Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2295(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0201/2013

Indgivne tekster :

A7-0201/2013

Forhandlinger :

PV 01/07/2013 - 23
CRE 01/07/2013 - 23

Afstemninger :

PV 02/07/2013 - 9.15

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0302

Vedtagne tekster
PDF 149kWORD 32k
Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg
Bioøkonomi i Europa
P7_TA(2013)0302A7-0201/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 2. juli 2013 om nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa (2012/2295(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa« (COM(2012)0060),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Europa 2020 – En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (COM(2010)2020),

–  der henviser til sin beslutning af 24. maj 2012 om et ressourceeffektivt Europa(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om imødegåelse af udfordringerne på råvaremarkederne og med hensyn til råstoffer (COM(2011)0025) og til sin beslutning af 13. september 2011 om denne meddelelse(2),

–  der henviser til Rådets konklusioner under det britiske formandskab i 2005 (»Den videnbaserede bioøkonomi i Europa«), det tyske i 2007 (»På vej mod den videnbaserede bioøkonomi«) og det belgiske i 2010 (»Den videnbaserede bioøkonomi i Europa: resultater og udfordringer«),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkningen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelserne fra Udviklingsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Regionaludviklingsudvalget (A7-0201/2013),

A.  der henviser til, at verdensbefolkningen forventes at stige fra 7 milliarder mennesker til over 9 milliarder frem til 2050, hvilket vil resultere i en stigning på anslået 70 % i fødevareefterspørgslen;

B.  der henviser til, at knapheden af naturressourcer på verdensplan, det stigende pres på vedvarende råstoffer og klimaændringernes globale virkninger nødvendiggør en effektiv udnyttelse af ressourcer;

C.  der henviser til, at en langsigtet, nyskabende og effektiv tilgang ikke blot vil sikre en større bæredygtighed, men også vil fremme udviklingen i landområder og regioner, medføre en potentiel sænkning af udledningen af drivhusgasser, mere bæredygtighed i produktionscyklussen og spredning af industriel innovation i hele værdikæden;

D.  der henviser til, at overgangen til en bæredygtig økonomi vil styrke den europæiske industris og landbrugssektorens konkurrenceevne og fremme den økonomiske vækst, hvilket vil føre til en betydelig stigning i beskæftigelsen i Europa;

E.  der henviser til, at en vellykket bioøkonomi for Europa afhænger af tilgængeligheden af bæredygtigt forvaltede fødevarer fra bæredygtige kilder (fra landbrug, skovbrug og bionedbrydeligt affald);

F.  der henviser til, at EU's bioøkonomi allerede har en omsætning på næsten 2 trillioner EUR, og at der forventes en betydelig vækst fra bæredygtig primærproduktion, forarbejdning af fødevarer, industriel bioteknologi og bioraffinaderier;

Generelle bemærkninger

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse »Nye veje til bæredygtig vækst: Bioøkonomi i Europa« og den heri indeholdte handlingsplan for gennemførelse af bioøkonomistrategien;

2.  mener, at bioøkonomien gør det muligt at producere industri- og forbrugsvarer til lavere pris, fordi der anvendes mindre energi og skabes mindre miljøforurening;

3.  deler den opfattelse, at overgangen til en intelligent, bæredygtig og inklusiv bioøkonomi ikke kun bør baseres på produktionen af vedvarende naturressourcer med lav indvirkning på miljøet, men også på en miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig udnyttelse af disse, som opretholder anvendelsen af biotiske ressourcer inden for rammerne af fornyelsen af økosystemer;

4.  understreger, at der er behov for øjeblikkelig handling for at støtte innovation og investeringer i nye teknikker og forretningsmodeller og for at skabe incitamenter, som på lang sigt vil være til gavn for økonomien; fremhæver, at den private sektor spiller en central rolle med hensyn til at skabe bæredygtig økonomisk vækst;

5.  er af den opfattelse, at bioøkonomien er en forudsætning for opnåelsen af Europa 2020-strategiens målsætninger, særligt i forbindelse med initiativerne »Innovation i EU« og »Et ressourceeffektivt Europa«;

6.  glæder sig over Kommissionens støtte til en radikal ændring af EU's tilgang til produktion, forbrug, forarbejdning, lagring, genanvendelse og bortskaffelse af biologiske ressourcer;

7.  påpeger, at 22 millioner mennesker allerede er beskæftiget inden for bioøkonomien, der tegner sig for 9 % af den samlede beskæftigelse i EU, og at den har mulighed for at beskæftige yderligere millioner;

8.  støtter Kommissionens forslag om at skabe en taskforce og en køreplan for bioindustrien, hvori de vedvarende ressourcers og bioteknologiens bidrag til den bæredygtige udvikling fremhæves, og regioner og aktører tilskyndes til at udvikle ny innovation til bioøkonomisektoren;

9.  opfordrer medlemsstaterne til at udvikle nationale og regionale bioøkonomiske handlingsplaner og anmoder Kommissionen om at fremlægge en halvårlig rapport for Parlamentet om gennemførelsen af en bioøkonomi;

10.  understreger, at EU er en global leder på forskellige områder inden for biovidenskab og bioteknologier; er af den opfattelse, at overgangen til bioøkonomi vil øge de europæiske fremskridt inden for en lavemissionsøkonomi, innovation og konkurrencedygtighed og styrke Europas rolle på internationalt plan;

11.  fremhæver betydningen af og det enorme potentiale i ressource- og energieffektivitet; understreger behovet for at »producere mere ved hjælp af mindre«, så bioøkonomien bliver ved med at være bæredygtig;

12.  mener, at en bioøkonomi for Europa ikke blot bør erstatte den aktuelle økonomi baseret på fossile brændstoffer eller forny de aktuelle fråsende adfærds- eller forbrugsmønstre, men også bør udvikle sig til en mere effektiv og bæredygtig model, som tager hensyn til socialt og miljømæssigt ansvar i alle bioøkonomibaserede værdikæder;

13.  glæder sig over den igangværende revision af Unionens biobrændstoflovgivning med det sigte at afbøde de negative virkninger af indirekte ændringer i arealanvendelsen (ILUC) og fremme markedet for og udviklingen af mere avancerede biobrændstoffer, der skulle gøre det muligt i højere grad at gøre brug af non-food-råstoffer såsom affald, restprodukter samt lignocellulosisk og cellulosisk biomasse;

14.  minder om, at ILUC-faktorer for biobrændstoffer og flydende biobrændstoffer såvel som bindende bæredygtighedskriterier for anvendelsen af fast og luftformig biomasse bør medtages i direktivet om vedvarende energi og i direktivet om brændstofkvalitet; opfordrer Kommissionen til at forelægge et rammedirektiv om biomasse, der omfatter alle typer biomasseanvendelse (energi, brændstoffer, materialer og kemiske stoffer), og som opstiller et biomassehierarki;

Investering i forskning, innovation og kompetencer

15.  tilskynder Kommissionen til at fortsætte sin indsats for at samordne forskning og udvikling på tværs af medlemsstaterne og de forskellige sektorer, og fremhæver særligt behovet for forskning i vurdering af bæredygtighedsgrænserne for biotiske ressourcer under hensyntagen til økosystemets funktioner og de naturlige fødevarekæder såvel som efterspørgslen på fødevarer til mennesker;

16.  opfordrer til mere detaljeret forskning for at fastslå, hvilke samfunds- og miljømæssige muligheder – og potentielle omkostninger – bioøkonomien indebærer, i betragtning af de mange forskellige potentielle konsekvenser og muligvis forkerte metoder til udnyttelse af bioøkonomien, der gør sig gældende i udnyttelsen af knappe naturressourcer, risikoen for at skade miljøet og tab af biodiversitet og mulighederne for bevarelse;

17.  tilslutter sig oprettelsen af et bioøkonomipanel af eksperter, der skal bistå med at udbygge synergierne og sammenhængen mellem politikker og initiativer, og et observationsorgan for bioøkonomien, i den hensigt at fremme gensidig læring ved at sørge for løbende udveksling af viden og oplysninger mellem forskningsinstitutter, virksomheder, institutioner, universiteter, regionale aktører, landbrugere og borgere i landdistrikter, og til at fremskynde udviklingen af retlige rammer til at øge og lette forskningen, anvendelsen heraf og den kommercielle brug af opfindelser;

18.  minder om betydningen af anvendelsen af forsigtighedsprincippet i brugen af bioteknologier, især inden for områderne genetisk modificerede organismer og syntetisk biologi;

19.  mener, at der bør oprettes tværfaglige og tværsektorielle oplysnings- og uddannelsesprogrammer for at gøre forskningsresultater tilgængelige for interessehaverne, herunder forbrugerne, og skabe mulighed for at øge oplysningsniveauet og engagementet;

20.  opfordrer til at fjerne de eksisterende hindringer for innovation i værdikæden, især via hurtige og videnskabeligt baserede EU-godkendelsesprocedurer for bioteknologiske produkter og en meget hurtigere adgang til markedet;

21.  anmoder Kommissionen om at foreslå bredt regionsdækkende konkrete foranstaltninger, der fremmer produktion og forbrug af produkter fra bioøkonomien på regionalt plan;

22.  understreger, at bioøkonomien forudsætter nye færdigheder, ny viden og nye fagområder, som skal udvikles yderligere og/eller integreres for at håndtere de bioøkonomi-relaterede samfundsændringer, fremme konkurrenceevnen, væksten og jobskabelsen, opfylde erhvervslivets behov og sikre en bedre overensstemmelse mellem færdigheder og jobs;

23.  understreger, at bioøkonomien kræver et højt kompetenceniveau og kvalificerede arbejdstagere; minder om, at det er nødvendigt at sørge for erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser i EU's regioner under hensyntagen til regionernes specifikke karakteristika; bemærker, at bredtfavnende uddannelsessystemer i regionerne også fostrer virksomhedsudvidelse;

24.  glæder sig over det budget på 4,5 mio. EUR, som Kommissionen har foreslået under rammeprogrammet for forskning (horisont 2020), og håber, at dette budget vil blive gjort tilgængeligt for alle sektorer og instrumenter inden for bioøkonomien og til gavn for yderligere afpudsning af innovationer, herunder forskning i økosystemets grænser, genanvendelse og genbrug af biostoffer;

25.  mener, at bioraffinaderier baseret på lokale bæredygtige biomaterialer, der ikke fortrænger føde eller andre, mere værdifulde anvendelser, er af essentiel betydning for en vellykket omstilling af nedlagte anlæg og genopretning af kriseramte områder ved hjælp af innovative processer og investeringer hen imod en kredsløbsøkonomi, og håber, at denne rolle fortsat vil nyde fremme;

26.  understreger, at der er brug for tilstrækkelige mængder bæredygtige råstoffer for at opnå en vellykket drift af bioraffinaderier i Europa; påpeger, at dette også vil kræve forbedring af infrastrukturer til opbevaring og transport samt udvikling af den nødvendige logistik;

27.  påpeger, at der kun er et begrænset antal demonstrationsanlæg i Europa, og at der er brug for øgede investeringer for at bevare de europæiske industriers førende rolle i bioraffinaderisektoren; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til støtte pilotprojekter og demonstrationsaktiviteter for at målrette produkter og processer mod det mere købedygtige marked;

28.  indskærper, at bioøkonomipolitikker skal være bedre udformet til at sikre en kaskadeanvendelse af biomasse; opfordrer i denne henseende til, at der udarbejdes et retligt instrument, der kan bane vejen for en mere effektiv og bæredygtig anvendelse af denne værdifulde ressource; understreger, at et sådant element skal fastslå princippet om kaskadeanvendelse inden for »biomassepyramiden«, under hensyntagen til dets forskellige segmenter og idet den styrker dets øverste niveauer; påpeger, at en sådan tilgang vil munde ud i en hierarkisk, intelligent og effektiv anvendelse af biomasse, i merværdiskabende anvendelsesmuligheder og i støtteforanstaltninger såsom samordning af forskning langs hele værdikæden;

Styrket samspil mellem politikker og mere inddragelse af berørte parter

29.  anser det for nødvendigt at sikre en integreret, sammenhængende, tværsektoriel og tværfaglig tilgang til bioøkonomi og opfordrer til harmonisering af de forskellige berørte EU-politikker og tilhørende vejledende principper – f.eks. forsigtighedsprincippet – inden for de forskellige sektorer (køreplanen for ressourceeffektivitet, Innovation i EU, råstofinitiativet, Horisont 2020, miljøhandlingsprogrammet 2020, Samhørighedspolitikken, den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik, direktivet om vedvarende energi, vandramme-, affalds- og emballagedirektiverne, samt specifikke foranstaltninger for bioaffald); anser det endvidere for nødvendigt at skabe et ensartet, langsigtet og stabilt reguleringsmæssigt klima på både EU- og medlemsstatsplan med det formål at fremme og øge investeringerne til fordel for bioøkonomien i EU;

30.  opfordrer Kommissionen til at fastsætte bestemmelser for finansielle instrumenter til støtte for prækommercielle investeringer, omsætte forskningsresultater til kommerciel succes og sætte innovative virksomheder, især SMV'er, i stand til at drage nytte af finansielle og andre støtteinstrumenter, der tilskynder til udvikling af bioøkonomien, eksempelvis gennem anvendelse af regional- og strukturfondene og Den Europæiske Investeringsbanks risikodelingsfaciliteter, gennem øget sammenhæng mellem forskellige EU-forsknings- og innovationsfonde og gennem etablering af en kvikskranke for information om initiativer vedrørende den biobaserede økonomi, i den hensigt at opnå den størst mulige effekt; erkender, at der består vanskeligheder og finansielle risici i forbindelse med kommercialiseringen og markedsføringen af bioøkonomi-opfindelser;

31.  opfordrer til udvikling af den industrielle infrastruktur og optimerede forsyningskæder for biobaserede produkter i landdistrikter og kystområder med henblik på at skabe nye arbejdspladser inden for landbrug, skovbrug og akvakultur; opfordrer til, at der afsættes EU-bevillinger til udvikling af landdistrikter til dette formål og til, at dette gøres på en sådan måde, at skaden på miljøet og tab af biodiversitet begrænses i stedet for at blive øget;

32.  opfordrer til målrettede og konkrete foranstaltninger til forenkling og fremskyndelse af de bureaukratiske godkendelsesprocedurer, der komplicerer udviklingen af bioraffinaderier og som må formodes at skabe incitament til, at innovativ, topmoderne teknologi føres væk fra EU;

33.  bifalder anvendelsen af formlen offentlig-private partnerskaber, idet der drages behørige lektier af de problemer, der opstod i forbindelse med tidligere anvendelse af samme formel inden for andre sektorer; opfordrer Kommissionen til at afsætte tilstrækkelige ressourcer til udvikling af og vækst inden for sådanne partnerskaber ud fra den overbevisning, at dette er en nøglemetode til at muliggøre skabelsen af nye værdikæder, forbedre eksisterende kæder og lette investeringerne i teknologier og prototyper, hvormed forskningsresultater kan overføres til markedet;

34.  er enig i, at det er nødvendigt med en indsats på flere niveauer, og opfordrer til et større fokus på bioøkonomiens regionale og lokale dimension og til bottom-up-initiativer; bifalder oprettelsen af regionale, nationale og europæiske bioøkonomi-platforme, der gør det muligt at måle fremskridt inden for sektoren og muliggøre udveksling af knowhow og bedste praksis i den hensigt at sikre, at bioøkonomien udvikler sig jævnt i hele EU; opfordrer Kommissionen til at inddrage eksperter inden for sektoren og alle de berørte fagområder, såvel som forbruger- og borgerrepræsentanter; gør opmærksom på, at de regionale økonomier indtager en central rolle i opbygningen af en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst;

35.  mener, at bottom-up-initiativer er vigtige for skabelsen af et biobaseret samfund, og at en erhvervs- og efterspørgselsbaseret tilgang i kombination med en regeringsdrevet tilgang er afgørende; finder, at der bør skabes tilstrækkelige muligheder for regionale initiativer; opfordrer Kommissionen til at støtte sådanne netværk og klynger med sigte på at fremme erfaringsudveksling;

Udbygning af markederne og konkurrenceevnen

36.  opfordrer Kommissionen til at fokusere den finansielle støtte på innovation i tråd med prioriteterne under Innovation i EU, herunder Horisont 2020, og derved stimulere forskningsresultater til at blive forberedt til markedsføring og således slå bro over den »dødens dal«, som kendetegner forskningen i EU;

37.  mener, at der findes en række udmærkede instrumenter (offentligt udbud, standardisering, skatteincitamenter, certificeringssystemer og særlige mærkningsordninger), der kan sikre en tilstrækkelig forsyning af bæredygtige biobaserede højkvalitetsprodukter og ressourceeffektive produktionssystemer; mener, at en reform af den aktuelle lovgivning er påkrævet; opfordrer Kommissionen til at udvikle bæredygtighedskriterier for anvendelsen af biomasse, som de markedsskabende redskaber også skal være baserede på;

38.  understreger, at en biobaseret økonomi, der bygger på udnyttelse af biologiske ressourcer i stedet for fossile energikilder, skal være styret af velfunderede politiske rammer, som tager hensyn til ikke blot økonomisk holdbarhed, men ligeledes sociale og økologiske bæredygtighedsfaktorer;

39.  mener, at det er af afgørende betydning at inddrage forbrugerne og oplyse dem om udvalget af biobaserede produkter og ydelser; opfordrer i denne sammenhæng til en standardisering af sådanne produkter baseret på tilstrækkelige bæredygtighedskriterier i EU, hvilket vil fungere som et redskab til at fremme et lukrativt europæisk marked for disse produkter;

40.  mener, at levetiden af det biobaserede produkt ikke kan forkortes kunstigt; produktet bør fremstilles, så det får den længst mulige levetid;

41.  understreger, at bioøkonomien vil yde et væsentligt bidrag til udviklingen af landdistrikter og kystområder; er af den opfattelse, at synergi og tæt samarbejde i værdikæden, herunder med lokale producenter af landbrugs- og skovbrugsråvarer og bioraffinaderier, kan bidrage til at forbedre disse områders konkurrenceevne og øge deres økonomiske formåen; understreger behovet for at udarbejde en langsigtet bioøkonomi-strategi under behørig hensyntagen til behovet for at garantere fødevaresikkerheden;

42.  kræver, at de biologiske og bioteknologiske processer, der udvikles, skal kunne anvendes i biobaserede, vedvarende ressourcer, der udvindes fra affald og non-food-afgrøder, og også kan indgå som komponenter i eksisterende landbrugs- og skovbrugsbaserede virksomheder;

43.  fastholder, at et af bioøkonomiens styrende principper er at fremme ressourceeffektiviteten og mindske afhængigheden af importerede råvarer, importeret energi og ikke-vedvarende naturressourcer; understreger betydningen af skovsektoren og andre biobaserede sektorer og fremhæver, at CO2-neutrale, vedvarende naturressourcer og råvarer, såsom træ og træfibre, kan erstatte fossile og ikke-vedvarende råstoffer; minder om, at den bioøkonomiske industri frembringer mange højt forædlede produkter, såsom kemikalier, lægemidler, plast og andre nye innovative materialer, og at den skaber arbejdspladser; fremhæver potentialet af bioteknologier baseret på havressourcer;

44.  opfordrer Kommissionen til at fremme foranstaltninger til at forøge råmateriale-potentialet på bæredygtig vis, mobilisere disse råmaterialer bedre, indsamle bionedbrydeligt affald – idet der undgås omfattende transportering – og drage omsorg for, at biomasseanvendelsen bliver inden for de økologiske grænser og ikke reducerer kulstofdrænfunktionen; anser det i denne forbindelse for presserende, at der opstilles bæredygtighedskriterier for biomasseanvendelse til energi med henblik på at sikre tilgængeligheden af biomasse til mere ressourceeffektive formål, og dermed forebygge incitamenter til, at omdannelsen af biomasse til energi skaber markedsforvridninger og reducerer stoffets tilgængelighed for producenterne;

45.  anser det for vigtigt at satse på bioøkonomiens produktionskæder for at sikre råvarernes tilgængelighed; understreger, at bioøkonomiske strategier ikke blot bør fremme en mere effektiv anvendelse af husholdningsaffald og kommunalt affald, men også udnyttelse af land- og skovbrugets bi- og restprodukter; efterlyser bedre og muliggørende lovgivning, som skaber juridisk sikkerhed og stærk støtte til en bæredygtig anvendelse af bioøkonomiens ressourcer og udnyttelsen af råvarer, og at politikken på enhver måde er baseret på en fleksibel, langsigtet strategi, der fremmer investeringer;

46.  er af den opfattelse, at bioøkonomien, i overensstemmelse med den nye EU-industripolitiske strategi, vil kunne bidrage betydeligt til at bekæmpe den afindustrialiseringsproces, som Europa for tiden lider under, og kan bidrage til at vende udviklingen ved hjælp af nye strategier til at stimulere markedet og øge det regionale systems konkurrenceevne;

47.  opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at definere miljøskadelig støtte som »resultatet af en statslig foranstaltning, der giver forbrugere eller producenter en fordel, hvorved de kan supplere deres indkomst eller mindske deres omkostninger, men som virker diskriminerende over for forsvarlig miljøvenlig praksis«(3); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til, på grundlag af denne definition, hurtigst muligt og senest i 2014 at vedtage konkrete planer for en gradvis udfasning af alle miljøskadelige støtteordninger før 2020, herunder støtteordninger som skaber incitamenter til en ineffektiv udnyttelse af vedvarende ressourcer og tilskud til fossile brændstoffer, samt til at aflægge rapport om de gjorte fremskridt via de nationale reformprogrammer; er i denne forbindelse bekymret for, at støtte til brug af biomaterialer til energi allerede underminerer målene for ressourceeffektivitet;

48.  bemærker med foruroligelse, at den stigende efterspørgsel på biomasse, navnlig træ, kan udløse udbredt skovrydning i udviklingslande, hvor der ikke er taget højde for drivhusgasemissioner under Kyoto-protokollen; gør opmærksom på, at selv om dette kan indvirke på jordbundskvalitet, vandkredsløb og biodiversitet, så forøger det presset på globale aftaler såsom konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD) og FN's samarbejdsprogram om reduktion af drivhusgasemissioner fra skovrydning og skovødelæggelse i udviklingslandene (UN-REDD); frygter desuden i betragtning af de svage jordforvaltningssystemer i mange udviklingslande, at en stigende efterspørgsel efter træprodukter kan foranledige ulovlig skovhugst og som følge heraf svække frivillige partnerskabsaftaler under handlingsplanen om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT);

49.  understreger, at overgangen til en bioøkonomi vil bidrage til at fremme integrationen af Rio+20-topmødets resultater i EU's politikker; mener, at EU yderligere bør intensivere sit bidrag til initiativer, der letter overgangen mod en inklusiv grøn økonomi på internationalt plan;

50.  opfordrer EU til at blive et internationalt kraftcenter for forskning og innovation inden for forskning i bioøkonomi; mener, at nye produkter, metoder og tjenester baseret på vedvarende ressourcer vil kunne styrke de europæiske virksomheders konkurrenceevne og gøre det muligt for dem at indtage en international førerposition;

51.  mener, at det er afgørende at udarbejde internationale juridisk bindende bæredygtighedsstandarder for alle sektorer for biomasseanvendelse og bindende bæredygtige skovforvaltningskriterier; opfordrer indtrængende EU til at stræbe efter at vedtage multilaterale aftaler og yde tilknyttet institutionel og teknisk bistand, især til de mindst udviklede lande, med henblik på at sikre en bæredygtig anvendelse af biomasse;

52.  er af den opfattelse, at den model for bioøkonomi, der er udviklet inden for rammerne af denne strategi, vil kunne løse eventuelle problemer og på længere sigt føre til mere bæredygtige og effektive mønstre for produktion, forbrug, udvikling og livsstil, ved at genoplive væksten i EU som et resultat af en ny sammenhæng mellem økonomi, miljø og social kvalitet;

o
o   o

53.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0223.
(2) EUT C 51 E af 22.2.2013, s. 21.
(3)1 Tilpasset fra OECD (1998 og 2005) i IEEP et al. 2007. Se http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/index.htm

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik