Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 20k
Onsdag den 3. juli 2013 - Strasbourg
Valg af Den Europæiske Ombudsmand
P7_TA(2013)0303
Afgørelse
 Bilag

Europa-Parlamentets afgørelse af 3. juli 2013 om valg af Den Europæiske Ombudsmand

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 24 og artikel 228,

–  der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

–  der henviser til sin afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 204,

–  der henviser til indkaldelsen af ansøgninger(2),

–  der henviser til afstemningen under mødet den 3. juli 2013,

1.  vælger Emily O'Reilly til at udøve hvervet som europæisk ombudsmand fra den 1. oktober 2013 indtil udløbet af valgperioden;

2.  opfordrer Emily O'Reilly til at aflægge ed ved Domstolen;

3.  pålægger sin formand at sørge for, at den vedlagte afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende,

4.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen og Domstolen.

(1) EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15.
(2) EUT C 96 af 4.4.2013, s. 24.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 3. juli 2013

om valg af Den Europæiske Ombudsmand

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse 2013/377/EU, Euratom).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik