Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 271kWORD 20k
Streda, 3. júla 2013 - Štrasburg
Voľba ombudsmana
P7_TA(2013)0303
Rozhodnutie
 Príloha

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 3. júla 2013 o voľbe Európskeho ombudsmana

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 24 tretí odsek a článok 228,

–  so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o predpisoch a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1),

–  so zreteľom na článok 204 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na výzvu na podávanie prihlášok(2),

–  so zreteľom na svoje hlasovanie 3. júla 2013,

1.  zvolil Emily O'Reillyovú do funkcie Európskeho ombudsmana od 1. októbra 2013 do konca volebného obdobia;

2.  vyzýva Emily O'Reillyovú, aby zložila prísahu pred Súdnym dvorom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe, uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade, Komisii a Súdnemu dvoru.

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) Ú. v. EÚ C 96, 4.4.2013, s. 24.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 3. júla 2013

o voľbe Európskeho ombudsmana

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, rozhodnutiu 2013/377/EÚ, Euratom.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia