Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2087(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0243/2013

Pateikti tekstai :

A7-0243/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 03/07/2013 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0307

Priimti tekstai
PDF 298kWORD 25k
Trečiadienis, 2013 m. liepos 3 d. - Strasbūras
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška EGF/2013/000 TA 2013 – techninė pagalba Komisijos iniciatyva
P7_TA(2013)0307A7-0243/2013
Rezoliucija
 Priedas

2013 m. liepos 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17  d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (paraiška EGF/2013/000 TA 2013 – techninė pagalba Komisijos iniciatyva) (COM(2013)0291 – C7-0126/2013 – 2013/2087(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013)0291 – C7-0126/2013),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2) (EGF Reglamentas),

–  atsižvelgdamas į trišalio nagrinėjimo procedūrą, numatytą 2006 m. gegužės 17 d. TIS 28 punkte,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 28–29 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 7–8 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0243/2013),

A.  kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, kuriuos apsunkina ekonominė, finansinė ir socialinė krizė, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, pasinaudodama savo Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondu nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones,

B.  kadangi Komisija naudoja EGF lėšas laikydamasi bendrųjų taisyklių, nustatytų 2012 m. spalio 25 d. Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(3) dėl bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, ir įgyvendinimo taisyklių, taikytinų Sąjungos šios rūšies biudžeto vykdymui,

C.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti adekvati ir prieinama kaip galima greičiau ir veiksmingiau,

D.  kadangi Komisijos iniciatyva kasmet iki 0,35 proc. metinių EGF lėšų gali būti naudojamos techninei pagalbai, siekiant finansuoti stebėsenos, informacijos, administracinės ir techninės pagalbos, taip pat audito, kontrolės ir vertinimo veiklą, būtiną EGF reglamentui įgyvendinti, kaip numatyta pagal to reglamento 8 straipsnio 1 dalį, įskaitant informacijos ir gairių dėl EGF naudojimo, stebėsenos ir vertinimo teikimą valstybėms narėms ir informacijos apie EGF naudojimą teikimą Sąjungos ir nacionaliniams socialiniams partneriams (EGF reglamento 8 straipsnio 4 dalis),

E.  kadangi pagal EGF reglamento 9 straipsnio 2 dalį Komisija turi sukurti interneto svetainę, prieinamą visomis Sąjungos kalbomis, kad galėtų teikti ir skleisti informaciją apie paraiškas pabrėždama biudžeto valdymo institucijos vaidmenį,

F.  kadangi, remdamasi minėtais straipsniais, Komisija paprašė mobilizuoti EGF lėšas išlaidoms, susijusioms su technine pagalba, padengti, kad galėtų stebėti gautas paraiškas ir pagal jas sumokėtas sumas ir siūlytas bei įgyvendintas priemones, plėsti interneto svetainę, rengti leidinius ir garso bei vaizdo priemones, kurti žinių bazę, teikti administracinę ir techninę pagalbą valstybėms narėms, taip pat pasirengti galutiniam EGF vertinimui (2007–2013 m.),

G.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus,

1.  pritaria, kad Komisijos pasiūlyme nurodytos priemonės būtų finansuojamos kaip techninė pagalba pagal EGF reglamento 8 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 9 straipsnio 2 dalį;

2.  labai apgailestauja dėl to, kad paskutinio EGF ex post vertinimo rezultatai bus gauti per vėlai, kad jais būtų galima pasinaudoti diskusijoje dėl naujojo EGF reglamento, taikytino 2014–2020 m., ypač dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos kriterijaus naudojimo veiksmingumo klausimu, nes atitinkami EGF naudojimo atvejai nebuvo išanalizuoti EGF laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija jau 2011 m. pradėjo rengti elektroninę paraiškos formą ir standartizuotas supaprastintų paraiškų teikimo, greitesnio paraiškų apdorojimo ir tinkamesnio ataskaitų teikimo procedūras; prašo Komisijos pateikti duomenis apie pažangą, padarytą pasinaudojus technine pagalba 2011 m. ir 2012 m.;

4.  primena tinklų kūrimo ir keitimosi informacija apie EGF svarbą; taigi pritaria, kad būtų finansuojama EGF kontaktinių asmenų ekspertų grupė ir kita valstybių narių tinklų kūrimo veikla, įskaitant šių metų seminarą, skiriamą praktiškai EGF įgyvendinantiems asmenims; taip pat pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti ryšių su visais asmenimis, susijusiais su EGF programomis, įskaitant socialinius partnerius, palaikymą siekiant sukurti kiek galima daugiau sąveikos;

5.  ragina Komisiją kviesti Parlamentą dalyvauti Kontaktinių asmenų ekspertų grupės seminaruose ir posėdžiuose, kurie organizuojami pasinaudojant technine pagalba, taikant atitinkamas Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių nuostatas(4);

6.  skatina valstybes nares pasinaudoti geriausios patirties mainais ir ypač pasimokyti iš tų valstybių narių, kurios jau yra įdiegusios nacionalinius informacijos apie EGF tinklus, kurių veikloje vietos lygmeniu dalyvauja socialiniai partneriai ir suinteresuotieji subjektai, siekiant, kad tinkama pagalbos struktūra gerai veiktų padėties, patenkančios į EGF pagalbos taikymo sritį, atveju;

7.  ragina Komisiją kviesti socialinius partnerius į praktinę veiklą vykdantiems asmenims skirtus seminarus, kurie organizuojami pasinaudojant technine pagalba;

8.  ragina valstybes nares ir visas su šiuo klausimu susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant pagerinti procedūrinę ir biudžetinę tvarką, kad būtų pagreitintas EGF lėšų mobilizavimas; todėl atkreipia dėmesį į patobulintą procedūrą, kurią nustatė Komisija, atsižvelgdama į Parlamento prašymą pagreitinti leidimų panaudoti dotacijas suteikimą, ir kuria siekiama pateikti biudžeto valdymo institucijai Komisijos vertinimą dėl EGF paraiškos tinkamumo kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas; tikisi, kad netrukus, vykdant su EGF susijusį persvarstymą, procedūra bus dar daugiau patobulinta ir bus užtikrintas didesnis EGF veiksmingumas, skaidrumas, atskaitingumas ir matomumas;

9.  yra susirūpinęs dėl to, kad dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo gali būti daromas neigiamas poveikis sparčiam, reguliariam ir veiksmingam pateikiamų paraiškų vertinimui ir EGF techninės pagalbos įgyvendinimui; mano, kad trumpuoju ar ilguoju laikotarpiu persvarstant darbuotojų skaičių turėtų būti remiamasi prieš tai atliktu poveikio vertinimu ir turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama į, inter alia, Sąjungos teisinius įsipareigojimus ir į institucijų naujus įgaliojimus bei papildomas užduotis, pagrįstus Sutartimis;

10.  apgailestauja dėl to, kad Komisija 2013 m. nenumato jokios konkrečios informuotumo didinimo veiklos turint mintyje tai, kad kai kurios valstybės narės, įskaitant naudojančias EGF lėšas, abejoja dėl EGF naudos ir privalumų;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad, Parlamentui ne kartą išsakius reikalavimus, 2013 m. biudžete EGF biudžeto eilutėje 04 05 01 nurodyti mokėjimų asignavimai – 50 mln. EUR; primena, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira speciali priemonė ir kad buvo nustatyti konkretūs šio fondo tikslai ir terminai, taigi dėl to jam turi būti atskirai skiriama lėšų; taip būtų išvengta nereikalingų vėlavimų dėl to, kad dabar jis finansuojamas atliekant perkėlimus iš kitų biudžeto eilučių, o tokia praktika gali trukdyti siekti socialinių, ekonominių ir politinių EGF tikslų;

12.  tikisi, kad veiksmai, kurių ėmėsi Komisija techninės pagalbos srityje, padės padidinti pridėtinę EGF vertę ir užtikrins tikslingesnę bei ilgalaikę paramą ir atleistų darbuotojų reintegraciją;

13.  labai apgailestauja dėl Tarybos sprendimo neleisti toliau taikyti dėl krizės nukrypti leidžiančios nuostatos, pagal kurią galima papildomai teikti finansinę paramą darbuotojams, atleistiems dėl dabartinės socialinės, ekonominės ir finansinės krizės, kartu su pagalba darbuotojams, netenkantiems darbo dėl pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padidinti bendro Sąjungos finansavimo dalį iki 65 proc. programos sąnaudų pagal paraiškas, pateiktas po 2011 m. gruodžio 31d.; ragina Tarybą nedelsiant vėl pradėti taikyti šią priemonę, ypač atsižvelgiant į tai, kad padidėjus ir pagilėjus nuosmukiui keliose valstybėse narėse sparčiai blogėja socialinė padėtis;

14.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

15.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (paraiška EGF/2013/000 TA 2013 – techninė pagalba Komisijos iniciatyva)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą 2013/420/ES.)

Teisinė informacija - Privatumo politika