Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 268kWORD 20k
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Εκλογή Διαμεσολαβητή
P7_TA(2013)0303
Απόφαση
 Παράρτημα

Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013 για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 228,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, και ιδίως το άρθρο 106α,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του 94/262/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 204 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν(2),

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2013,

1.  εκλέγει την Emily O'REILLY για να αναλάβει τα καθήκοντα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2013 έως τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου·

2.  καλεί την Emily O'REILLY να ορκισθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να δημοσιεύσει τη συνημμένη απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

(1) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(2) ΕΕ C 96 της 4.4.2013, σ. 24.


ΠAΡAΡTHMA

AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

της 3ης Ιουλίου 2013

για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2013/377/EE, Ευρατόμ.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου