Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0084(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0225/2013

Indgivne tekster :

A7-0225/2013

Forhandlinger :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Afstemninger :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0308

Vedtagne tekster
PDF 207kWORD 22k
Onsdag den 3. juli 2013 - Strasbourg
Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) ***II
P7_TA(2013)0308A7-0225/2013
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. juli 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (17427/1/2012 – C7-0051/2013),

–  der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 12. juli 2011(1),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2006)0244),

–  der henviser til Kommissionens ændrede forslag (COM(2011)0135),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Budgetkontroludvalget (A7-0225/2013),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

5.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 254 af 30.8.2011, s. 1.
(2) EUT C 16 E af 22.1.2010, s. 201.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

»Hver gang Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udnævner nye medlemmer af det nye Overvågningsudvalg, bør de også udnævne de medlemmer, der skal tiltræde ved den næste delvise udskiftning.«

Erklæring fra Kommissionen

»Kommissionen bekræfter, at Kontoret har erklæret, at det til enhver tid vil handle i overensstemmelse med protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, og at medlemmernes frihed og uafhængighed som fastsat i statuttens artikel 2 respekteres fuldt ud.«

Erklæring fra Kommissionen

»Det er Kommissionens hensigt, at generaldirektøren for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig fortsat skal have beføjelse til at fastlægge vilkårene og de nærmere ordninger for ansættelse i Kontoret, navnlig hvad angår kontrakternes varighed og fornyelsen heraf.«

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik