymedziť druhy oblastí ekologického záujmu uvedené v odseku 1 tohto článku, stanoviť rámec koeficientov rovnováhy pre celú EÚ na účely výpočtu výmer pozostávajúcich z rôznych druhov oblastí ekologického záujmu uvedených v odseku 1d tohto článku a pridať a vymedziť ďalšie druhy oblastí ekologického záujmu, ktoré možno zohľadniť pri posudzovaní percenta uvedeného v odseku 1 tohto článku a vymedzovaní regionálnej úrovne uvedenej v odseku 1b tohto článku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4
4.  Platba na hektár uvedená v odseku 1 sa vypočíta vydelením sumy vyplývajúcej z uplatňovania článku 35 počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré sa nahlásili podľa článku 26 ods. 1 a nachádzajú sa v oblastiach, ktorým sa členské štáty rozhodli poskytnúť platbu v súlade s odsekom 2 tohto článku.
4.  Platba na hektár uvedená v odseku 1 sa vypočíta vydelením sumy vyplývajúcej z uplatňovania článku 35 počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré sa nahlásili podľa článku 26 ods. 1 a ktorým sa členské štáty rozhodli poskytnúť platbu v súlade s odsekom 2 tohto článku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Členské štáty môžu upraviť platby na hektár na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4 – pododsek 1 b (nový)
Ak členské štáty uplatňujú prvý pododsek, môžu stanoviť maximálny počet hektárov na podnik, ktoré sa majú pre platbu zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2
2.  V závislosti od percenta vnútroštátneho stropu, ktoré členské štáty použijú podľa odseku 1, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zodpovedajúci strop uvedenej platby na ročnom základe. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
2.  V závislosti od percenta vnútroštátneho stropu, ktoré členské štáty použijú podľa odseku 1, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty, aby stanovila zodpovedajúci strop uvedenej platby na ročnom základe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 36
Článok 36

Článok 36

Všeobecné pravidlá

Všeobecné pravidlá

1.  Členské štáty poskytnú ročnú platbu mladým poľnohospodárom, ktorí majú nárok na platbu v rámci režimu základných platieb uvedeného v kapitole 1.
1.  Členské štáty poskytnú ročnú platbu v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto kapitole mladým poľnohospodárom, ktorí majú nárok na platbu v rámci režimu základných platieb uvedeného v kapitole 1.
2.  Na účely tejto kapitoly „mladý poľnohospodár“ znamená:
2.  Na účely tejto kapitoly „mladí poľnohospodári“::
a) fyzické osoby, ktoré prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik ako najvyšší predstaviteľ podniku alebo ktoré už taký podnik založili v priebehu piatich rokov predchádzajúcich prvému podaniu žiadosti v rámci režimu základných platieb, ako je uvedené v článku 73 ods. nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR], a
a) fyzické osoby, ktoré prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik ako najvyšší predstaviteľ podniku alebo ktoré už taký podnik založili v priebehu piatich rokov predchádzajúcich prvému podaniu žiadosti v rámci režimu základných platieb, ako je uvedené v článku 73 ods. nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR], a
b) ktorí majú v deň predloženia žiadosti uvedenej v písmene a) menej ako 40 rokov.
b) ktorí majú v deň predloženia žiadosti uvedenej v písmene a) menej ako 40 rokov.
ba) členské štáty môžu stanoviť ďalšie objektívne a nediskriminačné kritériá, ktoré majú mladí poľnohospodári spĺňať, najmä pokiaľ ide o primerané zručnosti, skúsenosti a/alebo požiadavky na odbornú prípravu.
3.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie finančnej disciplíny, postupné znižovanie a obmedzovanie, lineárne zníženia uvedené v článku 7 a akékoľvek zníženia a vylúčenia uložené podľa článku 65 nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR], platba uvedená v odseku 1 tohto článku sa poskytuje ročne potom, ako poľnohospodár aktivuje platobné nároky.
3.  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie finančnej disciplíny, postupné znižovanie a obmedzovanie, lineárne zníženia uvedené v článku 7 a akékoľvek zníženia a vylúčenia uložené podľa článku 65 nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR], platba uvedená v odseku 1 tohto článku sa poskytuje ročne potom, ako poľnohospodár aktivuje platobné nároky.
4.  Platba uvedená v odseku 1 sa poskytuje poľnohospodárovi na obdobie maximálne piatich rokov. Uvedené obdobie možno znížiť o počet rokov, ktoré uplynuli medzi založením podniku a prvým podaním žiadosti uvedeným v odseku 2 písm. a).
4.  Platba uvedená v odseku 1 sa poskytuje poľnohospodárovi na obdobie maximálne piatich rokov. Uvedené obdobie možno znížiť o počet rokov, ktoré uplynuli medzi založením podniku a prvým podaním žiadosti uvedeným v odseku 2 písm. a).
5.  Členské štáty každý rok vypočítajú výšku platby uvedenej v odseku 1 tak, že číslo zodpovedajúce 25 % priemernej hodnoty platobných nárokov, ktoré poľnohospodár má v držbe, vynásobia počtom nárokov, ktoré aktivoval v súlade s článkom 26 ods. 1.
5.  Členské štáty každý rok vypočítajú výšku platby uvedenej v odseku 1 tak, že číslo zodpovedajúce 25 % priemernej hodnoty platobných nárokov v príslušnom členskom štáte alebo regióne vynásobia počtom nárokov, ktoré poľnohospodár aktivoval v súlade s článkom 26 ods. 1.
Členské štáty pri uplatňovaní prvého pododseku dodržiavajú tieto maximálne počty aktivovaných platobných nárokov, ktoré sa majú zohľadniť:

Členské štáty pri uplatňovaní prvého pododseku stanovia hranicu, ktorá môže byť maximálne 100 hektárov.

a) v členských štátoch, v ktorých je priemerná veľkosť poľnohospodárskych podnikov uvedená v prílohe VI najviac 25 hektárov, maximálny počet 25,
b) v členských štátov, v ktorých je veľkosť poľnohospodárskych podnikov uvedená v prílohe VI vyššia ako 25 hektárov, maximálny počet, ktorý nie je menej ako 25 a nie je väčší ako uvedená priemerná veľkosť.
6.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 55, ktoré sa týkajú podmienok, za ktorých možno právnickú osobu považovať za oprávnenú na prijímanie platby uvedenej v odseku 1, najmä uplatňovania vekovej hranice uvedenej v odseku 2 písm. b) na jednu alebo viaceré fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na právnickej osobe.
6.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty týkajúce sa podmienok, za ktorých možno právnickú osobu považovať za oprávnenú na prijímanie platby uvedenej v odseku 1, najmä uplatňovania vekovej hranice uvedenej v odseku 2 písm. b) na jednu alebo viaceré fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na právnickej osobe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 37
Článok 37

Článok 37

Finančné ustanovenia

Finančné ustanovenia

1.  S cieľom financovať platbu uvedenú v článku 36 členské štáty použijú percento ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, ktoré nie je vyššie ako 2 %. Do 1. augusta 2013 oznámia Komisii odhadované percento potrebné na financovanie uvedenej platby.
1.  S cieľom financovať platbu uvedenú v článku 36 členské štáty použijú 2 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II.
Ak je odhadované percento potrebné na financovanie platby uvedenej v článku 36 nižšie ako 2%, členské štáty môžu prideliť zvyšok príslušných platieb na lineárne zvýšenie hodnoty platobných nárokov národnej rezervy, v súlade s článkom 23 ods. 4 prioritne mladým poľnohospodárom a novým poľnohospodárom.

Odchylne od prvého pododseku členské štáty môžu rozhodnúť, že zvýšia percento uvedené v danom pododseku s cieľom uprednostniť vybraných príjemcov na vnútroštátnej úrovni, a to na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií. Takéto rozhodnutie sa oznámi Komisii do 1. augusta 2013.

Členské štáty môžu do 1. augusta 2016 prehodnotiť svoje odhadované percento s účinnosťou od 1. januára 2017. Prehodnotené percento oznámia Komisii do 1. augusta 2016.

Členské štáty môžu do 1. augusta 2016 prehodnotiť svoje odhadované percento potrebné na financovanie platby uvedenej v článku 36 s účinnosťou od 1. januára 2017. Prehodnotené percento oznámia Komisii do 1. augusta 2016.

2.  Bez toho, aby bolo dotknuté maximálne percento 2 % stanovené podľa odseku 1, v prípade, že celková výška platby, o ktorú sa v členskom štáte žiada v konkrétnom roku, prekračuje stanovený strop podľa odseku 4, a ak je uvedený strop nižší ako 2 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, členské štáty uplatnia lineárne zníženie na všetky platby, ktoré sa majú poskytnúť všetkým poľnohospodárom v súlade s článkom 25.
2.  Bez toho, aby bolo dotknuté maximálne percento 2 % stanovené podľa odseku 1, v prípade, že celková výška platby, o ktorú sa v členskom štáte žiada v konkrétnom roku, prekračuje stanovený strop podľa odseku 4, a ak je uvedený strop nižší ako 2 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, členské štáty uplatnia lineárne zníženie na všetky platby, ktoré sa majú poskytnúť všetkým poľnohospodárom v súlade s článkom 25.
3.  V prípade, že celková výška platby, o ktorú sa v členských štátoch v konkrétnom roku žiada, prekročí strop stanovený v odseku 4, a ak uvedený strop dosiahne 2 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, členské štáty uplatnia lineárne zníženie na sumy, ktoré sa majú vyplatiť v súlade s článkom 36, aby dodržali uvedený strop.
3.  V prípade, že celková výška platby, o ktorú sa v členských štátoch v konkrétnom roku žiada, prekročí strop stanovený v odseku 4, a ak uvedený strop dosiahne 2 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, členské štáty uplatnia lineárne zníženie na sumy, ktoré sa majú vyplatiť v súlade s článkom 36, aby dodržali uvedený strop.
4.  Na základe odhadovaného percenta, ktoré členské štáty oznámili podľa odseku 1, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zodpovedajúci strop pre platbu uvedenú v článku 36 na ročnom základe. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
4.  Na základe odhadovaného percenta, ktoré členské štáty oznámili podľa odseku 1, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zodpovedajúci strop pre platbu uvedenú v článku 36 na ročnom základe. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – pododsek 2
Viazaná podpora sa môže poskytnúť v týchto sektoroch a oblastiach výroby: obilniny, olejnaté semená, bielkovinové plodiny, ryža, orechy, zemiaky na výrobu škrobu, mlieko a mliečne výrobky, osivo, ovčie a kozie mäso, hovädzie a teľacie mäso, strukoviny, olivový olej, húsenice priadky morušovej, ľan, konope, sušené krmivo, chmeľ, cukrová repa, trstina a čakanka, ovocie a zelenina a mladiny s krátkodobým striedaním.

Viazaná podpora sa môže poskytnúť v sektoroch a oblastiach výroby uvedených v prílohe I k zmluve s výnimkou produktov rybného hospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Rozpočtové prostriedky vyčlenené na viazané platby sa prioritne pridelia do oblastí výroby, v súvislosti s ktorými sa realizovali viazané platby v období 2010 – 2013 v zmysle článkov 68, 101 a 111 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 a (nový)
3a.  Členské štáty môžu poskytnúť viazanú podporu poľnohospodárom, ktorí mali osobitné nároky v roku 2010, v súlade s článkami 60 a 65 nariadenia (ES) č. 73/2009 nezávisle od hlavy III kapitoly 1 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 b (nový)
3b.  Členské štáty môžu poskytnúť viazanú podporu chovateľom dobytka, ktorí nevlastnia väčšinu pôdy, ktorú využívajú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3 c (nový)
3c.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty, v ktorých sa stanovia prechodné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať na týchto poľnohospodárov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
Odchylne od prvého pododseku môže byť obmedzenie na poskytnutie viazanej podpory zvýšené nad rámec obmedzenia požadovaného na udržanie existujúcej úrovne produkcie, za predpokladu, že viazaná podpora má environmentálny účel. Dotknutý členský štát stanoví toto obmedzenie v súlade s vymedzenými environmentálnymi cieľmi alebo výzvami. Takto stanovené obmedzenie sa oznámi Komisii v súlade s článkom 40 a schváli sa v súlade s článkom 41.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1
1.  S cieľom financovať dobrovoľnú viazanú podporu môžu členské štáty do 1. augusta v roku, ktorý predchádza prvému roku zavedenia takejto podpory, rozhodnúť, že použijú až 5 % svojho ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II.
1.  S cieľom financovať dobrovoľnú viazanú podporu môžu členské štáty do 1. augusta v roku, ktorý predchádza prvému roku zavedenia takejto podpory, rozhodnúť, že použijú až 15 % svojho ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 a (nový)
1a.  Percentuálny podiel vnútroštátneho stropu uvedený v odseku 1 sa môže zvýšiť o tri percentuálne body pre tie členské štáty, ktoré sa rozhodnú použiť aspoň 3 % svojho vnútroštátneho stropu, ako je uvedené prílohe II, s cieľom podporiť pestovanie bielkovinových plodín podľa tejto kapitoly.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2
2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty rozhodnúť, že použijú až 10 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, pod podmienkou, že:
vypúšťa sa
a) do 31. decembra 2013 uplatňovali režim jednotnej platby na plochu ustanovený v hlave V nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo financovali opatrenia podľa článku 111 uvedeného nariadenia alebo sa na ne vzťahuje odchýlka ustanovená v článku 69 ods. 5 alebo v prípade Malty v článku 69 ods. 1 uvedeného nariadenia, a/alebo
b) aspoň počas jedného roka v období 2010-2013 prideľovali viac ako 5 % svojej sumy dostupnej na poskytovanie priamych platieb ustanovených v hlavách III, IV a V nariadenia (ES) č. 73/2009 s výnimkou hlavy IV kapitoly 1 oddielu 6, na financovanie opatrení ustanovených v hlave III kapitole 2 oddiele 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, podpory ustanovenej v článku 68 ods. 1 písm. a) bodoch i) až iv) a odseku 1 písm. b) a písm. e) uvedeného nariadenia alebo opatrení podľa hlavy IV kapitoly 1 s výnimkou oddielu 6 uvedeného nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 4 – úvodná časť
4.  Členské štáty môžu do 1. augusta 2016 prehodnotiť svoje rozhodnutie podľa odsekov 1, 2 a 3 a rozhodnúť sa, s účinnosťou od roku 2017:
4.  Členské štáty môžu do 1. augusta 2016 prehodnotiť svoje rozhodnutie podľa odsekov 1 a 1a a rozhodnúť sa, s účinnosťou od roku 2017:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 4 – písmeno a
a) že zvýšia stanovené percento podľa odsekov 1 a 2 v rámci obmedzení, ktoré sú v nich prípadne ustanovené, a v prípade potreby upravia podmienky poskytovania podpory,
a) že zvýšia stanovené percento podľa odsekov 1 a 1a v rámci obmedzení, ktoré sú v nich prípadne ustanovené, a v prípade potreby upravia podmienky poskytovania podpory,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 5
5.  Na základe rozhodnutia prijatého každým členským štátom podľa odsekov 1 4 o časti vnútroštátneho stropu, ktorá sa má použiť, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zodpovedajúci strop tejto podpory na ročnom základe. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
5.  Na základe rozhodnutia prijatého každým členským štátom podľa odsekov 1, 1a a 4 o časti vnútroštátneho stropu, ktorá sa má použiť, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegované akty s cieľom stanoviť zodpovedajúci strop tejto podpory na ročnom základe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 39 a (nový)
Článok 39a

Voliteľná dodatočná vnútroštátna podpora

1.  Členské štáty, ktoré sa rozhodnú zaviesť dobrovoľnú viazanú podporu v sektore dojčiacich kráv v súlade s článkom 38, môžu poľnohospodárom poskytnúť dodatočnú vnútroštátnu prémiu s cieľom navýšiť viazanú podporu, ktorú získajú na ten istý kalendárny rok.
2.  Členské štáty oznámia poľnohospodárom podmienky poskytnutia tejto dodatočnej vnútroštátnej podpory v rovnakom čase a s uplatnením tých istých opatrení ako na oznámenie viazanej podpory.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu schváli rozhodnutie uvedené v článku 39 ods. 3 alebo prípadne v článku 39 ods. 4 písm. a), ak sa v príslušnom regióne alebo sektore preukáže jedna z týchto potrieb:
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 55 prijať delegovaný akt s cieľom schváliť rozhodnutie uvedené v článku 39 ods. 4 písm. a), ak sa v príslušnom regióne alebo sektore preukáže jedna z týchto potrieb:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 47
Článok 47

Článok 47

Všeobecné pravidlá

Všeobecné pravidlá

1.  Poľnohospodári, ktorí majú v držbe platobné nároky pridelené v roku 2014 podľa článku 21 a spĺňajú minimálne požiadavky ustanovené v článku 10 ods. 1, sa môžu rozhodnúť, že sa zúčastnia na zjednodušenom režime za podmienok ustanovených v tejto hlave, ďalej uvedenom ako „režim pre malých poľnohospodárov“.
1.  Členské štáty môžu zaviesť zjednodušený režim pre mladých poľnohospodárov v súlade s podmienkami uvedenými v tejto hlave. Ak členský štát uplatňuje takýto režim, poľnohospodári, ktorí majú v držbe platobné nároky pridelené v roku 2014 podľa článku 21 a spĺňajú minimálne požiadavky ustanovené v článku 10 ods. 1, sa zúčastnia na zjednodušenom režime za podmienok ustanovených v tejto hlave („režim pre malých poľnohospodárov“).
Poľnohospodári, ktorí majú nárok na platby vo výške menšej ako 1 500 EUR v zmysle hláv III a IV sú automaticky zaradení do režimu pre mladých poľnohospodárov.

2.  Platby v rámci režimu pre malých poľnohospodárov nahradia platby, ktoré sa majú poskytnúť podľa hláv III a IV.
2.  Platby v rámci režimu pre malých poľnohospodárov nahradia platby, ktoré sa majú poskytnúť podľa hláv III a IV.
3.  Poľnohospodári, ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov, sú oslobodení od poľnohospodárskych postupov ustanovených v hlave III kapitole 2.
3.  Poľnohospodári, ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov, sú oslobodení od poľnohospodárskych postupov ustanovených v hlave III kapitole 2.
4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa žiadna platba nevyplatila poľnohospodárom, u ktorých sa zistí, že od dátumu uverejnenia návrhu tohto nariadenia Komisiou rozdelia svoj podnik s jediným zámerom využívať režim pre malých poľnohospodárov. Uplatňuje sa to aj na poľnohospodárov, ktorých podniky sú výsledkom uvedeného rozdelenia.
4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa žiadna platba nevyplatila poľnohospodárom, u ktorých sa zistí, že od dátumu uverejnenia návrhu tohto nariadenia Komisiou rozdelia svoj podnik s jediným zámerom využívať režim pre malých poľnohospodárov. Uplatňuje sa to aj na poľnohospodárov, ktorých podniky sú výsledkom uvedeného rozdelenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 48
Článok 48

Článok 48

Účasť

Účasť

Poľnohospodári, ktorí sa chcú zúčastniť na režime pre malých poľnohospodárov, predložia žiadosť do 15. októbra 2014.

Zoznam poľnohospodárov uvedený v článku 47 ods. 1 oznámia vnútroštátne orgány Komisii do 15. októbra 2014.

Poľnohospodári, ktorí nepožiadali o účasť na režime pre malých poľnohospodárov do 15. októbra 2014, alebo sa rozhodli z neho vystúpiť po uvedenom dátume, alebo boli vybraní na podporu podľa článku 20 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. [...] [RDR], viac nemajú nárok zúčastniť sa na uvedenom režime.

Poľnohospodári uvedení v článku 47 ods. 1, ktorí sa rozhodli vystúpiť z režimu pre malých poľnohospodárov po uvedenom dátume alebo boli vybraní na podporu podľa článku 20 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. [...] [RDR], nemajú nárok zúčastniť sa na uvedenom režime.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 49
Článok 49

Článok 49

Výška platby

Výška platby

1.  Členské štáty stanovia výšku ročnej platby v rámci režimu pre malých poľnohospodárov na jednej z týchto úrovní s výhradou odsekov 2 a 3:
1.  Členské štáty stanovia výšku ročnej platby v rámci režimu pre malých poľnohospodárov na jednej z týchto úrovní s výhradou odsekov 2 a 3:
a) výška nepresahujúca 15 % vnútroštátnej priemernej platby na príjemcu,
a) výška nepresahujúca 25 % vnútroštátnej priemernej platby na príjemcu,
b) výška zodpovedajúca vnútroštátnej priemernej platbe na hektár vynásobenej číslom, ktoré zodpovedá počtu hektárov, pričom maximum sú tri hektáre.
b) výška zodpovedajúca vnútroštátnej priemernej platbe na hektár vynásobenej číslom, ktoré zodpovedá počtu hektárov, pričom maximum je päť hektárov.
Odchylne od pododseku 1 môžu členské štáty rozhodnúť, že výška ročnej platby zodpovedá výške, na ktorú má poľnohospodár nárok podľa článku 18, článku 29, článku 34, článku 36 a článku 38 v roku, keď vstúpi do režimu, ale nepresahuje 1 500 EUR.

Vnútroštátny priemer uvedený v prvom pododseku písm. a) členské štáty stanovia na základe vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II na kalendárny rok 2019 a počtu poľnohospodárov, ktorí získali platobné nároky podľa článku 21 ods. 1.

Vnútroštátny priemer uvedený v prvom pododseku písm. a) členské štáty stanovia na základe vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II na kalendárny rok 2019 a počtu poľnohospodárov, ktorí získali platobné nároky podľa článku 21 ods. 1.

Vnútroštátny priemer uvedený v prvom pododseku písm. b) členské štáty stanovia na základe vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II na kalendárny rok 2019 a počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré sa v roku 2014 nahlásili v súlade s článkom 26.

Vnútroštátny priemer uvedený v prvom pododseku písm. b) členské štáty stanovia na základe vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II na kalendárny rok 2019 a počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré sa v roku 2014 nahlásili v súlade s článkom 26.

2.  Suma uvedená v odseku 1 nie je nižšia ako 500 EUR a nie je vyššia ako 1 000 EUR. Bez toho, aby bol dotknutý článok 51 ods. 1, v prípade, že je výsledkom uplatnenia odseku 1 suma nižšia ako 500 EUR alebo vyššia ak 1 000 EUR, daná suma sa zaokrúhli nahor alebo nadol na minimálnu alebo maximálnu sumu.
2.  Suma uvedená v odseku 1 nie je nižšia ako 500 EUR a nie je vyššia ako 1 500 EUR. Bez toho, aby bol dotknutý článok 51 ods. 1, v prípade, že je výsledkom uplatnenia odseku 1 suma nižšia ako 500 EUR alebo vyššia ak 1 500 EUR, daná suma sa zaokrúhli nahor alebo nadol na minimálnu alebo maximálnu sumu.
3.  Odchylne od odseku 2 možno v Chorvátsku, na Cypre alebo na Malte sumu uvedenú v odseku 1 stanoviť na hodnotu nižšiu ako 500 EUR, nie však nižšiu ako 200 EUR.„
3.  Odchylne od odseku 2 možno v Chorvátsku, na Cypre alebo na Malte sumu uvedenú v odseku 1 stanoviť na hodnotu nižšiu ako 500 EUR, nie však nižšiu ako 200 EUR.„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 51
Článok 51

Článok 51

Finančné ustanovenia

Finančné ustanovenia

1.  S cieľom financovať platbu uvedenú v tejto hlave členské štáty odpočítajú sumy zodpovedajúce sumám, na ktoré by malí poľnohospodári mali nárok v podobe základnej platby uvedenej v hlave III kapitole 1, platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie uvedenej v hlave III kapitole 2 a prípadne platby na plochy s prírodnými prekážkami uvedenej v hlave III kapitole 3, platby pre mladých poľnohospodárov uvedenej v hlave III kapitole 4 a viazanej podpory uvedenej v hlave IV z celkových súm, ktoré sú k dispozícií pre jednotlivé platby.
1.  S cieľom financovať platbu uvedenú v tejto hlave členské štáty odpočítajú sumy zodpovedajúce sumám, na ktoré by malí poľnohospodári mali nárok v podobe základnej platby uvedenej v hlave III kapitole 1, platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie uvedenej v hlave III kapitole 2 a prípadne platby na plochy s prírodnými prekážkami uvedenej v hlave III kapitole 3, platby pre mladých poľnohospodárov uvedenej v hlave III kapitole 4 a viazanej podpory uvedenej v hlave IV z celkových súm, ktoré sú k dispozícií pre jednotlivé platby.
Rozdiel medzi súčtom všetkých platieb splatných v rámci režimu pre malých poľnohospodárov a celkovou sumou financovanou v súlade s prvým pododsekom sa financuje uplatnením lineárneho zníženia na všetky platby, ktoré sa malú poskytnúť v súlade s článkom 25.

Rozdiel medzi súčtom všetkých platieb splatných v rámci režimu pre malých poľnohospodárov a celkovou sumou financovanou v súlade s prvým pododsekom sa financuje uplatnením lineárneho zníženia na všetky platby, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkom 25.

Členské štáty, ktoré využijú možnosť ustanovenú v článku 20 ods. 1, môžu uplatniť rôzne miery zníženia na regionálnej úrovni.

Prvky, na základe ktorých sa stanovia sumy uvedené v prvom pododseku, zostanú rovnaké počas celého trvania účasti poľnohospodára na režime.

Prvky, na základe ktorých sa stanovia sumy uvedené v prvom pododseku, zostanú rovnaké počas celého trvania účasti poľnohospodára na režime.

2.  Ak celková výška platieb splatných v rámci režimu pre malých poľnohospodárov prekračuje 10 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, členské štáty uplatnia lineárne zníženie na sumy, ktoré sa majú vyplatiť v súlade s touto hlavou aby dodržali uvedené percento.
2.  Ak celková výška platieb splatných v rámci režimu pre malých poľnohospodárov prekračuje 15 % ročného vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II, členské štáty uplatnia lineárne zníženie na sumy, ktoré sa majú vyplatiť v súlade s touto hlavou, aby dodržali uvedené percento.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
da) ustanovenia na spravovanie informácií, ktoré sa majú oznamovať, ako aj pravidlá týkajúce sa obsahu oznámení, ich formy, načasovania, frekvencie a lehôt,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b
b) ustanovenia na spravovanie informácií, ktoré sa majú oznamovať, ako aj pravidlá týkajúce sa obsahu oznámení, ich formy, načasovania, frekvencie a lehôt,
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1
1.  Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenia, ktoré sú v naliehavej situácii nevyhnutné a odôvodnené na vyriešenie osobitných problémov. Takéto opatrenia sa môžu odchyľovať od ustanovení tohto nariadenia, ale len v striktne nevyhnutnom rozsahu a len na striktne nevyhnutné časové obdobie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
1.  Komisia je splnomocnená podľa článku 55 prijať delegované akty, ktoré sú v naliehavej situácii nevyhnutné a odôvodnené na vyriešenie osobitných problémov. Takéto delegované akty sa môžu odchyľovať od ustanovení tohto nariadenia, ale len v striktne nevyhnutnom rozsahu a len na striktne nevyhnutné časové obdobie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2
2.  V prípade riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa opatrení uvedených v odseku 1 Komisia prijme vykonávacie akty s okamžitou platnosťou v súlade s postupom uvedeným v článku 56 ods. 3.
2.  Ak sa to vo vzťahu k opatreniam uvedeným v odseku 1 vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 55a.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2
2.  Delegovanie právomoci uvedené v tomto nariadení sa na Komisiu prenesie na neurčité obdobie od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch [...] sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovanej právomoci najneskôr deväť mesiacov pred koncom päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 55 a (nový)
Článok 55a

Postup v naliehavých prípadoch

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.
2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 55 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku, akt zruší.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 58 a (nový)
Článok 58a

Podávanie správ

Do 1. marca 2017 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby priloží príslušné legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Príloha II

Text predložený Komisiou

(v tisícoch EUR)

Kalendárny rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019 a nasledujúce roky

Belgicko

553 521

544 065

534 632

525 205

525 205

525 205

Bulharsko

655 661

737 164

810 525

812 106

812 106

812 106

Česká republika

892 698

891 875

891 059

890 229

890 229

890 229

Dánsko

942 931

931 719

920 534

909 353

909 353

909 353

Nemecko

5 275 876

5 236 176

5 196 585

5 156 970

5 156 970

5 156 970

Estónsko

108 781

117 453

126 110

134 749

134 749

134 749

Írsko

1 240 652

1 239 027

1 237 413

1 235 779

1 235 779

1 235 779

Grécko

2 099 920

2 071 481

2 043 111

2 014 751

2 014 751

2 014 751

Španielsko

4 934 910

4 950 726

4 966 546

4 988 380

4 988 380

4 988 380

Francúzsko

7 732 611

7 694 854

7 657 219

7 619 511

7 619 511

7 619 511

Chorvátsko „

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Taliansko

4 023 865

3 963 007

3 902 289

3 841 609

3 841 609

3 841 609

Cyprus

52 273

51 611

50 950

50 290

50 290

50 290

Lotyšsko

163 261

181 594

199 895

218 159

218 159

218 159

Litva

396 499

417 127

437 720

458 267

458 267

458 267

Luxembursko

34 313

34 250

34 187

34 123

34 123

34 123

Maďarsko

1 298 104

1 296 907

1 295 721

1 294 513

1 294 513

1 294 513

Malta

5 316

5 183

5 050

4 917

4 917

4 917

Holandsko

806 975

792 131

777 320

762 521

762 521

762 521

Rakúsko

707 503

706 850

706 204

705 546

705 546

705 546

Poľsko

3 038 969

3 066 519

3 094 039

3 121 451

3 121 451

3 121 451

Portugalsko

573 046

585 655

598 245

610 800

610 800

610 800

Rumunsko

1 472 005

1 692 450

1 895 075

1 939 357

1 939 357

1 939 357

Slovinsko

141 585

140 420

139 258

138 096

138 096

138 096

Slovensko

386 744

391 862

396 973

402 067

402 067

402 067

Fínsko

533 932

534 315

534 700

535 075

535 075

535 075

Švédsko

710 853

711 798

712 747

713 681

713 681

713 681

Spojené kráľovstvo

3 624 384

3 637 210

3 650 038

3 662 774

3 662 774

3 662 774

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019 a nasledujúce roky

Belgicko

554.701

548.646

542.261

535.640

535.640

535.640

Bulharsko

657.571

735.055

805.495

814.887

814.887

814.887

Česká republika

891.307

892.742

893.686

894.054

894.054

894.054

Dánsko

940.086

929.824

919.002

907.781

907.781

907.781

Nemecko

5.237.224

5.180.053

5.119.764

5.057.253

5.057.253

5.057.253

Estónsko

113.168

125.179

137.189

149.199

149.199

149.199

Írsko

1.236.214

1.235.165

1.233.425

1.230.939

1.230.939

1.230.939

Grécko

2.098.834

2.075.923

2.051.762

2.026.710

2.026.710

2.026.710

Španielsko

4.939.152

4.957.834

4.973.833

4.986.451

4.986.451

4.986.451

Francúzsko

7.655.794

7.572.222

7.484.090

7.392.712

7.392.712

7.392.712

Chorvátsko „

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Taliansko

4.024.567

3.980.634

3.934.305

3.886.268

3.886.268

3.886.268

Cyprus

52.155

51.585

50.985

50.362

50.362

50.362

Lotyšsko

176.500

206.565

236.630

266.695

266.695

266.695

Litva

402.952

426.070

449.189

472.307

472.307

472.307

Luxembursko

33.943

33.652

33.341

33.015

33.015

33.015

Maďarsko

1.295.776

1.297.535

1.298.579

1.298.791

1.298.791

1.298.791

Malta

5.365

5.306

5.244

5.180

5.180

5.180

Holandsko

809.722

800.883

791.561

781.897

781.897

781.897

Rakúsko

706.071

706.852

707.242

707.183

707.183

707.183

Poľsko

3.079.652

3.115.887

3.152.121

3.188.356

3.188.356

3.188.356

Portugalsko

582.466

598.550

614.635

630.719

630.719

630.719

Rumunsko

1.485.801

1.707.131

1.928.460

2.002.237

2.002.237

2.002.237

Slovinsko

140.646

139.110

137.491

135.812

135.812

135.812

Slovensko

391.608

397.576

403.543

409.511

409.511

409.511

Fínsko

533.451

535.518

537.295

538.706

538.706

538.706

Švédsko

709.922

712.820

715.333

717.357

717.357

717.357

Spojené kráľovstvo

3.652.541

3.655.113

3.657.684

3.660.255

3.660.255

3.660.255


Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) a o mandáte na tieto rokovania
PDF 2390kWORD 359k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. marca 2013 o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne rokovania o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))
P7_TA(2013)0085B7-0080/2013

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na článok 70 ods. 2 a článok 70a rokovacieho poriadku,

  keďže finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačným údajom pre zákonodarný orgán a nemožno ho presne stanoviť, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu nariadenia, ktorým sa stanoví viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

rozhodol začať medziinštitucionálne rokovania na základe tohto mandátu:

MANDÁT

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Citácia 3 a (nová)
so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov1,
1 Ú. v. EÚ C ... /Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Citácia 4 a (nová)
so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov1,
1Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“ sa uvádzajú potenciálne výzvy, ciele a smerovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. Na základe diskusie o uvedenom oznámení by sa SPP mala zreformovať s účinnosťou od 1. januára 2014. Uvedená reforma by sa mala vzťahovať na všetky hlavné nástroje SPP vrátane nariadenia Rady (EÚ) č. [KOM(2010)799] z [...] o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov). Vzhľadom na rozsah pôsobnosti tejto reformy je vhodné zrušiť nariadenie (EÚ) č. [KOM(2010)799] a nahradiť ho novým nariadením o jednotnej spoločnej organizácii trhov. Reformou by sa takisto, pokiaľ je to možné, mali uviesť do súladu, zefektívniť a zjednodušiť ustanovenia, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na viac ako jeden poľnohospodársky sektor, a to aj tak, že sa zaistí, aby nepodstatné prvky opatrení mohla prijímať Komisia prostredníctvom delegovaných aktov.
(1)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov SPP do roku 2020: SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území„ sa uvádzajú potenciálne výzvy, ciele a smerovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. Na základe diskusie o uvedenom oznámení by sa SPP mala zreformovať s účinnosťou od 1. januára 2014. Uvedená reforma by sa mala vzťahovať na všetky hlavné nástroje SPP vrátane nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov). Vzhľadom na rozsah tejto reformy je vhodné zrušiť nariadenie (ES) č. 1234/2007 a nahradiť ho novým nariadením o jednotnej spoločnej organizácii trhov. Reformou by sa takisto, pokiaľ je to možné, mali uviesť do súladu, zefektívniť a zjednodušiť ustanovenia, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na viac ako jeden poľnohospodársky sektor, a to aj tak, že sa zaistí, aby nepodstatné prvky opatrení mohla prijímať Komisia prostredníctvom delegovaných aktov. Reforma by navyše mala pokračovať rovnakým smerom ako predošlé reformy k dosiahnutiu väčšej konkurencieschopnosti a orientácie na trh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Vykonávanie tohto nariadenia by malo byť v súlade s cieľmi rozvojovej spolupráce politického rámca únie pre potravinovú bezpečnosť (COM(2010)0127) s osobitným dôrazom na zaistenie toho, aby opatrenia SPP neohrozovali kapacitu výroby potravín a dlhodobú potravinovú bezpečnosť v rozvojových krajinách a schopnosť jeho obyvateľstva zabezpečiť si dostatok potravín, pri súčasnom dodržiavaní cieľov politiky rozvojovej spolupráce Únie podľa článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)
(1b)  Jedným z kľúčových zámerov spoločnej poľnohospodárskej politiky by malo byť zaručenie potravinovej bezpečnosti a potravinovej sebestačnosti členských štátov, čo znamená, že z hľadiska výroby sú potrebné regulačné a distribučné systémy umožňujúce krajinám a regiónom rozvíjať svoju výrobu spôsobom, ktorý im čo najviac umožňuje plniť svoje potreby. Okrem toho je mimoriadne dôležité vyrovnať rozloženie síl v rámci reťazca potravinovej výroby v prospech výrobcov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zaistiť paralelné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
(2)  S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie schémy ustanovenej týmto nariadením by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy na účely doplnenia alebo zmeny niektorých nepodstatných prvkov tohto nariadenia. Mali by sa vymedziť prvky, v prípade ktorých možno uplatniť uvedenú právomoc, ako aj podmienky, za akých ju možno preniesť. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zaistiť paralelné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Na základe článku 43 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“) Rada prijíma opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, odvodov, pomoci a množstvových obmedzení. V záujme jasnosti by sa v prípade uplatnenia článku 43 ods. 3 zmluvy malo toto nariadenie výslovne odvolávať na skutočnosť, že opatrenia Rada prijme na uvedenom základe.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Toto nariadenie by malo obsahovať všetky základné prvky jednotnej spoločnej organizácie trhov. Stanovovanie cien, odvodov, pomoci a množstvových obmedzení je v niektorých prípadoch neoddeliteľne spojené s týmito základnými prvkami.
(4)  Toto nariadenie by malo obsahovať všetky základné prvky jednotnej spoločnej organizácie trhov. Stanovovanie cien, odvodov, pomoci a množstvových obmedzení je spravidla neoddeliteľne spojené s týmito základnými prvkami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Je potrebné brať do úvahy ciele, ktoré stanovila Európska komisia pre budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku v oblasti trvalo udržateľného riadenia prírodných zdrojov, potravinovej bezpečnosti, poľnohospodárskych činností v Európe, vyváženého regionálneho rozvoja, konkurencieschopnosti európskej poľnohospodárskej výroby a zjednodušenia SPP.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)  Pre poľnohospodárov je dôležité najmä to, aby sa zjednodušili administratívne predpisy týkajúce sa vykonávania spoločnej poľnohospodárskej politiky, pričom ak by sa nezjednodušili, bez toho, aby výsledkom bola nadmerná štandardizácia kritérií, ktoré by nezohľadňovali osobitné miestne a regionálne charakteristiky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Toto nariadenie a ďalšie akty prijaté na základe článku 43 zmluvy odkazujú na opis výrobkov a odkazy na položky a podpoložky kombinovanej nomenklatúry. Zmeny a doplnenia spoločného colného sadzobníka si môžu vyžadovať následné technické úpravy takých nariadení. Komisia by mala mať možnosť prijímať vykonávacie opatrenia, ktorými vykoná také úpravy. V záujme jasnosti a jednoduchosti by sa nariadenie Rady (EHS) č. 234/79 z 5. februára 1979 o postupe pre úpravy nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka používaného pre poľnohospodárske výrobky, ktorým sa v súčasnosti ustanovuje taká právomoc, malo zrušiť a právomoc by sa mala začleniť do tohto nariadenia.
(7)  Toto nariadenie odkazuje na opis výrobkov a odkazy na položky a podpoložky kombinovanej nomenklatúry. Zmeny a doplnenia spoločného colného sadzobníka si môžu vyžadovať následné technické úpravy tohto nariadenia. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy. V záujme jasnosti a jednoduchosti by sa nariadenie Rady (EHS) č. 234/79 z 5. februára 1979 o postupe pre úpravy nomenklatúry spoločného colného sadzobníka používaného pre poľnohospodárske výrobky, ktorým sa v súčasnosti ustanovuje taká právomoc, malo zrušiť a nový postup pre úpravy by sa mal začleniť do tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  S cieľom zohľadniť osobitosti sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny by sa mala Komisii delegovať právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o stanovenie hospodárskych rokov pre uvedené výrobky.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Verejné zásahy na trhu by sa mali ako krízové opatrenie realizovať len so zámerom stabilizácie mimoriadnej cenovej volatility vyplývajúcej z dočasného nadmerného dopytu na európskom trhu. Nemali by sa používať na stabilizáciu štrukturálnej nadmernej produkcie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Z dôvodu jasnosti a prehľadnosti by dané ustanovenia mali mať spoločnú štruktúru, pričom sa zachová politika sledovaná v každom sektore. Na tento účel by sa malo rozlišovať medzi referenčnými cenami a intervenčnými cenami a tieto posledné ceny by sa mali vymedziť, pričom by sa malo najmä objasniť, že len intervenčné ceny na verejnú intervenciu zodpovedajú uplatneným spravovaným cenám uvedeným v prílohe 3 k Dohode WTO o poľnohospodárstve odseku 8 prvej vete (t. j. podpora na základe cenového rozdielu). V tejto súvislosti by sa malo chápať, že trhová intervencia môže mať podobu verejnej intervencie ako aj iné podoby intervencie, pri ktorých sa nepoužívajú cenové indikácie stanovené ex ante.
(13)  Z dôvodu jasnosti a prehľadnosti by dané ustanovenia mali mať spoločnú štruktúru, pričom sa zachová politika sledovaná v každom sektore. Na tento účel by sa malo rozlišovať medzi referenčnými cenami a intervenčnými cenami a tieto posledné ceny by sa mali vymedziť, pričom by sa malo najmä objasniť, že len intervenčné ceny na verejnú intervenciu zodpovedajú uplatneným spravovaným cenám uvedeným v prílohe 3 k Dohode WTO o poľnohospodárstve odseku 8 prvej vete (t. j. podpora na základe cenového rozdielu). Malo by sa tiež chápať, že trhová intervencia môže mať podobu verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie, ako aj iné podoby intervencie, pri ktorých sa úplne či čiastočne nepoužívajú cenové indikácie stanovené ex ante.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  V každom dotknutom sektore by mal byť intervenčný systém dostupný počas určitých období v roku vzhľadom na postupy a skúsenosti z predchádzajúcich spoločných organizácií trhu a v tom období by mal byť otvorený buď trvalo alebo by mal byť otvorený v závislosti od trhových cien.
(14)  V každom dotknutom sektore by mal byť intervenčný systém vzhľadom na postupy a skúsenosti z predchádzajúcich spoločných organizácií trhu dostupný a otvorený buď trvalo, alebo v závislosti od trhových cien, a to vždy, keď sa preukáže potreba aktivovať ho.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  V tomto nariadení by sa mala ustanoviť možnosť odpredať výrobky nakúpené vo verejnej intervencii. Uvedené opatrenia by sa mali prijať tak, aby sa predišlo narušeniu trhu a aby sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami.
(16)  V tomto nariadení by sa mala ustanoviť možnosť odpredať výrobky nakúpené vo verejnej intervencii. Uvedené opatrenia by sa mali prijať tak, aby sa predišlo narušeniu trhu, aby sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a aby bola produkcia dostupná pre programy distribúcie potravín pre ľudí v Únii v najväčšej núdzi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel v sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa sú nevyhnutné na účely zaznamenávania cien a uplatňovania intervenčných opatrení v týchto sektoroch. Ich cieľom je okrem toho zvýšiť transparentnosť trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)
(16b)  Pomoc na súkromné skladovanie by mala dosiahnuť svoje ciele stabilizovania trhov a príspevku k zaisteniu primeranej životnej úrovne pre danú poľnohospodársku spoločnosť. Tento nástroj by sa mal teda spúšťať nielen ukazovateľmi spojenými s trhovými cenami, ale tiež v reakcii na obzvlášť ťažké hospodárske situácie na trhoch a predovšetkým situácie, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú ziskové rozpätia výrobcov v oblasti poľnohospodárstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  S cieľom štandardizovať obchodnú úpravu rôznych výrobkov na účely zlepšenia transparentnosti trhu, zaznamenávania cien a uplatňovania trhových intervenčných opatrení vo forme verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel v sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa.
(22)  S cieľom štandardizovať obchodnú úpravu rôznych výrobkov na účely zlepšenia transparentnosti trhu, zaznamenávania cien a uplatňovania trhových intervenčných opatrení vo forme verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie a s cieľom zohľadniť osobitné vlastnosti v Únii, technický vývoj sektorové požiadavky, by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu s cieľom upraviť a aktualizovať stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel v sektoroch hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa a ovčieho a kozieho mäsa.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)  V záujme posilnenia a doplnenia existujúcich nástrojov trhového riadenia a zaistenia toho, že fungujú bezproblémovo, by sa mal zaviesť nástroj, ktorý bude založený na súkromnom riadení ponuky a koordinácii medzi individuálnym účastníkmi trhu. Týmto nástrojom by uznávané združenia organizácií výrobcov, ktoré majú na trhu primeranú veľkosť, mali mať možnosť stiahnuť produkt počas hospodárskeho roka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)
(23b)  Na zabránenie tomu, aby mal tento nástroj účinky v rozpore s cieľmi SPP alebo by ovplyvňoval hladké fungovanie vnútorného trhu, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel fungovania a aktivácie nástroja. S cieľom zabezpečiť, aby bol tento nástroj v súlade s právnymi predpismi Európskej únie, by sa mala okrem toho na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa jeho financovania, a to vrátane prípadov, v ktorých sa Komisia domnieva, že je vhodné poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Konzumácia ovocia a zeleniny a mliečnych výrobkov medzi deťmi by sa mala podporovať, a to aj dlhodobým zvyšovaním podielu uvedených výrobkov v strave detí vo veku, keď sa formujú ich stravovacie návyky. Mala by sa preto podporovať pomoc Únie na financovanie alebo spolufinancovanie dodávok týchto výrobkov deťom do školských zariadení.
(25)  S cieľom nabádať deti vytárať si zdravé stravovacie návyky by sa u nich mala podporovať konzumácia ovocia a zeleniny a mliečnych výrobkov, a to aj dlhodobým zvyšovaním podielu uvedených výrobkov v strave detí vo veku, keď sa formujú ich stravovacie návyky. Mala by sa preto podporovať pomoc Únie na financovanie alebo spolufinancovanie dodávok týchto výrobkov deťom do školských, predškolských a mimoškolských zariadení. Tieto programy by taktiež mali prispievať k dosiahnutiu cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane zvýšenia príjmov v poľnohospodárstve, stabilizácie trhov a dostupnosti dodávok, a to v súčasnosti, ako aj v budúcnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  S cieľom zaistiť riadne rozpočtové riadenie schém by sa pre každú z nich mali stanoviť vhodné ustanovenia. Pomoc Únie by sa nemala využívať ako náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia v školách. Vzhľadom na rozpočtové obmedzenia by však členské štáty mali mať možnosť nahradiť svoj finančný príspevok do schém príspevkami zo súkromného sektora. S cieľom zaistiť efektívnosť programu podpory konzumácie ovocia v školách by členské štáty mali ustanoviť sprievodné opatrenia, na ktoré by členské štáty boli oprávnené poskytovať vnútroštátnu pomoc.
(26)  S cieľom zaistiť riadne rozpočtové riadenie schém by sa pre každú z nich mali stanoviť vhodné ustanovenia. Pomoc Únie by sa nemala využívať ako náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov v školách. Vzhľadom na rozpočtové obmedzenia by však členské štáty mali mať možnosť nahradiť svoj finančný príspevok do takýchto prípadných vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách príspevkami zo súkromného sektora. S cieľom zaistiť efektívnosť programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách by členské štáty mali ustanoviť sprievodné opatrenia, na ktoré by členské štáty boli oprávnené poskytovať vnútroštátnu pomoc.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  S cieľom propagovať zdravé stravovacie návyky u detí, zaistiť efektívne a cielené využívanie európskych fondov a podporovať informovanosť o programe by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o program podpory konzumácie ovocia v školách, ktoré sa týkajú: výrobkov, ktoré nie sú oprávnené na výber do programu; cieľovej skupiny programu; národných alebo regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať, aby mohli získať pomoc, vrátane sprievodných opatrení; schvaľovania a výberu žiadateľov o pomoc; objektívnych kritérií na rozdelenie pomoci medzi členské štáty, orientačného rozdelenia pomoci medzi členské štáty a metódy prerozdelenia pomoci medzi členské štáty na základe prijatých žiadostí; nákladov oprávnených na pomoc vrátane možnosti stanovenia celkového stropu pre také náklady; ako aj požiadavkou, aby zúčastnené členské štáty propagovali podpornú úlohu programu.
(27)  S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie programu, aby sa dosiahli stanovené ciele, zaistiť efektívne a cielené využívanie európskych fondov a podporovať informovanosť o programe pomoci by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách, ktoré sa týkajú: výrobkov, ktoré nie sú oprávnené na výber do programu; cieľovej skupiny programu; národných alebo regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať, aby mohli získať pomoc, vrátane sprievodných opatrení; schvaľovania a výberu žiadateľov o pomoc; dodatočných kritérií týkajúcich sa orientačného rozdelenia a metódy prerozdelenia pomoci medzi členské štáty na základe prijatých žiadostí; nákladov oprávnených na pomoc vrátane možnosti stanovenia celkového stropu pre také náklady; monitorovania a hodnotenia a požiadavky, a stanovenia podmienok, za ktorých by členské štáty zabezpečovali propagáciu svojej spoluúčasti na podpornom programe a upozorňovali na to, že je podporovaný z prostriedkov Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  S cieľom zohľadniť vývoj modelov spotreby mliečnych výrobkov a inovácie a vývoj na trhu s mliečnymi výrobkami, s cieľom zaistiť, aby sa o pomoc uchádzali náležití príjemcovia a žiadatelia, a podporovať informovanosť o programe pomoci by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide program na podporu konzumácie mlieka v školách a čo sa týka: výrobkov, ktoré sú oprávnené na výber do programu; národných alebo regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať, aby mohli získať pomoc, a cieľovej skupiny programu, podmienok na poskytnutie pomoci, skladania zábezpeky, ktorou sa zaručí vykonanie v prípade, že sa vyplatí preddavok pomoci, monitorovania a hodnotenia a požiadavky, aby vzdelávacie zariadenia zverejnili podpornú úlohu programu.
(28)  S cieľom zaistiť účinnosť programu pri dosahovaní stanovených cieľov, zaistiť efektívne a cielené využívanie európskych fondov a podporovať informovanosť o programe by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o na podporu konzumácie mlieka v školách a čo sa týka: výrobkov, ktoré sú oprávnené na výber do programu; národných alebo regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať, aby mohli získať pomoc, a cieľovej skupiny programu, schvaľovania a výberu žiadateľov o pomoc; podmienok na poskytnutie pomoci, skladania zábezpeky, ktorou sa zaručí vykonanie v prípade, že sa vyplatí preddavok pomoci, monitorovania a hodnotenia a požiadavky, a stanovenia podmienok, za ktorých by členské štáty zabezpečovali propagáciu svojej spoluúčasti na podpornom programe a upozorňovali na to, že je podporovaný z prostriedkov Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)
(28a)  Komisia by mala uvažovať o navrhnutí programov určených na podporu konzumácie aj ďalších produktov okrem ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov v školách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Schéma pomoci pre organizácie výrobcov chmeľu sa využíva len v jednom členskom štáte. S cieľom vytvoriť pružnosť a zosúladiť prístup v tomto sektore s inými sektormi by sa schéma pomoci mala ukončiť a organizácie výrobcov by malo byť možné podporovať v rámci opatrení na rozvoj vidieka.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  S cieľom zaistiť, aby sa pomocou ustanovenou pre organizácie hospodárskych subjektov v sektore olivového oleja a stolových olív dosiahli jej ciele zlepšiť kvalitu výroby olivového oleja a stolových olív, a zaistiť, aby si organizácie hospodárskych subjektov v sektore olivového oleja a stolových olív plnili svoje povinnosti, mala by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o podmienky schvaľovania organizácií hospodárskych subjektov na účely schémy pomoci, odmietnutia, pozastavenia a odňatia takého stiahnutia, podrobnosti v súvislosti s opatreniami, ktoré sú oprávnené na financovanie Úniou, vyčleňovanie financií Únie na osobitné opatrenia, činnosti a náklady, ktoré nie sú oprávnené na financovanie Úniou, a výber a schvaľovanie pracovných programov a pokiaľ ide o požiadavku zložiť zábezpeku.
(31) cieľom zaistiť, aby sa pomocou ustanovenou pre organizácie hospodárskych subjektov v sektore olivového oleja a stolových olív dosiahli jej ciele zlepšiť kvalitu výroby olivového oleja a stolových olív, a zaistiť, aby si organizácie výrobcov alebo medziodvetvové organizácie v sektore olivového oleja a stolových olív plnili svoje povinnosti, mala by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o podmienky schvaľovania organizácií výrobcov alebo medziodvetvové organizácie v na účely schémy pomoci a odmietnutie, pozastavenie a odňatie takého schválenia; podrobnosti opatrení oprávnených na financovanie Úniou; prideľovanie financií Únie na osobitné opatrenia; činnosti a náklady, ktoré nie sú oprávnené na financovanie Úniou; a výber a schvaľovanie pracovných programov a pokiaľ ide o požiadavku zložiť zábezpeku;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  V tomto nariadení sa rozlišuje na jednej strane ovocie a zelenina, medzi ktoré patrí ovocie a zelenina na predaj a ovocie a zelenina určené na spracovanie, a na druhej strane spracované ovocie a zelenina. Pravidlá týkajúce sa organizácií výrobcov, operačných programov a finančnej pomoci Únie sa uplatňujú len na ovocie a zeleninu a ovocie a zeleninu určené výhradne na spracovanie.
(32)  V tomto nariadení sa rozlišuje na jednej strane ovocie a zelenina, medzi ktoré patrí ovocie a zelenina na predaj ako čerstvé produkty a ovocie a zelenina určené na spracovanie, a na druhej strane spracované ovocie a zelenina.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 a (nové)
(33a)  S cieľom zabezpečiť, aby boli operačné v odvetví ovocia a zeleniny účinnejšie, najmä opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením, mali by byť vykonávané štruktúrami s primeranou veľkosťou trhu. Je preto dôležité podporovať združenia organizácií výrobcov, aby predkladali a riadili (celkom alebo sčasti) operačné programy a opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
(35)  Podpora na zriadenie skupín výrobcov by sa mala ustanoviť pre všetky sektory vo všetkých členských štátoch v rámci politiky rozvoja vidieka a malo by sa skončiť s osobitnou podporou v sektore ovocia a zeleniny.
(35)  Podpora na zriadenie skupín výrobcov by sa mala ustanoviť pre všetky sektory vo všetkých členských štátoch v rámci politiky rozvoja vidieka a malo by sa skončiť s osobitnou podporou ich zostavovania v sektore ovocia a zeleniny. Táto podpora by nemala narúšať rovnaké podmienky pre poľnohospodárov a ich organizácie výrobcov na vnútornom trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  Jedným z hlavných opatrení oprávnených na vnútroštátne podporné programy by mala byť propagácia vín Únie a ich uvádzanie na trh v tretích krajinách. Podpora by sa mala naďalej poskytovať na činnosti v oblasti reštrukturalizácie a konverzie z dôvodu ich pozitívneho štrukturálneho vplyvu na sektor vinohradníctva a vína. Takisto by sa mala poskytovať podpora na investície v sektore vinohradníctva a vína, ktoré sú zamerané na zlepšenie ekonomickej výkonnosti podnikov ako takých. Podpora na destiláciu vedľajších produktov by malo byť opatrenie dostupné členským štátom, ktoré chcú tento nástroj použiť na zaistenie kvality vína a zároveň chrániť životné prostredie.
(40)  Jedným z hlavných opatrení oprávnených na vnútroštátne podporné programy by mala byť propagácia vín Únie a ich uvádzanie na trh v Únii a v tretích krajinách. Vzhľadom na ich význam, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť odvetvia vinohradníctva a vína Európskej únie, by mala byť tiež poskytnutá podpora na činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Podpora by sa mala naďalej poskytovať na činnosti v oblasti reštrukturalizácie a konverzie z dôvodu ich pozitívneho štrukturálneho vplyvu na sektor vinohradníctva a vína. Takisto by sa mala poskytovať podpora na investície v sektore vinohradníctva a vína, ktoré sú zamerané na zlepšenie ekonomickej výkonnosti podnikov ako takých. Podpora na destiláciu vedľajších produktov by malo byť opatrenie dostupné členským štátom, ktoré chcú tento nástroj použiť na zaistenie kvality vína a zároveň chrániť životné prostredie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
(42)  Ustanovenia týkajúce sa podpory vinohradníkom prostredníctvom pridelenia platobných nárokov, o ktorej už členské štáty rozhodli, sa stali konečnými. Z toho dôvodu jediná podpora, ktorú možno poskytovať, je podpora, o ktorej členské štáty rozhodli k 1. decembru 2011 podľa článku 137 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)799] a na základe podmienok nachádzajúcich sa v uvedenom ustanovení.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
(43)  S cieľom zaistiť, aby sa splnili ciele podporných programov a aby sa európske fondy využívali cielene, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o pravidlá: týkajúce sa zodpovednosti za výdavky medzi dátumom prijatia podporných programov a zmien podporných programov a dátumom ich uplatniteľnosti; týkajúce sa kritérií oprávnenosti na podporné opatrenia, typu výdavkov a činností oprávnených na podporu, opatrení, ktoré nie sú oprávnené na podporu, a maximálnej miery podpory na opatrenie; týkajúce sa zmien v podporných programoch potom, ako sa začali uplatňovať; týkajúce sa požiadaviek a prahov v prípade preddavkov vrátane požiadaviek na zábezpeku, ak sa vypláca preddavok; obsahujúce všeobecné ustanovenia a vymedzenia na účely podporných programov; na účel predchádzania zneužívaniu podporných opatrení a dvojitého financovania projektov; podľa ktorých výrobcovia stiahnu vedľajšie produkty výroby vína, výnimky z tejto povinnosti s cieľom predísť ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, ako aj ustanovenia týkajúce sa dobrovoľnej certifikácie destilačných podnikov; ustanovujúce požiadavky na členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie podporných opatrení, ako aj obmedzenia na zabezpečenie súladu s rozsahom pôsobnosti podporných opatrení; týkajúce sa platieb príjemcom, a to aj platieb prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia.
(43)  S cieľom zaistiť, aby sa splnili ciele podporných programov a aby sa európske fondy využívali cielene, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o pravidlá: týkajúce sa zodpovednosti za výdavky medzi dátumom prijatia podporných programov a zmien podporných programov a dátumom ich uplatniteľnosti; týkajúce sa kritérií oprávnenosti na podporné opatrenia, typu výdavkov a činností oprávnených na podporu, opatrení, ktoré nie sú oprávnené na podporu, a maximálnej miery podpory na opatrenie; týkajúce sa zmien v podporných programoch potom, ako sa začali uplatňovať; týkajúce sa požiadaviek a prahov v prípade preddavkov vrátane požiadaviek na zábezpeku, ak sa vypláca preddavok; na účel predchádzania zneužívaniu podporných opatrení a dvojitého financovania projektov; podľa ktorých výrobcovia stiahnu vedľajšie produkty výroby vína, výnimky z tejto povinnosti s cieľom predísť ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, ako aj ustanovenia týkajúce sa dobrovoľnej certifikácie destilačných podnikov; ustanovujúce požiadavky na členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie podporných opatrení, ako aj obmedzenia na zabezpečenie súladu s rozsahom pôsobnosti podporných opatrení; týkajúce sa platieb príjemcom, a to aj platieb prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  Včelárstvo charakterizuje rôznorodosť výrobných podmienok a výnosov a rozptyl a rozmanitosť hospodárskych subjektov vo fáze výroby aj uvádzania na trh. Okrem toho, vzhľadom na rozšírenie varroázy vo viacerých členských štátoch za posledné roky a na problémy, ktoré táto choroba spôsobuje vo výrobe medu, je naďalej nevyhnutná činnosť Únie, pretože varroázu nie je možné úplne vyhubiť a musí sa ošetrovať schválenými výrobkami Vzhľadom na tieto okolnosti a s cieľom zlepšiť výrobu včelárskych výrobkov a ich uvádzanie na trh v Únii by sa mali každé tri roky vypracovať vnútroštátne programy per daný sektor s cieľom zlepšiť všeobecné podmienky včelárskej výroby a uvádzanie včelárskych výrobkov na trh. Uvedené vnútroštátne programy by mala čiastočne financovať Únia.
(44)  Včelárstvo charakterizuje rôznorodosť výrobných podmienok a výnosov a rozptyl a rozmanitosť hospodárskych subjektov vo fáze výroby aj uvádzania na trh. Okrem toho, vzhľadom na zvyšujúci sa výskyt určitých druhov napadnutí včiel a predovšetkým varoázy vo viacerých členských štátoch za posledné roky a na problémy, ktoré táto choroba spôsobuje vo výrobe medu, je naďalej nevyhnutná koordinovaná činnosť Únie v rámci európskej veterinárnej politiky, pretože varoázu nie je možné úplne vyhubiť a musí sa ošetrovať schválenými výrobkami. Vzhľadom na tieto okolnosti a s cieľom zlepšiť zdravie včiel a výrobu včelárskych výrobkov a ich uvádzanie na trh v Únii by sa mali každé tri roky vypracovať vnútroštátne programy pre daný sektor s cieľom zlepšiť všeobecné podmienky včelárskej výroby a uvádzanie včelárskych výrobkov na trh. Uvedené vnútroštátne programy by mala čiastočne financovať Únia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45
(45)  S cieľom zaistiť cielené využívanie financií Únie vo včelárstve by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mali delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o: opatrenia, ktoré možno zahrnúť do včelárskych programov, pravidlá týkajúce sa povinností z hľadiska obsahu vnútroštátnych programov, ich vypracúvania a súvisiacich štúdií, ako aj podmienky prideľovania finančného príspevku Únie každému zúčastnenému členskému štátu.
(45)  S cieľom zaistiť cielené využívanie financií Únie vo včelárstve by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mali delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o: podrobnosti o opatreniach, ktoré možno zahrnúť do včelárskych programov, pravidlá týkajúce sa povinností z hľadiska obsahu vnútroštátnych programov, ich vypracúvania a súvisiacich štúdií, ako aj podmienky prideľovania finančného príspevku Únie každému zúčastnenému členskému štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48 a (nové)
(48a)  Kľúčovým opatrením oprávneným na podporu z vnútroštátnych podporných programov by mala byť propagácia a uvádzanie poľnohospodárskych výrobkov Únie na trh v Únii a v tretích krajinách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50
(50)  S cieľom zaručiť, aby všetky výrobky boli primeranej, vyhovujúcej a predajnej kvality a bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, základné všeobecné obchodné normy, ako sú plánované v uvedenom oznámení Komisie, by mali byť vhodné pre výrobky, na ktoré sa nevzťahujú obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov Ak takéto výrobky prípadne vyhovujú uplatniteľnej medzinárodnej norme, tieto výrobky by sa mali považovať za výrobky vyhovujúce všeobecnej obchodnej norme.
(50)  S cieľom zaručiť, aby všetky výrobky boli primeranej, vyhovujúcej a predajnej kvality a bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, základné všeobecné obchodné normy, ako sú plánované v uvedenom oznámení Komisie, by mali byť vhodné pre výrobky, na ktoré sa nevzťahujú obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov Ak takéto výrobky prípadne vyhovujú uplatniteľnej medzinárodnej norme, tieto výrobky by sa mali považovať za výrobky vyhovujúce všeobecnej obchodnej norme. Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy Európskej únie a riadne fungovanie vnútorného trhu, by si však členské štáty mali uchovať možnosť prijímať alebo zachovávať svoje vlastné právne predpisy týkajúce sa odvetví či produktov, na ktoré sa vzťahuje všeobecná obchodná norma, alebo týkajúce sa odvetví či produktov, na ktoré sa vzťahujú osobitné obchodné normy, a to v prípade otázok, ktoré sa týmto nariadením výslovne neupravujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53 a (nové)
(53a)  Obchodné normy by sa mali jasne rozdeliť na povinné pravidlá a nepovinné vyhradené výrazy. Nepovinné vyhradené výrazy by mali ďalej podporovať ciele obchodných noriem, a preto by mali mať rozsah obmedzený na produkty uvedené v prílohe I k zmluvám.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53 b (nové)
(53b)  Vzhľadom na ciele tohto nariadenia a v záujme jasnosti by existujúce nepovinné vyhradené výrazy malo odteraz upravovať toto nariadenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54
(54)  Vzhľadom na záujem spotrebiteľov získať primerané a transparentné informácie o výrobkoch by malo byť možné určiť v jednotlivých prípadoch miesto produkcie na adekvátnej zemepisnej úrovni, pričom sa vezmú do úvahy osobitosti niektorých sektorov, najmä tie, ktoré sa týkajú spracovaných poľnohospodárskych výrobkov
(54)  Vzhľadom na záujem spotrebiteľov získať primerané a transparentné informácie o výrobkoch by malo byť možné určiť v jednotlivých prípadoch miesto produkcie na adekvátnej zemepisnej úrovni pri zohľadnení vplyvov, ktoré môže neúplná a nesprávna informácia spôsobiť v hospodársko-výrobných kruhoch danej oblasti, pričom sa vezmú do úvahy regionálne osobitosti niektorých sektorov na regionálnej úrovni, najmä tie, ktoré sa týkajú spracovaných poľnohospodárskych výrobkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56
(56)  Je vhodné ustanoviť osobitné pravidlá pre výrobky dovážané z tretích krajín, ak vnútroštátne ustanovenia platné v tretích krajinách odôvodňujú udelenie výnimky z obchodných noriem, ak je zaručená ich rovnocennosť právnych predpisov Únie.
(56)  Je vhodné ustanoviť osobitné pravidlá pre výrobky dovážané z tretích krajín, ktoré sa prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 43 ods. 2 zmluvy, a ktoré stanovia podmienky, za ktorých sa dovezené výrobky považujú za poskytujúce rovnocennú úroveň plnenia požiadaviek Únie týkajúcich sa obchodných noriem, a ktorými sa umožňujú opatrenia odchyľujúce sa od pravidiel, na základe ktorých možno výrobky v Únii uvádzať na trh len v súlade s takými normami. Je tiež vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa uplatňovania obchodných noriem na výrobky vyvážané z Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58
(58)  S cieľom reagovať na zmeny situácie na trhu a zohľadniť osobitosti každého sektora by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o akty, ktorými sa prijímajú, upravujú a zmierňujú požiadavky súvisiace so všeobecnou obchodnou normou, a pravidlá týkajúce sa súladu s ňou.
(58)  S cieľom reagovať na zmeny situácie na trhu a zohľadniť osobitosti každého sektora by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o podrobné pravidlá týkajúce sa všeobecnej obchodnej normy, a pravidlá, ktorými sa prijímajú, upravujú a zmierňujú požiadavky súvisiace so všeobecnou obchodnou normou, a pravidlá týkajúce sa súladu s ňou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61
(61)  S cieľom zohľadniť osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami, osobitý charakter niektorých poľnohospodárskych výrobkov a osobitosti každého sektora by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o toleranciu pre každú obchodnú normu, nad rámec ktorej sa celá dávka výrobkov považuje za nespĺňajúcu uvedenú normu, a pokiaľ ide o pravidlá, ktorými sa vymedzujú podmienky, za ktorých sa dovezené výrobky považujú za poskytujúce rovnocennú úroveň plnenia požiadaviek Únie týkajúcich sa obchodných noriem, a ktorými sa umožňujú opatrenia odchyľujúce sa od pravidiel, na základe ktorých možno výrobky v Únii uvádzať na trh len v súlade s takými normami, a určujú sa pravidlá týkajúce sa uplatňovania obchodných noriem na výrobky vyvážané z Únie.
(61)  S cieľom zohľadniť osobitosti obchodu medzi Úniou a určitými tretími krajinami, osobitý charakter niektorých poľnohospodárskych výrobkov a osobitosti každého sektora by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o toleranciu pre každú obchodnú normu, nad rámec ktorej sa celá dávka výrobkov považuje za nespĺňajúcu uvedenú normu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69
(69)  S cieľom zohľadniť osobitosti výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti, zaistiť kvalitu a vysledovateľnosť výrobkov a zaistiť oprávnené nároky a záujmy výrobcov alebo hospodárskych subjektov by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mali delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zásady vymedzovania príslušnej zemepisnej oblasti a vymedzenia pojmov, obmedzení a odchýlok týkajúcich sa výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti; pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa do špecifikácií výrobkov môžu zahrnúť dodatočné požiadavky a pokiaľ ide o prvky špecifikácie výrobku; typu žiadateľa, ktorý môže žiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia; postupy, ktoré treba dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, vrátane predbežného vnútroštátneho konania, preskúmania zo strany Komisie, námietkového konania a postupu pri zmene a doplnení, zrušení a premene chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení; postupy uplatniteľné na cezhraničné žiadosti; postupov podávania žiadostí týkajúcich sa zemepisných oblastí v tretej krajine; dátum, o ktorého sa uplatňuje ochrana; postupy súvisiace so zmenami a doplneniami špecifikácií výrobkov a dátum, ku ktorému zmena a doplnenia nadobúdajú účinnosť.
(69)  S cieľom zohľadniť osobitosti výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti, zaistiť kvalitu a vysledovateľnosť výrobkov a zaistiť oprávnené nároky a záujmy výrobcov alebo hospodárskych subjektov by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mali delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o dodatočné podrobnosti vymedzovania príslušnej zemepisnej oblasti a vymedzenia pojmov, obmedzení a odchýlok týkajúcich sa výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti; pokiaľ ide o podmienky, za ktorých môžu špecifikácie výrobkov obsahovať dodatočné požiadavky; a pokiaľ ide o prvky špecifikácie výrobku; typu žiadateľa, ktorý môže žiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia; postupy, ktoré treba dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, vrátane predbežného vnútroštátneho konania, preskúmania zo strany Komisie, námietkového konania a postupu pri zmene a doplnení, zrušení a premene chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení; postupy uplatniteľné na cezhraničné žiadosti; postupov podávania žiadostí týkajúcich sa zemepisných oblastí v tretej krajine; dátum, od ktorého sa uplatňuje ochrana; postupy súvisiace so zmenami a doplneniami špecifikácií výrobkov a dátum; a dátum, ku ktorému zmena a doplnenia nadobúdajú účinnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70
(70)  S cieľom zaistiť primeranú ochranu a aby uplatňovaním tohto nariadenia neboli dotknuté hospodárske subjekty a príslušné orgány, pokiaľ ide o názvy vín, ktorým sa ochrana poskytla pred 1. augustom 2009, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o prijímanie obmedzení týkajúcich sa chráneného názvu a pokiaľ ide o prechodné ustanovenia týkajúce sa: názvov vín, ktoré členské štáty uznávali ako označenia pôvodu alebo zemepisné označenia k 1. augustu 2009; predbežného vnútroštátneho konania; vín umiestnených na trh alebo označených pred určitým dátumom a zmien a doplnení špecifikácií výrobkov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 74
(74)  S cieľom zaistiť súlad s existujúcou praxou v označovaní, s horizontálnymi pravidlami súvisiacimi s označovaním a obchodnou úpravou a s cieľom zohľadniť osobitosti sektora vinohradníctva a vinárstva; s cieľom zaistiť účinnosť certifikačných, schvaľovacích a overovacích postupov a oprávnené záujmy hospodárskych subjektov a aby hospodárske subjekty neboli poškodené, mala by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o výnimočné okolnosti odôvodňujúce vynechanie odkazu na pojem „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“; pokiaľ ide o obchodnú úpravu a používanie údajov týkajúcich sa označovania iných ako tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení; určité povinné údaje; nepovinné údaje a obchodnú úpravu; pokiaľ ide o potrebné opatrenia týkajúce sa označovania a obchodnej úpravy vín s označením pôvodu alebo zemepisným označením, ktorých označenie pôvodu alebo zemepisné označenie spĺňa potrebné požiadavky; pokiaľ ide o víno umiestnené na trh a označené pred 1. augustom 2009 a pokiaľ ide o výnimky týkajúce sa označovania a obchodnej úpravy.
(74)  S cieľom zaistiť súlad s existujúcou praxou v označovaní, s horizontálnymi pravidlami súvisiacimi s označovaním a obchodnou úpravou a s cieľom zohľadniť osobitosti sektora vinohradníctva a vinárstva; s cieľom zaistiť účinnosť certifikačných, schvaľovacích a overovacích postupov a oprávnené záujmy hospodárskych subjektov a aby hospodárske subjekty neboli poškodené, mala by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o výnimočné okolnosti odôvodňujúce vynechanie odkazu na pojem „chránené označenie pôvodu“ alebo „chránené zemepisné označenie“; pokiaľ ide o obchodnú úpravu a používanie údajov týkajúcich sa označovania iných ako tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení; určité povinné údaje; nepovinné údaje a obchodnú úpravu; pokiaľ ide o potrebné opatrenia týkajúce sa označovania a obchodnej úpravy vín s označením pôvodu alebo zemepisným označením, ktorých označenie pôvodu alebo zemepisné označenie spĺňa potrebné požiadavky; pokiaľ ide o víno umiestnené na trh a označené pred 1. augustom 2009; a pokiaľ ide o výnimky týkajúce sa označovania vývozu a obchodnej úpravy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77
(77)  Je vhodné stanoviť určité enologické postupy a obmedzenia výroby vína, najmä pokiaľ ide o kupáž a používanie určitých druhov hroznového muštu, hroznovej šťavy a čerstvého hrozna s pôvodom v tretích krajinách. Komisia by sa s cieľom splniť medzinárodné normy v oblasti enologických postupov mala vo všeobecnosti opierať o enologické postupy, ktoré odporúča Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV).
(77)  Je vhodné stanoviť určité enologické postupy a obmedzenia výroby vína, najmä pokiaľ ide o kupáž a používanie určitých druhov hroznového muštu, hroznovej šťavy a čerstvého hrozna s pôvodom v tretích krajinách. Komisia by sa s cieľom splniť medzinárodné normy mala pri navrhovaní ďalších enologických postupov vo všeobecnosti opierať o enologické postupy, ktoré odporúča Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 82 a (nové)
(82a)  Z hospodárskych, sociálnych a environmentálnych dôvodov a vzhľadom na politiku regionálneho plánovania vo vidieckych oblastiach s tradíciou vinohradníctva a nad rámec požiadavky na udržanie rozmanitosti, prestíže a kvality európskych vinárskych produktov by sa mal súčasný systém práv na pestovanie v sektore vína a vinohradníctva zachovať najmenej do roku 2030.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83
(83)  Na zabezpečenie spravodlivého vyváženia práv a povinností cukrovarníckych podnikov a pestovateľov cukrovej repy budú po ukončení systému kvót stále potrebné osobitné nástroje. Mali by sa preto prijať štandardné ustanovenia, ktorými sa dohody medzi nimi budú riadiť.
(83)  Na zabezpečenie spravodlivého vyváženia práv a povinností cukrovarníckych podnikov a pestovateľov cukrovej repy sú v sektore cukru potrebné osobitné nástroje. Mali by sa preto prijať štandardné ustanovenia, ktorými sa dohody medzi nimi budú riadiť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84
(84)  S cieľom zohľadniť osobitosti sektora cukru a záujmy všetkých strán by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o také zmluvy, najmä pokiaľ ide o podmienky, ktorými sa riadi nákup, dodávanie, preberanie cukrovej repy a platby za ňu.
(84)  S cieľom zohľadniť osobitosti sektora cukru a záujmy všetkých strán by sa malo stanoviť niekoľko pravidiel, pokiaľ ide o také zmluvy, najmä pokiaľ ide o podmienky, ktorými sa riadi nákup, dodávanie, preberanie cukrovej repy a platby za ňu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84 a (nové)
(84a)  S cieľom umožniť pestovateľom cukrovej repy, aby sa v plnom rozsahu prispôsobili rozsiahlej reforme, ktorá s uskutočnila v sektore cukru v roku 2006, a aby pokračovali v úsilí o dosiahnutie konkurencieschopnosti, ktoré odvtedy vyvíjajú, by sa súčasný systém kvót mal predĺžiť do konca hospodárskeho roka 2019/2020. Komisia by v tejto súvislosti mala umožniť pridelenie výrobných kvót členským štátom, ktoré sa zriekli všetkých svojich kvót v roku 2006.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84 b (nové)
(84b)  Značné a opakovane vznikajúce napätie na európskom trhu s cukrom si vyžaduje mechanizmus, ktorý podľa potreby uvoľní nekvótovaný cukor na vnútorný trh za rovnakých podmienok, aké platia pre kvótovaný cukor. Tento mechanizmus by mal zároveň umožniť dodatočný dovoz pri nulovom cle s cieľom zabezpečiť dostatok surovín na úniovom trhu s cukrom a zachovať štrukturálnu rovnováhu tohto trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84 c (nové)
(84c)  Vzhľadom na definitívne zrušenie systému kvót v roku 2020 by Komisia mala pred 1. júlom 2018 predložiť Parlamentu a Rade správu o primeraných postupoch na ukončenie súčasných režimov kvót a o budúcnosti sektora po zrušení kvót v roku 2020, spolu s akýmikoľvek potrebnými návrhmi na prípravu celého sektora na obdobie po roku 2020. Pred 31. decembrom 2014 by Komisia mala tiež predložiť správu o fungovaní dodávateľského reťazca v sektore cukru Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 85
(85)  Organizácie výrobcov a ich združenia môžu zohrávať užitočnú úlohu tým, že budú sústreďovať ponuku a podporovať osvedčené postupy. Medziodvetvové organizácie môžu zohrávať dôležitú úlohu tak, že umožňujú dialóg medzi hospodárskymi subjektmi v zásobovacom reťazci a presadzujú osvedčené postupy a transparentnosť na trhu. Existujúce pravidlá týkajúce s vymedzenia a uznávania takých organizácií a ich združení, ktoré sa vzťahujú na určité sektory, by sa preto mali harmonizovať, zefektívniť a rozšíriť s cieľom umožniť uznanie na požiadanie na základe štatútov uvedených v zákone EÚ vo všetkých sektoroch.
(85)  Organizácie výrobcov a ich združenia môžu zohrávať užitočnú úlohu tým, že budú sústreďovať ponuku , zlepšovať uvádzanie na trh, naprávať nerovnováhu v hodnotovom reťazci a podporovať osvedčené postupy, a predovšetkým v súvislosti s plnením cieľov článku 39 zmluvy a obzvlášť so stabilizáciou príjmov výrobcov, a to najmä tak, že sa ich členom poskytnú nástroje riadenia rizík, sústreďuje sa ponuka a dohodnú sa zmluvy, čím sa prakticky posilní rokovacia pozícia výrobcov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 85 a (nové)
(85a)  Medziodvetvové organizácie môžu zohrávať dôležitú úlohu tak, že umožňujú dialóg medzi hospodárskymi subjektmi v zásobovacom reťazci a presadzujú osvedčené postupy a transparentnosť na trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 85 b (nové)
(85b)  Existujúce pravidlá týkajúce s vymedzenia a uznávania organizácií výrobcov, ich združení a medziodvetvových organizácií, ktoré sa vzťahujú na určité sektory, by sa preto mali harmonizovať, zefektívniť a rozšíriť s cieľom umožniť uznanie na požiadanie na základe štatútov stanovených v súlade s týmto nariadením vo všetkých sektoroch. Kritériami uznávania a stanovami organizácií výrobcov, zriadených v rámci právnych predpisov Európskej únie, sa musí predovšetkým zabezpečiť, že tieto subjekty sú vytvorené na podnet poľnohospodárov, ktorí demokratickým spôsobom určujú všeobecnú politiku organizácie a prijímajú tiež rozhodnutia týkajúce sa jej vnútorného fungovania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 87
(87)   Pokiaľ ide o živé rastliny, hovädzie a teľacie mäso, bravčové mäso, ovčie a kozie mäso, vajcia a hydinové mäso, mala by sa ustanoviť možnosť prijať určité opatrenia na zjednodušenie prispôsobenia ponuky trhovým požiadavkám, ktoré môžu prispieť k stabilizácii trhov a k zaisteniu primeranej životnej úrovne pre danú poľnohospodársku spoločnosť.
(87)  Mala by sa ustanoviť možnosť prijať určité opatrenia na zjednodušenie prispôsobenia ponuky trhovým požiadavkám, ktoré môžu prispieť k stabilizácii trhov a k zaisteniu primeranej životnej úrovne pre danú poľnohospodársku spoločnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88
(88)  S cieľom povzbudzovať činnosť organizácie výrobcov, ich združení a medziodvetvových organizácií zameranú na uľahčenie prispôsobenia ponuky trhovým požiadavkám s výnimkou činnosti týkajúcej sa stiahnutia výrobkov z trhu, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa živých rastlín, hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, ovčieho a kozieho mäsa, vajec a hydinového mäsa s cieľom zlepšiť kvalitu, podporovať lepšiu organizáciu výroby, spracovanie a uvádzanie na trh, zjednodušiť zaznamenávanie vývoja trhových cien a umožniť vypracúvanie krátkodobých a dlhodobých predpovedí na základe používaných výrobných prostriedkov.
(88)  S cieľom povzbudzovať činnosť organizácií výrobcov, ich združení a medziodvetvových organizácií zameranú na uľahčenie prispôsobenia ponuky trhovým požiadavkám s výnimkou činnosti týkajúcej sa stiahnutia výrobkov z trhu, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu s cieľom zlepšiť kvalitu; podporovať lepšiu organizáciu výroby, spracovanie a uvádzanie na trh; zjednodušiť zaznamenávanie vývoja trhových cien; a umožniť vypracúvanie krátkodobých a dlhodobých predpovedí na základe používaných výrobných prostriedkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90
(90)  Bez existencie právnych predpisov Únie týkajúcich sa štandardizovaných písomných zmlúv môžu členské štáty v rámci svojich vlastných právnych systémov týkajúcich sa zmlúv ustanoviť povinné používanie takýchto zmlúv pod podmienkou, že sa pri tom dodrží právo Únie a najmä, že sa rešpektuje riadne fungovanie vnútorného trhu a spoločnej organizácie trhov. Vzhľadom na rozmanitosť situácie v Únii takéto rozhodnutie zostáva v záujme subsidiarity na členských štátoch. V sektore mlieka a mliečnych výrobkov by sa však s cieľom zaistiť primerané minimálne normy týkajúce sa takých zmlúv a riadne fungovanie vnútorného trhu a spoločnej organizácie trhu mali na úrovni Únie ustanoviť niektoré základné podmienky používania takých zmlúv. Keďže niektoré mliekarenské družstvá môžu mať pravidlá s podobným účinkom vo svojich stanovách, mali by sa v záujme jednoduchosti oslobodiť od požiadavky na uzatvorenie zmluvy. S cieľom zaistiť, aby bol akýkoľvek takýto systém účinný, mal by sa rovnako uplatňovať v prípade, keď sprostredkovatelia vykupujú mlieko od poľnohospodárov a dodávajú ho spracovateľom.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90 a (nové)
(90a)  Používanie formalizovaných písomných zmlúv uzavretých pred dodávkou, ktoré by obsahovali základné prvky, nie je rozšírené. Takéto zmluvy však môžu pomôcť zvýšiť povedomie a posilniť zodpovednosť prevádzkovateľov, ako je tomu v mliekarenskom reťazci, aby lepšie zohľadnili signály trhu, zlepšili prenos cien a upravili ponuku dopytu, ako aj prispieť k tomu, aby sa vyhli určitým nekalým obchodným praktikám.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90 b (nové)
(90b)  Keďže právne predpisy Únie týkajúce sa takýchto zmlúv neexistujú, členské štáty by mali môcť v rámci svojich vlastných systémov v oblasti zmluvného práva ustanoviť povinnosť takéto zmluvy používať pod podmienkou, že sa pritom dodrží právo Únie a najmä, že sa nenaruší fungovanie vnútorného trhu a spoločnej organizácie trhov. Vzhľadom na to, že sa situácia v jednotlivých členských štátoch Únie v oblasti zmluvného práva značne líši, toto rozhodnutie by v zmysle zásady subsidiarity malo zostať na členských štátoch. Na všetky dodávky na danom území by sa mali uplatňovať rovnaké podmienky. Ak sa teda niektorý členský štát rozhodne, že každá dodávka od poľnohospodára spracovateľovi na jeho území musí byť predmetom písomnej zmluvy medzi stranami, mala by sa táto povinnosť vzťahovať aj na dodávky pochádzajúce z iných členských štátov, nie však na dodávky do iných členských štátov. V súlade so zásadou subsidiarity by sa mala členským štátom ponechať možnosť rozhodnúť, či budú požadovať, aby dal prvonákupca poľnohospodárovi písomný návrh takejto zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91
(91)  S cieľom zaistiť racionálny vývoj výroby a tak aj primeranú životnú úroveň poľnohospodárov v mliekarenskom sektore by sa mala posilniť ich vyjednávacia sila voči spracovateľom, čo by malo viesť k spravodlivejšiemu rozdeleniu pridanej hodnoty v zásobovacom reťazci. Preto by sa na účel dosiahnutia týchto cieľov SPP malo podľa článku 42 a článku 43 ods. 2 zmluvy prijať ustanovenie, ktorým by sa organizáciám výrobcov zloženým z poľnohospodárov v mliekarenskom sektore alebo ich združeniam umožnilo dohodnúť s mliekarenským podnikom zmluvné podmienky, vrátane ceny, týkajúce sa výroby niektorých alebo všetkých ich členov. S cieľom zachovať účinnú hospodársku súťaž na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami by táto možnosť mala podliehať primeraným kvantitatívnym obmedzeniam.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91 a (nové)
(91a)  S cieľom zaistiť životaschopný vývoj výroby a primeranú životnú úroveň poľnohospodárov by sa mala posilniť ich rokovacia sila voči perspektívnym kupujúcim, čo by viedlo k spravodlivejšiemu rozdeleniu pridanej hodnoty v zásobovacom reťazci. Preto by sa na dosiahnutie týchto cieľov SPP malo prijať ustanovenie podľa článku 42 a v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 43 ods. 2 zmluvy , ktorým by sa organizáciám výrobcov zloženým len z poľnohospodárov alebo ich združeniam umožnilo vyjednať zmluvné podmienky akejkoľvek zmluvy vrátane ceny týkajúce sa výroby niektorých alebo všetkých ich členov s kupujúcim, aby sa zabránilo tomu, že kupujúci stanovia ceny, ktoré sú nižšie než výrobné náklady. Toto ustanovenie by sa však malo vzťahovať len na tie organizácie výrobcov, ktoré sa snažia získať uznanie a toto uznanie získajú. Uvedené ustanovenie by sa popritom nemalo vzťahovať na družstvá. Okrem toho by sa existujúce organizácie výrobcov uznané podľa vnútroštátneho práva mali stať oprávnené na de facto uznanie podľa tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91 b (nové)
(91b)  Vzhľadom na význam chráneného označenia pôvodu (CHOP) a chráneného zemepisného označenia (CHZO), najmä pokiaľ ide o zraniteľné vidiecke regióny, a v záujme zabezpečenia pridanej hodnoty a udržania kvality najmä syrov s CHOP alebo CHZO a v súvislosti s ukončovaním systému kvót na mlieka by sa členským štátom malo umožniť, aby uplatňovali pravidlá na reguláciu dodávky takýchto syrov vyrobených v určenej zemepisnej oblasti. Pravidlá by sa mali vzťahovať na celú výrobu príslušných druhov syra a mali by o ne požiadať medziodvetvové organizácie, organizácie výrobcov alebo skupiny podľa vymedzení v nariadení Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Takúto žiadosť by mala podporiť veľká väčšina výrobcov mlieka dodávajúcich veľkú väčšinu objemu mlieka používaného na výrobu príslušného syra a v prípade medziodvetvových organizácií a skupín veľká väčšina výrobcov syra predstavujúca veľkú väčšinu výroby príslušného syra. Tieto pravidlá by mali okrem toho podliehať prísnym pravidlám, predovšetkým v záujme toho, aby sa predišlo poškodeniu obchodu s výrobkami na iných trhoch a aby sa zabezpečila ochrana menšinových práv. Členské štáty by mali prijaté pravidlá okamžite uverejniť a oznámiť ich Komisii, zabezpečiť pravidelné kontroly a v prípade nedodržiavania tieto pravidlá zrušiť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91 c (nové)
(91c)  V zmysle nariadenia (ES) č. 1234/2007 kvóty na mlieko vypršia v relatívne krátkom čase po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Po zrušení nariadenia (ES) č. 1234/2007 by sa mali príslušné opatrenia naďalej uplatňovať až do ukončenia tejto schémy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 91 d (nové)
(91d)  Keď sa rozhodlo o zrušení kvót na mlieko, bol prijatý záväzok na zabezpečenie mäkkého pristátia v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov. V nariadení (EÚ) č. 261/2012 o zmluvných vzťahoch v sektore mlieka a mliečnych výrobkov1 sa ustanovuje prvý zaujímavý krok v tomto ohľade, ktorý by však mali doplniť ďalšie opatrenia. V tejto súvislosti by sa malo Komisii umožniť, aby v prípade veľkej nerovnováhy na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami poskytovala výrobcom mlieka, ktorí úmyselne znižujú svoju produkciu, podporu, ale rovnako tiež ukladala poplatok tým výrobcom mlieka, ktorí svoju produkciu počas daného obdobia v rovnakej miere zvyšujú.
1 Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 38.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 93
(93)  S cieľom zaistiť, že ciele a zodpovednosti organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií a organizácií hospodárskych subjektov sú jasne vymedzené, aby prispievali k účinnosti ich akcií, s cieľom zohľadniť osobitosti každého sektora a zaistiť dodržiavanie zásad hospodárskej súťaže a riadne fungovanie spoločnej organizácie trhu by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa: osobitných cieľov, ktoré také organizácie a združenia môžu sledovať, sledujú alebo nesledujú vrátane výnimiek z cieľov uvedených v tomto nariadení; pravidlá týkajúce sa združovania, uznania, štruktúry, právnej subjektivity, členstva, veľkosti, zodpovednosti a činností takých organizácií a združení, účinkov vyplývajúcich z uznania, odobratia uznania a fúzií; nadnárodných organizácií a združení; outsourcing činností a poskytovanie technických prostriedkov organizáciami alebo združeniami; minimálny objem alebo hodnotu predajnej výroby organizácií a združení; rozšírenia určitých pravidiel organizácií na nečlenov a povinnej úhrady členských príspevkov nečlenmi, ako aj zoznamu prísnejších výrobných pravidiel, ktoré možno rozšíriť, ďalších požiadaviek týkajúcich sa reprezentatívnosti, príslušných hospodárskych oblastí ako aj preskúmania ich vymedzenia Komisiou, minimálnych období, počas ktorých sa pravidlá uplatňujú predtým, ako sa rozšíria, osôb alebo organizácií, na ktoré sa pravidlá alebo príspevky môžu uplatňovať, a okolností, za ktorých Komisia môže požadovať, aby sa rozšírenie pravidiel alebo povinných príspevkov zamietlo alebo stiahlo.
(93)  S cieľom zaistiť, že ciele a zodpovednosti organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií a organizácií hospodárskych subjektov sú jasne vymedzené, aby prispievali k účinnosti ich akcií, s cieľom zohľadniť osobitosti každého sektora a zaistiť dodržiavanie zásad hospodárskej súťaže a riadne fungovanie spoločnej organizácie trhu by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa: osobitných cieľov, ktoré také organizácie a združenia môžu sledovať, sledujú alebo nesledujú a ktoré v prípade potreby môžu byť doplnené k cieľom uvedeným v tomto nariadení; pravidlá týkajúce sa združovania organizácií iných, ako sú organizácie výrobcov, osobitné podmienky uplatniteľné v rámci pravidiel týkajúcich sa organizácii výrobcov v niektorých sektoroch, štruktúry, právnej subjektivity, členstva, veľkosti, zodpovednosti a činností takých organizácií a združení, účinky vyplývajúce z uznania, odobratia uznania a fúzií; nadnárodných organizácií a združení, a to vrátane pravidiel týkajúcich sa poskytovania administratívnej pomoci v prípade nadnárodnej spolupráce; podmienok outsourcingu činností a poskytovania technických prostriedkov organizáciami alebo združeniami; minimálneho objemu alebo hodnoty predajnej výroby organizácií a združení; rozšírenia určitých pravidiel organizácií na nečlenov a povinnej úhrady členských príspevkov nečlenmi, ako aj zoznamu prísnejších výrobných pravidiel, ktoré možno rozšíriť, ďalších požiadaviek týkajúcich sa reprezentatívnosti, príslušných hospodárskych oblastí, ako aj preskúmania ich vymedzenia Komisiou, minimálnych období, počas ktorých sa pravidlá uplatňujú predtým, ako sa rozšíria, osôb alebo organizácií, na ktoré sa pravidlá alebo príspevky môžu uplatňovať, a okolností, za ktorých Komisia môže požadovať, aby sa rozšírenie pravidiel alebo povinných príspevkov zamietlo alebo stiahlo; osobitných podmienok realizácie zmluvných systémov a špecifických množstiev, ktoré môžu byť predmetom zmluvných rokovaní.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 94
(94)  Jednotný trh zahŕňa systém obchodovania na vonkajších hraniciach Únie. Tento systém obchodovania by mal zahŕňať dovozné clá a vývozné náhrady a mal by v zásade stabilizovať trh Únie. Systém obchodovania by mal vychádzať zo záväzkov prijatých v rámci uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní a v bilaterálnych dohodách.
(94)  Jednotný trh zahŕňa systém obchodovania na vonkajších hraniciach Únie. Tento systém obchodovania by mal zahŕňať dovozné clá a vývozné náhrady a mal by v zásade stabilizovať trh Únie bez toho, aby narúšal trhy rozvojových krajín. Systém obchodovania by mal vychádzať zo záväzkov prijatých v rámci uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní a v bilaterálnych dohodách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 94 a (nové)
(94a)  Plnenie medzinárodných dohôd by sa však nemalo odchyľovať od zásady reciprocity, najmä čo sa týka colných sadzieb, zdravia, zdravia rastlín a životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat; okrem toho by sa pri ich plnení malo zaručiť dôsledné dodržiavanie mechanizmov vstupných cien, osobitných ďalších ciel a kompenzačných odvodov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 96
(96)  S cieľom zohľadniť vývoj obchodu a trhu, potreby príslušných trhov a v prípade potreby na monitorovanie vývozu a dovozu by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o zoznam výrobkov sektorov, ktoré podliehajú predloženiu dovozného alebo vývozného povolenia, a prípady a situácie, keď sa predloženie dovozného alebo vývozného povolenia nevyžaduje.
(96)  S cieľom zohľadniť vývoj obchodu a trhu, potreby príslušných trhov a prípadne na účely monitorovania vývozu a dovozu by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy, na zmenu a doplnenie zoznamu výrobkov sektorov, ktoré podliehajú predloženiu dovozného alebo vývozného povolenia, ako aj prípady a situácie, keď sa predloženie dovozného alebo vývozného povolenia nevyžaduje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 100
(100)  S cieľom zaistiť účinnosť systému vstupných cien, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o ustanovenie zavedenia kontroly colnej hodnoty vzhľadom na inú hodnotu ako jednotková cena.
(100)  S cieľom zaistiť účinnosť systému vstupných cien by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o zavedenie kontroly colnej hodnoty vzhľadom na jednotkovú cenu, alebo v prípade potreby kontroly colnej hodnoty vzhľadom na paušálnu hodnotu dovozu. Kontrola colnej hodnoty sa v žiadnom prípade nemôže vykonávať prostredníctvom deduktívnej metódy, ktorá by umožňovala obmedziť uplatňovanie dodatočných osobitných práv alebo sa mu vyhnúť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 103 a (nové)
.
(103a)  S cieľom uľahčiť rozvoj a rast organického hospodárstva a zabrániť nepriaznivým účinkom na trh Únie s priemyselnými produktmi na organickom základe, ktoré môžu inak nastať, by sa mali prijať opatrenia, ktoré zaistia, že výrobcovia priemyselných produktov na organickom základe majú prístup k bezpečným dodávkam poľnohospodárskych surovín za globálne konkurenčné ceny. Ak sa poľnohospodárske suroviny dovážajú do Únie bez dovozných ciel, aby sa použili na výrobu priemyselných produktov na organickom základe, mali by sa prijať opatrenia zaisťujúce, že suroviny sa použijú na deklarovaný účel.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 105
(105)  Systém ciel umožňuje upustiť od všetkých ostatných ochranných opatrení na vonkajších hraniciach Únie. Vo výnimočných prípadoch by sa vnútorný trh a colný mechanizmus mohli preukázať ako nedostatočné. S cieľom neponechať v takýchto prípadoch trh Únie bez ochrany voči narušeniam, ktoré by z toho mohli vyplynúť, by sa malo Únii umožniť bezodkladne prijať všetky potrebné opatrenia. Také opatrenia by mali byť v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie
(105)  Systém ciel umožňuje upustiť od všetkých ostatných ochranných opatrení na vonkajších hraniciach Únie. Vo výnimočných prípadoch by sa vnútorný trh a colný mechanizmus mohli preukázať ako nedostatočné. S cieľom neponechať v takýchto prípadoch trh Únie bez ochrany voči narušeniam, ktoré by z toho mohli vyplynúť, by sa malo Únii umožniť bezodkladne prijať všetky potrebné opatrenia. Také opatrenia by mali byť v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie a jej politikou rozvojovej spolupráce.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 107
(107)  Ustanovenia týkajúce sa udeľovania náhrad za vývoz do tretích krajín, ktoré vychádzajú z rozdielu medzi cenami v rámci Únie a na svetovom trhu a ktoré sa nachádzajú v hraniciach stanovených záväzkami prijatými v rámci WTO, by mali slúžiť na zabezpečenie účasti Únie na medzinárodnom obchode s určitými výrobkami, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje. Dotovaný vývoz by mal podliehať obmedzeniam, pokiaľ ide o hodnotu a množstvo.
(107)  Náhrady za vývoz do tretích krajín, ktoré vychádzajú z rozdielu medzi cenami v rámci Únie a na svetovom trhu a ktoré sa nachádzajú v hraniciach stanovených záväzkami prijatými v rámci WTO, by sa mali zachovať ako nástroj krízového riadenia pre určité výrobky, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, kým sa o budúcnosti tohto nástroja nerozhodne v rámci WTO na základe reciprocity. Rozpočtová položka pre vývozné náhrady by sa preto mala dočasne stanoviť na nulu. Ak sa vývozné náhrady použijú, mali by podliehať obmedzeniam, pokiaľ ide o hodnotu a množstvo, a nemali by ohrozovať rozvoj poľnohospodárskych sektorov a hospodárstiev v rozvojových krajinách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 120
(120)  V súlade s článkom 42 zmluvy sa ustanovenia zmluvy týkajúce sa hospodárskej súťaže uplatňujú na výrobu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi len do tej miery, ktorá je vymedzená v právnych predpisoch Únie v rámci článku 43 ods. 2 a ods. 3 zmluvy, a v súlade s postupom, ktorý je v nich ustanovený.
(120)  V súlade s článkom 42 zmluvy sa ustanovenia zmluvy týkajúce sa hospodárskej súťaže uplatňujú na výrobu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi len do tej miery, ktorá je vymedzená v právnych predpisoch Únie v rámci článku 43 ods. 2 zmluvy, a v súlade s postupom, ktorý je v nich ustanovený.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 121 a (nové)
(121a)  Mal by sa brať väčší ohľad na osobitné charakteristiky sektoru poľnohospodárstva pri vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže Únie, najmä aby sa zabezpečilo, že úlohy udelené organizáciám výrobcov a ich združeniam a medziodvetvovým organizáciám môžu byť vykonávané správne a účinne.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 121 b (nové)
(121b)  Na zabezpečenie jednotného uplatňovania ustanovení týkajúcich sa pravidiel hospodárskej súťaže v tomto nariadení, a teda záujme harmonického fungovania vnútorného trhu, by Komisia mala koordinovať opatrenia rôznych vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže. Komisia by na tento účel mala uverejniť usmernenia a príručky osvedčených postupov na pomoc rôznym vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, ako aj podnikom v sektore poľnohospodárstva a agropotravinárstva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 122
(122)  Osobitný prístup by sa mal umožniť v prípade organizácií poľnohospodárov alebo organizácií výrobcov alebo ich združení, ktorých cieľom je spoločná výroba alebo uvádzanie poľnohospodárskych výrobkov na trh alebo využívanie spoločných zariadení, pokiaľ takéto spoločné aktivity nevylučujú hospodársku súťaž alebo neohrozujú dosiahnutie cieľov článku 39 zmluvy.
(122)  Osobitný prístup by sa mal umožniť v prípade organizácií výrobcov alebo ich združení, ktorých cieľom je spoločná výroba alebo uvádzanie poľnohospodárskych výrobkov na trh alebo využívanie spoločných zariadení, pokiaľ takéto spoločné aktivity nevylučujú hospodársku súťaž. Mala by sa predovšetkým zvážiť potreba dohôd, rozhodnutí a zladených postupov uvedených organizácií na dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky, uvedených v článku 39 zmluvy, pričom článok 101 ods. 1 zmluvy by sa nemal uplatňovať na tieto dohody, okrem prípadov, keď sa vylučuje hospodárska súťaž. V takomto prípade by sa mali uplatňovať postupy uvedené v článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy1 a v rámci všetkých konaní začatých s cieľom vylúčiť konkurenciu by mali bremeno dokazovania mala znášať strana alebo orgán, ktoré takúto námietku vzniesli.
1 Ú. v. EÚ L 1, 4. 1. 2003, s. 1. S účinnosťou od 1. decembra 2009 sa články 81 a 82 Zmluvy o ES stali článkami 101 a 102Zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 124
(124)  Riadne fungovanie jednotného trhu by sa poskytovaním štátnej pomoci mohlo ohroziť. Ustanovenia zmluvy, ktorými sa riadi štátna pomoc, by sa preto ako všeobecné pravidlo mali uplatňovať na poľnohospodárske výrobky. V určitých situáciách by sa mali umožniť výnimky. V prípade, že sa takéto výnimky uplatňujú, by Komisia mala mať možnosť vypracovať zoznam existujúcej, novej alebo navrhovanej štátnej pomoci, náležite členské štáty upozorniť a navrhnúť im vhodné opatrenia.
(124)  Riadne fungovanie vnútorného trhu by sa poskytovaním štátnej pomoci mohlo ohroziť. Ustanovenia zmluvy, ktorými sa riadi štátna pomoc, by sa preto ako všeobecné pravidlo mali uplatňovať na poľnohospodárske výrobky. V určitých situáciách by sa mali umožniť výnimky. V prípade, že sa takéto výnimky uplatňujú, by Komisia mala mať možnosť vypracovať zoznam existujúcej, novej alebo navrhovanej štátnej pomoci, náležite členské štáty upozorniť a navrhnúť im vhodné opatrenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 129
(129)  Členské štáty by mali mať naďalej možnosť uskutočňovať vnútroštátne platby na orechy, ktoré v súčasnostiustanovené v rámci článku 120 nariadenia (ES) č. 73/2009, s cieľom zmierniť účinky oddelenia predchádzajúceho režimu pomoci Únie na orechy. Pre jasnosť, keďže sa uvedené nariadenie zruší, mali by sa uvedené vnútroštátne platby ustanoviť v tomto nariadení.
(129)  Členské štáty by mali mať aj naďalej možnosť uskutočňovať vnútroštátne platby na orechy stanovené v článku 120 nariadenia (ES) č. 73/2009 s cieľom zmierniť účinky oddelenia predchádzajúceho režimu pomoci Únie na orechy. Pre jasnosť, keďže sa uvedené nariadenie zruší, mali by sa uvedené vnútroštátne platby ustanoviť v tomto nariadení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 131 a (nové)
(131a)  Údaje zhromaždené Informačnou sieťou poľnohospodárskeho účtovníctva by sa mali vziať do úvahy pri formulácii štúdií a výskumov so zámerom predchádzať krízam v rôznych poľnohospodárskych sektoroch vzhľadom na to, že tieto údaje vyjadrujú výkonnosť poľnohospodárskych podnikov. Tieto údaje by mohli byť užitočným nástrojom prevencie a riadenia kríz.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 133
(133)  S cieľom účinne a efektívne reagovať na hrozby narušenia trhu spôsobené výrazným nárastom alebo poklesom cien na vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo inými faktormi ovplyvňujúcimi trh, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o potrebné opatrenia pre príslušný sektor a v prípade potreby aj opatrenie, ktorým sa rozšíria alebo zmenia rozsah pôsobenia, trvanie alebo iné aspekty iných opatrení ustanovených podľa tohto nariadenia, alebo sa úplne alebo čiastočne pozastavia dovozné clá, a to aj v prípade určitých množstiev a/alebo období.
(133)  S cieľom účinne a efektívne reagovať na narušenie trhu spôsobené výrazným nárastom alebo poklesom cien na vnútorných alebo vonkajších trhoch alebo výrazným nárastom výrobných nákladov alebo inými faktormi ovplyvňujúcimi trh, ak tento stav môže trvať alebo sa zhoršovať, by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o potrebné opatrenia pre príslušný sektor a v prípade potreby aj opatrenie, ktorým sa rozšíria alebo zmenia rozsah pôsobenia, trvanie alebo iné aspekty iných opatrení ustanovených podľa tohto nariadenia, alebo sa úplne alebo čiastočne pozastavia dovozné clá, a to aj v prípade určitých množstiev a/alebo období.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 135
(135)  Od podnikov, členských štátov a/alebo tretích krajín sa môže žiadať, aby predložili oznámenia na účely uplatňovania tohto nariadenia, monitorovania, analýzy a riadenia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, zaistenia trhovej transparentnosti, riadneho fungovania opatrení SPP, overovania, kontroly, monitorovania, hodnotenia a opatrení SPP a vykonávania ich auditu a plnenia medzinárodných dohôd vrátane požiadaviek na oznamovanie podľa uvedených dohôd. S cieľom zaistiť harmonizovaný, efektívny a zjednodušený prístup by Komisia mala byť oprávnená prijímať všetky potrebné opatrenia týkajúce sa oznámení. Mala by pritom zohľadňovať potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi prípadnými zdrojmi údajov.
(135)  Od podnikov, členských štátov a/alebo tretích krajín sa môže žiadať, aby predložili oznámenia na účely uplatňovania tohto nariadenia, monitorovania, analýzy a riadenia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, zaistenia trhovej transparentnosti, riadneho fungovania opatrení SPP, overovania, kontroly, monitorovania, hodnotenia a opatrení SPP a vykonávania ich auditu a plnenia medzinárodných dohôd vrátane požiadaviek na oznamovanie podľa uvedených dohôd. S cieľom zaistiť harmonizovaný, efektívny a zjednodušený prístup by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímania určitých aktov v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o potrebné opatrenia týkajúce sa oznámení. Mala by pritom zohľadňovať potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi prípadnými zdrojmi údajov a dbať na dodržiavanie zásady, že „osobné údaje sa môžu ďalej spracúvať iba spôsobom, ktorý je v súlade s pôvodným účelom získania údajov“, ako to vo svojom stanovisku zo 14. decembra 2011 odporučil európsky dozorný úradník pre ochranu údajov1.
1 Ú. v. EÚ C 35, 9.2.2012, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 137
(137)  Právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a voľný pohyb takých údajov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov sú uplatniteľné.
(137)  Právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a voľný pohyb takých údajov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov2 sú uplatniteľné.
1 Ú. v. EÚ L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 Ú. v. EÚ L 8, 12. 1. 2001, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 139
(139)  S cieľom zaistiť bezproblémový prechod z režimov ustanovených v nariadení (EÚ) č. [KOM(2010)799] na režimy ustanovené v tomto nariadení by sa právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o potrebné opatrenia, najmä tie ktoré sú potrebné na ochranu nadobudnutých nárokov a oprávnených očakávaní podnikov.
(139)  S cieľom zaistiť bezproblémový prechod z režimov ustanovených v nariadení (ES) č. 1234/2007 na režimy ustanovené v tomto nariadení by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať určité akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o potrebné opatrenia, najmä tie ktoré sú potrebné na ochranu nadobudnutých nárokov a oprávnených očakávaní podnikov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 140
(140 )  Použitie naliehavého postupu by sa malo vyhradiť na výnimočné prípady, keď sa to preukáže ako nevyhnutné na umožnenie účinnej a efektívnej reakcie na hrozby narušenia trhu alebo ak došlo k narušeniu trhu. Voľba naliehavého postupu by mala byť opodstatnená a mali by sa určiť prípady, v ktorých by sa naliehavý postup mal použiť.
(140)  Naliehavý postup by sa mal použiť na umožnenie účinnej a efektívnej reakcie na určité narušenia trhu a na škodcov, ochorenia živočíchov a rastlín, stratu dôvery spotrebiteľov z dôvodu ohrozenia verejného zdravia alebo zdravia živočíchov a rastlín, alebo na riešenie osobitných problémov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 143
(143)  Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak si to v riadne odôvodnených prípadoch vyžadujú nevyhnutné dôvody naliehavosti v súvislosti s prijímaním, menením a doplnením alebo zrušením ochranných opatrení Únie, pozastavením využívania režimov prepracovanie pod colným dohľadom a aktívny zušľachťovací styk, ak je nutné okamžite reagovať na trhovú situáciu, ako aj riešením konkrétnych problémov v núdzovej situácii, ak je takáto bezodkladná akcia potrebná na riešenie problémov.
(143)  Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak si to v riadne odôvodnených prípadoch vyžadujú nevyhnutné dôvody naliehavosti v súvislosti s prijímaním, menením a doplnením alebo zrušením ochranných opatrení Únie, pozastavením využívania režimov prepracovanie pod colným dohľadom a aktívny zušľachťovací styk, ak je nutné okamžite reagovať na trhovú situáciu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 143 a
(143a)  Mali by sa prijať ochranné opatrenia, najmä ak poľnohospodárske produkty dovážané z tretích krajín nezaručujú potravinovú bezpečnosť ani vysledovateľnosť, ani nespĺňajú všetky zdravotné, environmentálne podmienky a podmienky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat stanovené pre vnútorný trh, ak na trhoch dôjde ku kríze alebo ak sa zistia nedostatky v súvislosti s podmienkami uvedenými v dovozných certifikátoch týkajúce sa ceny, množstiev alebo kalendára. Toto monitorovanie súladu s podmienkami stanovenými pre dovoz poľnohospodárskych produktov sa musí vykonávať prostredníctvom integrovaného systému na monitorovanie dovozu do Únie v reálnom čase.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 146
(146)  Podľa nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)799] v rozumnej lehote po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia uplynie platnosť viacerých sektorových opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa kvót na mlieko, kvót na cukor a iných opatrení týkajúcich sa cukru, obmedzení výsadby viniča, ako aj niektorých druhov štátnej pomoci. Po zrušení nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)799] by sa príslušné ustanovenia mali naďalej uplatňovať do konca príslušných režimov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 147
(147)  S cieľom zaistiť bezproblémový prechod z režimov ustanovených v nariadení (EÚ) č. [KOM(2010)799] na ustanovenia tohto nariadenia by Komisia mala byť oprávnená prijať prechodné opatrenia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 149
(149)  Pokiaľ ide o zmluvné vzťahy v sektoroch mlieka a mliečnych výrobkov, opatrenia uvedené v tomto nariadení sú opodstatnené z hľadiska súčasnej ekonomickej situácie na trhu s mliečnymi výrobkami a štruktúry zásobovacieho reťazca. Mali by sa preto uplatňovať dostatočne dlhý čas (pred aj po zrušení kvót na mlieko), aby mohli dosiahnuť plný účinok. Vzhľadom na ich ďalekosiahlu povahu by však mali byť vo svojej podstate dočasné a mali by podliehať revízii. Komisia by mala prijať správy o vývoji na trhu s mliekom, ktoré má predložiť do 30. júna 2014 a 31. decembra 2018, najmä pokiaľ ide o prípadné stimuly, ktorými sa majú poľnohospodári povzbudiť k uzatváraniu dohôd o spoločnej výrobe,
(149)  Pokiaľ ide o zmluvné vzťahy v sektoroch mlieka a mliečnych výrobkov, opatrenia uvedené v tomto nariadení sú opodstatnené z hľadiska súčasnej ekonomickej situácie na trhu s mliečnymi výrobkami a štruktúry zásobovacieho reťazca. Mali by sa preto uplatňovať dostatočne dlhý čas (pred aj po zrušení kvót na mlieko), aby mohli dosiahnuť plný účinok. Vzhľadom na ich ďalekosiahlu povahu by však mali byť vo svojej podstate dočasné a mali by podliehať revízii s cieľom zistiť, ako sa realizujú a či by sa mali uplatňovať aj naďalej. Komisia by mala prijať správy o vývoji na trhu s mliekom, ktoré má predložiť do 30. júna 2014 a 31. decembra 2018, najmä pokiaľ ide o prípadné stimuly, ktorými sa majú poľnohospodári povzbudiť k uzatváraniu dohôd o spoločnej výrobe.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 150 a (nové)
(150a)  Trendy na medzinárodnom trhu, rastúci počet svetového obyvateľstva a strategický prístup potrebný na zabezpečenie dodávok potravín za rozumnú cenu obyvateľom Únie budú mať obrovský vplyv na životné prostredie, v ktorom sa rozvíja európske poľnohospodárstvo. Komisia by preto mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia správu o trendoch na trhu a budúcnosti nástrojov na riadenie trhu v sektore poľnohospodárstva. V danej správe by sa mala analyzovať primeranosť existujúcich nástrojov riadenia trhov v nových medzinárodných súvislostiach a prípadne možnosť vytvorenia strategických zásob. Mali by k nej byť pripojené všetky užitočné návrhy v súvislosti s dlhodobou stratégiou EÚ na dosiahnutie cieľov článku 39 zmluvy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
2.  Poľnohospodárske výrobky uvedené v odseku 1 sa rozdeľujú do týchto sektorov uvedených v prílohe I:
2.  Poľnohospodárske výrobky uvedené v odseku 1 sa rozdeľujú do týchto sektorov uvedených v prílohe I tohto nariadenia:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno j
j) spracované ovocie a zelenina, časť X prílohy I;
j) spracované výrobky z ovocia a zeleniny, časť X prílohy I;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno m
m) živé rastliny, časť XIII prílohy I;
m) živé stromy a ostatné rastliny, hľuzy, korene a podobne, rezané kvety a okrasné lístie, časť XIII prílohy I;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno u
u) etylalkohol, časť XXI prílohy I;
u) etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, časť XXI prílohy I;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno v
v) včelárstvo, časť XXII prílohy I;
v) produkty včelárstva, časť XXII prílohy I;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3
3.  Vzhľadom na osobitosti sektora ryže je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby aktualizovala vymedzenia pojmov týkajúce sa sektora ryže uvedené v časti I prílohy II.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 a (nový)
4a.  Na účely tohto nariadenia sú „nepriaznivé klimatické udalosti“ meteorologické javy, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, ako sú mráz, ľadovec, námraza, dážď alebo sucho, ktoré zničia alebo znížia celkovú produkciu alebo produkciu danej plodiny v rozsahu vyššom ako 30 % v porovnaní s priemernou ročnou produkciou daného poľnohospodára. Priemerná ročná produkcia sa vypočíta na základe predchádzajúceho trojročného obdobia alebo na základe trojročného priemeru založeného na predchádzajúcom päťročnom období s vylúčením najvyššieho a najnižšieho vstupu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4 b (nový)
4b.  Na účely tohto nariadenia „pokročilé systémy udržateľnej výroby“, „pokročilé metódy udržateľnej výroby“ a „pokročilé opatrenia pre udržateľnú výrobu“ sú poľnohospodárske postupy, ktoré presahujú požiadavky krížového plnenia stanovené v nariadení (EÚ) č. [...] (horizontálne nariadenie o SPP) a sústavne sa vyvíjajú s cieľom zlepšiť hospodárenie s prírodnými živinami, kolobehom vody a tokmi energie tak, aby sa obmedzilo poškodzovanie životného prostredia a plytvanie neobnoviteľnými zdrojmi a aby sa zachovala vysoká rozmanitosť plodín a hospodárskych zvierat a prirodzená rozmanitosť vo výrobných systémoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 4
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov v prípade potreby z dôvodu zmien a doplnení kombinovanej nomenklatúry upraviť opis výrobkov a odkazy na položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry v tomto nariadení alebo iných aktoch prijatých podľa článku 43 zmluvy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Komisia je oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 160 s cieľom, aby v prípade potreby z dôvodu zmien a doplnení kombinovanej nomenklatúry upravila opis výrobkov a odkazy na položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 6 – písmeno a
a) od 1. januára do 31. decembra daného roka pre sektor banánov;
a) od 1. januára do 31. decembra daného roka pre sektor ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
Vzhľadom na osobitosti sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby stanovila hospodárske roky pre uvedené výrobky.

vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 7
Článok 7

Článok 7

Referenčné ceny

Referenčné ceny

Sú stanovené tieto referenčné ceny:

1.  Na účely uplatňovania časti II hlavy I kapitoly I a časti V kapitoly I sú stanovené tieto referenčné ceny:
a) pokiaľ ide o sektor obilnín, 101,31 EUR/tonu pre štádium veľkoobchodného predaja za tovar dodaný do skladu predtým, ako sa vyloží;
a) pokiaľ ide o sektor obilnín, 101,31 EUR/tonu pre štádium veľkoobchodného predaja za tovar dodaný do skladu predtým, ako sa vyloží;
b) pokiaľ ide o nelúpanú ryžu, 150 EUR/tonu za ryžu štandardnej kvality podľa bodu A prílohy III, pre štádium veľkoobchodného predaja za tovar dodaný do skladu predtým, ako sa vyloží;
b) pokiaľ ide o nelúpanú ryžu, 150 EUR/tonu za ryžu štandardnej kvality podľa bodu A prílohy III, pre štádium veľkoobchodného predaja za tovar dodaný do skladu predtým, ako sa vyloží;
c) pokiaľ ide o cukor štandardnej kvality podľa bodu B prílohy III, pre nebalený cukor zo závodu:
c) pokiaľ ide o cukor štandardnej kvality podľa bodu B prílohy III, pre nebalený cukor zo závodu:
i) za biely cukor: 404,4 EUR/tonu;
i) za biely cukor: 404,4 EUR/tonu;
ii) za surový cukor: 335,2 EUR/tonu.
ii) za surový cukor: 335,2 EUR/tonu.
d) pokiaľ ide o sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, 2 224 EUR/tonu za jatočné telá hovädzieho dobytka samčieho pohlavia triedy R3 ustanovenej v stupnici Únie na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka podľa článku 18 ods. 8;
d) pokiaľ ide o sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, 2 224 EUR/tona za jatočné telá hovädzieho dobytka samčieho pohlavia triedy R3 ustanovenej v stupnici Únie na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka podľa článku 9a;
e) pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov:
e) pokiaľ ide o sektor mlieka a mliečnych výrobkov:
i) 246,39 EUR za 100 kg za maslo;
i) 246,39 EUR za 100 kg za maslo;
ii) 169,80 EUR za 100 kg za sušené odstredené mlieko;
ii) 169,80 EUR za 100 kg za sušené odstredené mlieko;
f) pokiaľ ide o bravčové mäso, 1 509,39 EUR/tonu za jatočné telá ošípaných štandardnej kvality definovanej podľa hmotnosti a obsahu chudého mäsa, ako je ustanovené v stupnici Únie na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných podľa článku 18 ods. 8 takto:
f) pokiaľ ide o bravčové mäso, 1 509,39 EUR/tona za jatočné telá ošípaných štandardnej kvality definovanej podľa hmotnosti a obsahu chudého mäsa, ako je ustanovené v stupnici Únie na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných podľa článku 9a takto:
i) jatočné telá s hmotnosťou od 60 do menej ako 120 kg: trieda E;
i) jatočné telá s hmotnosťou od 60 do menej ako 120 kg: trieda E;
ii) jatočné telá s hmotnosťou od 120 do 180 kg: trieda R.
ii) jatočné telá s hmotnosťou od 120 do 180 kg: trieda R.
fa) pokiaľ ide o sektor olivového oleja:
i) 2 388 EUR/tonu za extra panenský olivový olej;
ii) 2 295 EUR/tonu za panenský olivový olej;
iii) 1 524 EUR/tonu za lampantový olivový olej, ktorého voľná kyslosť je 2 stupne, pričom táto suma sa zníži o 36,70 EUR/tonu za každý ďalší stupeň kyslosti.
1a.  Referenčné ceny sa v pravidelných intervaloch prehodnocujú na základe objektívnych kritérií, najmä na základe vývoja vo výrobe, výrobných nákladov, najmä nákladov na vstupy, a trendov na trhu. V prípade potreby sa referenčné ceny sa aktualizujú v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoveným v článku 43 ods. 2 zmluvy.
Intervaly na prehodnocovanie v jednotlivých kategóriách výrobkov sa môžu líšiť, pričom sa zohľadňuje miera nestálosti v každej kategórii výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 9
Článok 9

Článok 9

Pôvod oprávnených výrobkov

Pôvod oprávnených výrobkov

Výrobky oprávnené na nákup v rámci verejnej intervencie alebo na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie pochádzajú z Únie. Ak sa navyše získavajú z plodín, tieto plodiny sa zozbierali v Únii, a ak sa získavajú z mlieka, toto mlieko sa vyprodukovalo v Únii.

Výrobky oprávnené na nákup v rámci verejnej intervencie alebo na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie pochádzajú z Únie. Ak sa navyše získavajú z plodín, tieto plodiny sa zozbierali v Únii, a ak sú živočíšne produkty, celý výrobný proces sa uskutočnil v Únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)
Článok 9a

Stupnice Únie a kontroly

1.  Stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel sa uplatňujú v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe IIIa v týchto sektoroch:
a) sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, pokiaľ ide o jatočné telá dospelého hovädzieho dobytka;
b) sektor bravčového mäsa, pokiaľ ide o jatočné telá iných ošípaných ako ošípaných na udržanie chovu.
V sektore ovčieho a kozieho mäsa môžu členské štáty uplatňovať stupnicu Únie na klasifikáciu jatočných tiel na jatočné telá oviec v súlade s pravidlami stanovenými v bode C prílohy IIIa.

2.  Kontroly na mieste týkajúce sa klasifikácie jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka a oviec vykonáva v mene Únie kontrolný výbor Únie zložený z expertov Komisie a odborníkov, ktorých určili členské štáty. Tento výbor podáva Komisii a členským štátom správy o vykonaných kontrolách.
Náklady, ktoré vznikli v dôsledku vykonaných kontrol, znáša Únia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 10
Článok 10

Článok 10

Výrobky oprávnené na verejnú intervenciu

Výrobky oprávnené na verejnú intervenciu

Verejná intervencia sa uplatňuje na tieto výrobky za podmienok ustanovených v tomto oddiele a požiadaviek a podmienok, ktoré určí Komisia prostredníctvom delegovaných aktov alebo vykonávacích aktov podľa článkov 18 a 19:

Verejná intervencia sa uplatňuje na tieto výrobky v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto oddiele a ďalšími požiadavkami a podmienkami, ktoré môže určiť Komisia prostredníctvom delegovaných aktov alebo vykonávacích aktov podľa článkov 18 a 19:

a) pšenica obyčajná, jačmeň a kukurica;
a) pšenica obyčajná, tvrdá pšenica, cirok, jačmeň a kukurica;
b) nelúpaná ryža;
b) nelúpaná ryža;
c) čerstvé alebo chladené mäso v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0201 10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50;
c) čerstvé alebo chladené mäso v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0201 10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50;
d) maslo vyrobené priamo a výhradne z pasterizovanej smotany získanej priamo a výhradne z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii s minimálnym obsahom maslového tuku 82 % hmotnosti a maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti;
d) maslo vyrobené priamo a výhradne z pasterizovanej smotany získanej priamo a výhradne z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii s minimálnym obsahom maslového tuku 82 % hmotnosti a maximálnym obsahom vody 16 % hmotnosti;
e) sušené odstredené mlieko najvyššej kvality vyrobené z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii metódou rozprašovania s minimálnym obsahom bielkovín 34,0 % hmotnosti beztukovej sušiny.
e) sušené odstredené mlieko najvyššej kvality vyrobené z kravského mlieka v schválenom podniku v Únii metódou rozprašovania s minimálnym obsahom bielkovín 34,0 % hmotnosti beztukovej sušiny.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 11
Článok 11

Článok 11

Obdobie verejnej intervencie

Obdobia verejnej intervencie

Verejná intervencia je k dispozícii:

Verejná intervencia je k dispozícii pre výrobky uvedené v článku 10 počas celého roka.

a) v prípade pšenice obyčajnej, jačmeňa a kukurice od 1. novembra do 31. mája;
b) v prípade nelúpanej ryže od 1. apríla do 31. júla;
c) v prípade hovädzieho a teľacieho mäsa počas celého hospodárskeho roka;
d) v prípade masla a sušeného odstredeného mlieka od 1. marca do 31. augusta.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 12
Článok 12

Článok 12

Otvorenie a uzavretie verejnej intervencie

Otvorenie a uzavretie verejnej intervencie

1.   Počas období uvedených v článku 11 je verejná intervencia:
1.  Verejná intervencia:
a) verejná intervencia je otvorená pre pšenicu obyčajnú, maslo a sušené odstredené mlieko;
a) verejná intervencia je otvorená pre pšenicu obyčajnú, maslo a sušené odstredené mlieko;
b)  Komisia môže otvoriť verejnú intervenciu prostredníctvom vykonávacích aktov v prípade jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže (vrátane špecifických odrôd alebo typov nelúpanej ryže), ak si to vyžaduje situácia na trhu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2;
b)  Komisia otvorí verejnú intervenciu prostredníctvom vykonávacích aktov v prípade tvrdej pšenice, ciroku, jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže (vrátane špecifických odrôd alebo typov nelúpanej ryže), ak si to vyžaduje situácia na trhu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2;
c)  Komisia môže prostredníctvom iných vykonávacích aktov otvoriť verejnú intervenciu pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, ak v členskom štáte alebo v regióne členského štátu počas reprezentatívneho obdobia prijatého podľa článku 19 písm. a) priemerná trhová cena zaznamenaná na základe stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel prijatej podľa článku 18 ods. 8 je nižšia ako 1 560 EUR za tonu.
c)  Komisia prostredníctvom iných vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia článku 162 ods. 2 alebo 3 otvorí verejnú intervenciu pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa, ak v členskom štáte alebo v regióne členského štátu počas reprezentatívneho obdobia určeného podľa článku 19 písm. a) priemerná trhová cena zaznamenaná na základe stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel prijatej podľa článku 9a je nižšia ako 90 % referenčnej ceny stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. d).
2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov uzavrieť verejnú intervenciu pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa v prípade, že počas reprezentatívneho obdobia prijatého podľa článku 19 písm. a) už nie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1 písmene c).
2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia článku 162 ods. 2 alebo 3 uzavrie verejnú intervenciu pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa v prípade, že počas reprezentatívneho obdobia prijatého podľa článku 19 písm. a) už nie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1 písmene c).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 13
Článok 13

Článok 13

Nákup za pevnú cenu alebo verejná súťaž

Nákup za pevnú cenu alebo verejná súťaž

1.  Ak sa verejná intervencia otvorila podľa článku 12 ods. 1 písm. a), nákup za každé obdobie uvedené v článku 11 sa uskutoční pri pevnej cene v tomto rozsahu:
1.  Ak sa verejná intervencia otvorila podľa článku 12 ods. 1 písm. a), nákup za každé obdobie uvedené v článku 11 sa uskutoční pri pevnej cene stanovenej v článku 14 ods. 2 v tomto rozsahu:
a) v prípade pšenice obyčajnej 3 milióny ton;
a) v prípade pšenice obyčajnej 3 milióny ton;
b) v prípade masla 30 000 ton;
b) v prípade masla 70 000 ton;
c) v prípade sušeného odstredeného/odtučneného mlieka 109 000 ton.
c) v prípade sušeného odstredeného/odtučneného mlieka 109 000 ton.
2.  Ak sa verejná intervencia otvorila podľa článku 12 ods. 1, nákup sa uskutoční prostredníctvom verejnej súťaže, aby sa určila maximálna nákupná cena:
2.  Ak sa verejná intervencia otvorila podľa článku 12 ods. 1, nákup sa uskutoční prostredníctvom verejnej súťaže, aby sa určila maximálna nákupná cena:
a) pšenice obyčajnej, masla a sušeného odstredeného mlieka v rozsahu prekračujúcom množstvá uvedené v odseku 1,
a) pšenice obyčajnej, masla a sušeného odstredeného mlieka v rozsahu prekračujúcom množstvá uvedené v odseku 1,
b) jačmeňa, kukurice, nelúpanej ryže a hovädzieho a teľacieho mäsa.
b) tvrdej pšenice, ciroku, jačmeňa, kukurice, nelúpanej ryže a hovädzieho a teľacieho mäsa.
Za osobitných a riadne odôvodnených okolností môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov obmedziť verejné súťaže pre členský štát alebo región členského štátu, alebo, s výhradou článku 14 ods. 2, určiť nákupné ceny na verejnú intervenciu pre jednotlivé členské štáty alebo regióny členského štátu na základe zaznamenaných priemerných trhových cien. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Za osobitných a riadne odôvodnených okolností môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov obmedziť verejné súťaže pre členský štát alebo región členského štátu, alebo, s výhradou článku 14 ods. 2, určiť nákupné ceny na verejnú intervenciu pre jednotlivé členské štáty alebo regióny členského štátu na základe zaznamenaných priemerných trhových cien. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 14
Článok 14

Článok 14

Ceny vo verejnej intervencii

Ceny vo verejnej intervencii

1.  Cena vo verejnej intervencii je:
1.  Cena vo verejnej intervencii je:
a) cena, za ktorú sa výrobky nakúpia vo verejnej intervencii, ak sa uskutočňuje pri pevnej cene, alebo
a) cena, za ktorú sa výrobky nakúpia vo verejnej intervencii, ak sa uskutočňuje pri pevnej cene, alebo
b) maximálna cena, za ktorú sa výrobky oprávnené na verejnú intervenciu môžu nakúpiť, ak sa to uskutoční prostredníctvom výberového konania.
b) maximálna cena, za ktorú sa výrobky oprávnené na verejnú intervenciu môžu nakúpiť, ak sa to uskutoční prostredníctvom výberového konania.
2.  Úroveň ceny vo verejnej intervencii:
2.  Úroveň ceny vo verejnej intervencii:
a) pri pšenici obyčajnej, jačmeni, kukurici, nelúpanej ryži a sušenom odstredenom mlieku sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná príslušným referenčným cenám stanoveným v článku 7 a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí príslušné referenčné ceny;
a) pri pšenici obyčajnej, tvrdej pšenici, ciroku, jačmeni, kukurici, nelúpanej ryži a sušenom odstredenom mlieku sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná príslušným referenčným cenám stanoveným v článku 7 a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí príslušné referenčné ceny;
b) pri masle sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná 90 % referenčnej ceny stanovenej v článku 7 a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí 90 % referenčnej ceny;
b) pri masle sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná 90 % referenčnej ceny stanovenej v článku 7 a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí 90 % referenčnej ceny;
c) pri hovädzom a teľacom mäse neprekročia cenu uvedenú v článku 12 ods. 1 písm. c).
c) pri hovädzom a teľacom mäse neprekročí 90 % referenčnej ceny stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. d).
3.  Cenami vo verejnej intervencii uvedenými v odsekoch 1 a 2 nie sú dotknuté zvýšenia alebo zníženia cien z dôvodu kvality v prípade pšenice obyčajnej, jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže. Okrem toho vzhľadom na nutnosť zaistiť, aby sa výroba orientovala na určité odrody nelúpanej ryže, je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby stanovila zvýšenia a zníženia ceny vo verejnej intervencii.
3.  Cenami vo verejnej intervencii uvedenými v odsekoch 1 a 2 nie sú dotknuté zvýšenia alebo zníženia cien z dôvodu kvality v prípade pšenice obyčajnej, tvrdej pšenice, ciroku, jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 15
Článok 15

Článok 15

Všeobecné zásady nakladania s výrobkami z verejnej intervencie

Všeobecné zásady nakladania s výrobkami z verejnej intervencie

S výrobkami nakúpenými v rámci verejnej intervencie sa nakladá takým spôsobom, aby:

1.  S výrobkami nakúpenými v rámci verejnej intervencie sa nakladá takým spôsobom, aby:
a) sa predišlo akémukoľvek narušeniu trhu,
a) sa predišlo akémukoľvek narušeniu trhu,
b) sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a
b) sa zaistil rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s nákupcami a
c) bol v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 218 zmluvy.
c) bol v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 218 zmluvy.
S výrobkami možno naložiť tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii uvedenej v nariadení (EÚ) č. [...], ak je tak ustanovené v uvedenej schéme. V takom prípade je účtovná hodnota takých výrobkov na úrovni príslušnej pevnej ceny vo verejnej intervencii uvedenej v článku 14 ods. 2.

2.  S výrobkami možno naložiť tak, že sa dajú k dispozícii na využitie v programe distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii uvedenom v nariadení (EÚ) č. [...]. V takom prípade je účtovná hodnota takých výrobkov na úrovni príslušnej pevnej ceny vo verejnej intervencii uvedenej v článku 14 ods. 2.
2a.  Komisia každý rok uverejní informácie o podmienkach, za akých sa v predošlom roku predali zásoby získané v rámci verejnej intervencie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
Pomoc na súkromné skladovanie sa môže poskytnúť na tieto výrobky s výhradou podmienok stanovených v tomto oddiele a požiadaviek a podmienok, ktoré Komisia prijme prostredníctvom delegovaných a/alebo vykonávacích aktov podľa článku 17 až 19:

Pomoc na súkromné skladovanie sa môže poskytnúť na tieto výrobky v súlade s podmienkami stanovenými v tomto oddiele a ďalšími požiadavkami a podmienkami, ktoré Komisia prijme prostredníctvom delegovaných a/alebo vykonávacích aktov podľa článkov 17 až 19:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 16 – písmeno b
b) olivový olej;
b) olivový olej a stolové olivy;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 16 – písmeno e a (nové)
ea) syry.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 17
Článok 17

Článok 17

Podmienky na poskytnutie pomoci

Podmienky na poskytnutie pomoci

1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, ak je to potrebné na zaistenie trhovej transparentnosti ustanoviť podmienky, za ktorých môže rozhodovať o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie pri výrobkoch uvedených v článku 16, pričom zohľadní priemerné ceny zaznamenané v Únii a referenčné ceny príslušných výrobkov alebo potrebu reagovať na výnimočne ťažkú trhovú situáciu alebo hospodársky vývoj daného sektora v jednom členskom štáte alebo viacerých členských štátoch.
1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, ak je to potrebné na zaistenie trhovej transparentnosti ustanoviť podmienky, za ktorých môže rozhodovať o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie pri výrobkoch uvedených v článku 16, pričom zohľadní:
a) priemerné ceny zaznamenané v Únii a referenčné ceny a výrobné náklady príslušných výrobkov, a/alebo
b) potrebu včas reagovať na výnimočne ťažkú trhovú situáciu alebo hospodársky vývoj, ktoré majú významný dosah na ziskové rozpätia výrobcov daného sektora v jednom členskom štáte alebo viacerých členských štátoch, a/alebo
ba) osobitnú povahu niektorých sektorov alebo sezónny charakter výroby v niektorých členských štátoch.
2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie pri výrobkoch uvedených v článku 16, pričom zohľadní podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
2.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie pri výrobkoch uvedených v článku 16, pričom zohľadní podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pomoc na súkromné skladovanie ustanovené v článku 16 vopred alebo prostredníctvom verejnej súťaže. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
3.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pomoc na súkromné skladovanie ustanovené v článku 16 vopred alebo prostredníctvom verejnej súťaže. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
4.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov obmedziť poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie alebo stanoviť pomoc na súkromné skladovanie pre jednotlivé členské štáty alebo regióny členského štátu na základe zaznamenaných priemerných trhových cien. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
4.  Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov obmedziť poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie alebo stanoviť pomoc na súkromné skladovanie pre jednotlivé členské štáty alebo regióny členského štátu na základe zaznamenaných priemerných trhových cien a ziskových rozpätí žiadateľov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Časť II – hlava I – kapitola I – oddiel 3 a (nový)
ODDIEL 3A

Koordinácia činností dočasného sťahovania z trhu

Článok 17a

Koordinácia činností dočasného sťahovania z trhu

1.  S cieľom zabrániť výraznej nerovnováhe na trhu alebo v prípade vážneho narušenia trhu obnoviť jeho bežný chod môžu združenia organizácií výrobcov, ktoré patria do rámca jedného z odvetví uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia a považujú sa za reprezentatívne v zmysle článku 110 tohto nariadenia, zavádzať a aktivovať systém, ktorým sa ustanovuje koordinácia dočasných stiahnutí z trhu, realizovaných ich členmi.
Tieto ustanovenia sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá časť IV tohto nariadenia, a nepatria do pôsobnosti článku 101 ods. 1 zmluvy.

2.  Keď nejaké združenie organizácií výrobcov príjme rozhodnutie aktivovať daný systém, tento systém platí pre všetkých jeho členov.
3.  Systém sa financuje prostredníctvom:
a) finančných príspevkov členských organizácií a/alebo samotného združenia organizácií výrobcov a v prípade potreby
b) finančnej podpory Európskej únie podľa článku 8 a za podmienok stanovených Komisiou na základe článku 18 ods. 9a písm. c), ktorá v každom prípade nemôže byť vyššia ako 50 % celkovej sumy.
4.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby zabezpečila, že fungovanie systému je v súlade s cieľmi spoločnej poľnohospodárskej politiky a neprekáža riadnemu fungovaniu vnútorného trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Časť II – hlava I – kapitola I – oddiel 4 – názov
ODDIEL 4

ODDIEL 4

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O VEREJNEJ INTERVENCII A POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O VEREJNEJ INTERVENCII A POMOCI NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE A SYSTÉME KOORDINÁCIE DOČASNÝCH STIAHNUTI Z TRHU

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 18
Článok 18

Článok 18

Delegované právomoci

Delegované právomoci

1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 9 tohto článku.
1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 na ustanovenie opatrení uvedených v odsekoch 2 až 9 tohto článku.
2.  S cieľom zohľadniť osobitosti rôznych sektorov Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať požiadavky a podmienky, ktoré majú spĺňať výrobky nakúpené vo verejnej intervencii a skladované v rámci systému poskytovania pomoci na súkromné skladovanie, dodatočne k požiadavkám ustanoveným v tomto nariadení. Uvedené požiadavky a podmienky sa zameriavajú na zaručenie oprávnenosti a kvality nakúpených a skladovaných výrobkov vzhľadom na skupiny kvality, triedy kvality, kategórie, množstvá, balenie, označenie, minimálny vek, konzervovanie, stav výrobkov, na ktoré sa uplatňuje cena vo verejnej intervencii a pomoc na súkromné skladovanie.
2.  S cieľom zohľadniť osobitosti rôznych sektorov Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať požiadavky a podmienky, ktoré majú spĺňať výrobky nakúpené vo verejnej intervencii a skladované v rámci systému poskytovania pomoci na súkromné skladovanie, dodatočne k požiadavkám ustanoveným v tomto nariadení. Uvedené požiadavky a podmienky sa zameriavajú na zaručenie oprávnenosti a kvality nakúpených a skladovaných výrobkov vzhľadom na skupiny kvality, triedy kvality, kategórie, množstvá, balenie, označenie, minimálny vek, konzervovanie, stav výrobkov, na ktoré sa uplatňuje cena vo verejnej intervencii a pomoc na súkromné skladovanie.
3.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektorov obilnín a nelúpanej ryže Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať zvýšenie alebo zníženie cien z dôvodu kvality podľa článku 14 ods. 3, pokiaľ ide o nákup predaj pšenice obyčajnej, jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže.
3.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektorov obilnín a nelúpanej ryže Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať zvýšenie alebo zníženie cien z dôvodu kvality podľa článku 14 ods. 3, pokiaľ ide o nákup a predaj pšenice obyčajnej, tvrdej pšenice, ciroku, jačmeňa, kukurice a nelúpanej ryže.
3a.  Komisia môže s prihliadnutím na sezónny charakter alebo osobitnú povahu určitých poľnohospodárskych podnikov v niektorých členských štátoch alebo regiónoch je Komisia oprávnená prijímať delegované akty stanovujúce rôzne objektívne podmienky, na základe ktorých sa môže zaviesť súkromné skladovanie.
4.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektoru hovädzieho a teľacieho mäsa Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa povinnosti platobných agentúr, aby po prevzatí a pred uskladnením mali všetko hovädzie mäso vykostené.
4.  S cieľom zohľadniť osobitosti sektoru hovädzieho a teľacieho mäsa Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa povinnosti platobných agentúr, aby po prevzatí a pred uskladnením mali všetko hovädzie mäso vykostené.
5.  Vzhľadom na rozmanitosť okolností týkajúcich sa skladovania intervenčných zásob v Únii a zaistiť primeraný prístup hospodárskych subjektov k verejnej intervencii Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijme:
5.  Vzhľadom na rozmanitosť okolností týkajúcich sa skladovania intervenčných zásob v Únii a zaistiť primeraný prístup hospodárskych subjektov k verejnej intervencii Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijme:
a) požiadavky, ktoré majú spĺňať intervenčné skladovacie miesta pri výrobkoch, ktoré sa majú nakúpiť v rámci systému, pravidlá týkajúce sa minimálnej skladovacej kapacity skladovacích miest a technické požiadavky na zachovanie prevzatých výrobkov v dobrom stave a ich predaj na konci skladovacieho obdobia;
a) požiadavky, ktoré majú spĺňať intervenčné skladovacie miesta pri výrobkoch, ktoré sa majú nakúpiť v rámci systému, pravidlá týkajúce sa minimálnej skladovacej kapacity skladovacích miest a technické požiadavky na zachovanie prevzatých výrobkov v dobrom stave a ich predaj na konci skladovacieho obdobia;
b) pravidlá týkajúce sa predaja zostávajúcich malých uskladnených množstiev v členských štátoch, ktorý majú členské štáty vykonať na vlastnú zodpovednosť tak, že uplatnia rovnaké postupy, ako uplatňuje Únia; a pravidlá týkajúce sa priameho predaja množstiev, ktoré sa už viac nemôžu prebaliť alebo sú znehodnotené;
b) pravidlá týkajúce sa predaja zostávajúcich malých uskladnených množstiev v členských štátoch, ktorý majú členské štáty vykonať na vlastnú zodpovednosť tak, že uplatnia rovnaké postupy, ako uplatňuje Únia; a pravidlá týkajúce sa priameho predaja množstiev, ktoré sa už viac nemôžu prebaliť alebo sú znehodnotené;
c) pravidlá týkajúce sa skladovania výrobkov vnútri a mimo členského štátu, ktorý je zodpovedný za tieto výrobky a za ich spracovanie, pokiaľ ide o clá a iné sumy, ktoré sa poskytujú alebo vyberajú v rámci SPP.
c) pravidlá týkajúce sa skladovania výrobkov vnútri a mimo členského štátu, ktorý je zodpovedný za tieto výrobky a za ich spracovanie, pokiaľ ide o clá a iné sumy, ktoré sa poskytujú alebo vyberajú v rámci SPP.
ca) podmienok, na základe ktorých možno rozhodnúť, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o súkromnom uskladnení, možno opätovne uviesť na trh alebo odpredať;
6.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby pomoc na súkromné skladovanie mala požadovaný vplyv na trh, Komisia prostredníctvom delegovaných aktov:
6.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby pomoc na súkromné skladovanie mala požadovaný vplyv na trh, Komisia prostredníctvom delegovaných aktov:
a) prijme opatrenia na zníženie výšky pomoci, ktorá sa má vyplatiť, ak je uskladnené množstvo nižšie ako zmluvné množstvo;
a) prijme opatrenia na zníženie výšky pomoci, ktorá sa má vyplatiť, ak je uskladnené množstvo nižšie ako zmluvné množstvo;
b) môže ustanoviť podmienky na poskytnutie preddavku.
b) môže ustanoviť podmienky na poskytnutie preddavku.
7.  Vzhľadom na práva a povinnosti hospodárskych subjektov, ktorí sa zúčastňujú vo verejnej intervencii alebo v súkromnom skladovaní, Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
7.  Vzhľadom na práva a povinnosti hospodárskych subjektov, ktorí sa zúčastňujú vo verejnej intervencii alebo v súkromnom skladovaní, Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
a) konania verejných súťaží, ktorými sa zaručí rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi;
a) konania verejných súťaží, ktorými sa zaručí rovnaký prístup k tovaru a rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi;
b) oprávnenosti hospodárskych subjektov;
b) oprávnenosti hospodárskych subjektov;
c) povinnosti zložiť zábezpeku, ktorou sa zaručí, že hospodárske subjekty splnia svoje povinnosti.
c) povinnosti zložiť zábezpeku, ktorou sa zaručí, že hospodárske subjekty splnia svoje povinnosti.
7a.  Vzhľadom na technický vývoj a potreby sektorov je Komisia oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 160, ktorými sa upravia a aktualizujú ustanovenia týkajúce sa klasifikácie, identifikácie a obchodnej úpravy jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec stanovené v prílohe IIIa.
7b.  Vzhľadom na potrebu štandardizácie obchodnej úpravy rôznych výrobkov na účely zlepšenia transparentnosti trhu, zaznamenávania cien a uplatňovania režimov intervencie na trhu vo forme verejnej intervencie a súkromného skladovania v príslušnom sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa a ovčieho mäsa je Komisia oprávnená prijať delegované akty, ktoré:
a) zavedú ustanovenia týkajúce sa klasifikácie, určovania tried kvality (vrátane automatizovaných techník triedenia), obchodnej úpravy, obsahu chudého mäsa, identifikácie a váženia a označovania jatočných tiel;
b) ustanovia pravidlá na výpočet priemerných cien Únie a povinnosti hospodárskych subjektov predkladať informácie o jatočných telách hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, najmä pokiaľ ide o trhové a reprezentatívne ceny;
7c.  Vzhľadom na osobitné charakteristiky v rámci Únie je Komisia oprávnená prijať delegované akty, ktorými sa stanovia odchýlky od ustanovení, najmä:
a) zabezpečenie odchýlok, ktoré môžu členské štáty udeliť bitúnkom, v ktorých sa poráža málo hovädzích zvierat;
b) oprávnenie členských štátov neuplatňovať stupnicu triedenia v prípade klasifikácie bravčových jatočných tiel a okrem váhy a odhadovaného obsahu chudého mäsa využiť aj kritériá hodnotenia.
7d.  Vzhľadom na potrebu zabezpečiť plnenie cieľov kontrolného výboru Únie je Komisia oprávnená prijať delegované akty určujúce jeho povinnosti a zloženie.
8.  Vzhľadom na nutnosť štandardizovať obchodnú úpravu rôznych výrobkov na účely zlepšenia transparentnosti trhu, zaznamenávania cien a uplatňovania trhových intervenčných opatrení vo forme verejnej intervencie a pomoci na súkromné skladovanie Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať stupnice Únie na klasifikáciu jatočných tiel v týchto sektoroch:
a) hovädzie a teľacie mäso;
b) bravčové mäso;
c) ovčie a kozie mäso.
9.  Vzhľadom na nutnosť zaistiť presnosť a spoľahlivosť klasifikácie jatočných tiel Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov ustanoviť, aby výbor Únie zložený z odborníkov Komisie a odborníkov určených členskými štátmi preskúmali uplatňovanie klasifikácie jatočných tiel v členských štátoch. Uvedenými ustanoveniami sa môže ustanoviť, že Únia bude znášať náklady vyplývajúce z daného prieskumu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 9 a (nový)
9a.  Keďže je potrebné zabezpečiť riadne fungovanie systému koordinácie dočasného sťahovania z trhu, Komisia je oprávnená prijímať delegované akty, ktorými ustanoví požiadavky, ktoré má systém splniť, vrátane najmä:
a) všeobecné podmienky aktivácie a fungovania;
b) požiadavky, ktoré združenia organizácií výrobcov musia splniť, aby sa systém zaviedol;
c) pravidlá, ktoré sa uplatňujú na financovanie, najmä podmienky, za ktorých Komisia rozhodne, či sa financovanie Európskou úniou v rámci pomoci na súkromné skladovanie môže alebo nemôže poskytnúť združeniam organizácií výrobcov;
d) pravidlá, ktoré umožňujú zabezpečiť, aby aktivácia tohto systému neblokovala príliš veľký podiel výrobkov, ktoré sú za bežných okolností k dispozícii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 19
Článok 19

Článok 19

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme potrebné opatrenia zamerané na dosiahnutie jednotného uplatňovania tejto kapitoly v celej Únii. Uvedené pravidlá sa môžu týkať najmä:

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme potrebné opatrenia zamerané na dosiahnutie jednotného uplatňovania tejto kapitoly v celej Únii. Uvedené pravidlá sa môžu týkať najmä:

a) reprezentatívnych období, trhov a trhových cien potrebných na uplatňovanie tejto kapitoly;
a) reprezentatívnych období, trhov, trhových cien a vývoja ziskových rozpätí potrebných na uplatňovanie tejto kapitoly;
b) postupov a podmienok týkajúcich sa dodania výrobkov, ktoré sa majú nakúpiť v rámci verejnej intervencie, prepravných nákladov, ktoré má znášať ponúkajúci, prevzatia výrobkov platobnými agentúrami a platieb;
b) postupov a podmienok týkajúcich sa dodania výrobkov, ktoré sa majú nakúpiť v rámci verejnej intervencie, prepravných nákladov, ktoré má znášať ponúkajúci, prevzatia výrobkov platobnými agentúrami a platieb;
c) rôznych operácií spojených s procesom vykosťovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa;
c) rôznych operácií spojených s procesom vykosťovania v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa;
d) každého povolenia na uskladnenie mimo územia členského štátu, kde výrobky boli nakúpené a skladované;
d) každého povolenia na uskladnenie mimo územia členského štátu, kde výrobky boli nakúpené a skladované;
e) podmienok predaja výrobkov nakúpených v rámci verejnej intervencie alebo naloženia s nimi, najmä pokiaľ ide o predajné ceny, podmienky na vyskladnenie, následné použitie alebo určenie uvoľnených výrobkov vrátane postupov týkajúcich sa výrobkov daných k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii vrátane presunov medzi členskými štátmi;
e) podmienok predaja výrobkov nakúpených v rámci verejnej intervencie alebo naloženia s nimi, najmä pokiaľ ide o predajné ceny, podmienky na vyskladnenie, následné použitie alebo určenie uvoľnených výrobkov vrátane postupov týkajúcich sa výrobkov daných k dispozícii na využitie v schéme distribúcie potravín osobám v najväčšej hmotnej núdzi v Únii vrátane presunov medzi členskými štátmi;
f) uzatvárania a obsahu zmlúv medzi príslušným orgánom členského štátu a žiadateľmi;
f) uzatvárania a obsahu zmlúv medzi príslušným orgánom členského štátu a žiadateľmi;
g) umiestnenia do súkromného skladovania a uchovávania v ňom a vyskladnenia;
g) umiestnenia do súkromného skladovania a uchovávania v ňom a vyskladnenia;
h) dĺžky obdobia súkromného uskladnenia a podmienok, za ktorých sa tieto obdobia, stanovené v zmluvách, môžu skrátiť alebo predĺžiť;
h) dĺžky obdobia súkromného uskladnenia a podmienok, za ktorých sa tieto obdobia, stanovené v zmluvách, môžu skrátiť alebo predĺžiť;
i) podmienok, na základe ktorých možno rozhodnúť, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o súkromnom uskladnení, možno opätovne uviesť na trh alebo odpredať;
j) pravidiel týkajúcich sa postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri nákupe za pevnú cenu alebo pri poskytovaní pomoci na súkromné skladovanie za pevnú cenu;
j) pravidiel týkajúcich sa postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri nákupe za pevnú cenu alebo pri poskytovaní pomoci na súkromné skladovanie za pevnú cenu;
k) konania verejných súťaží pri verejnej intervencii aj súkromnom skladovaní, najmä pokiaľ ide:
k) konania verejných súťaží pri verejnej intervencii aj súkromnom skladovaní, najmä pokiaľ ide:
i) o podávanie ponúk a minimálne množstvo na predloženie žiadosti alebo podanie ponuky a
i) o podávanie ponúk a minimálne množstvo na predloženie žiadosti alebo podanie ponuky a
ii) o výber ponúk, ktorým sa zaistí, že sa uprednostnia tie ponuky, ktoré sú pre Úniu najvýhodnejšie, a zároveň sa umožní, že sa rozhodnutie o uzavretí zmluvy nemusí nevyhnutne prijať.
ii) o výber ponúk, ktorým sa zaistí, že sa uprednostnia tie ponuky, ktoré sú pre Úniu najvýhodnejšie, a zároveň sa umožní, že sa rozhodnutie o uzavretí zmluvy nemusí nevyhnutne prijať.
ka) praktických postupov pre označovanie klasifikovaných jatočných tiel;
kb) uplatňovania stupníc Únie na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec, najmä pokiaľ ide o:
i) oznamovania výsledkov klasifikácie;
ii) kontroly, správy z kontrol a následné opatrenia,
kc) kontrol na mieste v súvislosti s klasifikáciou a oznamovaním cien jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka a oviec v mene Únie prostredníctvom kontrolného výboru Únie;
kd) praktických pravidiel výpočtu zo strany Komisie, pokiaľ ide o váženú priemernú cenu v Únii pre jatočné telá hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec;
ke) postupov členských štátov na určenie kvalifikovaných pracovníkov zodpovedných za klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka a oviec.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Časť II – hlava I – kapitola II – oddiel 1
Oddiel 1

Oddiel 1

PROGRAMY ZAMERANÉ NA ZLEPŠENIE PRÍSTUPU K POTRAVINÁM

PROGRAMY ZAMERANÉ NA ZLEPŠENIE PRÍSTUPU K POTRAVINÁM A ZLEPŠENIE STRAVOVACÍCH NÁVYKOV U DETÍ

Článok 20a

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou podporných programov určených na zlepšenie prístupu k potravinám a zlepšenie stravovacích návykov u detí sú deti, ktoré pravidelne navštevujú prvý alebo druhý stupeň školského zariadenia alebo škôlku či iné predškolské alebo mimoškolské zariadenie, ktoré je spravované či uznané príslušnými orgánmi členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Časť 2 – hlava 1 – kapitola 2 – oddiel 1 – pododdiel 1 – názov
PODODDIEL 1

PODODDIEL 1

OVOCIE V ŠKOLÁCH

PROGRAM PODPORY KONZUMÁCIE OVOCIA A ZELENINY NA ŠKOLÁCH

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 21
Článok 21

Článok 21

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom

1.  Za podmienok, ktoré Komisia určí prostredníctvom delegovaných aktov a vykonávacích aktov podľa článkov 22 a 23 sa pomoc Únie poskytne:
1.  Za podmienok, ktoré Komisia určí prostredníctvom delegovaných aktov a vykonávacích aktov podľa článkov 22 a 23 sa pomoc Únie poskytne:
a) na dodávanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach vrátane jasieľ, iných predškolských zariadení, základných a stredných škôl a; a
a) na dodávanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov deťom v zariadeniach uvedených v článku 20a; a
b) na určité súvisiace náklady spojené s logistikou a distribúciou, vybavením, reklamou, monitorovaním, hodnotením a sprievodnými opatreniami.
b) na určité súvisiace náklady spojené s logistikou a distribúciou, vybavením, reklamou, monitorovaním, hodnotením a sprievodnými opatreniami.
2.  Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe, najskôr vypracujú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni stratégiu vykonávania programu. Takisto ustanovia sprievodné opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby bol program účinný.
2.  Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe, najskôr vypracujú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni stratégiu jeho vykonávania. Takisto ustanovia sprievodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať informácie o opatreniach na vzdelávanie o zdravých stravovacích návykoch, o miestnych potravinových reťazcoch a o boji proti plytvaniu potravinami, ktoré sú potrebné na to, aby bol program účinný.
3.  Pri koncipovaní svojich stratégií členské štáty vypracujú zoznam výrobkov sektora ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov, ktoré budú oprávnené v rámci ich príslušných programov. Tento zoznam však neobsahuje výrobky vylúčené opatreniami, ktoré Komisia prijala prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 22 ods. 2 písm. a). Členské štáty pri výbere svojich výrobkov vychádzajú z objektívnych kritérií, medzi ktoré môže patriť sezónnosť, dostupnosť výrobkov alebo environmentálne otázky. V tejto súvislosti členské štáty môžu uprednostniť výrobky pochádzajúce z Únie.
3.  Pri koncipovaní svojich stratégií členské štáty vypracujú zoznam výrobkov sektora ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov, ktoré budú oprávnené v rámci ich príslušných programov. Tento zoznam však neobsahuje výrobky vylúčené opatreniami, ktoré Komisia prijala prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 22 ods. 2 písm. a). Členské štáty pri výbere svojich výrobkov vychádzajú z objektívnych kritérií, medzi ktoré môže patriť prínos z hľadiska zdravia a životného prostredia, sezónnosť, rôznorodosť alebo dostupnosť výrobkov, s uprednostnením miestnych potravinových reťazcov. V tejto súvislosti členské štáty uprednostnia výrobky pochádzajúce z Únie.
4.  Pomoc Únie uvedená v odseku 1 takisto:
4.  Pomoc Únie uvedená v odseku 1 takisto:
a) neprekročí 150 miliónov EUR na jeden školský rok ani
a) neprekročí 150 miliónov EUR na jeden školský rok ani
b) neprekročí 75 % nákladov na dodávanie a súvisiacich nákladov uvedených v odseku 1, ani 90 % takých nákladov v menej rozvinutých regiónoch a v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 zmluvy; ani
b) neprekročí 75 % nákladov na dodávanie a súvisiacich nákladov uvedených v odseku 1, ani 90 % takých nákladov v menej rozvinutých regiónoch v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 zmluvy a na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006; ani
c) nepokrýva iné náklady ako náklady na dodávanie a súvisiace náklady uvedené v odseku 1.
c) nepokrýva iné náklady ako náklady na dodávanie a súvisiace náklady uvedené v odseku 1.
4a.  Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa poskytne každému členskému štátu na základe objektívnych kritérií založených na podiele šesť- až desaťročných detí zapísaných vo vzdelávacích zariadeniach vymedzených v článku 20a. Každý členský štát, ktorý sa zúčastňuje na programe, však získa pomoc Únie aspoň vo výške 175 000 EUR. Členské štáty žiadajú o pomoc Únie každoročne na základe svojej stratégie. V nadväznosti na žiadosti členských štátov Komisia rozhodne o konečnej výške pridelených prostriedkov podľa dostupných rozpočtových prostriedkov.
5.  Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa nepoužije ako náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia v školách ani iných programov, v rámci ktorých sa do škôl dodáva ovocie. Ak však už členský štát zaviedol program, ktorý by bol oprávnený na pomoc Únie podľa tohto článku, a chce ho rozšíriť alebo zefektívniť, aj pokiaľ ide o cieľovú skupinu programu, jeho trvanie alebo oprávnené výrobky, pomoc Únie sa môže poskytnúť, ak sa dodržia maximálne hodnoty uvedené v odseku 4 písm. b), pokiaľ ide o pomer pomoci Únie k celkovému vnútroštátnemu príspevku. V tom prípade členský štát vo svojej stratégii vykonávania uvedie, ako chce rozšíriť alebo zefektívniť svoj program.
5.  Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa nepoužije ako náhrada za financovanie akýchkoľvek existujúcich vnútroštátnych programov podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách ani iných programov, v rámci ktorých sa do škôl dodáva ovocie a zelenina. Ak však už členský štát zaviedol program, ktorý by bol oprávnený na pomoc Únie podľa tohto článku, a chce ho rozšíriť alebo zefektívniť, aj pokiaľ ide o cieľovú skupinu programu, jeho trvanie alebo oprávnené výrobky, pomoc Únie sa môže poskytnúť, ak sa dodržia maximálne hodnoty uvedené v odseku 4 písm. b), pokiaľ ide o pomer pomoci Únie k celkovému vnútroštátnemu príspevku. V tom prípade členský štát vo svojej stratégii vykonávania uvedie, ako chce rozšíriť alebo zefektívniť svoj program.
6.  Členské štáty môžu okrem pomoci Únie poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade s článkom 152.
6.  Členské štáty môžu okrem pomoci Únie poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade s článkom 152.
7.  Program na podporu konzumácie ovocia v školách v Únii sa nedotkne žiadneho samostatného vnútroštátneho programu na podporu konzumácie ovocia v školách, ktoré sú zlučiteľné s právom Únie.
7.  Program na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách v Únii sa nedotkne žiadneho samostatného vnútroštátneho programu na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v školách, ktorý je zlučiteľný s právom Únie.
8.  Únia môže takisto financovať podľa článku 6 nariadenia (EÚ) o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky informačné, monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia súvisiace s programom podpory konzumácie ovocia v školách, vrátane zvyšovania informovanosti verejnosti o programe, ako aj súvisiace opatrenia na prepojenie programov.
8.  Únia môže takisto financovať podľa článku 6 nariadenia (EÚ) o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky informačné, monitorovacie a vyhodnocovacie opatrenia súvisiace s programom podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách vrátane zvyšovania informovanosti verejnosti o programe, ako aj súvisiace opatrenia na prepojenie programov.
8a.  Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na programe, uverejnia na miestach, kde sa rozdeľujú potraviny, informáciu o svojej účasti na programe pomoci a o skutočnosti, že tento program podporuje Európska únia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 22
Článok 22

Článok 22

Delegované právomoci

Delegované právomoci

1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 4 tohto článku.
1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 4 tohto článku.
2.  Vzhľadom na potrebu propagovať zdravé stravovacie návyky u detí Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
2.  Vzhľadom na potrebu zabezpečiť účinnosť programu pri dosahovaní cieľov, ktoré sú preň stanovené, Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá, pokiaľ ide o:
a) výrobkov, ktoré nie sú oprávnené na výber do programu vzhľadom na nutričnú stránku;
a) výrobkov, ktoré nie sú oprávnené na výber do programu vzhľadom na nutričnú stránku;
b) cieľovej skupiny programu;
b) cieľovej skupiny programu;
c) národných alebo regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať, aby mohli získať pomoc, vrátane sprievodných opatrení;
c) národných alebo regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať, aby mohli získať pomoc, vrátane sprievodných opatrení;
d) schvaľovania a výberu žiadateľov o pomoc.
d) schvaľovania a výberu žiadateľov o pomoc.
3.  Vzhľadom na potrebu zaistiť efektívne a cielené využívanie európskych fondov môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
3.  Vzhľadom na potrebu zaistiť efektívne a cielené využívanie európskych fondov môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
a) objektívnych kritérií na rozdelenie pomoci medzi členské štáty, orientačného rozdelenia pomoci medzi členské štáty a metódy prerozdelenia pomoci medzi členské štáty na základe prijatých žiadostí;
a) dodatočných kritérií na orientačné rozdelenie pomoci medzi členské štáty a metódy prerozdelenia pomoci medzi členské štáty na základe prijatých žiadostí o poskytnutie pomoci;
b) nákladov oprávnených na pomoc vrátane možnosti stanovenia celkového stropu pre také náklady;
b) nákladov oprávnených na pomoc vrátane možnosti stanovenia celkového stropu pre také náklady;
c) monitorovania a hodnotenia.
c) monitorovania a hodnotenia.
4.  Vzhľadom na potrebu podporovať informovanosť o programe Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov od zúčastnených členských štátov vyžadovať, aby zverejnili podpornú úlohu programu.
4.  Vzhľadom na potrebu podporovať informovanosť o programe Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov stanoviť podmienky, podľa ktorých členské štáty uverejnia informácie o svojej účasti na programe pomoci a o skutočnosti, že tento program podporuje Európska únia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 23
Článok 23

Článok 23

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať všetky potrebné opatrenia týkajúce sa tohto pododdielu, najmä pokiaľ ide o:

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať potrebné opatrenia týkajúce sa tohto pododdielu, pokiaľ ide o:

a) konečné rozdelenie pomoci medzi zúčastnené členské štáty v rámci dostupných rozpočtových prostriedkov;
a) konečné rozdelenie pomoci medzi zúčastnené členské štáty v rámci dostupných rozpočtových prostriedkov;
b) žiadosti o pomoc a vyplácanie pomoci;
b) žiadosti o pomoc a vyplácanie pomoci;
c) metódy propagovania a opatrenia na prepojenie programu.
c) metódy propagovania a opatrenia na prepojenie programu.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 24
Článok 24

Článok 24

Dodávanie mliečnych výrobkov deťom

Pomoc na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom

1.  Pomoc Únie sa poskytne na dodávanie určitých výrobkov sektora mlieka a mliečnych výrobkov deťom vo vzdelávacích zariadeniach.
1.  V súlade s podmienkami, ktoré určí Komisia prostredníctvom delegovaných aktov a vykonávacích aktov podľa článkov 25 a 26, sa pomoc Únie poskytne na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0401, 0403, 0404 90 a 0406 alebo číselný znak KN 2202 90, deťom v zariadeniach uvedených v článku 20a.
2.  Členské štáty, ktoré sa chcú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni zúčastniť na programe, najskôr vypracujú stratégiu jeho vykonávania.
2.  Členské štáty, ktoré sa chcú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni zúčastniť na programe, najskôr vypracujú stratégiu jeho vykonávania. Ustanovia tiež sprievodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať informácie o opatreniach na vzdelávanie o zdravých stravovacích návykoch, o miestnych potravinových reťazcoch a o boji proti plytvaniu potravinami, ktoré sú potrebné na to, aby bol program účinný.
2a.  Pri zostavovaní stratégií členské štáty v súlade s pravidlami prijatými Komisiou podľa článku 25 vypracujú zoznam mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré budú oprávnené v rámci ich príslušných programov.
2b.  Pomoc Únie uvedená v odseku 1 sa nepoužije ako náhrada financovania existujúcich vnútroštátnych programov na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ani iných programov, v rámci ktorých sa do škôl dodáva mlieko alebo mliečne výrobky. Ak však už členský štát má zavedený program, ktorý by bol oprávnený na pomoc Únie podľa tohto článku, a chce ho rozšíriť alebo zvýšiť jeho účinnosť, a to aj pokiaľ ide o cieľovú skupinu programu, jeho trvanie alebo oprávnené výrobky, pomoc Únie sa môže poskytnúť. V tom prípade členský štát vo svojej stratégii vykonávania uvedie, ako chce rozšíriť alebo zefektívniť svoj program.
3.  Členské štáty môžu okrem pomoci Únie poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade s článkom 152.
3.  Členské štáty môžu okrem pomoci Únie poskytnúť vnútroštátnu pomoc v súlade s článkom 152.
3a.  Programom Únie na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov v školách nie sú dotknuté žiadne samostatné vnútroštátne programy na podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov v školách, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie.
4.  Opatrenia týkajúce sa stanovenia pomoci Únie na všetko mlieko Rada prijme v súlade s článkom 43 ods. 3 zmluvy.
5.  Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa poskytne na maximálne množstvo 0,25 litra ekvivalentu mlieka na dieťa na jeden školský deň.
5.  Pomoc Únie ustanovená v odseku 1 sa poskytne na maximálne množstvo 0,25 litra ekvivalentu mlieka na dieťa na jeden školský deň.
5a.  Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na programe, uverejnia na miestach, kde sa rozdeľujú potraviny, informáciu o svojej účasti na programe pomoci a o skutočnosti, že tento program podporuje Európska únia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 25
Článok 25

Článok 25

Delegované právomoci

Delegované právomoci

1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 4 tohto článku.
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 4 tohto článku.
2.  Vzhľadom na vývoj modelov spotreby mliečnych výrobkov a inovácie a vývoj na trhu s mliečnymi výrobkami a so zreteľom na nutričnú stránku Komisia prostredníctvom delegovaných aktov určí výrobky, ktoré sú oprávnené na výber do programu, a prijme pravidlá týkajúce sa národných a regionálnych stratégií, ktoré členské štáty musia vypracovať na to, aby mohli prijímať pomoc, ako aj cieľovej skupiny programu.
2.  Vzhľadom na potrebu zabezpečiť účinnosť programu pri dosahovaní cieľov, ktoré sú preň stanovené, môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá, pokiaľ ide o:
a) výrobky, ktoré sú oprávnené na výber do programu, v súlade s ustanoveniami článku 24 ods. 1 a s prihliadnutím na nutričnú stránku;
b) cieľovú skupinu programu;
c) národnéregionálne stratégie, ktoré členské štáty musia vypracovať na to, aby mohli prijímať pomoc, vrátane sprievodných opatrení;
d) schvaľovanie a výber žiadateľov o pomoc;
e) monitorovanie a hodnotenie.
3.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa o pomoc uchádzali náležití príjemcovia a žiadatelia, Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov podmienky udeľovania pomoci.
3.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa o pomoc uchádzali náležití príjemcovia a žiadatelia, Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov podmienky udeľovania pomoci.
Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby si žiadatelia plnili svoje povinnosti, Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov opatrenia týkajúce sa skladania zábezpeky, ktorou sa zaručí vykonanie v prípade, že sa vyplatí preddavok.

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby si žiadatelia plnili svoje povinnosti, Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov opatrenia týkajúce sa skladania zábezpeky, ktorou sa zaručí vykonanie v prípade, že sa vyplatí preddavok.

4.  Vzhľadom na potrebu podporovať informovanosť o programe pomoci Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov od zúčastnených vzdelávacích zariadení vyžadovať, aby oznámili podpornú úlohu programu.
4.  Vzhľadom na potrebu podporovať informovanosť o programe Komisia môže prostredníctvom delegovaných aktov stanoviť podmienky, podľa ktorých členské štáty uverejnia informácie o svojej účasti na programe pomoci a o skutočnosti, že tento program podporuje Únia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 26
Článok 26

Článok 26

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať všetky potrebné opatrenia, najmä pokiaľ ide o:

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať potrebné opatrenia týkajúce sa tohto pododdielu, pokiaľ ide o:

a) postupy na zaistenie dodržiavania maximálneho množstva, ktoré je oprávnené na pomoc;
a) postupy na zaistenie dodržiavania maximálneho množstva, ktoré je oprávnené na pomoc;
b) schvaľovanie žiadateľov, žiadostí o pomoc a vyplácania pomoci;
b) žiadosti o pomoc a vyplácanie pomoci;
c) metódy propagovania programu.
c) metódy propagovania programu;
ca) stanovenie výšky pomoci pre všetky druhy mlieka a mliečnych výrobkov vzhľadom na potrebu účinne podporovať dodávanie mliečnych výrobkov do zariadení uvedených v článku 20a.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 26 a (nový)
Článok 26a

Školský program týkajúci sa olivového oleja a stolových olív

Európska komisia do...* zváži navrhnutie programu týkajúceho sa olivového oleja a stolových olív, ktorý je podobný programom na podporu konzumácie mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny na školách. Členské štáty sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, či sa chcú zapojiť do tohto programu a využívať tak financovanie Únie rovnakého druhu ako v prípade existujúcich programov.

* Jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 27
Článok 27

Článok 27

Pomoc pre organizácie hospodárskych subjektov

Programy na podporu sektora olivového oleja a stolových olív

1.  Únia financuje trojročné pracovné programy, ktoré organizácie hospodárskych subjektov uvedené v článku 109 vypracujú v jednej alebo viacerých z týchto oblastí:
1.  Únia financuje trojročné pracovné programy, ktoré organizácie výrobcov uznané podľa článku 106 alebo medziodvetvové organizácie uznané podľa článku 108 vypracujú v jednej alebo viacerých z týchto oblastí:
-a) sledovanie a riadenie trhu v sektore olivového oleja a stolových olív;
a) zlepšenie vplyvu pestovania olív na životné prostredie;
a) zlepšenie vplyvu pestovania olív na životné prostredie;
aa) zlepšenie konkurencieschopnosti pestovania olív prostredníctvom modernizácie a reštrukturalizácie;
b) zlepšenie kvality výroby olivového oleja a stolových olív;
b) zlepšenie kvality výroby olivového oleja a stolových olív;
c) systém vysledovateľnosti pôvodu, certifikácia a ochrana kvality olivového oleja a stolových olív, najmä sledovanie kvality olivových olejov predávaných konečným spotrebiteľom pod dohľadom vnútroštátnych správnych orgánov.
c) systém vysledovateľnosti pôvodu, certifikácia a ochrana kvality olivového oleja a stolových olív, najmä sledovanie kvality olivových olejov predávaných konečným spotrebiteľom pod dohľadom vnútroštátnych správnych orgánov;
ca) šírenie informácií o opatreniach, ktoré vykonávajú organizácie výrobcov alebo medziodvetvové organizácie s cieľom zvýšiť kvalitu olivového oleja a stolových olív.
2.  Suma, ktorou Únia financuje pracovné programy uvedené v odseku 1, je:
2.  Suma, ktorou Únia financuje pracovné programy uvedené v odseku 1, je:
a) 11 098 000 EUR ročne v Grécku;
a) 11 098 000 EUR ročne v Grécku;
b) 576 000 EUR ročne vo Francúzsku and
b) 576 000 EUR ročne vo Francúzsku and
c) 35 991 000 EUR ročne v Taliansku.
c) 35 991 000 EUR ročne v Taliansku.
2a.  Členské štáty, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, môžu využiť všetky finančné prostriedky dostupné v rámci finančného limitu stanoveného v článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady [XXXX/XXXX], ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov, alebo ich časť na financovanie pracovných programov uvedených v odseku 1.
3.  Maximálna suma, ktorou Únia financuje pracovné programy uvedené v odseku 1, sa rovná sumám, ktoré členské štáty zadržali. Maximálna výška financovania oprávnených nákladov je:
3.  Maximálna suma, ktorou Únia financuje pracovné programy uvedené v odseku 1, sa rovná sumám, ktoré členské štáty zadržali. Maximálna výška financovania oprávnených nákladov je:
a) 75 % na činnosti v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a);
a) 75 % na činnosti v oblastiach uvedených v odseku 1 písmenách -a), a) a aa);
b) 75 % na investície do stálych aktív a 50 % na ostatné činnosti v oblasti uvedenej v odseku 1 písm. b);
b) 75 % na investície do stálych aktív a 50 % na ostatné činnosti v oblasti uvedenej v odseku 1 písm. b);
c) 75 % na pracovné programy, ktoré aspoň v troch tretích krajinách alebo neproducentských členských štátoch vykonávajú schválené organizácie hospodárskych subjektov aspoň z dvoch producentských členských štátov v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. c), a 50 % na ostatné činnosti v týchto oblastiach.
c) 75 % na pracovné programy, ktoré aspoň v troch tretích krajinách alebo neproducentských členských štátoch vykonávajú schválené organizácie hospodárskych subjektov aspoň z dvoch producentských členských štátov v oblastiach uvedených v odseku 1 písmenách c) a ca), a 50 % na ostatné činnosti v týchto oblastiach.
Doplnkové financovanie zaistí členský štát až do výšky 50 % nákladov, ktoré financovanie Únie nekryje.

Doplnkové financovanie zaistí členský štát až do výšky 50 % nákladov, ktoré financovanie Únie nekryje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 28
Článok 28

Článok 28

Delegované právomoci

Delegované právomoci

1.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa pomocou ustanovenou v článku 27 dosiahli jej ciele zlepšiť kvalitu výroby olivového oleja a stolových olív, je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, pokiaľ ide o:
1.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa pomocou ustanovenou v článku 27 dosiahli jej ciele zlepšiť kvalitu výroby olivového oleja a stolových olív, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty týkajúce sa:
a) podmienky schvaľovania organizácií hospodárskych subjektov na účely schémy pomoci a pozastavovania alebo odňatia takého schválenia;
b) opatrenia oprávnené na financovanie Úniou;
b) podrobností opatrení oprávnených na financovanie Úniou;
c) vyčleňovanie financií Únie na osobitné opatrenia;
c) vyčleňovania financií Únie na osobitné opatrenia;
d) činnosti a náklady, ktoré nie sú oprávnené na financovanie Úniou;
d) činností a nákladov, ktoré nie sú oprávnené na financovanie Úniou;
e) výber a schvaľovanie pracovných programov.
e) výberu a schvaľovania pracovných programov.
2.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby si hospodárske subjekty plnili svoje povinnosti, je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 s cieľom požadovať zloženie zábezpeky v prípade, že sa vypláca preddavok pomoci.
2.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby si hospodárske subjekty plnili svoje povinnosti, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty s cieľom požadovať zloženie zábezpeky v prípade, že sa vypláca preddavok pomoci.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 30
Článok 30

Článok 30

Prevádzkové fondy

Prevádzkové fondy

1.  Organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny môžu zriadiť prevádzkový fond. Tento fond sa financuje:
1.  Organizácie výrobcov a/alebo ich združenia v sektore ovocia a zeleniny môžu zriadiť tri- až päťročný prevádzkový fond. Tento fond sa financuje:
a) z finančných príspevkov členov alebo samotných organizácií výrobcov;
a) z finančných príspevkov:
i) členov organizácie výrobcov a/alebo samotnej organizácie výrobcov; or
ii) združení organizácií výrobcov prostredníctvom členov týchto združení;
b) z finančnej pomoci Únie, ktorá sa môže poskytnúť organizáciám výrobcov v súlade s ustanoveniami a podmienkami uvedenými v delegovaných a vykonávacích aktoch, ktoré Komisia prijala podľa článkov 35 a 36.
b) z finančnej pomoci Únie, ktorá sa môže poskytnúť organizáciám výrobcov alebo ich združeniam, ak takéto združenia predložia, riadia a vykonávajú operačný program alebo čiastkový operačný program, v súlade s ustanoveniami a podmienkami uvedenými v delegovaných a vykonávacích aktoch, ktoré Komisia prijala podľa článkov 35 a 36
2.  Prevádzkové fondy sa použijú len na financovanie operačných programov, ktoré sa predložili členským štátom a ktoré členské štáty schválili.
2.  Prevádzkové fondy sa použijú len na financovanie operačných programov, ktoré sa predložili členským štátom a ktoré členské štáty schválili.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 31
Článok 31

Článok 31

Operačné programy

Operačné programy

1.  Operačné programy v sektore ovocia a zeleniny majú najmenej dva z cieľov uvedených v článku 106 písm. c) alebo týchto cieľov:
1.  Operačné programy v sektore ovocia a zeleniny majú najmenej dva z cieľov uvedených v článku 106 písm. c) alebo dva z týchto cieľov:
a) plánovanie výroby;
a) plánovanie výroby;
b) zlepšenie kvality výrobkov;
b) zlepšenie kvality výrobkov v čerstvej alebo spracovanej forme;
c) zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov;
c) zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov;
d) propagácia výrobkov v čerstvej alebo spracovanej forme;
d) propagácia výrobkov v čerstvej alebo spracovanej forme;
e) environmentálne opatrenia a metódy výroby s ohľadom na životné prostredie vrátane ekologického poľnohospodárstva;
e) environmentálne opatrenia, najmä pokiaľ ide o vodu, a metódy výroby, manipulácie alebo spracovania s ohľadom na životné prostredie vrátane ekologického poľnohospodárstva a integrovanej výroby;
f) predchádzanie krízam a krízové riadenie.
f) predchádzanie krízam a krízové riadenie.
Operačné programy sa predložia členským štátom na schválenie.

Operačné programy sa predložia členským štátom na schválenie.

1a.  Združenia organizácií výrobcov môžu zastupovať svojich členov pri riadení, spracovaní, vykonávaní a predkladaní operačných programov.
Tieto združenia môžu tiež predložiť čiastkový operačný program zložený z opatrení, ktoré členské organizácie určili, ale nezrealizovali vo svojich operačných programoch. Tieto čiastkové operačné programy podliehajú rovnakým pravidlám ako ostatné operačné programy a posudzujú sa spoločne s operačnými programami členských organizácií.

Členské štáty v tejto súvislosti zabezpečia, aby:

a) akcie čiastkových operačných programov boli financované výhradne z príspevkov členských organizácií príslušného združenia a aby sa finančné prostriedky hradili z prevádzkových fondov týchto členských organizácií;
b) akcie a ich príslušný finančný podiel boli určené v operačnom programe každej členskej organizácie;
c) neprichádzalo k dvojitému financovaniu.
2.  Predchádzanie krízam a krízové riadenie uvedené v odseku 1 písm. f) sa týkajú zabraňovania krízam a riešenia kríz na trhoch s ovocím a zeleninou a v tejto súvislosti sa vzťahujú na:
2.  Predchádzanie krízam a krízové riadenie uvedené v odseku 1 písm. f) sa týkajú zabraňovania krízam a riešenia kríz na trhoch s ovocím a zeleninou a v tejto súvislosti sa vzťahujú na:
a) stiahnutie z trhu;
a) predpovedanie a sledovanie výroby a spotreby;
b) zelený zber alebo neuskutočnenie zberu ovocia a zeleniny;
b) investície, ktoré zvyšujú účinnosť riadenia objemov umiestnených na trh;
c) propagáciu a komunikáciu;
c) vzdelávacie opatrenia, výmenu osvedčených postupov a budovanie štrukturálnych kapacít;
d) vzdelávacie opatrenia;
d) informovanie a oznamovanie, buď s cieľom predísť kríze, alebo počas obdobia krízy;
e) poistenie úrody;
e) podporu týkajúcu sa administratívnych nákladov spojených so zriadením spoločných fondov;
f) podporu na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov.
f) pomoc na vyklčovanie v prípade spätnej konverzie sadov;
g) stiahnutie z trhu, a to aj v prípade výrobkov, ktoré spracovávajú organizácie výrobcov;
h) zelený zber alebo neuskutočnenie zberu ovocia a zeleniny;
i) poistenie úrody.
Na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením vrátane splácania istiny a úrokov podľa tretieho pododseku sa v rámci operačného programu nevynaloží viac ako jedna tretina výdavkov.

Na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením vrátane splácania istiny a úrokov podľa štvrtého pododseku sa v rámci operačného programu nevynaloží viac ako 40 % výdavkov.

Opatrenia na poistenie úrody zahŕňajú akcie, ktoré prispievajú k zabezpečeniu príjmov výrobcov a na pokrytie trhových strát, ktoré vznikli organizáciám výrobcov a/alebo ich členom, ak sú tieto príjmy ovplyvnené prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobami alebo zamorením škodcami. Príjemcovia pomoci musia preukázať, že prijali potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám.

Organizácie výrobcov si môžu brať úvery za obchodných podmienok na financovanie opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením. V takom prípade môže byť splácanie istiny a úrokov z uvedených pôžičiek súčasťou operačného programu a teda môže byť oprávnené na finančnú pomoc Únie podľa článku 32. Akékoľvek konkrétne opatrenie v rámci predchádzania krízam a krízového riadenia sa financuje buď prostredníctvom takýchto pôžičiek, alebo priamo, ale nie obidvoma spôsobmi.

Organizácie výrobcov si môžu brať úvery za obchodných podmienok na financovanie opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením. V takom prípade môže byť splácanie istiny a úrokov z uvedených pôžičiek súčasťou operačného programu a teda môže byť oprávnené na finančnú pomoc Únie podľa článku 32. Akékoľvek konkrétne opatrenie v rámci predchádzania krízam a krízového riadenia sa môže financovať prostredníctvom takýchto pôžičiek a/alebo priamo organizáciami výrobcov.

2a.  Na účely tohto oddielu:
a) „zelený zber“ je celkový alebo čiastočný zber nepredajných výrobkov v danej oblasti vykonaný pred začiatkom riadneho zberu. Príslušné výrobky nesmú byť pred zeleným zberom poškodené v dôsledku poveternostných udalostí, chorôb alebo inak.
b) „neuskutočnenie zberu“ je situácia, keď sa celá komerčná výroba alebo jej časť v danej oblasti nevyzbiera počas riadneho výrobného cyklu. Zničenie výrobkov v dôsledku poveternostnej udalosti alebo choroby sa však nepovažuje za neuskutočnenie zberu.
3.  Členské štáty sa uistia, že:
3.  Členské štáty sa uistia, že:
a) operačné programy obsahujú dve alebo viaceré environmentálne akcie or
a) operačné programy obsahujú dve alebo viaceré environmentálne akcie or
b) aspoň 10 % výdavkov v rámci operačných programov sa vzťahuje na environmentálne akcie.
b) aspoň 10 % výdavkov v rámci operačných programov sa vzťahuje na environmentálne akcie.
Environmentálne akcie spĺňajú požiadavky na agroenvironmentálne platby ustanovené v článku 29 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Environmentálne akcie spĺňajú požiadavky na agroenvironmentálne platby ustanovené v článku 29 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Ak aspoň 80 % vyrábajúcich členov organizácie výrobcov podlieha jednému alebo viacerým rovnakým agroenvironmentálnym záväzkom ustanoveným v článku 29 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), potom sa každý z týchto záväzkov považuje za environmentálnu akciu podľa prvého pododseku písm. a).

Ak aspoň 80 % vyrábajúcich členov organizácie výrobcov podlieha jednému alebo viacerým rovnakým agroenvironmentálnym záväzkom ustanoveným v článku 29 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), potom sa každý z týchto záväzkov považuje za environmentálnu akciu podľa prvého pododseku písm. a).

Podpora na environmentálne akcie uvedené v prvom pododseku sa vzťahuje na dodatočné náklady a stratu príjmu vyplývajúce z akcie.

Podpora na environmentálne akcie uvedené v prvom pododseku sa vzťahuje na dodatočné náklady a stratu príjmu vyplývajúce z akcie.

4.  Členské štáty zaistia, ža sa investície, ktoré zvýšia tlak na životné prostredie, povolia iba vtedy, ak sa zaviedli účinné ochranné opatrenia na ochranu životného prostredia pred týmito tlakmi.
4.  Členské štáty zaistia, ža sa investície, ktoré zvýšia tlak na životné prostredie, povolia iba vtedy, ak sa zaviedli účinné ochranné opatrenia na ochranu životného prostredia pred týmito tlakmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 32
Článok 32

Článok 32

Finančná pomoc Únie

Finančná pomoc Únie

1.  Finančná pomoc Únie sa rovná sume skutočne vyplatených finančných príspevkov uvedených v článku 30 ods. 1 písm. a), obmedzenej na 50 % skutočne vynaložených výdavkov.
1.  Finančná pomoc Únie sa rovná sume skutočne vyplatených finančných príspevkov uvedených v článku 30 ods. 1 písm. a), obmedzenej na 50 % skutočne vynaložených výdavkov alebo v prípade najvzdialenejších regiónov na 75 % skutočne vynaložených výdavkov.
2.  Finančná pomoc Únie sa obmedzí na 4,1 % hodnoty predávanej výroby každej organizácie výrobcov.
2.  Finančná pomoc Únie sa obmedzí na 4,1 % hodnoty čerstvých alebo spracovaných výrobkov predávaných každou organizáciou výrobcov a/alebo združením organizácií výrobcov.
Toto percento sa však môže zvýšiť na 4,6 % hodnoty predávanej výroby za predpokladu, že časť prevyšujúca 4,1 % hodnoty predávanej výroby sa použije výhradne na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením.

Toto percento sa však môže zvýšiť na 4,6 % hodnoty čerstvých alebo spracovaných výrobkov predávaných organizáciami výrobcov za predpokladu, že časť prevyšujúca 4,1 % hodnoty predávaných čerstvých alebo spracovaných výrobkov sa použije výhradne na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením.

V prípade združení organizácií výrobcov sa toto percento môže zvýšiť na 5 % hodnoty čerstvých alebo spracovaných výrobkov predávaných združením alebo jeho členmi za predpokladu, že časť prevyšujúca 4,1 % hodnoty predávaných čerstvých alebo spracovaných výrobkov sa použije výhradne na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením, ktoré toto združenie organizácií výrobcov vykonáva v mene svojich členov.

3.  Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa na žiadosť organizácie výrobcov zvýši na 60 % na operačný program alebo časť operačného programu, ak tento program spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:
3.  Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa na žiadosť organizácie výrobcov zvýši na 60 % na operačný program alebo časť operačného programu, ak tento program spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:
a) predkladá ho viacero organizácií výrobcov Únie, ktoré vykonávajú činnosť v rámci nadnárodných režimov v rôznych členských štátoch;
a) predkladá ho viacero organizácií výrobcov Únie, ktoré vykonávajú činnosť v rámci nadnárodných režimov v rôznych členských štátoch;
b) predkladá ho jedna organizácia alebo viacero organizácií výrobcov zapojených do režimov, ktoré fungujú na medziodvetvovom základe;
b) predkladá ho jedna organizácia alebo viacero organizácií výrobcov zapojených do režimov, ktoré fungujú na medziodvetvovom základe;
c) vzťahuje sa iba na osobitnú podporu na výrobu ekologických výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 834/2007;
c) vzťahuje sa iba na osobitnú podporu na výrobu ekologických výrobkov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 834/2007;
d) je prvým, ktorý predkladá uznaná organizácia výrobcov, ktorá sa zlúčila s inou uznanou organizáciou výrobcov;
d) je prvým, ktorý predkladá uznaná organizácia výrobcov, ktorá sa zlúčila s inou uznanou organizáciou výrobcov;
da) program predkladá viacero uznaných organizácií výrobcov zoskupených v spoločnej pobočke, ktorej účelom je spoločné uvádzanie výrobkov na trh;
e) je prvým, ktorý predkladá uznané združenie organizácií výrobcov;
e) je prvým, ktorý predkladá uznané združenie organizácií výrobcov;
f) predkladajú ho organizácie výrobcov v členských štátoch, v ktorých organizácie výrobcov predávajú menej ako 20 % výroby ovocia a zeleniny;
f) predkladajú ho organizácie výrobcov v členských štátoch, v ktorých organizácie výrobcov predávajú menej ako 20 % výroby ovocia a zeleniny;
g) predkladá ho organizácia výrobcov v jednom z najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 zmluvy;
g) predkladá ho organizácia výrobcov v jednom z najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 zmluvy alebo na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006;
h) vzťahuje sa výlučne na osobitnú podporu opatrení na propagáciu konzumácie ovocia a zeleniny zameranú na deti vo vzdelávacích zariadeniach.
4.  Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa zvýši na 100 % v prípade stiahnutia ovocia a zeleniny z trhu v množstve, ktoré nepresiahne 5 % objemu predávanej výroby každej organizácie výrobcov a s ktorým sa naloží spôsobom:
4.  Hranica 50 % ustanovená v odseku 1 sa zvýši na 100 % v prípade stiahnutia ovocia a zeleniny z trhu v množstve, ktoré nepresiahne 5 % objemu predávanej výroby každej organizácie výrobcov a s ktorým sa naloží prostredníctvom:
a) bezplatnej distribúcie dobročinným organizáciám a nadáciám, ktoré členské štáty schválili na tento účel, na použitie pri ich činnostiach zameraných na pomoc osobám, ktorých nárok na verejnú pomoc je uznaný vo vnútroštátnom práve, najmä z dôvodu ich nedostatku základných životných prostriedkov;
a) bezplatnej distribúcie dobročinným organizáciám a nadáciám, ktoré členské štáty schválili na tento účel, na použitie pri ich činnostiach zameraných na pomoc osobám, ktorých nárok na verejnú pomoc je uznaný vo vnútroštátnom práve, najmä z dôvodu ich nedostatku základných životných prostriedkov;
b) bezplatnej distribúcie väzenským zariadeniam, školám a verejným vzdelávacím zariadeniam a detským prázdninovým táborom, ako aj nemocniciam a domovom dôchodcov, ktoré členské štáty určia, pričom prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zaistili, že takto distribuované množstvá dopĺňajú množstvá, ktoré takéto zariadenia bežne nakupujú.
b) bezplatnej distribúcie väzenským zariadeniam, školám a zariadeniam uvedeným v článku 20a a detským prázdninovým táborom, ako aj nemocniciam a domovom dôchodcov, ktoré členské štáty určia, pričom prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby zaistili, že takto distribuované množstvá dopĺňajú množstvá, ktoré takéto zariadenia bežne nakupujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 34
Článok 34

Článok 34

Vnútroštátny rámec a národná stratégia pre operačné programy

Vnútroštátny rámec a národná stratégia pre operačné programy

1.  Členské štáty vytvoria vnútroštátny rámec na vypracovanie všeobecných podmienok, ktoré sa týkajú environmentálnych akcií uvedených v článku 31 ods. 3. Týmto rámcom sa stanoví najmä to, že takéto akcie spĺňajú príslušné požiadavky nariadenia (EÚ) č. […] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), najmä požiadavky článku 6 týkajúce sa súladu.
1.  Členské štáty vytvoria vnútroštátny rámec na vypracovanie všeobecných podmienok, ktoré sa týkajú environmentálnych akcií uvedených v článku 31 ods. 3. Týmto rámcom sa stanoví najmä to, že takéto akcie spĺňajú príslušné požiadavky nariadenia (EÚ) č. […] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), najmä požiadavky článku 6 týkajúce sa súladu.
Členské štáty predložia svoj navrhovaný rámec Komisii, ktorá prostredníctvom vykonávacích aktov môže do troch mesiacov požadovať zmeny a doplnenia, ak by podľa nej návrh neprispieval k sledovaniu cieľov uvedených v článku 191 zmluvy a v siedmom environmentálnom akčnom programe Únie. Investície na jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch podporované z operačných programov takisto spĺňajú uvedené ciele.

Členské štáty predložia svoj navrhovaný rámec Komisii, ktorá môže prijať vykonávacie akty bez toho, aby uplatňovala článok 162 odseky 2 alebo 3, a do troch mesiacov požadovať zmeny a doplnenia, ak by podľa nej návrh neprispieval k sledovaniu cieľov uvedených v článku 191 zmluvy a v siedmom environmentálnom akčnom programe Únie. Investície na jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch podporované z operačných programov takisto spĺňajú uvedené ciele.

2.  Členské štáty vytvoria národnú stratégiu pre udržateľné operačné programy na trhu s ovocím a zeleninou. Uvedená stratégia zahŕňa:
2.  Členské štáty vytvoria národnú stratégiu pre udržateľné operačné programy na trhu s ovocím a zeleninou. Uvedená stratégia zahŕňa:
a) analýzu situácie z hľadiska silných a slabých stránok a potenciálu rozvoja;
a) analýzu situácie z hľadiska silných a slabých stránok a potenciálu rozvoja;
b) odôvodnenie zvolených priorít;
b) odôvodnenie zvolených priorít;
c) ciele operačných programov a nástrojov, ukazovatele výkonu;
c) ciele operačných programov a nástrojov, ukazovatele výkonu;
d) posúdenie operačných programov;
d) posúdenie operačných programov;
e) oznamovacie povinnosti organizácií výrobcov.
e) oznamovacie povinnosti organizácií výrobcov.
Do národnej stratégie sa začlení aj vnútroštátny rámec uvedený v odseku 1.

Do národnej stratégie sa začlení aj vnútroštátny rámec uvedený v odseku 1.

3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na členské štáty, ktoré nemajú žiadne uznané organizácie výrobcov.
3.  Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na členské štáty, ktoré nemajú žiadne uznané organizácie výrobcov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 34 a (nový)
Článok 34a

Vnútroštátna sieť

1.  Členské štáty môžu vytvoriť vnútroštátnu sieť v sektore ovocia a zeleniny, ktorá združuje organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a orgány zapojené do vykonávania národnej stratégie.
2.  Sieť sa financuje poplatkom najviac vo výške 0,5 % podielu Únie na financovaní prevádzkových fondov.
3.  Cieľom tejto siete je riadenie siete, skúmanie prenosných osvedčených postupov a zhromažďovanie relevantných informácií, organizovanie konferencií a seminárov pre subjekty podieľajúce sa na riadení národnej stratégie, vykonávanie programov na monitorovanie a posudzovanie národnej stratégie a vykonávanie ďalších činností určených prostredníctvom národnej stratégie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 35
Článok 35

Článok 35

Delegované právomoci

Delegované právomoci

Vzhľadom na potrebu zaistiť efektívnu, cielenú a udržateľnú podporu organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny je Komisia oprávnená prijímať v súlade s článkom 160 delegované akty stanovujúce pravidlá, pokiaľ ide o:

Vzhľadom na potrebu zaistiť efektívnu, cielenú a udržateľnú podporu organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty stanovujúce pravidlá, pokiaľ ide o:

a) prevádzkové fondy a operačné programy týkajúce sa:
a) prevádzkové fondy a operačné programy týkajúce sa:
i) odhadovaných súm, financovania a využívania prevádzkových fondov;
i) odhadovaných súm, financovania a využívania prevádzkových fondov;
ii) obsahu, trvania, schvaľovania a zmien operačných programov;
ii) obsahu, trvania, schvaľovania a zmien operačných programov;
iii) oprávnenosti opatrení, činností alebo výdavkov v rámci operačného programu a príslušných doplnkových vnútroštátnych pravidiel;
iii) oprávnenosti opatrení, činností alebo výdavkov v rámci operačného programu, pravidiel investovania v jednotlivých podnikoch a príslušných doplnkových vnútroštátnych pravidiel;
iv) vzťahu medzi operačnými programami a programami rozvoja vidieka;
iv) vzťahu medzi operačnými programami a programami rozvoja vidieka;
v) operačných programov združení organizácií výrobcov;
v) operačných programov združení organizácií výrobcov;
va) konkrétnych pravidiel uplatniteľných v prípadoch, keď združenia organizácií výrobcov úplne alebo čiastočne zastupujú svojich členov pri riadení, spracovaní, vykonávaní a predkladaní operačných programov;
b) štruktúru a obsah vnútroštátneho rámca a národnej stratégie;
b) štruktúru a obsah vnútroštátneho rámca a národnej stratégie;
c) finančnú pomoc Únie týkajúcu sa:
c) finančnú pomoc Únie týkajúcu sa:
i) základu pre výpočet finančnej pomoci Únie, najmä hodnoty predávanej výroby organizácie výrobcov;
i) základu pre výpočet finančnej pomoci Únie, najmä hodnoty predávanej výroby organizácie výrobcov;
ii) uplatniteľných referenčných období na výpočet pomoci;
ii) uplatniteľných referenčných období na výpočet pomoci;
iii) znížení nárokov na finančnú pomoc v prípade neskorého podania žiadosti o poskytnutie pomoci;
iii) znížení nárokov na finančnú pomoc v prípade neskorého podania žiadosti o poskytnutie pomoci;
iv) vyplácania preddavkov a skladania a prepadávania zábezpek v prípade preddavkov;
iv) vyplácania preddavkov a skladania a prepadávania zábezpek v prípade preddavkov;
iva) konkrétnych pravidiel uplatniteľných na financovanie operačných programov združení organizácií výrobcov, najmä pravidiel, ktoré sa týkajú stropov uvedených v článku 32 ods. 2;
d) opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením týkajúce sa:
d) opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením týkajúce sa:
i) výberu opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením;
i) výberu opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením;
ii) definície stiahnutia z trhu;
ii) podmienok, za ktorých sa začne uplatňovať stiahnutie z trhu;
iii) miest určenia výrobkov stiahnutých z trhu;
iii) miest určenia výrobkov stiahnutých z trhu;
iv) maximálnej podpory na sťahovanie z trhu;
iv) maximálnej podpory na sťahovanie z trhu;
v) predchádzajúcich oznámení v prípade stiahnutí z trhu;
v) predchádzajúcich oznámení v prípade stiahnutí z trhu;
vi) výpočtu objemu predávanej výroby v prípade stiahnutia z trhu;
vi) výpočtu objemu predávanej výroby v prípade stiahnutia z trhu;
vii) uvádzania európskeho emblému na baleniach výrobkov určených na bezplatnú distribúciu;
vii) uvádzania európskeho emblému na baleniach výrobkov určených na bezplatnú distribúciu;
viii) podmienok pre príjemcov stiahnutých výrobkov;
viii) podmienok pre príjemcov stiahnutých výrobkov;
ix) vymedzenia pojmov zelený zber a neuskutočnenie zberu;
x) podmienok na uplatnenie zeleného zberu a neuskutočnenia zberu;
x) podmienok na uplatnenie zeleného zberu a neuskutočnenia zberu;
xi) cieľov poistenia úrody;
xi) vykonávacích podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie úrody;
xii) vymedzenia nepriaznivej poveternostnej udalosti;
xiii) podmienok podpory na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov;
xiii) podmienok podpory na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov;
e) vnútroštátnu finančnú pomoc týkajúcu sa:
e) vnútroštátnu finančnú pomoc týkajúcu sa:
i) stupňa organizácie výrobcov;
i) stupňa organizácie výrobcov;
ii) zmien operačných programov;
ii) zmien operačných programov;
iii) znížení nárokov na finančnú pomoc v prípade neskorého podania žiadosti o finančnú pomoc;
iii) zníženia nárokov na finančnú pomoc v prípade neskorého podania žiadosti o finančnú pomoc;
iv) skladania, uvoľňovania a prepadávania zábezpek v prípade preddavkov;
iv) skladania, uvoľňovania a prepadávania zábezpek v prípade preddavkov;
v) maximálneho podielu preplácania vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou.
v) maximálneho podielu preplácania vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 38
Článok 38

Článok 38

Zlučiteľnosť a súlad

Zlučiteľnosť a súlad

1.  Podporné programy sú zlučiteľné s právom Únie a v súlade s činnosťami, politikami a prioritami Únie.
1.  Podporné programy sú zlučiteľné s právom Únie a v súlade s činnosťami, politikami a prioritami Únie.
2.  Členské štáty sú zodpovedné za podporné programy a zabezpečia, aby boli vnútorne jednotné a aby sa vypracúvali a vykonávali objektívnym spôsobom pri zohľadnení hospodárskej situácie dotknutých výrobcov a potreby predchádzať bezdôvodnému nerovnakému zaobchádzaniu s výrobcami.
2.  Členské štáty sú zodpovedné za podporné programy a zabezpečia, aby boli vnútorne jednotné a aby sa vypracúvali a vykonávali objektívnym spôsobom pri zohľadnení hospodárskej situácie dotknutých výrobcov a potreby predchádzať bezdôvodnému nerovnakému zaobchádzaniu s výrobcami.
3.  Podpora sa neposkytuje na:
3.  Podpora sa neposkytuje na:
a) výskumné projekty a opatrenia zamerané na podporu výskumných projektov bez toho, aby bol dotknutý článok 43 ods. 3 písm. d) a písm. e);
b) opatrenia uvedené v programoch rozvoja vidieka členských štátov podľa nariadenia (EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).
b) opatrenia uvedené v programoch rozvoja vidieka členských štátov podľa nariadenia (EÚ) č. [...] o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 39
Článok 39

Článok 39

Predkladanie podporných programov

Predkladanie podporných programov

1.  Každý vyrábajúci členský štát uvedený v prílohe IV predloží Komisii návrh päťročného podporného programu, ktorý obsahuje aspoň jedno oprávnené opatrenie ustanovené v článku 40.
1.  Každý vyrábajúci členský štát uvedený v prílohe IV predloží Komisii návrh päťročného podporného programu, ktorý obsahuje aspoň jedno oprávnené opatrenie ustanovené v článku 40.
1a.  Podporné opatrenia v podporných programoch sa vypracujú na takej geografickej úrovni, ktorú členský štát považuje za najvhodnejšiu. Členské štáty prekonzultujú podporný program pred jeho predložením Komisii s príslušnými orgánmi a organizáciami na danej územnej úrovni.
1b.  Každý členský štát predkladá jeden návrh podporného programu, ktorý môže prihliadať na regionálne osobitosti.
2.  Podporné programy sa stávajú uplatniteľnými tri mesiace po ich predložení Komisii.
2.  Podporné programy sa stávajú uplatniteľnými tri mesiace po ich predložení Komisii.
Ak však Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví, že predložený podporný program nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto oddiele, Komisia o tom informuje členský štát. Členský štát v tom prípade predloží Komisii zrevidovaný podporný program. Ak nesúlad nepretrváva, stáva sa revidovaný podporný program uplatniteľným dva mesiace po jeho predložení, a v opačnom prípade sa uplatňuje tento pododsek.

Ak však Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví, že predložený podporný program nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto oddiele, Komisia o tom informuje členský štát. Členský štát v tom prípade predloží Komisii zrevidovaný podporný program. Ak nesúlad nepretrváva, stáva sa revidovaný podporný program uplatniteľným dva mesiace po jeho predložení, a v opačnom prípade sa uplatňuje tento pododsek.

3.  Odsek 2 sa uplatňuje mutatis mutandis na zmeny týkajúce sa podporných programov, ktoré členské štáty predkladajú.
3.  Odsek 2 sa uplatňuje mutatis mutandis na zmeny týkajúce sa podporných programov, ktoré členské štáty predkladajú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 39 a (nový)
Článok 39a

Obsah podporných programov

Podporné programy sú zložené z týchto prvkov:

a) podrobný opis navrhovaných opatrení, ako aj ich kvantifikované ciele;
b) výsledky uskutočnených konzultácií;
c) posúdenie očakávaného technického, hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho dosahu;
d) harmonogram vykonávania opatrení;
e) všeobecný rozvrh financovania s uvedením zdrojov, ktoré sa majú použiť, a predpokladaného orientačného pridelenia zdrojov na jednotlivé opatrenia v súlade so stropmi stanovenými v prílohe IV;
f) kritériá a kvantitatívne ukazovatele, ktoré sa majú použiť na monitorovanie a hodnotenie, ako aj kroky, ktoré sa podnikli na zabezpečenie primeraného a účinného vykonávania podporných programov; a
g) určenie príslušných orgánov a úradov zodpovedných za vykonávanie podporného programu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 40
Článok 40

Článok 40

Oprávnené opatrenia

Oprávnené opatrenia

Podporné programy môžu obsahovať len jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

Podporné programy môžu obsahovať len jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

a) podpora v rámci režimu jednotnej platby v súlade s článkom 42;
b) propagácia v súlade s článkom 43;
b) propagácia v súlade s článkom 43;
c) reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 44;
c) reštrukturalizácia a konverzia vinohradov v súlade s článkom 44;
d) zelený zber v súlade s článkom 45;
d) zelený zber v súlade s článkom 45;
e) spoločné fondy v súlade s článkom 46;
e) spoločné fondy v súlade s článkom 46;
f) poistenie úrody v súlade s článkom 47;
f) poistenie úrody v súlade s článkom 47;
g) investície v súlade s článkom 48;
g) investície v súlade s článkom 48;
h) destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 49.
h) destilácia vedľajších produktov v súlade s článkom 49.
ha) výskum a vývoj podľa článku 43a;
hb) podporný program na pestovanie viniča na strmých svahoch podľa článku 44a.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 42
Článok 42

vypúšťa sa
Režim jednotnej platby a podpora vinohradníkom

Podporné programy môžu zahŕňať len podporu pre vinohradníkov formou pridelenia platobných nárokov, o ktorých členské štáty rozhodli k 1. decembru 2012 podľa článku 137 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)799] a za podmienok uvedených v uvedenom článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 43
Článok 43

Článok 43

Propagácia v tretích krajinách

Propagácia

1.  Podpora podľa tohto článku sa vzťahuje na informačné a propagačné opatrenia týkajúce sa vín Únie v tretích krajinách, ktorými sa zvyšuje ich konkurencieschopnosť v uvedených krajinách.
1.  Podpora podľa tohto článku sa vzťahuje na informačné a propagačné opatrenia týkajúce sa vín Únie predovšetkým a najmä v tretích krajinách, a tiež na vnútornom trhu, ktorými sa zvyšuje ich konkurencieschopnosť.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením alebo na vína s označením muštovej odrody.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením alebo na vína s označením muštovej odrody.
3.  Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu pozostávať výhradne:
3.  Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu pozostávať výhradne:
a) z opatrení zameraných na styk s verejnosťou, propagácie alebo reklamy, ktoré poukazujú najmä na výhody výrobkov z Únie, predovšetkým pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť potravín alebo rešpektovanie životného prostredia;
a) z opatrení zameraných na styk s verejnosťou, propagácie alebo reklamy, ktoré poukazujú najmä na výhody výrobkov z Únie, predovšetkým pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť potravín alebo normy životného prostredia;
b) z účasti na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom;
b) z účasti na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom;
c) z informačných kampaní zameraných najmä na systémy Únie vzťahujúce sa na označenia pôvodu, zemepisné označenia a ekologickú výrobu;
c) z informačných kampaní zameraných najmä na systémy Únie vzťahujúce sa na označenia pôvodu, zemepisné označenia a ekologickú výrobu;
d) z prieskumov nových trhov potrebných na rozšírenie odbytísk;
d) z prieskumov nových trhov potrebných na rozšírenie odbytísk;
e) zo štúdií zameraných na vyhodnotenie výsledkov informačných a propagačných opatrení.
e) zo štúdií zameraných na vyhodnotenie výsledkov informačných a propagačných opatrení.
4.  Príspevok Únie na propagačné činnosti uvedené v odseku 1 neprekročí 50 % oprávnených výdavkov.
4.  Príspevok Únie na propagačné činnosti uvedené v odseku 1 neprekročí 50 % oprávnených výdavkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 43 a (nový)
Článok 43a

Výskum a vývoj

Podpora výskumu a vývoja umožňuje financovanie výskumných projektov zameraných najmä na zlepšenie kvality výrobkov, vplyvu výroby na životné prostredie a bezpečnosti zdravia v sektore vinohradníctva a vinárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 43 b (nový)
Článok 43b

Výmeny najlepších postupov v oblasti pokročilých systémov udržateľnej výroby

1.  Podpora podľa tohto článku sa vzťahuje na opatrenia, ktoré podporujú výmenu najlepších postupov v oblasti pokročilých systémov udržateľnej výroby a tým umožňujú poľnohospodárom získavať nové spôsobilosti.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú na pokročilé systémy vinohradníctva a výroby vína, ktoré rozširujú pokrytie pôdy, výrazne obmedzujú používanie pesticídov a chemických hnojív alebo zvyšujú rozmanitosť odrôd a ktoré presahujú rámec pravidiel krížového plnenia stanovených v hlave VI nariadenia (EÚ) č. [...] [horizontálne nariadenie o SPP].
3.  Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu zahŕňať:
a) výber, opis a zverejňovanie najlepších postupov v oblasti pokročilých postupov udržateľného vinohradníctva;
b) poskytovanie odbornej prípravy v oblasti poľnohospodárstva a zvyšovanie spôsobilostí v oblasti pokročilých systémov udržateľného poľnohospodárstva;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 44
Článok 44

Článok 44

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

1.  Cieľom opatrení týkajúcich sa reštrukturalizácie a konverzie vinohradov je zvýšiť konkurencieschopnosť výrobcov vína.
1.  Cieľom opatrení týkajúcich sa reštrukturalizácie a konverzie vinohradov je zvýšiť konkurencieschopnosť výrobcov vína.
2.  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov sa podporuje, ak členské štáty predložia súpis svojho výrobného potenciálu v súlade s článkom 102 ods. 3.
2.  Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov sa podporuje, ak členské štáty predložia súpis svojho výrobného potenciálu v súlade s článkom 102 ods. 3.
3.  Pomoc na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov sa môže vzťahovať len na jednu alebo viacero z týchto činností:
3.  Podpora na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov sa môže vzťahovať len na jednu alebo viacero z týchto činností:
a) prechod na iné odrody, a to aj pomocou preštepenia;
a) prechod na iné odrody, a to aj pomocou preštepenia;
b) premiestnenie vinohradov;
b) premiestnenie vinohradov;
c) zlepšenie techník obhospodarovania vinohradov.
c) zlepšenie techník obhospodarovania vinohradov.
ca) obmedzenie používania pesticídov;
cb) opätovná výsadba z dôvodu ozdravenia, ak na záchranu existujúcej produkcie nie je k dispozícii žiadne technické riešenie.
Nepodporuje sa bežná obnova vinohradov, ktorých prirodzená životnosť sa skončila.

Nepodporuje sa bežná obnova vinohradov, t. j. opätovná výsadba tej istej odrody viniča na tej istej parcele v rovnakom systéme pestovania viniča, ktorého prirodzená životnosť sa skončila.

Členské štáty môžu určiť ďalšie podmienky, najmä pokiaľ ide o vek nahrádzaných vinohradov.

4.  Pomoc na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov môže mať len tieto podoby:
4.  Podpora na zlepšenie systémov výroby vína a na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov môže mať len tieto podoby:
a) náhrada výrobcom za straty na príjmoch, ku ktorým došlo v dôsledku vykonania opatrenia;
a) náhrada výrobcom za straty na príjmoch, ku ktorým došlo v dôsledku vykonania opatrenia;
b) príspevok na náklady spojené s reštrukturalizáciou a konverziou.
b) príspevok na náklady spojené s reštrukturalizáciou a konverziou.
5.  Náhrada výrobcom za straty na príjmoch podľa odseku 4 písm. a) môže pokrývať až 100 % príslušnej straty a môže mať jednu z týchto podôb:
5.  Náhrada výrobcom za straty na príjmoch podľa odseku 4 písm. a) môže pokrývať až 100 % príslušnej straty a môže mať jednu z týchto podôb:
a) povolenie súbežnej existencie starých a nových viničov do konca prechodného režimu počas maximálneho obdobia, ktoré neprekročí tri roky, bez ohľadu na časť II hlavu I kapitolu III oddiel V pododdiel II nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)799], v ktorej sa ustanovuje prechodný režim výsadbových práv;
a) povolenie súbežnej existencie starých a nových viničov do konca prechodného režimu počas maximálneho obdobia, ktoré neprekročí tri roky, bez ohľadu na časť II hlavu I kapitolu III oddiel V pododdiel II nariadenia (ES) č. 1234/2007, v ktorej sa ustanovuje prechodný režim výsadbových práv;
b) finančná náhrada.
b) finančná náhrada.
6.  Príspevok Únie na skutočné náklady na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov nepresiahne 50 %. Príspevok Únie na náklady na reštrukturalizáciu a konverziu v menej rozvinutých regiónoch nepresiahne 75 %.
6.  Príspevok Únie na skutočné náklady na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov nepresiahne 50 %. Príspevok Únie na náklady na reštrukturalizáciu a konverziu v menej rozvinutých regiónoch nepresiahne 75 %.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 44 a (nový)
Článok 44a

Program podpory pre vinohradníctvo na strmých svahoch

Opatrenia prijaté ako súčasť podporného programu pre vinohradníctvo na strmých svahoch sú určené na dlhodobú ochranu vinohradníctva na svahoch náročných na ľudskú prácu, strmých svahoch a terasovitých lokalitách prostredníctvom zlepšenia jeho konkurencieschopnosti.

Podpora môže mať podobu paušálnej platby na hektár, ktorú stanoví dotknutý členský štát, alebo upravenej platby určenej strmosťou oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 45
Článok 45

Článok 45

Zelený zber

Zelený zber

1.  Na účely tohto článku zelený zber znamená úplné zničenie alebo odstránenie ešte nedozretých strapcov hrozna, a tým zníženie výnosu príslušnej plochy na nulu.
1.  Na účely tohto článku zelený zber znamená úplné zničenie alebo odstránenie ešte nedozretých strapcov hrozna, a tým zníženie výnosu príslušnej plochy na nulu.
Ponechanie hrozna určeného na komerčné účely na rastline viniča na konci riadneho výrobného cyklu (neuskutočnenie zberu) sa nepovažuje za zelený zber.

2.  Podpora na zelený zber prispieva k obnoveniu rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu Únie s vínom s cieľom zabrániť trhovým krízam.
2.  Podpora na zelený zber prispieva k zlepšeniu kvality hrozna a k obnoveniu rovnováhy medzi ponukou a dopytom na trhu Únie s vínom s cieľom zabrániť trhovým krízam.
3.  Podpora na zelený zber sa môže poskytnúť ako náhrada v podobe paušálnej platby na hektár, ktorej výšku určujú dotknuté členské štáty.
3.  Podpora na zelený zber sa môže poskytnúť ako náhrada v podobe paušálnej platby na hektár, ktorej výšku určujú dotknuté členské štáty.
Výška platby nepresiahne 50 % priamych nákladov na zničenie alebo odstránenie strapcov hrozna a straty na príjmoch v súvislosti s takýmto zničením alebo odstránením.

Výška platby nepresiahne 50 % priamych nákladov na zničenie alebo odstránenie strapcov hrozna a straty na príjmoch v súvislosti s takýmto zničením alebo odstránením.

4.  Príslušné členské štáty vytvoria systém založený na objektívnych kritériách s cieľom zaistiť, aby opatrenie zeleného zberu neviedlo k odškodneniu individuálnych výrobcov vína nad rámec stropu uvedeného v odseku 3 druhom pododseku.
4.  Príslušné členské štáty vytvoria systém založený na objektívnych kritériách s cieľom zaistiť, aby opatrenie zeleného zberu neviedlo k odškodneniu individuálnych výrobcov vína nad rámec stropu uvedeného v odseku 3 druhom pododseku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 47
Článok 47

Článok 47

Poistenie úrody

Poistenie úrody

1.  Pomoc na poistenie úrody prispieva k zaručeniu príjmov výrobcov, ak sú ohrozené prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobami alebo zamorením škodcami.
1.  Podpora na poistenie úrody prispieva k zaručeniu príjmov výrobcov a k pokrytiu trhových strát, ktoré vznikli organizáciám výrobcov a/alebo ich členom, ak sú ohrozené prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobami alebo zamorením škodcami.
Príjemcovia pomoci sú povinní preukázať, že prijali potrebné opatrenia na predchádzanie rizikám.

2.  Pomoc na poistenie úrody sa môže poskytovať vo forme finančného príspevku Únie, ktorý nepresiahne:
2.  Podpora na poistenie úrody sa môže poskytovať vo forme finančného príspevku Únie, ktorý nepresiahne:
a) 80 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia zaplatia za poistenie proti stratám zapríčineným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám;
a) 80 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia, organizácie výrobcov a/alebo družstvá zaplatia za poistenie proti stratám zapríčineným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám;
b) 50 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia zaplatia za poistenie proti:
b) 50 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia zaplatia za poistenie proti:
i) stratám uvedeným v písmene a) a proti ďalším stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami;
i) stratám uvedeným v písmene a) a proti ďalším stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami;
ii) stratám spôsobeným zvieratami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami.
ii) stratám spôsobeným zvieratami, chorobami rastlín alebo zamorením škodcami.
3.  Pomoc na poistenie úrody sa môže poskytnúť, ak sa príslušnými poistnými platbami výrobcovia neodškodňujú vo výške viac ako 100 % vzniknutej straty príjmov, pričom sa zohľadnia všetky náhrady, ktoré výrobcovia mohli získať z iných podporných schém súvisiacich s poisteným rizikom.
3.  Podpora na poistenie úrody sa môže poskytnúť, ak sa príslušnými poistnými platbami výrobcovia neodškodňujú vo výške viac ako 100 % vzniknutej straty príjmov, pričom sa zohľadnia všetky náhrady, ktoré výrobcovia mohli získať z iných podporných schém súvisiacich s poisteným rizikom.
4.  Pomoc na poistenie úrody nenaruší hospodársku súťaž na poistnom trhu.
4.  Podpora na poistenie úrody nenaruší hospodársku súťaž na poistnom trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 48
Článok 48

Článok 48

Investície

Investície

1.  Pomoc sa môže poskytovať na hmotné alebo nehmotné investície do spracovateľských zariadení, infraštruktúry vinárskych závodov a uvádzania vína na trh, ktorými sa zlepšuje celková výkonnosť podniku a ktoré sa týkajú jednej alebo viacerých z týchto činností:
1.  Podpora sa môže poskytovať na hmotné alebo nehmotné investície do spracovateľských zariadení, infraštruktúry vinárskych závodov a liehovarov, ako aj do štruktúr a nástrojov na uvádzanie výrobkov na trh vrátane registrácie kolektívnych ochranných známok. Týmito investíciami sa má zlepšiť celková výkonnosť podniku a jeho prispôsobenie sa požiadavkám trhu, ako aj zvýšiť jeho konkurencieschopnosť na vnútornom trhu a na trhoch tretích krajín, pričom tieto investície sa týkajú jednej alebo viacerých z týchto činností:
a) výroba vinárskych výrobkov uvedených v prílohe VI časti II alebo ich uvádzanie na trh;
a) výroba vinárskych výrobkov uvedených v prílohe VI časti II alebo ich uvádzanie na trh;
b) vyvíjanie nových výrobkov, procesov a technológií týkajúcich sa výrobkov uvedených v prílohy VI časti II.
b) vyvíjanie nových výrobkov, procesov a technológií týkajúcich sa výrobkov uvedených v prílohe VI časti II;
ba) rozvoj opatrení v oblasti pokročilej poľnohospodárskej a udržateľnej výroby;
bb) spracovanie vedľajších produktov liehovarov alebo investície, ktoré pomáhajú zlepšovať ich úsporu energie a ich celkovú energetickú účinnosť.
2.  Maximálna miera pomoci podľa odseku 1 sa uplatňuje len na mikropodniky a malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov.
2.  Maximálna miera podpory podľa odseku 1 sa uplatňuje len na organizácie výrobcov a na mikropodniky a malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov.
Odchylne od prvého pododseku sa maximálna miera môže uplatňovať na všetky podniky v prípade najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 zmluvy a menších ostrovov v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006. Pri podnikoch, na ktoré sa nevzťahuje hlava I článok 2 ods. 1 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES, a ktoré majú menej ako 750 zamestnancov alebo nižší obrat ako 200 miliónov EUR, sa maximálna intenzita pomoci znižuje na polovicu.

Odchylne od prvého pododseku sa maximálna miera môže uplatňovať na všetky podniky v prípade najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 zmluvy a menších ostrovov v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006. Pri podnikoch, na ktoré sa nevzťahuje hlava I článok 2 ods. 1 prílohy k odporúčaniu 2003/361/ES a ktoré majú menej ako 750 zamestnancov alebo nižší obrat ako 200 miliónov EUR, sa maximálna intenzita pomoci znižuje na polovicu.

Pomoc sa neposkytuje podnikom v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach.

Podpora sa neposkytuje podnikom v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach.

3.  Z oprávnených výdavkov sa vylučujú neoprávnené náklady uvedené v článku 59 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2011)0615].
3.  Z oprávnených výdavkov sa vylučujú neoprávnené náklady uvedené v článku 59 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2011)0615].
4.  Na príspevok Únie sa vzťahujú tieto maximálne miery pomoci týkajúce sa oprávnených nákladov na investície:
4.  Na príspevok Únie sa vzťahujú tieto maximálne miery pomoci týkajúce sa oprávnených nákladov na investície:
a) 50 % v menej rozvinutých regiónoch;
a) 50 % v menej rozvinutých regiónoch;
b) 40 % v iných ako menej rozvinutých regiónoch;
b) 40 % v iných ako menej rozvinutých regiónoch;
c) 75 % v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 zmluvy;
c) 75 % v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 zmluvy;
d) 65 % na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006.
d) 65 % na menších ostrovoch v Egejskom mori vymedzených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006.
5.  Na pomoc uvedenú v odseku 1 tohto článku sa článok 61 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2011)0615] uplatňuje mutatis mutandis.
5.  Na podporu uvedenú v odseku 1 tohto článku sa článok 61 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2011)0615] uplatňuje mutatis mutandis.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 49
Článok 49

Článok 49

Destilácia vedľajších produktov

Destilácia vedľajších produktov

1.  Pomoc sa môže poskytovať na dobrovoľnú alebo povinnú destiláciu vedľajších produktov z výroby vína, ktorá sa uskutočnila v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe VII časti II oddiele D.
1.  Podpora sa môže poskytovať na dobrovoľnú alebo povinnú destiláciu vedľajších produktov z výroby vína, ktorá sa uskutočnila v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe VII časti II oddiele D.
Výška pomoci sa stanovuje na % obj. a na hektoliter vyrobeného liehu. Žiadna pomoc sa nevypláca na objem liehu vo vedľajších produktoch určených na destiláciu, ktorý prevyšuje 10 % objemu liehu vo vyrobenom víne.

Výška pomoci sa stanovuje na % objemu a na hektoliter vyrobeného liehu. Žiadna pomoc sa nevypláca na objem liehu vo vedľajších produktoch určených na destiláciu, ktorý prevyšuje 10 % objemu liehu vo vyrobenom víne.

1a.  Pomoc sa zaplatí liehovarom, ktoré spracúvajú produkty dodané na destiláciu na čistý alkohol s obsahom alkoholu minimálne 92 % objemu.
Členské štáty môžu podmieniť poskytnutie podpory zložením zábezpeky zo strany príjemcu pomoci.

2.  Maximálne uplatniteľné miery pomoci sú založené na nákladoch na zber a spracovanie a Komisia ich stanovuje prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 51.
2.  Maximálne uplatniteľné miery pomoci sú založené na nákladoch na zber a spracovanie a Komisia ich stanovuje prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 51.
2a.  Príslušná pomoc zahŕňa paušálnu sumu určenú na kompenzáciu nákladov na zber tých produktov, ktoré sa dopravujú z liehovaru k výrobcovi, ak príslušné náklady znáša výrobca.
3.  Lieh získaný pri podporovanej destilácii uvedenej v odseku 1 sa využíva výlučne na priemyselné alebo energetické účely, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže.
3.  Lieh získaný pri podporovanej destilácii uvedenej v odseku 1 sa využíva výlučne na priemyselné alebo energetické účely, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže.
3a.  S cieľom zabrániť poskytovaniu dvojitej podpory na destiláciu nie je alkohol uvedený v odseku 3 predmetom preferencie uvedenej v článku 21 ods. 2 smernice 2009/28/ES o biopalivách vyrobených z odpadu a ich prínos k dosahovaniu konečnej miery spotreby energie z obnoviteľných zdrojov v doprave sa považuje za dvojnásobok prínosu iných biopalív.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 509
Návrh nariadenia
Článok 49 a (nový)
Článok 49a

Pomoc na zahustený mušt

1.  Podpora sa môže poskytnúť výrobcom vína, ktorí používajú zahustený hroznový mušt vrátane rektifikovaného zahusteného hroznového muštu na zvýšenie prirodzeného obsahu alkoholu v produktoch v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe XVa.
2.  Výška pomoci sa stanovuje vzhľadom na potenciálny obsah alkoholu v % objemu a na hektoliter muštu použitého na obohatenie.
3.  Maximálnu použiteľnú mieru pomoci pre toto opatrenie v rôznych vinohradníckych oblastiach stanoví Komisia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 50
Článok 50

Článok 50

Delegované právomoci

Delegované právomoci

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa splnili ciele podporných programov a aby sa európske fondy využívali cielene, je Komisia oprávnená prijímať v súlade s článkom 160 delegované akty stanovujúce pravidlá:

Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby sa splnili ciele podporných programov a aby sa európske fondy využívali cielene, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty stanovujúce pravidlá:

a) týkajúce sa zodpovednosti za výdavky medzi dátumom prijatia podporných programov a zmien podporných programov a dátumom ich uplatniteľnosti;
a) týkajúce sa zodpovednosti za výdavky medzi dátumom prijatia podporných programov a zmien podporných programov a dátumom ich uplatniteľnosti;
b) týkajúce sa kritérií oprávnenosti na podporné opatrenia, typu výdavkov a činností oprávnených na podporu, opatrení, ktoré nie sú oprávnené na podporu, a maximálnej miery podpory na opatrenie;
b) týkajúce sa kritérií oprávnenosti na podporné opatrenia, typu výdavkov a činností oprávnených na podporu, opatrení, ktoré nie sú oprávnené na podporu, a maximálnej miery podpory na opatrenie;
c) týkajúce sa zmien v podporných programoch potom, ako sa začali uplatňovať;
c) týkajúce sa zmien v podporných programoch po tom, ako sa začali uplatňovať;
d) týkajúce sa požiadaviek a prahov v prípade preddavkov vrátane požiadaviek na zábezpeku, ak sa vypláca preddavok;
d) týkajúce sa požiadaviek a prahov v prípade preddavkov vrátane požiadaviek na zábezpeku, ak sa vypláca preddavok;
e) obsahujúce všeobecné ustanovenia a vymedzenia na účely tohto oddielu;
f) na účel predchádzania zneužívaniu podporných opatrení a dvojitého financovania projektov;
f) na účel predchádzania zneužívaniu podporných opatrení a dvojitého financovania projektov;
g) podľa ktorých výrobcovia stiahnu vedľajšie produkty výroby vína, a výnimky z tejto povinnosti, aby sa predišlo ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, ako aj pravidlá týkajúce sa dobrovoľnej certifikácie destilačných podnikov;
g) podľa ktorých výrobcovia stiahnu vedľajšie produkty výroby vína, a výnimky z tejto povinnosti, aby sa predišlo ďalšiemu administratívnemu zaťaženiu, ako aj pravidlá týkajúce sa dobrovoľnej certifikácie destilačných podnikov;
h) ustanovujúce požiadavky na členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie podporných opatrení, ako aj obmedzenia na zabezpečenie súladu s rozsahom pôsobnosti podporných opatrení;
h) ustanovujúce požiadavky na členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie podporných opatrení, ako aj obmedzenia na zabezpečenie súladu s rozsahom pôsobnosti podporných opatrení;
i) týkajúce sa platieb príjemcom a platieb prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia v prípade podpory na poistenie úrody ustanovenej v článku 47.
i) týkajúce sa platieb príjemcom a platieb prostredníctvom sprostredkovateľov poistenia v prípade podpory na poistenie úrody ustanovenej v článku 47.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 52
Článok 52

Článok 52

Vnútroštátne programy a financovanie

Vnútroštátne programy a financovanie

1.  Členské štáty môžu vypracovať vnútroštátne programy pre sektor včelárstva, ktoré budú pokrývať obdobie troch rokov.
1.  Členské štáty môžu vypracovať vnútroštátne programy pre sektor včelárstva, ktoré budú pokrývať obdobie troch rokov. Tieto programy sa vypracujú v spolupráci so zastupiteľskými organizáciami a družstvami v oblasti včelárstva.
2.  Príspevok Únie na včelárske programy neprekročí 50 % výdavkov, ktoré členské štáty znášajú.
2.  Príspevok Únie na včelárske programy neprekročí 60 % výdavkov, ktoré členské štáty znášajú.
3.  Aby boli členské štáty oprávnené na príspevok Únie ustanovený v odseku 2, vypracujú štúdiu o výrobnej a obchodnej štruktúre v sektore včelárstva na svojom území.
3.  Aby boli členské štáty oprávnené na príspevok Únie ustanovený v odseku 2, zavedú spoľahlivý systém identifikácie včelstiev, ktorý umožní vykonávať pravidelné sčítanie včelstiev, a vypracujú štúdiu o výrobnej a obchodnej štruktúre v sektore včelárstva na svojom území.
3a.  Do včelárskych programov sa môžu zahrnúť tieto opatrenia:
a) technická pomoc pre včelárov a organizácie včelárov;
b) boj proti škodcom a chorobám včelstiev, najmä varoáze;
c) racionalizácia a sezónny presun;
d) opatrenia na podporu laboratórií na analýzu včelárskych produktov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať výrobky na trh a zvyšovať ich hodnotu;
e) monitorovanie počtu včelstiev v Únii a podpora ich obnovy;
f) spolupráca so špecializovanými orgánmi pri vykonávaní programov aplikovaného výskumu v oblasti včelárskych produktov;
g) monitorovanie trhu;
h) zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu;
i) povinné označenie krajiny pôvodu včelárskych výrobkov dovezených do Únie alebo vyrobených v Únii a v prípade zmesí alebo výrobkov s rôznym pôvodom povinné označovanie s uvedením podielu každej krajiny pôvodu.
3b.  V prípade poľnohospodárov, ktorí sú zároveň včelármi, sa do včelárskych programov môžu zahrnúť aj tieto opatrenia:
a) preventívne opatrenia vrátane opatrení na zlepšenie zdravia včiel a zníženie negatívneho vplyvu na včely prostredníctvom využívania alternatív voči pesticídom, metód biologickej regulácie škodcov a integrovanej ochrany proti škodcom;
b) osobitné opatrenia na zvýšenie rozmanitosti rastlín v poľnohospodárskom podniku, najmä medonosných druhov rastlín pre včelárstvo.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 53
Článok 53

Článok 53

Delegované právomoci

Delegované právomoci

Vzhľadom na potrebu zaistiť cielené využívanie finančných prostriedkov Únie na včelárstvo je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, pokiaľ ide o:

Vzhľadom na potrebu zaistiť cielené využívanie finančných prostriedkov Únie na včelárstvo je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty týkajúce sa:

a) opatrenia, ktoré možno zahrnúť do včelárskych programov,
a) ďalších požiadaviek na opatrenia, ktoré možno zahrnúť do včelárskych programov,
b) pravidlá týkajúce sa vypracovaniaobsahu vnútroštátnych programov a štúdií uvedených v článku 52 ods. 3 a
b) pravidiel pre vypracovanieobsah vnútroštátnych programov a štúdií uvedených v článku 52 ods. 3 a
c) podmienky pridelenia finančného príspevku Únie každému zúčastnenému členskému štátu okrem iného na základe celkového počtu včelstiev v Únii.
c) podmienok pridelenia finančného príspevku Únie každému zúčastnenému členskému štátu okrem iného na základe celkového počtu včelstiev v Únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Časť II – hlava I – kapitola II – oddiel 5 a (nový)
Oddiel 5a

Pomoc v sektore chmeľu

Článok 54a

Pomoc organizáciám výrobcov

1.  Únia poskytne organizáciám výrobcov v sektore chmeľu uznaným podľa článku 106 platbu na financovanie cieľov uvedených v článku 106 písm. c) bodoch i), ii) alebo iii).
2.  Výška finančného príspevku Únie na platbu organizáciám výrobcov podľa odseku 1 predstavuje pre Nemecko 2 277 000 EUR ročne.
Článok 54b

Delegované právomoci

S cieľom zabezpečiť, aby sa pomoc použila na financovanie cieľov uvedených v článku 106, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty týkajúce sa:

a) žiadostí o pomoc vrátane pravidiel týkajúcich sa termínov a sprievodných dokumentov;
b) nároku na pomoc vrátane pravidiel týkajúcich sa oprávnených plôch na pestovanie chmeľu a výpočtu výšky pomoci, ktorá sa má vyplatiť jednotlivým organizáciám výrobcov;
c) sankcií, ktoré sa majú uplatniť v prípade neoprávnenej platby.
Článok 54c

Vykonávacie právomoci

Komisia môže prijať vykonávacie akty a stanoví potrebné opatrenia súvisiace s týmto oddielom, ktoré sa týkajú:

a) vyplácania pomoci;
b) kontrol a inšpekcií.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 55
Článok 55

Článok 55

Rozsah pôsobnosti

Rozsah pôsobnosti

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné ustanovenia uplatniteľné na poľnohospodárske výrobky, ako aj ustanovenia prijaté vo veterinárnom, fytosanitárnom a potravinárskom sektore, s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali hygienické a zdravotné normy a chrániť zdravie zvierat, rastlín a ľudí, sa v tomto oddiele ustanovujú pravidlá pre poľnohospodárske výrobky týkajúce sa všeobecnej obchodnej normy a obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov a/alebo výrobkov.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné ustanovenia uplatniteľné na poľnohospodárske výrobky, ako aj ustanovenia prijaté vo veterinárnom, fytosanitárnom a potravinárskom sektore, s cieľom zabezpečiť, aby výrobky spĺňali hygienické a zdravotné normy, a chrániť zdravie zvierat, rastlín a ľudí sa v tomto oddiele ustanovujú pravidlá pre poľnohospodárske výrobky týkajúce sa všeobecnej obchodnej normy a obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov a/alebo výrobkov. Tieto pravidlá sú rozdelené na záväzné pravidlá a nepovinné vyhradené výrazy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 56
Článok 56

Článok 56

Súlad so všeobecnou obchodnou normou

Súlad so všeobecnou obchodnou normou

1.  Na účely tohto nariadenia výrobok spĺňa „všeobecnú obchodnú normu“, ak je zdravý a má vyhovujúcu predajnú kvalitu.
1.  Na účely tohto nariadenia výrobok spĺňa „všeobecnú obchodnú normu“, ak je zdravý a má vyhovujúcu predajnú kvalitu.
2.  Ak neboli stanovené žiadne obchodné normy podľa pododdielu 3 a smerníc Rady 2000/36/ES, 2001/112/ES, 2001/113/ES, 2001/114/ES, 2001/110/ES, 2001/111/ES, poľnohospodárske výrobky, ktoré sú pripravené na predaj alebo dodávku konečnému spotrebiteľovi v rámci maloobchodu podľa článku 3 ods. 7 nariadenia (ES) č. 178/2002, sa môžu uvádzať na trh, len ak spĺňajú všeobecnú obchodnú normu.
2.  Ak neboli stanovené žiadne obchodné normy podľa pododdielu 3 a smerníc Rady 2000/36/ES, 2001/112/ES, 2001/113/ES, 2001/114/ES, 2001/110/ES, 2001/111/ES, poľnohospodárske výrobky, ktoré sú pripravené na predaj alebo dodávku konečnému spotrebiteľovi v rámci maloobchodu podľa článku 3 ods. 7 nariadenia (ES) č. 178/2002, sa môžu uvádzať na trh, len ak spĺňajú všeobecnú obchodnú normu.
3.  Výrobok sa považuje za spĺňajúci všeobecnú obchodnú normu, ak je výrobok určený na predaj v súlade s uplatniteľnou normou, ktorú prijala niektorá z medzinárodných organizácií uvedených v prílohe V.
3.  Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dodatočné požiadavky Únie v sanitárnej, obchodnej, etickej alebo akejkoľvek inej oblasti, sa výrobok považuje za spĺňajúci všeobecnú obchodnú normu, ak je výrobok určený na predaj v súlade s uplatniteľnou normou, ktorú prijala niektorá z medzinárodných organizácií uvedených v prílohe V.
3a.  Toto nariadenie nebráni členským štátom v tom, aby prijímali alebo zachovávali vnútroštátne predpisy týkajúce sa aspektov uvádzania na trh, ktoré sa týmto nariadením konkrétne neharmonizujú. Členské štáty môžu okrem toho prijímať alebo zachovávať vnútroštátne predpisy týkajúce sa obchodných noriem pre sektory alebo výrobky, na ktoré sa vzťahuje všeobecná obchodná norma, ak sú tieto predpisy v súlade s právnymi predpismi Únie a s pravidlami fungovania vnútorného trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 57
Článok 57

Článok 57

Delegované právomoci

Delegované právomoci

Vzhľadom na potrebu reagovať na zmeny situácie na trhu a na osobitosti každého sektora je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 s cieľom prijímať, meniť a dopĺňať požiadavky alebo sa odchyľovať od požiadaviek, ktoré sa týkajú všeobecnej obchodnej normy uvedenej v článku 56 ods. 1 a pravidiel týkajúcich sa súladu podľa článku 56 ods. 3.

1.  Vzhľadom na potrebu reagovať na zmeny situácie na trhu a na osobitosti každého sektora je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty s cieľom prijímať podrobné pravidlá týkajúce sa všeobecnej obchodnej normy a meniť požiadavky alebo sa odchyľovať od požiadaviek, ktoré sa týkajú všeobecnej obchodnej normy uvedenej v článku 56 ods. 1.
2.  Komisia prijíma v súlade s článkom 160 delegované akty, ktorými sa stanovujú podmienky vykonávania a kontroly súladu podľa článku 56 ods. 3, vzhľadom na potrebu zabrániť znižovaniu všeobecnej obchodnej normy až na úroveň, keď začne klesať kvalita európskych výrobkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 59
Článok 59

Článok 59

Stanovenie a obsah

Stanovenie a obsah

1.  Vzhľadom na očakávania spotrebiteľov a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky výroby a predaja poľnohospodárskych výrobkov ako aj ich kvalitu je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 161, ktoré sa týkajú obchodných noriem podľa článku 55 vo všetkých fázach predaja, ako aj odchýlok a výnimiek z takýchto noriem s cieľom prispôsobiť sa stále sa meniacim trhovým podmienkam, vyvíjajúcim sa požiadavkám spotrebiteľov, vývoju príslušných medzinárodných noriem a zabrániť vytváraniu prekážok inovácie výrobkov.
1.  Vzhľadom na očakávania spotrebiteľov a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky výroby a predaja poľnohospodárskych výrobkov, ako aj ich kvalitu je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktoré sa týkajú obchodných noriem podľa článku 55 vo všetkých fázach predaja, ako aj odchýlok a výnimiek z takýchto noriem, a to iba s obmedzeným trvaním a vo výnimočných prípadoch, s cieľom prispôsobiť sa stále sa meniacim trhovým podmienkam, vyvíjajúcim sa požiadavkám spotrebiteľov, vývoju príslušných medzinárodných noriem a zabrániť vytváraniu prekážok inovácie výrobkov.
Žiadne odchýlky ani výnimky prijaté týmto spôsobom nesmú viesť k vzniku dodatočných nákladov, ktoré by znášali výhradne poľnohospodári.

1a.  Právomoc Komisie meniť odchýlky a výnimky z existujúcich obchodných noriem sa však nevzťahuje na prílohu VII.
2.  Obchodné normy uvedené v odseku 1 sa môžu vzťahovať na:
2.  Obchodné normy uvedené v odseku 1 môžu zahŕňať jeden alebo viacero týchto prvkov:
a) vymedzenie pojmov, označenie a/alebo obchodné názvy iné ako vymedzenie pojmov, označenie a/alebo obchodné názvy uvedené v tomto nariadení a na zoznamy jatočných tiel a ich častí, na ktoré sa uplatňuje príloha VI;
a) vymedzenie pojmov, označenie a/alebo obchodné názvy iné ako vymedzenie pojmov, označenie a/alebo obchodné názvy uvedené v tomto nariadení a zoznamy jatočných tiel a ich častí, na ktoré sa uplatňuje príloha VI, okrem výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva;
b) klasifikačné kritériá ako zaraďovanie do tried, hmotnosť, veľkosť, vek a kategória;
b) klasifikačné kritériá ako zaraďovanie do tried, hmotnosť, veľkosť, vek a kategória;
c) odrodu rastliny alebo plemeno zvieraťa alebo obchodný druh;
c) druhy, odrodu rastliny alebo plemeno zvieraťa alebo obchodný druh;
d) obchodnú úpravu, obchodné názvy, označovanie spojené s povinnými obchodnými normami, balenie, pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu k baliacim strediskám, označovanie značkami, obal, rok zberu a používanie osobitných pojmov;
d) obchodnú úpravu, obchodné názvy, označovanie spojené s povinnými obchodnými normami, balenie, pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu k baliacim strediskám, označovanie značkami, obal, rok zberu a používanie osobitných pojmov, okrem výrobkov sektora vinohradníctva a vinárstva;
e) kritériá ako vzhľad, konzistencia, mäsitosť, charakteristické vlastnosti výrobku;
e) kritériá ako vzhľad, konzistencia, mäsitosť, charakteristické vlastnosti výrobku;
f) osobitné látky používané pri výrobe alebo zložky alebo súčasti vrátane ich kvantitatívneho obsahu, čistoty a identifikácie;
f) osobitné látky používané pri výrobe alebo zložky alebo súčasti vrátane ich kvantitatívneho obsahu, čistoty a identifikácie;
g) typ poľnohospodárskej výroby a metódu výroby vrátane enologických postupov a súvisiacich administratívnych predpisov, a na prevádzkový cyklus;
g) typ poľnohospodárskej výroby a metódu výroby vrátane poľnohospodárskych a pokročilých systémov udržateľnej výroby a súvisiacich administratívnych predpisov a prevádzkový cyklus;
h) kupáž muštov a vín vrátane vymedzenia týchto pojmov, sceľovanie a jeho obmedzenia;
i) metódu a teplotu uchovávania;
i) metódu a teplotu uchovávania;
j) miesto poľnohospodárskej výroby a/alebo pôvodu;
j) miesto poľnohospodárskej výroby a/alebo pôvodu;
k) frekvenciu zberu, dodávanie, konzervovanie a spôsob zaobchádzania;
k) frekvenciu zberu, dodávanie, konzervovanie a spôsob zaobchádzania;
l) identifikáciu alebo registráciu výrobcu a/alebo priemyselných zariadení, v ktorých bol výrobok pripravený alebo spracovaný;
l) identifikáciu alebo registráciu výrobcu a/alebo priemyselných zariadení, v ktorých bol výrobok pripravený alebo spracovaný;
m) percento obsahu vody;
m) percento obsahu vody;
n) obmedzenia, pokiaľ ide o použitie určitých látok a/alebo postupov;
n) obmedzenia, pokiaľ ide o použitie určitých látok a/alebo postupov;
o) osobitné použitie;
o) osobitné použitie;
p) obchodné doklady, sprievodné doklady a registre, ktoré treba viesť;
p) obchodné doklady, sprievodné doklady a registre, ktoré treba viesť;
q) skladovanie, dopravu;
q) skladovanie, dopravu;
r) postup certifikácie;
r) postup certifikácie;
s) podmienky, ktorými sa riadi predaj, držba, obeh a používanie výrobkov, ktoré nie sú v súlade s obchodnými normami prijatými podľa podľa odseku 1 a/alebo s vymedzeniami pojmov, označeniami a obchodnými názvami uvedenými v článku 60, ako aj likvidácia vedľajších produktov;
s) podmienky, ktorými sa riadi predaj, držba, obeh a používanie výrobkov, ktoré nie sú v súlade s obchodnými normami prijatými podľa odseku 1 a/alebo s vymedzeniami pojmov, označeniami a obchodnými názvami uvedenými v článku 60, ako aj likvidácia vedľajších produktov;
t) lehoty.
t) lehoty.
3.  Obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov prijaté podľa odseku 1 sa ustanovujú bez toho, aby bola dotknutá hlava IV nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)733] o systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov, pričom sa berie ohľad na:
3.  Obchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov prijaté podľa odseku 1 sa ustanovujú bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o nepovinných vyhradených výrazoch článku 65a a prílohy VIIa, pričom sa berie ohľad na:
a) špecifiká dotknutého výrobku;
a) špecifiká dotknutého výrobku;
b) potrebu zabezpečiť podmienky na bezproblémové uvádzanie výrobkov na trh;
b) potrebu zabezpečiť podmienky na bezproblémové uvádzanie výrobkov na trh;
c) záujem spotrebiteľov získať primerané a transparentné informácie o výrobku vrátane miesta poľnohospodárskej výroby, ktoré sa určia jednotlivo v závislosti od prípadu na primeranej zemepisnej úrovni;
c) záujem výrobcov informovať o vlastnostiach svojich výrobkov a záujem spotrebiteľov získať primerané a transparentné informácie o výrobku vrátane miesta poľnohospodárskej výroby, ktoré sa určia jednotlivo v závislosti od prípadu na primeranej zemepisnej úrovni, po uskutočnení posúdenia vplyvu, v rámci ktorého sa vyhodnotia najmä náklady a administratívna záťaž hospodárskych subjektov, ako aj výhody z hľadiska výrobcov a konečného spotrebiteľa;
d) metódy použité na určenie fyzických, chemických a organoleptických vlastností výrobkov;
d) metódy použité na určenie fyzických, chemických a organoleptických vlastností výrobkov;
e) štandardné odporúčania, ktoré prijali medzinárodné organizácie.
e) štandardné odporúčania, ktoré prijali medzinárodné organizácie;
ea) potrebu zachovať prirodzené a základné vlastnosti výrobkov a zabrániť podstatnej zmene v zložení príslušného výrobku;
eb) možné riziká zavádzania spotrebiteľov vzhľadom na ich obvyklé vnímanie výrobku a zodpovedajúce očakávania, pričom sa prihliada na dostupnosť a použiteľnosť informačných prostriedkov na vylúčenie takýchto rizík.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 59 a (nový)
Článok 59a

Ďalšie požiadavky na uvádzanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny na trh

1.  Výrobky sektora ovocia a zeleniny, ktoré sa majú spotrebiteľom predávať čerstvé, sa môžu uvádzať na trh len s označením krajiny pôvodu.
2.  Obchodné normy uvedené v článku 59 ods. 1, ako aj všetky ďalšie obchodné normy, ktoré sa týkajú sektora ovocia a zeleniny a sektora spracovaného ovocia a zeleniny, sa uplatňujú vo všetkých štádiách uvádzania na trh vrátane dovozu a vývozu, pokiaľ Komisia nestanoví inak, a vzťahujú sa na kvalitu, kategorizáciu, hmotnosť, veľkosť, balenie, obaly, skladovanie, prepravu, obchodnú úpravu a uvádzanie na trh.
3.  Vlastník výrobkov sektora ovocia a zeleniny a sektora spracovaného ovocia a zeleniny, ktoré patria do pôsobnosti obchodných noriem, nesmie tieto výrobky vystavovať, ponúkať na predaj ani dodávať či uvádzať na trh Únie inak ako v súlade s týmito normami, pričom zodpovedá za zabezpečenie takéhoto súladu.
4.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia, ktoré môže Komisia prijať v súlade s článkom 160, najmä pokiaľ ide o dôsledné uplatňovanie kontroly súladu v členských štátoch, členské štáty v sektore ovocia a zeleniny a v sektore spracovaného ovocia a zeleniny na základe analýzy rizika selektívne kontrolujú, či dané výrobky spĺňajú príslušné obchodné normy. Tieto kontroly sa sústredia na štádium pred odoslaním z výrobných oblastí, keď sa výrobky balia alebo nakladajú. V prípade výrobkov z tretích krajín sa kontroly uskutočnia pred uvedením výrobkov do voľného obehu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 59 b (nový)
Článok 59b

Certifikácia chmeľu

1.  Výrobky sektora chmeľu zbierané alebo pripravené v rámci Únie podliehajú postupu certifikácie.
2.  Osvedčenia sa môžu vydať iba pre výrobky s minimálnymi znakmi kvality primeranými pre dané štádium uvádzania na trh. V prípade chmeľového prášku, chmeľového prášku so zvýšeným obsahom lupulínu, výťažkov z chmeľu alebo zmiešaných chmeľových výrobkov sa osvedčenie môže vydať len vtedy, keď obsah alfa kyselín v týchto výrobkoch nie je nižší ako v chmeli, z ktorého boli pripravené.
3.  V osvedčeniach sa uvedú aspoň tieto údaje:
a) miesto (miesta) produkcie chmeľu;
b) rok (roky) zberu; a
c) odroda alebo odrody.
4.  Výrobky sektora chmeľu sa môžu uvádzať na trh alebo vyvážať, len ak bolo vydané osvedčenie podľa odsekov 1, 2 a 3.
V prípade dovážaných výrobkov sektora chmeľu sa za ekvivalent osvedčenia považuje potvrdenie podľa článku 129a.

5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovia opatrenia odchylné od odseku 4:
a) s cieľom splniť obchodné požiadavky určitých tretích krajín; alebo
b) v prípade výrobkov určených na osobitné použitie.
Opatrenia uvedené v prvom pododseku:

a) sa nedotýkajú riadneho uvádzania výrobkov, pre ktoré bolo vydané osvedčenie, na trh;
b) sú doplnené zárukami, ktoré majú zabrániť zámene s týmito výrobkami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 60
Článok 60

Článok 60

Vymedzenie pojmov, označenia a obchodné názvy v prípade určitých sektorov a výrobkov

Vymedzenie pojmov, označenia a obchodné názvy v prípade určitých sektorov a výrobkov

1.  Vymedzenie pojmov, označenia a obchodné názvy ustanovené v prílohe VI sa uplatňujú na tieto sektory alebo výrobky:
1.  Vymedzenie pojmov, označenia a obchodné názvy ustanovené v prílohe VI sa uplatňujú na tieto sektory alebo výrobky:
a) olivový olej a stolové olivy;
a) olivový olej a stolové olivy;
b) víno;
b) víno;
c) hovädzie a teľacie mäso;
c) hovädzie a teľacie mäso;
d) mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu;
d) mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu;
e) hydinové mäso;
e) hydinové mäso a vajcia;
f) roztierateľné tuky určené na ľudskú spotrebu.
f) roztierateľné tuky určené na ľudskú spotrebu.
2.  Vymedzenie pojmov, označenia alebo obchodné názvy ustanovené v prílohe VI sa v Únii môžu používať len pri predaji toho výrobku, ktorý spĺňa zodpovedajúce požiadavky ustanovené v uvedenej prílohe.
2.  Vymedzenie pojmov, označenia alebo obchodné názvy ustanovené v prílohe VI sa v Únii môžu používať len pri predaji toho výrobku, ktorý spĺňa zodpovedajúce požiadavky ustanovené v uvedenej prílohe.
3.  Vzhľadom na potrebu prispôsobiť sa vyvíjajúcim požiadavkám spotrebiteľov a technickému pokroku a zabrániť vzniku prekážok v inovácii výrobkov je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, pokiaľ ide o úpravu, odchýlky alebo výnimky týkajúce sa vymedzenia pojmov a obchodných názvov ustanovených v prílohe VI.
3.  Vzhľadom na potrebu prispôsobiť sa vyvíjajúcim požiadavkám spotrebiteľov a technickému pokroku a zabrániť vzniku prekážok v inovácii výrobkov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, pokiaľ ide o úpravu, odchýlky alebo výnimky týkajúce sa vymedzenia pojmov a obchodných názvov ustanovených v prílohe VI.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 61
Článok 61

Článok 61

Tolerancia

Tolerancia

Vzhľadom na osobitosť každého sektora je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, pokiaľ ide o toleranciu pre každú normu, nad rámec ktorej sa celá dávka výrobkov považuje za nespĺňajúcu uvedenú normu.

1.  Vzhľadom na osobitosť každého sektora je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, pokiaľ ide o toleranciu pre každú konkrétnu normu, nad rámec ktorej sa celá dávka výrobkov považuje za nespĺňajúcu uvedenú normu.
Táto tolerancia vymedzená na základe hraničných hodnôt nemení základné vlastnosti výrobku a uplatňuje sa iba v súvislosti s hmotnosťou, veľkosťou a inými menej dôležitými kritériami.

2.  Členské štáty môžu prijímať alebo zachovávať doplňujúce vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa výrobkov, na ktoré sa vzťahuje obchodná norma Únie, ak sú tieto ustanovenia v súlade s právnymi predpismi Únie, najmä pokiaľ ide o zásadu voľného pohybu tovaru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 62
Článok 62

Článok 62

Enologické postupy a metódy analýzy

Enologické postupy a metódy analýzy

1.  Pri výrobe a uchovávaní výrobkov uvedených v prílohe VI časti II v Únii sa používajú len enologické postupy povolené v súlade s prílohou VII a ustanovené v článku 59 ods. 2 písm. g) a článku 65 ods. 2 a ods. 3.
1.  Pri výrobe a uchovávaní výrobkov uvedených v prílohe VI časti II v Únii sa používajú len enologické postupy povolené v súlade s prílohou VII a ustanovené v článku 65 ods. 2 a ods. 3.
Prvý pododsek sa neuplatňuje na:

Prvý pododsek sa neuplatňuje na:

a) hroznovú šťavu a zahustenú hroznovú šťavu;
a) hroznovú šťavu a zahustenú hroznovú šťavu;
b) hroznový mušt a zahustený hroznový mušt určený na výrobu hroznovej šťavy.
b) hroznový mušt a zahustený hroznový mušt určený na výrobu hroznovej šťavy.
Na účely zaistenia riadnej vinifikácie, riadneho uchovávania alebo riadneho zrenia výrobku sa používajú len povolené enologické postupy.

Na účely zaistenia riadnej vinifikácie, riadneho uchovávania alebo riadneho zrenia výrobku sa používajú len povolené enologické postupy.

Výrobky uvedené v prílohe VI časti II sa v Únii vyrábajú v súlade s pravidlami ustanovenými v prílohe VII.

Výrobky uvedené v prílohe VI časti II sa v Únii vyrábajú v súlade s pravidlami ustanovenými v prílohe VII.

Výrobky uvedené v prílohe VI časti II sa v Únii neuvádzajú na trh, ak:

Výrobky uvedené v prílohe VI časti II sa v Únii neuvádzajú na trh, ak:

a) prešli enologickými postupmi, ktoré v Únii nie sú povolené, alebo
a) prešli enologickými postupmi, ktoré v Únii nie sú povolené, alebo
b) prešli enologickými postupmi, ktoré nie sú povolené na vnútroštátnej úrovni, alebo
b) prešli enologickými postupmi, ktoré nie sú povolené na vnútroštátnej úrovni, alebo
c) nespĺňajú pravidlá ustanovené v prílohe VII.
c) nespĺňajú pravidlá ustanovené v prílohe VII.
Výrobky, ktoré sú podľa piateho pododseku nepredajné, sa zničia. Odchylne od tohto pravidla môžu členské štáty povoliť využitie niektorých výrobkov, ktorých vlastnosti určia, v liehovaroch alebo octárňach, alebo na priemyselné účely, pokiaľ sa toto povolenie nestane podnetom na výrobu prostredníctvom nepovolených enologických postupov.

2.  Komisia pri povoľovaní enologických postupov pre víno podľa článku 59 ods. 2 písm. g):
2.  Komisia pri predkladaní návrhov týkajúcich sa enologických postupov pre víno podľa odseku 1:
a) vychádza z enologických postupov a metód analýzy, ktoré odporučila a uverejnila OIV, ako aj z výsledkov pokusného využívania zatiaľ nepovolených enologických postupov;
a) prihliada na enologické postupymetódy analýzy, ktoré odporučila a uverejnila OIV, ako aj na výsledky pokusného využívania zatiaľ nepovolených enologických postupov;
b) zohľadňuje ochranu ľudského zdravia;
b) zohľadňuje ochranu ľudského zdravia;
c) zohľadňuje možné riziká zavádzania spotrebiteľov vzhľadom na ich očakávanie a vnímanie, pričom prihliada na dostupnosť a použiteľnosť informačných prostriedkov na vylúčenie takých rizík;
c) zohľadňuje možné riziká zavádzania spotrebiteľov vzhľadom na ich obvyklé vnímanie výrobku a zodpovedajúce očakávania, pričom prihliada na dostupnosť a použiteľnosť informačných prostriedkov na vylúčenie takých rizík;
d) uprednostní postup, ktorým sa umožňuje, aby si víno zachovalo svoje prirodzené a základné vlastnosti, a ktorý nespôsobuje zásadné zmeny v zložení daného výrobku;
d) umožní, aby si víno zachovalo svoje prirodzené a základné vlastnosti, a nespôsobí zásadné zmeny v zložení daného výrobku;
e) zaistí prijateľnú minimálnu úroveň starostlivosti o životné prostredie;
e) zaistí prijateľnú minimálnu úroveň starostlivosti o životné prostredie;
f) dodržiava všeobecné pravidlá týkajúce sa enologických postupov a pravidlá ustanovené v prílohe VII.
f) dodržiava všeobecné pravidlá týkajúce sa enologických postupov a pravidlá ustanovené v prílohe VII.
3.  V prípade potreby Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme metódy uvedené v článku 59 ods. 3 písm. d), pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe VI časti II. Uvedené metódy budú založené na akýchkoľvek príslušných metódach, ktoré OIV odporučila a uverejnila, pokiaľ by neboli neúčinné alebo nevhodné z hľadiska oprávneného sledovaného cieľa. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.
3.  Metódy uvedené v článku 59 ods. 3 písm. d), pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe VI časti II, sa prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 43 ods. 2 zmluvy. Uvedené metódy budú založené na akýchkoľvek príslušných metódach, ktoré OIV odporučila a uverejnila, pokiaľ by neboli neúčinné alebo nevhodné z hľadiska sledovaného cieľa Únie.
Kým sa takéto pravidlá neprijmú, používajú sa metódy, ktoré príslušný členský štát povolil.

Kým sa takéto ustanovenia neprijmú, používajú sa metódy a pravidlá, ktoré príslušný členský štát povolil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 65
Článok 65

Článok 65

Vnútroštátne predpisy pre určité výrobky a sektory

Vnútroštátne predpisy pre určité výrobky a sektory

1.  Bez ohľadu na ustanovenia článku 59 ods. 1 členské štáty môžu prijímať alebo zachovávať vnútroštátne predpisy, ktorými sa ustanovujú rôzne úrovne kvality pre roztierateľné tuky. Takýmito predpismi sa umožňuje, aby sa uvedené úrovne kvality posudzovali na základe kritérií vzťahujúcich sa najmä na používané suroviny, organoleptické vlastnosti výrobkov a ich fyzikálnu a mikrobiologickú stabilitu.
1.  Bez ohľadu na ustanovenia článku 59 ods. 1 členské štáty môžu prijímať alebo zachovávať vnútroštátne predpisy, ktorými sa ustanovujú rôzne úrovne kvality pre roztierateľné tuky. Takýmito predpismi sa umožňuje, aby sa uvedené úrovne kvality posudzovali na základe kritérií vzťahujúcich sa najmä na používané suroviny, organoleptické vlastnosti výrobkov a ich fyzikálnu a mikrobiologickú stabilitu.
Členské štáty, ktoré využijú možnosť ustanovenú v prvom pododseku, zaistia, aby výrobky ostatných členských štátov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v uvedených vnútroštátnych predpisoch, mohli nediskriminujúcim spôsobom používať označenia, ktorými sa uvádza, že uvedené kritériá sú splnené.

Členské štáty, ktoré využijú možnosť ustanovenú v prvom pododseku, zaistia, aby výrobky ostatných členských štátov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v uvedených vnútroštátnych predpisoch, mohli nediskriminujúcim spôsobom používať označenia, ktorými sa uvádza, že uvedené kritériá sú splnené.

2.  Členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať používanie určitých enologických postupov a ustanoviť prísnejšie pravidlá v prípade vín, ktoré sú povolené podľa práva Únie a ktoré sa vyrábajú na ich území, aby tak prispeli k zachovaniu základných vlastností vín s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, ako aj šumivých a likérových vín.
2.  Členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať používanie určitých enologických postupov a ustanoviť prísnejšie pravidlá v prípade vín, ktoré sú povolené podľa práva Únie a ktoré sa vyrábajú na ich území, aby tak prispeli k zachovaniu základných vlastností vín s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, ako aj šumivých a likérových vín.
3.  Členské štáty môžu povoliť pokusné využívanie nepovolených enologických postupov v súlade s podmienkami, ktoré Komisia špecifikuje prostredníctvom delegovaných aktov prijatých podľa odseku 4.
3.  Členské štáty môžu povoliť pokusné využívanie nepovolených enologických postupov v súlade s podmienkami, ktoré Komisia špecifikuje prostredníctvom delegovaných aktov prijatých podľa odseku 4.
4.  Vzhľadom na potrebu zaistiť správne a transparentné uplatňovanie je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, ktorými určí podmienky uplatňovania odsekov 1, 2 a 3 tohto článku, ako aj podmienky držby, obehu a používania výrobkov získaných pokusnými postupmi uvedenými v odseku 3 tohto článku.
4.  Vzhľadom na potrebu zaistiť správne a transparentné uplatňovanie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými určí podmienky uplatňovania odsekov 1, 2 a 3 tohto článku, ako aj podmienky držby, obehu a používania výrobkov získaných pokusnými postupmi uvedenými v odseku 3 tohto článku.
4a.  Členské štáty môžu prijímať alebo zachovávať obchodné normy pre sektory alebo výrobky, ak sú tieto opatrenia v súlade s právnymi predpismi Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Časť II – hlava II – kapitola I – oddiel 1 – pododdiel 3 a (nový)
PODODDIEL 3a

NEPOVINNÉ VYHRADENÉ VÝRAZY

Článok 65a

Rozsah pôsobnosti

S cieľom pomôcť výrobcom poľnohospodárskych výrobkov sa zavádza systém nepovinných vyhradených výrazov, ktorý má charakteristiky alebo vlastnosti zvyšujúce hodnotu, pričom cieľom je informovať o týchto charakteristikách alebo vlastnostiach na vnútornom trhu, najmä na účely podpory a doplnenia konkrétnych obchodných noriem.

Článok 65b

Existujúce nepovinné vyhradené výrazy

1.  Nepovinné vyhradené výrazy, na ktoré sa tento systém vzťahuje v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sú uvedené v prílohe VIIa k tomuto nariadeniu spolu s právnymi aktmi, ktorými sa ustanovujú príslušné výrazy a podmienky ich používania.
2.  Nepovinné vyhradené výrazy uvedené v odseku 1 zostávajú v platnosti s prihliadnutím na príslušné zmeny a doplnenia, pokiaľ sa nezrušia podľa článku 65c.
Článok 65c

Vyhradenie, zmena a doplnenie a zrušenie nepovinných vyhradených výrazov

S cieľom zohľadniť očakávania spotrebiteľov, vývoj vedeckých a technických poznatkov, situáciu na trhu a vývoj obchodných noriem a medzinárodných noriem je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa:

a) vyhradí dodatočný nepovinný vyhradený výraz a stanovia sa podmienky jeho používania,
b) sa menia a dopĺňajú podmienky používania nepovinného vyhradeného výrazu alebo
c) sa nepovinný vyhradený výraz zruší.
Článok 65d

Dodatočné nepovinné vyhradené výrazy

1.  Výraz je oprávnený na vyhradenie ako dodatočný nepovinný vyhradený výraz, iba ak spĺňa tieto kritériá:
a) výraz sa vzťahuje na charakteristiku výrobku alebo na vlastnosť pestovania alebo spracovania a vzťahuje sa na obchodnú normu, a to pri uplatnení prístupu podľa jednotlivých sektorov;
b) používanie výrazu zvyšuje hodnotu výrobku v porovnaní s výrobkami podobného druhu a
c) výrobok bol umiestnený na trh s charakteristikou alebo vlastnosťou uvedenou v písmene a), určenou spotrebiteľom vo viacerých členských štátoch.
Komisia zohľadní všetky relevantné medzinárodné normy a súčasné vyhradené výrazy, ktoré existujú pre príslušné výrobky alebo sektory.

2.  Nepovinné výrazy, ktoré opisujú technické vlastnosti výrobku na účely plnenia povinných obchodných noriem a ktoré nie sú určené na to, aby informovali spotrebiteľov o týchto vlastnostiach výrobku, sa v rámci tohto systému nevyhradzujú.
3.  S cieľom zohľadniť osobitné vlastnosti niektorých sektorov, ako aj očakávania spotrebiteľov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa požiadaviek na vytvorenie dodatočných nepovinných vyhradených výrazov uvedených v odseku 1.
Článok 65e

Obmedzenia používania nepovinných vyhradených výrazov

1.  Nepovinný vyhradený výraz sa môže používať iba na opis výrobkov, ktoré spĺňajú príslušné podmienky používania.
2.  Členské štáty prijmú primerané opatrenia, ktoré zabezpečia, aby označenie výrobkov neumožňovalo zámenu s nepovinnými vyhradenými výrazmi.
3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, ktorými sa stanovujú pravidlá používania nepovinných vyhradených výrazov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 66
Článok 66

Článok 66

Všeobecné ustanovenia

Všeobecné ustanovenia

Vzhľadom na osobitosti obchodovania medzi Úniou a určitými tretími krajinami aosobitného charakteru niektorých poľnohospodárskych výrobkov je Komisia poverená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160 s cieľom vymedziť podmienky, za ktorých sa dovezené výrobky považujú za spĺňajúce obchodné normy Únie na rovnakej úrovni, a podmienky, za ktorých sa umožňuje odchýlenie od článku 58, a určiť pravidlá týkajúce sa uplatňovania obchodných noriem na výrobky, ktoré sa z Únie vyvážajú.

Vzhľadom na osobitosti obchodovania medzi Úniou a určitými tretími krajinami, osobitný charakter niektorých poľnohospodárskych výrobkov a potrebu zabezpečiť, aby spotrebitelia neboli zavádzaní vzhľadom na ich obvyklé vnímanie výrobkov a ich príslušné očakávania, v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 43 ods. 2 zmluvy sa môžu prijať opatrenia s cieľom vymedziť podmienky, za ktorých sa dovezené výrobky považujú za spĺňajúce obchodné normy Únie na rovnakej úrovni, a určiť pravidlá týkajúce sa uplatňovania obchodných noriem na výrobky, ktoré sa z Únie vyvážajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 67
Článok 67

Článok 67

Osobitné ustanovenia pre dovoz vína

Osobitné ustanovenia pre dovoz vína

1.  Pokiaľ sa v dohodách uzatvorených podľa článku 218 zmluvy neustanovuje inak, ustanovenia týkajúce sa označenia pôvodu a zemepisných označení, ako aj označovania vína ustanovené v tejto kapitole oddiele 2 a vo vymedzeniach pojmov, označeniach a obchodných názvoch uvedených v článku 60 tohto nariadenia sa uplatňujú na výrobky, ktoré sa dovážajú do Únie a na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2009 61, 2009 69 a 2204.
1.  Pokiaľ sa v dohodách uzatvorených podľa článku 218 zmluvy neustanovuje inak, ustanovenia týkajúce sa označenia pôvodu a zemepisných označení, ako aj označovania vína ustanovené v tejto kapitole oddiele 2 a vo vymedzeniach pojmov, označeniach a obchodných názvoch uvedených v článku 60 tohto nariadenia sa uplatňujú na výrobky, ktoré sa dovážajú do Únie a na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2009 61, 2009 69 a 2204.
2.  Pokiaľ sa v dohodách uzatvorených podľa článku 218 zmluvy neustanovuje inak, výrobky uvedené v odseku 1 tohto článku sa vyrábajú v súlade s enologickými postupmi, ktoré odporučila a uverejnila OIV alebo ktoré Únia povolila podľa tohto nariadenia.
2.  Pokiaľ sa v dohodách uzatvorených podľa článku 218 zmluvy neustanovuje inak, výrobky uvedené v odseku 1 tohto článku sa vyrábajú v súlade s enologickými postupmi, ktoré Únia povolila podľa tohto nariadenia.
Opatrenia odchylné od tohto odseku sa prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 43 ods. 2 zmluvy.

3.  Dovoz výrobkov uvedených v odseku 1 podlieha predloženiu:
3.  Dovoz výrobkov uvedených v odseku 1 podlieha predloženiu:
a) certifikátu potvrdzujúceho súlad s ustanoveniami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktorý v krajine pôvodu výrobku vystavil príslušný orgán uvedený v zozname, ktorý má Komisia zverejniť;
a) certifikátu potvrdzujúceho súlad s ustanoveniami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktorý v krajine pôvodu výrobku vystavil príslušný orgán uvedený v zozname, ktorý má Komisia zverejniť;
b) správy o analýze, ktorú vypracoval orgán alebo útvar určený krajinou pôvodu výrobku, ak je výrobok určený na priamu ľudskú spotrebu.
b) správy o analýze, ktorú vypracoval orgán alebo útvar určený krajinou pôvodu výrobku, ak je výrobok určený na priamu ľudskú spotrebu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 67 a (nový)
Článok 67a

Delegované právomoci

Komisia je v súlade s článkom 160 splnomocnená prijať delegované akty, ktorými sa stanovia:

a) pravidlá týkajúce sa výkladu a presadzovania vymedzení a obchodných názvov ustanovených v prílohe VI;
b) pravidlá týkajúce sa vnútroštátnych postupov na stiahnutie a zničenie vinárskych výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 68
Článok 68

Článok 68

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Vykonávacie právomoci v súlade s postupom preskúmania

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať potrebné opatrenia týkajúce sa tohto oddielu, a najmä pokiaľ ide o:

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať potrebné opatrenia týkajúce sa tohto oddielu:

a) zavedenie všeobecnej obchodnej normy;
b) zavedenie vymedzení pojmov a obchodných názvov ustanovených v prílohe VI;
c) zostavenie zoznamu mlieka a mliečnych výrobkov podľa prílohy VI časti III bodu 5 druhého odseku a roztierateľných tukov podľa prílohy VI časti VI šiesteho odseku písm. a) na základe orientačných zoznamov výrobkov, ktoré členské štáty na svojom území považujú za zodpovedajúce uvedeným ustanoveniam a ktoré členské štáty zašlú Komisii;
c) zostavenie zoznamu mlieka a mliečnych výrobkov podľa prílohy VI časti III bodu 5 druhého odseku a roztierateľných tukov podľa prílohy VI časti VI šiesteho odseku písm. a) na základe orientačných zoznamov výrobkov, ktoré členské štáty na svojom území považujú za zodpovedajúce uvedeným ustanoveniam a ktoré členské štáty zašlú Komisii;
d) zavedenie obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov vrátane podrobných pravidiel týkajúcich sa odberu vzoriek a metód analýzy na určenie zloženia výrobkov;
d) zavedenie obchodných noriem podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov vrátane podrobných pravidiel týkajúcich sa odberu vzoriek a metód analýzy na určenie zloženia výrobkov;
e) určenie toho, či výrobky prešli procesom, ktorý je v rozpore s povolenými enologickými postupmi;
e) určenie toho, či výrobky prešli procesom, ktorý je v rozpore s povolenými enologickými postupmi;
f) stanovenie úrovne tolerancie;
f) stanovenie úrovne tolerancie;
g) vykonávanie článku 66.
g) vykonávanie článku 66.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 69
Článok 69

Článok 69

Rozsah pôsobnosti

Rozsah pôsobnosti

1.  Pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov ustanovené v tomto oddiele sa uplatňujú na výrobky uvedené v prílohe VI časti II bodoch 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16.
1.  Pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov ustanovené v tomto oddiele sa uplatňujú na výrobky uvedené v prílohe VI časti II bodoch 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16.
2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sú založené na:
2.  Pravidlá uvedené v odseku 1 sú založené na:
a) ochrane oprávnených záujmoch spotrebiteľov a výrobcov;
a) ochrane oprávnených záujmov spotrebiteľov a výrobcov;
b) zabezpečení hladkého fungovania vnútorného trhu s dotknutými výrobkami a
b) zabezpečení hladkého fungovania vnútorného trhu s dotknutými výrobkami a
c) propagácii výroby kvalitných výrobkov, pričom sa umožňuje uplatňovanie vnútroštátnych opatrení v oblasti politiky kvality.
c) podpore výroby výrobkov v rámci programov kvality, pričom sa umožňuje uplatňovanie vnútroštátnych opatrení v oblasti politiky kvality.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 70
Článok 70

Článok 70

Vymedzenie pojmov

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1.  Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) „označenie pôvodu“ je názov regiónu, určitého miesta alebo vo výnimočných a riadne opodstatnených prípadoch krajiny, ktoré sa používa na opis výrobku uvedeného v článku 69 ods. 1 a spĺňajúceho tieto požiadavky:
a) „označenie pôvodu“ je názov regiónu, určitého miesta alebo vo výnimočných a riadne opodstatnených prípadoch krajiny, ktoré sa používa na opis výrobku uvedeného v článku 69 ods. 1 a spĺňajúceho tieto požiadavky:
i) kvalita a vlastnosti výrobku sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi;
i) kvalita a vlastnosti výrobku sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi;
ii) hrozno, z ktorého sa výrobok vyrába, pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej oblasti;
ii) hrozno, z ktorého sa výrobok vyrába, pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej oblasti;
iii) výroba sa uskutočňuje v uvedenej zemepisnej oblasti a
iii) výroba sa uskutočňuje v uvedenej zemepisnej oblasti a
iv) výrobok sa získava z odrôd viniča patriacich do druhu Vitis vinifera;
iv) výrobok sa získava z odrôd viniča patriacich do druhu Vitis vinifera;
b) „zemepisné označenie“ je označenie odkazujúce na región, určité miesto alebo vo výnimočných a riadne opodstatnených prípadoch na krajinu, ktoré sa používa na opis výrobku uvedeného v článku 69 ods. 1 a spĺňajúceho tieto požiadavky:
b) „zemepisné označenie“ je označenie odkazujúce na región, určité miesto alebo vo výnimočných a riadne opodstatnených prípadoch na krajinu, ktoré sa používa na opis výrobku uvedeného v článku 69 ods. 1 a spĺňajúceho tieto požiadavky:
i) má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré možno pripísať uvedenému zemepisnému pôvodu;
i) má špecifickú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré možno pripísať uvedenému zemepisnému pôvodu;
ii) aspoň 85 % hrozna použitého na jeho výrobu pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej oblasti;
ii) aspoň 85 % hrozna použitého na jeho výrobu pochádza výlučne z uvedenej zemepisnej oblasti;
iii) jeho výroba sa uskutočňuje v uvedenej zemepisnej oblasti a
iii) jeho výroba sa uskutočňuje v uvedenej zemepisnej oblasti a
iv) získava sa z odrôd viniča patriaceho do druhu Vitis vinifera alebo z krížencov druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis.
iv) získava sa z odrôd viniča patriaceho do druhu Vitis vinifera alebo z krížencov druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis.
1a.  Na účely uplatňovania odseku 1 písm. a) bodu iii) a písm. b) bodu iii) sa výraz „výroba“ vzťahuje na všetky príslušné úkony od zberu hrozna až po ukončenie procesu výroby vína s výnimkou akýchkoľvek následných procesov.
Na účely uplatňovania odseku 1 písm. b) bodu ii) hrozno s podielom najviac 15 %, ktoré môže pochádzať z územia mimo vymedzenej zemepisnej oblasti, má pôvod v členskom štáte alebo tretej krajine, kde sa vymedzená oblasť nachádza.

Odchylne od odseku 1 písm. a) bodu iii) a písm. b) bodu iii) a pod podmienkou, že sa tak stanovuje v špecifikácii výrobku uvedenej v článku 71 ods. 2, sa z výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením môže vyrobiť víno buď:

a) v oblasti v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti;
b) v oblasti, ktorá sa podľa vymedzenia vnútroštátnymi právnymi predpismi nachádza na území rovnakej správnej jednotky alebo susednej správnej jednotky;
c) v prípade cezhraničného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, alebo ak existuje dohoda o kontrolných opatreniach medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, v oblasti, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti.
Odchylne od odseku 1 písm. a) bodu iii) a tretieho pododseku tohto odseku a pod podmienkou, že sa tak stanovuje v špecifikácii výrobku uvedenej v článku 71 ods. 2, sa z výrobku môže vyrábať šumivé alebo perlivé víno s chráneným označením pôvodu na území, ktoré neleží v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti, ak sa tento postup používal pred 1. marcom 1986.

2.  Určité tradične používané názvy predstavujú označenia pôvodu, ak:
2.  Určité tradične používané názvy predstavujú označenia pôvodu, ak:
a) označujú víno;
a) označujú víno;
b) odkazujú na zemepisný názov;
b) odkazujú na zemepisný názov;
c) spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a) bodoch i) až iv) a
c) spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a) bodoch i) až iv) a
d) prejdú postupom udeľovania ochrany označeniam pôvodu a zemepisným označeniam, ktorý sa ustanovuje v tomto pododdiele.
d) prejdú postupom udeľovania ochrany označeniam pôvodu a zemepisným označeniam, ktorý sa ustanovuje v tomto pododdiele.
3.  Označenia pôvodu a zemepisné označenia vrátane označení, ktoré sa vzťahujú na zemepisné oblasti v tretích krajinách, sú v rámci Únie oprávnené na ochranu v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto pododdiele.
3.  Označenia pôvodu a zemepisné označenia vrátane označení, ktoré sa vzťahujú na zemepisné oblasti v tretích krajinách, sú v rámci Únie oprávnené na ochranu v súlade s pravidlami ustanovenými v tomto pododdiele.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 71
Článok 71

Článok 71

Žiadosti o ochranu

Žiadosti o ochranu

1.  Súčasťou žiadostí o ochranu názvov ako označení pôvodu alebo zemepisných označení sú technické podklady, ktoré obsahujú:
1.  Súčasťou žiadostí o ochranu názvov ako označení pôvodu alebo zemepisných označení sú technické podklady, ktoré obsahujú:
a) názov, ktorý sa má chrániť;
a) názov, ktorý sa má chrániť;
b) meno a adresu žiadateľa;
b) meno a adresu žiadateľa;
c) špecifikáciu výrobku podľa odseku 2 a
c) špecifikáciu výrobku podľa odseku 2 a
d) jednotný dokument so zhrnutím špecifikácie výrobku uvedenej v odseku 2.
d) jednotný dokument so zhrnutím špecifikácie výrobku uvedenej v odseku 2.
2.  Špecifikáciou výrobku sa zainteresovaným stranám umožňuje, aby preverili príslušné podmienky výroby výrobku s označením pôvodu alebo zemepisným označením.
2.  Špecifikáciou výrobku sa zainteresovaným stranám umožňuje, aby preverili príslušné podmienky výroby výrobku s označením pôvodu alebo zemepisným označením.
Takáto špecifikácia výrobku obsahuje aspoň tieto údaje:

a) názov, ktorý sa má chrániť;
b) opis vína (vín), najmä:
i) v prípade vín s označením pôvodu ich hlavné analytické a organoleptické vlastnosti;
ii) v prípade vín so zemepisným označením ich hlavné analytické vlastnosti, ako aj hodnotenie alebo uvedenie ich organoleptických vlastností;
c) v príslušných prípadoch osobitné enologické postupy používané na výrobu vína (vín), ako aj príslušné obmedzenia pri výrobe vína (vín);
d) vymedzenie príslušnej zemepisnej oblasti;
e) najvyšší výnos na hektár;
f) označenie muštovej odrody alebo muštových odrôd, z ktorých sa víno (vína) vyrába (vyrábajú);
g) údaje potvrdzujúce splnenie požiadaviek uvedených v článku 70 ods. 1 písm. a) alebo v príslušných prípadoch v článku 70 ods. 1 písm. a) bode i);
h) všetky platné požiadavky týkajúce sa výroby výrobku s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením stanovené právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo ak tak stanovia členské štáty, organizáciou, ktorá spravuje chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie;
i) názov a adresu orgánov alebo úradov, ktoré overujú dodržiavanie ustanovení o špecifikácii výrobku, a ich konkrétne úlohy.
Požiadavky uvedené v druhom pododseku písm. h) sú objektívne, nediskriminačné a v súlade s právnymi predpismi Únie.

3.  Ak sa žiadosť o ochranu týka zemepisnej oblasti v tretej krajine, obsahuje okrem prvkov ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj dôkaz o tom, že príslušný názov je chránený v krajine jeho pôvodu.
3.  Ak sa žiadosť o ochranu týka zemepisnej oblasti v tretej krajine, obsahuje okrem prvkov ustanovených v odsekoch 1 a 2 aj dôkaz o tom, že príslušný názov je chránený v krajine jeho pôvodu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 73
Článok 73

Článok 73

Predbežné vnútroštátne konanie

Predbežné vnútroštátne konanie

1.  Žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia podľa článku 71 pre vína s pôvodom v Únii sú predmetom predbežného vnútroštátneho konania.
1.  Žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia podľa článku 71 pre vína s pôvodom v Únii sú predmetom predbežného vnútroštátneho konania.
1a.  Žiadosť o ochranu sa podáva v členskom štáte, z ktorého územia pochádza označenie pôvodu alebo zemepisné označenie.
Členský štát preskúma žiadosť o ochranu, aby overil, či spĺňa podmienky ustanovené v tomto pododdiele.

Členský štát zabezpečí primerané zverejnenie žiadosti na vnútroštátnej úrovni a stanoví lehotu v trvaní najmenej dvoch mesiacov odo dňa zverejnenia žiadosti, počas ktorej sa môžu podávať písomné námietky proti navrhovanej ochrane. Tieto námietky sa predkladajú v podobe riadne odôvodneného vyhlásenia a môže ich predložiť fyzická alebo právnická osoba s pobytom alebo so sídlom na území členského štátu, ktorá má na veci legitímny záujem.

2.  Ak členský štát usúdi, že označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nespĺňa požiadavky alebo nie je v súlade s právom Únie, žiadosť zamietne.
2.  Ak členský štát usúdi, že označenie pôvodu alebo zemepisné označenie nie je v súlade s podmienkami stanovenými v tomto pododdiele alebo s právom Únie, žiadosť zamietne.
3.  Ak členský štát usúdi, že požiadavky sú splnené, uskutoční vnútroštátne konanie, ktorým sa zaistí zodpovedajúce zverejnenie špecifikácie výrobku prinajmenšom na internete.
3.  Ak členský štát usúdi, že sú splnené podmienky stanovené v tomto pododdiele, potom:
a) zabezpečí aspoň na internete primerané zverejnenie špecifikácie výrobku podľa článku 71 ods. 1 písm. d);
b) predloží Komisii žiadosť o ochranu, ktorá obsahuje tieto informácie:
i) meno a adresu žiadateľa;
ii) jednotný dokument uvedený v článku 71 ods. 1 písm. d);
iii) vyhlásenie členského štátu, že sa domnieva, že žiadosť podaná žiadateľom spĺňa požadované podmienky; a
iv) odkaz na zverejnenie podľa písm. a).
Informácie uvedené v prvom pododseku písm. b) sa zasielajú v jednom z úradných jazykov Únie alebo sú doplnené o overený preklad do jedného z týchto jazykov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 79
Článok 79

Článok 79

Vzťah k ochranným známkam

Vzťah k ochranným známkam

1.  Ak sa označenie pôvodu alebo zemepisné označenie chráni podľa tohto nariadenia, zápis ochrannej známky, ktorej používanie je predmetom článku 80 ods. 2 a ktorá sa vzťahuje na výrobok, ktorý patrí do jednej z kategórií uvedených v prílohe VI časti II, do registra sa zamietne, ak sa žiadosť o zápis ochrannej známky do registra podá po dátume predloženia žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia Komisii a označenie pôvodu alebo zemepisné označenie je následne chránené.
1.  Zápis ochrannej známky, ktorá na základe tohto nariadenia obsahuje chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie alebo ktorá z takýchto označení pozostáva a ktorej používanie je predmetom článku 80 ods. 2 a ktorá sa vzťahuje na výrobok, ktorý patrí do jednej z kategórií uvedených v prílohe VI časti II, sa zamietne, ak sa žiadosť o zápis ochrannej známky do registra podá po dátume podania žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia Komisii a označenie pôvodu alebo zemepisné označenie je následne chránené.
Platnosť ochranných známok zapísaných do registra v rozpore s prvým pododsekom sa zruší.

Platnosť ochranných známok zapísaných do registra v rozpore s prvým pododsekom sa zruší.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 78 ods. 2, ochranná známka, ktorej používanie je predmetom článku 80 ods. 2 a o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zapísaná do registra alebo zaužívaná, ak je táto možnosť ustanovená v príslušných právnych predpisoch, na území Únie pred dňom, ku ktorému bola Komisii predložená žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, sa môže naďalej používať a obnovovať bez ohľadu na ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pod podmienkou, že neexistujú žiadne dôvody odvolať platnosť danej ochrannej známky alebo ju zrušiť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok alebo nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva.
2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 78 ods. 2, ochranná známka, ktorej používanie je predmetom článku 80 ods. 2 a o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zapísaná do registra alebo zaužívaná v dobrej viere, ak je táto možnosť ustanovená v príslušných právnych predpisoch, na území Únie buď pred dňom nadobudnutia ochrany označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v krajine pôvodu alebo pred 1. januárom 1996, sa môže naďalej používať a obnovovať bez ohľadu na ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia pod podmienkou, že neexistujú žiadne dôvody odvolať platnosť danej ochrannej známky alebo ju zrušiť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok alebo nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva.
V takých prípadoch sa používanie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia povolí súčasne s príslušnými ochrannými známkami.

V takých prípadoch sa používanie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia povolí súčasne s príslušnými ochrannými známkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 82
Článok 82

Článok 82

Zmeny a doplnenia špecifikácií výrobkov

Zmeny a doplnenia špecifikácií výrobkov

1.  Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v článku 86 ods. 4 písm. b), môže požiadať o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie výrobku týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, a to najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-technických poznatkov alebo opätovne vymedziť príslušnú zemepisnú oblasť. V žiadosti opíše a zdôvodní požadované zmeny a doplnenia.
1.  Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v článku 72, môže požiadať o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie výrobku týkajúcej sa chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia, a to najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedecko-technických poznatkov alebo opätovne vymedziť zemepisnú oblasť uvedenú v článku 71 ods. 2 druhý pododsek písm. d). V žiadosti opíše požadované zmeny a doplnenia a uvedie ich dôvody.
Odchylne od odseku 1 môžu príslušné členské štáty alebo tretie krajiny alebo ich príslušné orgány požiadať o schválenie zmeny a doplnenia špecifikácie výrobku, pokiaľ ide o existujúce chránené názvy vín podľa článku 84 ods. 1.

1a.  Ak navrhovaná zmena a doplnenie zahŕňa jednu alebo viacero zmien a doplnení jednotného dokumentu uvedeného v článku 71 ods. 1 písm. d), na žiadosť o zmenu a doplnenie sa mutatis mutandis uplatňujú články 73 až 76. Ak je však navrhovaná zmena a doplnenie len menej významná, Komisia prijme vykonávacie akty, spolu s rozhodnutím o tom, či schváli žiadosť bez toho, aby dodržala postup stanovený v článku 74 ods. 2 a článku 75, a v prípade schválenia zverejní prvky uvedené v článku 74 ods. 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.
1b.  Ak navrhovaná zmena a doplnenie nezahŕňa zmeny jednotného dokumentu, uplatňujú sa tieto pravidlá:
a) ak sa príslušná zemepisná oblasť nachádza v danom členskom štáte, o zmene a doplnení rozhodne tento členský štát a v prípade schválenia zverejní zmenenú a doplnenú špecifikáciu výrobku a informuje Komisiu o schválených zmenách a doplneniach a dôvodoch na ne;
b) ak sa príslušná zemepisná oblasť nachádza v tretej krajine, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne, či navrhovanú zmenu a doplnenie schváli. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 84
Článok 84

Článok 84

Existujúce chránené názvy vín

Existujúce chránené názvy vín

1.  Názvy vín, ktoré sú chránené v súlade s článkami 51 a 54 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 a článkom 28 nariadenia Komisie (ES) č. 753/2002, sú automaticky chránené podľa tohto nariadenia. Komisia ich zapíše do registra ustanoveného v článku 81 tohto nariadenia.
1.  Názvy vín uvedené v článkoch 51 a 54 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 a článku 28 nariadenia Komisie (ES) č. 753/2002, sú automaticky chránené podľa tohto nariadenia. Komisia ich zapíše do registra ustanoveného v článku 81 tohto nariadenia.
2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vykoná príslušný formálny úkon, ktorým z registra ustanoveného v článku 81 odstráni názvy vín, na ktoré sa uplatňuje článok 191 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. [KOM(2010)799].
2.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa z registra ustanoveného v článku 81 odstránia názvy vín, na ktoré sa uplatňuje článok 118s ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.
3.  Článok 83 sa neuplatňuje na existujúce chránené názvy vín uvedené v odseku 1 tohto článku.
3.  Článok 83 sa neuplatňuje na existujúce chránené názvy vín uvedené v odseku 1 tohto článku.
Komisia môže do 31. decembra 2014 z vlastného podnetu prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o zrušení ochrany existujúcich chránených názvov vín uvedených v odseku 1 tohto článku, ak nespĺňajú podmienky ustanovené v článku 70.

Komisia môže do 31. decembra 2014 z vlastného podnetu prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o zrušení ochrany existujúcich chránených názvov vín uvedených v odseku 1 tohto článku, ak nespĺňajú podmienky ustanovené v článku 70.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 162 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 162 ods. 2.

4.  V prípade Chorvátska sú názvy vín uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie chránené podľa tohto nariadenia pod podmienkou priaznivého výsledku námietkového konania. Komisia ich zapíše do registra ustanoveného v článku 81.
4.  V prípade Chorvátska sú názvy vín uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie chránené podľa tohto nariadenia pod podmienkou priaznivého výsledku námietkového konania. Komisia ich zapíše do registra ustanoveného v článku 81.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 86
Článok 86

Článok 86

Delegované právomoci

Delegované právomoci

1.  Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 160, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.
1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 160 prijať delegované akty, aby ustanovila opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.
2.  Vzhľadom na osobitosti výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať:
2.  Vzhľadom na osobitosti výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať:
a) zásady vymedzovania príslušnej zemepisnej oblasti a
a) dodatočné podrobnosti týkajúce sa vymedzovania príslušnej zemepisnej oblasti a
b) vymedzenia pojmov,obmedzení a odchýlok týkajúcich sa výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
b) obmedzeniaodchýlky týkajúce sa výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
3.  Vzhľadom na potrebu zaistiť kvalitu a vysledovateľnosť výrobkov môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov ustanoviť podmienky, za ktorých sa do špecifikácií výrobkov môžu zahrnúť dodatočné požiadavky.
3.  Vzhľadom na potrebu zaistiť kvalitu a vysledovateľnosť výrobkov môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov ustanoviť podmienky, za ktorých sa do špecifikácií výrobkov môžu zahrnúť dodatočné požiadavky.
4.  Vzhľadom na potrebu zaistiť oprávnené nároky a záujmy výrobcov alebo hospodárskych subjektov môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
4.  Vzhľadom na potrebu zaistiť oprávnené nároky a záujmy výrobcov alebo hospodárskych subjektov môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať pravidlá týkajúce sa:
a) prvkov špecifikácie výrobku;
b) typu žiadateľa, ktorý môže žiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia;
b) typu žiadateľa, ktorý môže žiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia;
c) podmienok, ktoré treba dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, predbežného vnútroštátneho konania, preskúmania zo strany Komisie, námietkového konania a postupov pri zmene a doplnení, zrušenia a premeny chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení;
c) podmienok, ktoré treba dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, preskúmania zo strany Komisie, námietkového konania a postupov pri zmene a doplnení, zrušenia a premeny chránených označení pôvodu alebo chránených zemepisných označení;
d) uplatniteľných podmienok na cezhraničné žiadosti;
d) uplatniteľných podmienok na cezhraničné žiadosti;
e) podmienok na žiadosti týkajúce sa zemepisných oblastí v tretej krajine;
e) podmienok na žiadosti týkajúce sa zemepisných oblastí v tretej krajine;
f) dátumu, od ktorého sa ochrana alebo zmena a doplnenie ochrany uplatňujú;
f) dátumu, od ktorého sa ochrana alebo zmena a doplnenie ochrany uplatňujú;
g) podmienok súvisiacich so zmenami a doplneniami špecifikácií výrobkov.
g) podmienok súvisiacich so zmenami a doplneniami špecifikácií výrobkov a podmienok, podľa ktorých sa zmeny a doplnenia majú považovať za menej významné v zmysle článku 82 ods. 1a.
5.  Vzhľadom na potrebu zaistiť primeranú ochranu môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať obmedzenia týkajúce sa chráneného názvu.
5.  Vzhľadom na potrebu zaistiť primeranú ochranu môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať obmedzenia týkajúce sa chráneného názvu.
6.  Vzhľadom na potrebu zaistiť, aby uplatňovaním tohto pododdielu neboli dotknuté hospodárske subjekty ani príslušné orgány, pokiaľ ide o názvy vín, ktorým sa poskytla ochrana pred 1. augustom 2009 alebo na ktorých ochranu bola podaná žiadosť pred uvedeným dátumom, môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijať prechodné ustanovenia týkajúce sa:
a) názvov vín, ktoré členské štáty uznávali ako označenia pôvodu alebo zemepisné označenia k 1. augustu 2009, a názvov vín, na ktorých ochranu bola podaná žiadosť pred uvedeným dátumom;
b) predbežného vnútroštátneho konania;
c) vín umiestnených na trh alebo označených pred určitým dátumom a