Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2087(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0243/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0243/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0307

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 292kWORD 28k
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/000 TA 2013 - τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
P7_TA(2013)0307A7-0243/2013
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (EGF/2013/000 TA 2013 – τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2013)0291 – C7-0126/2013 – 2013/2087(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0291 – C7-0126/2013),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), ιδίως το σημείο 28,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012 σχετικά με ένα σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0243/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι οποίες επιδεινώνονται από την οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση, καθώς και για να τους συνδράμει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κάνει χρήση του ΕΤΠ σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που ορίζει ο κανονισμός (ΕE, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό(3) και σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής που ισχύουν για αυτή τη μορφή εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να είναι επαρκής και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του ΕΤΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό μέχρι 0,35% του ετήσιου ποσού του ΕΤΠ μπορεί να διατίθεται κάθε χρόνο για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες παρακολούθησης, πληροφόρησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και λογιστικού ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού για το ΕΤΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφόρησης και καθοδήγησης στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠ καθώς και της παροχής πληροφόρησης στους ευρωπαίους και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τη χρήση του ΕΤΠ (άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού για το ΕΤΠ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ, η Επιτροπή οφείλει να δημιουργήσει ιστότοπο στο Διαδίκτυο, που θα διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, για την παροχή και διάδοση πληροφοριών σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, ο οποίος θα αναδεικνύει τον ρόλο της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει αυτών των άρθρων, η Επιτροπή ζήτησε να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για την κάλυψη των δαπανών σε σχέση με την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεται για να παρακολουθεί τις αιτήσεις που λαμβάνονται και τα ποσά που καταβάλλονται και τα μέτρα που προτείνονται και υλοποιούνται, να διευρυνθεί ο δικτυακός τόπος, να παραχθούν δημοσιεύματα και οπτικοακουστικά μέσα, να δημιουργηθεί βάση γνώσεων, να παρασχεθεί διοικητική και τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη και να ετοιμασθεί η τελική αξιολόγηση του ΕΤΠ (2007-2013)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  συμφωνεί να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή ως τεχνική βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 4 καθώς και με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ·

2.  εκφράζει την έντονη απογοήτευσή του διότι τα αποτελέσματα της τελικής εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΠ θα γίνουν γνωστά πολύ αργά για να ληφθούν υπόψη στη συζήτηση για τον νέο κανονισμό ΕΤΠ της περιόδου 2014-2020, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της χρήσης του κριτηρίου παρέκκλισης λόγω κρίσης, δεδομένου ότι οι περιπτώσεις του ΕΤΠ τις οποίες αφορά δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΕΤΠ·

3.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή ξεκίνησε ήδη το 2011 να εργάζεται για τη δημιουργία εντύπου ηλεκτρονικής αίτησης και για τη θέσπιση τυποποιημένων διαδικασιών με στόχο την απλούστευση των αιτήσεων, την ταχύτερη επεξεργασία τους και τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει στοιχεία για την πρόοδο που σημειώθηκε μετά τη χρήση της τεχνικής βοήθειας το 2011 και το 2012.

4.  υπενθυμίζει τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΕΤΠ· τάσσεται, συνεπώς, υπέρ της χρηματοδότησης της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ και υπέρ άλλων δραστηριοτήτων δικτύωσης μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του σεμιναρίου για επαγγελματίες σχετικά με την υλοποίηση του ΕΤΠ· υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των επαφών μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στις αιτήσεις προς το ΕΤΠ και δη των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνέργειες·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να προσκαλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα σεμινάρια και στις συναντήσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας που οργανώνονται μέσω τεχνικής βοήθειας, κάνοντας χρήση των σχετικών διατάξεων της συμφωνίας-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(4)·

6.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να αξιοποιήσουν ιδίως την πείρα των κρατών μελών που έχουν ήδη δημιουργήσει εθνικά δίκτυα πληροφοριών για το ΕΤΠ στα οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να υφίσταται μια καλή υποδομή παροχής βοήθειας μόλις ανακύψουν οιεσδήποτε συνθήκες δικαιολογούν την εφαρμογή του ΕΤΠ·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να προσκαλεί τους κοινωνικούς εταίρους στα σεμινάρια για επαγγελματίες που διοργανώνονται στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας·

8.  ζητεί από τα κράτη μέλη και από όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών κινητοποίησης του ΕΤΠ· επισημαίνει επ’ αυτού τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, βάσει της οποίας διαδικασίας η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· αναμένει ότι θα επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία, στο πλαίσιο της επικείμενης ανασκόπησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, και ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ορατότητα σε σχέση με το ΕΤΠ·

9.  εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μείωση του προσωπικού στην προσπάθεια ταχείας, τακτικής και αποτελεσματικής αξιολόγησης των εισερχόμενων αιτήσεων και στην εφαρμογή της τεχνικής βοήθειας του ΕΤΠ· θεωρεί ότι οιαδήποτε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη αριθμητική μεταβολή του προσωπικού πρέπει να βασίζεται σε προηγούμενη μελέτη αντικτύπου και να λαμβάνει πλήρως υπόψη, μεταξύ άλλων, τόσο τις νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης όσο και τις νέες αρμοδιότητες και τα αυξημένα καθήκοντα των θεσμικών οργάνων που απορρέουν από τις Συνθήκες·

10.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν έχει προγραμματίσει καμία ειδική δράση ευαισθητοποίησης για το 2013, τη στιγμή που ορισμένα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων κράτη που κάνουν χρήση του ΕΤΠ, αμφισβητούν την χρησιμότητα και τα οφέλη του ΕΤΠ·

11.  παρατηρεί ότι στον προϋπολογισμό του 2013 εμφανίζονται στην γραμμή του προϋπολογισμού 04 05 01 για το ΕΤΠ πιστώσεις πληρωμών ύψους 50 εκατομμυρίων EUR, ποσό που οφείλεται στις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο, με τους δικούς του στόχους και τις δικές του προθεσμίες, και εκτιμά ότι δικαιούται, συνεπώς, ιδιαίτερες πιστώσεις, διότι με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν οι περιττές καθυστερήσεις που οφείλονται στον σημερινό τρόπο χρηματοδότησής του, μέσω μεταφορών πιστώσεων από άλλες γραμμές, ο οποίος ενδέχεται να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην επίτευξη των κοινωνικών και οικονομικών επιδιώξεων και των στόχων πολιτικής του ΕΤΠ·

12.  ευελπιστεί ότι οι δράσεις που ανέλαβε η Επιτροπή στον τομέα της τεχνικής βοήθειας θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ΕΤΠ και θα οδηγήσουν σε πλέον στοχοπροσηλωμένες και μακροπρόθεσμες ενέργειες στήριξης και επανένταξης για τους απολυθέντες εργαζομένους·

13.  εκφράζει τη έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Συμβουλίου να εμποδίσει την παράταση της παρέκκλισης λόγω κρίσης, η οποία καθιστά δυνατή την παροχή οικονομικής βοήθειας στους εργαζομένους που απολύονται λόγω της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, πέρα από εκείνους που χάνουν τη δουλειά τους λόγω αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, και η οποία επιτρέπει να αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης της Ένωσης σε 65% του κόστους του προγράμματος, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2011· καλεί το Συμβούλιο να επαναφέρει το μέτρο αυτό χωρίς καθυστέρηση, δεδομένων ιδίως των ταχύτατα επιδεινούμενων κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν σε πολλά κράτη μέλη λόγω της επέκτασης και της όξυνσης της ύφεσης·

14.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (EGF/2013/000 TA 2013 – τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση 2013/420/EE.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου