Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0084(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0225/2013

Pateikti tekstai :

A7-0225/2013

Debatai :

PV 02/07/2013 - 21
CRE 02/07/2013 - 21

Balsavimas :

PV 03/07/2013 - 8.1
CRE 03/07/2013 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0308

Priimti tekstai
PDF 285kWORD 21k
Trečiadienis, 2013 m. liepos 3 d. - Strasbūras
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai ***II
P7_TA(2013)0308A7-0225/2013
Rezoliucija
 Priedas

2013 m. liepos 3 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (17427/1/2012 – C7-0051/2013 – 2006/0084(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (17427/1/2012 –C7-0051/2013),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 12 d. Audito Rūmų nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0244) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2011)0135),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7-0225/2013),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pritaria Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

4.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

5.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

6.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 254, 2011 8 30, p. 1.
(2) OL C 16 E, 2010 1 22, p. 201.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas

„Kiekvieną kartą, kai Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija skiria naujo Priežiūros komiteto naujus narius, jie turėtų paskirti ir tuos narius, kurie pradės eiti pareigas nuo tada, kai bus iš dalies atnaujinta komiteto sudėtis.“

Komisijos pareiškimas

„Komisija patvirtina, kad Tarnyba pareiškė, jog ji visada veiks laikydamasi Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų ir Europos Parlamento narių statuto, visiškai gerbdama narių laisvę ir nepriklausomumą, kaip numatyta Statuto 2 straipsnyje.“

Komisijos pareiškimas

„Komisija ketina palikti dabartinius Europos kovos su sukčiavimu tarnybos generalinio direktoriaus įgaliojimus nustatyti įdarbinimo šioje Tarnyboje sąlygas ir išsamią tvarką, visų pirma kalbant apie sutarčių trukmę ir jų atnaujinimą.“

Teisinė informacija - Privatumo politika