Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 21kWORD 19k
Woensdag 3 juli 2013 - Straatsburg
Verkiezing van de Ombudsman
P7_TA(2013)0303
Besluit
 Bijlage

Besluit van het Europees Parlement van 3 juli 2013 houdende verkiezing van de Europese Ombudsman

Het Europees Parlement,

–  gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 24, derde alinea, en artikel 228,

–  gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

–  gezien zijn Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van 9 maart 1994 inzake het Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt(1),

–  gezien artikel 204 van zijn Reglement,

–  gezien de oproep tot kandidaatstelling(2),

–  gezien zijn stemming van 3 juli 2013,

1.  verkiest Emily O'REILLY om de functie van Europese Ombudsman uit te oefenen vanaf 1 oktober 2013 tot het eind van de zittingsperiode;

2.  verzoekt Emily O'REILLY voor het Hof van Justitie de eed af te leggen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit als bijlage te publiceren in het Publicatieblad van de Europese Unie;

4.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en het Hof van Justitie.

(1) PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15.
(2) PB C 96 van 4.4.2013, blz. 24.


BIJLAGE

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 3 juli 2013

houdende verkiezing van de Europese Ombudsman

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de definitieve handeling: Besluit 2013/377/EU, Euratom.)

Juridische mededeling - Privacybeleid