Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2087(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0243/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0243/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 03/07/2013 - 6.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0307

Hyväksytyt tekstit
PDF 205kWORD 25k
Keskiviikko 3. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/000 TA 2013 - tekninen apu komission aloitteesta
P7_TA(2013)0307A7-0243/2013
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. heinäkuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/000 TA 2013 – tekninen apu komission aloitteesta) (COM(2013)0291 – C7-0126/2013 – 2013/2087(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0291 – C7-0126/2013),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa tarkoitetun kolmikantamenettelyn,

–  ottaa huomioon 28. ja 29. kesäkuuta 2012 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät kasvu- ja työllisyyssopimuksesta,

–  ottaa huomioon 7. ja 8. helmikuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0243/2013),

A.  ottaa huomioon, että globalisaatiorahastolla (EGR) Euroopan unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, joita talous-, rahoitus- ja sosiaalikriisi pahentaa, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille,

B.  ottaa huomioon, että komissio toteuttaa globalisaatiorahaston tukea unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25. lokakuuta 2012 annetussa asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) vahvistettujen yleisten sääntöjen sekä tämäntyyppiseen talousarvion toteutukseen sovellettavien täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti;

C.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava riittävää ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

D.  ottaa huomioon, että komission aloitteesta EGR:ää voidaan käyttää vuosittain tekniseen apuun EGR-asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan seurannan, tiedotuksen, hallinnollisen ja teknisen tuen, tilintarkastuksen sekä valvonnan ja arvioinnin rahoittamiseksi määrällä, joka on enintään 0,35 prosenttia kyseisenä vuonna käytettävissä olevista määrärahoista, kuten mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, ja ottaa huomioon, että tekninen apu sisältää jäsenvaltioille tarjottavan EGR:n käyttöä, seurantaa ja arviointia koskevan tiedotuksen ja neuvonnan sekä EGR:n käyttöä koskevan tiedotuksen Euroopan ja kansallisen tason työmarkkinaosapuolille (EGR-asetuksen 8 artiklan 4 kohta);

E.  ottaa huomioon, että EGR-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaan komissiolla on velvollisuus luoda kaikilla unionin kielillä saatavilla oleva internetsivusto, jolla annetaan ja levitetään tietoa hakemuksista korostaen budjettivallan käyttäjän roolia;

F.  ottaa huomioon, että komissio pyysi kyseisten artiklojen perusteella EGR:n varojen käyttöönottoa tekniseen apuun tarkoitettujen menojen kattamiseksi voidakseen seurata vastaanotettuja hakemuksia ja maksettuja tukia sekä ehdotettuja ja toteutettuja toimenpiteitä, laajentaa verkkosivustoa, tuottaa julkaisuja ja audiovisuaalisia välineitä, luoda tietopohjaa, tarjota jäsenvaltioille hallinollista ja teknistä apua ja valmistella EGR:n loppuarviointia kaudelta 2007–2013;

G.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  hyväksyy komission ehdotuksen toimien rahoittamisesta teknisen avun varoista EGR-asetuksen 8 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

2.  pitää erittäin valitettavana, että tulokset EGR:n jälkiarvioinnin viimeisestä vaiheesta saadaan liian myöhään, jotta niitä voitaisiin käyttää keskustelussa uudesta EGR-asetuksesta kaudeksi 2014–2020, ja että tämä koskee varsinkin kriisiin liittyvän poikkeuksen käytön vaikuttavuutta, sillä asianomaisia EGR-tapauksia ei arvioitu EGR:n väliarviointikertomuksessa;

3.  panee merkille, että komissio on jo vuonna 2011 käynnistänyt toimia sähköisen hakulomakkeen ja sellaisten vakiomenettelyjen kehittämiseksi, joiden ansiosta hakemuksia voidaan yksinkertaistaa, niiden käsittelyä nopeuttaa ja raportteja on helpompi laatia eri tarkoituksiin; pyytää komissiota esittämään teknisen tuen käytöllä vuonna 2011 ja 2012 aikaansaadun edistyksen;

4.  korostaa jälleen verkostoitumisen ja EGR:ää koskevan tiedonvaihdon tärkeyttä; kannattaa sen vuoksi rahoituksen myöntämistä EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmälle sekä muille jäsenvaltioiden välisille verkostoitumistoimille, kuten EGR:n täytäntöönpanosta huolehtiville henkilöille tänä vuonna järjestettävälle seminaarille; korostaa tarvetta parantaa edelleen kaikkien EGR-hakemusten parissa toimivien tahojen, myös erityisesti työmarkkinaosapuolten, välisiä yhteyksiä ja luoda mahdollisimman paljon yhteisvaikutuksia;

5.  pyytää komissiota kutsumaan parlamentin yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmän seminaareihin ja kokouksiin, jotka järjestetään teknisen avun tuella Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen(4) asiaankuuluvien määräysten mukaisesti;

6.  kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään mahdollisuuksia vaihtaa parhaita toimintatapoja ja ottaa oppia varsinkin niistä jäsenvaltioista, joilla on jo käytössään EGR:ää koskevat kansalliset tiedotusverkot, joihin työmarkkinaosapuolet ja paikallisen tason sidosryhmät osallistuvat, jotta mahdollisten EGR:n soveltamisalan piiriin kuuluvien tilanteiden varalle saadaan asianmukainen tukirakenne;

7.  pyytää komissiota kutsumaan työmarkkinaosapuolet osallistumaan teknisen avun tuella asiantuntijoille järjestettäviin seminaareihin;

8.  pyytää jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen ja talousarviojärjestelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; toteaa tässä yhteydessä, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jonka tavoitteena on esittää budjettivallan käyttäjälle komission arvio EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä rahaston varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen kanssa; edellyttää, että menettelyä parannetaan edelleen EGR:n tulevan uudelleentarkastelun yhteydessä ja että rahaston tehokkuutta, avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja näkyvyyttä kyetään parantamaan;

9.  on huolestunut mahdollisista kielteisistä vaikutuksista, joita henkilöstön määrän vähentämisellä saattaa olla saapuvien hakemusten ja EGR:n teknisen avun täytäntöönpanon nopealle, säännölliselle ja tehokkaalle arvioinnille; katsoo, että tarkistettaessa henkilöstön määrää lyhyellä tai pitkällä aikavälillä olisi käytettävä perustana etukäteen tehtävää vaikutustenarviointia ja otettava täysimääräisesti huomioon muun muassa unionin oikeudelliset velvoitteet sekä toimielinten perussopimusten mukaiset uudet toimivaltuudet ja lisätehtävät;

10.  pitää valitettavana, että komissio ei suunnittele minkäänlaisia tiedotustoimia vuodeksi 2013 ottaen huomioon, että jotkut jäsenvaltiot ja myös jotkut EGR:n edunsaajista kyseenalaistavat EGR:n hyödyllisyyden ja siitä saatavat edut;

11.  panee merkille, että parlamentin toistuvien pyyntöjen ansiosta vuoden 2013 talousarviossa EGR:n budjettikohdassa (04 05 01) on maksumäärärahoja 50 miljoonaa euroa; muistuttaa, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee omia määrärahoja, joiden avulla vältettäisiin tarpeettomat viivästykset, jotka johtuvat siitä, että nyt rahaston rahoitus järjestetään siirtämällä määrärahoja muista budjettikohdista, mikä voi olla haitallista EGR:n sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten tavoitteiden saavuttamiselle;

12.  odottaa, että komission teknisen avun alalla toteuttamat toimet auttavat lisäämään EGR:n lisäarvoa ja että niiden avulla tukea voidaan kohdentaa paremmin ja pitkäaikaisemmin ja auttaa irtisanottuja työntekijöitä palaamaan työelämään;

13.  ottaa huomioon kriisiin liittyvän poikkeuksen, joka on mahdollistanut rahoitustuen tarjoamisen myös nykyisen sosiaali-, rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanotuille työntekijöille maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten vuoksi työttömäksi jääneiden lisäksi ja unionin yhteisrahoitusosuuden nostamisen 65 prosenttiin ohjelman kustannuksista, ja pitää valitettavana neuvoston päätöstä lopettaa poikkeuksen soveltaminen määräajan 31. joulukuuta 2011 jälkeen toimitettujen hakemusten osalta; kehottaa neuvostoa ottamaan tämän toimenpiteen viipymättä uudelleen käyttöön varsinkin, kun sosiaalinen tilanne pahenee nopeasti monissa jäsenvaltioissa taantuman laajentumisen ja syvenemisen vuoksi;

14.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

15.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (EGF/2013/000 TA 2013 – tekninen apu komission aloitteesta)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2013/420/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö