Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0084(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0225/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0225/2013

Συζήτηση :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Ψηφοφορία :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0308

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 282kWORD 23k
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
Έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***II
P7_TA(2013)0308A7-0225/2013
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Eυρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (17427/1/2012 – C7-0051/2013– 2006/0084(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (17427/1/2012 – C7-0051/2013),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 12ης Ιουλίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0244),

–  έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2011)0135),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0225/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 254 της 30.8.2011, σ. 1.
(2) ΕΕ C 16 E της 22.1.2010, σ. 201.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

«Κάθε φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διορίζουν νέα μέλη της νέας επιτροπής εποπτείας, θα πρέπει να διορίζουν επίσης τα μέλη εκείνα που θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους κατά την επόμενη μερική ανανέωση.»

Δήλωση της Επιτροπής

«Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η Υπηρεσία δήλωσε ότι θα ενεργεί πάντα σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σεβόμενη πλήρως την ελευθερία και την ανεξαρτησία των βουλευτών όπως περιέχεται στο άρθρο 2 του εν λόγω καθεστώτος.»

Δήλωση της Επιτροπής

« Η Επιτροπή προτίθεται να διατηρήσει τις υφιστάμενες αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των διαδικασιών των προσλήψεων στην Υπηρεσία, ειδικότερα όσον αφορά τη διάρκεια των συμβάσεων και τις ανανεώσεις τους.»

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου