Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2799(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0334/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 6.2
CRE 03/07/2013 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0304

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 280kWORD 27k
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Πολιτική συμφωνία για το ΠΔΠ
P7_TA(2013)0304RC-B7-0334/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την πολιτική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 (2012/2799(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 310, 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2012 που αποσκοπεί στη θετική έκβαση της διαδικασίας έγκρισης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη πολιτική συμφωνία, η οποία επετεύχθη στις 27 Ιουνίου 2013 στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Προεδρίας του Συμβουλίου και Επιτροπής, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020, κατόπιν μακροχρόνιων και επίπονων διαπραγματεύσεων· αναγνωρίζει τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η Ιρλανδική Προεδρία για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία·

2.  επισημαίνει ότι, χάρη στην επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, εγκρίθηκαν για πρώτη φορά διατάξεις οι οποίες θα αποβούν καθοριστικές στην προσπάθεια να καταστεί το δημοσιονομικό πλαίσιο λειτουργικό, συνεκτικό, διαφανές και να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ· επισημαίνει συγκεκριμένα τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν την αναθεώρηση του ΠΔΠ, την ευελιξία, τους ίδιους πόρους και την ενότητα και διαφάνεια του προϋπολογισμού, όλα βασικές προτεραιότητες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις·

3.  δηλώνει έτοιμο να φέρει προς ψήφιση τον κανονισμό ΠΔΠ και τη νέα Διοργανική Συμφωνία στις αρχές του φθινοπώρου, ευθύς μόλις εκπληρωθούν οι αναγκαίες τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για την οριστικοποίηση των σχετικών κειμένων, προκειμένου αυτά να αντικατοπτρίζουν την συνολική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4.  επαναλαμβάνει εντούτοις τη θέση του, όπως αυτή καθορίστηκε με το προαναφερθέν ψήφισμα σχετικά με το ΠΔΠ της 13ης Μαρτίου 2013, σύμφωνα με την οποία δεν πρόκειται να υπάρξει υπερψήφιση της έγκρισης του κανονισμού ΠΔΠ εκτός και αν δοθούν απόλυτες διαβεβαιώσεις ότι θα καλυφθούν πλήρως οι εκκρεμείς εντολές πληρωμής για το 2013· αναμένει συνεπώς ότι το Συμβούλιο θα λάβει επίσημη απόφαση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013 για ποσό ύψους 7,3 δισ. EUR το αργότερο μέχρι το Συμβούλιο Ecofin που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου 2013· επιμένει ότι το Συμβούλιο οφείλει να τιμήσει τη πολιτική του δέσμευση και να εγκρίνει χωρίς χρονοτριβή και το αργότερο στις αρχές του φθινοπώρου έναν επιπλέον διορθωτικό προϋπολογισμό προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε έλλειψη σε πιστώσεις πληρωμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρθρωτικό έλλειμμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ στα τέλη του 2013· δηλώνει ότι το Κοινοβούλιο είτε δεν θα εγκρίνει τον κανονισμό ΠΔΠ είτε δεν θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2014 μέχρις ότου το Συμβούλιο εγκρίνει τον εν λόγω διορθωτικό προϋπολογισμό, που θα καλύπτει το υπόλοιπο έλλειμμα που έχει εντοπίσει η Επιτροπή·

5.  επισημαίνει επιπλέον ότι ο κανονισμός ΠΔΠ δεν μπορεί να εγκριθεί νομίμως εάν δεν υπάρξει πολιτική συμφωνία ως προς τις σχετικές νομικές βάσεις, ιδίως όσον αφορά σημεία που άπτονται επίσης του κανονισμού ΠΔΠ· εκφράζει την βούλησή του να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τις νομικές βάσεις όλων των πολυετών προγραμμάτων το συντομότερο δυνατό και δηλώνει εκ νέου ότι συντάσσεται με την άποψη ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν τα πάντα· επιμένει ότι οι νομοθετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως τις κατοχυρώνει η Συνθήκη της Λισαβόνας, πρέπει να τυγχάνουν απόλυτου σεβασμού και καλεί το Συμβούλιο να διαπραγματευτεί με τον δέοντα τρόπο κάθε κομμάτι των νομικών βάσεων που άπτεται του ΠΔΠ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πολιτικές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής σε πολλά νέα πολυετή προγράμματα της ΕΕ·

6.  αναγνωρίζει την προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη· εκτιμά εντούτοις ότι το συνολικό επίπεδο του επόμενου ΜΠΜ, όπως αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι ανεπαρκές τόσο σε σχέση με τους πολιτικούς στόχους της ΕΕ όσο και σε σχέση με την ανάγκη να διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· εκφράζει την ανησυχία ότι αυτό το ύψος πόρων δεν επαρκεί ενδεχομένως για να εφοδιάσει την ΕΕ με εκείνα τα μέσα που έχει ανάγκη για να ανακάμψει από την σημερινή κρίση με συντεταγμένο τρόπο και δυνατότερη από πριν· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υποτιμούν τον ρόλο αλλά και τη συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στην προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης και του δημοσιονομικού συντονισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη· διατυπώνει επιπλέον τον φόβο ότι τόσο χαμηλά ανώτατα όρια ΠΔΠ θα μειώσουν σημαντικά κάθε περιθώριο ελιγμών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού·

7.  τονίζει πόση σημασία έχει να πραγματοποιηθεί υποχρεωτική επανεξέταση και εν συνεχεία αναθεώρηση του επόμενου ΠΔΠ μέχρι το τέλος του 2016 προκειμένου να δοθεί στην επόμενη Επιτροπή και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δυνατότητα να αξιολογήσουν εκ νέου τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, να προσαρμόσουν το ΠΔΠ στις νέες προκλήσεις και ανάγκες και να λάβουν πλήρως υπόψη τους τις πλέον πρόσφατες μακροοικονομικές προβλέψεις· εμμένει στην άποψη ότι η υποχρεωτική επανεξέταση από την Επιτροπή τόσο των δαπανών όσο και των εσόδων του προϋπολογισμού πρέπει να πλαισιωθεί από νομοθετική πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού ΠΔΠ, σύμφωνα με τη δήλωση της Επιτροπής που προσαρτάται στον εν λόγω κανονισμό· δηλώνει την πρόθεσή του να αποτελέσει η εν λόγω υποχρεωτική αναθεώρηση του ΠΔΠ κύριο αίτημα κατά την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Επιτροπής·

8.  επιβεβαιώνει εκ νέου την καίρια σημασία που αποκτά η αυξημένη ευελιξία στο ΠΔΠ 2014-2020 προκειμένου να χρησιμοποιηθούν πλήρως τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του ΠΔΠ τόσο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων (960 δισ. EUR) όσο και για τις πληρωμές (908,4 δισ. EUR), όπως επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο ενέκρινε δύο κύριες προτάσεις που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα τις προτάσεις σχετικά με την δημιουργία συνολικού περιθωρίου πληρωμών και συνολικού περιθωρίου ανάληψης υποχρεώσεων, γεγονός που θα επιτρέψει την αυτόματη μεταφορά αχρησιμοποίητων πιστώσεων από το ένα οικονομικό έτος στο άλλο· θεωρεί εντούτοις μάλλον λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο επέβαλε περιορισμούς (τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς το ποσό) που θα παρεμποδίσουν ενδεχομένως την πλήρη αξιοποίηση αυτών των μέσων· εκτιμά ότι η βελτίωση αυτών των μηχανισμών πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της μετεκλογικής επανεξέτασης του ΠΔΠ που θα προτείνει η Επιτροπή·

9.  επισημαίνει ότι οι νέοι κανόνες περί ευελιξίας πρέπει να οδηγήσουν, κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ 2014-2020, σε πρόσθετες πιστώσεις για προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως δε για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεχής χρηματοδοτική ροή και να μεγιστοποιηθεί η αποδοτική χρήση των συμφωνημένων ανώτατων ορίων·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την εμπροσθοβαρή χρήση πιστώσεων του 2014-2015 για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και επιμένει ότι θα χρειαστούν νέες πιστώσεις ήδη από το 2016 προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος·

11.  επισημαίνει ότι, χάρη στην επιμονή του, η χρηματοδότηση για τα «Ορίζων 2020», Erasmus και COSME θα συγκεντρωθεί επίσης στη περίοδο 2014-2015 προκειμένου να μειωθεί το χρηματοδοτικό έλλειμμα μεταξύ των σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς του 2013 και 2014· επιμένει, επί πλέον, ότι έχει ζωτική σημασία να διατεθεί επιπρόσθετη χρηματοδότηση για το Ψηφιακό Θεματολόγιο·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πρόσθετη αύξηση μέχρι 1 δισ. EUR στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω αύξηση για να συνδράμουν τα πλέον ενδεή άτομα της Ένωσης· αναμένει ότι Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμφωνήσουν το ταχύτερο δυνατό σχετικά με τις συγκεκριμένες πρακτικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης στο πλαίσιο των σημερινών διαπραγματεύσεων για τη νομική βάση του εν λόγω προγράμματος·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει καμία πρόοδο στο ζήτημα της αναθεώρησης του συστήματος ιδίων πόρων στη βάση των νομοθετικών προτάσεων που έχει καταθέσει η Επιτροπή· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτείται από γνήσιους ίδιους πόρους, όπως προβλέπει η Συνθήκη, και εκφράζει τη δέσμευσή του υπέρ μεταρρύθμισης που θα μειώσει το ποσοστό των συνεισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ που βασίζονται στο ΑΕΠ σε 40% κατ` ανώτατο όριο· προσδοκά, συνεπώς, ότι η κοινή δήλωση σχετικά με τους ιδίους πόρους που συμφωνήθηκε μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη απτής προόδου, ιδίως εν όψει της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ· ζητεί συνεπώς, κατά την επίσημη έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ, να συγκληθεί η ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ίδιους πόρους και να της ανατεθεί η εξέταση όλων των πτυχών της μεταρρύθμισης του συστήματος ιδίων πόρων·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την ενότητα και την διαφάνεια του προϋπολογισμού της ΕΕ· εκτιμά ότι εάν εξεταστεί στο μέλλον το ενδεχόμενο δημιουργίας «προϋπολογισμού της ευρωζώνης», αυτός θα πρέπει να ενσωματωθεί ή να προσαρτηθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

15.  θεωρεί ιδιαιτέρως λυπηρή τη διαδικασία που οδήγησε σε αυτή τη συμφωνία επί του ΠΔΠ 2014-2020 διότι, στην πραγματικότητα, είχε ως αποτέλεσμα να στερηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις πραγματικές δημοσιονομικές του εξουσίες, όπως αυτές προβλέπονται στην ΣΛΕΕ· εκτιμά ότι, τόσο οι πολυάριθμες συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν τα αμέσως προηγούμενα χρόνια μεταξύ της αντιπροσωπείας του και των διαδοχικών Προεδριών του Συμβουλίου στα περιθώρια των σχετικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όσο και η συμμετοχή του σε άτυπες συνεδριάσεις του Συμβουλίου με θέμα το ΠΔΠ, δεν εξυπηρέτησαν κάποιον ευδιάκριτο σκοπό δεδομένου ότι δεν είχαν καμία επίδραση στο πνεύμα, στο χρονοδιάγραμμα ή στο περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων ή στη θέση του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την ανάγκη διάκρισης των νομοθετικών από τις δημοσιονομικές πτυχές της συμφωνίας για το ΠΔΠ·

16.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή Προϋπολογισμών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, να αντλήσουν τα απαραίτητα συμπεράσματα και να υποβάλουν νέες προτάσεις σχετικά με τις διαδικαστικές λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ο δημοκρατικός και διαφανής χαρακτήρας της συνολικής διαδικασίας του προϋπολογισμού·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0360.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0078.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου