Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2799(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0334/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 03/07/2013 - 6.2
CRE 03/07/2013 - 6.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0304

Vedtagne tekster
PDF 20kWORD 24k
Onsdag den 3. juli 2013 - Strasbourg
Politisk aftale om FFR
P7_TA(2013)0304RC-B7-0334/2013

Europa-Parlamentets beslutning af 3. juli 2013 om den politiske aftale om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (2012/2799(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 310, 311, 312 og 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 med henblik på at opnå et positivt resultat af proceduren for godkendelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1),

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2013 om Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar 2013 om den flerårige finansielle ramme(2),

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 8. februar 2013,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 28. juni 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

1.  glæder sig over den politiske aftale, der blev indgået den 27. juni 2013 på højeste politiske plan mellem Parlamentet, Rådets formandskab og Kommissionen om den flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-2020 efter lange og anstrengende forhandlinger; anerkender det irske formandskabs betydelige indsats for nå frem til denne aftale;

2.  understreger, at der - takket være Parlamentets vedholdenhed i forhandlingerne - for første gang er blevet vedtaget en række bestemmelser, som vil være medvirkende til at gøre den nye finansielle ramme operationel, ensartet, gennemsigtig og mere lydhør over for EU-borgernes behov; fremhæver navnlig de nye ordninger for revision af FFR, fleksibilitet, egne indtægter og enhed og gennemsigtighed i budgettet, som var de vigtigste prioriteter for Europa-Parlamentet i forhandlingerne;

3.  er klar til at sætte FFR og den nye interinstitutionelle aftale til afstemning i det tidlige efterår, så snart de nødvendige tekniske og juridiske betingelser for den endelige udformning af de relevante tekster er opfyldt, således at sidstnævnte afspejler den overordnede aftale, der er indgået mellem Rådet og Parlamentet;

4.  gentager dog sin holdning, som anført i sin ovennævnte beslutning af 13. marts 2013 om den flerårige finansielle ramme, at FFR-forordningen ikke kan godkendes, medmindre der gives absolut garanti for, at de udestående betalingsanmodninger for 2013 vil blive dækket fuldt ud; forventer derfor, at Rådet træffer en formel beslutning om forslag til ændringsbudget 2/2013 for et beløb på 7,3 mia. EUR senest ved Økofinrådets møde den 9. juli 2013; kræver, at Rådet overholder sit politiske tilsagn om omgående at vedtage endnu et ændringsbudget for at undgå en eventuel mangel på betalingsbevillinger, der kunne føre til et strukturelt underskud på EU-budgettet ved udgangen af 2013; fastslår, at Parlamentet ikke vil give sit samtykke til FFR-forordningen eller ikke vil vedtage budgettet for 2014, før det nye ændringsbudget, der dækker det resterende underskud som identificeret af Kommissionen, er blevet vedtaget af Rådet;

5.  understreger desuden, at FFR-forordningen ikke lovligt kan vedtages, medmindre der foreligger en politisk aftale om de relevante retsgrundlag, især på punkter der også er afspejlet i FFR-forordningen; giver udtryk for sin vilje til at afslutte forhandlingerne om retsgrundlaget for alle flerårige programmer så hurtigt som muligt og bekræfter sin tilslutning til princippet om, at »intet er aftalt, før alt er aftalt«; insisterer på, at der udvises fuld respekt for Parlamentets lovgivningsmæssige beføjelser, der er overdraget Parlamentet ved Lissabontraktaten, og opfordrer Rådet til at indgå reelle forhandlinger om alle såkaldte »FFR-relaterede« dele af retsgrundlagene; glæder sig over de politiske aftaler, der indtil videre er indgået om en række nye flerårige EU-programmer;

6.  anerkender den finanspolitiske konsolidering, som medlemsstaterne står over for; mener dog, at det samlede niveau for den næste FFR, som vedtaget af Det Europæiske Råd, ikke lever op til EU 's politiske mål og behovet for at sikre en vellykket gennemførelse af Europa 2020-strategien; er bekymret for, at dette niveau af ressourcer måske ikke vil være tilstrækkeligt til at udstyre EU med de nødvendige midler til, på en koordineret måde, at komme ud af den nuværende krise - og komme styrket ud; beklager, at medlemsstaterne fortsat undervurderer betydningen af EU-budgettet med hensyn til, og dets bidrag til, at styrke den økonomiske styring og den finanspolitiske samordning på tværs af EU; frygter desuden, at sådanne lave FFR-lofter i betydelig grad vil reducere ethvert råderum for Parlamentet i forbindelse med de årlige budgetprocedurer;

7.  understreger betydningen af en obligatorisk gennemgang og efterfølgende revision af den næste FFR ved udgangen af 2016, således at den næste Kommission og det næste Parlament får mulighed for at revurdere EU's politiske prioriteringer, tilpasse FFR til nye udfordringer og behov og til at tage fuldt hensyn af de seneste makroøkonomiske prognoser; insisterer på, at den obligatoriske revision, som Kommissionen gennemfører for både udgifts- og indtægtssiden af EU-budgettet, ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag til en revision af FFR-forordningen, som anført i Kommissionens erklæring knyttet til denne forordning; har til hensigt at gøre denne obligatoriske FFR-revision til et centralt krav i forbindelse med indsættelsen af den nye formand for Kommissionen;

8.  gentager, at den øgede fleksibilitet i FFR 2014-2020 er af afgørende betydning for at kunne gøre fuld brug af de respektive FFR-lofter for forpligtelser (960 mia. EUR) og betalinger (908,4 mia. EUR), som Det Europæiske Råd har pålagt; glæder sig derfor over Rådets godkendelse af to centrale forslag fremsat af Europa-Parlamentet, nemlig etableringen af en samlet margen for betalinger og en samlet margen for forpligtelser, hvilket vil gøre det muligt automatisk at fremføre uudnyttede bevillinger fra et regnskabsår til det næste; beklager imidlertid de begrænsninger, som Rådet har pålagt (med hensyn til tid eller beløb), der kan hindre den fulde udnyttelse af disse instrumenter; mener, at en forbedring af disse mekanismer bør være en integreret del af den revision af FFR, der på grundlag af forslag fra Kommissionen skal gennemføres efter valget;

9.  understreger, at de nye fleksibilitetsregler vedrørende forpligtelserne i løbet af FFR 2014-2020 bør medføre supplerende bevillinger til programmer, der er knyttet til vækst og beskæftigelse, og især ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, for at sikre en kontinuerlig finansiering og gøre bedst og mest effektiv brug af de vedtagne lofter;

10.  glæder sig over fremrykningen af bevillingerne for 2014 og 2015 til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og fastholder, at der fra 2016 vil være behov for ekstra bevillinger for at sikre dette programs bæredygtighed og effektivitet;

11.  understreger, at finansieringen af Horisont 2020, Erasmus og Cosme som et resultat af Parlamentets vedholdenhed også vil blive fremrykket til 2014 og 2015 med henblik på at mindske finansieringskløften mellem de relevante bevillinger i budgetterne for 2013 og 2014; insisterer desuden på, at det er vigtigt, at der også stilles yderligere finansiering til rådighed for den digitale dagsorden;

12.  glæder sig over, at der er truffet foranstaltninger til yderligere at forhøje bevillingerne til ordningen for uddeling af fødevarer med op til 1 mia. EUR i de medlemsstater, der ønsker at anvende denne forhøjelse til at hjælpe de socialt dårligst stillede personer i Unionen; forventer, at Rådet og Parlamentet hurtigst muligt når til enighed om, hvordan denne forpligtelse kan gennemføres konkret i forbindelse med de igangværende forhandlinger om det juridiske grundlag for den pågældende ordning;

13.  beklager, at Rådet ikke har været i stand til at gøre fremskridt med hensyn til reformen af ordningen for egne indtægter på grundlag af de af Kommissionen fremsatte lovforslag; understreger, at EU-budgettet bør finansieres af egentlige egne indtægter, som fastsat i traktaten, og giver udtryk for sin vilje til en reform, der reducerer andelen af BNI-baserede bidrag til EU-budgettet til et maksimum på 40 %; forventer derfor, at den fælles erklæring om egne indtægter, der er opnået enighed om mellem de tre EU-institutioner, vil muliggøre mærkbare fremskridt, især i lyset af midtvejsevalueringen/revisionen af FFR; opfordrer derfor til, at den højtstående gruppe om egne indtægter indkaldes i forbindelse med den formelle vedtagelse af FFR-forordningen og gives mandat til at undersøge alle aspekter af reformen af egne indtægter;

14.  glæder sig over resultatet af forhandlingerne om enhed og gennemsigtighed i EU-budgettet; mener, at et eventuelt »euroområdebudget«, som kan overvejes i fremtiden, enten bør integreres i eller vedføjes EU-budgettet;

15.  beklager dybt den procedure, der har ført til denne aftale om FFR 2014-2020, som i virkeligheden har haft den virkning at fratage Parlamentet sine sande budgetbeføjelser som fastsat i TEUF; mener, at de mange møder i løbet af de sidste par år mellem dets delegation og de på hinanden følgende formandskaber om rammerne for møderne i Rådet (Almindelige Anliggender) samt dets deltagelse i uformelle rådsmøder, der vedrørte den flerårige finansielle ramme, ikke tjente noget klart formål, da de ikke havde nogen indflydelse på ånden i, tidsplanen for eller indholdet af forhandlingerne eller på Rådets holdning, herunder behovet for at skelne mellem de lovgivningsmæssige og de budgetmæssige aspekter af aftalen om FFR;

16.  opfordrer derfor Budgetudvalget til i samarbejde med Udvalget om Konstitutionelle Anliggender at drage de nødvendige konklusioner og til at fremsætte nye forslag om de nærmere regler for sådanne forhandlinger for at sikre hele budgetprocedurens demokratiske og gennemsigtige karakter;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet og Kommissionen, til medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til de øvrige berørte institutioner og organer.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0360.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0078.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik