Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/2087(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0243/2013

Predložena besedila :

A7-0243/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 03/07/2013 - 6.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0307

Sprejeta besedila
PDF 287kWORD 25k
Sreda, 3. julij 2013 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/000 TA 2013 - tehnična pomoč na pobudo Komisije
P7_TA(2013)0307A7-0243/2013
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. julija 2013 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/000 TA 2013 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2013)0291 – C7-0126/2013 – 2013/2087(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0291 – C7-0126/2013),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) in zlasti točke 28 Sporazuma,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (v nadaljnjem besedilu: Uredba ESPG),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 28. in 29. junija 2012 o Paktu za rast in delovna mesta,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 7. in 8. februarja 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0243/2013),

A.  ker je Evropska unija z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so se zaradi gospodarske, finančne in socialne krize še poslabšale, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker Komisija ESPG uporablja v skladu s splošnimi pravili iz Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun(3), in v skladu z izvedbenimi pravili, ki se uporabljajo za to obliko izvrševanja proračuna Unije,

C.  ker bi morala biti finančna pomoč Evropske unije za presežne delavce ustrezna ter na razpolago čim hitreje in na najučinkovitejši možni način v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, ki je bila sprejeta na spravnem sestanku 17. julija 2008, in ob primernem upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo ESPG;

D.  ker se vsako leto na pobudo Komisije lahko uporabi znesek do višine 0,35 % ESPG za tehnično pomoč, da bi financirali dejavnosti spremljanja, obveščanja, upravne in tehnične podpore ter revizije, nadzora in vrednotenja, ki so potrebne za izvajanje Uredbe ESPG, kakor je določeno v členu 8(1) navedene uredbe, vključno z obveščanjem in usmerjanjem držav članic pri uporabi, spremljanju in ocenjevanju ESPG ter zagotavljanju informacij o uporabi ESPG evropskim in nacionalnim socialnim partnerjem (člen 8(4) Uredbe ESPG);

E.  ker je Komisija v skladu s členom 9(2) Uredbe ESPG dolžna vzpostaviti spletno stran v vseh jezikih Unije, na njej pa objavljati in razširjati informacije o vlogah ter poudarjati nalogo proračunskega organa;

F.  ker je Komisija na podlagi teh členov zahtevala, naj se ESPG uporabi za kritje odhodkov v zvezi s tehnično pomočjo za spremljanje prejetih vlog in izplačil ter predlaganih in izvedenih ukrepov, razširitev spletne strani, pripravo publikacij in avdiovizualnih orodij, oblikovanje baze znanja, zagotavljanje administrativne in tehnične pomoč državam članicam in pripravo končne ocene ESPG (2007–2013);

G.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, ki so določena v Uredbi o ESPG;

1.  se strinja z ukrepi, ki jih predlaga Komisija in ki naj bi se financirali kot tehnična pomoč v skladu s členom 8(1) in (4) ter členom 9(2) Uredbe o ESPG;

2.  globoko obžaluje, da bodo rezultati končnega naknadnega ocenjevanja ESPG prispeli prepozno, da bi jih bilo mogoče vključiti v razpravo o novi uredbi o ESPG za obdobje 2014–2020, predvsem v zvezi z učinkovitostjo uporabe merila odstopanja zaradi krize, saj zadevni primeri ESPG niso bili analizirani v vmesnem ocenjevalnem poročilu ESPG;

3.  ugotavlja, da je Komisija že leta 2011 začela pripravljati elektronske obrazce za vloge in standardizirane postopke za poenostavljene vloge, njihovo hitrejšo obdelavo in boljše poročanje; poziva Komisijo, naj predstavi napredek, dosežen po uporabi tehnične pomoči v letih 2011 in 2012;

4.  opozarja na pomembnost mreženja in izmenjave informacij o ESPG; zato podpira financiranje strokovne skupine kontaktnih oseb za ESPG, pa tudi drugih dejavnosti povezovanja med državami članicami, tudi letošnjega seminarja za osebe, ki sodelujejo pri izvajanju ESPG; poudarja pomembnost tesnejšega povezovanja vseh udeležencev pri vlogah ESPG, tudi socialnih partnerjev, da bo mogoče ustvariti čim več sinergij;

5.  poziva Komisijo, naj povabi Parlament na seminarje in srečanja strokovne skupine kontaktnih oseb, organiziranih s tehnično pomočjo, pri tem pa se opre na ustrezne določbe Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo(4);

6.  spodbuja države članice, naj izkoristijo možnosti izmenjave primerov najboljših praks in se učijo zlasti od tistih držav članic, ki so že vzpostavile nacionalne informacijske mreže o ESPG, vključno s socialnimi partnerji in zainteresiranimi stranmi na lokalni ravni, da bo v primeru nastanka razmer, ki sodijo na področje uporabe ESPG, že vzpostavljena dobra struktura za pomoč;

7.  poziva Komisijo, naj na seminarje, ki se organizirajo s tehnično pomočjo in so namenjeni osebam, ki sodelujejo pri izvajanju sklada, povabi socialne partnerje;

8.  države članice in vse zadevne institucije poziva, naj naredijo vse potrebno za izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev ESPG; v zvezi s tem je seznanjen z izboljšanim postopkom, ki ga je uvedla Komisija na zahtevo Parlamenta za pospešitev dodeljevanja nepovratnih sredstev in katerega namen je, da Komisija proračunskemu organu predstavi oceno o utemeljenosti vloge ESPG, skupaj s predlogom za uporabo ESPG; pričakuje, da bodo v okviru prihodnjih pregledov ESPG opravljene nadaljnje izboljšave in da bodo dosežene večja učinkovitost, preglednost, odgovornost in prepoznavnost ESPG;

9.  je zaskrbljen zaradi morebitnega negativnega vpliva, ki bi ga utegnilo imeti zmanjševanje števila delovnih mest na hitro, redno in učinkovito ocenjevanje prejetih vlog ter na izvajanje tehnične pomoči ESPG; meni, da je treba tako pri kratkoročni kot pri dolgoročni spremembi števila delovnih mest najprej opraviti oceno vpliva in v celoti upoštevati tudi pravne obveznosti Unije ter nove pristojnosti in obsežnejše naloge institucij, ki izhajajo iz Pogodb;

10.  obžaluje, da Komisija v letu 2013 ne predvideva posebnih dejavnosti za ozaveščanje, medtem ko se nekatere države članice, tudi uporabnice ESPG, sprašujejo o uporabnosti in prednostih ESPG;

11.  ugotavlja, da po večkratnih zahtevah Parlamenta proračun za leto 2013 v proračunski vrstici ESPG 04 05 01 vsebuje sredstva za plačila v višini 50 milijonov EUR; opozarja, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki ter da je zato zanj treba nameniti posebna sredstva, s katerimi bi preprečili nepotrebno zamudo, ker se financiranje opravlja s prerazporejanjem iz drugih proračunskih vrstic, saj lahko ta način ogroža doseganje socialnih, gospodarskih in političnih ciljev ESPG;

12.  upa, da bodo ukrepi, ki jih je Komisija sprejela na področju tehnične pomoči, pomagali povečati dodano vrednost ESPG, presežnim delavcem pa zagotovili bolj ciljno usmerjeno in dolgoročnejšo podporo ter ponovno vključevanje;

13.  globoko obžaluje odločitev Sveta, da bo blokiral podaljšanje odstopanja zaradi krize, ki omogoča zagotavljanje finančne pomoči delavcem, ki so postali presežni zaradi sedanje socialne, finančne in gospodarske krize, in tistim, ki so delovna mesta izgubili zaradi spremenjenih svetovnih trgovinskih tokov, ter povečanje stopnje sofinanciranja Unije na 65 % stroškov programa za vloge, oddane po roku, ki se je iztekel 31. decembra 2011; poziva Svet, naj brez odlašanja začne ponovno izvajati ta ukrep, predvsem v okviru naglega poslabševanja socialnih razmer v več državah članicah po razširitvi in poglobitvi recesije;

14.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše sklep in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 304, 20.11.2010, str. 47.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/000 TA 2013 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2013/420/EU.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov